Maaigars-Y'enditien. Merkweerdige Venditie 27 hektaren Rogge op stam, Kantoor van R. DeGroote, Definitieve Toewijzing hofstedeken Koopdag van KOOPDAG Merkweerdige Koopdag Veiling van Vruchten Openbare Verkooping KANTOOR VENDITIEN KANTOOR Openbare Verkooping Overslag in ééne zitting Merkweerdige Koopdagen, ST TT ID IE MAANDAG 14° Juli 1884, om 2 ure namiddag, ter Pastorij van Coxyde, Venditie van MEUBELS en Zilverwerk. DINSDAG 15" Juli 1884, om 1 ure namiddag, ter herberg de Sterre te Alveringhem-Forthem, openbare Verkooping van de Herberg-Beenhouwerij de Sterre, CIJNS- GRONDEN, Zaailanden, Gras en Vetweide in Alveringhem en Loo. WOENSDAG 16" Juli 1884, om 5 ure namiddag, ter herberg van Victor Buylaert te Veurne, Toewijzing van de HERBERG den Ouden Zeedijk, en 71 Aren 52 centiaren Land te Veurne-Oosterpoort, gebruikt door Pieter Caron, tot 1 October 1884. Ingesteld 4050 fr. MAANDAG 21» Juli 1884, om 1 ure namiddag, ter hofstede het lephof, bij sieur Vanover berg lie te Loo, Koopdag van BEESTIALEN, Landsalm, en Vruchten op den akker. Door het ambt van Mter SYOEN Notaris te Loo. DIJNSDAG 22° Juli 1884, om 1 ure namiddag, ter hofsteden gebruikt door Antonius Denecker te Heuthem, Koopdag van VRUCHTEN op den akker, Landsalm en Beestialen. DONDERDAG 24" en VRIJDAG 25° Juli 1884, om 1 ure namiddag, ter hofstede van sieur Lahaye-Oebaenst te Wulveringhem, Koopdag van BEESTIALEN, Vruchten op den akker en Landsalm. MAANDAG 28" Juli 1884, om 8 ure voormiddag, ten sterfhuize der echtgenooten Gliyselen-Vandenberghe te Al veringhem-Forthem, Venditie van MEUBELS, Herberggetuig, Beestialen, Vruchten en Landsalm. DIJNSDAG 29» Juli 1884, om 2 ure namiddag, ter hofstede gebruikt door de weduwe Dedullen te Alveringhem, Koopdag van VRUCHTEN te velde, Beestialen en Landsalm. DONDERDAG 31° Juli 1884, om 1 ure namiddag, ter hofstede het Haandekot te Alveringhem, alwaar Pieter Dchaeze overleden is, Venditie van VRUCHTEN te velde, Lands alm en Beestialen. van den NOTARIS VERTÉ TE MERCKEM. IV. MAANDAG 14» Juli, te Woumen, ter herberg bewoond door de weduwe Leonard Verhaeghe, bij 't Woumen- kasteel, 78 HECTAREN Maaigars in Merckem en Woumen, onverdeeld in 122 koopen, alsook een groot getal HOOIVUMMEN staande in 't Park van Mijnheer Baron de Coninck te Woumen. V. WOENSDAG 6» Oogst en DONDERDAG 7" Oogst, van MENAGIE-GOEDEREN, Vruchten en Beestialen, ten sterfhuize van Eduard Cornette te Beerst. VENDITIE van in het Bosch van Houthulst, omtrent de woonst van den heer Jos. De la Loux, en ten zijnen verzoeke, op MAANDAG 14" Juli 1884, ten 2 ure namiddag. Vergadering ter herbergen Louis Soenen, te Clercken-Houthulst en in het Meuniken, alwaar de liefhebbers zullen verwittigd worden. Greffier te Dixmude. van MAANDAG, 19° Juli, te Woumen, ter herberg den Appel bij P, Taeyman31 HECTAREN in Woumen en Merckem. Telkens om 2 1/2 ure namiddag. BEESTIALEN, DONDERDAG 17» Juli, om 1 ure namiddag, ter hofstede bewoond door wed» Bernard Soenen, te Staden, Reke. STUDIE van den XOTAKIS VA 1X14 E, TE IIIXMUI1E. I. Op DINSDAG 15" Juli 1884, om 3 ure namiddag, in het Vredegerecht te Dixmude, van een te Clercken (Pierkenshoek), langst het Vijver straatje, kadaster sectie E, nummers 582, 583, 584, 585, 589, 590. Gebruikt door Rosalie Timperman, weduwe Karei Despeghel en kinders te Clercken. Ingesteld fr. 1,800. Op VRIJDAG 25» en ZATERDAG 26» Juli 1884, om 12 ure 's middags, ter hofstede gebruikt door sieur Pieter Bulcke-De Grave, te Caeskerke, 2 Peerden, 1 Kachtel, 7 Melkkoeien, 4 Jaar lingen, 7 Kalvers, 5 Zwijns, Menagie- goederen, Wagenharnas en 14 Hectaren Vruchten te velde. 