Nieuport. De kiezing van Dinsdag. Handelsberichten, Nieuws uit alle landen. Bericht. Venditie vüii MLUBliLS, fr. 18 75 a 19 50 12 50 a 12 50 15 a 15 0 a 0 8 a 9 25 4 50 a 6 50 1 72 a 2 81 IJPER. 5 Juli. fr. 23 50 a 25 18 25 a 19 a 18 - 18 a 18 50 6 a 10 2 40 a 2 90 18 25 12 25 19 50 12 50 15 50 a 15 50 a a a 9 - 5 2 - 9 6 50 2 90 Kericni. tweede bureel bij misgreep, zijnen Er wordt bekend gemaakt dat, te rekenen van Dinsdag 8n Juli aanstaande, er gebrand KALK aan 30 fr. per honderd manden, zal te bekomen zijn aan den Kalkoven, staande te Eessen, langst den steenweg van 't Roggeveld naar Werckenkruisstraat. Om uit gemeenschap te scheiden. ter herberg Café de Commerce bij de kinders Depuydt, te Handzaeme op de plaats, in de Ambachtstraat. Op VRIJDAG 18° Juli 1884, om 9 ure juist voormiddag. Op comptant. Door 't ambt van den Notaris VAN CUYCK. te Handzaeme. Deze vijf bedienden vragen waarom zij afgesteld zijn. Tot nu too krijgen zij geene antwoord Ln avant Ia grosse caisse de la tolerance! Leve Lippens! Boum, boum, boum! Jaak Van den Bemden, een man die verstand heeft en 't volk bemint alhoewel hij smoorrijke is. werd Dinsdag senateur van Antwerpen gekozen. Die Djake mag er zijn. Hij is voorzitter van de maat schappij Niemand gedwongen soldaat, en streelt or naar om de loting af te schaffen. Bravo, Djake en lange jaren in de Senaat voor het geluk van de Belgische jonkheden M. Demessemaker, heenhouwer, te Laken, is een duizend frank ofzesse uit zijne kas gestolen. Eene koe van M. Hoorickx is doodgeslagen van den bliksem in eene weide te Sint Andries. Victor Martin heeft, in 49 dagen, te voete weg en weder van Parijs naar Rome geweest en ongeveer 100 kilo meters per dag gegaan, 't Zitten geen Meinen op zijn voeten. Het schijnt dat Z. M. Leopold te Oostende zal verblijven tot 'de Oogstmaand en dat de toog- feeste van Antwerpen alderbest aanlegt. 't, Doet, de Zusters van Liefde zijn voor eentwatgoed! De cholera is te Toulon, de men- schen vallen bijna uit hun vel van schrik en de helft van stad is gevlucht. Allah, 'tis eene alteratie ongehoord. En burgmeester Dausta is blijde van Zusters van Liefde te krijgen uit Parijs en andera steden om de zieken te verzorgen. Graaf Goblet d'Alviella, afgestemde vertegen woordiger van Brussel, is Groot-Oosten van de Belgische framacons genaamd. Een prachtige buik- riemc ligt al in d'e makerij voor zijne installatie. Een apotheker van Halle is versmoord al een had nemen in de vaart van Charleroi. Hij laat eene jonge weduwe achter met een kind. M. J. Weiss boft in den liberalen Journal des Débats van Parijs mot de soldatemisse van Metz en de goede, godvruchtige manieren die de Beiersche troepen hebben in de kerke. De gun, protestant,sehe gazette van New-York, hekent dat de katholieke Religie wonderzeere verspreidt in de Vereenigde Staten van Amerika. Van den 1 tot den 10 September, kleene oorlog in de Kempen en het Hageland. Voor de leute bloedlooze gevechten tusschen Aarschot. Diest en Hasselt. Maatregels zijn genomen opdat, de oefe ningen wenig kosten en nuttig zijn voor den troep. Maandag avond, te Brussel, Mietje Rinckette en kost niet siapen van de klare warmte. Als het twaalvo was, heur man moest malgré opstaan om een teister op te schuiven. Die veister had ezel- roanioren. hij wilde met geen middels open. Sla ne ruite uit, riep Mietje. Pardjank ging dat en de ruite spaasde daar. Ha! zei Mietje, t is rechtuit eene andere lucht en 't viel in slape. 