WYPELIER-TAFFIN Gebroeders ROSSEY ytoutman PICKHOUT JULES LAURENS-F0LLET WAAROM? HENRI HOSTEN-GRUWEZ VLAAMSCH HUIS HERSTELLINGEN NT. V. YPER STATIESTRAAT, 40, YPER SPF(EEKDF(. 102 Firma Yandaeie-Bayens J. COl'LEMBIER. Bukkerstraat. 32-36, per BEDIENDEN REIZIGEFjS -> stipt op het uurzijt U steeds meteen "OMEGA" van het Huis: 0, Xeermarkt, PER Eer Vlaanderen Vergaat Van al tie Vulpennen, is de OXOTO PEX VER UIT DE HESTE B. VV. Alle vermakingen worden aanvaard en spoedig uitgevoerd. Belgische Fabriek van Chieorei - Chicorei in fijn poeder, semoule en t^raang De spaarzaamste in 't gebruik, de bestkoopste en de beste. Een enkele proefneming- moet alle onbevoor- oordeelde huisvrouwen overtuigen. Veurnesteenweg, 36, YPER GENADIGE PRIJZEN ST JACOBSTR. recht over de kerk) YPER INGENIEUR AANNEMER van Electriciteitswerken Bellen. Telefoon, Licht BEZOEKT HET S. V. HULSTERLOO Hallestraat, 4, BRUGGE L. CASTELEYN -TABAK HANDEL- 12, Kaaistraat, YPER oor uwe dranken wendt l tot het welgekend Huis aar ualtijd eene groote keus wijnen, likeurwijnen en sterke dranken zult vinden aan voordeelige prijzen en gewaarborgd van herkomst. Al deze dranken kunt u ook bekomen in de \olgende huizen aan dezelfde prijzen Juweelen - Zilverwerk TROUWRINGEN Uurwerken - Regulateurs ALLERHANDE EN ZEER VERZORGDE ECHT EN STERK. TROUWE BEDIENING. ELVEI3DINGHE Groote keus van Vellen Mantels r Banden voor Garniering LAATSTE MODELLEN AANKOOP VAN FISCHOUWVELLEN Omdat zij een zelfvuller heeft. Omdat zij een vei- ligheidskabotseken draagt en niet leken kan. ALLEENVERKOOPER G. 13 RAS-TAVEHXIE R Boterstraat, YPEH i—i r~i 4— □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□O 3S& Kunstglaswerk koper en lood. Gewoon en Decoratie schilderwerk. Bijzonderheden van Legmeelsoorten. Voedermeel voor poeljen en kuikentjes. Alle graansoorten. Drie verschillige mengelingen, alsook alle benoodigheden om dezelfde voeders te maken. Eischt ons merk VITAMIDORA. bevattende een maximum van Vita minen. - Eenig depot voor Yper en omstreken. - Ontledingen kunnen ten kantore door iedereen gezien worden. - Men bestelt ten huize. Specialiteit van E/ectrieksche drij/kracht Depot A.. G. E. C:. TELEFOON Nr 212. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□O en onzen Tenierskelder Daar heerscht gezelligheid daar drinkt men het lekkerste bier; daar vindt men alle vrienden daar klinkt en dreunt het Vlaamsche lied. Prachtige Vergaderzaal ter beschik king van alle Vlaamsche maatschappijen. Dient voor Bruiloften, Feestmalen, Concerten. Spijshuis en Gasthof. BILLIJKE PRIJZEN. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□O Verkoop komptnnt en met gemak van betaling van IJ ZEUlMVKGHOit LOOIEN, MEK HEKS, ItEGl I.ATEl KS. PENOl EEN, GOUD- en ZIEVEKWERK EIKEN en GEWONE MEUBELEN Engel se lie Bedden, Matrassen, Tapijten en Spiegels. Groote keus van KLEURSTOFFEN SAARGIEN, SPREIEN, WITGOEDEREN CHALES, HALSDOEKEN, enz. Voorwaarden: 1/10 komptant en Idem zooveel per maand Men komt t«n hujze op aanvraag Inlichtingen bij Bijkc KJnrenstrnat, YPEB. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□O OVER TE NEMEN, van de Uoopcrat. EENDRACHT. Elverdingh. -:r. 1 \N ELSI.ANDER, De Haerne-tr.. 36. Weduwe BAL, Zonnebekester-nweg. 39. KERRINCKX Julien, Hoornwerk-, SCHOONTIKEKE, Hennest raat. 3. Bupduwelle-Duuiortler, RUseelstr.. OVERAL VOORTVERKOOPERS GEVRAAGD HUIS VAN VERTROUWEN. - Gesticht in 1885. Het Huis aanvaardt allerhande herstellingen en veranderingen van mode MENGELWERK IVO DRAULANS En meteen klom hij terug naar der. volgende wagen met de majestueuze til, waarop wel twintig duifjes zaten vastgebonden, die in den beginne ijverig aan de binders pikten, tot ze bemerkten dat het al vergeofsche moeite was. Ja, één woedende krop- Iicr had zich toch losgepikt en was klapwiekend weggevlogen. Joost zat met den rug tegen