NAAR AMERIKA. /T, Q0M8 aaaa AIïDEENSCHF] WESPJES •F. 11 Vh: M. MEIER f MTV-YÖÜK EN PHILADELPHIA SlS'Kr.-3"fr-- Q»" fl: U W Dofiderschermen. Leeoing van kapitalen. Uit ter hand te koopen. Uit er hand te koop. Aan de hlndboogsehotters inlandsche Kolen in t groot, Buizen, verloode Pannen, Bixmude-kermis. Buitengewoone Schieting Ciment-tichels te Veurne, Belgische Maatschappij LA PETITE ÉPARGNE Agentschap van kolen Belangrijk Bericht .1 1 a-sj f Sol-;» 1,1 Vjs "i nf |«3fï 5-iI FABRIEK van GEPERSTE t fr- "r75; 50 fr- !-»«; 6' 1 fr.' - De inleg 25 centimen wordt in prijzen verdeeld Be^in om 4 uren. THle Tiiielex-Loxcke, der Vereenigde Eigenaars. numéro spécimen gratis Adolphe ¥a\t Ihuyive, VERMEESCH, Noordstraat, 14, te Dixmude, RENIL BLOMME-DEGRAER, Diamantzetter, ft MËi: 'lU Wekelijksche direkte Maildienst naar -1 ®1 I S I 1-S^.S ézi.zü.Së .11 Ag fc g a I g s g fgva 1.2 «■s a a r ai! 13 31 «Ls i-1 4? 2 2 l'-a I a^-s 17 S a-s ë-3. a.a g0 f- "i "r! sf giffifi-a 's g g i'l-h |J g Weder staan de gazetten vol van branden en ver woestingen door donder cu bliksem veroorzaakt. v uu"nen tius niet £erioe? al <leze. dia er belang in bobben aanwakkeren om dontlerschermen te doen Maateen, 8,ls zij willen van ongelukken bevrijd zijn. tV?Ïtrsehc,,men plaatst is M. MAÉS- VANWAM ENBERGHE, langs het Leen te Rous- selare. In de bijzonderste steden van België en het J\oorderdepartement van Frankrijk, prijken zijne ctonaerschermen op de stadhuizen, kerken en torens, •ankhuizen, schouwen, enz. Daar M. Maes er eene specialiteit van gemaakt beeft, en daarmede gedurig bezig is, kan hij de plaatsing van donderschermers doen aan prijzen buiten konkurrentie. a^en tiJde z'Jn te bekomen Kapitalen van >000, 10,000, 20,000 fr. en daarboven, mits bezet op onroerend goed en aan geringen intrest. Zich aan te bieden met Eigendomstitelen ten kantoore van den Deurwaarder CLAEYS, Noordstraat n° 40, te Dixmude. Bij verandering van woonst, om aanstonds in gebruik te komen. Een schoon en gerievig WOONHUIS, met kool- magazijn en hof, dienstig voor allen handel, groot volgens kadaster 5 Aren 80 centiaren, staande en gelegen te Oostkerke, op de dorpplaats, toe- lehoorende en bewoond door de weduwe ah en ^'"ders te Oostkerke. Alle inlichtingen te bekomen bij dezelve. Om uit gemeenschap te scheiden. Een schoon en gerieflijk WOONHUIS, ten dienste van Herberg genaamd de Goede Hoop, met 14 Aren 80 cent. Erf. staande te Caeskerke, langst den steenweg van Dixmude naar Pervyse, thans cwoond en gebruikt bij de mede-eigenaars, de gezusters Vincke. Deze eigendom door zijne voor delige gelegenheid en uitweg ter zijde, is geschikt tot uitoefenen allerhande bedrijven. Voor de voorwaarden en prijs men vervoege zich bij de gezusters VINCKE boven genaamd. Jaarlijksche PRIJSPEURINO te Zarren, op T nnla t i .l«'rter herberÉI Barsdam bij DEKEYSER-CUFFEZ. Kieken- Dixmude, als opvolger van zijnen Dekeyser, heeft do eer het publiek en als dat, er een schoon assortiment kleine PIJLEN ingekomen zijn van ui pijlmaker Braem. alsook Boo'g- ■s Timmerniansppiriten. Me»' make hef ruchtbaar. GUSTAAF straat, n° 25, vader Pieter bekend te mak van grooto en den vermaard «narenVerdol GEWAARBORGDE wagon of schip, bij Vermeulen-Giiysbrecht, Statiestraat Dixmude. Prijzen Gezifte kolenjille groeve fr, 19-90 c. per duizend kilos. 