IVieuwe kiesschurkerij. Nieuws uit alle landen. Een wetsontwerp, Vrijdag voorgedregen door M. Rolin bepaalt 1° Dat de onderofficiers en de soldaten niet mogen stemmen zoolang als zij in werkelijken dienst zijn 2° Dat de kloosterlingen, weder dat zij capacitaireu of censitairen zijn, moeten stemmen met de plaats waar zij gehuisvest waren eer zij in het klooster traden. 3° Dat de kiezingen voor de gemeente en de provincie zullen geschieden den Zondag. Het tweede punt van het wetsontwerp is eene ware ketterij tegen ons publiek en burgerlijk recht. M. Rolin wil meer en meer van den kloosterling eenen verstooteling, eenen paria maken. Alle onpartijdig man zal daar tegen protesteeren. In sommige straten nabij de officieele scholen, liggen geschriften te zien, vol onzedigheden om de jeugd aan te lokken. De schoolkinders koopen die schriften en zetten ze bedelctelijk aan elkander over en worden alzoo bedorven. Indien de scholen maar moeten dienen, om de opkomende geslachten tot het opvreten van zulke vuiligheid aan te sporen, het ware te zien of de ongeleerdheid niet te verkiezen is boven de ge- leerdlieid. De gazette klaagt verder dat de policie daar niet achter kijkt. Wenig vleiend, eh, voor Brussel, herte en brein v~n .België, en wenig troostend voor de ouders der officieele schoolkinders. Gjj zoudt peizen dat het al suiker en zeem is in de meisjesscholen van Pruisen. En, och Heere, ik zou den Vlaamschen jonkheid beklagen die met eene dier Pruisische alwetegen geplakt is. Dr Reichensperger, een verstandig man, die zijn land bemint, heeft het onderwijs en de opvoeding der officieele Middelbare scholen onderzocht en bestudeerd. Hij zegt dat die scholen eene zottigheid *ijn. De meisjes leeren er alles wat ze kan hooveerdig, lastig en pedant maken, niet wat van dagelijksch nut is, wat huislijke hoedanigheden geeft, wat eene dochter moet weten voor te deugen voor een huis houden, voor de menagie. Zij leeren scheikunde, phijsica, meetkunde, de geschiedenis van den stier Apis van Egijpten en alle slach van prullenmaar zij kunnen geen behoorlijk hrieftje schrijven, geene vette plekke uit hunne kleeren doen, geen kousje breien, geen lapke steken. Doch, zij zijn stout en geassureerd en ontdaan van alle scrupulen van zedigheid. En dat is er noodig, niet waar? Yoor het geluk der Samenleving. In Pruisen begint men de dwaas heid dier scholen in te zien en terug te keeren tot de oude, kristene opvoeding. 't Is België dat nu wil den gaai afschieten met zijne officieele meisjesscholen op zijn Pruisensch. Ouders en land zullen het allichte beklagen. De toet op de Reserve is ingetrokken voor toeder bestudeerd, liertimperd en hergoten te zijn. Zij was te leëlijk, die wet, te uivallig en te onziende. De jonkheden gaan blijde zijn. Nogtans ware het ongepast reeds mossels te roepen. De wet kan weder voorgesteld zijn, ver- schoonderd en misschien verboosd. Zij zal het, indien het volk niet algemeen zijnen gruio voor die zottigheid der Reserve lucht geeft. Zwicht u van slapenouders en jongelingen, protesteert en petitionneert tegen de Reserve. Valt gij slap en winnen de liberalen in Juni, gij zijt verkocht en de Reserve komt er te naaste jare. Weert u voor uwe vrijheid, uw goed, uio bloed "BiaiOOilBtt-, Rechterlijke Kr on ij li. Veel liberale gazetten schrijven met eene zichtbare voldoening, dat de Patrie van Brugge en drie andere katholieke bladen veroordeeld zijn voor eerroof en faamschenderij ten nadeele van den offieieelen ondermeester van Deerlyk. De waarheid en onze gestrafte confraters zijn wij hierover een woord uitleg schuldig. De Patrie en drie andere gazetten zijn ver oordeeld door den tribunaal van Brugge en streng veroordeelddat is waar. Dat zij veroordeeld zijn voor eerroof, dat is valsch; de gazetten