Nieuws van vreemde landen. Handelsberichten. Botergeelu wselDezvioïsatoffge KANTOOR KANTOOR - Rogge 22 50 a 23 geerste 24 - a 25 haver 19 50 a TELEGRAFISCHE DEPÈCHEN. BRUGGE. 21 a 22 22 50 a 24 - 21 a 22 a 26 7 a 8 3 a 3 30 fr. I. VENDITIE VAN 78 KOOPEN BEHUISDE EN BETIMMERDE HOFSTEDEN, Twee personen boden zich, Dinsdag, te Tkourout aan in den Hertog van Arenberg. Zij stalden er een peerd en eenen muil en gingen zelve logeeren in het Withuis. 's Avonds ten 9 ure ging de polieie hare nieuws gierige neus eens steken in het Withuis, vroeg de papieren der twee slapers en vernam eindelijk dat zij dieven waren. Hun peerd en hunnen muil hadden zij den 20 De cember gestolen, te Houplines, in Frankrijk, ten nadeele van Karei Delecourt. De muil was 800 frank weerd, zij hadden hem te koop gesteld voor 350. De twee dieven zijn beide nog bloedjong en hebben gèdiend in 't Fransche. De eenc is van Langhemarck, zijn naam is Louis Vanden Bussehe, zijne elde 19 jaar; de andere is een W7oumenaar, Hendrik Serryn die nog maar 17 jaar telt. Beide droeve snaken zijn door den vrederechter van Thourout veroordeeld tot 7 dagen gevang en 2 maanden opsluiting in het bedelaarswerkhuis van Brugge. Karei Joye, van Gulleghem, die bij dranke was is. Zondag nacht, afgeranseld geweest, dat hij tot's morgens ten 4 ure zonder hulp en buiten zijn zei ven langs strate is blijven liggen. Hij verkeert in stervensgevaar. De plichtige vlucht. Aanbestedingen. Zaterdag morgend werden, in het gouvernement te Brugge, de volgende werken aanbesteed 1° De uitbaggeringswerken der vaart van Vladsloo-Ambacht Het bestek beliep 16,500 frank. De heeren Standaert, van Coolkerke, en Aehslogh, van IJper, boden minst, namentlijk ieder 15,700 frank. 2° De werken van verbetering der steenbekleeding der rivier vanVeurne-Ambacht, bij Nieuport. Het bestek bedroeg 6,000 frank. M. Janssens, van Oudenburg, deed het leegste aanbod 5,390 frank. De katholieke Zondagschool van Marialoop is geopend; zij telt 86 leerlingen tegen de geusche 86 keeren O. Stoutmoedige dieven hebben ingebroken bij den notaris Delforterie, te Gheluwe. Slechte vangst voor die ongevraagde bezoekers. Zij hebben in het bureel drie laden van eenen pupiter open gepraamd, zonder eenen duit te vinden en zijn vertrokken zonder genoeg gevonden te hebben voor eene pinte. Vier jonge snaken uit de Borstelstraat van Rousselare hebben 140 frank in stuivers gestolen ten nadeele van M. R. Rodenbach. Zij zijn gekend en gepakt. De gestolene som is terug gevonden gedolven op zeven verschillige plaatsen. Twee konvooien zijn op malkaar geloopen in de statie van Dendermonde, veel schade op de stoomtuigen, geeneop menschen. De maatschappij der oesterputten van Oostende is in failliet verklaard. In de kas heeft men 13 frank en oneffen centimen gevonden. Vrijdag avond werd de kamion van den Staats spoorweg, te Oostende, door twee poldergasten aangerand. De eene hield het peerd bij den toom, de andere deed om in het rijtuig te springen. De fakteur sloeg hard met de zweep op zijn trek dier; het peerd rechtte zich, sprong en vluchtte, de kwaaddoener viel en werd waarschijnlijk overreden, want hij heeft getierd als een tegeldekker. Het gerucht loopt dat het klooster en de kapel van Gheluveldt, die door den Staat zijn binnen gepalmd, gaan veranderd zijn in eenen suikerij-ast. De geusche Deputatie van Brabant brak de kiezingen van Budingen en Rummen. Zij waren trouwens katholiek uitgevallen. 