I Itiezing van October. i asttW»— srjsasrs, sfes™en streïen n')c,, viektu -ci> G 0 D EN *0 j Cff I ELFSTE JAARGANG. Zt WAG 23 OCTOR' ft 1881. Nr 537. Kiezers, Onze kandidaten. dbeneTT T^'8 a"eSZinS Uwa S rheiCS.aanDiXmUde'aan Belgid' aan Aan de Kiezers van stad en buiten. VER8CHIJ1VEMDB WK3TSTRAAT, 62. EI.KKNK ZONDAO. De mschrjj vingeneindigen met eiken 31 December I Men abonneert ten allen tijde - ^endmakingen lo c. den drukregel. bR' 4"5° Per J'aar; Fr. *-5© voor 6 maanden, j Ud" wegeJ18 b^yf. «bnb annonce 1© centimen I A 10 reSel« tweemaal doen inplaatsen. voor elk afzonderlek nummer op het Bureel. Alle affichen bij don Uitgever gedrukt, worden eens KOSTVRij in t blad overgenomen. 1 BAERT 1 DOOLAEGHE 2 DE GROOTE 2 FEYS 3 DELAHAYE 3 VANDUYFHUIS 4 VALCKE 4 VANHAUTE 5 VERMEESCH 5 VANHILLE tredende zult gij een briefj^krijgel van M* dra vLrittef065"16 UWe" 'n de kieszaa> stenl dehetereehTernbeTdeendé da lib->». «"ks onder de overwegende dat gij daar alleen zijt met God en uwe con"iieitie°riiS,J U de baschemi™ gaan vierkante parkske dat staat onder de sterre van 't izoed en wlfhé 8 1" fl e X maken het noch in de sterre. Dat kruiske moet gifmalen JrthrtiXrfZ,l?l? in het ron',eke- 2° Dat kruiske moet geheel en gansch him^hTr^k^ui^ Jgt °P,,den pUplter in bet kieskatja- buiten het vierkant niet gaan of uw brief^ontugeiT het k''Uiske mogen vragen.00 P°tl0°d °f "W**® bobbel schrijft gij moet maar een ander geteekend heeft, of' dat uw'bSjfTdUs' gfmoet stout" en°bout1'k™'' f P°tlo°d dobbel Voorzitter. J glJ moet stout en bout een ander gaan vragen aan den stempel atbuiten en de namen van binnen0 P'°0lt UW b"efje vierm met den *egel of enTJ^ftn b^™giJ V°°rZiWer dat b« d» -gel kan zien kan gebeuren gij mra^j^kra^ ''ware onnoozel maar dat vierkant neffens den name van iedereen der kandidaten voor welke rf wUtTtlmen Ste"en in bet KIEZERS, KatholiekennKri^gter W6ten h°6 stemmen moet, komt Maandag avond ten 8 ure naar den Medeburgers knnw;i Z/Jn !rotsch Z00weI als gelukkig de kandidatuur te mogen aanbevelen der heeren Dr DEL AHA YE VALCKE DE GROOTE BAERT en Hte VERMEESCH. De Katholieke Grondwettige Vereeniging stelt vrienden v g°£ a3n G°d 60 Vaderla"d. als r enden van burger en werkman, als alderbest bekwaam door karakter en geestelijke begaafd- en t aiiróm bela,n?en ïai1 stad -rvoobderen en t algemeen welzijn. Medeburgers, hot yare ovarbod.g u .n Ijet -ï I aiStrilieiifS"Tibeven bloot te leggen, u al de titels van aanspraak op uw vertrouwen, die zij kunnen doenPge!de„P kandidaten, kent hunne verkle^Md gij weet dat zij geenszins uit hoogmoed late varen uit heerschzucht, zich als kandidaten voor den steeraad laten voordragen. Verzoeken zij u vriendelijk hen te willen vereeren met uwe stem vnnA- f '!n blootomdat z'j meenen en willen Een woord nogtans over elkeen hunner Mijnheer DE GROOTE, Greffier bij het redegerecht en Provinciaal Raadslid is man van zijn bert is KIEZERS, Uwe stem aan de liberalen schenken, dat is Het ministerie der framagons die ons bestieren i goedkeuren en versterken; De rampwet niet afkeuren, die ons land in strabantie smijt, versmoort in de schulden, twist en tweedracht