1' Jaargang Nr 103 DE I PEKSCHE DODE Bijvoegsel Zaterdag 15 December 1928 9 au hier en elders w ervik. Belofte maakt schuld, zegt het spreekwoord. En 't is geen man die zijn belofte niet ge stand blijft. Daarom ook zal de Zweep hare belofte van vorige week getrouw blijven en andermaal zal ze hare sti ienicnde slagen slingeren in 't gezicht van die laaghartige ka rakters die tot nog toe te laf waren hunne kleingeestige bedreigingen ten uitvoer te brengen. nekensnest van paterjoden een haar van haar hoofd zal raken.. Zie, binnen minder dan tien jaar, leest ge in de gazet dat men haar heeft dekoreerd voor servisran- dujalapartieWant, met de spaarcentjes van tienduizenden menschen te verbrassen heeft ze die stakkers kaal geschoren zoo dat die, om hun schade eenigszins in te halen verplicht zullen zijn nog eens zoo hard te werken. En het staat toch in de boeken ge schreven dat een land waar veel gewerkt wordt een groot en schoon land is* Ze zingen dat geloof ik in den brabbelson ook Obelchik komeerserie jatoinokeur, jatoinobra, "atchi Die atchi is er niet bij, maar komt van mij, door mijn verkoud heid. 't Is nogal 't weerken, he menschen, en de vallingen zijn goedkoop. Dat is nog 't eenige dat niet duur om krijgen is. Ik zit hier met nen druipneus eerste klas cn hij ziet zoo rood als.als.ja als dén neus van Toontje Kabas. Toontje krijgt de watergal als hij een glas ziet ledig staan, maar nooit verliest hij zijn fatsoen en tegenover de vrouwkens is hij overbeleefd, juist zooals ik Na tuurlijk tegenover de vrouwkes en niet de glazen. Verleden week was hij wat aan geschoten en met zijn zat gezicht stapt hij een winkel binnen waar men zoowat van alles verkoopt. Wat zou menheer willen? vraagt hem de winkeldochter. Ach, lief kind. zei Toontje, ik wensch een dingens, een platstron- tjé. Een plastron Ja, ja zoo een blauw plastron- tje, zoo hemelsch blauw als de kleur van uw lieve oogen. i, Het spijt me, meneer maar die 44jn uitverkocht, wij hebben er upg vurig röode. zoo rood... als het pood van uwen neus. En Toontje was weg met zijn zweetvoeten. Al» we de voorspellingen van den ouÓen mqjqor,.mogen geloo- ven, zullen we dezen Wmter geen last van zweetvoeten kennen. Naar 't schijnt zijn ze ons daarboven wat gereed aan 't maken zoodat de Winter van 1916-1917 er nog niet rriag aan rieken. Dagelijks ziet men over de heu velachtige streken van de waïen- pajie duizenden lijsters in dichte groepen heenvliegen en dat is het teeken van een harden Winter. Laat ons een schietgebedeken zeg gen opdat het niet zou waar zijn, want, wat moet er dan van die ongelukkige geteisterden van het overstroomd gebied geworden Ziet, beste vrienden, verleden week moest ik naar Brussel en ik heb daar op den grooten boelvaar loopen weenen als een kind. Waar om? Wel ik zag daar een vijftigtal kinderkens, half gekleed met ka potte schoentjes of blokjes en op hun borst een kaartje waarop hun naam geschreven stond. Het waren kinderkens uit de overstroomde streek van Dendermonde, Grenv- bergen enz. En weet ge waar ze met die kleinen gingenNaar St Hubert, in 't hartje van de Walen! Ik zal niet? zeggen dat ze daar slecht verzorgd zullen worden, maar waarom kunnen die kleuters niet in Vlaamsche gezinnen uitbe steed worden Zijn wij dan zoo verachterd Stance is van mijn ge dacht en wij staan in voor twee kinderen, liefst van Ylaamsch Na tionalistische