B00U-VENDIT1E Nieuws van België. Nieuws van vreemde landen. Handelsberichten. Omtrent 30 koopen 17 Oct. 19 31 a 26 90 13 79 a 17 24 11 72 a 6 90 a 17 24 a 0 - a 3 63 a 2 54 a 2 52 a 14 48 8 97 19 31 0 4 01 281 0 19 25 - 6 3 18 a 17 75 a 30 - a 33 66 50 a 67 59 50 a 60 17 Oct. 66 - a 59 50 a 59 75 18 Oct. 33 - a 35 - 30 50 a 31 a 30 a 22 50 a 20 a a 6 50 a 3 35 17 75 a 30 - a 33 - 66 - a 66 50 59 - a 59 50 29 - 22 19 - 6 - 3 11 Tarwe fr. 28 17 - 10 25 28 a 39 - a a a 21 50 a 13 a 28 a 33 bruin 17 Oct. 24 60 14 34 9 76 17 77 27 56 22 62 7 06 TELEGRAFISCHE DEPÊCHEN. De 71 KOOPEN STTTIDIE van mM 'WLJ' -JÊERWSZWL^ Cis en Ikier. Pier. Wel Cis. wat geluk van u te zien! 'k meende dat gij al lange dood waart Cis. Dood. Pier, dood... zoo gauw niet... maar 'k ben al gelijk lange weg gebleven niet waar? Pier. 'k Ben toch zoo kontent dat gij t'huis zijtWij zouden wel een klein koutertje slaan, enêe?maar onder ons. Cis. A propos, hoe gaat het met Emieltje? Pier. Bah, redelijk alzoo't manneke leeft alsan voort. Cis. Meet hij niet bezonders meer uit? Vernestelt hij niet meer in 't wegelke? Pier. Neen hij. Cismaar Vrydag laatst nog heeft hij eenen onmenschelijken trek uit gemeten. Cis. Wat dat, Pier? Pier. Er was vergaring van den Disch, Cis. en gij weet, niet waar, dat Emieltje daar een woordeke te zeggen heeft. Cis. Dat weet ik geheel wel, Pier. Pier. Welnu, daar kwam een arme meiske om eenen frank te vragengij moet weten, 't broerke van dat meiske heeft de pokken en de moeder ligt ook ziek te bedde. Cis. Och Heere, die arme dutsen't kreeg zeker wel twee frank? Pier. Ga naar den Pastor om een frank, ant woordde Emieltje bot weg. Cis. 't En is toch nooit geen waar Pier?... ge moet daarvoren al gelijk schaamteloos en herteloos zijnWat zeg-je, alzoo met arme zieke menschen den zot houden Pier. Dat is liberaal zijn eneê. Cis. Was dat misschien eene brave familie? Pier. Geheel brave, Cis, en de kinders gaan naar de katholieke school. Cis. Dat kittelde zeker in de neuze van dien vreedaard... Pier. 't Is daar de knoop. Cis... Cis. Gijzoudt zeker u eigen zeiven en uwe kin ders moeten verdoemen voor 't plezier van mynheere. Pier. Jamaar, de menschen zijn zoo onnoozel niet meer... Dat Emieltje maar open let... 'tbegint vele meer te stinken 't veintje, of dat het van zyn leven goed geroken heeft. Cis. Hoor keer, Pier, als zulke dingen nog voorenvallen, wij zullen het stillekens in de Gazette kletsen... de menscheq mogen en moeten dat weten... ze gaan alzoo meer en meer hunne oogen opendoen, en van langsom beter begrijpen waartoe een liberaal bekwaam is. Pier, wij gaan daar nog op weérkeeren, maar 'k moete nu voort. Pier. Dat 't al wel ga, Cis, en slaap wel. Wettelijke Itesluilen. De Koning aanveerdt het ontslag van M. A. Rabaey, van zijne bediening van schepene der gemeente Lampernesse. Op verzoek van M. Hevvaert is de schoolbe- grooting van Wynckel-St-Eloi verbroken en moet ae gemeente meer betalen, altijd meer. M. Joye is policie-kommissaris van Rumbeke i benoemd. Stertgcvalle^i. De heer Felix D'Hoop, broeder van Principaal D'Hoop zaliger, hulpmissionnaris in Afrika, is door de wilden overrast