DE CARNE Boek- en Steendrukkerij Een weinig beginseltrouw mensch. YZERBLOND&"DUBBEL 5 GRADEN" Sociale Rubriek f an hier en elders zat op het achterzadel. Aan den overweg van den Komenschen weg, dichtbij den steenweg op Rijssel ge komen vonden zij de afsluitingen nedergelaten Isidoor Leroy wilde toch vooruit en hief met zijn éen hand één der boomen op om met zijn ander hand zijn moto te besturen. Hij liep schrijlings over zijn moto voort en hoorde door 't geronk van zijn motor, den trein van Brussel niet afkomen. De trein maakt daar ook niet veel gerucht daar hij zonder gebruik van de zuigers (pistons) den berg afrolt. De man moest zijn on voorzichtigheid duur bekoopen. Het zware krachtige gevaarte botste met schrikkelijk geweld op den motor. De vrouw rolde onder de wielen en werd het hoofd half, en een been afgereden. De trein sleepte een 15U m. ver den voerder mee, die een voet kwijt was en over heel het li chaam deerlijk gekwetst daar de trein hem over de sintels en steenen meegesleept had. Men moest den trein achteruit doen bewegen om de vrouw te vinden die heel in een bol en onnoemelijk verminkt en van on der uit kwam. 2üe moet op den slag gedood zijn geweest. De man die schrikkelijk bloedde werd op den fourgon gelegd. Daar vroeg hij waar zijn vrouw was. In het station aan gekomen liep er iemand rap om een pater1. E.| P.' Mattheus discals gai" hem daar 't H. Oliesel. Cornette veerde hem naar 't hospitaal doch hij stierf binst dat men hem binnen droeg. Die ongelukkige ouders laten twee schamele kindjes achter... De moto werd drie honderd meter van de plaats des onheils teruggevonden, hij was deerlijk gesteld. ZUNDAGRIST. De dienstdoende Apotheker op Zondag 25 November is Mr. Vanrobacys, Boterstraat. Aanbesteding. De aanbesteding voor het leveren van margarine, sui ker, Chicorei, vleesch en bier voor de gestichten van den openbaren onder stand zal plaats hebben in het bu- ■JeeL 'i Arv, dag 7 Dec. te 2 uur. V. S. en B. V. 0. S. Tooiieelafdeeling Puin en troost De vertooningen vastgesteld op Zondag 18 en Maandag 19 Nov. wor den door een onvoorzien geval ver schoven tot Zondag 2 en Maandag -1 December, telkens te 8 u. in de nieu we feestzaal van het Vlanmscli Huis, de Steursstraat. Als eerste opvoering het bekende drama in 4 bedrijven: HEIDEBOE REN door P. Kindt. Plaatsen van heden af te bekomen in 't lokaal bij Hil. Verbeke Rijssel- straat. 1* Bang (genummerd) <>.00. 2C Bang 3.50. Balkon 2.50. O Familiekaarten kunnen ook op voorhand bekomen worden recht ge vende aan vier vertooningen. 20 fr. voor een genummerde plaats 35 fr. voor twee plaatsen 45 fr. voor drie plaatsen 60 fr. voor vier 70 fr. voor vijf 80 fr. voor zes Storten op postcheckrekening Nr 214.432. O. Werrebrouck, 1 Hondstr. Yper. Ylaamschc Harmonie. Op Zon dag 25* November viert de VI. Har monie haar St. Ceciliafeest. De Vlaamsche Harmonie zal te 10 u. de hoogmis bijwonen in de kerk van St. Niklaas. Het koor van den Studiekring zal de tweestemmige mis uitvoeren Veni de Libano van E. P. Roberto Rossona de mis uitstap in stad en bezoek bij eenige leden herbergiers. Te 1 11.