'J out-venant 50 per honderd groeve 18-90 c. idem. Vrachtvrij ter Statie Dixmude. Verzending naar alle Statiën. DRAINEER- SCHOUW- EN POT- Strooi- en andere Veursten, Brijken en Oventegels in refractaire aarde, enz. Draineerbuizen. Prijs per 1000. Opening 25m/m, 33 m/ra, 45rn/m, 50m/m, 60m/m 80m/ra. 16 fr. 20 fr. 30 fr. 35 fr. 40 fr. 80 fr. Lengte, 31 centimeters. Ringen voor de buizen. Prijs per 1000. 8fr. 10 fr. 12 fr. 15 fr. 20 fr. Pothuizen Prijs per 100. Opening 8c/ra, 10 c/m, 12c/m, 14 c/m, 16c/m, 18c/m, 20c/m, 25 c/m 20 fr. 25 fr. 30 fr. 35 fr. 45 fr. 55 fr. 65 fr. 125 fr. Zich te vervoegen Hessenweg nr 1 ofwel in de Fabriek nr 10 te Dixmude. SMIJTING met de Pluim, op Zondag 13 Juli, in de herberg den Uzerweg bij Verbanck. langs de Caeskerke-kalsyde. Handbooggild ST. SEBAST1A.AN, Dixmude. aan de pers op Zondag 20 Juli 1884, zijnde ee'rste Keimis-Zondag, De Maatschappij geeft 34ï© fr voormt^verdeeld als^volgtOnpfcrynn'Ql „r 1 fr Roosendaalstraat, bij de brug van den ijzeren weg. CH. LEPER-TAHON, aannemer, laat weten dat zijne magazijnen voorzien zijn van eene groote hoeveelheid en allerhande soorten van droogc Ciment-tichels, bij zijne talrijke kalanten sedert lang bekend, door hunne schoonheid en kloekte, alsook door de lage prijzen, buiten alle conurrentie. Om zich een gedacht te kunnen maken van deri grooten keus, moet men zich ter ptaats begeven. Ingang vrij. De noodige inlichtingen voor het wel placeeren van vloeren, worden aan de koopers gegeven. Bij hem is er ook ten allen tyde te bekomen versch gemaakte Ciment, bij groote en kleine maat. Hij beveelt zich in de gunst van het publiek. Bij verandering van woonst. EMILE HILLEBRANT-HOSTEN. te Dixmude laat liet geëerd publiek weten dat hij thans ge huisvest is in de Iüehenstraat n° 28 alwaar hij zooals vroeger zijnen stiel van Manskleermaker zal uitoefenen, volgens de laatste mode en aan matige prijzen. Schoon werk en spoedige bediening. n' 2. 40 fr.; n' 3. «Ofry w £«Ï»F; n, 5; jfT 54» kleine vogels van S© fr. in plaats van H fr Peloton n>' 1 schiet onvergeld. Inleg fi©'fr terug 8 fr.; zoovele vogels als schotters de opner- vogels medebegrepen. - Begin om 3 ure namiddag Inschrijving Bourgondische Schild. DONDERDAG 24 Juli, Schieting. Inleg fifr. 50 c terug fr., de halve franks op de oppervogels Begin ten 3 ure om te eindigen ten 7 ure. DINSDAG 29 Juli, jaarlijksche vermakelijke Poppeschieting. Inleg 5© centimen, terug schoone prijzen. Begin ten 3 ure. INSTELLATIE van Dixmude-Kormis gevolgd door een schoon Concert, op Zaterdag 19 Juli in dEsperance bij Erniel Hosten. Goed verzeten lekker vlaamsch bier. Groote Combat op het SMIJTBARD. den eersten Kermis-Maandag 21 Juli, in den Olifant bij Leo Desodt, Eessenstraat. Ï4> Fr. Prijzen P Prijs 5 fr., _2eid. 3 fr., .3» id. 3 fr., daarbij nog een vet konijn. - Begin om 6 ure - Man tegen man. Inleg 25 centimen. Laatsten Kermis-Dinsdag, gewoon Muziek. Groote Smijting mU de VOGELPIK od Kermis Woensdag 23 Juli, om 4 ure namid'daJ, in^'en Omnibus by Eduard Verbeke, voor een schoon Koekebrood aan 10 centimen inleg Bier vae t patersvatje. Groote en onvergelde SMIJTING op het bard den ~3. 