N. Dixinudelingen. Nieuport. Mededeelingen. Stadsnieuws. eener rijke dame, een afsteek van nog het alaam des ambachtsmans te hebben leeren hanteeren? Mijnheer Bakrt is de man zijner werken, zijner noeste vlijtigheid en oppassendheid. Voor eenen, die rijke geboren is, rijke blijven is gemaklijk iedereen kan dat met wat gierigheid ten bewijze verscheidene onzer liberale katten maar door eigen arbeid zich bane breken, in deugd en treflijkheid fortuine vergaderen, dat is andere thee en vraagt verstand en werk zaamheid. .M. Baert is ten anderen vol beleefdheid en de gespraakzaamheid zelve, altijd bereid om dienst te bewijzen, om de kleene burgerij te helpen en werk te verschaffen aan de ambachtslieden. Zijne gekende werkzaamheid en gehechtheid aan jil wat de stad kan bevoordeeligen spreken borge, dat hij als Raadslid zich geheel en gansch zou gelegen laten aan zijne plicht van voor stander onzer belangen. De heer HIPPOLYTE VERMEESCH, ons rstandige Provinciale Raadsheer heeft ook te (^m.o/ipde stem van \vje recht mint, Gods dienst en burgerij. Dat hij vriendelijk is ondervindt iedereen, dat hij vaste grondbeginsels heeft, sterk staat in zijne verknochtheid aan Grondwet en Kerk heeft menigeen ondervonden. Voor kènnissen in zake van bestuur mag hij ongetwijfeld tusschen de bekwaamste onzer stadsgenooten tellen. Een goed oordeel, uitge breide kennissen, kalmte gepaard met krachtda digheid, ziedaar eenige uitstekende gaven, die hem de stem moeten winnen van de verstandige lieden. Daarbij is hij liefhebber en oprechte kender van schoone kunsten, iets waar onze tegen woordige stadhuisbollen bermhertig weinig van kennen. Medeburgers Zietdaar onze KandidatenZij willen recht voor iedereen, de afschaffing der broodrooverij, gesparigheid op nietsopbrengende dingen en voor zooveel mogelijk openbare werken, waar er nut en profijt uit komt. Het zijn allen heeren met bekwaamheid, allen heeren die den penning jeunen aan de stede lingen, die geene vreemde metsers, timmermans, loodgieters enz. en doen komen als zij bouwen of vermaken. Onze vaste overtuiging is dat hun zegepraal zal leeren dat gij. Geachte Medeburgers, nog weet uwe vrienden te vinden, nog prijs echt aan algemeen welzijn en Godsdienst, aan vrijheid voor uilen en gespaarzaamheid. Leve de heeren r <«.Hte VERMEESCH, gjfr-Jgu.frDLWJIt^OTEr - "BATIKT, VALCKE, DELAHAYE. Gewrocht en gestemd, Kiezers, voor God, Stad en Beurze! tijd Wat deden onze liberale meesters al den dat zij op het Stadhuis zaten? Zij brachten de opcenten van 17 op 38, zij staken de stad^oor 50 tot 60 jaar in schulden, verrichten groote werken van geen of kleen nut en die niets opbrengen, paaiden u met schoone woorden, schreeuwden tegen de klerikale onver draagzaamheid en lieten intusschen de straten vuil en hobbelig en de Alleiebrug invallen. Aan u, Dixmudelingen, vroegen zij duur ge wonnen geld om hunne ontwerpen uit te voeren, hunnen hoogmoed te streelen, hun ouderlingen huis, hunne riolen, hun prachtig maar kostelijk Stadhuis te bouwenmaar aan vreemdelingen schonken zij de profijten hunner werken alsof Dixrnude noch aannemers, noch metsers, noch smeden hadde bezeten. En wij klappen in den wind nietDe bewijzen onzer gezegden staan nog geprent in de veront- weerdigde geheugenis onzer medeburgers. 