en wreed vermoord. De eerw. heer Do Backer, onderpastor te Marialoop onder Meulebeke, is in den Heer ont slapen, oud wezende 50 jaar en half. f Z. Hoogw. Monseigneur Comboni, apostoliek Vikaris van Midden-Afrika, is te Khartum in eenen gezegenden ouderdom overleden. Hij behoorde tot het orde der Capucienen, was Italiaander van geboorte en een uitmuntende zende ling. Wel 30 jaar latig wrocht hij aan de bekeering der negers van Nubiën en Abyssiniën. Hij stichtte de Missie van Nigritien of van het Moorenland, die haar Seminarie bezit te Verona, en voor welke de Cortemarcknaar Lodewijk Speecke, fewezen leerling der Apostolieke school van 'urnhout, zich bestemt. [-IMC8 riHI De^ katholieken van Stuyvekenskerke zijn voor d'eerste maal in vyftig jaren met volledige lijst in het strijdperk gegaan tegen den 25 October. De kommissaris van Thiolt heeft eenen koei- wachter aangehouden die, te Denterghem, eene veerze gestolen had ten nadeele zyns meesters Cissen Landuits. Aanzienlijke werken moesten gedaan zijn aan den ijzerweg binnen en by de statie van Lichter- velde. Een ondernemer van Brugge bood minst; M. Sainctelette verklaarde echter dat een liberaal van Coolkerke aannemer was. Dat was te verstaan. De Coolkerkenaar was zoo een braaf mensche. Hij was maar eenen keer ge straft geweest voor diefte. Die mijnheere doet thans een speilreiske in Amerika in den brand latende zijne onderneming te Lichtervelde en zijne talrijke schuldeischers. Tresia Belaen, oud 42 jaar, die de vallende ziekten had, is te Ardoye versmoord in eenen dyk. Te Waereghem brandde, den 14° dezer, af het slunsenmagazijn van A. Vrammout. De jagers der burgerwacht van Brussel deden, Zondag laatst, oefeningen op het grondgebied van Anderlecht. Twee werklieden waren belast met de zorge voor een kanon, dat stond in de Scbeutveldstraat op den boord van eenen vijver. Eene kanonschoot moest het begin der oefeningen en bewegingen aan kondigen. Een kist met 5 kilo poeder in, stond dichte by het kanon, zij was open en dreigde te springen bij de minste sperke welke er in viel. Men brandde het geschut af. Eene vreeslijke ont ploffing weergalmde; de kist was gesprongen met haren inhoud en de twee arme werklieden lagen gekwetst te baden in hun bloed. Zonder uitstel werden beide ongelukkigen opge licht en gedregen naar Sint Pietersgasthuis. Hun toestand is zeer erg. wat des te pynlyker is dat zij getrouwd en met 'kleene kinders zitten. De namen der gewonden zynB. Loomans en Willem Vandevelde. Deze laatste is zijne oogen uitgebrand. Augustina Canuniaux, die 86 was, alleen woon de en handel dreef in slunsen en beenen is vermoord in haar huis, te Jemmapes in Henegouwen. Die misdaad is bedreven geweest om te stelen. Do plichtige is onbekend. Twee studenten uit de krijgsschool hebben in tweegevecht gevochten met den sabel in het Soniën- bosch. met het noodlottig gevolg dat de eene doo- delijk gesteken is boven de rechtere borst. M. de controleur Bailly is, binnen de statie van Binche, onder de wielen eens wagons gevallen en in drie stukken gesneden. Het stoomtuig eens sneltrein rijdende van Mechelen naar Brussel sprong. Dinsdag, uit. do