ouders, die in dc Denderstreek zeker niet zeldzaam zijn. O, mijn kindren graag gebroken brood zou 't geluk vermindren waar de last vergroot zou men armoe lijden om een mondje meer, och, waar menschen strijden Helpt de Heer 1 Wat denken onze mannen, uit het Aalstersche over ons voorstel.' De malleuren staan niet stil. Zoo lees ik daar dat op een zolderka merken in Stockholm 6 personen waaronder 4 kinderen, door ga=» werden verstiktdat in Rio Janei ro een vliegmaksien waarin 14 menschen zaten, in zee is gevallen en met man en muis verging. Ze deden een plezierreisje, maar als ge dat een plezierig reisje noemt dan weet ik er niets meer van. Te Feruwelz. in de Walenpajie, reed een zatte soffeur met zijnen otto, waarin zich 6 personen bevonden, den vaartdijk af. Als bij mirakel bleef de otto met zijn achterwerk aan een paal haperen, zoodat de inzittenden er met een koud bad vanaf kwamen. Allee die mogen een dikke keers opsteken. En in Afghanistan is er een revolutie uit gebroken, de mannen hebben het paleis van den koning en al de hangars van het groot vliegplein, plus 14 vliegmaksienen in brand gestoken. En in Geneve is er een bootje vergaan 3 vrouwen en een man verdronken. Als ge dat allemaal leest dan zoudt ge op den duur geen lust meer hebben om nog een broksken visch te eten en nochtans worden er wat binnengespeeld. Zoo heeft men op de vischmarkt van Brussel, tijdens de zes eerste maanden van dit jaar voor 3 miljoen 591 duizend 509 frank visch verkochtin 1927 steeg het verkoopcijfer tot 13 mil joen 807 duizend 856 frank. Het zou plezierig zijn te hooren wat die vischvrouwen aan al die koopers hebben verteld of venve ten, want ze zeggen dat die op hun tong niet gevallen zijn. Mie Slameur, had zoo een heer verweten omdat hij haren visch te duur vond en nu moet ze voor den zuzedepee verschijnen. Het schijnt zegt de gestrenge heer, dat gij den aanklager min stens viermaal verweten hebt dat hij een slijkmossel was. Juist, meneer de zuze, 't is on gelooflijk hoe koppig die vent is, ik moest hem viermaal 't zelfde zeggen, eer hij mij verstaan had. Goed, gij wordt beboed voor 200 frank. Maan, meneer, voor 't zelfde kreeg Ik verleden jaar maar 150 frank boet, Juist, maar ge vergeet dat de mosselen sedertdien zijn opgesla gen j Uit Oostenrijk komt ons een ander slijknieuwsje toe. De stad Grüm, wist geen blijf n.eti met het slijk harer riolen. Nu heeft een zekere professor Honig een fabriek gebouwd waar dat slijk gestookt wordt net zooals steenkool in een gasfabriek. Uit 100 kilos slijk trekt men 24 kubieke meters gas dat men gebruikt voor de verlichting en 14.5 kilos coke men bewerkt per dag 37.000 kilos gedroogd rioolslijk waaruit men bovendien nog jaarlijks voor 30.000 frank ammoniaksulfaat haalt. Ons stance zou willen wetsn hoe die professer Suiker dat aan boord legt. Ja, ik kan het goed begrijpen. Men zou ons dorp slijkdorp mogen heeten. 