-50 in 't Gasthof 't Zweert feestmaal, waartoe de eereleden zijn uitgenoodigd.Inschrijvinge.1 voor het feestmaal worden van nu af aan vaard in 'tlokaal «in Vlaanderen» bij Marcel Soete to: Vrijdag 23 No vember. Maandag 26 No ven. her te Su. al- gemeene vergadering voor al de le den en tombola voor de spelende leden. Op Zondag 9 December geeft de Jlarmonie haar eerste winterfeest in de nieuwe feestzaal van het Vlaamsch Huis. Het bestuur doet bij deze gelegen heid een warmen oproep tot alle Vlaamsche vrienden onze vereeni- ging te steunen met eere of bescher mend lid te worden. Door uwe bij treding moedigt gij onzen knappen Bestuurder en zijne offervaardige muzikanten aan. Wordt dus allen eere of Beschermend lid onzer ge liefde Vlaamsche Harmonie. Voor onze moeders. Wie zal er ons kindeke douwen, en doet het zijn moederke niet. zoo doet Hullebroeck ons zingen, maar hij kende dan voorzeker nog het Kindermeel Fortior niet Want kinders die met de Fortior gevoed worden zijn steeds frisch en gezond n moeten niet gedouwd worden, j Moeders gebruikt de Fortior voor de voeding uwer kinderen. Gij zult er U beide goed mede bevinden. Het Kindermeel Fortior is te verkrijgen bij tie apothekers, vroedvrouwen en de beste kruidenierswinkels aan 5 fr.75 de doos. Zielemis. Vrienden en kennissen worden vriendelijk uitgenoodigd, de zielmis te willen bijwonen, die zal gezongen worden op Zondag 25 November om 7 12 in St Jacobs kerk, tot zielela- fenis van Heer en Vrouw J. Note- baert-Verbeke en overleden kinders, Pater Hildefons herstellende. Dinsdag laatstleden is uit de kliniek der zwarte zusters der Rijselsche straat teruggekomen naar zijn kloo ster in de Capucienenstraat E. 1'. Hildefons, na een verblijf aldaar van meer dan 13 maand. Omstreeks 11 u. kwam Ihij aldaar aan geestdriftig toegejuicht door de kinderen en de eerwaarde zusters der Mariaschool. Zichtbaar ontroerd stapte Pater Hil- He-Lie Cn.' Vliiw Vri i- defons, op een stok leunende, naar hét ftToöSujr,*"~7ïa ebrst oeio"Gzoek gebracht te hebben aan de kerk. Wij wenschen E. Pater Hildefons een spoedig volledig herstel van zijn zware ziekte. Ongeluk. Dinsdag namiddag kwam Albert Verdruwe met zijn tweepaarden gespan de Augustijnen straat op. Geen kwaad vermoedende reed hij over den onbewaakten bar- reel, dicht de motorbebouwing. Doch de trein die daar altijd in volle vaart voorbijvliegt vatte de paarden, ont hoofde er een en kneusde het andere zeer erg. Gelukkiglijk de voerman ontsnapte. En hier moet gezegd, dat het bijna onmogelijk is, daar den trein te zien aankomen. Verdruwe staat bekend als een zeer voorzichti- gen voerman en moet heelemaal verrast geweest zijn. Zes jaren geleden werden daar drie menschen doodgereden. Wat hebben de "bezui nigingen ons reeds kwaad berok kend. Nog ceii schielijke dood. Zondag avond nadat Mevrouw W° Versailles, moeder van den Heer G. Versailles, stadsekretaris, hare kinderen en kleinkinderen den goeden avond toe- gewenscht had begaf zij zich ter rust. Een kwartuur later was zij een lijk. Wij bieden de achtbare fami lie onze christens rouwbetuigingen aan. Voor onze Vrouwen Herfstspijskaart voor 6 personen 1. Purei van ajuinen (soep) Kuischt een 10 tal schoone ajui nen, snijdt er 2 in fijne en 8 in groote stukken. Laat 50 gr. boter bruinen doet er de groote stukken ajuin in» laat bruinen tot ze een schoone kleur bekomen hebben, voegt er 1 2kg. aardappels bij 312 1. water, een mergbeen, thi ju:, lau rierblad en zout Laat ongeveer 2 u. zacht koken, steekt dan door de fijnste