II andelsberich ten Zeer Schoone Venditie Venditie van MEUBELS, Overslag van een Woonhuis Overslag in eene zitting OVEBSLAG zonder uitstel IlYSTEL te Woumen-dorp. Venditie in Woumen-dorp. KOOPDAG TOEWIJZING Koopdag van Herberggerief, INSTEL TE WOUMEN, Boomen en Plantsoenen, BRIEF UIT CHINA. a a 21 50 a - 16 50 a 19 - 17 a 19 - 22 a 24 - 5 Maart. 21 a 24 50 a 16 50 a 19 17 50 a 19 - 21 a 23 8 Maart. 22 50 a 23 50 17 - a 17 75 19 a 20 18 - a 20 - 20 a 21 5 a 6 - 3 30 a 3 40 mx «lau»*: STTTIDXE Het gaat proces zijn voor het Heilig Bloed en men twijfet er niet aan of het Hof van Beroep van Gent zal een vonnis uitbrengen dat de processie en den eeredienst van het H. Bloed onmooglijk maakt. Geen twijfel meer mogelijk. Het is geen tien dagen geleden dat wij hier eenbuitengewone genezing, door middel der Zwitscrsche pillen, bekend hebben gemaakt, en wij hebben het ge noegen opnieuw een zoodanig feit aan onzo lezers mede te deelen. De heer Brifataux, te Valenton, schrijftIk ben sedert 8 jaar door slepende rhumatiek aangetast; ik heb van alle mogelijke middelen gebruik gemaakt, ik heb mij echter nooit zoo wel gevoeld als nadien ik de Zwitsersche pillen bezig. Ik behoef u niet te zeggen hoe gelukkig ik mij gevoel. De Zwitsersche pillen, waarvan de etiquette het zegel van de Fransche Staat ter garantie draagt, kosten 1 fr. 50 de doos. Hoofd depot Apotheek Pelerin, 12, ruo de l'Écuyer, Brussel. Wij roepen de aandacht in op de annonce van 't Zilverwerk-fabriek Alflnide, van M. Rundrakjn, II, Hedwigasse. 4, te WEENEN (Oostenrijk). 4'i stuks verzilverde Tafel-serviesen aan den geringen prijs van !7-5©fr. Men zie verder. SANGHAI, Nieuwjaar, 1883. Aan mijnen vriend M. C. V. C. Heer on vriend, en fraaie man, Meer dan ik het zeggen kan. Die'steeds in mijn hert zult blijven. Hert en brief wil ik tt schrijven. Peis hier verre op 't Oostenstrand, Komt de taal van 't vaderland Mij soms vragen achter dichten Zal ik? Ah, 'k zal mij wel zwichten Van te zeggen 'k wil niet. neen! 'k Min mijn tale lijk geen een; Wat ik mocht van moeder leeren. Wil ik tot den dood toe eeren. 'k Moet! mijn hoofd staat al in vuur, 't Moet er uit. Noch rust noch duur Eer het wordt er uit gedreven Nutteloos is 't weer te streven. Zoo dan, penne, 'k laat u gaan, Vliegt een ure, staat 't u aan. Maar, waarover zal ik spreken? Nieuws? Neen. 't Nieuwsblad alle weke, 'k Late varen eiken dag. Geeft meer dan er tijd af mag. Priesters staat een andre tale. En... goe vrienden, al te male. Zeggen geren, kort en klaar, Wat. ligt in hun herte daar. Sina's lof moet ik verkonden. 't Ligt rondom mijn hert gebonden. Met den sterksten liefdeband 't Is mijn nieuwe vaderland. Vlaamsche vriend, moet ik u vragen Zulk een' tale te verdragen? Vriend, al min ik Sina, toch Staat mijn Vlaanderen boven nog! Mocht ik 's Heeren wil bevechten? 'k Voelde rond mijn herte vlechten, Jaren lang, den liefdeband Die mij trok naar S/naland. 