DE CARNE ALLERLEI STAVELE YZERBL0ND&-DUBBE15 GRADEN" J. Dehaene=Ameloot Sociale Rubriek ziekenzaal in het gasthuis. Burgew. zegt dat het hier den her opbouw, betreft van de vrouwenzaal, op oorlogschaiie. Het bestek bedraagt 125.UÜ0 fr. Brutsaert weet te vertellen dat hij de eer had in zijne hoedanig heid van koninklijk hoogkommis- saris Berten van Saksen-Coburg te begeleiden bij zijn bezoek alhier aan de verwoeste gewesten en dat den Belgischen Albelover uiterst mis noegd was over den slechten toe stand van het hospitaal. Hij beloofde (om uit de gewoonte niet te gera ken) aan te dringen bij den minister van Binnenlandsche zaken opdat er spoedig een nieuw plan zoude wor den gemaakt. Dit werd gedaan. Is het dus wijzelijk vraagt Brutsaert herstellingen te doen als er nieuw plan is tot algeheele heropbouw. Burg. De H. Coomans zegt dat dien gedeeltelijken heropbouw in niets het plan belet uitgevoerd te worden daar het een deel uitmaakt van het nieuwe plan. Brutsaert. Is dit plan goedge keurd door den hoogen raad van volksgezondheid. Vau Doren.'t Is op oorlogschade. Punt 1 wordt algemeen goedge keurd, doch door Brutsaert onuer voorbehoud. 2de Punt. Stadsrekening van het jaar 1927. Na een urenlange op somming der posten komen we ein delijk te weten dat de ontvangsten bedragen 1.962.990.09 fr Uitgaven1.813.443.17 149.546,92 fr, batig overschot. Goedgekeurd. 3 de Punt. Mededeelingen. Burg. zegt dat de electrische net weldra zal uitgebreid worden tot St. jan ter Biezen en tot Abeele, alsook de gaz leiding tot de Nieuwe reke Crombekestraat. Er zal ook een be gin gemaakt worden met de betaling der onteigende gronden waarover de Switch Koad werd aangelegd. Er is som van 50.000 fr. hiervoor beschik baar. De afbetaling zal geschieden per loten^ Voor wat betreft de opbouw van goedkoope woningen deelt de Burge meester mede dat er in Poperinghe 20 woningen zullen opgericht woi- den< (Zie vervolg 3C bladz.) Het 1.000.000.000 Dollar Diner. Onlangs had te New-York een feestmaaltijd plaats waar een aantal pioniers in de Amer. nijverheid wa ren gehuldigd voor hun verdiensten. De industrieele vorsten beheerschen samen een kapitaal van 1.000.000.000 dollar. Onder de gasten waren o. a. Edison, de uitvinder en electrotech- nicus, de Brit sir Thomas Lipton, thee-magnaat, Charles M. Schwab, de ijzer- en staalvorst, en Ford, auto fabrikant en (in zijn vrijen tijd) de rijkste man van de wereld. Petroleum iu den Congo. Te Brussel is een syndicaat tot stand gekomen met het doel om in een deel van de Congo, grenzend aan het Tanganikameer opsporingen te doen naar petroleum. Van dit syndi caat maken deel uit de Société des Mines d'Or de Kilo Moto, de Société Miniere des Grands Lacs en het Co mité du Kivu. Aan de Anglo Persian Oil Cy toestemming verleend tot deelneming aan de prospectie op Belgisch grondgebied, evenals aan een ingenieur van Kilo Moto om re denen van geologischen aard toege staan werd de op aangrenzend Britsch gebied ontdekte petroleum- lagen te bestudeeren. Publirep Wij ontvingen het geïllustreerd publiciteitsmaandblad Publirep met de rubriek De zaken weten schap De uitgever Gerard De vet, publiciteits-technicus, 94. Merodestr. Brussel, biedt U een abonnement tot einde 1929 tegen den prijs van 20 fr. Op aanvraag wordt aan handelaars ol mjveraars een proefnummer toe gezonden. Het bedrag kan gestort worden op de postcheckrekening 1231. Deze som geld echter maar tot 15 Nov. 1928. Warm aanbevolen aan nijveraars die rendeerende reklaam wenscheu te maken. De Ver. Staten na den Wereldoorlog. President Coolidge heeft in zijn rede te Washington op wapenstil- standsdag, gehouden in een bijeen komst van het Amerikaansche Le gioen (van oud strijders) het vol gende statistiekje meegedeeld, over de financieele opofferingen die de Ver. Staten zich in en na den wereld oorlog hadden getroost Het wordt soms wel beweerd aldus de President dat dit land voordeel heeft getrokken uit den oorlog. Niets is verder van de waarheid. Tot nu toe hebben onze netto oorlogskosten de verwach tingen die wij op het punt van be talingen der schulden, die het bui tenland aan ons heeft, mee in reke ning gebracht ongeveer S 36.500. UOU.UUO