ZCÜAVELiZUUR AmmONIAK -MEUBELS- ZILTZALF J. Boone-Vanden Bussehe vooraleer uwe bestellingen te doen van vraagt onze prijzen (uitsluitelijk -voor verbruikers) Gasgesticht YPER Gasgesticht POPERINGHE Tel. N° Plaats Van den Peereboom, Tel. NTO 14 Doornstraat. Tel. N° 95 Dickebusch Steenweg 41. Boesinarlie. Becelaere Baetslé Dagboek van een Ypersche Kloosterzuster Casselstraat,27, Poperinghe Vischmarkt, Yper Burgerlijke Stand 'js Avonds dan was ex in de zaal van 't H. Hart een voordracht met lichtbeelden over Onze jongens aan 't fronten «De Bedevaarten Jammer dat door een spijtig misver stand de spreker zoo verachtert toe kwam1 uur te laatDe toehoor ders werden dan ook ongeduldig bijzonderlijk de V.O.S. die den gan- schen dag nog al goed in beweging waren geweest. Spijts, die kleine zwarte kant is den avond opperbest verloopen. Gedurende 21/2u. wist de talentvolle redenaar M. Willem Maris van Bazel (Waes) de toehoor ders door zijn krachtdadig woord te boeien. De zeer belangrijke lichtbeelden wisten ook diepen indruk te verwek ken. Waarlijk een schoonen avond. Mochten de aanwezigen er t meeste nut uitgetrokken hebben en met ons het besluit hernieuwen oorlog aan den oorlog De omhaling die in de gemeente gedaan is geweest, is heel goed ge slaagd. Met hetgeen er werd omge- gehaald en de opbrengst van den 11 November avond zullen we over de 2(!(Xlfr. kunnen opzenden voor het kruis van Heldenhulde te Diksmuide. Mochten de omliggende gemeenten hetzelfde betrachten. Kunstvol Tooneel op Zondagen 25 November en 2 December 1928 tel kens klokslag 6 u. opvoering door den tooneelkring. Voor Kerk en Volkvan het dramatisch legende spel De Duvelschuur ofVan Geerke, de Boer en de Duvel». Daarna de fijne kluchtDe Filo soof Tusscheninliederen. Kaarten en programma's zijn van nu af te verkrijgen bij Meester Neudt. Op Zaterdag 24 November om 7 u. komen I)e Lustige Keikoppen van Poperinghe een liederavond geven voor de leden van den vlaamselieii Boud, van het Vakverbond van den Ziekenbond enz. De leden en vrienden welke bij vergissing geen uitnoodiging zouden ontvangen hebben worden vriende lijk verzocht deze als dusdanig te aanzien. Zooals te voorzien was is onze 11 November viering op heerlijke wijze geslaagd. De machtige V.O.S. en B. V.O.S. vereeniging werd met muziek aan 't hoofd ter kerke geleid, waar een plechtige mis opgedragen wierd tot zielelafenis onzer gesneuvelden. Onder de mis hield E. H. Neirynck, oud-aalmoezenier eene aandoenlijke en treffende kanselrede, waarin hij ons herinnerde aan het gruwelijk lijden en den geweldigen zielestrijd onzer ijzerjongens in de loopgraven. Na de mis was de plechtigheid en het eerherstel aan het gedenkteeken indrukwekkend, te midden de groot ste stilte en bij aanwezigheid van honderden Vlamingen, voerde hot muziek De vereenigde vrienden een treurmarsch en vlaamsche lie deren uit, bloemruikers werden neergelegd namens de nat. Bond, namens de V.O.S. en een gedenk plaat namens de vl. meisjesbond. De eenig-mooie herdenkingsrede stilt aanstonds jeukte en geneest droog en nat zilt, katrienwiel, vervellen en klieren aan handen en voeten, baard- en andere VELZtEKl EN. Zeer voordeelig is het ter- zeltdertijd gebruik te maken onzer Bloed zuiverende Billen Prijs 5 fr. de doos en 8 fr. zalf en pi len samen. Apotheken BAETSLÉ Keizer Kareistraat, 54. en Elisabethlaan. GEN T □□□□□□□□□□CDZDC uitgesproken door den voorzitter der V.O.S. kunnen wij door plaatsgebrek deze week niet drukken. Hier volgt de lofrede uitgesproken door Jufvr. Bertha Claeys namens de vl. Meis jesbond. Dierbare