't Is groot endeels uw schuld, zegt Stance, liadt gij 11 voorgesteld voor den gemeente raad dan zou daar toch ten minste iemand met een beetje gc/ond ver stand hebben gezeten, de straat naar ons huisje toe zen dan geen slijkbeek meer zijn en we zouden den elantriek in onze gemeente hebben. Ja, die zaak van den elantriek komt er maar niet door. Het nief kollege wil niet om het oude, dat op het punt stond de clant. ieke verlichting te bezorgen, te duve len. Elantriek, Elantriek 't is plezierig en pratiek Maar we zijn niet alleen. Nog vele gemeenten missen dat plezier. In Brabant263 gemeenten, Ant werpen 146; West-Vlaanderen 153: Oost-Vlaanderen: 292 Lim burg: 132. Een paar maanden geleden was het feest in ons gemeentehuis. Men huldigde het geschilderd portret in van onzen overleden burgemee ster en de nieuwe dorpsvader sprak een redevoering uit Wij mogen nimmer dezen uit stekenden man vergeten, geachte medeburgers, (het portret wijzend) Wij hadden hem hier moeten op hangen toen hij nog leefde, maar daar wou hij nooit van hooren Allee lezers en alderliefste leze ressen, aarrme de- n wij de boe ken toe* want er is geen petrc»ol meer i" ons lamp met tie astejoop dat gij wat propaganda voor ons weekblad zult maken, 't Is uw plicht vergeet het niet Snuffelator. VOOR ONZE MOEDERS Wie zal er ons kindeke douwen, en doet het zijn moederke niet. zoo doet Hullebroeck ons zingen, maar hij kende dan voorzeker nog het Kindermeel Eortior niet Want kinders die met de Fortior gevoed worden zijn steeds frisch en gezond en moeten niet gedouwd worden. Moeders gebruikt de Fortior voor de voeding uwer kinderen. Gij zult er U beide goed mede bevinden. Het Kindermeel Fortior is te verkrijgen bij de apothekers, vroedvrouwen en de beste kruidenierswinkels aan 5 fr.75 de doos. 'Zijt gij tevreden over uw blad Voldoen u de aangebrachte ver beteringen Zoo ja abonneert uw vrienden DE OVERSTROOMING IN DEN DER- EN SCHELDEVALLEI EEN NOODKREET. Nu de vorst intreedt zijn de ge volgen der overstrooming in de streek van Dendermonde geenszins gemilderd. Wel integendeel. In verschillende gebieden komt het water bij elke hooge tij (tweemaal p< r dag) weer terug in de woning en bereikt een hoogte van 70 cm. tot 1 meter. Verscheidene woningen zijn reeds ingeslort. Have en goed van hon derden ongelukkigen staat aan ver rotting en vernieling bloot. Het vriesweer kan de ellende enkel nog aanscherpen. Ook Voedselgebrek heerscht en het schrikbeeld van be smettelijke ziekten hangt dreigend boven de streek. Kan het Vlaamsche volk ongevoe lig blijven voor het lijden van hon derden medemenschen Zal dan niet meer, veel meer, gedaan wor den ten bate der slachtoffers? Verschillende organismen verlee- nen er hun medewerking o. a. het Vlaamsche Kruis dat zich, in sa menwerking met het Werk voor Kinderwelzijn, beijvert voedsel en ontsmettingsmiddelen aan de slacht- oflers te bestellen, dat zieken en vei zwakten verdraagt en vervoert en medische instellingen opricht, dat onder velerlei andere vormen den nood tracht te lenigen. Dag in, dag uit, getuigt deze nog zoo jonge Vlaamsche KmisafdeeMng van een ongemeene liefde en offer vaardigheid. 's Nachts opgeroepen 0111 nooddijken op te werpen, in sa menwerking met de kranige studen- tengilde Jong Dietschland wa ren ze trouw op post. Zoo vermoch ten ze onder meer een gansche wijk tegen den vloed te beschermen door het opwerpen van een nooddijk ter hoogte van Dijkstrazt en Graan markt. Al die offervaardigheid is eilaas niet bij machte al het wee en ellende te verzachten. Hoe tientallen Vlaam sche jongens ook uren lang door 't kille nat ploeteren om medemen schen hulp te verleenen, het mag niet heel en al baten. De zenuw van elke actie... het geld ontbreekt eilaas maar al te dikwerf. Het Vlaamsche Kruis is nog te jong en onvolledig uitge groeid om in alle mogelijkheden te