zeefde, voegt dan na even te hebben laten doorkoken, de fijn ge sneden ajuin die men afzonderlijk gebruind heeft alsook fijn gekapte kervel bij. 2. Runderrollade (vogels zonder kop) met Bordelaisesaus. Neemt kleine sneedjes rundvleesch da grootte van een hand, zeer dun, neemt voor ieder rolletje een meng sel van 50 gr. goed gekapt of gema len rund en varkensvleesch. Legt op ieder sneed je rund vleesch een bolle tje gekapt de grootte van 1 ei, rglt toe en bindt er een licht draadje om, laat in de vleeschpan boter bruinen, legt er de rolletjes in en laat langs alle zijden kleur nemen, men mag er 1 worteltje en 6 groote sjalotten bij voegen als het vleesch bruin is en de sjalotten en wortels erbij zijn, mengt op 12 rolletjes een goeden eetlepel bloem niet de groenten een goed glas iooden wijn en giet ver volgens bouillon of water bij tot ze bijna onder staan, eenige specerijen 1 lepel tomatenmoes, peper en' zout. Laat stilaan gedurende 1 uur stoven, doet er dan de draadjes af en steekt de saus door een zeefd. Dit gerecht wordt opgediend met aardappel- purei. 3. Aardappelen koken, doorsteken, peper en zout, melk en 1 klontje bo ter aan toevoegen. 4. Zandtaart. Boter een vorm (liefst springvorm) in met boter en bestrooi hem met bloem. Roer in een kom 125 gr. boter en 125 gr. sui kei- met een houten lepel dooreen, tot de boter zeer zacht is geworden. Roer hierdoor één voor één 2 eieren, en de geraspte schil van 1 2 citroen. Roer dit mengsel ongeveer 10 minuten. Meng er dan 125 gr. bloem en 1 2 koffielepeltje bakpoeder die ge mengd zijn, bij. Doe de massa in den vorm, strijk den deeg goed tegen de kanten op, zóó dat hij hol inloopt naar het midden en bak de taart 3 1 a 1 uur in een matig warmen oven. Bestrooi de taart als ze koud is ge worden, met wat poedersuiker. Naar verlangen kan ze ook in 2 plakken gesneden worden en wat confituur tusschen gelegd. De bovenkant wordt dan met doorschijnend gla zuur bedekt. 5. Doorschijnend glazuur. Maak 100 fr nneiWiiiiily.»- Iiccl fijn met een paar koffielepels water en citroensap dooreen, tot het glazuur glimmend is geworden en als een lint van den lepel afloopt. Glazuur moet de dikte hebben van zachte boterals het te dun is geworden, voeg er dan nog een weinig poeder suiker bij. Strijk het glazuur met een mes over het gebak. □□□□□□onoDaaciDDOciGciaDODoaa STAVELE SD Telef. Rousbrugge 2H. KUNST-AFFICHEN-ETIKETTEN REKLAAMWERK EN INPAK KINGEN, BROCHUREN, ACTIËN REGISTERS, PAP1ERZAKKEN Schrijftuachienen KA l'l'EL «De «Metropole» is een orgaan.dat sedert lang reeds buiten allen katho lieken invloed staat. Hoe zou het anders slemperijen durven in te rich ten tijdens den heiligen Kerstnacht? De Katholieken zullen er niet om jammeren dat de Metropole het laatste katholiek stof van haar zolen heeft geschud. Z'heeft haast, zoolang ze bestaat, nooit anders gedaan dan de Kalioliekeu verraden en verkocht* En zeggen dat er in Yper katho lieken gevonden worden, hoogdra vende katholieken toen nog, die cie les willen spellen aan anderen, en die dagelijks hun Katholiek gee stesvoedsel gulzig gaan zoeken in dien lekkeren Schotel. Is 't mogelijk zult ge zeggen. ■Ja, 't is mogelijk, en 't is zoo. Vraagt het maar aan den voorzitter van den katholieken kring, de man, ge weet wel, die zoo'n deugdelijk uurtje beleefde toen hij