't Is nu hersteld geweest. Te Budingen hebben onze vrienden nu gezege praald met nog 3 stemmen meer dan in October. Te Rummen zijn de burgmeester en een schepen, liberalen zuiver bloed, weder door de mande gevallen in de 30 buizen diepe. Te Laeken hebben de Onafhankelijken het dezen keer niet kunnen halen tegen den geuschen dwang zij hebben verloren. Het schijnt dat de liberalen van Bergen de buikpijne krijgen, toen zij op de naaste kiezingen voor de Kamers peizen. M. Arthur Lescarts, schrijft de geusche Gazette de Mons, is verzocht geweest zijn ontslag te geven om nu seffens vervangen te zijn doorM. Houzeau, die framacon is. Met de hulp der Logie en dank aan den invloed van den hèer Houzeau zou men hopen nog het schuitje recht te houden. Stoutmoedige dieven hebben, te Eecloo, 5000 frank gestolen ten nadeele van den zwijne- kooper August De Vreeze, terwijl deze naar Maldeghem-markt was. Een hevige brand heeft, te Blankenberghe, aanzienlijke schade veroorzaakt in het houtmagazijn en de schrijnwerkerij van den aannemer Vernieuwe. De oorzaak der ramp is niet gekend. M. Valcke, die deel gemaakt heeft van Stanley's expeditie op den Congo, is te Oostende aangekomen. Een officiëele onderwijzer uit het Limburgsche heeft eene merkweerdige uitvinding gedaan, die ten minste een brevetweerd is zoo niet een ridderkruiske of vermeerdering van jaargeld. Die slimme vos heeft een middel gevonden om zelfs de domsten van de onzijdigheid zijner school te overtuigen. Hij verkoopt gazetten. Voor zijne vensters op toogbarrelkens liggen la Gazette, de propere Chronique, de schijnheilige Etoile en matante l'Echo du Parlement, al bladen waar de Religie in bestreden wordt, de Kerk in beschimpt en de priester begekt. Zwijgt, de officiëele school zit vol met vijandschap tegen - het Catholicismus gelijk een serpent met venijn. Cesar Peeters. liberale notaris te Willebroeck en ieverige kiesdraver is met den lanteern aan den dijssel vertrokken naar Amerika. De notaris Peeters van Puers, oom van den voorgaande en even groote geus, is aangehouden. De Ardennen liggen bedekt met sneeuw. De konvooien rijden moeilijk. Te Hoskay kwam de sneeuw onlangs tot boven de loopbanken der wagons. In de herstemming van Chevron is er een katholiek en een liberaal gekozen. Zou Rolin geen raad weten om den klerikaal van kante te-stellen? Advokaat Goblet heeft Bouvier op zijn brood gegeven voor de rechtbank van Marche. - Liberalen van Esschen, in de provincie Ant werpen, hebben te Nieuwmoer twist gezocht tegen katholieken, alles kort en kleene geslegen in de herberg de nieuwe Zaal en eindelijk bloed doen stroomen. Een der geuzen van Esschen heeft een been houwersmes, dat hij mede gebracht had, getrokken van onder zijne kleederen, er mede in het ronde gestekenen den landbouwer Van Laerhoven, van Westwezel, de lever doorboord. De gewonde die 25 jaar was en geheel braaf, is eenige oogenblikken nadien gestorven. Vier andere katholieken zijn gekwetst. Adriaan Denissen en Van Dorst van Esschen zijn aangehouden. Een werkman is doodgereden in de statie van Antwerpen. Delcour, onderbrigadier der douanen, is in de nieuwe statie van Schaarbeek door eenen trein overrast en zijn been afgesneden. De gewonde is overleden in het gasthuis. Een reiziger is aan eene ramp gekomen in de sta tie van Thienen. Een mannemensch is verongelukt in de statie van Aalst. Progrès. Qu'est que je vous van progrès. De gouverneur van Brabant heeft eenen commis- saire speciale, gezonden naar eene waalsche ge: meente dier provincie, ten einde er de kiezingen te presideeren. Noch burgmeester, noch schepenen en kenden eenen letter de grootte van 't haantje van de torre. Qu'est que je