'k Hoorde Jesus' stem daarbinnen 'k Kom naar Sina zielen winnen. Kom, mijn kruis geef ik als loon, Met een kroone wonderschoon En naar Jesus vloog ik. Krachtig, Sterk is liefde God almachtig, Eeuwig aller Heeren Heer, Trok zij uit den Hemel neer. Maar zeg Satans rijk vernielen, 't Vrij vechten van heidenzielen, Is dat geen te lastig werk? Vreest ge 't niet? Neen! Liefde is sterk; Viele 't werk al nog zoo lastig. Liefde maakt den wil standvastig, Liefde maakt het lijden zoet. Liefde of God is alle goed. Vreezen? Wat? Maar kruis en smei te, 't Is een' gift van Jesus' Herte, Rykste schat er in bewaard, Dien Hij voor zijn' vrienden spaart! Wilde Jesus mij hem geven, 'k Kocht hem geren met mijn leven. Werken zonder rust! mijn lot! Lijden zonder troost- voor God x Sterven zonder eer! - O blijde, Of ik mocht aan Jesus' zijde 't Kruis ook dragen, blij van moed; Voor de zielen, al mijn bloed, Tot den jaatsten druppel geven. En zoo winnen 't Eeuwig Leven 'k Ben 't niet weerd maar Jesus kent Aan zyn macht en goed geen end. Nu, lijk alle christen menschen, Zal 'k mijn' vriend een nieuwjaar wenschen, Oudewets, en kort en goed. Lijk een ware Vlaming doet. De oude liedjes zijn de schoone, Voois en zin 't spant al de kroone! Zei Grootmoederen 't is waar. Zalig Nieuwjaar, binst het jaar Veel geluk; veel jaren; en den Schoonen, zoeten Hemel t'enden, Amen! Daarmee uit Meteen, 'k Groet de vrienden, groot en kleen "k Heb ze lief, juist als voordezen, En zoo zal het altijd wezen, In der eeuwigheid En gij, Heer, mijn vriend, bid veel voor mij, Zonden-rijke sukkelare, Juliaan Van Dosselaere. Deze roerende verzenbrief werd geschreven door den Eerw. Heer. Juliaan Van Dosselaerevan Thourout, priester der Gezelschap Jesus en missionnaris in China. Hij werd gezonden aan eenen boezemvriend en spreekt de eenvoudige tale des herten en der waarheid. Onzen abonnenten raden wij ten zeerste dezen brief te lezen en te overleggenzij zullen er uit leeren wat een Vlaamsche missionnaris is, welk zijn wensch en werk, welk zijn gevoel en liefdevier. Burgerstand der stad Dixmude. GEBOORTEN. 11 Maart. Adronie Vanhaeren, dochter van August en van Elisa Millecam (Molenstraat). 12 id. Elodia Blomnie, dochter van Eugeen en van Amelia Peoren (Groote Markt). HOLLOWAY's PILDEN. Niets bewaart de gezondheid zoo goed als van tijd tot tijd een op het gestel gunstig werkend middel, bij de weersveranderingen of wanneer de zenuwen verslapt zijn. Deze Pillen werken uitmuntend op de maag. lever en nieren, en zuiveren het bloed zoo volkomen, dat zij buitengewoon krachtig zijn in het afweeren van alle wai ordelijkheden der maag, koorls, diarrbee, roode loop en andere ziekten, en in het geven van toon en veerkracht aan verzwakte gestellen. Allen die tie natuurlijke en prijzens waardige begeerte hebben, om hunne eigene gezondheid en die hunner betrekkingen te bewaren, kunnen niet beter doen dan op Holloway's Pillen te vertrouwen, die verkoelen, regelen en versterken. Deze zuiverende Pillen zijn geschikt voor eiken ouderdom, alle jaargetijden, klimaten én gestellen wanneer alle andere middelen falen. Zij zijn de beste vriend der vrouwen. AALST. 8 Maart. Heden werden er 2 zakken hop gewas 1883, van gemeene kwaliteit Ier markt gebracht en verkochtvan fr. 125.00 tot 000.00 de 50 kilos. P«jr hektolitar Tarwe Rogge Sukrioen Haver Bootten Aardappels Boter, de kilo 't stuk, 7 Eieren, do 25 DIXMUDE. 