1° Als het Ouderlingenhuis moest aanbesteed worden, men weigerde eerst de inboorlingen van stad JIlosten, R. Zants, Ph. Flour, te aan- veerden omdat hun aanbod een weinig hooger lieP dan dit van den leegste, dien men niet kon aanveerden. Later scheen men de inboorlingen te willen bevoordeeligen, maar men stelde hun eene voorwaarde die zij niet konden aannemen te weten dat alles moest kant en klaar zijn binnen 't jaar. Een vreemdeling deed een aanbod, die lastige conditie viel in 't dak, de vreemdeling kreeg het werk en kreeg de profijten. Is een. 2° De riolen moesten aanbesteed worden. Ken Dixmudeling, Franciscus D'Hooghe lag 30 frank hooger dan eenen vreemdeling, 50 frank op vele duizenden! Algelijk, voor die Schamele 50 frank D'Hooghe bleef zitten en een vreemdeling, een IJperling kreeg het werk en jrok de profijten. Is twee. 1 5° Het Stadhuis moest aanbesteed worden. )ewijl men het Ouderlingenhuis door geene iboorlingen had laten aanveerden, onze mede- iirgers waren niet in state een aanbod te doen, jiar zij gerief ontbraken en voor eene enkele jiderneming geene massa nieuw getuig konden Jen verveerdigen. Een vreemdeling kreeg de mbesteding. Is drie. DIXMUDELINGEN, Gij hoort en ziet dus hoe de liberalen u en de stad genegen zijn, u willen vóórenstaan, u wil len laten terugwinnen een deel van dat kostbaar geld, dat gij voor lasten en opcenten moet uitgeven. Aannemers van IJper, Walen en diergelijke vreemden, de die zouden moeten stemmen voor hen, maar gij, niettedoene! Dixmudelingen, de eene liefde is de andere weerd! Na rijp overleg en wijs beraad hebben do bijzon derste katholieken besloten geene kandidaten voor te stellen in de Gemeente-kiezing. De gemeente-belangen staan slecht, zeer slecht, de noodige werken zijn verwaarloosd, het geld ont breekt ten gevolge der onbekwaamheid onzer bestuurders, en de stad moet scholen bouwen welke zij met hare gewone inkomsten op verre na niet betalen kan. De Gemeenteraad is tot halfweg in den afgrond, laat er hem geheel in zakken en dan zullen niet eenige welgekende burgers maar velen, ja bijnataJÉPpj allen verstaan welke dwaasheid de Kiezers over driew^m. jaar begaan hebben; en zij zullen eenpariglijk verstaan dat zij zich wonden moeten tot dezen die terzelfder tijde vrienden van Godsdienst en vrijheid en ook bekwame en onbaatzuchtige bestuurders zijn. Er is toch een kandidaat die zich stelt tegen de kandidaten der liberale Associatie. Moeten de katho lieken voor hem stemmen? Hij is geen katholiek en is op geener wijze de kandidaat der katholieken. Maar alle zaken van personen daar gelaten, vinden wij een groot verschil tusschen de beide programmen de eene is vol haat tegen het gods dienstig onderwijs, en geen katholiek kan dit programma met zijne stem bekrachtigen, de andere is onverschillig aan den Godsdienst, en M. Botterau begeert alleenlijk te werken voor het algemeen welzijn. - hij wil een einde stellen aan het ongelukkig verschil tusschen het Stadsbestuur en de Maatschappij der krijgsgronden, hij verlangt te doen kennen wat er op het Stadhuis omgaat. Het zelfde begeeren, willen en verlangen alle wel denkende burgers. Ware M. Botterau ongetrouw aan zijn programma, hij ware dan juist gelijk de kandidaten der liberale Associatie, is hij er getrouw aan, zijne tegenwoordigheid op het Stadhuis kan hoogst nuttig zijn. De Kiezers oordeelen en stemmen elk volgens zijn geweten Kotje, hebt gij vergeten dat over driejaar eene Petitie (ie loskaai aan do Veurne-vaart gevraagd heeft? Hebt gij vergeten dat over eenige weken eene nieuwe Petitie werd opgezonden? Is dus die loskaai aan den iever van den Gemeenteraad