's Anderdaags nuchtens als ze opstonden, de veister was geheel, maar de glazen kasse, die op de kamer stond, was deerlijk geschonden. Over achttien maanden werden de gemakken van de officieele normaalschool van Virton wegge smeten, omdat zij in den weg waren van zeker gebouw. Nieuwe putten werden gedolven op 10 meters van de studie en omringd voorloopig van eenige berdels en planken zonder kappe. Dat was voor een verbei. 18 Maanden zijn vervlogen, en de nieuwe gemakken zijn nog niet gebonwd. M. Van Humbeeck heeft niet eens den tijd gevonden van de plans te keuren. Hoe heeft de Commissie van het Schoolonderzoek niet eeps haar neuzeke gesteken in do beste kamers Paters Jesuieten hebben, te Shang-Haï in China eenen boek van 340 bladzijden uitgegeven. Hij bevat'den Wees Gegroet in 350 verschillige talen. Etoile Beige, schreem nen keer uwe gloeiendste traantjes op de onwetendheid van de kloosterlingen Kort voor den 10 Juni bracht het Verslag der Commissie van het schoolonderzoek den volgdenden troost aan do mensehen die hun geld noode dragen naar den ontvanger Het officieel onderwijs is nog op verre na niet ingericht, en 't land zal zich nog groote geldelijke opofferingen moeten getroosten voor hetzelve. Het is niet kwalijk, mijn dunkens, dien troost eens te doen herdenken. Drie vrouwmenschen hebben eenen Spaanschen werkman vermoord. De eene heeft hem eerst eenen verraadschen slag gegeven met eene tange, dat bij in duizeling viel, en daarna hebben ze hem alle drie te gader de kele toegehaald met een fijn, kloek koordeke. Uit passie achter geld bedreven zij hun schelm stuk Zij wisten dat die Spanjaard 2000 frank in 'goud zitten had in eon rieme die, hij rond zijn lijf was dragend. Die misdaad werd gejileegd te Lanne, departement der Neder-Pijreneën, De drie plichtigen zijn aangehouden. A propos. Het is niet dat gevaarlijker is en meer kwaad doet dan een slecht vrouwtnensch. De framacons zeggen dat. Om de wille daarvan, ried een opperhoofd van de vrijmetselarij over eenige jaren van het vrouwvolk in menigte te bedorven. Kunnen ■wij veel slecht vrouwvolk maken, zei hij, de Kerke zat te lijden hebben en de katholieke Godsdienst in 't herte gewond zijn. Frankrijk heeft weder ruzie met China voor den Tonkin, én de Gazette van Thielt is vergroot. Dat verstaat, iedereenmaar Kotje t ventje raaskalt Ook een veroordeelde heeft altijd 24 uren tiids om zijne rechters te verwenschen. Doch nie mand zou kunnen uitdenken wat al ongelukken Belgie bedreigen, volgens Kotje wel te verstaan. Luistert liever, en houdt, wel uwe muts vast,, anders zouden uwe haren te berge rijzen. Onder de pantoefel der kerk en de pantoefel - van den adel is men ruw weg bezig de Belgische burgerij te versmachten. Op den akker van 't geloof groeien de vergulde distels altijd met de zwarto tingels gelijktijdig op. Men zal ons dwingen naar de mis en te biecht te gaan- Brr... hoe schrikkelijk.... Heuvelen en hergen, valt op ons. opdat wij die schrikkelijke dingen niet zouden zien! Sterren des hemels valt neder en verpletter ons opdat wij die usehjke tijden niet heieven Brr.... Br.... Het ware algelijk kurieus om zien hoe Kotje, die aan de Belgische burgerij toebehoort, zou liggen te spartelen wanneer men hem onder twee pantoefels versmacht. Het is te hopen dat Kerk en Adel voor hem zoo wreed niet zullen zijn; 't ware genoeg aan '«^re oor met eenen pantoefel met zijnen br^el vast te maken. Kerk en Adel willen toch zeker Kotjes dood niet het ware jammer Als Kotje mag blijven leven en dat zijne ooren elk