I m net win ais youi m GSBROSÓE&S VANDE^ SMRSSÈN Engelsche ZA.UTARWE. Te huren of le koopen ARMAND VALCKE, Bericht. Polijdoor Van Viane, Komt zien en oordeelt. Besmettelijke Ziekten. Landbouw. L'Ëcouomie Financiële, 5 5 Gewaarborgde Luggepoeder Bericht. Belgische Maatschappij si IJzcrenweg. 1 Januari 1882. GELIEFT ZE TE VRAGEN BIJ AL DE WINKELIERS en om aanstonds in gebruik te komen. AGENTSCHAP DER KOOLMIJNEN van den GRAIsTD-HOHjNTTJ KORTRtJK, De weduwe FRANCIS LISSNYDER-VAN GHILLEWE, Kiekenstraat te Dixmude, Iaat hare menigvuldige kalanten weten dat zij zooals tijdens haren overleden man denVhandel 1 zal voorts uitoefenen in kolen, kalkglazen, porce- leinenèn bouwstoffen, enz., zich in de gunst van ieder bevelende. Bij dezelve is een CAMION TE KOOP. van alle slach en prijzen. BRUGGE, 83, Steenstraat (bij de statie). bij VERMEESCH, suikerbakker, te Dixmude Noordstraat 14, aan voordeelige prijzen, zeer goeden en zuiveren Genever, Brandewijn, Likeuren en Wijnen, in 't groot en 't klein. TRAITEME1VT COMPLET DE L'EAU OU CAPSULES DE SAPIN contenant réunies les propriétés bienfaisantes du sapin et du goudron, sans les inconvénients de ce dernier, et PAR IN|HALATION au moyen du cigare inhalateur, soit au Goudron, soit au Carbonate d'Ammoniaque, soit a 1'Iode, soit a I'Essence de Térébenthine, d'aprés l'indication du médecin. Een lepel Kaltaopoeder, met eene tas kokend water of melk aangemengd, verschaft een aan genaam, versterkend, gezond en goedkoop ont bijt. De CACAO-jDELACISE wordt verkocht in rolvormige blikken doozen, dragende een op schrift met het handteeken van Ch. Delacre, leveraar des Konings. De beroemdste geneesheeren hebben over de CACAO-DELACRE de vleiendste verslagen gegeven. t.i\ ONZIÈME ANNÉE. Abonnement d'un an FR. Toute personne prenant un abonnement pour 1882 recevra le journal gratis jusque fin décembre. Bericht aan de Landbouwers. bij Emile VERWAERDE, Apotheker, Graanmarkt, te Dixmude. Cij. DELACRE heeft bekomen te farys 1878 Twos eerepenningen SYDNEY 1879 Eersten en tweeden prijs melbourne 1880. Vier eerste graden van verdiensten HENRICA VALCKE, opvolgster van Retsin-Troost, binnen de stad Dixmude, maakt bekend dat zij maakt en verkoopt Wassen Keersen van gewoon Was en eerste kwaliteit Bougies, alsook Roeten Keert Wierook enz. sen, van algemeene ASSURANTIËN TEGEN BRANDGEVAREN, gevestigd te Brussel, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 2 Juni 1830. g Sb. a s-g M ö- 1 s S gil :b.° g 2:.g g; o B g g i f ss-»l s il i 48 I 571 u. H Q D'heer CH. BROUCKE, te Schoore, Spermalic, hij Nieuport, heeft de eer UEd. kenbaar ie maken dat zijne zonen, zooals vorige jaren, eeriige der schoonste en zuiverste partijen ZAAITAR'WE in Engeland op stam aangekoclit hebben, en dat zij d zelve met vollen trouw en waarborg direkt uit den stoomboot zullen afleveren. met gemak van betaling Een srboon gerieflijk WOONHUIS van drie ver diepen, dienstig