Nieuws- en Aankondjgingsblad. Allerheiligen-Allerzielen IIWiMJ.SliWk I <>\l>Sll\B \\k \OOItl>STAIl 500 MI L L I O E A 2* Jaargang. Nr 96 Prijs per nummer 30 centiem Zondag 28 October 1928. Beheer en Opstel: Statiestraat, 39, Yper. YI'KKSCII LKYKX MAAKT DEEL UIT VAN' DE GROEP een der grootste Kapitaal - concentraties iidf Vlaainsche iancl en vertegen woord i-gt ruim Ouderdomspensioenen. y. Louf-lfandoor»ne Boterstraat, 50, YPER. HEIDEBOEREN Abonnementsprijs 16 Ir. 04 pet jaar. 4 (r. per half jaar. 5 fr. pe' drie maanden, buitenland 25 fr. Men abonneer! op alle postkantoren. Aankondigingen bij ot er eenkomst. Tarief op aanvraag. Alle nieuws moet tegen Jen Donderdag ten laatste inge zonden worden Naamlooze artikels worden niet opgenomen. Verschijnt Wekelijks. Postcheckrekening: 2131.97. (Rid. Claeys.) Neen, dit is geen zonderlinge koppeling van twee woorden. De U. Kerk heeft deze beide dagen aaneengeschakeld, omdat ze samen behoorende groote inatelooze blij heid van het gewonnen leven, en de steige rende hoop van de bekroning in de nakende verlossing. Allerheiligen-avond die reeds den kla- geiuien kreet van de arme lijdende ziel laat klimmen langs descherner-donkere pilaren van de kerk, met haar biddende schaar kleine menschen. En buiten, over de ineen- gedrukte zwarte daken van de woningen der levenden, over de verlaten velden met hun najaarsbarheid, kruipen de doodbange tonen der moegetampte klokken. De zielen van degenen die weggedragen werden zijn zoo dicht, vanavond, maar we onderschei den hun jammeren niet uit de zuchten van de varende nujaarsvlage. Allerzielendag is een droevig-ernstige dag, met de verkwikkende berusting in wat gebeurde het afsterven der dierbaren, met de stil-brandende vlam van de eind-zeker- iieid de zaligheid der gelouterden. Waar is, o dood, uw prikkel Waar, uw over winning De wonne van de uitkomst- heerlijkheid, de milde goedheid van de verlossing-na-de-boete:die gaven zijn ONS aandeelen hoort de «chamele ongelood - gen wee"»»»», btrt-wTTctrmmr van oe TTobp in hun bodemlooze ziel niet voelen laaien. Allerheiligen eu Allerzielen Hoogdag van de grootsten dezer aarde die üods begeerte ten volste in hun eigen broos leven vervuld hebben. Verzoenmgsdag voor de zwakken lijk wij, die heengingen beladen met de vracht der zondigheid die opk de onze is. De 11. Kerk, de strijdende, wist wat ze regelde, toen Zij de Zegepralende en de lijdende bidgenooten in één groot en grootsch herdenken omprangde, ten einde onze kleinmoedigheid te hertemperen in 't schroeiende vuur van hun voorbeeld en van hun verlossingsnood. Laat ons God den I leer danken om dat bondgenootschap van levenden en dooden, van worstelaars en overwinnaars, van pelgrims en thuisge komen tochtgenooten. In al onze onbehol pen zwakheid hébben we toch de kracht om te prevelen wat zij konden, kunnen wij daartoe helpe ons God en Zijne Kerk. De groote dooden, die wij levend kenden of die wij lief hadden, zonder ze ooit te kennen, ze leven en roeren rondom ons, vanavond, binst het gelui van de Allei zielen- klokken. Hun ideale daden staan vóór ons, en het wordt ons beklemd om 't hart, in den heimnisvollen zieltjesavond, dewijl wij ons radeloos gevoelen 0111 onze kleinheid, onze onvolmaaktheid, onze slechtheid, te genover die groote dooden, die zulke heer lijk-ontzaglijke levens gedragen hebben, tot den menschelijk-hoogsten top de ver gruizeling van zich-zelf om anderen te die nen, oin Gods wille en ten bate van hun volk. De groote dooden van Vlaanderen, die Vlaanderen's heiligen zijn de schutsheili gen uit de verre tijden, de Vlaainsche mar telaren aller eeuwen, de missionarissen uit Vlaanderens hoekje, bezweken in al de wildernissen van de wereld, de verdoken heiligen, de duizenden dooden, onze VI. gesneuvelden, die de loutering in hun bloed gevonden hebben de heilige dooden in onzen Vlaamschen strijd, die voor ons volk verdienden wat wij thans beleven dc iieil- voorspellende ontwaking uit een dreigen den doodslaap aan allen, onzen christe- lijken dank omdat ze Vlaanderen—k»»1- vrijknonpii L- "Gjv vanavond, in het schemerduister onzer kerken, in het helle licht onzer huis kamers, in het toegedekte avondland, overal varen de groote Vlaainsche dooden rond. lluri zielen hebben de oppeiste rust, in de matelooze belooning om tuin getrouw-zijn. Doch die dooden denken nog om Vlaan deren, waarvap ze eens een stukje waren, lijf en bloed, ziel en geest. Ze hadden