met eenen pantoefel verlangd zijn, t zou d»n .V® distels uit de tingels mogen zoeken en smakelijk opeten. Wat aangaat Kotje te dwingen om naar de mis en te biecht te gaanDat ware te vreed en boe schrikkelijk onze Ministers zijn, zij zullen toch zoo verre niet gaanen wij durven verzekeren dat Kotje in de plaats zal mogen naar de herbergen om nen druppel gaan. Kericht aan «Ie zeevaarders. Sedert den 1 Juli worden proeven genomen van branding van een wit kustlicht, ingericht in de duinen van Oost- duinkerke, nabij het einde van de baan leidend van Oostduiokerke naar de zee. Dat licht dat 's nachts de landing van de visschers- schuiten moet beveiligen is vast en van de 6 orde, flonr het brandpunt gemaakt vlak is I*- nieters 50 boven de hoogte van de gemiddelde hoogtij van gewonen vloed. Het verlicht van 5 tot 6 mijlen naar het Noorden eenen boog van 180, van het Westen 10» Zuid tot het Oosten, 10° Noord m|SneU®c,1ï® opnemingen. Het licht staat op 51° 8 Noorderbreedte en op 2» 40'6 Oosterlengte aan Greenwich. MB* Dinsdag waren 40 Kiezers onzer stad bij do stemming tegenwoordig om den weledelen Baron DE Coninck oen bewijs van genegenheid te geven, en terzelfder tijde van dankbaarheid voor de treffende wijze op dewelke hij beloofd heeft de belangen van Nieuport in den Senaat voor te staan, en in alle omstandigheden de Nieuportnaren dienst te bewijzen. Leve Baron de Coninck 's Avonds werd de zegepraal der katholieken blijgeestig gevierd. De Kiezers, van Veurne t'huis gekomenrwerden, muziek voorop, in de stad geleid en toen zij op de markt kwamen, afwisselend met groene en roode bengaalsche vuren verlicht, op de markt waar honderden mensehen samenstroomden, Steeg de geestdrift ten toppe en luidruchtig gingen de zegekreten op Leve Baron de Coninck! Leven de Katholieken! Zou Kotje allicht beginnen ge- looven dat er zal strijd zijn voor de Gemeente- kiezing? Nu dat de katholieke gezindheid in Senaat en Kamers eene groote meerderheid telt, is de vrijheid van iedereen verzekerd. Geen dwang meer voor scholen geene vervolging meer voor politieke opinion, en ook geene zotte geld verkwistingen meer die de lasten gedurig doen verhoogen. De Senatorial kiezing van Dinsdag is een groote zegepraal geweest voor de katholieke De liberale partij heeft alle geweld inge spannen, alle mogelijke leugens gelogen, alle lagen en listen gebruikt tegen de kandidaten onzer partij. Zij wilde en zou de meerderheid houden in de Senaat. En zij heeft niet gelukt. Spijts alle geweld, laster en leugen, spijts stroomen goud, hebben onze vrienden ge wonnen 3 stemmen te Antwerpen 9. te Verviers; 2 te*Eoignuëil 1 te Ath 4 te Gent. De liberale partij miek ovor eenige jaren eene onrechtveerdige partijwet om Oostende eenen liberalen Senateur te doen kiezen. Oostende heeft dat partij werk veroordeeld. Oostende heelt M. de Stuers met eene achtste buis verrijkt en Graaf de Limburg-Stirum herkozen. Doornik is de bakermat van M. Bara. Doornik was lange jaren een bolwerk der liberale partij. Over twee jaar lagen wij er boven de 300 stemmen onder. Hoe zijn de tijden en zaken toch veranderd! Een katholiek moet thans herkampen met den rijken en veel gezag- hebbenden liberaal Macau, uittredend Senateur. Onze vrienden zijn bijna gewonnen geweest. "Wie had het durven denken? Te Arlon-Virton heeft de politieke schurkerij vrucht gedregen. De liberale partij wint er eenen zetel. En Brussel? Te Brussel is er ballotagie voor geheel de lijst. De Onaf hanklijken en de Katholieken hebben