die zulks melden zonder uitleg bleven te kort aan de broederlijkheid, die de gazettiers malkaar schuldig zijn en missen of liegen. De rechtbank heeft eene verschoonbare missehrij- ving gestraft, niet eenen onvergeefbaren eerroof. De officieele ondermeester van Dickebusch was, over een vijf maanden, veroordeeld voor onzedige daden. De Patrie meldde die vereordeeling; maar misschreef en zette dat de officieele ondermeester van Deerlyk veroordeeld was door de rechtbank van IJper, en het moeste staan van Dickebusch. Missen is menschelijk. Een gazettier die rap, rap moet werken kan licht een woord miszetten. Iedereen weet en verstaat dat. Twee dagen later bemerkte de Patrie hare misse en, altijd eerlijk, ze herstelde ze seffens en uit haar eigen. Middelerwijl hadden drie gazetten de misse van het Brugsche blad overgedrukt. Ziedaar de feiten. Verneemt nu de straf. Op proces ingespannen door den offieieelen onder meester van Deerlyk zijn de Patrie en drie andere gazetten veroordeeld tot 1°) 3 insertien van het vonnis in hun eigen blad 2°) 1000 fr. schadevergoeding; 3°) 1000 fr. insertien in andere bladen 4°) de proceskosten. De Patrie moet het meeste deel dier straffe afdragen. Dat vonnis werd geveld door de rechtbank van Brugge, voorgezeten door den heer Lefrancois, beroemd door zijne misslagen tijdens de Wetgevende kiezing van 1880. Volgens ons is dat vonnis veel te streng. De Patrie had geen boos inzicht gehad alles toogdedat zij eene verschoonbare misse had begaan. Toch kon die misse schade gedaan hebben. Wij verstaan dat die schade aan eere en reputatie dus recht gaf aan eenige herstelling. Eene opname van een vonnis, die misse en de onschuld dos onder wijzers van Deerlyk bestatigend, ware voorzeker eene voldoende herstelling geweest. En de tribunaal van Brugge heeft eeno straffe uitgebracht die rond de 2500 frank zal bedragen De tribunaal heeft, volgens ons en velen, den geest der wét en de- omstandigheden des proces' niet begrepen of vergeten. Het Hof van Beroep van Brussel heeft., deze laatste jaren, verscheidene keeren verklaard en de gezonde rede leert dat in drukpersprocessen de schadeloos stelling moet geregeld zijn op de geleden on toch eenigzins bewezen schade. Is de schadeloosstelling in zake der Patrie alzoo geregeld? Het vonnis, dat de Patrie getroffen heeft, gaat zijdelings geheel de drukpers aan. Men gelieve dit te begrijpen en te overwegen! De wet op de drukpersmisdrijven behoort ver anderd te wezen. Het vonnis dat wij bespreken is er een nieuw bewijs van. De drukpers bewijst de Wetgevende Kamers grooten dienst. Wanneer verleent de erkentenis der Kamers recht aan de billijke eischen der drukpers? Wanneer? Assisenhof van Westvlaanderen. De zaak Colpaert en O heeft geheel de andere week eenen grooten toeloop van volk naar de Assisen onzer provincie gelokt. Zaterdag rond 8 ure des avonds eindigde het geding. Hot stropte van nieuwsgierigen in de gerechtszaal en buiten, als de uitspraak der jurij moest bekend gemaakt zijn. De grootte van den toeloop en van de benieuwdheid veroorzaakten eenige wanorders die eindigden met het overbrengen naar de policiewacht van eenige personen, beschuldigd van tegenstand aan de gendarmen De drie beschuldigden Hendrik Colpaert, officieele onderwijzer. Verlinde, timmerman, en Mathilde Dieryckx. landbouwster, zijn door de jurij onschuldig verklaard en door de rechtbank in vrijheid gesteld. Alle drie waren op de behendigste manier door hunne avokaten verdedigd geweest. Priesterlijke Itenoemiiigcii. Mgr de Bisschop van Brugge heeft benoemd Pastor te Ploegsteert, M. Omer Plaetevoet, bestierder der Rousbrugghe-Damen te IJper. Een koninklijk besluit verleent hulpgelden, beloopend te zamen tot 14,810 frank, aan ver scheidene gemeenten van Westvlaanderen, voor