'J-"!1'. z|J"de Kermis-Woensdag, in 't Klein IJper bij Desire Vandenbroucke, Stovestraat alhier P Prijs 3 fr., 2de prijs fr„ 3"° prijs 1 fr 4de prijs eene schoone Pijp, JASKAART0enS3aBgV|3 ^'.Combat met de JASKAAKI en de Vloerbol, in de herberg den Bijlander bij August Boury, Grooten Dijk alhier. Jaarlijks,die Prijskamp in 't BUSSESMIJTEN w leter Vandaele in den Anker, op Kermis- Woensdag 23 Juli, waartoe alle liefhebbers uitge- noodigd worden. - De volgende pryzen zijn vooruit gegeven; p fr. 3-54»; 2« 3 fr - Jaarlijksche groote Prijskamp met de JASKAAKT 24 ,Jub h| do Kleine Winst by Isidoor Vilain. Vriendelijke uitnooding en bier van t patersvatje. GEZWOREN LANDMETER EN SCHATTER, lEcssenstinal, |>E. A. DE MEULEMEESTER-CORNETTE, Groote Markt, n" 30, Dixmude, heeft de eer het publiek kenbaar te maken dat hij de oudgekende winkel van wijlen Pieter Dekeyser hewoont. Magazijn van alle slach van van Ijzer werk en Menagiegerief, alsook eerste soort van Stoven, verlakte en onverlakte Kachels, Pompen Baseuls Roberval, Hengsels, Bedderessorts en' Quinquets, alsmede van een schoon assortiment Amerikaansche Vorken en Greepen, Spaden, Schippen, Pekken en Zeissens. Hij gelast zich met alle slach van Koper- Blik- en Zinkwerk, alsook Vertinningen. Alles aan zeer genadige prijzen en spoedige bediening. De verbeteringen welke iktoegebracht t P-''1.. in J>et maken van gedeeltelijke gebijten zijn voorzeker de beste dat de wetenschap peisde te achterhalen. Door dit nieuw stelsel heeft men noch pijn, noch ongemak en alle voedsels ziin gemakkelijk om knauwen. J Droksbkkb, chirurgijn-tandmeester, Brussel, 29 St. Michielstraat. Men kan hem raadplegen, den eersten Dinsdag van elke maand, te Dixmude in 't hotel de Casino, van 9 ure 's morgens tot 's noens Voor verzekering op vaste premiën tegen brand (daaronder begrepen het vuur des hemels) alle roerende en onroerende goederen, mgeoogste vruchten, beestialen, meubelen enz In geval van brand wordt de schade aanstonds betaald.' Het der maatschappij beloopt tot <>,4I4»4>,4M>0 franken en eene voorzorg van »,4»4»0,OO© franken. Voor verdere inlichtingen men begeve zich bii BAERT-VAN ACKERE, bijzondere agent en koopman te Dixmude. ÏIENKICA VALCKE, opvolgster van Li-, i'sin-Troost, binnen de stad Dixmude, laat weten dat zij voortdurend maakt en verkoopt wassen Keersen van gewoon was en eerste kwaliteit Bougies, alsook Roeten Keersen Wierook enz. DT> ÏJTTI7 S? Al Verzekerde en volkomens genezing ï>0 lli IJ IV Iki\ op drie maanden tijd, bewezen door 12,000 certifikaten. De moeilijkste breuken worden teruggehouden met het grootste gemak Ziekte der vrouwen, doorzakking der baarmoeder, enz se. nezen zonder rmg (pessaire). Onmiddelijk verlichting Eene gediplomeerde dame is aan het gesticht gehecht. J.