eerlijke katholieke Vlamingen mocht buiten- zettep, onder voorwendsel dat zij niet katholiek zetioeg zijn. UWE SIKKELAABS Wéét l wie het Vlaamsch Natio naal Vakverbond verwijt dat het belgisch regiem «kapot» maken wil? Dat Vlaamsch-hatend regiem dat laanderen moedwillig op Nijver- heidsgebied heeft verwaarloosd dat Vlaanderen vliegpleinen, schiet - torens, radiostations, enz. geeft in plaats van werkhuizen kazernen, stapelhuizen en munitiedepots in plaats van vakscholen. \Y eet U wie het Vlaamsch Nat. Vakverbond verwijt dat het maar weinig voelt voor een regiem dat de schuld ervan draagt dat den Vlaam- schen werkman, wil hij nog een stukje eten vinden, gedoemd is als den minderwaardige in den vreemde te sjouwen dat slechts de waar de van den Vlaming prijst wanneer hij beschouwd wordt als een stuk kanonnenvleesch dat in de eerste bloedgrachten kan worden gezet Weet U wie zich verbolgen op richt en zich tegen ons stelt om dit regiem te verdedigen Dat regiem dat Jaspar met de zweepe op zijn wagen heeft gezet, diegene die er een handje van weg heeft om de belgische demokraten te doen krul len in een ministerie, het meest volksvijandige en Vlaamschhatende sedert belgisch bestaan Diegene die er een handje van weg heeft om de belgische demokratie een legerwet af te dwingen die een gemiddeld laogeren diensttijd betee- kent, nieuwe miljarden uit onze zak ken trommelt en als een zwaard aan zijden draad boven onze hoofden bengelt Diegene die er een handje van weg heeft om de belgische Kristene de- tflcicmUê-asH 'tsersWiubte brengen dat Amnestie om zijnentwille niet komen mag en Jaspars woord is bij haar Evangelie geworden Weet U, Vlaamsche werklieden, wie de slave geworden is van dat re giem, dat ze voorheen ook vloekte thans ervoor in de bres staat en ons nu verwijt omdat we Vlaanderen ge trouw zijn gebleven in 't bekampen ervan Weet U wie De g. Kristene De- mok ratie. Ze kwispelstaart meê onderaan den belgischen wagen gebonden, die rolt over de Vlaamsche Mizeries. Ze moet meê Jaspar zweept ze achter eenvolgens in de ontrouw aan Vlaan- derens strijd, in de verloochening van Vlaanderens bloed, in 't verraad van Vlaanderens Martelaren. Ze blaft wel eens en laat haar tan den zien aan de belgische trekpeer- den, maar Jaspar blijft boven op den wagen met het klontje in de eene hand en de zweepe in de andere, en haar eenig wachtwoord isstuiven, veel zand stuiven 41 sfc DE CHRISTELIJKE JONGE WERKGEVERS. Hel) doel der C. J. W. is de maat schappij te doorkneden van christe- ne princiepen vooral van rechtvaar digheid en liefde. Christus moet de grondveste zijn, waarop het nieuw maatschappelijk gebouw "dient opge trokken, alleen op christelijken grond kan het ciaal-maatschappelijk leven ten volle gedijen, en inder daad, hebben de laatste eeuwen zulks niet zonneklaar bewezen, zoo dat zelfs andersdenkenden de nood zakelijkheid van bovennatuurlijke motieven tot instandhouden der maatschappij als 'n dringende ver- eischte beschouwen. Christus is de weg niet alleen voor de individuen, maar ook voor de maatschappij. Die grondwaarheid practisch en alge meen doen aanvaarden is het doel der C. J. W. En daarom streeft de C. J. W. er naar op de eerste plaats aan haar leden te helpen verschaffen 'n sterken bovennatuurlijken geest, 'n diep inwendig leven, overtuigd