zaait en ons dierbaar Geloove schaadt Dezen machtiger maken, die onze aloude gemeentevrijheden onder hunne hielen ver pletteren, en ze nog stouter en bouter doen geworden om ons te tergen, te plagen en te verslaven. Stemmen voor de liberalen, dat zou genomen zijn door M. Heyvaert en de groote katten van Brussel voor zooveel als zeggen gij hebt wel gedaan met Ruzette en andere van de treffelijkste heeren af te stellen bur^e'r ra wnerkmagngen °P Praim'je tabak de^las^van^choolzotteraijen yerp'e'teren onder Met de begrootingen van stad en gemeenten f» verbreken en altijd meer en meer ?e doen uit- geven voor meesters en mamzellen- Met de soldaterijlasten te verzwaren, jaarlijks ongeveer 1,000 jongelingen meer te ontrukken Met nieuwe atheneums, nieuwe middelbare schoJen voor knechten en dochters te doen on richten en meteen land, steden en dorpen nieuwe onkosten op den nek te smijten Overweegt dat goed. Kiezers van stad en ui en, en stemt tegen de aanhangers en onder schragers eener partij 1_ Vijandig aan Godsdienst, Vijandig aan Vrijheid, Vijandig aan beurze en niet zelden vijandig aan den arme r„i °yer,tUlging en kloekmoedigheid. Beleefd en bedienstig is hij voor iedereen, oplet- Sk"? 1-echtveerdig in handel wandel, alderbest bekend met allerlei finantiëele kwes- üen Zijne lankdunge ondervinding en studiën hebben hem eene groote ervaring verworven in kwesüen van finantien en bestuur, hem in state gesteld uitmuntende diensten te bewijzen aan stad en grootehjks te helpen om Dixmude te redden uit de geldelijke moeilijkheden, in welke en nrnff't f11 r" ,<lie drei®en alle "koinkten en profijten te verslinden. In betrekking staande om zeggens met eiken deen, de middels van stad kennende op zijnen duim, wetende water kan en moet gedaan zijn is hij de man om merkelijk bij te dragen ten einde handel en nijverheid te doen gaan én t welvaren van ons dierbaar Dixmude vervallen en verlaten, op te beuren De meègaandigheid zijner inborst, de gemak- ijkheid zijner manieren maken bovendien dat hii kan omgaan met iedereen, met vriend en tegen strever, zonder ooit een strooi breed af te wijken van zijne knstene, van zijne vaderlandslievende princiepen, zonder ooit iets te zeggen duiken om te vleien of gunste te winnen. Ik vraag het u, Medeburgers, ware het geen geluk voor stad en burgerij dat M. De Groote mochte zijn beraden, zijn verstandig woord zeggen op het Stadhuis nopens kwestien van finantien en openbaar nut? En M. de Notaris VALCKE, is dat insgelijks geen heere die ïedereens genegenheid, onder steuning en stemme weerdig is? Ondereen uitwendig, wat stuur bij een eerste opzicht, verbergt hij een hert vol goedheid, eene dienstweerdige inborst, een tal van hoedanig heden die hem de rechtzinnige vriendschap gewonnen hebben van al wie met hem heeft omgegaan. L Kennissen en verstand heeft hij geenszins te kort t Zij genoeg te weten dat hij notaris is, en met bloot en simpel notaris maar ook doktor in de rechten, anders gezeid advokaat, weet wat de wetten peggen, verbieden of toelaten en dat, wordt hij gekozen, hij zal kunnen voor het ?echtPseznak0e"eg,een f eane baka zii" Zou hij derhalve