schenen bij Weerde en rolde in het gelabeurd land. De stoker sprong van de lokoraotieve en werd niet gewond door een bijzonder geluk ontstonden al de reizigers het met wat verschot. Sle'chter verging het met den machinist. Deze werd doodelijk gewond opgenomen, gedregen op eene hofstede en zijne biecht gehoord door den Onderpastor van Sempst. Ondanks alle geneeskun dige zorge overleed deze ongelukkige, die getrouwd was, nog denzolfden dag. Zijne arme weduwe zit met vijf kinders. Een vrij stoomtuig volgde den ontriggelden vier- duivel op. Deze omstandigheid heeft zware ongeluk- ir ken voorkomen. Het. omgevallen stoomtuig lag trouwens te rooken en te blazen, met rischier van te springen en al wat er ging en stond te verbrijzelen. Dit gevaar werd afgekeerd door den machinist der vrije lokomotieve. Doze moedige werkman rokelde het vuur uit, droei de kranen open, hief de kleppe op en deed den stoom en tevens het nakend gevaar eener ontploffing verdwynen. Te Villers-devant-Orval heeft M. Arsène, rond- leurend schoenmaker, gevochten tegen den werkman Renault en dezen vier doodelijke steken toegebracht. De dader is op de vlucht. Slimme veugels. De onderwijzeres van Laneffe heeft verklaard onder eed. op het schoolonderzoek van Philippeville, dat de liberalen om het getal harer leerlingen te vermeerderen, al hunne dienstmeiden hebben doen inschrijven als bij haar ter schole geen gebruik van do nieuwe landwet te maken en verdere rechthei-stelling te eischen. De heer Sexton, vertegenwoordiger van Sligo, do heer O Connor, vertegenwoordiger van Queens Country, benevens de hoeren vertegenwoordigers O Kelly, Ilealy en John Dillon zijn insgelijks bachten de grendels gesteken. De opschudding neemt toe in Ierland. In verschei dene vergaderingen heeft het «olk beslist goenen duit pacht te betalen zoolang als Parnell kort zit en beroofd van zijne vrijheid. Twee stoutmoedige dieven, een heer en een beeldschoon meisje dat uitging voor zijne dochter, hebben te Florenciën. over 2 maanden, met list en slimmigheid 400,000 fr. juweelcn ontvreemd. Thans worden zij ie Parijs opgezocht, doch het. is te vree zen dat zij aan de polieic zullen ontsnappen. Koning Setewayo, anders genaamd Soetewey, klaagt en jammert nog immer omdat de Engelschen hem niet terug naar zijn land laten gaan. Hij zal nog sterven van verdriet. Eerlang zal er op het graf van Mgr. Dupanloup in de katedraal van Orleans een prachtig monument geplaatst worden. De laatste uitvinding der Amerikanen zyn de lijkkisten van papier gemaakt. Men verzekert, dat zij beter stand houden dan de beste eikenhouten kist en zijn goedkooper dan van het gemeenste hout. Alleenlijk was er bedongen, dat de maarten achter geen lesse moesten gaan, maar voort het huiswerk verrichten. Mietje Lavendhomme, van Leval Trahegnies, miek een viertje op het veld. binst dat hare ouders niet ver van heur pataten uitdeden. Het meisje gerocht in brande, bekwam erge wonden ondanks de hulp harer ouders en stierf eenige uren later. Een vrijdenker, die geerne wel staat met zijne vrouw, laat toe dat zijn zoontje zich bereidt tot de eerste Communie. Voor den Catechismus en is mochieu niet, maar enfin, madame, gij verstaat, men doet somtijds water in den wijn voor al min. Algelijk, mochieu riskiert het somwijlen te gekken met de geloofsleer. Wat hebt gij geleerd, mijn manneke, vroeg hij eens. Papa, het Mysterie der H. Drijvuldigheid. Men zei u, dat de God Zoon oven oud is als God de Vader? Juist. papa. 