te danken? Y M. Maertens kwam te Nieuport toe als katho liek; bij de priesters werd hij ontvangen en door hen rondgeleid en voorgestaan. Nu, een jaar later, is hij liberale kandidaat. M. Maertens is al 't gene hij is en 't gene hij weet aan het katholiek onderwijs verschuldigd, nu-* is hij voorstander van het officieel onderwijs van allen graad, dat alleen aan de ouders zekere waar borgen geeft!!! De r:-- r" rf-nnidnnliiD fan zulke handelwijze. Wat menaoen moet om iïociaai te zijnül Ons Stadhuis is ingehuldigd geweest. Men weet 'hoe. Die inhuldiging hadde moeten wezen eene natio nale feeste, eene stadsfeeste zonder politieke kleur om aan iedereen toe te laten er deel aan te nemen, ^le vreemdelingen zonder onderscheid van partij te doen toestroomen en aan Dixrnude te schenken eenen dag van vente en van leute. Zoo hadde het moeten zijn, maar zoo on is het niet geweest. Onze Stadhuisbollen hebben Rolin en Heyvaert ontboden, de volksfeeste veranderd in eene manifes tatie ter eere dier hooggeplaatste geuzen, in eeno manifestatie in welke de vrije burgers van Dixrnude hadden moeten loopen en dragen voor die ambte naren te believen en op te hemelen. In stede van te doen feesten en vieren voor natie en stad, voor vertier en verzet, men wilde doen raanifesteeren voor don afzetter van Ruzelte, den plager der ^"Vlamingen, den vervolger der katholieken, den verhoogcr van de belastingen. Alzoo niet geboerd, zeiden de menschen. Vreemde muzieken trokken hunne eerste aanveerding voor het festival in, honderden buitenlieden die anders hadden overgesteken naar stad bleven acher, libe rale maatschappijen uit vreemde steden schitterden door hunne afwezigheid en de feeste, waar Dixrnude aanden achter verlangd liad. was verre van don ana» WOUMEN, 21 October 1881. Mijnheer van de Gazette van Dixmude, Mag ik ook wel een woordeken in uwe Gazette zetten, Mijnheere? Gij hebt daar Zondag laatst iets gezeid, dat het officieel onderwijs zoo veel kost in ons land dat is millioenen! Men heeft ons verledene weke alhier een papier uitgedeeld om ons te tooien wat het officieel onder wijs ook al kost hier te Woumen dat is bij, duizen- de franks, Mijnheere! Gij zeidt het officieel onderwijs kost onder andere te Meulebeke, l®,50© frank Ja, dat is velemaar Meulebeke is eene ge meente van 8000 zielen. Te Woumen zijn er maar 3000 zielen, en het officieel onderwijs moet ons 12,431 fr. en 85 cent. 's jaars kosten; zoo dat is nog een ander paar mauwen, eh? Het is eenige jaren geleden, de liberalen deden de menschen gelooven dat zij alleene verstand genoeg hadden om de zaken van steden en landen te bestie ren als bestieren en plunderen het zelfste is, ja, wij zien dat de liberalen al het verstand van de wereld hebbenwant zij plunderen ons uit, erger nog als de Kozakken die eertijds in het land vielen. Ik heb hooren zeggen, Mijnheere, dat gij daar te Dixmude, gaat beginnen het Stadhuis te vagen Vaagt maar! vaagt maar! Er gaan vele Stad huizen en Gemeentehuizen gevaagd worden Dinsdag toekomende. En dat is nog maar een begin In Juni 1882 moet de groote vaginge plaats hebben de francmacons moeten dan uit de Kamer gevaagd te Brusselminister Pé en al zijn liberaal gespuis, het moet al naar de duivels! Ik heb nog al veel dingen te zeggenmaar het ware te lang, al in eenen keer; tot wederziens dan. Uw dienaar Niets voor de liberalen om de stad te doen leven, den handel te doen trekken, de ambachtslieden té doen werken en