te flauw gevallen, te zeere gerekend op hun eerste zege. Rondde 700 katholieke kiezers der kantons Hal, Assche, Lennick, Brussel hebben «een deel genomen aan de kiezing. Hunne onthouding is de voornaamste reden van dien tegenslag van Dinsdag. Het geweldig liegen en bedriegen der liberalen en 't geld, de uitkooperij is de tweede. Belet het geweld der Logie en 't geld der liberalen. Dinsdag, met de uiting der ware gevoelens van Brussel, die tegenslag zal hersteld worden. Voor de kiezing lag de katholieke partij in de Senaat 5 stemmen onder. Thans is zij 17 stemmen boven. De liberale gazetten klagen en kermen, 't Is verstaanbaar. Wij, wij bedanken God en de katholieken. M. René De Grave, advokaat te Veurne, is hij voedde rechter bij de rechtbank dezer stad genaamd. lEecliterlijke I4r»i»ljk. Het Beroepshof van Gent, hoe liberaal ook, heeft, recht gedaan. Hot vonnis door de rechtbank van eersten Aanleg uitgesproken tegen den Dixmudenaarin zake van den E. H. Pastor van Keyem, is bekrachtigd. De Dixmudenaar, veroordeeld eene eerste maal te Veurne, is het nu ook te Gent. Zijn beroep, waar zijne vrienden zooveel van verwachtten, heeft slechts gediend om de gegrond heid der eischen van den beleedigden priester te bevestigen, en ons vuilbladje met meerdere schande en diepere vernedering te overladen. Recht moest er ziinrecht, is er. De Dixmudenaar is en blijft geoordeeld en veroordeeld. Hij zij voortaan voorzichtiger en smijte niet te haastig meer naar zijne tegenstrevers verwijtsels van schimp, schelden.] en eerroof, die mochten seffens op zijn eigen aangezicht terugvallen en zijne eigen oogen en ooren verbranden. Het, vonnis der rechtbank van Gent treft gevoelig den Dixmudenaar, doch nog stravver en gevoeliger zekere kliek van Keyem. De Dixmudenaar heeft te lichtzinnig aanveerdt van tot spuigbak te dienen aan die kliek. Het moot hem herouwen. Door die kliek is hij zijne Virginsté judiciaire ontroofd, welke hij 3000 frank schatte, 't, Is toch jammer en zonde van die schoone Virgi- nité judiciaire! Wat de Dixmudenaar tegen den achtbaren priester, wien het Hof van Appel van Gent na het tribunaal van Veurne heeft laten recht wedervaren, in zijne kolonnen opnam, kwam uit Keyem. Het opschrift der artikels bewijst het. Eene verwaande Kevemsche kliek is de meeste plichtige geweest. Op haar valle thans meest de schande. Die kliek peisde, de sukkeles, dat zij alles vermocht, dat alles volgens hare begeerte ging plooienzij is wreed te leur gesteld. Die kliek peisde dat zij mocht stoutelijkt, aanran den, schimpen, eere schenden, en dat men alles ging lijden en dulden; zij is deerlijk bedrogen, In haar schandelijk werk rekende zij op straffeloosheidzij is er kwalijk van te huis gekomen. II y a encore desjuges a Berlin. België heeft nog rechters. God dank. De eerw. Pastor van Keyem was boosaardig aangegaan, zonder recht., zonder reden, zonder uitdaging. Persoonlijk hadde hij geerne vergeten en vergeven. Maar wat men op zijne kappe zei moest hem zijne achting als priester ontnemen, de vervul lingvan zfln geestelijk ambt lastiger maken. Hij moest toogen dat hij betrouwen had in de rechtbank. De schimperij en eerrooverij vervolgen was voor hem eene plicht.; hij heeft ze verstaan. En de rechtbanken hebben gestraft. Zij ook kweten hunne plicht. Dat zij thans met beschaamde kaken sta en schaamrood worde, indien zij nog schaamte kent. de Keyemsche kliek die eenen achtbaren, vreedzamen pastoor heeft willen doen doorgaan voor eenen verachtlijken