^ WAERSEGERS, breukbandmaker der hospitalen en van net leger, commandeur en ridder van verscheidene orden voor verdiensten aan het menschdom bewezen, oroenvlaau 35, Antwerpen. THEOFIEL COQUEL, befaamde kleermaker oude Parijzenaar) Molenstraat, n° 6, te Dixmude, maakt het geëerd publiek bekend dat hij aan zeer genadige pryzen zijn werk zal leveren en naar de laatste moden afwerken. Paraissant le dimanche avec 8 pages Renseignem. financiers complets. Listes de tous les tirages Abonnement d'nn an 2 francs. Bureaux du journal 93, bouF Anspacli Ifirnxelleg. Kickenstraat, 12, Dixmude. - WISSEL-AGENT. Aankoop en verkoop van Obligation en Aktiën op I rovintie en Steden. Spoorwegen, Kool- myneri. Weerden op vreemde landen enz. enz. Uitbetaling van alle welkdanige Coupons. O^XS^IlsTTJS-JüTTXS. Gustaaf DEKEYSER-CUFFEZ, Schoen- Leorzen- en Bottineumaker en Winkelier, brengt ter kennis vuh t geëerd publiek dat hij thans gevestigd is t^h^.a"L "r te Dizmude, alwaar hij geopend lieeft een sclioon Magazijn van Sclioenmakers-waren, te weten - Alle soorten van leèr, zoo als zoolleör, geele en roodê ve en, grauwe basaanvellen, strooileêrvellen, veaumarin- ve len, verlakte vellen, goudleêr, blauwe verlakte vellen zwarte severvellen en in andere kleuren, zwarte en ge kleurde veaumatvejleu, peerdhals, zeclëervellun, zooger- vellen, hmdeleêrvellen, ruischleêr, enz. - Hy snijdt uit'zoo wel m t groot als m 't klein. Sloffergoed van verscheidene euren. Prune!le bij de meter alsook prtmelle tige met ressorts en met twee reken knopen. Pluche boordiint en zijde boordlmt. Ressorts enz. enz. NAGELS Koperen en ijzeren stekken, vierkante tatsen, volle koppen, vijzen, ijzeren tappen, gru, pointen, gareelnagels. Leesten van alle grootten, naar de laatste mode. Korken zolen Houten tappen. Schoenmakershamers, messen, tangen, vóJ£?trS' ™fliUn' scharen. gespen, lijkstokken, kolissen, roietten, vijlen, randzetters en alle soorten van schoenma- kersgereedschappen, te lang om hier te meiden. Verders 18 tuj hem te bekomen eerste soort blink, zeemvellen vaagborstels, handborstels, trapborstels, engelsche bezems leiwagens, marbels, bolketten, pekkels, emballage-papieren] indertoppen, solferstekken. Bij hem is alles te bekomen zoowel in t groot als in 't klein. van den Levant. verkoopt Kolen in het jjroot en klein aan voordeelige prijzen en vraagt Agenten. 9 Br. 5© GEEN MEER!!! De Nieuw London doet liet grijs haar na eenige dagen verdwijnen. Maakt, het haer zacht, en glansrijk. Belet het uitvallen en geene verfstof, Te verkrijgen bij F. Vermeersch-Nothé, Eessenstraat 9, Dixmude, Huis van Vertrouwen. Veuruambaohtstraat, 46, Dixmude. Alle slach van Diamanten en Gouden Paruren; groot assortiment van Gouden en Zilveren Remon- toirs; kleine Gouden Monters voor Damen; Ketingen en Ringen enz. enz, Schoone keus van Pendulon. Regulateurs iveveillen en Slaghorlogien in alle grootten. Tafel- servizien in alle slach. Alles aan zeer lage pryzen ter trouw en tegen waarborg. Binnen eeniga dagen zal onzen eersten invoer beginnen van KLEINE FIJNE ARDEENSCHE HESPJES NIEUW EN MAGER van eerste klas wegende 4 a 6 kilos. De verzendingen zullen geschieden (vrachtvrij per minstens 2 stuks) vervolgens hunne inschrijving. De prijs is vastgesteld op fr. 1-60 per kilo. Men kan zich reeds laten inschrijven van heden hü P. VAN REETH, Ouden Steenweg, 15, Antwerp JULIEN VANHAUTE, Kiekenstraat nabij de groote kerkdeur te Dixmude, laat het publiek weten dat hij voorzien is van extra goede kwaliteit