SIX-BOSSAERT, West-Nieauikerke - VLE KW - TRENCH-COAT MONDIAL EMIEL CHERCHYE-BONTE GLASSLIJPERIJ DE GOUDEN VORK YLEE SCHWAREN WEJ. PEIRSEGAELE VANOVERBERGHE IN DEN GOUDEN RING ALB. COSSEY VAN MOL □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□O 13, Boterstraat, 13 - YPER. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□DG Volle gesuikerde melk CRO WN FARINE MALTO LACTÉE Stalen kosteloos le Urnen bij En. OESQUIENSIn de Sier YPER Leest en verspreidt vraagt Leerjongens. "De Ypersche Bode Marktberichten. HOP. Wekelijksche Markten Weest Vlamingen met de daad Yvert voor uw blad De Yperscbe Bode V/-' Burgerlijke Stand Gij strijdt tegen 't hedendaagsch duur leven indien gij eischt de fijne likeuren der firma Haar bijzonderheden Elixir d'Ypres uitsluitelijk samengesteld uit planten, heeft een aller voordeeligsten invloed op de spijsvertering. Beste kwaliteit aan den genadigsten prijs. Eischt de rooskleurige inpakking. Rhum Black River Jamaica, aanbevolen voor fijn gebak. Groene en gele Kloosterlikeur der Chartreuse. V Smakelijke en zuivere vleeschpastei, alsook 'il Jrde ongeëvenaarde iVlaurice FREMBGEN Raveschootstraat, 6, GENT. Tel. 6335. Weduwe J. Peirsegaele- Vanoverberghe heeft de eer aan q vrienden en belanghebbenden te berichten dat zij te Jt BRUGGE, 9, Akademiestraat, 9 A van den Heer A\ Brutsaert-Develter een HANDEL IN ALLE SLAG MACHIENBENOODIGHEDEN overgenomen heeft OPVOLGSTER DER FIRMA Ft. Brutsaert-Develter Juweelen, Horlogen, Zilverwerk, Brillen De schoonste keus. De laatste nieuwigheden. De voordeeligste prijzen. 24, Meenenstraat, Yper Alles Gewaarborgd. Alles Gewaarborgd. DE GEBREVETËERDË is beterkoop dan alle andere Trench-Coats Bezorgd om uw profijt, zult ge dus geen andere dan een Trench-Coat MONDIAL BREVETÉ koopen. PHOSPHO-LACTINE Een bezoek naar het welgekend huis Gasthuisstraat, 12 (rechtover 't Gasthuis), POPERINGHE overtuigt U van zijne overgroote keus in schoenen voor alle omstandigheden. Capronstraat, YPER ^Café L'AbrP komt een werkhuis van op te richten en beveelt zich aan bij makkers glaswerkers, garagis ten en carrosserie-constructeurs, gleis- en glashandelaars. Hij belast zich ook met het verkwikken van spiegels. VERZORGDE EN SPOEDIGE BEDIENING IJZER, STAAL, PLATEN - POUTRELLEN - GEUTIJZER - METALEN BIJZONDERE PRIJZEN PER - HOEVEELHEID - Telefoon 88. Postcheckrekening 47629. - ALLE IJZERWAREN - HUISRAAD BOUW- EN - SMIDSARTIKELEN - - GEREEDSCHAPPEN - GROOT KLEIN AALST, S December. De daling heeft geen \erderen voortgang gemaakt. In- tusschen begonnen de lage prijzen de at tentie van de koopers te trekken. Aalster noteert nominaal fr. 525 k 575 en Pope- ringhe fr. 320 340 per 50 K. NEL REXBERG. 