voorzien. Langs dezen weg wordt derhalve beroep gedaan op alle Vlaamsche vereenigingen. zonder onderscheid van politieke denkwijze, bij feesten en samenkomsten de noodlijdende broeders te gedenken en een rond- haling te doen ten bate van het Steunfonds; van het VI. Kruis Hier dient een daad gesteld van naastenliefde en offervaardigheid. Zal het mogen gezegd worden dat Vlaandeien zich in zijn egoisme keert en elk gevoel van pieteit ge smout d heelt Neen Duizendmaal neen Men storte giften op postcheck 2083.yy (Vlaamsche Kruis) of op het bureel van ons blad 't Is twee jaar geleden dat 't Ylaamsch Huis hier werd gesticht en iedereen zal zich nog wel herin neren welke herrie dit teweegbracht en hoe degenen opentlijk werden aangevallen die het aandurfden ons lokaal te betreden. Ze weiden onder meer uitgescholden door een berde Vlaamse hhatende verliberaliseerde staatskaiholieken, die hand in hand gingen wanneer het er op aankw am ons le treffen. Spijts een vijftigtal tegenspreke- lijke meetingen waarop ze gedurig uitgenoodigd waren, hebben die verwaande Menheerkens den noodi- gen moed niet gevonden, voor ons in 't openbaar te komen verant woorden, en ze hielden zich altijd schuil achtereen opgeblazen strooi en ventje dat zich door hoogmoed liet gebruiken. Slechts dan, wan- neei hun erbarmelijk korpus door den drank in bedwang genomen was vielen ze als tijgers 't Vlaamsch Huis binnen met een vloed scheld woorden en fransche vloeken, hen eigen. (Een bloempje voor de voor standers der fransche kuituur). Wel licht waren ze ook verzekerd dat er zich geene verbruikers bevonden aldus konden ze op hun gemak hun woede tegen de meubels bot vieren. 't Is heelemaal geen heldendaad van een haantje, zich in 'n leeuwen kuil te gewagen, als er geen enkele van die geduchte bewoners meer te vinden is. Dat liet alsdan zijn sporen beschadigd tegen de ijzeren staven en zijn beste snaren opzet om luid viktorie te kraaien, zal niemands be wondering afdwingen. En de leeuw- zal er niet tammer om worden. In tegendeel als hij terugkomt zal hij wel rieken dat er vreemd gespuis zijn eigendom heeft betreden, en wee dan liet haantje als het durft terug te komen Een Don Quichotte zou het in z'n tijd ook gewaagd hebben en Sancho zou de ooren van zijn ezel ofte zijn ezelsooren bestreelen met'n gebaar van tevredenheid en zelfvoldoening over het stout waagstuk. Treffen- dtr vergelijking zou ik niet vinden om het avondritje van over enkele dagen af te schilderen, wanneer 'n opgeblazen papzak van 'n Don Qui chotte met enkele slimme Sancho's de komieke rollen op benijdens waardige manier vertolkten. En 0111 nog 'n speciale hoofdrol van de Fine fleur Wervicquoise te kenschetsen, wil ik de volgende legende aanhalen Er was 'ne keer 'n ventje dat ging hout rapen op 'n Zondag en 't werd, volgens de wensch van O. L. Heer, voor eeuwig naar de maan gezonden om zijn zonde uit te boeten. En heden ten dage verteld men nog aan de kleu ters van «'t mannetje uit de mane». 