't Is aardig! Ik, uw vader, ben dan niet ouder dan gij. - Papa het is juist zoolang dat ik uw zoon ben als dat gij mijn vader zijt. Nom de nom, morde de vrijdenker, en hij gaapte lijk een visch op 't zand. Het huis MOSTREY gezusters, Vlamingstraat 36, te Brugge, komt de laatste nieuwigheden voor het Wintersaisoen te ontvangen, in confectiën, costumen, zijden, lainen, pelterye, chalen, lijnwaden, fantaisie. De Tentoonstelling en de Tekoopstelling dezer nieuwigheden zijn begonnen sedert 17n October laatst. Ter oorzaak van Allerheiligen de heer Droesbeke Chirurzijn-tandmeeslerzal te raadplegen zijn den tweeden Dinsdag van November in 't hótel de Casino te Dixmude, van 9 ure 's morgens tot middag. De liberalen verzekeren, dat de scholen zonder God de wereld gaan zuiveren van alle kwaad. Wij wenschen dat het zoo weze, maar de feiten logenstraffen dagelijks de geusche grootspraak en roepen laat u toch niet in de kleeren steken. Een blad van Parijs schreef over tijd Het onderwys is vooruitgegaan sedert 1826; by na al de misdaden, die door de Assiseu geoordeeld zijn, en voornamentlijk de misdaden tegen de zeden zijn nogtans menigvuldiger geworden. In 1826 waren er 811 aanslagen op de eerbaarheid en in 1878 3NO; in 1826 waren er 77 kindermoorden en in 1878 151. Troostende zedelijke vooruitgang! Zietdaar hoe de zedelijke vooruitgang stap houdt met den vooruitgang van het onderwijs! Hoe zal het gaan, wanneer wij 40 jaar scholen zullen gehad hebben zonder godsdienst en zonder God? Aanhouding van M. Parnell. De heerj Parnell. de gunstig gekende hoofdman derLandgilde^ naar wiens machtig woord gansch Ierland sedert twee jaar luistert, is aangnhouden, te Dublin, in het hotel Morrisson waar hij verbleef. M. Mallin, opzichter der geheime policie, is in de slaapkamer gegaan van den opruischer die nog in bedde lag, heeft hem verzocht op te staan en hem te volgen naar hot gevang. Ik zal u volgen, 't is gelijk waar, zei Parnell, en zich gekleed hebbende hij verliet het gasthof al eene achterpoort, stapte in een rijtuig bewaakt door vier gewapende konstabels en reed te vierklauwe naar de gevangenis van Kilmamham. Die aanhouding is gedaan geweest geheel in het stille, met zoo wenig gerucht en toestel dat Parnell al kort zat eer het in zijn hotel geweten was, dat hij zyne kamer had verlaten. De droevige mare der gevangneming van den volksvriend heeft in geheel Ierland eenen smerte- lijken indruk gemaakt De menigte is opgewonden, de soldaten moeten gereed staan tegen alle voorval, en men vreest dat er onlusten te lande en misschien zelfs ter stede zullen losbersten. M. Parnell is aangehouden voor, in de meeting van Wexford, de pachters aangespoord te hebben oiy IBurgcrgtnnri «Ier *luil llixiuudt*. GEBOORTEN. 14 Oct. Charlotta Opsomer, dochter van August on van Maria Bernolet (Montanüsstraat). 