Dixmude in een aardsch Paradijs te herscheppen Zij tellen in hunne partij mannen die smoorrijke zijn en die mannen doen grrroote tere, geven feesten dragen geen draadje aan hun lijf, zetten geen ge recht op tafel dat van Dixmude niet komt. Doen ze niet, winkeliers likeurverkoopers en bazen? en neringdoeners, Als de Gouverneur hier kwam en dat de Gemeen teraad deed eermetalen slaan voor dat bezoek te vereeuwigen, die eermetalen kwamen van elders, van Brussel en geen enkel stedeling van hier en had er een oortje profijt van. Daar en zijn trouwens geene goudsmids in stad, die lasten betalen en kinders moeten kweeken. gewonschten luister te bezitten, de verwachte winste aan de burgerij te verschaffen. 't Was bijna een armoedje, en in (plaats van eene terefeeste, eene volksfeeste was het eene kruiskes- feeste. Ziedaar het werk der liberalen, dier grrroote vrienden van baas en winkelier. Zij toen liberaal, slachtoffer u voor de partij, wees gouverneur uit gejogenheid en ongerustheid Boutje stond dezer dagen in zijn deurgat. Een groote, liberale heere passeerde, hij geweerdigde zich niet oens zijne edele blikken op zijnen dienaar te laten nedervallen en simplement et par nature trok hij voort om de lieflijkheid van zijnen rug te doen zien. Waarom heeft ons verstandig Stadsbestuur de post gesteld in eenen donkeren hoek, waar men bij navonde zou benauwd zijn te gaan, en integendeel het kommissariaat van policie tegen de Markt in den blek van eikendeen Raadt, raadt wie het is. Over tijd deed men van de statie twee manden conserves naar het huis van eenen zwaren,vetten liberaal die zou moeten de vader der burgerij wezen. En die conserven kwamen van Brussel. In den tijd der rioolmaking was het Francis D'Hooghe zaliger, die de onderneming kreeg? Och Heere neen, het was een vreemdeling. Maar, wie bouwde den Tapt Een vreemdeling ook? Niet te doene. Een Dixmudeling, vader D'Hooghe. Alzoo gaat het, de liberale partij gaat maar al te dikkens uit stee voor hare werken, de katholieke blyft in stee. e katholieken zouden vijandig zijn aan, 'a-stads welzijn De vijf liberale kandidaten, zelfs de nieuwe kan didaat M. de goudsmid Vanhaute-Vanghillewe, verklaren dat zij gekozen zijnde uit al hunne krach ten zullen werkenom het openbaar onderwijs uit te breiden, te ondersteunen en te beschermen. Dat wil zeggen dat zij al zullen doen wat in hunne macht ligt voor de officiëele scholen, die veroor deeld zijn door Paus en Bisschoppen; Dat zij al zullen doen wat zij kunnen voor de mamzelschool en de bewaarschool, die er niet noodig waren en veel zullen helpen om Dixmude te ruï neeren Dat zij 'goedkeuren en zullen ondersteunen de Middelbare schole, die nog te bouwen staat en van bouw en onderhoud veel, zeer veel zal kosten. Stemmen voor-die heeren, 'tis bijgevolg helpen het onzijdig onderwijs, dat veroordeeld is, voorstaan. Op hunne rekening zetten de liberalen onder de ontvangsten Voor brijken aangenomen door M. Lapierre fr. 5,354-70. Goed! Maar die brijken waren al gekocht en betaald geweest door stad en die 5,354 fr. 70 mogen dus niet afgerekend worden van de sommen door de stad betaald of te betalen voor het Stadhuis. Waarom dat niet in uw schrift gezet, mijnheeren, zoo gij waarlijk wildet uwe medeburgers onderrich ten, waarom slechts globale sommen gegeven, waarom niet de rekening jaar per jaar! Waarom niet de begrooting, de inkomsten en uitgaven voor dit jaar 1881 bekend gemaakt? Waarlijk, uw schrift