8 December. De markt bleef kalm. Deze week werden circa 650 bn. afgedaan, terwijl de aanvoer 150 bn. bedroeg. In de tweede helff d»-r week ont stond meer kooplust voor Halletauer hop. In vreemde soorten vonden tot onveran derde prijzen matige zaken plaats. Markt ec berghop noteert mk. 100 k 150, Haller- tauer prima zegel mk. 160 h 175 idem middel en goede middelsoort mk 120 k 150. Halletauer zonder zegel mk. 100 k 150, transito-hop mk. 60 k 90. SAAZ, S December. In de eerste week van :December was de handel tamelijk levendig. De prijzen trokken aan en voor middelsoorten stegen ze K. 100 k 200. Met goede vraag sluit de markt vast op de vol gende noteeringen: puike K- 1800 a 1850. prima Ki 1.700 k 1800, goede middelsoort Jv 1.600 a 1.700 middelsoort K.1.50U k 1-600. mjndere qual. K. 1.400 k 1,500 per 50, K-G. YPER. Tarwe, 154-155; koolzaad, 460-490; klaverzaad, 1600-2100; rogge 163 165; hayer. 155-160; gerst (br.) 185-190; gerst, 145-148; erwten, 340-345 meel, 242 21A; mais, 165 170; paardeboonen, 210 213; zemelen, 186; lijnzaad, 222-224; aardap pelen, 55-62; boter. 33-34; eieren. 1.18-1.22 biggen, 180-225; stroo, 25-35; hooi. 60-65; hop, (Poperinghe) 50; 200 (1927) 400 1928 V-HU RN a - Eieren 1.35-1.40; boter 31- 35; aardappelen 50; tarwe 156-158; haver 160-162; gerst 175; paardeboonen 180-200; erwten 275; hooi 500-800; stroo 240-260. ROESSELAERE. 11 Dec. - Tarwe 158; rogge 155; boekweit 00; haver 170; gerst 145; erwten 200; boonen 190; lijnzaden 260; lijiyneel 213; vlas 150; voederbeeten 15; aardappelen 50; klaverzaad 2000; strOö 30; hooi 60; chicoreiboonen 145; tabak 8.00; koolzaadolie 725; lijnzaadolie 48750; nitraten 162; amoniak 160; cya- namJde 124; viggens den kilo 8.50; boter ,'i4;~e,ieren 1.15. POPERINGHE, 14 Dec. - Tarwe 170; rogge 180; haver 170; aarappelen 50; bo ter de kilo 34-35; eieren 1.30 1.40; hop de 50 kilo 300. Brpugt abonnementen aan Yper van 6 tot 12 December 1928. GEBOORTEN. Vanderfacillle Henri- cds. Hondstraat, 21, Huwe Odette, Po- peringhesteenweg. Coffyn Virginle, BrUggesteenweg. HUWELIJKEN. Vandromme Achil la statieoverste en Bentin Augusta, z.b. beiden te Yper. OVERLIJDENS. Decuyper Carolus. 80 J. z. b. wedr. Serryn Marla-Theresia. Lange Thouroutstraat. (van Poelcap.) Behaeghe Valerie, 69 j. z. b. ongehuwd, P^pcrlngh stjenweg 26. Giller EmUlus. 54 j. beenhouwer, echt. Spillebout Louise Boesinghestraat 2. Eggermont Herman 16 d. Ryselstraat 92. Deburgrave Ma- rie-Theresia 90 j. z. b. wed. Debraban- der Joseph. Meenensteenweg 7L Burgerstand Poperinghe. GEBOORTEN. 336. Pollentier Pierre, z. v. Oscar en Truant Marie, Veurnestraat, 337. Dannequin Julien, z. v. Marcel en Temperville Martha, Werf. 338. Bou- thé Leon, z. v. Maurice en Deroo Maria, sectie K. 33g. Kesteman Roger, z. v. Daniel en Huyghe Agnès, Viamertinghe. OVERLIJDENS. 209. Oreel Arthur. 49 j„ briefdrager, echtg. Ballein Madeleine Priesterstraat. 210. Malbrancke Charles 84 j., z. b., echtg. van Marecau Silvie, Komstraat. 211. Melsens Jules. 72 j., leurder' wed. van Melsens Louise, Crom- bekestraat 212. Quaghebeur Julienne, 79 j„ z. b.,' wed. Cappelaere Julien, Veur nestraat. 213. Quaghebeur Joseph, 11 dagen, z. v. Nestor en Meersseman, Brug- gestraat. 214-Carron Achiel, j., z. b., ongeh., Gasthuisstraat. -2i5. Decae Achiel 60 j., werkman, wed. Bruneel Rosalie. Gasthuisstraat. 216. Galliot Jean, 78 j., werkman, wed. Dehem Philomène, Gast huisstraat. PASSCHENDAELE. maand Nov. 19-?