het duivenkot, zoodat hij vlak op den laatsten wagen keekeen wagen, getrokken door zes witte paarden, die met witte linten werden ge mend, een wagen als een droom, wit van bloemen en engeltjes en maag dekes, die als kransen vormden rond om de mooie Tine, de Maagd van Vlaanderen Het was een apotheose; Tine kroonhalsde over den stoet weg, en keek tersluiks naar Joost, al blo zend, naar Joost die bleek zag var. verliefdheid. Koetsen, in de stad gehuurd, waar in de pastoor en de burgemeester, met gemeente-, kerk- en armenraad, hadden plaats genomen, sloten den stoet achter de fanfare. En de zon laaide over de hoofden de stoet, beschut door twee rijen eiken en beuken waarin een frisch koeltje kwam spelen met de blade ren, kronkelde traagzaam en plech tig met den steenweg voort. Kond de hoeven en in de tuintjes van de kleinwoners bloeiden goudre gen roode meidoorn en witte bal roosjes. Hooge hagen van maagdelijk witten hagedoorn scheidden de tui nen van de golvende korenvelden. Eksters vlogen op en volgden den stoet, bij paren. Musschen, die vlug den en keven in 't mulle zand, wer den in hun stoeien gestoord en vlogen op, gevolgd door den trageren topleeuwerik die, minder schuw, het langst bleef zitten en loopen. Over de weiden bloeiden de hooge witte Sint-Jansbloemen. Een bruin veuleke, met zijn lichtergekleurd buikske in 't koesterend zonneko, kon het niet over zijn hart krijgen recht te springen en mee te loopen. Het hief zijn snoet, keek half ver dwaasd, schudde zijn manen, maar bleef liggen. De koeien, bruin en bont, keken met groote goede koeienoogen, doch verschoten er niet bij zij hadden dat nóg gezien. Maar de kalveren staken rug en staart omhoog en lie pen langs de omheining, achter el kander en achter den stoet. En de ruiters namen eens eeu drafke, keerden dan weer bij den stoet, de wa gens rolden, de fanfare speelde Waar kunnen wij nog beter zijn Mannen, vrouwen en kinderen liepen mee door het karspoor of door de droogstaande gracht het lommer van de bonmen en een lucht- gevend zuchtje temperden de al te groote mildheid van de zon Toke Broeckx ge raakte stillekes aan meer naar achter, terwijl ze bij eiken groep die haar voor bijschoot herhaalde: cWat een weer, menschen. wat een weer IV Daar zijn ze Daar zijn ze In gestrekten draf reed Jan Broeckx, de postiljon, stroomopwaarts langsheen den stoet, hier met ernst, daar met een kwinkslag de groepen aanmanend regel matig aan te sluiten, fiks te marcheeren en vóór de adellijke koets een plecht statige zwenking te maken. De gesprekken verstomden. Vóór het brugske waar de Appelbeek. de grenslijn der gemeente, onder den steenweg doorschoot, hadden de twee rij tuigen, die met de in-te-huldigen adel lijke familie van de stad kwamen, stil gehouden. De paarden, twee witte en twee vosse, spitsten de ooren en trokken op de teugels. De koetsiers, in hun licht bruinen overjas met koperen knoopen, keken onberoerd onder hun hoogen zwartgli ramenden zijden hoed. In het eerste rijtuig, een open victoria, zaten baron en mevrouw van Laer do I«ierdonck hij, groot en struisch en wel gedaan, met de handen op de knieën, en aan zijn vleezige vingers een half dozijn ringen, die wit en rood en groen vuur uitstraalden uit diamanten, robijnen en topazen. Ben dikke snor sneed zijn kwab big aangezicht in twee. Zijn buis had hij afgezet omdat zijn vlak. zweetend kaal hoofd toch overlommerd was door de beukenkronen. Onder zijn snor speelde een glimlach van goed humeur omdat al die menschen het zoo wel met hem en zijn familie meenden. Mevrouwke, lang en mager, spichtig en bleek, deed ook haar best om een goede luim op te hon den, hoewel zij onrustig toekeek uit een paar grijze oogskes. Tegenover hen zaten jonkheer Flori- mond een slanke blonde jongen niet innemend blauwe oog-. n, nog ietwat jon gensachtig in zijn