is slechts oogenverblinding Windongvlukkcn en WMndschntlc. De rukwinden van Vrijdag acht dagen heeft in geheel het land veel schade verricht. Er is veel schade aan de kerkdaken. Brugge. Het stormweder der andere week heeft een groot ongeluk veroorzaakt te Brugge. De nieuwe in opbouw zijnde Congregatie van Sint Salvators is ingevallen, den Vrijdag, kwart voor 12 ure terwijl de rukwind het hevigst loeide. De Congregatie, opgericht door pastor Leuridan, en gestaan in het Westmeersch, mat 32 meters en half lengte en op 9 breedte en was bijna geheel onder dak. Volgens de getuigenis der bouwmeesters, was het een stevig, goed geleid werk, uitgevoerd ten anderen volgens al de regels der kunst door den ervaren ondernemer Karei Verschelde, vader. Kwart voor den noene waren er 13 werklieden bezig met werken aan dat schoon gebouw. De wind snakte en snokte vervaarlijk, en de meesterknecht, Christiaens, zei dat men ging uit scheiden te werken omdat het weder toch te schuw was. Dit bevel werd gevolgd. Drie werklieden Joseph De Knuyt, eenige steun zijner moeder die weduwe is, Deroo van Sint Andries en Karei DeNese gingen naar boven achter hunne kazakke. Een geweldige windslag wilde toen de kappe mederukken, maar deze, kloek geankerd zijnde, begaf niet, de wind had geen spel en hij wrong het gebouw ineen. De puinen vielen op vier huisjes, dio in de Koolbrandersstraat eene soort van kazerne vormen, en sloegen deze letterlijk plat. Intusschen lagen de drie voormelde werklieden onder steenen en pannen begraven. De reddingsdienst werd spoedig ingericht door den meesterknecht Christiaens en de heeren Schoonaert, Desmet, Khncko en Corty. De Nese werd van onder de puinhoopen gehaald nog levend en niet al te zwaar gewond. Erger was het afgelopoon met DeNese's werkmakkers Deroo en De Knuyt; deze lagen dood, gestorven zijnde door vorsmachting. In het ingeslegen fort der Koolbranderstraat lagen er verscheidene gewonden om hulp te smeeken. In het tweede huisje lag vrouw DeCorte, die gevlucht zijnde in eerien hoek van haar kamerken' door eene balk aan den hals was getroffen geweest. Zij werd uit haren droevigen toestand verlost door de heeren Masyn en Dhondt. Uit het derde huisje haalde men Josefiene Dhondt. die een deel harer kleederen opgebrand was van kolen gevallen uit de stoof. Uit het vierde redde men Mietje Croes, die aan den linker scbouder en heure beenen was gekwetst. Deze drie vrouwspersonen werden seffens naar het Gasthuis gedaan. Eene onzeglijke menigte, met den krijsch op de Ijppen, beschouwde de stuivend^ -püinen, de se- J°twe0 Tnon kwam M. 'ladvo kaatje Do Hoon op, Levaarts speciale commissaris, die I astor Leuridan uit de oude Congregatie, gesticht door eenen priester, gezet had en dat ventje scheen or zyne deugd in te hebben dat de nieuwe bouw daar in gruizelraenten lag en dat het volk zoo droevi" was. Foei! Alle gevaar was nog niet geweken. Van weers kanten de Congregatie stonden er nog twee hooge brokken muur recht, die aan 't begeven waren. M. de aannemer Roose klom met eene stoutigheid, welke eikendeen deed hijveren, op den waggelenden muur en kreeg er eene koorde aan. Helaas, de koorde brak en men moest het gevaar lijk omtrekken der rechtstaande muren uitstellen tot dat de wind wat gevallen was. Het verlies voor de Congregatie alleen bedraagt 25000 frank, 't Is veel, maar de onuitputbare liefda digheid der katholieken zal als eene kas van verze kering zijn en den bouw schooner nog