kerel, ^oor eenen man vol haat en nyd. Dat zij hloze voor hare zinspeling op eene aanstoking tot valschen eed aanstoking die slechts in hare inbeelding bestaan heeft. Recht moest er zijn. Veurne en Gent hebben recht gedaan. Te beter! Sterfgevallen. Vrijdag 4" Juli, is te Gent zachtjes in den Heer ontslapen M. Amand Neut. bestierder der Patrie van Brugge. Zijn afsterven is een groot verlies voor de goede drukpers en de katholieke zaak. Hij werd. Woensdag, plechtiglijk begraven opliet gewijd kerkhof van Sint Amandsberg. Zijne ziele ruste in vrede. Wettelijke Besluiten. M. B. Stael-Ampe is burgmeester van Ichteghem genaamd. M. H. Van Schoor, ontvanger der belastingen te Leke, is in dezelfde hoedanigheid verplaatst naar Pitthem Het ontslag van M. E. Battel als schepene van Steenkerke. bij Veurne is aanveerd. M. Gustaf De Breyne-Dubois, eigenaar te Dixmude, is bij koninklijk besluit van den 4" dezer bemachtigd dering te steken op eene partij land, hem toebehoorend en gelegen te Steenkerke, Dat spade en deringblokken u licht zijn, M. Gustaf't is immers bliksems warm. Een pensioen van 700 frank is toegestaan aan den E. H. Van Overschelde, onderpastor van Schuiferskapelle bij Thielt, gedurende bij de 50 jaar. De Provinciale Raad heeft het ontwerp van eene kalsijde van Beerst naar Vladsloo aanveerdbaar verklaard, alsook het ontwerp van eene kalsijde van Handzaeme naar Edewalle. Het ontwerp eener kalsijde van Vladsloo naar Wercken-Kruisstraat is niet aanveerdbaar. Er is een nieuw crediet gevraagd voor de verbetering van den Aser. De scholen van Marseille zijn gesloten uit vrees van de cholera. Z. H. de Paus is in goede gezondheid. Burgerstand der stad Ulxmiule. GEBOORTEN. 26 Juni. Julius Leyre, zoon van Carolus en van Clemencia Bauden (Grauwbroodersstraai). 27 id. Eduard Clauw, zoon van Aloies en van Amelia Bruynooghe (Paaphoek). Huicelijksafkondigingen, 29 Juni. Arthur Camiel Poublon, jongman, timmermansgast, oud 29 jaren, mot Storofila Maria Elisabeth Onbekend, jonge dochter, kleer- maakster, oud 19 jaren, beide van Dixmude. HUWELIJKEN. 30 Juni. - Alfons Constant Petrus Duyver, jong man, schildersgast. oud 32jarun4m. 12 d., van Dixmude, met Florentina Ghequióre. jonge dochter, dienstmeid, oud 29 jaren 10 ra. 24 d,, geboren te Alveringhem en wonende te Dixmude. OVKRLIJDENS. 1 Juli. Barbara Catharina Vandenbilcke, dag werkster, oud 68 jaren 5 m. 19 d„ geboren te Eessen en wonende te Dixmude, dochter van wijlen Henricus en van wylen Victoria Castelein, echtgenoote van Livin Deruyter (Hospitaal). HOLLOWAY's PILLEN. Hf Goede Raad en Vertroostinp. Eene ongestelde maag brengt het geheele gestel in in wanorde en maakt ons ongeschikt zoowel voor arbeid als uitspanning. Eenige weinige doses van deze zuiverende en versterkende Pillen, ingenomen overeenkomstig de daarbij gevoegde gebruiksaanwijzingen, zullen echter spoedig de orde herstellen en de maag weder iu staat stellen, om zonder moeite haar voedsel te verteren. Deze uitmuntende Pillen ziin «eschikt zoowel voor den edelman als voor den boer, voor den soldaat als voor den zeeman, en in het bijzonder voor binnen en buiteulandsche kolonisten. Holloways Pillen ziin zeer dienstig in het tegengaan van koortsen, geelziekten en ontstekingen. Zij hebben ook de uitmuntendste genezing- aangebracht in gevallen van waterzucht en ongesteldheid der nieren, van het hart en de longen, wanneer de lijders ongeneeslijk schenen te zijn. Per hektoliter. Tarwe Rogge Sukrioen Haver Boonen Aardappels Boter, de kilo DIXMUDE. 