Duitsche Régulateurs en Slaghorloqien aan zeer voordeelige prijzen. Vooraleer gij uw Goudwerk koopt, ga zien bij hem en hij zal u ter trouw en genadig dienen. Vrye ingang. Bijzondere Chirurgijns-Tandmeesters, gediplomeerd door de Belgische Gezondheids-Commissie KORTRIJK, Moskroenstraat, 2 KORTRIJK kunnen geraadpleegd worden alle dagen, uitgenomen de Zon- en Feestdaevn vnnv „Hoe 11 j- mond aangaat Uittrekking van tanden, welke verricht wordt ^^erkmg van den gevo dige en Vreesachtige personen geene pijn gevoelen. Niet alleen veroorzaakt dit stel- 1 Prot°xyde dazote) waardoor de wenschen over het gemak, de vlughVid, dPJ, funr, de onac Je^kJeld0^^0^idg "ud^pping'def hofif'S kunstmatige emailleeringrechtzettnig der ongeregelde tanden bij de kinderen van beneden de twailf mar Reh» 1 J?' genezing van pijngevende tanden. Byzondere werkplaats voor het vervaardigen van tanden en gebijten G el el M i g 6" "e gemaakte tanden en volled1ge gebijten worden ingezet zonder haken, platen, veeren of banden van welken^ardv wezen moge. Zij noodzaken geene uithaling der wortelen en verwekken noch pijn noch hinder Het nutthm met i °°k parende, dienen deze tanden tot het vermalen der hardste spijzen de klank der stem ia beider .,11 n«"iDe ™et het schoone uitgevonden en bestaat in Belgie alleen bij den uitvinder; dirdoor^^is hef moUlhk I JnS™ t. stelsel is nieuw er^.een^onedig gebijt aan 100 fr. en, daarboven. De stukken liemriewerknGSikli^^^ '"^7 <t. noch"oor den"^®£^S^nuarS l/Zt^^i^rnem^^H^b"0^.^'' Je" gla"S' E hermaken ze als nieuwe, vólgens huitï ulënvf sxcbwl. ondernemen de herstelling van alle mislukte stukken en N. B. M. MEIER is te raadplegen den Dinsdag van 'iedere week in het betel d van 10 1/2 ure 's morgens tot 4 ure namiddag. la Noble Rose, groote Markt te Veurne, 1 a S|l_v ïertrekfendo iöderen zVerdag, St00n"a*rt-Ma«l«ch«piia, 5 aa„ beerd Direkte biljetten naar alle plaatsen van de VereenWXÏren CaTaUdae<!re,,d,! Inlichtingen en plaatsbiljetten worden verstrekt door de Directie te a n van Haffclgliem en Oornhoefer, 20 Statiestraat,^ Anïwe^pS eïdeAgelten 6rale Ag0nten A. I,jb«crl-I»e «lauwe, I, Poelmanstraat, Gent; Ikarel 4 allcwaert, Clercken bij Dixmude. Victor Sic Vissclicr, Staden. ILIm. A'nttcnsi, Hooghlede, Couwclicr, in de Koornbloem Lichtervelde. lictor Binochacrt, Ichteghem C3 O U <SJ 'V O rj fO 1 r/j O r> -4-J M fl O K -4-> <4-> S T O <D VCD -M IS g o £f> j -cS CD fl g.S ffl* I r—4 Tj -4-> a J rQ DO +3 O .jH J3 q) Q P f~t X-i t-i <D P3 71 «M;"? (D P r—I r—5 O w «3+2 a? ,p> o it S p 2 3 ■o s 3 o>-3.9 a- a S'3'o aT£ S 3 CT'r-H r- -= C3 g öS sf fl rn <C° W p H m d *3 OO rj o W t-J CÖ 1—4 M O S O.Q -S 5? Qi Cl a? b 81 P O o. O g af - "J te 8 3 w a ,a -S g S o g g «D rrj ij) c3 .rH v© O .J. b1 3 rS g" g cS o d d 0 s o.' Q3 CC O Ts aj a S'-*! s O Q. p rr co SO CT3 P -2 O to rci Cu L, co VCD SP CJ4J tXi fÖ <D co P P en p d r—i Q3 r© -»-> fh 1 ph tT! v- 15 r-i - P-, ji 9 ,s 45 g-s "13 - g B 'Ju - ._J P e—co 03 *5 ^r. a's 8,1a'rH -5"^ J» np ©j to o «E 8 fü 74 9 f g. cp c 3 S" 2 3 8) 7n B M n p., O O ■4 K - n, - 8 ft a rS g g a J» -7 Z a 3 «v N R

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude | 1884 | | pagina 4