voor renteniers, winkeliers en alle slach van neeringdoeners. Noord- of Deerststraat n° 20. waarvan beschrijving volgtacht groote slaapkamers, drie benedenkamers met acht inge maakte kassengroote eetplaats met drie ingemaakte kassen, groote eri gerieflijke keuken met twee pompen, fournois, banken enz. Overgroóte boter, hier, wijn en koolkelders, allen van malkaar gescheiden schoone gerieflijke zoldering. Voor de conditiën zich te vervoegen bij den eigenaar CRACCO-PLANCKE, die door uitbreiding aan zijnen handel gegeven, zijne magazijnen overge bracht heeft in dezelfde straat n° 38. Uit. oorzaak van het zactit wintersaisoen kan men aldaar aan merkelijken afslag bekomen alle de wint er artikels bestaande in blauwe en roode Sloften, roode en witte flanellen, foulards, fichus, plastrons, boas of palatiuen en manchetten in flehow Len [in martre- vellen enz. enz. Prijskamp op den BILLARD om eenen schoonen Turkenhaan, op heden Zondag 1» dezer, ter herberg St. Sebastiaan bij Fr. Blomme Inleg 25 et.. Begin om ure. Alle liefhebbers worden daartoe vriendelijk uitgenoodigd. TE WINNEN in het Lam, bij August Vanduyfhuys, Molenstraat alhier, twee Konijnen op 1° Januari 1882. Concert nadien. INSTELLATIE op Zondag 8" Januari, der herberg de Groene Wandeling bewoond door Pieter Onbekend. Vriendelijke uitnoodiging. Wekelijksche Estaminet den Maandag. ST.-GSIBSËAIM. 8 7, Mooriiijl.slrnat, 8 7. Weststraat te Dixmude, laat weten dat hij alle slach van RIJTUIGEN maakt en zich ook gelast met alles wat het Stoofmaken aangaat. Dezen, die hem believen met hunne orders te vereeren, mogen zeker zijn ter trouw gediend te worden. TE KOOP een koppel MOUT-CIJLINDERS met toebehoorten, bij VERMEESCH, molenaar te Dixmude. Reljiischc, Fransche, Duitse!». Gewone en pracht-Pianos der beste huizen. Waarborg. Men verwisselt pianos, oude tegen nieuwe, mits opleg. Driejaar tijd van betaling. Inlichtingen van allen aard worden franco, op aanvraag toegezonden. - Die comptant betaalt krijgt Coupons Commerciaux. TE HOOPEK, des maladies des voies respiratoires Toux, Asthme Bronchites, Phthisie, PAR ABSOHIPTION DKl'OT GKXÉntL, E. PELERIN, rue de l'Ecuyer, 12, 4 Bruxelles. E. BLOMME-PEEREN, Groote Markt, te Dixmude, ter herberg de Botermijn, heeft de eer het publiek kenbaar te maken dat hij een Magazijn komt te openen van allerschoonste Pracht-stoven en alle Stcofgerief. Leest met aandacht en overpeist dat hij zich ook gelast met het maken en vermaken van alle slach van Zink werk zooals goten en cornissendaarbij heeft, hij nog een Magazijn van Water- en Bierpompen welke met een jaar garantie geleverd worden, alles aan prijzen buiten concurrentie. De goede trouw en gematig- heid der prijzen doen hem verhopen de gunst van eenieder te winnen. ■tOnatysuKmnm i ftwawhwgtggas srumBKXsates3S3iisCBcaaK^JtMasuaxuemsvm^aaKmKt Verzekerde en volkomene genezing op drie maanden tijd, bewezen door 12,000 