mm mm ipgi Oude Gazetten MOKA KÖFFïJ PURGATIVE THEE MAAR AMERIKA. tm ül «ËW-Y0RK EN PHILADELPHIA i 11II GUANOAFSLAG. LA PETITE ÉPAHGNE Uit er band te koop. Leening van kapitalen. Bernard Danynck Adolphe Van Thuyne, Bekendmaking. Bijna voor niets i! Te bekomen Nieuwbakken krakekoeken Aan de Ilandboogschotters. Ciment-tichels te Veurne, Inlandsche Kolen in 't groot 40 c. de kilo. Belgische Maatschappij Bericht. Q ^5 Tüle THIELEN-L0N€K E, GEZWOREN LANDMETER EN SCHATTER, Eessenstraat, UIXIKJSiE. ALOIES DEMEÜLEMEESTER, heeft de eer het publiek kenbaar te maken dat hij met den 1 April naast, den van ouds gekenden winkel van wijlen Pieter Dekeyser, Groote Markt nr 30 te Dixmude, weder zal openen. FELIX CLOET-TANGHE, VOOR FR. 17-50 SLECHTS van OH ARA SARD h'Sï ".s-S g g £5 8 S-S 5;i j I S ju g V •■iii 9 -s '3 I É4b1"2 I "3 -«IS 'T^0 s 3 - ass 3 2 2.2A i 9 BesteGuano nauf af fr. 22 °/0 kil. en meerder. Soda Salpeter Zuurzout (nitrade de soude) aan voordeelige prijs onnoodig het vertrouwen op te halen waarvan het Huis sedert vier en twintig jaren geniet. A. SAPORTAS, 44, Oude Leeuwen llui, ANTWERPEN. Paraissant Ie (limanche avec 8 pages Renseignem. financiers complets. Listes de tous les tirages numéro specimen gratis Abonnement d'nn an 9 francs* Bureaux du journal 93, l»ouId Anspacli, Itruxelles. Om uit gemeenschap te scheiden. Een schoon en gerieflijk WOONHUIS, ten dienste van Herberg genaamd de Goede Hoop, met 14 Aren 80 cent. Erf, staande te Caeskerke, langst den steenweg van Dixmude naar Pervyse, thans bewoond en gebruikt bij de mede-eigenaars, de ezusters Vincke. Deze eigendom door zijne voor- eelige gelegenheid, en uitweg ter zijde, is geschikt tot uitoefenen allerhande bedrijven. Voor de voorwaarden en prijs men vervoege zich bij de gezusters VINCKE bovengenaamd. Ten allen tijde zijn te bekomen Kapitalen van 5000, 10,000, 20,000 fr. en daarboven, mits bezet op onroerend goed en aan geringen intrest. Zich aan te bieden met Eigendomstitelen ten kantoore van den Deurwaarder CLAEYS, Noordstraat n° 40, te Dixmude. COMBATSMIJTING op Tafel tusschen Woumen en Dixmude, op heden Zondag 16". in d'herberg de Rare Vogel bij Leopold Treve te Woumen. TE WINNEN een schoon KONIJN, op Zondag 16 Maart, in de herberg bewoond door Virginie Vandenbulcke, in de Kasteelstraat alhier. Combat met de JASKAART op Zondag 16n dezer bij Pieter Vandaele in den Anker. Lekker bier en goed onthaal. Tapijtsier, Huisschilder en Plafonneur, Weststraat N° 13 Dixmude, maakt bekeud dat zijn magazijn voorzien is van eene groote hoeveelheid Duitsche en Engelsche Meubel-papieren, een schoone keus van Schouwstukken alle slach van Tapijten, Froeien en Stoorkoorden in alle koleuren, Stoorgewichteu, Coutils voor matrassen, Wolle, Crin, Ganzepluimen, Zeegras, geschilderde Stoors, gemaakte Verwe, alsook een schoone keus van gemaakte Bloemen, voor liet versieren van kerken, Bouquets voor keersen en eerste Communie, Feest- en Trouwbouquets, Schietbloemen, Most enz. Men gelast zich ook met het vernieuwen van Bloemkransen en verder al wat dien stiel betreft. Verders gelast hij zich ook met het verslaan en nieuw- maken van Matrassen en pluimen Bedden. Die hem gelieven met hunne orders te vereeren mogen zeker zijn ter trouw