hun vaderland zoo lief. De grootheid van hun offer en de gaafheid van hun ziel waren gemeten naar de grootheid v. hun Vlaamsch hart, naar de gaatheid van hun Vlaamschen aard. Vlaanderen's grootste dooden, schoon ste heiligen, waren tevens de getrouwste rasechte Vlamingen. Lieve Vlaainsche heiligen,al degesiachten, van U, pater Lievens, tot aan U, Dr Depla, weest Vlaanderens sineekeiide schutsenge len, opdat liet volheiden moge, tot het allerlaatste, opdat zijn langdurige Allerzie- lengetijde eindelijk een Allerheiligen-blij- dag moge worden. Doodgepletterd. - Edward Gunst die vroeger alhier in de vennootschap yan de plectriciteit wrocht is eenige dagen gele den, te Oostende door den stroom van de electriciteit machien, omvergeslagen met het ongelukkig gevolg, dat hij met het hoofd op een ijzeren balk te recht kwam en dood bleef liggen. De arme jongen telde hier nog vele vrienden. Verdronken. Zaterdag morgen was Llodie Casier, weduwe Oscar Haecke, oud 40 jaar cn wonende in de Noordzandstraat alhier op de vesting der Meenenpoort aan 't wandelen, toen sommige voorbijgangers hare vreemde handelwijze nagingen. Op eens wierp zij haren regenscherm en hand- tesch, waar eene groote som gelds in stak, op den vestingsmuur, en ten aanschouwe der toeschouwers, sprong zij 't water in. De vrouw had gehandeld in een oogenblik van zinsverbijstering, want sedert drie maanden dat haar echtgenoot overleden is was ze ontroostbaar in haar verdriet. Het lijk werd uitgehaald en naar het hospitaal overgebracht. Obusongeluk. De zoon Swinnen, oud 18 jaar, wonende op de Kalfvaart had Za terdag omstreeks negen uur het huis ver laten en was zooals hij zegde ijzer gaan ra pen al den kant van de Bryke, bij de hof stede Vanderhaeghe. 't En duurde niet lang eer hij meer dan zijne gading gevonden had, want toen hij bij het ontploffen van den behandelden obus, door de toegeloo- pen geburen gevonden werd, lagen er nog vier obussen bij hem, die op hunne beurt moesten onthoofd worden. De arme jonge ling was onkennelijk. Zijn lichaam was heelemaal verhakkeld en stukken ervan werden in den omtrek gevonden. De dood moet terstond ingetreden zijn. De droef heid zijner naastbestaanden was hartver- 1 scheurend. Zou hij het laatste slachtoffer zijn 't Is te vreezen van neen, want tien jaren 11a den oorlog liggen de obussen hier in de streek te rapen, en de dwaasheid of de onvoorzichtigheid van velen is groot. Verheugend nieuws. Eenige dagen ge leden is het nijverheidsgesticht Doom-Ma- hieu en Yalcke, gelegen aan de Kaai, ver kocht aan een consortium \an Vlaainsche zakenmannen. De overname zal geschie den in de eerste dagen van November. Men zal cr inzonder de vlasmachien maken welke kortelings door de gebroeders Van Stcenkiste uitgevonden werd en zulken grooten ophef in de vlasnijverheid gemaakt heeft. Verderszullen er ook allerhande land- bouwmachienen vervaardigd worden. In de aanpalende weide zal het vlas naar de laatste bevindingen geroot worden. Kort om nieuw en veel werk voor ons volk. STAD YPER. De uitbetaling van het pensioen van het loopende kwartaal zal gedaan worden ten Stadhuize op Maandag 5 en Dinsdag 6 No vember a. s. telkens van 2 tot 5 uur namid dag. Dc aanvullende ouderdomspensioe nen van de vier kwartalen 1928 zullen ter- zeifdertijd ook uitbetaald worden aan die genen die hun tweede boekje van het ge meentebestuur ontvangen hebben. maand, den derden Donderdag, van 2 tot 4 uur namiddag, ten bureelc van den ont vanger der belastingen, Cartonstraat, 31 al hier. Men biede zich aan met eenzelvig- heidskaart, trouwboekje, li jfi entkaart, spaar boekje of ander bewijs van geldbezit of eigendom. De Ontvanger VANLANDSCHOOT. GROOT SC BI O 5]X X KLEIN Er wordt herinnerd dat de nieuw e aan vragen om ouderdomspensioen of voor de herziening ervan aanvaard worden ieder Let goed op het adres IN DEN POSTHOORN o OVERGROOTE KEUS VAN Mans-, Vrouw- en Kinderartikelen Allen van eerste hoedanigheid Schoenen op maat.--Allerhandeherstellingen KOMT ZIEN EN OORDEELT. Tooneelafdeeling FhiinentroostV.O.S. B V.O. S. De tooneelafdeeling zal voor taan haar vertooningen geven in de nieu- w feestzaal van het Vlaamsch Huis" op 18 en 19 November 1928 eerste ver- tooniiig drama in 4 bedrijven. De Tooneelmaatschappij zal 4 vertoo ningen geven. Voor deze kunnen eerelid en familiekaarten van heden af bekomen wor den aan de volgende prijzen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 1