certificaten. De moeilijkste breuken worden teruggehouden met het grootste gemak. Ziekte der vrouwen, doorzakking der baarmoeder, enz... genezen zonder ring (pessaire). Onmiddelijk verlichting. Eene gediplomeerde dame is aan het gesticht gehecht. J. WAERSEGERS, breukbandmaker der hospitalen en van het leger, commandeur en ridder van verscheidene or den voor verdiensten aan het menschdom bewezen, Groen plaats, 35, Antwerpen. Rédacteur en chef E.hoost. avocat, paraissant tous les Dimanehes avec 16 pages BUREAUX A BRUXELLES 26, RUE DE LA MADELEINE, 26 Donne un comple rendu détaillé 1° de la Bourse des Fonds publics de Bruxelles; 2° des Bpurses des Métaux, des Sucres et des Grains de Bruxelles 3° une revue du Marché de Paris; 4° l'étude detputesles affaires beiges et francaises, et celle des principales affaires étrangères au point de vue du placement; 5° des correspondances de Londres, Berlin, Amsterdam 6° tous arbitrages et renseignements intéressant les rentiers 7" ia LISTE OFFICIELLE DE TOUS LES TIRAGES. PRIME GRATUITE FR. ,'ASRIJAIRE FIA'AACÏEK Comprenant1° Un calendrier revisé des tirages et amor- tissemeuts des valeurs avec ou sans lots 2° un manuel des opérations 4 la Bourse de Paris 3° une notice sur les valeurs introduites en 1881 4 la Bourse de Bruxelles3° un tableau revisé et compléte du revenu des six dernières années des actions cotées 4 Bruxelles et 4 Paris; 5° la liste compléte DES OBLIGATIONS SORTIES AVEC OU SANS LOTS ET NON PRÉSENTÉeS AU REMBOURSEMENT AU 31 DÉCEMBRE 1881. Numéro spécimen gratis. Les abonnements se prennent a laposte. TEKTTOONSTELLIlMG-ElSr r We DEPUYDT, in 't Fort, Hoogebrugge, alle slach van Draineerbuizen, groote Buizen voor waterloopen, extra schoone Schouwpijpen, Pannen, Tichelen, onverslijtbare Oventichelen, Pannehitten, gezaagd Bart en andere Houtwaren. Eerste kwaliteit van Stovekolen en Cocks. Het LUGGEPOEDER Desoutter, is gelijk verleden jaar te bekomen bij Amant! Gliyssaert, Apotheker, Groote Markt, 20. De groote vraag achter dit Luggepoeder is de beste WAARBORG van hare kracht. Bij PIETER GEYSEN, Hoogstraat te Nieuport, kan men verkrijgen BloemeTerice- en Roggemeel, in 't groot en in 't klein van zeer goede kwaliteit. Hij verhoopt de gunst van eenieder. JOSEPH KETELE, Koster te Dixmude, Pastorijstraat, n° 6, heeft de eer het publiek kenbaar te'malcen dat hij eenen Winkel komt te openen van Wassen en Roeten Heersen, Bougies en Kruidenierswaren. Hij beveelt zich in de gunst van eenieder. Alle slach van Draineerbuizen; rioolbuizen (7 nrs van 0,08 m. tot 0.20 m. opening en van 0,33 m. tot 0,70 m lengte grootere worden op commande gemaakt) verloode dakpannen; veursten, sehouw- bttizen, (9 nos van 0,50 tot 1,40 m. hoogte), oven tegels, bloempotten, suspensions (eorbeillien voor bloemen), duivepannen. alles van de beste hoeda nigheid en aan zeer gematigde prijzen. Bij Ad. Uoolaeghe, te Dixmude. l&te SOOVf van Jniaudsche