gediend te worden. Magazijn van alle slach van Ijzerwerk en Menagie-gerief, alsook Basculs Roberval en andere. Pompen, Pekken, Zeissens enz. enz. Ook zal hij voorzien zijn van een schoon assortiment Stoven en Quinquets. Hy gelast zich met alle slach van Koper- Zink- en Blikwerken en Vertinningen. Alles aan zeer genadige pryzen en spoedige bediening. Kiekenstraat, 12, Dixmude. WISSEL-AGENT. Aankoop en verkoop van Obligatiën en Aktiën op Staat, Provintie en Steden, Spoorwegen, Kool mijnen, Weerden op vreemde landen enz. enz. Uitbetaling van alle tcelkdanige Coupons. opvolger van Robert Brys als Visschhandelaar en fabrikant in allerbeste Mostaard, heeft de eer zijne talrijke kalanten kenbaar te maken dat hij in de Kiekenstraat n° 36 aan den hoek van den Wilgendijk gehuisvest is, alwaar men in 't groot en in 't klein voortdurend kan verkrijgen Nieuwe Landorium, Stokviseh, Specie-haring, Haring om te braden, echte Hollandsche Pekel haring, gezouten Zalm, Oesters, eerste kwaliteit fijne Olie, Wijn- en Beverschen Graan-azijn, Citroenen en Oranjen. PHILIPPE DE VISSCHERE, Vischhandelaar, Kwadestraat N° 18 alhier, maakt zijne talrijke kalanten bekend dat er bij hem, zooals vorige jaren, te verkrijgen is l,te kwaliteit gezouten Zalm, echte hollandsche Pekel- en Specieharingen, alsook ingelegden Haring, nieuwe Landorium, Stockvisch, Oesters en Kreeften, gedurende de Vasten. Hij beveelt zich aan voor het bezorgen van versche visch voor bijzondere maaltijden. JULIEN VANHAUTE, Kiekenstraat nabij de groote kerkdeur te Dixmude, iaat het publiek weten dat hij voorzien is van extra goede kwaliteit Duitsche Régulateurs en Slaghorlogicn aan zeer voordeelige prijzen. Vo raleer gij uw Goudwerk koopt, ga zien V" Q,n hij zal u ter trouw en genadig dienen Vrije ingang. Tafelservies in Alüniedscis Zilverwerk. 4 2 STUKKEN VOOR FR. 87-59. Ten gevolge van uitscheiding van handel, te koopstelling met 75 °/0 op den schattingprijs, eener groote hoeveelheid - Alfiniedsch Zilverwerk- voortskomende van de daling der Vereenigde Fabrieken van Alfiniedsch Zilverwerk. zijnde nauwelijks de helft van het handwerk, en vroeger^ aan 60 frank verkocht, verzenden wij FRANCO het volgend tafelservies in Alfiniedsch Zilverwerk, extra-fijn en duurzaam. 6 Tafelmessen, hechten met beslag. 6 Forketten, uit den geheele. 6 Soeplepels, uit den geheele. 6 Koffijlepeltjes. 1 groote groentenlepel. 1 groote melklepel, zeer fijn. 3 schoone eierkoskens (coquetiers). 1 schoon thé-gestel. 1 schoon peper of suikerpot. 2 schoone desserttassen. ti messendragers. 3 puike suikerpotten. 4U-Ï stukken voor fr. 1Ï-50, ongeschonden en 10 jaar gewaarborgd. Dit ajles wordt verzonden bij de ontvangst van fr. 17-50, hetgeen wij verzoeken ons te willen zenden per postmandaat, of tegen Remboursement. NOTA. Het geld wordt wedergegeven zoo ge melde voorwerpen niet bevallen. Men zendt de hestellingen aan het Algemeen Dépot der Vereenigde Fabrieken van Alfiniedsch Zilverwerk, ÜVT. RUfSTDBAKIN, II Hedwiggasse, 4, WEENEN (Oostenrijk). FELIX NE1RINCK maakt het geëerd publiek bekend dat hij in de Stovestraat alhier n° 16 woont, en dat het Wasschen en Strijken in zijn huis zal voortgezet worden als te voorenhopende door goede bezorgdheid de gunst van eenieder te