vous dat M. Rolin wijze kwan ten burgmeester maakt. De tunnel van den St. Gothardberg is voltooid. Den 26 December reed de eerste trein van Goeschen naar Airoio door den prachtigen tunnel, die den weg van België naar Italië van 26 uren zal verkorten. Zeventien matrozen van den engelschea stoomer Resolute zijn in opstand gekomen, binst de overvaart van Riö-Janeiro naar Valparaiso. Zij hebben den kapitein doen in zee springen en verdrinken en, achter die heldendaad, den koers van het schip veranderd en naar Nieuw-Orleans gestoomd. In die laatste stad hebben zij gevonden wat zij niet zochten het gevang in afwachting dat de rechtbank over hun gedrag uitspraak doet. Een Jood werd, te Warschau, in de kerk van het Kruis op heeter daad van diefte betrapt. Om te ontsnappen schreeuwde hij brand, brand. De menigte die de heilige Mis bijwoonde werd met vrees bevangen. Iedereen wilde buiten, de verwarring was groot, men stook en droomde en verscheidene personen werden doodgestampt. Het volk is verbitterd geweest op de Joden ten gevolge van dat ongeluk, onlusten zijn uitgeborsten en verschillige huizen van Joden zijn geplunterd. Een mannemensch voerde een wagentje"* oranje-appels, lachende schoone, door de straten vau St. Petersburg. De russensche polieie is altijd ontrouwig. Het karreke werd achtervolgd. Een deel der oranjen werd gelost voor de deur van een huis waar een pope, twee juffers en een zee-officier stonden. De waakzame polieie nam kar en vracht in beslag... De oranje-appels waren met dijnamiet opgevuld. De rust is nog niet hersteld te Warschau. De 100,000 Joden, die daar wonen, durven niet meer uitkijken. Siusiqne d'SSiver. Chaque saison a sa valse préférée. Celle qui paralt obtenir dés aujourd'hui toutes les preferences est - Parfums Capiteux, de Jules Klein, l'auteur populaire de tant de gracieux chefs-d'oeuvre. Parfums Capiteux est une valse enivrante, un murmure mysterieus qui renferme foute la confidence d'un rève em- baumé par les premières senteurs des bois et des premières violettes.... Quant 4 Royal Caprice, Gavotte Louis XV du m&ne auteur, c'est une oeuvre élégante, empreinte du vieux style et trés fraiche d'inspiration. Sans contredit, les deux perles susdites formeront le grand succes de la saison neigeuse avec les valses Au Pays Bleu, Beige et Volcan, Cerises Pompadour, Pazza d'Amore. Lévres de Feu, Putte de Velours, et les polkas Coup de Canif, Coeur d'Artichaut, Peau de Satin. De mème que pour Fraises au Champagne, la valse Parfums Capiteux a paru pour chant. Paris, Colombier, Éditeur, rue Vivienne, 6. Chaque oeuvre 2 fr. 50 c. Envoi franco contre timbre-poste. En vente dans tous les magasins de musique de Bruxelles et du Royaume. Burgerstand der stad Uixihude. GEBOORTEN. 27 Dec. Prosper Vanparys, zoon van Theofiel en van Pharonia Maseman (Vischmarkt). 29 id. - Jozef Leyre, zoon van Eduard en van Maria Hoornaert (Wilgendijk). OVERLIJIiENS. 28 Dec. Carolina Soenen, kantwerkster, oud 70 jaren 14 d., gebaren te Merckem en wonende te Dixmude, dochter van wijlen Carolus en van wijlen Maria Verhaeghe (Stovestraat). HOLLOWAY's PILLEN en ZALF. Deze opmerkelijke middelen worden met recht in alle werelddeelen geacht, want er bestaat geene inwendige of uitwendige kwaal, welke ten minste voor genezing vatbaar is, of een van beiden js een afdoend middel er voor. Doorbrekingen, gezwellen, scheur buik, schurft, kanker, astmha, rhumatiek, jicht en water zucht verdwijnen geheel en al door de vereenigde werking dezer middelen, en slechte spijsvertering, misselijkheid hoofdpijn, gal, zwakheid