als ze is dat om de wereld te hervor men in Cïristo zij eerst dient haar eigen leden in Christo te hervormen. Öj» sociaal gebied streeft de C. J. Wer naar echte innerlijke verzoening te doen heer- schen tusschen al de standen onder ling vredebrengers willen wij zijn huldigend het princiep dat niet de machtspositie maar wel de recht vaardigheid en de aanvullende liefde de betrekkingen tusschen al stan den beheerschen moeten. De vrede van Christus in het rijk van Christus is de eenige practische oplossing, evenzeer voor de sociale betrekkin gen tusschen de- menschemiroepen als voor de internationale betrekkin gen tusschen de volkeren en staten onderling. *5- Up economisch gebied wil de C. J. W. 'n krachtige actie voeren om de economische positie der christelijke jonge werkgevers in hooge mate te versterken, overtuigd dat, om de wereld te hervormen in Christo het van overgroot belang is dat degenen die de wereld finantieel en economisch regeeren, overtuigde, logische christenen zijn. Zonder aan anti-commercieel exclusivisme te doen spreekt het klaar dat alleen het feit van 'n machtige vereenigir.g van christelijke jonge werkgevers, onderling samengesnoerd in ehriste- ne eensgezindheid, machtig kan bij dragen tot wederzijdsche economi sche ontwikkeling, ontwikkeling welke des te ruimer kan worden naarmate de organisatie uitgroeien kan in de hoop eens tot een interna tionale organisatie van christelijke jonge werkgevers het hare te kun nen bijdragen. ('t Vervolgt) Drinkt Beverensch Bier J. .Dehaeiie'AmelQpt West-Nieuwkèrke. De voor uitgang van een gedacht in de hoof den en het hart der menschen moet niet noodzakelijk uiterlijk schijnen. Zonder gebaren kan iemand zijn ge dacht volledig veranderen. Het is om Nationalist te zijn, niet noodig dit van de daken te roepen en veel geweld te gebruiken. Het is zelfs voor menigeen aangeraden zijn over tuiging voor zich te behouden wil hij niet gedwongen worden ze te verloochenen. En zoodoende zal hij heimelijk toch meer deugdelijk wer ken. Men zegt Er zijn niet veel Nationalisten te Nieuwkerke. Jam mer echter dat de stemmen voor de Kamerverkiezing niet per dorp kun nen geteld worden, men zou anders verwonderd staan zien Stil, verdo ken maar zeker is, ook bij ons te Nieuwkerke, het Nationalisme voor uitgaan, omdat het de natuurlijkste zaak van de wereld is. Het Nationa lisme is de roep van 't leven-zelf, de eigennaam van vaderlandsliefde. De schoone gevoelens - de deugd - van vaderlandsliefde gaan bij ons niet naar iets dat op-zich-zelf altijd dood isr en dat in Vlaanderen en zijn werking nog doodend is een staat. Maar de liefde van ons ge zond-voelend hart gaat naar 't ge zonde leven zelfnaar 't volk, dat aan den staat zijn reden van bestaan geeft en van wie deze dus afhangt... Houdt maar het Nationalisme bij een volk tegen Ge kunt niet en nergens, en nooit heeft men het door de geschiedenis heen, gekund! De strijd duurde soms vijf-en-twin- tig, vijftig jaar soms honderd jaar werd gestreden maar altijd, in elk geval, zegevierde het volk dat zijn goddelijk Recht op zelfbestaan vroeg. En laat onze tegenstrevers maar eens lachen. Laat ze eens nog enkelen tijd op hun gemak zijn.... Maar met de naaste verkiezing zul len ze schoon staan zien op de uit-

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 2