'k Zal er nu een eigen vertelsel ken op bouwen, in den trant van 't voorgaande Er w as 'ne keer 'n haantje dat eieren wou leggen 's Zondags en 't werd gedoemd om zijn leven te slijten in leghouding. Wien 't schoentje past, trekke het aan 1 En wie het aangetrokken heeft zal ik me altijd in dergelijke leg-positie voorstellen 'k Hoor er al sommige zeggen Hanen kunnen niet leggen. Toch wel Eieren misschien niet, maar toch leggen ze.... Dat degene die twijfelt eventjes het Y laamsch Huis binnen- trekke ze zullen het hem daar wei kort en bondig aan 't verstand bren gen. gratis voor niets Nog een woordje voor de Comé- die FranqaiseDe moderne Don Quichotte we zullen hem in *t vervolg met dien naam vereeren had ons beloofd de Leeuwenvlag met de eerste gelegenheid in brand te steken. Y'erleden Maandag nu, om met heel het Vlaamsche volk de Bormsverkiezing te vieren, heeft het zinnebeeldige zwart-geel van 's mor gens heel vroeg tot 's avonds laat aan den voorgevel van ons Y laamsch Huis gewapperd dat het een plezier was. Maar, hoe jammer onze Don Quichotte was heel waarschijnlijk in z'n schuur tegen 'n bundel vlas aan 't boksen, lijk de YVitte tegen 'n doornen haag vocht, in de meening dat hij met 'n vijand te doen had. Of 't vrouwtje Don Quichotte 's avonds in 't beddeke gestopt en hem met pappeke en kendijsuiker ge paaid heeft, weet ik nog niet. Mis schien moet hij zich nog trainen al vorens in de leeuwenklauw te val len YVel mogelijk We hadden nochtans den heelen dag 'n moed willige klaroenblazer ter onzer be schikking om zonder uitstel de pompiers te kunnen verwittigen ten einde de brand te blusschen of.... zijn overkokend bloed af te koelen Iets apaart voor Lowietje Jij, Lowietje, je moet daarom nu niet bevreesd zijn ons Vlaamsch Huis te komen bezoeken. Ik steun erop omdat ik weet dat de schrik soms kwade perten kan spelen. Een wijze raad dus, Lowietje neem voorzorgen en sluit jouw broeks pijpen nauwkeurig dicht En moest het gebeuren dat je jouw zenuwen, in 'n stond van klopperij niet meer kunt bedwingen en dat je, permit teer me de uitdrukking, dat je, zeg ik, in jouw-broekje doet, wachtje... dan wel van bedeesd voor 't vrouw tje te verschijnen Mwwii AL- hooge rug zooals je bij ons in 't Vlaamsch Huis doetJouw vrouwtje zal misschien wel niet weten dat blaffende honden gewoonlijk niet bijten 1 Pak vast hé, Lowietje en tot het nog eens past De Zweep. Overlijden. Zaterdag namiddag is alhier in zijn woonst schielijk overleden, de Heer Paul Yran Raes, veearts. Hij die ook in het leven, zoo in stad, als in het omliggende geacht en bemind was, werd nu# door onze bevolking diep betreurd en Woensdag morgend, onder een grooten toeloop van volk, ter aarde besteld. Rijongeval.Maandag namiddag rond 5 u. 3o, wierd een zekeren H. Bouckaert door de autobus gevat, die dienst doet tusschen Komen en Meenen. Hetongeval had plaats op de Komensche steenweg. De ongeluk kige werd, in bedenkelijken toe stand, naar het hospitaal overge bracht. Passchendaele. GROOTE MEETING. Op Zondag 16 dezer, te 2 u. 's namiddags, in de zaal van St-Eloi, bij D. Loonis Spreker Meester Claevs. 1) over YTaanderen in 't Oorlogsgevaar en de VI. Nationale strijd 2) stichten van een afdeeling van K. V. N. X. Alle Vlamingen opgetrommeld Poperinghe. BORMS VER KIEZING. Zondag avond zaten een heele bende getrouwen in 't Vlaamsch Huis ongeduldig te wachten en te reikhalzen naar de uitslagen van de verkiezing te Antwerpen. Bij ieder bekendmaking glommen de gezich ten. om zot-geestdriftig te blinken bij het laatste nieuws om negen uur: 68.000 stemmen Jammer dat de telefoon om 9 uur sloot. We moes ten wachten tot 's anderdaags om de zegekreet aan te heffen. 't Boekenstalletje in het station

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 3