bedragen. Het is waarschijn lijk, dat de definitieve kosten een flink eind in de richting van de S 100.000.000.000 zullen oploopen, dat is de helft van het totale vermo gen van het land op het tijdstip dat wij ten oorlog gingen. Geen enkel burger van de Ver, Staten heeft aan wien ook waar ook ter wereld excuses te maken, dat wij onzen plicht terzake van de vrijheid van de wereld niet zouden hebben ver vuld Amnestie... iu Japan. De Keizer van Japan heeft naar aanleiding van zijn troonsbestijging amnestie verleend aan 35.000 gevan genen. Wanneer volledige en onvoorwaar delijke amnestie voor onze Vlaanr- sche gevangenen en uitgewekenen S(S 9|t «ft Gczelscliapstarieveu op het spoor. Met ingang van 15 November geldt de voor het vervoer van leden van gezelschappen en vereemgingen voorziene prijsverlaging, die thans slechts toegestaan wordt voor ritten van ten minste 20 km., voor alle ai- standen en wordt het maximum-ge tal van 20 biljetten vereischt voor de verlaging gebracht op 12. Weekeinde-biljetten. -De week einde-biljetten zijn nu verkrijgbaar het heele jaar door. Er wordt aan herinnerd, dat de verlaging 25 t. h. van het gewoon tarief bedraagt, dat deze biljetten Zaterdags en Zondags den geheelen dag door afgeleverd worden en dat ze bij de terugreis ook Zondags of 'sMaandags mogen gebruikt worden. 1918 11 November 1928 Verleden zondag, tien jaar gele den, staakte de dood zijn gruwelijk maaierswerk op de akkers van de bloeiende jeugdals rijpe halmen waren de millioenen na meer dan vier jaar strijdens op de slagvelden in Europa en daarbuiten gevallen. Ontelbare kruisen wijzen nu, waar de menschen elkaar 'bestreden heb ben, de plaatsen waar tallooze jonge mannen begraven liggen. Maar ook op plaatsen, waar geen kruisen, geen gedenkteekens staan, rusten er velen het onbekende gral van den Soldaat. Vandaag tien jaar geleden, na meer dan vier jaar oorlogsgeweld, dorst de menschheid, dankbaar, dat aan het morsen met kostbaar men- schenbloed een eind was gekomen, weder hopen, en uitgelaten laaide de blijdschap op, overal waar menschen- harten geleden hadden uitgelatener daar, waar de overwinning haar roes deed gevoelen. En thans, na tien jaar Wat is er geworden uit de hoop, die een oogen- blik de menschen heeft bezield Wat is er voortgekomen uit de groo- te verwachting van 11 November 1918, welk verschil is er nu tusschen overwinnaars en overwonnenen Het is wel haast symbolisch, dat juist dezer dagen, tien jaar nog na het sluiten van den wapenstilstand, twee ministers van landen, die in den oorlog hebben gewonnen, mini ster Tardieu in Frankrijk, Baldwin in Engeland, gemeend hebben te moeten wijzen op de verschrikking, die een oorlog ook voor de overwin naars beteekent. Tien jaar na den wapenstilstand en nog worstelt een teleurgestelde wereld om uitkomst. Onder de tallooze kruisen in de wtijde vlakten van Vlaanderen maar waar rusten zij niet liggen de millioenen, die hun leven hebben geofferd. Waarvoor geofferd Na tien jaar is er niets, niets te noemen, waaruit blijkt, dat zij het Offer niet tevergeefs hebben ge bracht. De oudste molen van Europa. -- De oude molen te Silly, in Noord-He- negouwen, le moulin de Mauvina- ge geheeten, ten gevolge van de afvoering, door een steengroeve, van een deel der hoogte waarop hij ge bouwd is, loopt gevaar in te storten en aldus geheel verloren te gaan. Deze molen dagteekent van 1180 en is vermoedelijk de oudste molen in Europa. De provincie Henegouwen heeft er eene kleine nabootsing in hout van laten maken. Incident in Nint-Lodewijk-Colloge te Brugge. Tusschen franskiljon- sche en Vlaamsche leerlingen, heeft zich hier een heftig incident voorge daan. FJenige dagen geleden had de principaal van dit onderwijsgesticht, in de vier hoogste klassen, voorle zing gedaan van een brief van den bisschop van Brugge,, waarbij de Vlaamsch-natoniale vrijheidsbewe ging ten strengste wordt afgekeurd. Sommige franskiljonsche leerlingen meenden daarin een aanmoediging te zien van hun anti-Vlaamsch ge stook en maakten van de gelegen heid gebruik dat een aantal Vlaam sche leerlingen op de binnenplaats bij elkaar stonden om sarrend een Belgische vlag in deze groep