den onderhoud van behoeftige doofstommen en blinden, geplaatst in gestichten voor doofstommen. M. R. Meynne is, te Nieuport, lid benaamd van de bestiercommissie der openbare bergplaats. Aan M. Vanquaethem, geneesheer te West- roosebeke, is het burgerkruis van P klas verleend voor diensten bewezen in besmettelijke ziekten. en MM. Reynaert en Sabbe van Brugge hebben' het leegste aanbod61,985 fr. op een bestek van 63,920 fr. 20, gedaan voor de herstellingswerken aan de Stadshalle te Nieuport. Te Schoore is de inhuldiging van den E. H. Vandale, als Pastor, zeer schoone geweest ondanks het slecht weder. Proficiat, Schoorenaars, gij hebt uwen nieuwen herder wel en hertelijk onthaald. De oude stokerij van Eessen met de over geblevene materialen is, Maandag, overgegaan aan M. Aimé Sabbe van Wercken, voor 36,100 frank. Voor den uitslag der kiesexamens van Bamesse komt het arrondissement Veurne op den 7° rang tusschen al de arrondissementen des lands. Bergen komt het laatste en 't oolijk Brussel het voorlaatste. In de provincie Luxemburg zijn de katholieken reeds in volle werkzaamheid voor de aanstaande kiezingen, die vele hope geven te Namen hebben onze vrienden als kandidaten voor de Kamer ge kozen de heeren de Moreau en de Montpellier, aftredende leden, en Paul de Bruges en Doucet. Het vraagboek voor de kieskeurmge is uitge komen. Katholieken, vrienden, het staat in den Moniteur van Dinsdag. Tracht het te krijgen en maakt er zonder uitstel gebruik van, om hoe meer jonkheden hoe beter te bereiden tot het kiesexaam van April aanstaande. En slapen wij niet Zijn door de rechtbank van Veurne veroordeeld Verminck Karei, vischverkooper te Veurne, tot 50 fr. boet of 8 dagen gevang, voor onvrijwillige wonden. Blanckaert Pieter en Blanckaert Francis, land bouwers te Leysele, de eerste tot 50 fr. boet of 15 dagen gevang, voor eerroofde tweede tot 26 fr. boet of 8 dagen gevang, voor slagen. Tyteca Louisa, huisvrouw Vandecasteele Pieter, werkster te Veurne, tot 8 dagen gevang en 26 fr. boet of 8 dagen gevang, voor eerroof. Vynck Hendrik, visscher te Nieuport, tot 15 'dagen gevang, voor slagen en wonden. Vancraeynest Jan, herbergier te Middelkerke, tot tweemaal 26 fr. boet of 8 dagen gevang, voor slagen en eerroof. Voorons Achiel, werkman te Roosendael, thans gevangene te Veurne. tot tweemaal 3 maanden gevang, voor gekwalifieerde dieften. Vanoost Octavia, huisvrouw van Leopold Prince, werkster te Proven, tot 8 dagen gevang en 26 fr. boet of 8 dagen gevang, voor eerroof. De naaste kiesexaams zullen plaats hebben den 26, 27 en 28 April aanstaande om 9 ure voormiddag Er zal mogen eene avondzitting zijn, beginnend om 5 ure. Een brand ontstaan in het huis van Alfred Santenaire. tabak en likeurkoopman in Overleië te Kortrijk, heeft voor 23,000 frank schade ver oorzaakt. Alles was verzekerd. Te Kortrijk, heeft men uit de Leië het lijk getrokken van een groote, kloeke manspersoon, die niet gekend is. Een dezer avonden kwamen twee bedelaars op de hoeve van M. Nys, te Kortrijk, eene almoes vragen. Zij ontvingen eene ongunstige antwoord. Eene uur nadien brandde do vlasschelf van boer k hadden zich gewroken. Zij hebben hunne misdaad aangegeven op het bureel yan policie en gezeid ze gepleegd te hebben om eten te krijgen. i'e Oostende heeft men uit de tweede haven kom het lijk opgetrokken van een onbekende, die maar eenige uren in het water verbleven heeft. Zijn signalement 'is zwaar van gestalte, grijs h«ar- versch gesehoren, schijnend een 50 jaar oud. jgidet lijk droeg geene sporen van geweld. De zeer eerw. heer Hiiys, Deken van Poperinghe, is berecht. Dinsdag voornoen is to Rousselaré, gehuchte de Ruiter, de houten molen van Godeeris-Verpoort omvergeworpen en verbrijzeld, ten gevolge van het breken eens vleugels. De