10 Maart, fr 14 48 a 16 90 11 38 a 13 10 12 07 a 13 10 5 - a 7 3 37 a 3 76 ickt.. 2 36 a 2 63 1 46 a 1 55 3 Maart. 14 48 a 16 55 12 41 a 1379 11 38 a 13 10 12 41 a 1379 5 a 3 50 a 2 45 a 1 63 a 7 3 89 2 72 0 Per 100 kilos. ROUSSELARK 11 Maart. 4 Maart. Zaaifarwe fr. a a Tarwe, nieuwe a a - oude 24 a 25 50 24 a 25 roode 22 a 22 50 22 a 22 50 Rogge 17 a 17 50 17 a 17 50 Haver 18 50 a 19 19 a 20 Boonen 21 a 21 50 19 a 20 Aardappels 5 a 6 5 a 6 Boter, de kilo 3 50 a 3 60 3 40 a 3 50 Suikerijboon 17 75 17 75 a Viggens 21 a 29 20 a 30 Koolz-olie.100 k. 71 50 a 72 50 a Lijnz-olie, 100 k. 46 50 a 47 47 50 a Per 100 kilos. Tarwe nieuwe Rogge Sukrioen Haver Boonen Erwten VEURNE 12 Maart, fr. 21 a 24 brood per kilo 7 Maart. 18 60 13 75 11 25 5 3 45 a Algemeene prijs voor het bruin en half 49 centimen. POPERINGI1E. Per hekt. (middeuprijs). 14 Maart. Tarwe Ir. 18 65 Rogge 1375 Haver 11 25 Aardappels 6 Boter, de kilo. 3 15 Hoppe. 50 kilo 115 a BRUSSEL, 12 Maart. Tarwe, per 100 kilo. fr. 21 50 a 23 50, rogge 16 a 16 50, geerste 20 a 22 haver 17 5o""a 18 50. PARIJS, 14 Maart. Koolzaad-olie (100 kilo) loop. maand fr. 74 lijn-olie 53 50. tarwe 23rogge 15 75, moei (159 kilo) 48 62. Suiker, beschikb. (witte 3°) n° is fr. 52 87, geraffineerde (2 uit. prijzen) 101-50/103-00. LA VILLETTE, 13 Maart. Veemarkt. Er -waren 1,775 ossen, 413 koeien, 152 stieren, 1,268 kalvers, 17.030 schapen, 3,933 vette zwijns. Verkocht 1.650 ossen, 405 koeien. 148 stieren, 1.054 kalvers, 10,280 schapen. 3,925 vette zwyns; aan de volgende prijzen per kilo 1« kwal. 2« kwal. 3* kwal. Ossen, fr. 1 68 1 50 1 15 Koeien, 1 58 1 37 1 05 Stieren, 1 48 1 28 1 10 Kalvers, 2 20 2 00 1 70 Schapen, 2 00 I 80 1 65 Zwijns, 1 46 1 42 1 36 BRUGGE. Per hektoliter. 15 Maart. 8 Maart. Tarwe Rogge Boonen Geerste Haver Aardappels Boter, co kilo Per 100 kilos. Tarwe Rogge Boonen Haver Erwten Aardappels Boter, de kilo fr. 16 50 a 11 50 a 14 a 0 a 6 50 a 5 a 2 36 a 19 - 12 14 25 0 - 9 25 6 50 3 36 17 50 a 12 - a 14 - a a a a a 7 50 4 50 2 36 18 50 12 50 14 75 9 25 6 - 3 27 fr. 23 - 17 19 - 17 20 - 4 50 3 15 IJPER. 15 Maart, a 23 75 a 18 - a 22 - a 19 a 22 a 5 50 a 3 40 Handel en nijverheid. De hoppemarkt is flauw, de prijzen dalen. Markten van graan, vlas, olie en vee kaim en zonder morkbare veranderinge in de prijzen. DONDERDAG 20" MAART 1884, om 1 1/2 ure namiddag; van 50 Koopen Eiken BOOMEN, 20 Koopen Lijsteboomen, 60 Koopen Plantsoenen, 50 Koopen zware en lange Larixen en 1500 Eiken Snoei ameloozen, in het bosch van Houthulst te Clercken, langs den steenweg. Ten profijte van M. R. Cotteau, groot grondeigenaar aldaar. Betaalbaar bij ALOISE RYCKAERT, Zaakhandelaar te Clercken. AOTf KIS KANTOOE van den WAUTEHS, TE') Bij faling. A. MAANDAG 17" Maart 1884. om 1 ure namiddag, SCcrslinlcii en Uriiclitru, bij da wed. Alexander Vermeesch te Dixmude. l>. DIJNSDAG 18" Maart. 