Stovekolen. U nU ItT De verbeteringen welke ik toege- bracht heb in het maken van gedeeltelijke gebijten zijn voorzeker de beste dat de wetenschap peisde te achterhalen. Door dit nieuw stelsel heeft men noch pijn, noch ongemak en alle voedsels zijn gemakkelijk om knauwen. Droesbeke, chirurgijn-tandmeester, Brussel, 29 St. Michielstraat. Men kan hem raadplegen, den eersten Dinsdag van elke maand, te Dixmude in 't hotel de Casino, van 9 ure 's morgens tot 's noens. De injectien van het Rooden Kruis A. Bouvier, apotheker-te Parijs, geneest in eeriige dagen, zonder vérdere behandeling Drijpers, witten bloei, enz. Nauw keurig lijk de onderrichting na televen. In de Engelsche Apotheek CH. DELACRE, Mnntagnb de la Cour, te .Brussel. De Maatschappij verzekert tegen brand, het vuur d?s hemels daaronder begrepen, en dit aan zeer geringe premien, alle roerende en vaste goederen, ingeoogste vruchten, beestialen, enz. In geval van brand, wordt het beloop der veroorzaakte schade, zoohaast dezelve geregeld is, betaald. Kapitaal der MaatschappijVIER MILJOENEN 200 DUIZEND FRANKS. Om nadere inlichtingen te hekomen, men gelieve zich te begeven bij SScsiró fïeirynek, bijzondere Agent te Dixmude, Noordstraat, 44. cn mc-o cn «j - 2g- nS* -Hm ft) ai O o C EL 3» öaS hip a c- ft> CO cn o o g- rr» c fD E *S 03 J O N 07 O H L o o f-d h!- P C 2 rt - S g a. g g- ffl M&hs L 43 2 B ü1» rt-'g g O O e §5 <t>' S p r_ O O 2 pj o w Os 00 2 H t—y o h <-r Q £2 i-ii a fTi\ O. Q O c C3 O g to Cfo o tr CC £5 BJ p-g s og Ö1.U P Bi g p Ef o p a' SS- p.2 S Y - o o S S p b-C 2. tb O Pq? w 2 £3o *3 S -X f i^P 3 w v rt P P-i fa, h O 1 CD e ^5 cf- O G Éfw Hra-S S frig (A (t H|j o 3 w ct G o 2 2 m P-. pj ^PPPO©Po 1- G> CD CD i 07 2^'^ 2 2. Qx ET Pf-,-j T3 P cd pj oyq i=s.e P p §^g o 1 o t» P p k p re a> ui ONg. e - - s. B g. S rt- m p.tf O 2 C g 2 |H W p dö p c-t- H J hcd d 2 o §CD_gpR0OcD^ B ®VQ co ca O CD C g. O- O V p cl o Pj co CD 09 pu S tk O* H P H-. ca S ri.S-c H i— S"-53 X.g g g g o"c in o> w g O M u-s s"tgsS (ï'co' fD CD^X tTörA J O, c rj c-hO CD Q co g P4 pAq rel p q B.®ro g p. g 34 a B h vr A o co O P 2» lA m o o p E, ht! P CD c-t- tr1 V' 1-4 p Pa P P. CD Kortrijk Heule Bendelede Ingelmunster Iseghem Rumbeke UoUSSELARE Beveren Gits IlCHTERVELDE Ihourout Bp.ugge 8 05 8 11 8 18 8 25 8 31 5 45 8 44 5 50 8 49 5 56 8 54 6 05 9 02 6 14 9 11 6 40 9 38 11 00 11 06 11 13 11 20 11 26 11 33 11 38 11 46 11 53 11 01 12 25 12 35 12 41 12 49 12 57 1 04 1 12 1 19 1 24 1 33 1 42 1 53 2 20, Brugge-Rousselare-Kortrijk. 