molenkuecht was bezig met eenen zak graan in den trechter te gieten boven den draaisteen, als het onheil plaats greep; hy spoedde zich do vrange te leggen, maar de molen zwierde voort, en als dat moleneinde boven was rechtover het gebrokene geheel de molen waggelde en slingerde, zoodat hij in twee of drie zwenken overtuimelde, de staak was afgevrongen aan de stoenschooren, als een riet, en geheel het getuig la" in gruis en spaanders. Een buurman, Pillen genaamd, die in de overlasttijden hielp aan het oliebrood, is erg gekwetst en gewond van onder de puinen gehaald; men vreest voor zijn leven. De molenknecht is er met schrik van afgekomen en wat kneuzingen. De dienstmeid des molenaars was langs den steeger als de molen overkantelde en zij sprong zoover zij kon. om er niet onder te verbryzelen slechts eene schram aan de wang heeft zij bekomen en eene blauwe oog. De molen had sedert wel twee eeuwen storm en orkaan getrotseerd, en nu met gewonen feilen wind komt hij aan eene ramp. Vrijdag nacht was een kerel op zijn gemak bezig met kiekens te stelen op de hofstede van sieur Lycke, landbouwer te Steenbrugge, grondgebied Oostcamp. De kiekens werden een voor 'een in eenen zak gesteken. Als de zak nu vol was en hij gereed stond om met den buit te vertrekken, werd hij door eenen gendarm bij de kraag gevat. Men deed hem den zak ledigen en de kiekens werden in hun hok weder gesteken. Men denkt dat het een der daders moet zijn der menigvuldige diefstallen, sedert eenigen tijd al die kanten gepleegd. Die kerel, met name Pieter Pardou woont te Steenbrugge; hij heeft al verscheidene straffen ondergaan voor mishandelingen. Te Rousselare is weeral oen ongeluk gebeurd op den lijn van den ijzerenweg. De vrouw van eenen bareelwachter, wonende rechtop de haven der vaart, ging Woensdag in den vroegen haar waschtje op eene koord hangen aan den overkant der baan. Het slachtoffer was aangedaan van eene kwaal of vallende ziekte; bij het opkomen van den trein van kwart voor zes ure viel zij op de baan en werd eenen voet afgereden en anders nog deerlijk gekwetst aan het hoofd. Men vreest voor haar leven. LEtoile verzekert dat M. Van Humbeeck niet ziek en is. M. Collaert. peerdenkoopman te Gent, heeft gewed tegen M. Kint, brouwer te Schaarbeek, dat een zijner peerden in 40 minuten den afstand tusschen Aelter en Thielt, dat is 15 kilometers 3/4, ging afleggen. De loop moest geschieden inge spannen met twee personen in het rijtuig. f Zondag had de loop plaats. M. Collaert heeft gewonnen. Miss, een zijner peerden, heeft die 16 kilometers geloopen in 37 minuien, en als zij te Thielt kwam scheen zij niet moede. Als zij zeerst liep deed zij eenen kilometer in 2 minuten. Deze wedding had tusschen elven en twaalven eene onzeglijke menigte volk vcreenigd bij Thielt langs de Ruysleedsche kalsyde. Te Brussel gaan ze een nieuw geuzenkollegie of Athensem bouwen, 't En zal maar 2 millioentjes hosten. Met Half-Vasten gaat er te Brussel geene kalverkade zijn. Des te beter. Het jaar door loopen er kalvertjes genoeg in de hoofdstad. Vijftien Vlaamsche boeremenE^giën van de kanten van Maldeghem en Capryke, gezamentlijk 125 personen, vertrekken naar Mexico. Het gouvernement van dit land heeft hun geheel gunstige voorstellen gedaan voor dat zij hadden willen de inlanders den kweek en de bewerking van het vlas leeren. De Courrier de Bruxelles meldt dat het gouvernement, volgens loopende geruchten, in sommige plaatsen de onderwijzers 4 frank drinkgeld beloofd heeft voor iederen nieuwen leerling dien zij kunnen opdoen. In de Hoogstraat te Brussel gaat er eene nieuwe stadsschole gezet zijn, die 500,000 frank zonder den grond zal kosten. Dit cijfer is gegeven door La Chronique des Travaux publics. Waarachtig, de zotten zijn al te Brugge niet! 