ver dienen. Ook is hij voorzien van allerschoonste gerief om in zijn huis het Photographieeren zeer kunstig Hit te voeren tot elks voldoening. Te bekomen bij PIETER COULIER-LEROY, Groot St. Jorishof, Woumenstraat, Dixmude, alle soorten van Sparren, zooals Stoppersen, Hagepersen en Boonpersen, aan prijzen beneden al andere. De ondergeteekende laat weten dat hy. met het overlijden van zijn vader, den stiel van MANDEN MAKEN zal voortzetten en vermaking zoowel als nieuw maken aanveerdt voor hetgeen zijnen stiel betreft. Trouwe en spoedige bediening verhopen hem de gunst van het publiek te genieten. Zyn magazijn blijft voortdurend voorzien van allerbeste inlandsche Stoveholen aan den zelfden prijs gelijk de Engelsche in andere plaatsen. CH. VERCRUYSSE-CAMERLYNCK. bij Albin VANDERPER, te Vladsloo, Lijn zaadkoeken, Lijnzaadmeel, Vettekoeken, alsook Nitrate en Guano; alles aan genadelijke prijzen. alle Zondag morgend van den Vasten bij H. GHYSSAERT, Kleinen dijk alhier. Op Witten-Donderdag de traditionneele Pas Cheval. GUSTAAF DEKEYSER-CUFFEZ, Kieken straat, n° 25, Dixmude, als opvolger van zijnen vader Pieter Dekeyser, heeft de eer het publiek bekend te maken als dat er een schoon assortiment van groote en kleine PIJLEN ingekomen zijn van den vermaarden pijlmaker Braem, alsook Boog- snaren. Verders Timmermanspointen. Men make het ruchtbaar. FABRIEK van GEPERSTE Roosendaalstraat, bij de brug van den ijzeren weg. CH. LEPER-TAHON, aannemer, laat weten dat zijne magazijnen voorzien zijn van eene groote hoeveelheid en allerhande soorten van drooge Cimcnt-ticliels, bij zijne talrijke kalanten sedert lang bekend, door hunne schoonheid en kloekte, alsook door de lage prijzen, buiten alle conurrentie. Om zich een gedacht te kunnen maken van den grooten keus, moet men zich ter ptaats begeven. Ingang vrij. De noodige inlichtingen voor het wel placeeren van vloeren, worden aan de koopers gegeven. Bij hem is er ook ten allen tijde te bekomen versch gemaakte Ciment, bij groote en kleine maat. Hij beveelt zich in de gunst van het publiek. GEWAARBORGDE ■wagon of schip, bij Vermeulen-Giiysbrecht, koopman in gist, Statiestraat, Dixmude. Vooraleer u te bevoorraden, onderricht u nopens kwaliteit en voordeelige pryzen. Niettegestaande den opslag der Kolen blijven mijne prijzen voorloopig vastgesteld als volgt Gezifte Kolen zonder fijne, Fr. 16 per duizend kilo. Tout-venant (50 per honderd groeve) Fr. 15 Verzending naar alle statiën. 2 Fr. 59 GEEN Jpll||L MEER!!! De Nieuw London doet |^m8| liet grijs haar na eenige dagen verdwijnen. Maakt het haer zacht, en glansrijk. Belet het uitvallen en geene verfstof. ™Wl$gSË3ËÊÊSL SP Te verkrijgen bij F. Vermeersch-Nothé, Eessenstraat 9, Dixmude, f|i fi i j V Li ft' De verbeteringen welke ik toegebracht 1 II IV L/JOit s^eb 'u 'iet maken van gedeeltelijke gebijten zijn voorzeker de beste dat de wetenschap peisde te achterhalen. Door dit nieuw stelsel heelt men noch pijn, noch ongemak en alle voedsels zijn gemakkelijk om knauwen. Droksukke, chirurgijn-tandmeester, Brussel, 29 St. Michielstraat. Men kan hem raadplegen, den eersten Dinsdag van elke maand, te Dixmude in 't hotel - de Casino, van 9 ure 's morgens tot 's noens. pi) dlj[7 M*] Verzekerde en volkomene