19 id. Brigitta Vermeesch, dochter van Lucien en van Leonia Yanden Bussche (Kleinendijk). Huwelijksafkondigingen. 16 Oct. Amandus Joseph Bolle, jongman, klakke- maker, van Dixmude, met Sidonia Herminia I)e Clerck, jonge dochter, kantwerkster, van Dixmude. OVERLIJDENS. 14 Oct. - Maria Begga Appolonia De Grave, kost- gangster in het ouderlingenhuis, oud 70 jaren 3 m 28 d., geboren te Caeskerke en wonende te Dixmude, ongehuwde dochter van wijlen Pieter Jacobus en van wijlen Brigitta Goudsmit. 17 id. Carolina Demeunynck, koophandelaarster, oud 64 jaren 2 m. 27 d., geboren te Beerst en wonende te Dixmude, weduwe van Leopold Van Ghillewe (Kiekenstraat). HOLLOWAY's PILLEN en ZALF. Maag en nieren. Tusschen deze twee organen bestaat eene nauwe en innige betrekking, welke geopenbaart wordt door het afnemen, dat bij alle kwalen, die de nieren aandoen, plaats grijpt. Eene maag, die van streek geraakt, is dikwijls het eerste kenteeken van ongesteldheid der nieren. Holloway's middelen tot dat doeleinde gebezigd kunnen menigen ernstigen en te gelijker tijd noodlottige en aanval ten eenenmale afbreken. Zij werken met wonderlijke kracht op elk afscheidings-orgaan maar in 't bijzonder regelen zij de maag, de verstopping of onzuiver heid te verdrijven. Het is noodig dat de Zalf tweemaal daags goed op de aangedane leden gewreven wordt; zoodra zij in de huid getrokken is, vermeendert zij sterk den zuiverenden en heilzamen invloed der Pillen. AALST, 14 October. Heden werden er 54 zakken hop, nieuw gewas van 1881, ter markt gebracht en verkocht aan den prys van fr. 75 tot fr. 80 de 50 kilos. DIXMUDE. Per hektoliter. 10 October. fr. 19 31 a 26 90 13 79 a 17 24 11 72 a 6 90 a 17 24 a 0 a 3 63 a 14 48 8 97 19 31 0 - 4 14 2 90 2 52 Tarwe Rogge Sukrioen Haver Boonen Aardappels Boter, de kilo 'tstuk, 7 hekt. 2 52 a Eieren, de 25 2 43 a KORTRIJK. 10 October. Per 48 dubbel liters. Koolzaad-olie fr 67 a Lijnzaad-olie 60 25 a 60 50 ROUSSELARE Per 100 kilos. 11 October. Zaaitarwe fr. 33 a 35 Tarwe, nieuwe oude roode Rogge Haver Boonen Aardappels Boter, de kilo Suikerijboon Viggens Koolz-olie,103 k. Lijnz-olie. 105 k. 31 - 32 29 - a 32 - a 33 - a 30 - 21 - a 22 - a 20 50 a a 6 50 3 45 Per zak 145 liters. YEURNE. 12 October. nieuwe Rogge Sukrioen Haver Boonen Erwten Algemeene prijs voor het en half 56 centimen. THOUROUT. Per 1 1/2 hektol. 12 October. Hespen, de kilo 1 75 a 1 90 Kloten, 1 kw. (kilo) 0 55 a 0 60 2- kw. 3* kw. Boter, de kilo. Eieren, de 26. 19 Oct. 30 a 38 50 24 a 26 - 17 a 21 25 10 a 14 25 a 28 - 25 a 32 brood per kilo 0 35 a 0 40 0 a 0 28 a 36 st. 26 a 27 st. POPERINGHE. Per hekt. (middenprijs). 14 October. Tarwe ir. 24 33 Rogge 17 75 Haver 10 - Aardappels 8 Boter, de kilo. 3 35 Hoppe, 50 kilo 95 a GENT, 21 October. De boter gold van fr. 3,18 tot fr. 3,36 per kilo en de eieren van fr. 2,62 tot fr. 2,72 de 26. 