Land= Tuinbouwkroniek M»EKSCII LEVEN Kechl op antwoord. ALLERLEI Bericht. Bevercn a/Yzer 2* Jaargang Nr 99. IPE 1 EERSCHE RODE Rijroegsel. Zaterdag 17 November 1928. trale organisatie, maar wel in 'n sterk uitgesproken vereeniging. o DE BOI W-M V VTSCH\P1MJ. Maandag 5 November kwam het voorloopig komiteit bijeen. Na een verslag gegeven door de Afge vaardigden over hunne onderhande lingen, met het Stadsbestuur en de Commissie van Openbaren Onder stand waaruit bleek dat de stad in schreef voor een kapitaal van 33.0UU fr. dit voluit stortte door aanbrengst van een grond gelegen aan 't zaalhof ter groote van 3300 mJ en dat de commisie van Openbaren Onderstand eene som van 35.000 fr. onderschreef werd er overgegaan tot het voorloo pig opmaken der standregels, De benaming gegeven aan de samen werkende vennootschap is ONS ONDERDAK Het minimum kapi taal bedraagt 165.000 fr. Waarvan dus 1 5 moet onderschreven worden door den Staat. 1 5 door de Provin cie, 1/5 is onderschreven door de Stad, en de overige 2 5 zijn reeds onderschreven door den Openbaren Onderstand voor 35.000 fr. en door de aanwezige stichters, in deze mate, dat enkel nog eene som van 14.000 fr moet onderschreven worden. Deze som zal spoedig gevonden. Eene vrAag ons onderschrijving door den Staat en Provincie werd opgemaakt en verzonden, de voorloopige stand regels werden gestuurd ter goedkeu ring naar de Nationale Maatschappij. Eens de afgevaardigden van Staat en Provincie gekend en de goedkeu ring der standregels bekomen zal er dus kunnen overgegaan worden tot het definitieve opmaken van de stichtingsakte en de onderschrijving van het overige van het kapitaal. Stilaan geraakt dus alles in orde. Hot voortbrengen van witloof, (vervolg) Jt Met behulp van kunstmatige warmte is het mogelijk, witloof te oogsten, van 't einde October tot Maart. Verschillende verwarmings- wijzen kunnen aangeduid worden, we zullen ons bepalen bij de eenvou digste manier, welke iedereen kan benuttigen. Als eerste verwarmings middel geven we aan paardenmest gemengd met kaf of stroo of droge bladeren doch vooraleer de eigen lijke werking bij het verwarmen te bespreken, willen we doen opmerken dat men eerst mag beginnen verwar men, nadat de wortels 14 dagen zijn ingezet. Dit is van groot belang, op dat de hoofdwortel, vezelworteltjes zou kunnen vormen, welke het noo- dige water uit den grond kunnen op slorpen voor het vormen van witloof, hetwelk op 100 deelen 97 water be vat. De voort te brengen warmte moet gemiddeld 15° bedragen. De groeven maakt men van lm.50 tot 2 m. breedte en van onbepaalde lengte. De paardenmest wordt ge mengd met hoogergenoemde strooi sel om het gisten te matigen. Men bedekt de groef met eene laag mest van 40 tot 70 cm. dik volgens het tijdstip van aanjagen. Om een regel matige ontwikkeling van het witloof te bekomen, moet de laag mest om trent 40 cm. over de beide zijden van de groef uitkomen. Na ongeveer 3 weken kan men beginnen te oog sten. De Schorseneel. Voor deze groent ook is het tijd stip van uit steken aangebroken. Men bindt de wortels in bussels van 20 cm. door snede bij middel van twee wisschen en men bewaart ze in een kelder cf in een groef. Selder. Is tamelijk gevoelig aan vorst, van af half October moet men zijne voorzorgen nemen om hem te overwinteren. Men steekt de planten uit met kluit wanneer de bladeren droog zijn en men brengt ze in den kelder of in eene groef. Bij hevige vorst zal men de groeven bedekken met stroomat, ramen of planken. Men kan deze planten bewaren tot in Januari, Februari. Andy vie. Is tamelijk winter hard. maar verdraagt toch onze win ters niet in volle lucht, Einde Octo ber steekt men de planten uit met kluitmen herplant ze tegen elkan der in bedden, welke men beschut door ramen en matten. Men kan ze ook in groeven of groentenkelders bewaren. Wanneer men zooveel mo gelijk lucht geeft» kan men alzoo andijvie bewaren tot Januari-Fe- bruari. Paardenfokkerij iu Belgie. Het niet erkennen van het Neder- landsch Trekpaardenstamboek en de Duitse he stamboeken door het Belgische Stamboek heeft bij een groot deel der Belgische fok kers en handelaars groote onrust verwekt. Men