gènezing l)il li Uil iliiï °P drié maanden tijd. bewezen door 12,000 certifikaten. De moeilijkste breuken worden teruggehouden met liet grootste gemak. Ziekte der vrouwen, doorzakking der baarmoeder, enz. ge nezen zonder ring (pessaire). -Onmiddelijk verlichting^ Eene gediplomeerde dame is aan het gesticht gehecht. J. WAERSEGERS, breukbandmaker der hospitalen en van liet leger, commandeur en ridder van verscheidene orden voor verdiensten aan het menschdom bewezen, Groenplaats 35, Antwerpen. SIUXTT CRISPIfSTTJS-ITTTXS. Gustaaf DEKEYSER-CUFFEZ, Schoen- Leerzen- en Bottinènmaker en Winkelier, brengt ter kennis van 't geëerd publiek dat hij thans gevestigd is Kiehenstraat nr 25 te Dixmude, alwaar hij geopend heefi een schoon Magazijn van Schoenmakers-waren, te weten Alle soorten van ieêr, zoo als zoolleer, geele en roode vellen, grauwe basaanvellen, strooileêrvellen, veaumarin- vellen, verlakte vellen, goudleer, blauwe verlakte vellen, zwarte severvellen en in andere kleuren, zwarte en ge kleurde veaumatveilen, peerdhals, zeelèervellen, zooger- vellen, huideleérvellen, ruischleèr, enz. Hy snijdt uiTzoo wel in 't groot als in 't klein. Sloffergoed van verscheidene kleuren. Prunelle bij de meter alsook prunelle tige met ressorts en met twee reken knopen. Pluche boordlint eu zijde boordlint. Ressorts enz. enz. NAGELS Koperen en ijzeren stekken, vierkante tatsen, volle koppen, vijzen, ijzeren tappen, gru, pointen, gareelnagels. Leesten van alle grootten, naar de laatste mode. Korken zolen Houten tappen. -Schoenmakershamers, messen, tangen, nijpers, raspen, scharen, gespen, lijkstokken, kolissen, roletten, vijlen, randzetters en alle soorten van schoenma kersgereedschappen, te lang om hier te melden. Verders is bij hem te bekomen eerste soort blink, zeemvellen, vaagborstels, handborstels, trapborstels, engelsche bezems, leiwagens, marbels, bolketten, pekkels, emballage-papieren, kindertoppen, solferstekken. Bij hem is alles te bekomen zoowel in 't groot als in 't klein. In het Bureel van dit blad van algemeene ASSURANTIËN TEGEN BRANDGEVAREN, gevestigd te Brussel, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 2 Juni 1830. De Maatschappij verzekert tegen brand, liet vuur d is hemels daaronder begrepen, en dit aan zeer geringe premien, alle roerende en vaste goederen, ingeoogste vruchten, beestialen, enz. In geval van brand, wordt bet beloop der veroorzaakte schade, zoohaast dezelve geregeld is, betaald. Kapitaal der Maatschappij VIER MILJOENEN 200 DUIZEND FRANKS. Om nadere inlichtingen te bekomen, men gelieve zich te begeven bij 9êsirc %'cirynck, bijzondere Agent te Dixmude, Noordstraat, 44. Buis van Vertrouwen. RENIL BLOMME-DEGRAER, Diamantzetter, Veumambachtstraat, 46, Dixmude. Alle slach van Diamanten en Gouden Paruren; groot assortiment, van Gouden en Zilveren Remon toirs; kleine Gouden Monters voor Damen; Ketingen en Ringen enz. enz. Schoone keus van Pendulen, Regulateurs, Reveillen en Slagborlogien in alle grootten. Tafel- servizien in alle slach. Alles aan zeer lage prijzen, ter trouw en tegen waarborg. jjg Door de voortdurende opslag in de kofiijs, aangezien ja de oogst bijna overal mislukt is, verzoeken wij onze jV talrijke kalanten zich te haasten hunne orders in tijds