Gesneuvelden. Op dezen treurigen verjaardag, op dit plechtig oogenblik van eerher stel, willen wij, vlaamsche meisjes, U brengen de lichte bloesems onzer diepe vereering en dankbaarheid. Se dert gij het hoogste sacrificie bracht die een sterveling brengen kan, zijn reeds ettelijke jaren voorbijgesneld. De tijd is altijd de onverbiddelijke en onweerstaanbare vernieler van alle menschenwerk, en de snoode vergetelheid van zoovelen, strekt zich ook uit tot in uw verlaten gra ven, en wij, uwe zusters, hooren uw stemmen klagend over zooveel ver latenheid en trouwloosheid, om de zwarte miskenning door hen, die in de schandelijke en onmenschelijko oorlogsmoorderij, het luidst en roe- keloost met uw leven speelden. En wij staan hier, aan den voet van uw gedenkteeken, niet om haat te zaaien, zooals zij, niet om de ver heerlijking van bloedige wapenfei ten, maar om vroom" en innig U onzen dank te zeggen, U onze erken telijkheid te betuigen, om het groote offer dat gij voor ons gebracht hebt, het offer van uw zoo kostbaar leven, in uw stervensuur aan uwen schep per opgedragen, voor uwe ouders, voor uwe gezinnen, voor gansch uw vlaamsche volk en zijn recht. De stralende schoonheid van uw offerdaad heeft ons, vlaamsche vrou wen bezield, en wij althans willen U getrouw zijn en blijven, in uw ver latenheid midden de onverschillig heid der menschen. Zijt ge gestorven naar het lichaam, vermoord door den haat van de god- delooze wereldmachten, uwe nage dachtenis blijft ons eeuwig bij, uwe nameyi blijven geschreven in ons hart, uwe ziel blijft voortleven, en door uwe ziel het schoone ideaal dat U de sterkte gaf om te gaan tot het uiterstede gruwelijke moorderij en dood, verre van uw huis, van uw dorp, verre van uw vaders, van uw moeders, verre van alles wat God U als het duurbaarste geschonken had op deze wereld. Gij hebt het hoogste voorbeeld gebracht van de toepas sing in het leven der drie groote ga ven. Ten eerste: De gave van geloof, diep geloof in God, en schoon geloof in Vlaanderen. Ten tweedeDe gave van hoop. Dat uit diepten van onrecht, ondank en miskenning, ons volk heerlijk herleven zal. Ten derdeDe gave van liefde, liefde tot den Heer wiens hoogste gebod was Gij zult niet dooden Dat er geen wrok en geen haat meer weze tusschen broeders, geen som bere gevangenissen en geen balling schap meer voor edele menschen. Dierbare gesneuvelden, evenals uwe levende makkers, de oud-strij dors, doen wij, vlaamsche meisjes, op dit oogenbük de heilige belofte, uwe nagedachtenis in eeuwige er kentelijkheid te bewaren. De belofte 0111 zonder verpoozing en verzwak king, te werken met onze geringe krachten, voor de vervulling van uw djerbaarsten wensch die washet hoogste geluk, de vrijheid van uw volk, en den blijvenden vrede onder de volkeren. Aan den rechtveerdigen God vra gen wij betrouwend de rust voor uwe zielen... voor al de zielen der gesneuvelden. Vragen wij... gelaten heid en kristene sterkte voor uwe lieve ouders en verwanten. Vragen wij vooraf, dat de vlaamsche moe ders de kracht zouden hebben, hun kinderen in de toekomst niet meer af te staan, aan den afgod van oorlog en militarisme. Vragen wij, ten slot te, de vergelding en eerherstel voor het vlaamsche volk en onze banne lingen, als tol van uw dood, tot red ding van velen. En moget gij o Heer, ons de kracht geven, onze belofte nooit te verloochenen, aanhoor ce bede onzer gesneuvelden, en laat ons, vlaamsche meisjes, het hart zijn dat Vlaanderen te weer stelt, tegen zijn ondergang, om het te redden voor uw glorie. Namens de K. V. M. B. Doornroosjes (Vervolg toekomende week). □□□□DDDDDDDDDC□□□□□□□□□□DD PLAATS GEVRAAGD VOOR KLERK (bureelbediende) in Yper, Poperinghe of omstreken. Jonge ling vrij van militie verplichting houder van diploma voor boekhou den. Zich wenden bureel van 't blad. VGENTEN gevraagd in ieder ge meentevoor HYPOTHEKEN l°2pen 3 rang. Schrijven aan de Baet.s Paul, Zwarte zustersstriuit» '2. GENT. aDCODDCOODODCnDOOCDCODDODD Met toelating der schrijfster. Vervolg). 