vreest represaille maatregelen, waardoor tk? toch al geringe Belgische uitvoer van paar den nog zou verminderen. De uitvoer bedroeg in de eerste helft van 1928 9736 paarden, ter waarde van 59- 603.000 fr. Vervolg Vlaainschc Harmonie. Op Zon dag 25° November viert de VI. Har monie haar St. Ceciliafeest. De Vlaamsche Harmonie zal te 10 it. de hoogmis bijwonen in de kerk van St. Niklaas. Het koor van den Studiekring zal de tweestemmi ge mis uitvoeren Veni de Libano van E. P. Roberto Rossona de mis uitstap in stad en bezoek bij eenige leden herbergiers. Te 1 U.30 in 't Gasthof 't Zweert feestmaal, waartoe de eereleden zijn uitgenoodigd. Inschrijvingen voor het feestmaal worden van nu af aan vaard in 't lokaal in Vlaanderen bij Marcel Soete tot Vrijdag 23 No vo in lier. Maandag 26 November te 8 u. al- gemeene vergadering voor al de le den en Tombola voor de spelende leden. Op Zondag 9 December geeft de Harmonie haar eerste winterfeest in de nieuwe feestzaal van het Vlaanisch Huis. Het bestuur doet bij deze gelegen heid een warmen oproep tot alle Vlaamsche vrienden onze vereenin- ging te steunen met eere of bescher mend lid te worden. Door uwe bij treding' moedigt gij onzen knappen Bestuurder en zijne offervaardige muzikanten aan. Wordt dus allen eere of Beschermend lid onzer ge liefde Vlaamsche Harmonie. o Voor onze moeders. Wie zal er ons kindeke douwen, en doet het zijn moederke niet. zoo doet Hullebroeck ons zingen, maar hij kende dan voorzeker nog het Kindermeel Fortior niet. Want kinders die met de Fortior gevoed worden zijn steeds frisch en gezond en moeten niet gedouwd worden. Moeders gebruikt de Fortior voor de voeding uwer kinderen. Gij zult er U beide goed mede bevinden. Het Kindermeel Fortior is te verkrijgen bij de apothekers, vroedvrouwen en de beste kruidenierswinkels aan 5 fr.75 de doos. Da* idsfouds. 't En verwonderde niemand dat er in de feestzaal van 't College, verleden week maandag zooveel volk aanwezig was. Heer Jules Cornillie rustend hoofd der St. Aloysiusschool sprak er over Yper door de eeuwen heenVoor ons Yperlingen, was die voordracht een echte veropenoaring, ook kunnen wij niet nalaten den wensch uit te druk ken. dat die zoo merkwaardige stu die 't licht zou mogen zien onder vorm van boek, om later in de prijs- uitdeelingen aan de leerlinger uitge deeld te worden. Zoo zouden al onze kinaeren hun moederstad beter en beter leeren kennen, meer en meer beminnen en meer dan ooit werken voor hsar groei en bloei. Heer Cornillie wij bedanken u uit ganscher harte en met den E H. Principaal drukken wij den wensch uit, U nogmaals aan het woord te hooren in ons geliefd Davidsfonds. Een die er was. Y perse he Studiekring. Tak A.N. V. Vorige week werd voor de leden van onze vereeniging een bui tengewoon aantrekkelijke voor dracht gehouden over het Javaan se he Volk en het Rassenvraagstuk in Ned.-Indie door den Heer Raden Ms Noto Soerotol Javaansch edel man. Sprejter streeft er naar om tusschen Oost en West, d. i. tusschen Indie en Nederland een innigen band van verstandhouding tot stand te brengen, en is tegestander van de overheerschinschspolitiek van som mige Nederlandsche Kolonialen. Spreker vertelde ook over de ge schiedenis en de kunst van het groot Javaansch Volk waartoe hij behoort en verduidelijkte alles met prachti ge lichtbeelden. Het was een zeer interessante avond. Binnen kort zal een voordracht gehouden worden over een zeer ac tueel onderwerpZannekin, de Vlaamsche vrijheidsheld door Inspecteur De Vleeschouwer. Datum en lokaal zullen naderhand mede gedeeld worden. Op 31 Januari wordt verwacht Het Vlaamsche VolkstooneeJ. Wordt opgevoerd Leontientje Houdt dien dag vrij Tramwegen. - Aan de statie is men aanhoudend liezig nieuwe tram wegen te leggen en dat werk eens gedaan zal men nog een voorland maken waar de reizigers zullen kun nen den tram opwachten. Gelukkig- lijk zal de plaats nu met groote elec- trieke lampen verlicht worden, 't Valt te vreezen dat de taxis een nieuwe standplaats zullen moeten kiezen. Patronaat voor jonge meisjes. -- Met veel voldoening hebben wij ver nomen dat onze vlaamsche meisjes daar in 't werk springen