19 Oct. 1 75 a 1 90 0 55 a 0 60 0 35 a 0 40 0 a 0 27 a 36 st. 27 a 28 st. 21 Oct. 24 37 18 - 10 - 8 50 3 30 85 a 90 ANTWERPEN. Beurs-operatien, 20 Oct. Tarwebloem, inl eerste kwaliteit fr. 42 50 a 43 50. tweede id. 4 a 41—, Roggebloem 35— a 36 Petrol taald) 19 a(aangeboden) 19 a BRUSSEL, 19 October. Tarwe, per 100 kilo, fr. 30 50 a 33 r' 22 75 a 23 25, geerste 24 a 25 25, haver 20 23 PARIJS, 21 October. Koolzaad-olie (100 kilo) loop, maand fr. 76 lijn-olie 65 75, tarwe 32 12, rogge 22 75, fi (159 kilo) 67 -. 88 Suiker, beschikb. (witte 3°) n° 12 fr. 63 geraffineerde (2 uit. prijzen) 111-50/112-50. BERGEN (Frankrijk). Per hekt. (middenprijs). 10 October. Tarwe fr. 24 11 Sukrioen 14 07 Haver 9 17 Boonen 19 28 Witte Boonen 25 76 Erwten, blauwe 21 83 Aardappels 6 20 LA "V ILLET TE. 20 October Veemarkt. Er waren 3.541 ossen. 859 koeien, 155 slieren, 1,329 kalvers. 21.834 schapen. 3,906 vette zwijns. - Verkocht3.007 ossen, 602 koeien, 142 stieren, 1.259 kalvers, 20,162 schapen, 3,718 vette zwijns; aan de volgende pryzen per kilo 1« kwal. 2" kwal. 38 kwal. Ossen, Koeien, Stieren, Kalvers, Schapen, Zwijns, fr. 1 66 1 56 1 25 2 05 1 90 1 62 1 44 1 24 1 10 1 85 1 70 1 54 1 05 1 00 0 95 1 50 1 50 1 45 AMSTERDAM, 21 October. Rogge (30 hektol.) op oct. gl. 228/00, op maar 207 0/0, koolzaa.d-olie beschikb. 32 1/2, op herfj 32 1/3, op mei 34 0/0, lijnolie beschikb. 28 1/2 op herfst 28 1/4, op lente 28 1/2, koolzaad beschikb 0/0, op herfst 351, op lente 366. BRUGGE. Per hektoliter. 15 October. Tarwe Rogge Boonen Geerste Haver Aardappels Boter, ae kilo Per 100 kilos. Tarwe Rogge Boonen Haver Erwten Aardappels Boter, de kilo fr. 18 - a 26 25 16 75 a 20 - a a 9 50 a 5 a 2 72 a 18 - 6 50 3 36 22 Oct. 19 a 26 16 50 a 17 75 16 50 a 13 75 a 7 50 a 5 50 a 2 63 a 19 14 75 10 25 7 50 3 18 IJPER. 15 October. fr. 28 a 30 20 - a 23 19 a 20 7 a 8 3 30 a 3 50 22 Oct. 28 - a 31 50 22 - a 23 50 19 a 21 50 7 - a 8 - 3 20 a 3 40 VIASlllllEiTEl. BERGEN (Fr.), 17 Oct. (1 1/2 kilo) fr. 1 94 St. NICOLAAS, 20 Oct. (3 kilos) fr. 4 54 a 0 THIELT. 20 Oct. (de kilo) fr. 1 50 a 0 ftO'lTAItflS KANTOOR van den IEKTÊ, 'B'flJ iDBEKCkEU. Notaris VERTÉ, ter standplaats van Merckem, zal openbaar verkoopen op DONDERDAG 10" November 1881, om 1 ure nanoen, te Merckem, wijk 't Noordeinde, zeer schoone, zware en langstammige Olmen, Wilgen en Popelieren BOOMEN, ten verzoeke van derven Ghyselen teBixschole, Mijnheer Van Praet, Raadsheer bij 't hof van beroep te Gent, Mijnheer Vanden Peereboom, eigenaar te Wervicq, d'heer Leuridan land bouwer te Merckem, en Mijnheer Jules La Grange, brouwer te Merckem. KOTAItlS van den VALCKE, TE DIIIIIJDE* Wilgcmlijk, n» «O. Op DIJNSDAG 8n November 1881, om 1 ure nemiddag, ten sterf huize van M. Retsinin de Kiekenstraat te Dixmude, KOOPDAG- Menagie-goederen en Keukengerief. Met tusschenkomst van Mter DE SECK, Notaris te Beerst. te t'Ierckcn, Znrren cn Eesgeii, wijk Schapers- en ltuilcrlioek. VRIJDAG 4" November 1881, ten 2 ure juist namiddag, ter hofstede-landen, gebruikt door Leander Schacht, Petrus Laleman wed. Laleman-Bossaert en Désiré SwaenepoeU Olmen, Popelieren en Eiken BOOMEN. Betaalbaar ten kantore van den Notaris LAURENT PROOT te Woumen. VERANDERING VAN WOONST. Het Kantoor van den Notaris VALCKE, te Dixmude, is verplaatst in den Wilgendijk, nr 26.

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude | 1881 | | pagina 3