* Leroy Yoël z. v. Re mi en Soete Martha. Vermeulen René z. v. Michel en Vande- pitte Irma. Depoorter JuUana d v. Henri en Maresceau Martha. Vande- putte Maria d.v. Medard en.%er^!"a5*e Emma. - Degryse GodeUeve d. v. S. vère en Haspeslagh Martha. Sn Miche1 z. v. Juliaan en Porrez Renilde. Kn°c* JaLes x-v. Frederik en Taylor Kathleen HUWELIJK^- - Deburghgraeve Heetorvan Staden en NuUensHUdava^ hier DLAutrv Leo en Vyffels Marie- Louise beiden van alhier. 3 ati8«m berghe Camiel en Popelier Elza beiden van alhier. Oosterlinck Alidor yan Emelghem en Dejonghe Maria vanhier. Heughebaert Paulus van Wulverghem en Develter Martha ven hier. Vraeigft uwen winkelier J3.25 fr. cie Lus. \*an de firma LINTHORST, OLST, HOLLAND Vertegenwoordiger voor beide Vlaanderen en Tournaisis C c c Zij beveelt haar bij Ued. aan. voor uwe aankoopen van'artikels]als Riemen in leder, Balata, Washington en kemelhaar, Poulies, Kussenblokken, Klingerit Amiant, Caout chouc buizenblad en koord), Bourrage, Grais- - seurs, Kranen, Poetskatoen, Riemvet, enz. Oliën, Vet en Vaseline voor machienen en Wagens, - Lampolie, alsook beste Saladeolie. Telefoon 785. Telefoon 785. pj HUIS VA NT VERTROUWEN mm* 99 ZIEHIER HET BEWIJS Hoeveel kost het reinigen van een gewone Trench-Coat losdoen, wasschen en ineenzet ten minstens 30 fr. Wat kost het reinigen van onze gebreve- teerde Mondiallosdoen en terug ineen zetten NIETS wasschen haast NIETS, om dat het ten huize gedaan wordt, juist als voor een gewoon kleedingstuk. Ten andere, een Trench-Coat moet minstens eens per maand gewasschen worden. Zie dus onze prijzen ën reken uit. Vergeet ook niet dat losdoen en hernaaien bij iedere reiniging van een gewonen Trench- Coat deze spoedig versleten is en zijne ondoor dringbaarheid wegneemt. Ons maaksel neemt dezen last weg vermits de ondoordringbare doublure kan losgemaakt worden, tot onder aan de mouwen, door een systeem dat het afnemen met het grootste ge mak toelaat. Eischt dit merk langs den binnenkant van ieder kleedingstuk. Vraagt onze nieuwe afneembare MONDIAL JOHN BULL. Groote keus van IMPERMÉABLES, gewone en fantasies, merk BELG1CA. Eischt dit.merk op ieder kleedingstuk. TE KOOP BIJ G. LA.MOOT-DOLFEN, Kleerm.. 49, Bolerstraat, Yper. DERY KERE, 3, Wille Zuslersstraat, Oostende. SP1LLIAERT-SAGOT. Kleerm., Oostslr., 66, Veurne. CLARYSSE-S MOEN, 37-35, Leopoldlaan. Middelk. BLANCKAERT VERLEENE, Kleerm., Oasthuisstr., Pop. HEMERYCK, Kerkstraat, 5, Mlddelkerke. van Docter Licops voor zuigelingen. Wordt door alle geneesheeren aanbevolen als de beste na de moedermelk. Volledig voedsel, aangenaam van smaak en licht verteerbaar. Vervaardigd onder geneeskundige kontrool. Helpt de kinderen bij het uitkomen der tandjes, versterkt het beenderenstelsel en helpt de kindertjes vroeg alleen loopen. Uitmuntend voor* zwakke magen. Huis gesticht in 1853 Schoenen op maat. Alle herstellingen. De SP1EGELFA BRIEK van Yper, Cher chye&onte.Capronstraat, 20 Naamlooze Maatschappij Druk Gebroeders De Carne, Stavele.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 5