't Is panne 1 Van Humbeeck gaat gerust slapen en smakelijk eten. De Gemeenteraad van Molenbeek wil er niet van hooren van het nieuw hospitaal te doen bedienen door nonnen. De Commissie der Godshuizen was voor de nonnen de Gemeenteraad er tegen. Vruchteloos hebben de heeren Detienne, Laureys en Jacobs bewezen dat al de geneesheeren de Zusters voorentrokken bij de wereldsche oppasters dat de ware zelfsopoffering slechts bij de Zusters is; dat de Zusters nog geen half zooveel en kosten als de wereldsche ziekendiensters enz. Burgmeester Hollevoet heeft geantwoord geen nonnen, want deze doen op verre naar geen werk als de wereldsche oppasseregen. Met 15 stemmen tegen 5 is het dan afgegaan dat het gasthuis zal toevertrouwd zijn aan een wereldsch personeel. Mogen de zieken welvaren met dat personeel Het bestier der Godshuizen van Bergen heeft het verwereldlijkt weezenhuis bezocht en seffens doen hemden koopen. De weezehens hadden anders Zondag niet kunnen veranderen van hemde, 't Is de liberale Journal de Mons die het vertelt. En dat weezenhuis is door eene groote, wereldsche madame bestierd! In de Rattestraat te Brussel is een huis, dat onder dak stond, ingestort en het heeft in zijnen val het bovenste van twee in opbouw zijnde huizen medegesnakt, waardoor ervoor 10,000 frank schade is veroorzaakt ten nadeele van Jan Baptist Antoine van Sta Gillis. Eenigen tijd heeft men gevreesd dat een nacht waker onder de puinen was verongelukt. Gelukkiglijk is de vent uitgekomen, gavig en ongekwetst maar dronke lijk een geernare' In het leeg gedeelte van Brussel is er een huis ontdekt, waar, volgens do faam, zeer schoone schilderijen te zien waren. Het waren daar inderdaad levende schilderijen. Een liberaal van hooge vlucht is in de strop gevangen. Er zal, zegt men, niets van uitlekken. M. De Maeyer. katholieke onderwijzer te Neder-Hasselt, door laffe liberalen aangeklaagd en van erge dingen beschuldigd, is door de rechtbank van Gent vrijgesproken. Eene briefwisseling uit Brussel bewijst dat ons Koning Leopold geheel warm zit en niet ruïneert met zijn Afrika. Op 782 stalen wijn ontleed te Parijs zijn er, in de maand Februari, maar 136 goed gevonden op 531 stalen melk maar 167 en 18 stalen azijn 0. Het kanton Avers in Zwitserland weigert zijne lasten te betalen, omdat het gratsch geruïneerd isde geuzerij zal het ook nog zoo ver brengen in ons land. De Parijzenaars zijn wijnleerzen in 1881, dronken zij dooreen 227 liters wijn in een jaar zij meugen ook de oesters, want zij aten er, in 1881, dooreen 2 kilo 324 grammen. Een onderofficier is doodelyk gewond, in het tolhuis van Lijon, door de misdadige ontploffing eener kardoes dijnamiet. In Frankrijk eten ze in een jaar 32 millioen oranjeappels. Koning Willem van Holland en Koningin Emma zijn verwacht, te Brussel, den 1 April en burgmeester Buis heeft goeste ze te vragen op eene dansfeeste, en M. Vander Kinderen, volksvertegenwoordiger van Brussel, is nu algemeen genaamd Leon des Enfants of Bébé Vander Kinderen, en dul? Men leest in la Gazette. Men schryft ons uit Spa Het lijk van eenen onderwijzer (offieieelen) is gevonden geweest in den citeern zijner woning. Men vermoedt dat deze onderwijzer zich te kort gedaan heeft. J. Comely schrijft in le Matin van Parijs dat het iverkvolk dezer stad hooge daghure wint en och altijd armoede heeftomdat het*te veel teert en smeert en drinkt en zwiert, en dat het zatlapt en smeert zonder vooruitzicht, omdat het den weg der Kerk vergeten heeft. Pater Lutz, missionnaris te Rio-Ponto in de Colonie Sierra Leone, heeft eene bloedige botsing belet tusschen het volk van eene Fransche factorie en de negers van koning Benoit Katty, botsing die voorzeker hadde afgeloopen met de uitmoording en pluntering van het Fransch