deftig zwart habiet -- en mijnheer Jordens. de rentmeester met zijn blond baardje, wiens oogjes achter zijn briileke vuur schoten van oolijkheid. De rentmeester was de goede geest van den baron deze kon hem bij geen werk van aangelegenheid' missen, hoewel Me vrouwke hem niet lijden mocht. Het tweede rijtuig, een roodverwige gesloten omnibus, wemelde van witte kin- üerkostumekes. Twee kindermeiden had den last om de orde te handhaven de krullebollekens wilden alle vier hun kopje door de raampjes steken, en voch ten om het beste plaatsje, om den mooien stoet te zien, die ginder aankwam, ter eere van papa en mama. en ook wel een beetje te hunner eere. Vóór het brugske draaide de stoet om. De ruiters groetten, de kiiapen zwaai den met vlaggetjes, de meisjes strooiden bloemen de schutters hieven hun boog in de lucht en riepen Lang zal hij leven Op den ambachtswagen schaafde de timmerman, de smid sloeg met den voorhamer, de metser hakte steenen, en de knaap, in plaats van te schenken, zette de bierkruik aan den mond. De heilige Ambrosius vóór zijn biekorf gaf zijn bisschoppelijken zegen, de Bohe mers juichten In 't bargoensch, Boerke Van Gevensteen zong uit volle borst van den Hemel van Mohammed Daar vloeien de wijnen Uit gouden fonteinen. Daar loopen de zwijnen Gebraden in 't rond De fijnste gebakken Staan daar op de takken Der boomen en zakken Naar lust in den mond. De duivenmelkers floten achter hun blauwkes. hun witzwingen, hun valen en geschelpten de Maagd van Vlaanderen glimlachte en groette hoofsch. de fanfare brak los met kopers en grosse-caisse Zij zullen hem niet temmen. Den fieren Vlaamschen Leeuw en de koetsen der overheden hielden stil. Toen de Vlaamsche Leeuw was uitge- dreund. kroop de burgemeester moeizaam uit zijn koets een oude hooge pezige boer met jichthanden was't die een halve eeuw had gewrocht op een vochtige hof stee en nu rentenierde in bet dorp en, met open redingote die wel zijn offlciee- len sjerp liet zien. trad hij op de victoria toe, wijl achter hem schepenen, secreta ris en gemeenteraadsleden op ten schrede tusschenruimte volgden. Na een buiging en een welgemeend bonjour begon hij zijn groot ontvouwd papier af te lezen, de welkomrede door den koster opgesteld Mijnheer de Baron. Mevrouw de Barones, Lieve Edele kinderen, Wat groote eer voor ons, en wat oen onuitsprekelijk genoegen, u in ons nede rig dorpje terug te mogen binnenleiden, u weer te mogen welkom heeteu op het erfgoed uwer vaderen. Elders weten de menschen niet meer wat een kasteelheer is. Ze verdienen geld genoeg om het kasteel te kunnen missen en ook. de heeren mengen zich niet meer onder 't volk. Onbekend is onbe mind, en 't volk laat ze staan blinken. Maar hier te Laerdonck weten de oude menschen nog goed hoe het kasteel en het dorp altijd één waren. In 1342. toen de ziekte aan de patatten was. neeft uw overgrootvader den Droogebroodbertr la ten aanhoopen om het werkvolk eten te geven, al wonnen ze dan ook maar juist genoeg om droog brood te koopen, zooals de naam het aangeeft. In den Sansculotteutijd deed een \an Laer de klokken van den toren zinken in zijn vijver cn zoo werden ze bewaard. Ik twijfel er niet aan of in den Gulden- sporenslag hebben ook de van Laer's aan de zijde der Vlamingen gestreden om het Fransche juk af te schudden Het volk drong langs alle kanten toe om met open mond te luistereD. De bur gemeester had er lust in en las zoo goed hij kon. En bleef hij soms wat haperen, dan knikte uit den hoop de korter hem moedgevend toe. willende beduiden Ut is een schoone redevoering, haal ze er maar door met eere en dan spande weer de burgemeester zijn stemsnaxen en riep wel eens zoo luid ft Vervolgt). 4 N't laanderen vergaat prijs 10 fr. is te verkrijgen bij het beheer van de I persche Bode.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 6