23 November. Van 's mor gens vroeg keert M. Pastoor, on danks het gevaar, terug om zich te vergewissen of hij niets meer kan redden. Van de Hallen en het stad huis staan nog alleen de muren recht. De kathedraal blijft voort branden een groot gedeelte der middenbeuk is reeds ingestort. Het nieuw Museum, Parnassushof en het Vleeschhuis zijn een groote vuurpoel en men hoeft er niet aan te denken om den brand te blusschen, want er is gebrek aan volk en aan •water. Hoogstens zou men den brand kunnen beperken. Eerwaarde Heer Versteele slaagt er in om de brandkas van St-Maartenssakristij te openen. M. Pastoor draagt het H. Sakrament naar het kloostel van St Jozefsschool w aar alles, met de medehulp van eenige Fransche sol daten, in den kelder in veiligheid wordt gezet. De stellingen bij de sakristij vatten vuur, maar men kon het uitdooven. AVij mogen dus ho pen dat de sakristij. waar zich zoo veel waardevolle voorwerpen bevin den, zal gespaard blijven. (bij O. L. Vrouwkerk) Slaapkamers Eetplaatsen, Itiireelen. Ver and all's. Stoelen, t'lubietels, Spiegels, Tapijten, Linoleum, Balatum^ Toile-t'irée, Matrassen, Sarglen, Engeisehc bedden, hinden elf uren Allc> ter trouw en vrachtvrij verzonden. Vlle herstellingen worden nanveerd. □□G Ment komt ons melden dat Mijn heer de Ingenieur Vander Ghote het beeld van 6. L. Vrouw van Thuyné heeft gered en dat hij het in zijn huis, op den Zonnebeekschen steen weg, bewaart. Het is er niet veilig en wij gaan het hem vragen. M. Vander Ghote staat het ons gewillig af en brengt het zelf naar het klooster. De andere helft van de Boterstraat staat ook in brand Het is vreese- lijk Wanneer zal het eindigen vragen wij ons af, want de beschie ting duurt immer voort. Van 5 u. tot 6 i/2 u. vallen i i obussen in de stad. Na de vergadering van het Komiteit, ging M. Pastoor naar het Boerenhol waar hij vier Fran sche auto's ziet, geladen met alles wat men uit de Hallen en uit de St- Maartenskerk had kunnen redden. Ei, daar roept M. Pastoor, waar gaat ge met dat alles naartoe en met w iens toelating Naar Berck- Plage luidde het antwoord, en met de toestemming van M. den Burgemeester. M. Pastoor had schoon te protes teeren ze beloofden een ontvangst bewijs, dat nooit gegeven werd, en vertrokken. Eenigen tijd nadien kon men in een Fransch dagblad lezen dat twee Fransche officieren de schatten van Yper gered hadden, waaronder ook het beeld van O. L. Vrouw van Thuvne. Dit nieuws had zelfs aanleiding gegeven aan een Franciskaansche zusier, tot het ma ken van een gedicht. Maar wat een kwakkel Die heeren hadden niet aan het minste gevaar blootgestaan. En het beeld, dat men dacht dat van O. L. Vrouw te zijn, was heel één voudig een beeld van de H. Barba ra Het echte beeld was bij ons, in den kelder, voor drie weken op order van M. Pastoor werd het dan in onze kape' geplaatst tot dat deze ook beschoten werd, waarna het op nieuw den kelder inging met onze andere beelden, en er bleef tot den 9 Mei 1915, dag waarop het door onze zorgen naar de dekenij te Po peringhe werd overgebracht. In Juni daaropvolgend bracht M. Pastoor het mij te