om de pries ters te helpen. Nog nen keer zal het hier ook blijken dat de franskiljon- sehe mamzeis daarvoor niet te vin den zijn. Dat kunnen wij goed be grijpen, maar aan ons volk zeggen we doet maar voort, helpt het goe de waar gij kunt en eindigen zal men met te zien langs waar de be sten zijn. Laffe aanranding.Zondag avond kwam een vrouw de statieplaats op gewandel, toen ze al met eens door een brutaal personnage aangegrepen werd. Ze uitte een hellen schreeuw en dadelijk sloeg de aanrander op de vlucht. Haar mantel was heel en al in stukken gesnakt Dadelijk zette men den lafaard achterna. Ylaamsclt Huis. Zondag avond waren er prijsspeelingen in 'tVlaamsch Huis. Vanaf 5 uur tot 11 uur 'savonds was 'ter bijna niet om uit te houden. Op een zeker oogenblik zaten er meer dan 2U0 man binnen. De café, de gang, de twee kamers de verandah, 't zat al geperst vol. Heel den avond verging het heel gezellig spijts de beperkte plaatsruimte. Een groot aantal nieu we klanten werden dien dag ge maakt. We hopen vast dat we ze via 'tiVlaanisch Huis» naar ons toe zullen brengen. Dat is trouwens 't eenige doel van «'tVlaamsch Huis Plaats van lagere onderwijzeres open in de stadsmeisjesschool der St. Janstraat Wettelijke wedde Aanvraag indienen bij 't Stadsbe stuur vóór 25 November. Avondschool oor volwassenen. De leergangen van engelsche taal zullen aanvang nemen a) Voor mannen, in de studiezaal der Middelbare school, Mondstraat den Dinsdag, Woensdag en Vrijdag, telkens van 7 tot 8 ure 's avonds, (lste les Dinsdag 20 November). b) Voor vrouwen, in de stadsmeis jesschool der Rijselstraat, den Maan dag, Woensdag en Vrijdag, telkens van 7 tot 8 ure 's avonds. (1st les Maandag 19 November). Voorwaarden Les kosteloos, doch de noodige boeken moeten door de leerlingen aangekocht worden. Herdenking van den Wapenstil- -tand. Zaterdag avond was er fakkeltocht 't Muziek gevolgd van een 200 tal V.O.S. sen en sympathi- seerende menschen trok spijts den smuikregen door de bijzonderste straten van Yper om tegen den oor log te betoogen. 's Anderendaags had er te 10 uur een plechtige mis plaats in de St.- Pieterskerk die wel gevult zat. Na de mis trokken de V.O.S. sen met de Vlaamsche Harmonie aan den kop naar de Meenenpoort en 't kerkhof om de gevallen makkers te groeten. 's Middags had er een banket plaats in 't gasthof 't Zweerd waar niet minder dan 70 makkers aan tafel zaten. De gevierde spreker adv. J. Leuridan leverde er den geestelijken kost, die uitermate goed smaakte. "s Avonds zakte men naar 't Vlaamsch Huis waar men den her denkingsdag sloot in gezonde leute. Zielemis. Vrienden en kennissen worden vriendelijk uitgenoodigd, de zielmis te willen bijwonen, die zal gezongen worden op Zondag 25 November om 9 1 2 in St Jacobs kerk, tot zielela- fenis van Heer en Vrouw J. Note- baert-Verbeke en overleden kinders. Wij ontvangen twee brieven, één vanwege Mr Jan Van der Ghote. en één vanwege Mr Ernest Seys, als wettelijk recht op antwoord op het ingezonden stuk van Mr Edgard Louage. Te laat om in dit nummer nog te kunnen opgenomen worden. De Redaktie (Vervolg) De nieuwe Gouverneur van Brabant. M. Neus is benoemd tot gouverneur der provincie Brabant, ter vervan ging van wijlen den heer Baron de Beco, E He De uitbarsting van den Etna, De Etna is de grootste vuurspu wende berg van Europa. Hij is ruim 3.U00m hoog en heeft drie kraters. Te allen tijde is hij zeer te vreezen ge weest. We kennen 80 groote uitbar stingen doch de huidige overtreft 't meestendeel der voorgaande. Spijts 't groot gevaar willen de menschen toch dicht van dien berg wonen omdat de grond er uiter mate vruchtbaar is. Menige stad was nu ook aan zijn voet opgerezen doch de ziedende lava die als een twintig meter hooge muur de helling lang zaam afdaalt vernielde reeds een macht van menschelijke werken, de stad Mascali is totaal verzwolgen. Het aantal dakloozen beloopt meer meer dan 5000. De hulpverleening aan deze slacht offers is buitengewoon moeilijk, doch hiertegen is de krachtige fasci stische regime beter opgewassen dan vroegere regeeringen. Te Messina leven nog steeds vele slachtoffers van de aardbeving van 20 jaar gele