te wer pen met het gevolg, dat zij onder de voeteh der Vlamingen terecht kwam en reeds deerlijk gehavend was toen een lid van het onderwij zend personeel een einde stelde aan het relletje. Drie Vlaamsche leerlin gen zijn nu, in verband met dit inci- deni, van het college weggezonden. sfc Ht Door den Lavastroom bedreigt. De Etna blijft spoken. De huidige uitbarsting duurt bijzonder lang en dreigt* wat aangerichte schade be treft een der ergste uit den moder nen tijd te worden. De schade wordt nu al op 120 miljoen gulden geschat. Een gebied van 50 vierkante kilo meter is door de lava overstroomd en de geheele wijn- en fruitoogst in dit gebied is verloren. Te Mascali en in den omtrek zijn bij elkaar hon derden gebouwen vernield. Eenige spoorwegbruggen werden wegge vaagd. En nog altijd houdt de uit barsting aan. De groote dikke brei, die als een meters hooge wal nader schuift, met kronkelende kruipbe- wegingen als een voorwereldlij!? monster, bedreigt nog steeds ver schillende plaatsen en dwingt de be woners te vluchten. Deze heerlijke herfst. Het moet onze stadsgenooten getroffen heb ben, hoe verwonderlijk vol de boo- men nog in het blad staan. De nacht vorsten doen wel veel kwaad en mo gelijk is de glorie over een paar da gen reeds verdwenen. Intusschen ge nieten wij nog van de zichtbare herinneringen aan den zomer. September is verrukkelijk ge weest October bijna even stralend, zij het ook niet zoo warm, en No vember zet goed in. Wij, die in ste den moeten leven, ofschoon wij de natuur lief hebben, zijn dankbaar voor iederen dag van zonneschijn, elk teeken van laten plantengroei, waardoor de misten en duisternis van den winter worden uitgesteld. En wij speuren naar de eerste aan kondiging van de lente. In de eerste dagen van Januari kan men het lengen al waarnemen. Op Vrou wendag (2 Febr.) vliegt de leeuwe rik al een ploegstaart hoog Een dertienjarige detective. Bij een proces betreffende autodief stal te Londen heeft de kleine Leo nard James Gidd blijk gegeven van een niet alledaagsch detectivetalent. Een mecanicien B. en een smid S., benevens een ingenieur C., zaten we gens autodiefstal op de bank der beklaagden. Alle drie hadden vroe ger reeds verscheidene auto's ont vreemd. De kleine Gidd had opge merkt dat B. en S. een onbewaakten auto gedurig in het oog hielden hij kreeg verdenking en noteerde het nummer van den auto op een luci fersdoosje. De mecanicien zag dit en rukte den jongen het doosje uit de hand, waarna hij in een razend tem po met den auto wegreed. De jongen had echter het nummer onthouden en meldde het gebeurde op het dichtstbijzijnde politiebureau. Men stelde onmiddellijk een onderzoek in naar den auto, en binnen het uur slaagde men erin dezen aan te houden en de drie dieven in hechtenis te nemen, aangezien de ingenieur zich bij de anderen had gevoegd. Be klaagden werden tot een a vier jaar gevangenisstraf veroordeeld. De rechter waardeerde de tegenwoor digheid van geest en de schrander heid van den jeugdigen detective zeer, en overhandigde hem als aan denken aan zijn eerste optreden als amateur-detective een tien-ponds biljet. Hierbij sprak de rechter Je verwachting uit, dat de kleine Gidd de politie nog belangrijke diensten zal bewijzen. Boek- en Steendrukkerij Telef. Rousbrugge 28. KUNST-AFFICF1EN-ET1KETTEN REKLAAMWERK EN INPAK KINGEN, BROCHUREN, ACTIËN REGISTERS, PAP1ERZAKKEN - Sehrijfinaehieneii KA PP EL Incident in een circus. Een leeu wentemmer gewond. Bij de Zater dagavondvoorstelling in het circus Straszburger te 's Gravenhage, heeft zich voor de oogen van de duizenden bezoekers een opwindend voorval afgespeeld. De leeuwen werden in de middel ste ijzeren kooi door de loopgang binnengelaten om door den dresseur Petersen,, als in elke voorstelling, te worden voorgeleid. Voordat Petersen nog in de kooi was, waren de leeu wen met elkaar begonnen te vechten Petersen trad daarop de kooi binnen en probeerde de gisteravond bijzon der wilde dieren uit elkaar te krij gen. Dit mislukte echter. Men reikte Petersen daarop door de tralies een ijzeren vork om zich te beschermen en Mevrouw Petersen, die zich als altijd bij de deur der kooi bevond, loste twee