niet oneindig meer eeschikf D' DelahIv Versfa?d karakter valt, indien D Delahaye, gelijk WIJ het verhopen, in den Raad gestemd werd? B Dat is nu toch een voorbeeld van Vlaamsche openhertigfheid en rondborstigheid! Hij is recht voor de vuist'gelijk een Dixmu- dehng van den ouden' eed. ,l.klStVuge on h»iche!arij, verduiking van ge dacht of begeerte, dat kent hij niet- k 'j-;, tol kuiperij en bedrzt^Jijkf? s\ eenen tegenstrever te schaden. Aan vriend en tegenpartij zegt hii ziin gedacht met overtuiging, met kracht, ja met geweld zoo guj wilt, maar een geweld spruitende uit zijne grenslooze verkleefdheid aan de belrn- deDreV%ie aan fl° ware vriJheid on 7,vm°01t Za! hid- teoenkanting maken uit kort zichtige, uit vuige partijschap. Dokteur Delahaye is ten anderen een kundio- staaTv-maV ••fge eÜ bij nachte ten d^nste staat van arm en rijk, en wien noch ondervin ding noch talent mangelt voor'wijzen raai! 'e geven als liet de openbare gezondheid geldt. Hij is ook Vlaming van herte en tale, beminner rE 'm''- ra°0dérspraak, voorstander barer rechten Gewonnen en geboren te Dixmude is 1 ij een burgerskind, dat als'voorbeeld aan de opkomende jeugd mag gesteld zijn, een burgers- Doch vooruit en vooral is hij de dienstwillig vriend de getrouwe raadsman, de manhaftig ondersteuner van den verdrukten arme. Hoe de Disch en de Hospiciën hier dwingen hoe mannen zonder gevoel, binst de snerpende Decemberkoudeafgeteerde moeders verstootten schraende .zuigelingen zonder hulpe lieten, huis- a aders zonder werk overladen niet met'brood' maar met schimp en proces, dat is Sf gemeone, dat roept nu nog om wrake, zou'ik ze gen \erbode het Kristendom de wrake niet Hm K k 18 er1iema,nd in ^ad 'die meer te-en die barbaarsche broodrooverij is dan Dr Delahaye? Werk en eigen p4jC héeT^ Vu weggegooid om te spreken voor het recht om den vervolgden noodlijdende te verdedigen.' Laat hem gekozen zijn'en geene ruzie zal hii ontzaen °m aan al de dischgonooten zonder onderscheid van partij 't zii w-i tp l kmders ter schole zenden, den onderstand" te doen verleenen die hun toekomt vaandel.""^ brooirome"jer op zijn Achtbare Medeburgers, is de nlaofo D' DELA„Ap du5m deg j£j niet, -zoo reol e meer dat zijne onbewimpelde rechtschapenheid zal beletten dat de steêraad ooit in eene armzahge kamaradene verandere. Van den heere BAERT wordt er door geheel wiVr^n^T met lof Sespr°ken. Weet <dj \\at de liberale kotene tegen hem heeft in *to hem'fe^erw^ten? VUilWadje der, Dat hij nog op een ambacht geweest is Hemrlsche deugd toch! Trekt de leere on' Sedert wanneer is het een afsteek voor iemand an met êedouwd geweest te zijn op de knietjes mm ran E» »»n het arrondissement ^."BEL'L DER GAZETTE enAónder^n?n?en' "«H °f'moeten vrachtvrij uiterliik^tt.n dlCaar h6t BurCel toegezonilen worden uiteriijic tegen den vrijdao nokn. O MARftVBIJLEETUrv. Een -lulletijngevende dé niarktpriiz.m Bergen, Konrjk, Roussclfc* en vJurne Woexsdao avond. v wonttn'a!n!!a',l<1VUfChriivers- hunne 'raag toe-eco worden, mits de toefaag van 75.CENTIEMEN 's j inrs. vei-jjcJiijut' v 4 1

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude | 1881 | | pagina 1