1884, om 3 uren namiddag, in het Vredegerecht te Dixmude. en H. 0-02 40 c. Erf te Dixmude in de Beerststraat. Bewoond door de \v° Alexander Vermeesch. Aanslag met de geldtelling. Met tusschenkomst van den Notaris VALCKE, te Dixmude. II DONDERDAG 27" Maart 1884, om 3 uren namiddag, ten Stadhuize te Dixmude. V4\ Koop 1. WOONHUIS, Schuur, Stalling en H. 0-10-76 c. Erf te Eessen-dorp, kadaster sectie A, nrs 311a en deel 311d. Gebruikt geweest door w° Vandenhrovcke. Aanslag met de geldtelling. Koop 2. H. 0-49-84 c. ZAAILAND nevens voorgaande, kad. Se A, deel nr 31 Id. In gebruiktreding met het scheiren van den Oogst. Koop 3. H. 0-43-20 c. MAAIGRAS in de kleine Brouckagie te Eessen, kad. Se A, nr 196. Aanslag met de geldtelling. Tijteïs en voorwaarden bij den Notaris WAUTEUS te Dixmude. Ook inlichtingen te bekomen bij den Notaris VANDEN BERGIIE te Pervyse. lil DONDERDAG 3" April 1884, om 3 uren namiddag, bij de weduwe Toebat- Rommelaere te Zarren. van H. 0-80-70 c. ZAAILAND te Clercken aan de dorpplaats, kad. Se A, nr 43a. Gebruikt door Karel-Louis en David Debacker, tot 1 October 1884 te fr. 120 bij jare. Verdeeld in 4 loten. Afzonderlijk ingesteld fr. 4875.»» IV INSTEL, MAANDAG 7" April 1QO, OVERSLAG, Idem 21" April i8M' telkens om 3 uren namiddag, in de - Burgondische Schild, Woumenstraat te Dixmude, van Gemeente Rening helst (de Klijtle). Eene bebouwde HOFSTEDE en H. 12-23-51 Erf, ondergrond van Gebouwen, Boomgaard, Zaailand en Meersch, langs den steenweg van Reninghelst naar Kemmel. Boomprijs fr. 918."» Bewoond en gebruikt door Livinus Van Cayseele te fr. 1680 bij jare, boven de lasten tot 1 October 1885. Tijtels, plans en voorwaarden bij den Notaris WALTERS te Dixmude. DONDERDAG 20" Maart 1884, ten 5 ure juist namiddag in de te verkoopen herberg - het Neerhof, bewoond door Louis Depuydt. Van een GROOT HUIS met Stallingen, verdeeld in 2 koopen en H. 0-05-46 c. Erf in Woumen-dorp, langs den steenweg. Om van koop 1 in gebruik te komen met 1 Mei 1884 en van koop 2, aanstonds na de geldtelling. 1/2 inslelpenning te winnen. Door 't ambt van den Notaris LAURENT PROOT te Woumen. DONDERDAG 27" Maart 1884, ten 2 ure juist namiddag, ten sterfhuize van Philippe Hommers, in leven rentenier aldaar, van schoone KUISMEITBELE 3ST, Menagie-goederen, Juweelen en veel andere Voorwerpen. Door 't ambt van den Notaris LAURENT PROOT te Woumen. ICA-HSTTOOIR, van den NOTARIS VERTÉ TE MERCKEM. Donderdag SO" .Haart, ten 1 1/2 ure, te Woumen en te Merckem, schoonen Koopdag van omtrent 40 KOOPEN Eiken, Esschen, Klemmers, Wilgen en Popeliere Boomen. De vergadering op het hof van Amand Marchand te Woumen-Jonckershove, langst de Schrevelstraat. van den NOTAItlS ItLCIii;, Tli iiXIILIIH. Op VRIJDAG 14" Maart 1884, om 1 ure namiddag, ter hofstede gebruikt door Leo Versavel, te Merckem (Noordeinde). van Menagiegoederen, BEESTIALEN, bestaande in eene Koei, een Jaarling, een Kalf, een Zwijn, Pluimgedierte, Wagenharnas en Landbouwersgetuig Aardappels, Beetrapen, Hooi, Strooi, Diltpersen enz. XX Op WOENSDAG 19" Maart 1884, om 3 ure namiddag, ter herberg het Paviljoen, bij Alexander Vanbavinckhove, te Dixmude, van EEN" HOFSTEDEKEN, groot 2 Hectaren 7 aren 68 cent. onder bebouwden Grond, Boomgaard en Zaailand, gelegen te EESSEN, dicht nabij de stad Dixmude, kadaster sectie Anummers 43a 44c, 45a, 46, 47, 42. Gebruikt, zonder recht van pacht, tot 1 October 1S84, aan 350 fr. 