den in de houten barakken, die toen tertijd werden opgericht. De vraag is echter, op welke wijze de slachtoffers hulp moet worden verleend. Te Linguaglossa stijgen, wanneer het regent, wolken stoom uit de lava op. die er al vijf jaar lang ligt. Zelfs kan men op de lava nog een ketel water tot koken brengen. Het door de lava overdekte gebied zal voor de eerstvolgende 50 jaar dan ook wel onbruikbaar zijn en eerst dan zal men kunnen beginnen met den aanplant van waardelooze gewassen. De boeren, wier bezittin gen thans verwoest zijn. zullen dus wel de hoop moeten opgeven, ooit weer naar hun oude woonsteden je kunnen terugkeeren en zij zullen moeten verhuizen naar een andere streek of het boerenbedrijf moeten opgeven. Een Rritsch Stoomschip de estri- wordt door de zee verzwol gen. Een N. T. A, -bericht uit New- York meldt nog, dat het schip Zater dagavond bij de kust in een hevigen storm is geraakt, waarbij de lading is gaan werken. Een telegram, dat door het s.s. San Juan is opgevangen, zegt, dat het dek aan stuurboord reeds onder water stond, en dat het onmogelijk was verder te varen. Fr ging een hooge zee. Volgens radio-berichten van het s.s, Davis is de Vestris gezon ken. Alle opvarenden, ook de mar conist, hebben tijdig het schip ver laten, Het aantal opvarenden be droeg waarschijnlijk in totaal 350. De briefwisselaar van den Daily Mail te New York, seint dat de hel denmoed van M. Michaël O'Douglin, marconist aan boord van de «Ves tris» de bewondering van allen uit maakt. Hij was het die gisteren met be hulp van een klein hulptoestel, de boodschap uitzond meldend dat de Vestriszonk, snel zonk, en dat de passagiers en de bemanning de zee kozen in sloepen. Dan was het 13 u.25. Daar de Vestrislangs achter zonk, lag het schip reeds bij na geheel omgekeerd op de zijde. De marconist was verplicht recht te staan op een der wanden van het schip. Men kan moeilijk aandoenlijker verhaal uitdenken bij het tragisch einde van de Vestris dan de wis seling der radio's tusschen het zin kende schip ep de booten die ter hulp snelden, De oorzaken van de ramp zijn tot nu toe geheel onbekend. Slechts staat vast, dat het schip binnen vier uur gezonken is. De kapitein tracht te eerst door te varen totdat het water in de machinekamer drong en ook de marconist niet meer in staat was berichten uit te zenden. Voorts schijnt vast te staan, dat de marco nist met den kapitein als laatsten het schip verlieten, nadat te voren alle andere opvarenden zich in de sloepen hadden begeven. De zee was ruw en het zicht slecht. De plaats, waar de Vestris is vejr-_ gaan, staat bij de scheepsvaart als zeer gevaarlijk bekend. De Berlin heeft een leege red dingsboot aangetroffen van de «Ves tris men heeft geen enkele aan wijzing gevonden of de inzittenden zijn verdronken of dat de boot reeds voor de ramp door de golven wegge slagen is. Een om 10 uur te Washington van de kustwacht te Norfolk ontvangen bericht meldt, dat alle opvarenden van de Vestriszijn gered met uitzondering van een groep, die zich op een wrak bevond hetwelk nog vermist wordt, Leergang voor Bibliothecaris De Provinciale Commissie voor Verstandelijke Volksopleiding laat weten dat zij het inzicht heeft eer lang te Kortrijk een cursus voor bibliothecarissen in te richten. Deze leergang zal den Zondag voor middag gegeven worden, na nieuw jaar, waarschijnlijk over tien Zon dagen waarna examen met afgifte van diploma. Inlichtingen te bekomen bij voor noemde Commissie, Provinciaal Be stuur, Bureel 9, Zondag laatst beleefden we weer 'n schoonen dag. Na den morgen goed ingezet te hebben met 'n H. Mis- opgedragen tot zielelafenis der ge sneuvelde strijders van Beveren ge bruiken 43 V.O.S. en B.V.O.S 's mid dags 'n gezamentlijk noenmaal. Als broeders zaten ze aan tafel, aten 'n goe beetje en dronken 'n goe teug je en zongen en klonken dat geheel Broekzeele daverde. Onze dooden werden ook niet vergeten, bijzonder lijk den laatst overleden BVOS Remi De vine k. Er werd besloten twee missen te vragen op de eerst komende Zondagen. Iedereen dan ook seffens gereed om zijn hr drage te storten,

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 3