St. Omaars, met andere ge vonden voorwerpen, in het Pen sionnat SainUDenis op de St. Jans plaats, waar ik verbleef en ik gelast te mij alles op een veilige plaats te zetten. In den namiddag van den 23<n, omstreeks 2 uur, was ik tot aan den hoek der AVenninckstraat ge gaan om een blik te werpen op de rookende Hallen, toen ik, in de ver te. twee mannen zag aankomende eerste droeg de kleedij van een bee stenkoopman die hem veel te wijd wasde tweede veel te korte kleedc- ren. Zij gingen altijd voort, links en rechts kijkende, als om de aange richte schade te schatten. Het ver wonderde mij erg op dit oogenblik vreemdelingen te zien, want sedert drie of vier dagen jsvaren er bijna geen inwoners meer in de stad. Ik wachtte tot ze mij voorbij kwamen. Zij bekeken mij van kop tot teen en ik hoorde ze, toen ze enkele stappen voorbij waren, aan Maertens vragen, die gaan mondbehoeften halen was Vriend, zoudt ge ons niet kunnen zeggen van welken kant uit de obus sen komen «Ik weet er niets van, antwoordde Maertens al loopen- de, maar als ge het wilt weten, lui stert danHet was niet goed op straat. Charles Baekelandt en zijn zoon kwamen me tegen en ik vroeg hun of ze die twee mannen gezien hadden. Ja antwoordde Paul, en het dunkt me dat het twee zonder linge gasten zijn. Welnu, Char- lea zei ik toen, doe teeken dat die Fransche kamion, we'ke ginder aan komt, stoppeDeze hield inder daad stil en wij deelden onze indruk ken mede aan de twee soldaten, die er op zaten. Een hunner legde zijn revolver naast zich en zij vervolgden dan, in volle haast, hun wegzij ver voegden weldra de mannen en gin gen de wacht jtan de Rijs§elsche poort verwittigen. De twee verdach te wandelaars werden als Duitsche spionnen aangehouden. ('t Vervolgt) □□□□□□□nnac□□□□c□□□□□doddd VERDIEN te huis 9K «r per dag en meer J II met ruis gewaarborgd lllit l U W'IIIKN «Rapide» stalen cylinders, gebreveteerd vaniseur, vrnrk( fijn en grof. «Jacquard machten voor alle fantasiën. 10 jaar werk per kon tra kt gansch liet jaar. Ko steloos nanleeren, vlug en goed. Vraagt gratis KATAI.OOG nr 41 met inlichtin gen I'. CADUCQUE. 12. I.nnge «oom- gaanlstraat te Gent (Zuidstatie) of li, rVeldndlgheidsstnwt, Brussel (Aooidsta- tle). Yandenbriele-Corneillie o - WIJNEN EN APERITIFS - KÉPIS voor Militairen en Maatschappijen DÉCORATIELINTEN o PLAATSINGBUREEL voor- ci 1 Ie L>eciierringfen. A'per van 9 tot 15 November 1928. GEBOORTEN Lobelle Anna, Bo terstraat, 10. Cappelaere Leon, Boesinghestr., 1. -Verschoore Geor ges, Dickebuschsteenweg, 4. Ron- se Hubert, Kalfvaart.Creupelandt Andrea, Poperinghesteenweg. HUWELIJKENVanden Brouck Karei, kantoorklerk te Poperinghe en Rosseel Alicia, klavierleerares te Yper. OVERLIJDENSLefever Sophia, 63 j. huishoudster, echtg. Vanhove Theophiel, Lange Thouroutstraat (van Poperinghe). Pattijn Pelagie, 86 j. z. b. wed. Ryckebosch, Meenen- steenweg, 71. De Graeve Etienne, 2j.5 m Kalfvaart, 27 Samyn Char les, 4m.7d. Wenninckstraat (van Poperinghe). Burgerlijke Statui van Poperinghe GEBOORTEN 307 Vanryckeghein Germaine d.v. Julien en Ida Verfaii- lie van Oostvleteren. 308 Boudry Marie d.v. Oscar en Alice Verhelst van Loc re. OVERLIJDENS: 193 Top Henri 75 j. werkman Wed. van Marie Qua- ghebeur. Gasthuisstr. 194 Struye Leonie, 56 j. landb. echtg. van René Mahieu. sektie G. 195 Muylaert Elie, 40 j. leurder echtg. v.Maria Heze. Boeschepestr. 196 Garcy Benoit 74 j. werkman, echtg, van Mathilde Vitse sectie a. HUWELIJKEN 78 Gryson Henri 24 j. fabriekwerker van Vlamert. en

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 4