's jaars, boven de lasten, door E. Dieusaert, aan wien de gebouwen toebehooren. Ingesteld 9,600 franks. III Op MAANDAG 31" Maart 1884, om 1 ure namiddag, ten sterfhuize van M. Constant Vanthuyne, te Dixmude, Meubels en iMcnagie-goedcren. Openbare VERKOOPING van een met afhankelijke Gebouwen en 14 Aren 80 cent. medegaande Erf en Land, TE EAESKEItliE, langst den steenweg van Dixmude naar Veurne. Door het ambt van den Notaris De Seek, te Beerst verblijvende, in eene enkele zitting, vast gesteld op MAANDAG 31" Maart 1884, om 3 ure namiddag, in do te verkoopen herberg de Goede Hoop te Caeskerke, bewoond bij de gezusters mode verkoopsters Vincke. Beschrijving van het te verkoopen goed. Gemeente Caeskerke. Een schoon en gerieflijk WOONHUIS dienende voor Herberg genaamd De Goede Hoop, hebbende Ilerbergplaats, Kamer met dobbel deure, Keuken, Vaute met Keldering daaronder, Steenput, Citern', vier Bovenkamers, groote Zolder daarboven! Achterkeuken, groot Stal en twee kleene Stallekens met uitgang van oosten voor paarden en wagens, benevens 16 Aren 88 centiaren volgens titel, waarop alle deze gebouwen zijn staande en medegaande, te Caeskerke, langst don steenweg van Dixmude naar Veurne, gekend bij kadaster sectie B, nrs 350i„ 350-of en 350-pi. met eene grootte van 14 Aren 80 centiaren palende van noorden aan 't land van d'erfgenamen van d'heer Florimond De Ruysschere, van oosten aan d erven van d'heer Vermeire, te Brugge, van zuiden aan den steenweg van Dixmude naar Veurne en van westen aan 't huis en erf van den Notaris De Seek, te Beerst. Gebruikt bij de gezusters Vincke. tot 1 Juni 1884 voor wat liet Woonhuis en verdere Gebouwen betrefi en voor wat het land aangaat, zal den kooper danof met den Toeslag in 't gebruik komen. De titels en bewijzen van eigendom, zijn t'elks inzage berustende ten kantore van den boven- genattmden Notaris lie Seek, alwaar men alle verdere inlichtingen kan bekomen. ter herberg bet Rooneverdriet. DINSDAG 1" April 1884, ten 4 ure juist namiddag, van ■1° Een RENTENIERSHUIS met Hovenier- hof, groot H. 0-07-38 c. in Woumendorp. Bewoond geweest door Philippe Bommers 2° H. 0-44-60 c. MAAIGRAS in den Rhille- brouck te Woumen. 5° H. 0-96-20 c. Idem bij den Blanckaert. Gebruikt door Desire Declerck tot 11 November 1884. 4° Bezette SCHULDVORDERING van 1500 franks. 5° Idem van 3200 franks. Beide aan 4 1/2 °/0, eischbaar 22 Februari 1892. 1/2 Instelpenning te winnen. Door 't ambt van den Notaris LAURENT PROOT te Woumen. Op DINSDAG 25" Maart 1884, zijnde O. L. V. Boodschap, om 12 uren 's middags te beginnen, binnen de gemeente Merckem, openbare Verkooping ten verzoeke van Mher den Baron dk Conïnck le Merckem, Senator en Burgmeester te Merckem, van 100 KOOPEN schoone en zware EIKEN staande in de bosschen genaamd Keirselaarhelst, de Vlogge, liet Pierkebosch en Biljouwsnest, op liet land gebruikt door Joseph C'lauw en in de 20 »emeten achter het kasteel. Op gewone voorwaarden en langen tijd van betaling.

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude | 1884 | | pagina 3