1" dag Menagiegoederen, Landbouwgetuig, en om 4 ure de Beestialen. 2° dag de Vruchten, OVERSLAG, DINSDAG 15° Juli 1884, om 3 ure juist namiddag, van twee aaneen- houdende WOONHUIZEN, met Erf en afhan kelijkheden, staande te Dixmude, van zuiden de Molenstraat (tegen de Groote Markt), dus allervoordeeligst gelegen tot uitoefenen aller hande bedrijven. Verdeeld in twee koopen en thans gebruikt bij den medeverkooper Eduard Hillebrant en Marie Vanviaene. Ten overstaan van d'heeren Vrederechter en Greffier des kantons Dixmude en door 't ambt van den Notaris DE SECK, te Beerst. KA3STTOOR, van den Notaris ARTHUR AAA DE* UERGIIE, Ie Pervyse. DINSDAG 15° Juli 1884, 1 ure juist namiddag, ter hofstede van de w8 Pieter Jacobus Deconynck, te Pervyse, van MENAGIEGOEDEREN, Landbouwgetuig, Beestialen en Vruchten op den akker. MAANDAG 21° en DINSDAG 22° Juli 1884, telkens om 1 ure namiddag, op de hofstede bewoond door de w8 Lodewijk Cambier te Stuyvekenskerke, van MENAGIEGOEDEREN, Landgetuig, Vruchten op stam en Beestialen, waaronder vier goede Werkepeerden, 10 bekalfde Melk koeien, 10 jaarlingen, 1 jaarlingstier en 12 kalvers, al van gekruist ras. VRIJDAG 25" Juli 1884, om 3 ure juist namiddag, te Stuyvekenskerke, op eene partij land genaamd het Cayennestuk. te velde. WOENSDAG 30» Juli 1884, om 3 ure namiddag, bij Auguste Dolphen, te Avecappelle. ten overstaan van d'heer Vrederechter van 't kanton Nieupoort, van le Koop. Partie ZAAILAND te Wulpen, groot H. 1-31-33 c. kadaster sectie C, nr 387l. Aanslag met 1 October 1884. 2» Koop. WOONHUIS en Stoommolen met 14 a. 60 c. Bebouwden Grond, Hof en Zaailand te Avecappelle. kedaster sectie A, nrs 87b, 87c en 87e. Bewoond door Ch.-L. Becu. Aanslag met de geldtelling. van de Kolarissen SIMPELAERE le Alveringhem en l'ANIIEN UERGIIE te Pervyse. WOENSDAG 16» Juli 1884, 3 ure namiddag, bij Victor Buylaert, te Veurne, openbare Verkooping ten overstaan van d'heer Vrederechter van Gemeente Oostkerke, Kanton Veurne. WOONHUIS ten dienste van Herberg, gebouwd op 1 are grond, behoorende M. de Breyne-Peellaert te Dixmude, kadaster sectie A, nr 99b. Bewoond door Joannes Buylaert, tot 1 Mei 1885, aan 60 fr. 's jaars boven de lasten. van den ■VETST/DITXIElNr DE NAGEMELDE HOFSTEDEN IN 1884. om 1 1/2 ure juist namiddag, te ZARREN nabij Terreest, voor vrouw weduwe David-Ambrosius Willaert-Debackevvan Menagiegoederen, Lands halaam, Beestialen waaronder Ruinpeerd, Merriepeerd met kachtel, 6 Melkkoeien, 4 Jaarlingveerzen, 5 Kalvers, veel Zwijns en H. 15-00-00 c. Vruchten te velde. ten 2 ure juist namiddag, te BEERST, voor vróuw weduwe A lexander-Franciscus Cartrysse- anhonsebronck, van Menagiegoederen, Lands halaam, Beestialen waaronder rouaande Merriepeerd, 5 Melkkoeien, 2 Jaarlingveerzen, 3 Kalvers, 6 Zwijns in soorten enz. en H. 10-00-00 c. Vruchten te velde. ÏI° Woensdag 1G" Juli, ten 2 ure juist namiddag, te WOUMEN, ten sterfhuize der echtgenooten