revolverschoten met los kruit in de lucht. De deur naar den loopgang werd geopend en het ge lukte Petersen, alle leeuwen in den leeuwenwagen terug te dringen. Nadat de leeuw Pascha van de andere dieren afgezonderd was, aan gezien hij de voornaamste aanvaller van Petersen was, verschenen de leeuwen behalve Pascha nogmaals in de kooi, doch opnieuw begonnen de dieren te vechten. Petersen zag zich genoodzaakt, de leeuwen voor den tweeden keer door den loopgang naar den wagen terug te dringen, om een anderen woedenden leeuw, Lux afgezonderd te krijgen. Het gelukte den leeuw Lux echter met de andere leeuwen weer in de kooi te komen, waar Lux direct op Petersen toevloog en dezen ernstig bedreigde. Lux sprong regelrecht op Petersen aan en verwondde hem niet onbeteekenend aan de rechterhand, zoodat het bloed van onder den handschoen te voorschijn kwam. Petersen wist nochtans Lux in den loopgang terug te drijven en wilde met de in de kooi gebleven leeuwen zijn nummer ten einde brengen. Eerst na aandringen van den direc teur gaf hij dit voornemen op en verliet hij de kooi, nadat hij de leeu wen eerst nog in den loopgang had teruggedreven. Het geheele voorval speelde zich in eenige minuten af. Ofschoon de rechterhand van Pe tersen tot op het been opengereten is, verzekerde hij, zijn nummer te kunnen blijven geven. Lux wordt echter eenige dagen uit de groep verwijderd. Drinkt Beverensch Bier Na te volgen voorbeeld Aan de rond de halle opgetimmerde berden staat een affiche van verknoping te lezen die doet nadenkenHooglede verkoopt een Duitsch kanon Waarschijnlijk dat oorlogstuig dat ze als souvenir van Deveze zaliger gekregen hadden en eerst als pronk stuk ten tijde van de oorlogsneu rose op de markt hadden tentoon gesteld. Nu wordt dat ding als oud ijzer verkocht aan don meestbiedende. Wanneer volgen de andere gemeen ten het voorbeeld en wordt alles ver wijderd dat ons nog van verre herin nert aan het militarisme dat altijd nieuwe oorlogen uitbroedt. Do noodzakelijkheid en het doel «ener Ohristenc Jonge Werkgevers- vereen iging. Pijnlijk treft het dat, terwijl de jeugd der andere standen zich orga niseert, de christene jonge vWkget vers tot hiertoe zich niet nebben vereenigd in 'n sterke christene jon ge werkgeversorganisatie. Nochtans is het die jeugd, welke door haar maatschappelijke positie en hare in- tellectueele ontwikkeling, op de eer ste plaats geroepen schijnt grootën invloed uit te oefenen op het gods- dienstig-maatschappelijk leven. Individueele pogingen van alleen staande jonge werkgevers, hoe edel moedig en wilskrachtig ook, kunnen op onzen tegenwoordigen tijd van organisatie geen hernieuwing van den werkgeversstand te weeg bren gen daartoe is noodzakelijk ver eischt eene groepeering, eene ver- eeniging van jonge werkgevers, wel ke alsdan door hunne opoffering, hunne onderlegdheid en hunne krachtige actie door God gezegend, de hervorming in Christo succesvol kunnen en zullen bewerkstelligen. Organisatie der christelijke jonge werkgevers is ook dringend ver eischt en wel om deze reden dat de jeugdgroepen der andere standen eenmaal sterk georganiseerd zijnde, er contact dient te bestaan tusschen al de standen onderling, en dit con tact is onmogelijk tusschen 'n Reor ganiseerden stand en 'n niet georga- niseerden stand. Juist daarom is or ganisatie der christelijke jonge werkgevers 'n maatschappelijke plicht. Het inrichtingskomiteit der C. J. W. is er diep van doodrongen dat de standsgroepeering slechts dan heil zaam inwerken kan op het maat schappelijk leven wanneer ze door drongen is van echt christelijken geestzoo deze echter ontbreekt, ontstaat er gevaar dat organisatie van standen veeleer verderfelijk dan nuttig inwerkt op het sociaal maat schappelijk leven want dan hebben wij in plaats van een strijd van in dividu tegenover individu, een geor ganiseerde strijd van stand tegen over stand, strijd welke des te nood- lottiger kan zijn, daar de machten tegenover elkander sterker staan. Om die reden oordeelt het inrich- tingkomiteit het allernoodzakelijkst dat christelijke jonge werkgevers zich vereenigen, niet in eenen neu-

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 2