en andere ongesteldheden' voortkomende uit de inwendige organen, leveren de Pillen de wonderlijkste resultaten op. Zij maken elk uitwerpings orgaan gezond; zij werken onmiddelijk op het afzonderin"s- sijsteem, op de longen, op het hart en op den bloedsomloop terwijl zij onveranderlijk energie, geestkracht, enz. geven aan al de natuurlijke werkingen des levens, AALST, 24 December. Heden werden er 12 zakken hop, nieuw gewas van 1881, ter markt gebracht en verkocht aan den prijs van fr. 69 tot fr. 71 de 50 kilos. DIXMUDE. Per hektoliter. 19 December. 26 Dec. Tarwe fr. 18 62 a 25 52 18 62 a 25 52 16 55 a 17 93 16 55 a 17 93 Sukrioen 12 41 a 14 14 12 41 a 14 14 Haver 6 90 a 9 66 6 90 a 9 66 Boonen 17 24 a 19 31 17 24 a 19 31 Aardappels 6 a 8 6 a 8 Boter, de kilo 3 76 a 4 14 3 63 a 4 01 't stuk, 7 hekt. 2 63 a 2 90 2 54 a 2 81 Eieren, de 25 1 90 a 2 71 1 90 a 2 08 KORTRIJK. 19 December. 26 Dec. Per 48 dubbel liters. Koolzaad-olie fr 74 a 75 - 71 - a Lijnzaad-olie 56 a 56 50 a ROUSSELARE. Per 100 kilos. 20 December. 27 Dec. Zaaitarwe fr. a a Tarwe, nieuwe a a oude 30 a 31 30 - a 31 roode 27 a 29 27 a 28 50 Rogge 20 a 21 50 21 a 22 Haver 20 a 21 19 - a 20 Boonen 23 a 24 22 - a 23 Aardappels 5 a 5 50 5 a 6 -- Boter, de kilo 3 30 a 3 70 3 50 a 3 65 Suikerijboon 16 a 16 a Viggens 27 a 29 28 - a 32 Koolz-olie.100 k. 73 50 a 74 - 72- a 72 50 Lijnz-olie, 100 k. 56 a 56 50 VEURNE. 56 a 56 50 Per zak 145 liters. 21 December. 28 Dec. Tarwe fr. 27 a 36 - 27 a 36 nieuwe a a Rogge a 24 a 26 Sukrioen a 17 a 20 50 Haver a 10 a 14 Boonen a 25 a 28 - Erwten a 27 - a 30 Algemeene prijs voor het bruin brood per kilo en half 53 centimen. POPERINGHE. Per hekt. (middenprijs). 23 December. 30 Dec. Tarwe .Ir. 24 75 24 85 Rogge 1675 1675 Haver 10 - 10 Aardappels 9 9 Boter, de kilo. 3 10 3 15 Hoppe, 50 kilo 85 a 92 92 a GENT, 30 December. De boter gold van fr. 3,00 tot fr. 3,18 (per kilo en de eieren van fr. 3,18 tot fr. 3,28 de 26. BRUSSEL, 28 December. Tarwe, per 100 kilo. fr. 28 a 30 75, rogge 23 ANTWERPEN. Beurs-operatien, 29 Dec. Tarwebloem, inland eerste kwaliteit fr. 39 a 40 tweede id 37 a 38 Roggebloem 34 50 aPetrol (be taald) 18 a(aangeboden)a BERGEN (Frankrijk). Per hekt. (middenprijs). 19 December. fr. Tarwe Sukrioen Haver Boonen Witte Boonen Erwteu, blauwe Aardappels PARIJS, 30 December. Koolzaad-olie (100 kilo) loop. maand fr. 81 75 lijn-olie 64 75, tarwe 32 25, rogge 21 50, meel (159 kilo) 65 37. Suiker, besehikb. (witte 3°) n° 12 fr. geraffineerde (2 uit. prijzen) 110-00/111-50. 23 55 13 35 9 03 17 91 24 96 18 88 5 94 26 Dec. 23 46 12 56 9 14 18 73 23 64 20 66 6 08 65 25, LA VILLETTE, 29 December. Veemarkt. Er waren 2,379 ossen, 609 koeien, 113 stieren, 1,341 kalvers, 10,030 schapen, 4,573 vette zwijns. - Verkocht2,180 ossen, 513 koeien, 105 stieren, 1,304 kalvers, 18,533 schapen, 3,938 vette zwijnsaan de volgende prijzen per kilo le kwal. 2e kwal. 3® kwal. Ossen, fr. 1 66 1 46 1 05 Koeien, 1 56 1 36 1 00 Stieren, 1 26 1 15 0 95 Kalvers, 2 24 2 00 1 60 Schapen, 1 94 1 74 1 50 Zwijns, 1 46 1 38 1 30 AMSTERDAM, 30 December. Rogge (30 hektol.) op maart gl. 200 0/0, op mei 192, op oct. 000, koolzaad-olie besehikb. 35 1/2, op mei 35 1/4, op herfst 0/0, lijnolie besehikb! 27 1/2, op lente 27 3/4, op zomer 26 3/4, koolzaad besehikb. 0/0, op herfst op lente 374. 24 December. 