Pieter Lanoye- Oorreel, van Menagiegoederen, Landshalaam, Beestialen waaronder rouaande Merriepeerd, 6 bekalfde Melkkoeien, 2 bekalfde Jaarling veerzen, 3 Veerzekalvers, 19 Zwijns in soorten enz. om 2 ure juist namiddag, ten zeiven sterfhuize, van omtrent H. 12-00-00 c. Vruchten te velde en Maaigras. ten 3 ure juist namiddag, ten sterfhuize van Joannes Deman-Geldof, te WOUMEN, van Menagie-goederen, Landshalaam, Beestialen, Vruchten, enz. ten 2 ure juist namiddag, ten sterfhuize van d'heer Francis Joye, in WOUMEN-dorp, van Menagiegoederen, Landshalaam, Vruchten, Beestialen, enz. om 2 ure juist namiddag, te WOUMEN, voor Louis Boudeyn-Logghe, van Menagiegoederen, Landshalaam, Beestialen waaronder 1 Peerd, 4 Melkkoeien, 2 Jaarlingveerzen, 2 Veerze-. kalvers, 4 Schotelingzwijns enz. en omtrent H. 8-00-00 c. Vruchten te velde. onmiddelijk na de venditie Boudeyn, ten sterfhuize der vrouw Engel Debruyne-Degraeve te WOUMEN, van Menagie-goederen, Lands halaam, Beestialeii, Vruchten euzv ten 2 ure juist namiddag te WOUMEN, voor Ernest Ilenri Dedecker-Zoete, van Landshalaam, Beestialen waaronder rouaande Merriepeerd (6 jaren), 4 Melkkoeien, 2 Kalven, 9 Zwijns in soorten en omtrent H. 9-00-00 c. Vruchten. Onmiddelijk daarna voor andere personen, verscheide koopen Vruchten op stam. om 2 ure juist namiddag, voor dezelve Donck, van H. 19-46-20 c. Vruchten en H. 2-21-00 c. Maaigras. om 2 ure juist namiddag, te CLEROKEN- Smisse, voor Augustus Wullepit-Vandamme, van Menagiegoederen, Landshalaam, Beestialen waaronder 2 Peerden, 5 Melkkoeien, 2 Veerzen, 6 Zwijns in soorten en H. 15-00-00 c. Vruchten te velde enz. om 3 ure juist namiddag, te WERCKEN, voor Robert Deceuninck aldaar, H. 4-74-00 c. Haver, Boonen en Aardappels. 3° DINSDAG 15° Juli 1884, om 1 ure namiddag, te Vladsloo, nabij den Wikkelaar langst den steenweg van Dixmude naar Thourout, op d'hofstede en landen bewoond en gebruikt door de weduwe Pieter Demaegdt, Venditie van BEESTIALEN, Wagenharnas en Vruchten te velde. 4° ZATERDAG 19» Juli 1884, te Clercken, langst de Slijpstraat, ten verzoeke van sieur Hendrik Darras-CasteleinVenditie van BEESTIALEN, Wagenharnas en Vruchten te velde. De vergadering om 1 ure namiddag aan d'hofplaats. Deze Verkoopingen geschieden op gewone voorwaarden en tijd van betaling mits goede borgstelling. van den KOOPDAGEN Ter hofstede gebruikt door Petrus Desmyter, bij de Maagd van Gent te Eessen. A. DINSDAG 15" Juli 1884, om 1 ure juist namiddag, van MENAGIE-GOEDEREN, Land bouwgetuig en de Beestialen, zoo 1 merrie peerd, hengstekachtel, 8 melkkoeien, 4 jaar lingen, 4 kalvers. 14 zwijns en H. 14-00-00 c. VRUCHTEN en Maaigras. Alles op eenen dag. DINSDAG 29° Juli 1884, om 4 ure namiddag, in den Os te Eessen-dorp, Koop 1 ii6. II. 2-70-30 c. ZAAILAND te Zarren, langs den molenweg van 't Gaaisnest naar Barsdamme. Aanslag met het scheiren van den Oogst. Koop 7. Een WOONHUIS en H. 0-07-70 c. Erf te Eessen, bij het dorp. Bewoond door Rend Demoen, tot 1 Mei 1885. DONDERDAG 31° Juli 1884, om 3 ure namiddag, bij Charles De Vrome te Vladsloo-dorp, van H. 1-53-70 c. ZAAILAND en Bebouwde Erf, te Vladsloo, langs de Ramboutstraat. In cijns gehouden door Clemens De Bruyne-Degadt tot 1 October 1884. VEIJDAG 1° Augusti 1884, om 2 ure