30 Juni. Juli. fr 16 21 14 48 15 17 a 12 41 13 10 a 14 48 12 41 a 13 79 5 a 3 11a 't stuk, 7 bekt. 2 18 a Eieren, de 25 Per 100 kilos. Tarwe Ir nieuwe Rogge Sukrioen Haver Boonen Erwten 1 81 a VEURNE 2 Juli. 22 50 a 24 a 18 a 21 a 19 - a 21 7 3 37 2 36 1 90 15 17 a 1241 a a 13 10 a 12 41 a 5 a 2 46 a 2 72 a 1 81 a 16 21 14 48 14 48 13 79 7 2 86 2 1 90 9 Juli. 23 50 a 25 50 a a LA VILLETTE, 10 Juli. Veemarkt, Er waren 2,214 ossen, 686 koeien. 207 stieren, 1,769 kalvers, 20.022 schapen. 4,438 vette zwijns. Verkocht1,944 ossen, 618 koeien, 188 stieren, 1,409 kalvers, 18,520 schapen. 4,112 Wij bedanken deze onzer stadsgenooten die, ter gelegenheid van de zegepralen in de kiezingen en de ontslaving der Belgen, Dinsdag en Woensdag het nationaal vaandel hebben uitgesteken. De inwoners der Kiekenstraat, der Wilgendykstraat en der Pastorijstraat verdienen eens bezondere melding en dankbetuigingin deze straten waren de vaandels trouwens bezonder talrijk. Dank ook aan al de heeren en burgers die. Donderdag, de fakkeltocht vergezeld hebben. Zy hebben aan de overige hunner katholieke mede burgers een goed voorbeeld gegeven, dat in da toekomst menigvuldige navolgers zal vinden. 1 Het Fondsenblad meldt, dat 3 of 4 pachters van eenen grooten liberalen grondeigenaar uit het arrondissement Gent gedwongen zijn hunne hofstede te verlaten en hunne beestialen» vruchten en landbouwalaam te verkoopen, omdat zij de vrijheid genomen hadden van hunne kinders naar de vrije school te zenden. Parijs krijgt, benauwd voor de cholera. Welhaast zal men de Zusters van Liefde wederroepen in de hospitalen, uit welke men ze wreed en dwaas eezet heeft. Deze heilige dochters zullen hunne hulpe niet ontzeggen. Schandelijk heeft het bestier ze behandeld. Vergeten en vergeven zal hunne wraak zijn, sterven voor de armen hunne wraak. Hoe erger de besmetting gedijgt te Toulon, hoe ieveriger de steeraad zoekt en roept achter klooster zusters. 't Is een verschil tusschen de dagen van de politieke en deze van de ziekte. De stemming doet de Zusters en God wegschoppende cholera doet beiden herdenken en wederroepen. De Indépendance verhaalt dat de Cercle Catholique van Ath Dinsdag nacht door de verslegen en verbitterde geuzen is geplunterd geweest. De liberalen hebben hunne overwinning van Charleroi onteerd door schandelijke wanorders, 17 Personen zijn aangehouden geweest. De liberalen van Verviers hebben katholieke herbergen geplunterd en met steenen gesmeten naar de gendarmen. Talrijke aanhoudingen zijn gedaan. Te Hoei heeft de liberale senateur de Lhonneux den opsteller van den Courrier de Huy geslegen. Te Gent hebben de liberale studenten de Mar seillaise gezongen en geroepen Leve de Republiek. Vivat het algemeen stemrecht Twee Zusters van Liefde zijn gestorven van de bolera te Toulon. Ossen, Koeien, Stieren, Kalvers, Schapen, Zwijns, Per hektoliter Tarwe Rogge Boonen Geerste Haver Aardappels Boter, de kilo Per 100 kilos. Tarwe Rogge Boonen Haver Erwten Aardappels Boter, de kilo 1» kwal. 2» kwal fr. 1 66 1 44 1 58 1 36 l 46 1 32 2 80 1 60 2 94 1 80 I 38 1 32 BRUGGE. 5 Juli. 3» kwal 1 22 1 14 1 16 1 42 1 60 1 26 12 Juli. 12 Juli. 24 a 26 18 a 18 75 a 18 50 6 a 8 2 40 a 3 Indien eenen stemmer in het hoed verwisseld had, gedurende de stemming van Dinsdag laatst, hij zou inlichtingen konnen hebben in ons bureel, en den zijnen wederom bekomen. Hcrberggerief, WinLelgetuig, enz.,

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude | 1884 | | pagina 2