dan vroeger voltrekken. Het droevigste van al is dat er menschen dood en gewond zijn, en dat liberalen nog lachen met de ramp die droefheid en weedom in menig huis gezin zaait. Oostende. Te Oostende is er groote schade aan huizen en daken. Het regende pannen bij zoover dat wenigen het waagden op strate te terten. Het dak der Panorama is afgevlogen; eeno plank heeft de deur eener woning ingestuikt en in den gang eene jufvrouw gewond. Slechter nieuws nog. Brokken der Panorama zyn op het hoofd van een mannemensch gevallen, met het droevig gevolg dat deze op den slag gedood is. Een werkman is zijn arm uit het let door het vallen van steenen uit de kave voor het gewezen Hotel d'Allemagne. Op den dijk werd een meisje van 20 jaar om gewaaid, zij lag eene halve ure kwalijk en, naar huis gevoerd zynde, kloeg zij van zeer van binnen. Twee andere jonge dochters werden door den hevigen wind^en gronde gesmeten en hun aangezicht geschonden. W De guanomagazijnen der maatschappij Rau, Vanden Abeele en Cle hebben veel geleden. In de danszaal des Kursaals werd de luchtrekker afgesnakt en drie ruiten stormden in. Staden. De in opbouw zijnde school is inge waaid. Te Blankenberghe, Westcapelle en geheel het Noorden door zijn er daken afgerukt en eene me nigte boomen afgekraakt of uitgesnakt. Te Lendelede is C. De Coninck, al gaande naar de statie, zijn hoofd ingestuikt door eene branke gewaaid van eenen boom. Te Waereghem vloog de gevel in der pachthoeve van V. De Meulemeester. Gent. Het dak van eenen der hangaars aan de nieuwe Houtdok is overgevlogen als een regenscherm. Antwerpen. De hangaar der nieuwe Zuider statie is ingevallen op het oogenblik dat er vijf werklieden in wrochteneen werkman is zijnen arm gebroken, de anderen zijn licht gekneusd. Hendrik Cockx is van zijn schip in den Kom gewaaid en versmoord. De groote schuit Maria Anna is ontketend gerocht, voortgedreven, de romp ingestuikt tegen een tjalk en gezonken. Oettingen. De telegrafstaken zyn uitgerukt. Vorst. De wind heeft het dak van zes werk manswoningen afgewrongen. Een deel van het dak is op het hoofd gevallen van den heer Vierdeel en heeft hem op den slag gedood. De heeren Desmedt en de schoonzoon des slacht offers zijn gewond al het lijk van onder de puinen halen. Te Brussel zijn er veel boomen omgesmeten op de Boulevards; het Park heeft veel geleden; het dak van een huis aan den hoek der Tylly- en der Park markstraat is afgevlogen. Etterbeek. De daken der nieuwe kazerne hebben veel van den storm geleden. Laeken. De nieuwe gemeenteschool is door de kinderen moeten ontruimd worden, omdat er groote Dorsten in de muren zichtbaar werden. Luik. Lambert Heurosay, die een schip loste aan de Nijverheidskaai, is getroffen geweest door eene opvliegende hulle en gesmeten tegen den damboord. Aan de borst heeft hy een diep gat, waar men het borstvlies of pleveu door ziet en waar de lucht door schuifelt. Zijne gesteltenis is zeer gevaarlijk. Bergen. De linkervleugel van het nieuw arse naal van Cuesmes is bijna geheel vernield; de tweede voorgevel is plat geschoren, de andere muren zyu gescheurd, gespleten, uit hunne ankers gewrongen en zoo beschadigd dat zy moeten afgesmeten en herbouwd zijn. Er is 40000 frank schade. MAANDAG avond, om 8 ure, openbare Kiesvergadering in de Zaal van den Katholieken Kring. Dat iedereen op zijnen post weze. ïratfSSssXM&XKjÈSÉ»1*?

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude | 1881 | | pagina 2