17 a 25 50 14 50 a 16 50 12 75 a 14 50 12 25 a 13 88 6 50 a 9 25 5 a 7 2 72 a 3 45 IJPER. "24 December, fr. 28 a 30 Per hektoliter. Tarwe Rogge Boonen Geerste Haver Aardappels Boter, de kilo Per 100 kilos. Tarwe Rogge Boonen Haver Erwten Aardappels Boter, de kilo 31 Dec. 17 a 25 14 - a 15 50 13 a 13 50 7 a 9 5 50 a 7 2 91 a 3 54 31 Dec. 28 - a 30 20 50 a 22- 23 50 a 24 50 19 a 20 24 a 26 6 - a 7 3 a 3 30 ILASMABfiKTEII. De middenprijs van het vlas was, deze week, als volgt 3 fr. 75 tot 4.75, te Aalst3.45 tot 5.43 te Waere- ghem; 5.07 tot 5.49, te Mechelen; 5 te Thielt; 3.80 tot 4.80, fe Sotteghem; 4.35, te St. Nicolaas; 3 tot 4,25, te Deinze; 4.53, te Brugge. De kroten stonden van 2.50 tot 3.25, en 't garen van 8 tot 9 frank. zooveel gebezigd, in de omstreken van Dixmude om het schoonste kleur aan de boter te geven, is te bekomen bij EMILE VERWAERDE, Apotheker, Graanmarkt, Dixmude. van den NOTAERBS WAUTEBÊS, TE bbixmede. Olmen, B'opciicren en andere te Caeskerke, Dixmude en Eessen, ten verzoeke van het Bureel van Weldaad, te Dixmude, en andere. Op VRIJDAG 6n Januari 1882, om 10 ure s morgens, vergadering ter hofstede van Charles Callewaert te Caeskerke aan koop 17, en ten 1 ure namiddag ter herberg le Jardin Bota- nique langs den Leegen weg te Dixmude. Betaalbaar ten kantoore van den Notaris WAUTERS te Dixmude. II. OPENBARE VERKOOPING van twee Zaailanden, Grazingen en Hooilanden, te Vladsloo, langs den steenweg van den Troetelaar naar den Opzet, samen groot H. 12-66-92 c. Bewoond en gebruikt door de medeverkoopers Leonard en Sophie Veryser tot ln October 1882. Verdeeld in 10 koopen. Instel, DINSDAG 24n Januari 1QQO Overslag, DINSDAG 7n Februari telkens om 2 uren namiddag, te Vladsloo, in de herberg de Vrede bewoond door de we Leonard Willaert. Door het ambt van den Notaris WAUTERS te Dixmude, met de verkooping belast, alle inlichtingen te bekomen bij den Notaris DEPUYDT te Ghistel. van den IDTOTARIS LAURENT PROOT te Wourneu, nabij EMxmudc. TE STAUEII-UOKP, in eene enkele Zitting, DINSDAG 10Q Januari 1882, ten 2 ure juist namiddag, bij Henri Van Lerberghe. Staden. Koopl. WOONHUIS, Bierbrouwerie en H. 0-15-24 c. Erf in't dorp; Ingesteld 17,500 franks. Koopen 2, 3, 15, 19, 20, 21. 22, zijnde HERBERGEN Meiboom, Zwaan, Lindeke, Spanje, Zwart Leeuwtje, Bonten Os, alsmede eene Schuur, wijk de Velden, met H. 0-47-99 c Erf;* Afzonderlijk ingssteld 19,600 franks. Koopen 4, 6, 7, 8,1) en 10. HERBERG Het Gouden Hoofd en H. 0-65-95 c. Erf. Bij samenvoeging ingesteld 8,000 franks. Koop 5. Twee WOONHUIZEN en Paardensmis met Erf. Ingesteld 3000 franks. Koopen 11, 12, 13 en 14. HERBERG HetMottje, Schuur, Stallingen en H. 0-49-01 c. Erf, nabij de dorpplaats. Afzonderlijk ingesteld 5,150 franks. Koopen 16, 17 en 18. H. 3-85-90 c. ZAAILAND en MEERSCH, langs de Totelare- straat. Afzonderlijk ingesteld 12,500 franks. Koopen 23, 24, 25 en 26. HERBERG- Hofstede Het Stampkot en H. 2-47-82 c. Erf. Ingesteld 13,000 franks. Handzaeme. Koopen 27 en 28. HERBERG het Schip en H. 0-19-70 c. Erf in 't dorp. Ingesteld 4000 franks. Clercktn. Koop 29. HERBERG Lisbona,en H. 0-24-40 c. Erf langs de Stockstraat. Ingesteld 1,850 franks. Woumen. Koop 30. HERBERG-WINKEL den Haeze met Erf. Ingesteld 1100 franks. Langemarck-Poelcappclle. Koop 31. HERBERG-WINKEL Jeru salem met ceinsrecht aan H. 0-08-90c. Grond. Ingesteld 1200 franks. Zarren. Koopen 32 en 55. - HERBERG en H. 0-66-03 c. Erf, wijk Terrest. Afzonderlijk ingesteld 4,000 franks. Alle de pachten eindigen met 1 October 1882. Ten overstaan van M. de Vrederechter des kantons Hooglede Door 'tambt van Mter TITECA, Notaris te Hooglede. Alle inlichtingen te bekomen bij de Notarissen PROOT te Woumen en WAUTERS te Dixmude.

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude | 1882 | | pagina 3