gesticht. M. Ch. Bour, bevelhebber van Rio-Ponto, heeft Pater Lutz eenen offieieelen brief van bedanking geschreven. Te Weenen heeft de post dezer dagen eenen brief doen bestellen aan L. Beethoven. Beethoven is dood in 1827. Hoe zal de bode hem nu gevonden hebben De brief was verloren gerocht in het begin dezer eeuw. Dijnamiet. Te Escaudin bij Valencijn hebben mijnders met dijnamiet voor 550 frank schade gedaan aan een in opbouw zijnde huis, toebehoorend aan den koolmijnder Herbeaute Haverluy, heeft men een kardoes dijnamiet ontsteken in het keldervenster van eenen werkman en eene ontploffiing van dijnamiet veroorzaakt in de Kelderstraat. Wrake zit achter die daden. Ten prijze van 60 centimen verzendt de Société St. Charles Borromée, rue Montagne-aux-Herbes- Potagerès, 10, Bruxelles, een nuttig boekje over den landbouw getiteld Les Plantes et les Engrais. Die de kanse zoekt van dood te gaan, trekke naar Parijs, tijphus, roode koorts en tering maken er tegenwoordig veel slachtoffers. In Duitschland klagen de kenders van onderwijs dat er geen handwerk genoeg gedaan is in de officieele meisjesscholen. Paus Leo XIII heeft 20,000 frank gegeven voor de armen van Rome en 20,000 voor de armste Seminarien van Italië. Woensdag heeft men in deMagasins du Louvre 500 dieften bestatigd. Victorke Bonaparte is de gewezen Keizerin Eugenie gaan bezoeken in Engeland. In de bibliotheek van Arezzo heeft men een kostelijk handschrift ontdekt bevattend het werk van Sint Hilarius Demysterüs, werk dat verloren was en nu zal gedrukt zijn door de zorgen van Z. H. den Paus. Nubien. Generaal Graham heeft de troepen van de opstandelingen, aangevoerd door Osman- pignan, volledig verslagen na een hevig gevecht in hetwelk de 16 brigade der Engelschen veelgeleden heeft. De verliezen der opstandelingen worden beraamd op 4,000 dooden en 6,000 gekwetsten. De obstand in Nubien heeft dus eenen feilen klop ontvangen. Generaal Négrier, bevel voerend over het FraDsch expeditiekorps in den Tonkin, heeft de stad Bac-Ninh ingenomen, die verdedigd was door de Zwarte vlaggen en Chinezen, en zich meester gemaakt van de citadel, die met kanons Krupp gewapend was. Te Ottembourg telt de katholieke school 250 kinders, tegen de officieele eene dozijn. Niet temin wil de officieele inspecteur haar het recht van getuigschriften voor de kieskeuring af te leveren betwisten, onder voorwendsel dat zij het vertrouwen der familiën niet bezit. En de officieele toen? Het voorstel Windhorst, dat de afschaffing vroeg van het Sperrgesetz of de wet, die den Staat in Pruisen toelaat de jaargelden der katholieke priesters in te houden, is verworpen. Dat voorstel heeft nogtans zijn goed gedaan, want het heeft de onrechtveerdigheid van de broodroofwet doen uitschijnen en de slapers der katholieke gezindheid geschud en geschommeld dat zij wakker geschoten zijn. Verscheidene protestanten hebben het voorstel Windthorst opentlijk ondersteund. Onder dezen verdient Dr von Gerlach eene bezondere melding. Hij heeft namentlijk in eene gespierde redevoering bewezen dat de broodroofwet kwalijk en slecht is dat zij den Staat nadeel doet en het volk verbittert; dat de Meiwetten moeten volledig afgeschaft zijn dat de Katholieke Kerke recht heeft aan vrijheid en dat het in het belang van het gou vernement is die vrijheid te verleenen. De liberalen hebben de edelmoedige woorden van dien Protestant uitgeschuifeld. O, die schoone vrijheidsmannen! Von Bismarck weigert nog recht te doen aan de Kerk. Intusschen blijven de katholieken eens en bereiden zij door de aanhoudendheid van hun werk en de verdiensten van hunne kristene verduldigheid de ure en vreugde der overwinning. Eere en lof aan hen en hun hoofd Windthorst!

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude | 1884 | | pagina 2