Huis Busschaert-Yanden Bosch Contzen- Liesmons Zoon g August BONTE Het huis DEJONGHE-BUüTHEZ GRAFZERKEN BLAUWSTEEN EN MARMER FR. V ANDEPL AS 1 PP cC ra cr Ui Henri Costenr - Moerkerke GRAFKELDERS O L. Lamoot-Dolfen rem Rouw ^:e;rnit i 30 Fr per maand V" R MEUIEN ïnïss?™1"''' LOMBAABBSTKAAT. i!) - - YPER H Vlamingen van Yper, Poperinghe&omstreken g IsidoorDehaene Huis Kestelyn-Tanleke Alle slach van Meubels O s s L. Lamoot-Pannekoueke Vlaamsch Huis, Koffiehuis LOKAAL V. 0. S. Gasthof Statieplaats te Roeselaere BEZOEKT! De Beroemde Hollandsche Margarienen MADELEINEtmet Cadeau) Hollandsche Bloem en Hollandsche Welvaart Depot bij Emiel SWI WKN a MAERTEX Yeurnesteenweg, 75 YPER Telefoon 303. en Olieên Imperial nnnnnnnnnnnnnnmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 44, Boterstraat (Hoek Lange Meerschstr.) Q GROOTE KEUS VAN Reukwerken en allerhande toilet- en rouwartikelen. Haarverwen. Speelgoed. Ver- making van poppen. Prijzen buiten Concurrentie. Depot der Yerwerij en Xieuwwasseherij g Duinkerkestraat, POPERINUIIE Kleuren. Vernissen en Vensterglas Alle gerief voor Schilders en Glaswerkers Telefoon.: Poperinghe -4.5. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□O IN DE GOUDEN SCHAAR □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□O llilaire Pannekoueke Diksmudestr., 30 YPER dodddddüddggdgggddodqddq s p HUIS de Steursstraat, 25, Yper Tel. 231. levert tegen de voordeeligste prijzen Atle BOUWSTOFFEN gewaarborgd waterdicht geplaatst binnen de 24 uren waarvan altijd een groote keus in magazijn. O O Besle lluiskolen en Anthracieten wendt u tot de Apotheek Bcrtenplauts, 8, POPEUINGIIE AT r APAirnT7DC /Amerikaansche poeders tegen nevral-\ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□O Groote keus van Regulateurs-Uurwerken-Juweelen DiamantenGeschenken Brillen, Pince-Nez, Melkmeters Alkoolmeters - Barometers, enz. Werkplaats voor alle Herstellingen n a n 0 a 1 o KOOPT UWE KOFFIES IN Ferdinand DEBOXDT anauoD Gewone- en Prachtmeubelen M. Hollebeke-Boerhave Hondstraat, 35, YPER Volledige binnenhuismeubileering A. Notebaert-Mahieu LEDER TIREN A lie Schoenmakersbenoodigheden □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□DO FABRIEK van MEUBELS Rvsselstraat, 94, YPER Cir. Markt, Poperinghe w- Gezelligheid A Beste Dranken □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□aaaa fr HANDEL in INLANDSCH HOUT Edg. Louage, "TpTk"" A Leeuwenvlaggen 3 c 0) 0 3 Q K 3 c6 O 0) Q x <y ca <1 X 3 Co. 3 co. 3 1 O Ü3 PI 03 PJ 03 PJ Haarkapper voor Dames en Heeren Dixmude-straat YPER. LANDBOUWERS, Mozes Fontevne HOEK der Tempelstraat, NJ 2, YPER Werkkleederen in pane en móteskine Vertegenwoordiger voor de alomgewaardeerde Chicoreien Verblrch 49, Boterstraat, Yper Groote keus van - Laatste Nieuwigheden - Zwarte en Fantaisie stoffen Gemaakte kleederen en op maat voor Hceren en Kinderen Pane.Engelsch leer.Voeringen REGENMANTELS Verzorgd Werk HET OUD GEKEND HUIS Sleester- Kleermaker a:3, Boterstraat, YPER Hoek VischpoortJ o Schoone nieuwigheden in /antaisiesto/fen Zwarte stoffen voor Ceremonie Gemaakte k os turnen voor He er en en Kin deren. I Verkkteederen. OVERJASSEN REGENMANTELS Hoeden-Kla lrken ROUW IN 2-F UREN Snit naar de laatste mode Depothouder voor Yper en omliggende Remy Serryn Verschillende mo dellen in alle prijzen De artikelen zijn ge waarborgd (garantie D O (bij het klooster der H. Familie ii Alclatir te verlcrijt^en ALVjAf UE, 1/11 IVO ^giën, hoofdpijn, rhumatisme 4 fr. de doos van 1 2 pakjes. Oud gekend en onfeilbaar middel tegen bloedarmoede en li- U chaamszwakte. q Speciale geneesmiddelen voor bepaalde kwalen en ongemakken. Onfeilbare hulpmiddelen een zuiverenden drank voor peerden, koeien en zwijnen. --jr n De Beste Rechtstreeksche invoer 23, Statiestraat, 23, VEER Bijzondere prijzen voor voorlverkoopers. In 't Klein. In 't Groot HUIS Verzorgd werk. Genadige prijzen. Gewaarborgde bedicninif □□□□□□□□□□□□□□□□□aaDDaaoDDca Meenenstraat - YPER en Zoons Bezoekt het met gemak van betaling Vraag voorwaarden. Vertegenwoordiger der streek a qdodoüüeedgdc Gewaarborgd tegen regen en zonne schijn bij hem te bekomen U 3 u u CD f) Ml Het huis betast zich met alle slach van postichen. Grimeering voor tooneel en andere feesten. Voor het aankoopen uwer Land- bouwmachienes, Raapmolens en Vettestrooiers. Belgische vervaar diging, wendt u in volle vertrou wen tot TE WOESTEN HUIS Gesticht in 1S90 Meoster-Kloermaker Schoone keus \an zwa- '.-blauw-en fantai- siestoffen. Gemaakte kleederen enop maat. Regenmantels Verzorgd werk. Spoedige bediening. Matige prijzen. Groote keus van Hoeden en Klakken. en het heiden op de

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 7