namiddag, ter hofstede gebruikt door de w° en kinders van Francis Vanthuyne te Vladsloo, Koopdag van H. 7-00-00 c. LENTE-VRUCHTEN. van den Deurwaarder AERLEBOUT te Dixmude. Op MAANDAG 14° Juli 1884, om 2 ure namiddag, op de hofstede en landen gebruikt door d'heer Henri Vandenberghe te Keyem, KOOPDAG van Keern-alaam, Bees tialen en Vruchten te velde. den DONDERDAG en VRIJDAG 17» en 18" Juli 1884, om 1 ure, ter hofstede en ten profijte van den heer Charles Duytschaever, Burgemeester, van MENAGIE-GOED, Kuip- en Keern- allaam, Zool- en Wagenharnas, Landbouwers- getuig, Beestialen, namentlijk 2 bekachtelde merriepaarden, hengste-kachtel, 14 melkkoeien, 16 jaarlingen, 16 kalvers en de zwijnen. 28 Hektaren Vruchten op stam Rogge, tarwe, vlas, maaigras, nagras en de lenten. Den 2" dag worden de vruchten verkocht. Onder gewoone voorwaarden en betaalbaar ten kantoore van A. DE SIVICK, te Beerst. van den Deurwaarder CLAEYS, te Dixmude. om 4 ure namiddag, te Zoutenaye, op de landen gebruikt bij Pieter Hommez, te Avecappelle en David Haelewyck te Oostkerke, Venditie van H. 1-20-00 Tarwe 0-60-00 Haver 0-20-00 Boonen 0-20-00 Aardappels. Verdeeld in koopen. Tijd van betaling mits borgstelling. En 9° Vrijdag 18" Juli, om 1 ure namiddag, te Oostkerke, ter hofstede gebruikt bij sieur David Haelewyck, Venditie van MENAGIEGOEDEREN, Land bouwershalm, Wagenharnas, Beestialen, waar onder 1 Paard met kachtel, 3 Melkkoeien, 3 Kalvers, 3 Schapen, 5 Zwijns, 18 Haanden, 9 Ganzen en de Poulerie ten hove, alsook 10 Hectaren Vruchten. Onmiddelijk daarna zal er nog verkocht worden op eene partie Land, gelegen te Oude- cappelle, langs de Esstraat, gebruikt door genoemden Haelewyck, 5 HECTAREN Boonen, Tarwe en Klaver, verdeeld in koopen. Op drie maanden tijd van betaling, mits goede en welbekende borg te stellen, in handen en ten kantoore van den Deurwaarder CLAEYS voornoemd. VLB ZINT JDITXIE Ivr DIJNSDAG 22» Juli, om 12 ure 's middags, te Vladsloo, bij den Opzet, 1° Op de hofstede van Jan Demaeght, van MEUBELS, Boerhalam en Vruchten. 2° Op d'hofstede van Loujs Jonckiieere, van VRUCHTEN te velde. van den Notaris SIllPKLlUtE, te Alveringhem. KANTOOK HOOIÖRAS 03P ST-A.3VE r Vruchten te velde, Land»hulm, Meubels en andere Koerende Goederen. zonder verderen Uitstel, eii 83 aren GO Ovlil. Xuuihuid II. ZONDER VERDEREN UITSTEL, TE DIXMUDE, in het Stadhuis. KANTOOR, Notaris LAURENT PKOOT, tc lïoimu'n. OP J° Maandag 11" Juli, 8° Dinsdag 15" Juli, 10° Donderdag 17" Juli, 11° Vrijdag 18" Juli, 18" Zaterdag 19" Juli, 13° Itlaandag 31" Juli, 14° Itenzelven dag 81" Juli, 15° Dinsdag 99" Juli, Ili° Woensdag 93" Juli, om 2 juist namiddag, te BEERST, langs Yzer- vaart, voor Virginie en Leopold Donck, van Menagie-goederen, Landshalaam, Beestialen waaronder 3 Peerden en 1 Kachtel, 11 bekalfde Koeien, 2 vette Koeien, 7 Jaarlingossen, 13 Kalvers, 3 Zwijns enz. 17° Donderdag 94" Juli, 18» Vrijdag 95" Juli, 19° Dinsdag 99" Juli, betaalbaar ten kantore van EMILE VAN I1ROMME, TE EE8.SE*. AOTARIS WALTERS TE DIXMUDE. i. II. in ct'nc Zitting, van i III. IV. KANTOOR TE BEERST, KANTOOR 1° Donderdag 17" Juli 1884, belanlbaar ten kantoore van UIIKIST1AE*-I1E KIWICI4 le Louckelaerc. C

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude | 1884 | | pagina 3