is te doen inschrijven. jg Wij houden onze prijzen nog staande, voor eenige ■2 dagen, als volgt 1 MOKA GEBRAND, aan fr. 3-00 per kilogr. I KOKA RUW, S-50 per kilo|r., vrij S t'huis. Alle onze Moka Koflij worden geleverd in bgonen, gewaarborgd zuiver en overheerlijk van smaak, fe Eenige agent voor Belgeuland J. STRUYF, 15, H Ouden Steenweg, Antwerpen. PIETER GEYSEN, Hoogstraat te Nieuport verkoopt in 't groot en in 't klein Bloeme, Terice en Roggemeel van zeer goede kwaliteit. Door de matige prijzen verhoopt hy de gunst van eenieder- PP LV, rH i Q ci 'H £3 i C s; to X K ff* O Deze thee, uitsluitend uit planten en bloemen sa mengesteld, bevordert den afgang zonder stoornis en zonder vermoeijenis. Zelfs de moeijelijkste personen gebruiken haar met genoegen. Zij bevrijdt de maag van de gal, der oprispingen en der aandoeningen, houdt de spijs vertering organen in order, bevordert de spijs vertering en vergemakkelijkt den bloedsomloop. Dank hare eigenschappen is zij een uitstekend en nimmer falend middel tegen Hoofdpijn, Seheele Hoofdpijn, Duizeligheid, Hart kwalen, Hartkloppingen, Slechte Spijsvertering, Verstoppingen en bij alle ongesteldheden waarbij de maag en de ingewanden ontlastmoeten worden. Verkoop in het groot te Parijs, A. SICRE, 13, rue Bertin-Poirée. ïVIeri eische liet fab Depot in alle goede Apotheken. Prijs 1 fr. 25 S-. ~0 i m j -w *5 s-. bD O o r CU O N O'0 a J fH -S 5S o r1 c3 h ai "O B X C ft.05 ft cS (g ?a b O CD a j Ms ft m o ft CS c fg r os B B w cn het Wekelijksche direkte Maildienst naar met de prachtige, eerste klasse stoomsehepen der Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij vertrekkende iederen Zaterdag, zonder tusschenliavens aan te doen. Uitstekende inrichtingen voor kajuitspassagiers en landverhuizers. Een ervaren geneesheer aan boord van elk schip. Vlaamsch wordt overal verstaan en gesproken. Foncurfeetfüidc passage-prijzen. Direkte biljetten naar alle plaatsen van de Vereenigde Staten en Canada. Inlichtingen en plaatsbiljetten worden verstrekt door de Directie te Rotterdam, de Generale Agenten van ISaffetgliem en Slornlsoefer, 20 Breydelstraat, Antwerpen en de Agenten tb.. ILybacrt-ïïe SSIatiwc, Poelmanstraat. Gent; Biarel Fallcwacrt, Clercken bij Dixmude. Viclor 65e Fisscher, Staden. Fdm. buitens, Hooghlede. Con*velier, in de Koornbloem Lichtervelde. lictor ït iiocLacrt, Ichteghem u ,'VV 'V:'| o o o o Pu-pi k err; a O) O .r4 o - r-fl 1 <D J3 P-i J, P_ O o o o 'Z ^cö O O -M r-i— O M O O P U} I—o -1-3 41 o g o r—-T* 0 U O O 4) m <D 0^ I CO -J_3 -4-S 4J O L O m vX> Cl .in - h H-P O w ■5 0 ®ror^ 9 0 H 0 O ffi 0 0 IC <X> <D 03 u S ®-p do g g o ci a g 2 ci ft, 'xJ O CO rH fn 'o-g ü>S g O Ëa d C/2 o 3 a© u - Cl, ft, o 0 W f&ï O tt. O 2 v, 0 -2 Ï0 "S e® «'"Sm 0 o CL, 0 "C S.2 rJ h 2 rp co o p-i 0 O O «z g cc sS" P\© oT 0 o g w .2 0 S S H o ftl - -ZB ^53 g -t? 0 o 0 r, 'O rr-j <D H ft 0 ro p o 05 .2 3 2 42 a a g -O NC3 \<D 3 -q Ti P4 ci *-g r-t CC ■e o 0.2 o 0 - m -®. O m ft oJ B m .2 <2, g -g T o,., C5 P .rH V© II V; ""O OJ d O tri b f-, bij 10 0 '-C C3*^ -4-3 53 S 0 0 o «s M O m rrj aj CL Sofl". CC -4-3 I-, 0 CJ5 0 O^J1" S Ul ^3 -4-> EO rrj O Cij ■Soa'. 3 2 S.2A

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude | 1884 | | pagina 4