4 40 34 51 5.4 56 §5 02 7 1.5 09 »5 16 35 21 §5 26 25 38 41 j 9 00 471 9 07 541 9 15 02; 9 25 09: 9 35 16 9 44 24 10 00 29 10 05 36 10 11 45 10 28 56 10 36 24; IIper (vertrek) Boesinghe Langemarck Poelcapelle Westroosebeke Staden Cortemarck Thourout (aank.l Thourout (vertr.) Wynendale Ichteghem Eerneghem Moere Ghistel Snaeskerke Oostende (aank.) Dixmude Eessen Zarren Handzame Cortemarcq Lichtervelde ■s.5 45 Q 10 8 IJper-Thourout 7 23 12 22 3 52 6 28 7 32 12 31 4 01 6 37 7 39 12 38 4 08 6 44 7 45 12 44 4 14 6 50 7 51 12 50 4 20 6 56 7 58 12 57 4 27 7 03 8 25 1 18 4 40 5 20 7 18 8 34 1 27 4 49 5 29 7 27 4 20 7 "5 9 17 1 55 4 54 5 32 8 4 34 8 02 9 25 2 03 5 02 8 08 4 46 8 08 9 32 2 10 5 09 8 15 4 58 8 14 9 38 2 16 5 15 8 21 5 09 8 19 9 44 2 22 5 21 8 27 5 21 8 25 9 50 2 28 5 27 5 51 8 33 5 33 S 31 9 57 2 35 5 34 8 40 £45 8 40 10 06 2 44 5 43 6 02 8 49 5 30 -s 7 42 7 48 7 56 8 02 -5 &5 49;8 11 5 58,8 20 Brugge Thourout Lichtervelde Gits Beveren Rousselare Rumbeke Iseghem Ingelmunster Lendelede Heule Kortrijk •Oostende. Oostende (vertr.) Snaeskerke Ghistel Moere Eerneghem Ichteghem Wynehdale Thourout (aank.) Thourout (vertr.) Cortemarck Staden Westroosebeke Poelcapelle Langemarck Boesinghe IJ per (aank.) Dixmude-Lichtervelde. 7 3219 39.12 01 ^7 27(9 34 $7 1919 27j £7 13 9 21! (7 5 15 5 25 5 31 5 36 5 43 5 48 5 57j8 6 04 9 6 10 9 6 19 '.9 6 25'9 40, 13 E 24! i B 30j g. 35; m 43| 06 11 25 12 11 31 21 11 40 27,11 46 12 40 1 14 1 27 1 35 1 40 1 50 1 56 2 06 2 16 2 23 2 33 2 39 5 05 5 31 5 40 5 54 5 59 6 07 6 14 6 30 6 42 7 15 7 27 7 34 7 39 7 47 7 52 8 02 8 11 8 17 8 27 8 34 8 45 9 13 9 21 9 27 9 32 9 37 6 02 6 55 8 06 12 18 3 43 6 09 7 55 6 12 7 05 8 16 12 28 3 53 6 21 8 05 6 18 7 11 8 23 12 35 4 6-29 8 11 6-24 7 17 8 29 12 41 4 06 6 36 8 17 6 29 7 22 8 35 12 47 4 12 6 44 8 2-2 6 35 7 28 8 41 12 53 4 18 6 51 8 28 6 41 7 34 8 48 1 4 25 6 58 8 34 6 47 7 40 8 55 1 07 4 32 7 05 8 40 6 54 9 1 41 4 50 7 30 8 50 7 10 9 11 1 55 4 59 8 9 7 20 9 20 •2 05 8 10 7 27 9 27 2 12 8 17 7 33 9 33 2 18 8 23 7 39 9 39 2 24 8 29 7 46 0 46 2 31 8 36 7 54 9 54 2 39 8 44 12 50 4 52 6 49 7 37 12 56 4 58 6 55 1 04 5 05 7 02 1 10 5 11 7 08 1 17 5 22 7 15 8 05 1 25 5 31 7 24 8 14 2 2618 20 9 26 2 21 8 15, 2 13,8 08 2 07 8 021 ,2 00:7 56 9 08 6 56 9 0F11 36! 1 4417 45 8 58 fi7 06;9 15 Dixmude Oostkerke Avecapelle Veurne Adinkerke Duinkerke 7 39 v^7 49 ®9 58 38 06 ?^8 17 9 02 9 41 9 51 10 00 10 11 10 22 10 58 Dixmude- Veurne-Duinkerke. 12 23 9 29 12 02 2 32!8 25 2 42 8 35 2 51 8 44: 3 59;8 52 9 51 12 35)3 22j9 03 10 01 1 lil |1045 5 27 7 38 7 29 I1 7 20 $5 06 7 12 M56 7 03 5 54 12 49j4 50 12 40 4 41 12 31i4 32 6 12 23)4 24.6 12 0714 15 6 11 00 3 08 45)7 35 36! 27 197 15 10-7 07 16 08 s •■9 9 O <D P P 3 bi o e 03 O o o té O o Dixmude Pervyse Ramscapelle Nieuport ld (bad.) 7 48 8 00 8 08 £6 30 8 15 ~6 35;8 20 9 51 12 04'2 40!4 53 6 25 8 22 10 10 12 16 2 59 5 12 6 37 8 34 10 19 12 24 3 08 5 21 6 45 8 42 10 30 12 30 3 19 5 32 6 52 8 49 10 35 12 35 3 24 5 37 6 57 8 54 Dixmude-Nieuport. Cu cS c m o C3 Cu C CS 9 38 7 3319 2411 57 ij 22|9 11 Tl 44 "7 14|8 57 Tl 30 1 57 Jl7 O818 50 11 23 i 7 00!s 40,11 13 2 30 2 19 2 11 205 1 55)4^ 10 5 47J7 06,9 02 4 4-2 6 19i7 32 9 28 4 31 6 08 4 23,6 00, 4 17)5 54(7 13 9

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude | 1882 | | pagina 4