14 Franks 45 centimen. SieimojSfiBL Onze dank. gemeentekiezingen. M. Joseph Monnon, ka tholieke kandidaat, werd Zondag met 14 stemmen meerderheid lid van den gemeenteraad van Nalinnes, provincie Henegauwen, gekozen. Het is do vijfde stemming sedert 5 maanden in welke onze vrienden daar zegevieren, achter 25 jaar liberale verdrukking. De socialisten van Lijon, vereenigd in meeting, wekken do werk lieden op om te vereenigen tegen de burgerij en al de menschen die geld of goed bezitten. Kapitalisten die van God noch Godsdienst en wilt hooren, gij zi.it vermaand! La Capitale, liberale gazette van Rome, behelsde over eenige dagen ceno heiligschendende spotprint waar een zwijn op stond, gekleed in eenen bisschop en Jragend liet Aller heiligste Sakrament dos Autaars. Zulk een schandaal vermaakt het Liberalismus der Tiber- stad. God vergeve het hem! In de liberale gazetten van Rome wordt Z. H. de Paus op do walgelijkste wijze beschimpt en beleedigd. De justicie gebaart van geen koude; maar steek eens hand of vinger aan de zuivere reputatie van do revolutionnaire staatsmannen, en zij kruipt selFens uit lieur schelpe. Katholieken, bidt voor uwen Vader Leo XIII. Schooljongens, slecht opgekweekt, stolen vee te Lodeberg. De policie waakte en onlangs viel de kapitein der bende, een Baekelant van 10 jaar, in do val, terwijl hij bezig was met den toog van den beenhouwer Leboeut' te zuiveren. Zorgt gij en waakt gij over uwe kindors, het gebeurt nog dat zij kwalijk uitslaan. Wat moet er dan niet gebeuren, als gij ze in het wilde, zonder gebed noch kristelijke lessen, laat opschieten? To zien in Amerika voor kleen geld de eerste broek vaneen ventje van 93 jaar; er liggen wel 200 lappen op en van de eerste stof blijft er maar een lapje van eenen vuist groot meer over. Te Berlijn bij de Pruisen vierden drie ge broeders de andere week hunnen 50" verjaardag. Zij waron omringd van 37 eigen kindors. Op do betooging der arbeiders zonder werk te Brussel waren er policieagenten in burgerskleedij. En dat hoer Buis, hane van het Brussolsch henne- kot, in den tijd alzoo zijnen kam rechtte omdat het gouvernement de veiligheid van Koning en wet gevers door gendarmen in menschekleeren deed bewaken 1 Maar, c'est-gal voor den liberaal is alles wat een minister doet noodzakelijk slecht. Tusschen katholieken kan er geen huwelijk bestaan zonder sakrament. Het burgerlijk huwelijk op zijn eigen en alleen is slechts een burgerlijk wettige samenleving, een gruwel voor God en de Kerke. Zulks is de onveranderlijke leering van ons Geloove. In Frankrijk is dat te veel vergeten. Eene ongelukkige vrouw is, te Gent, van haren man, die zat was te huis gekomen, doodelijk geslegen geweest. Drank dooft verstand on liefde uit, maakt van den mensch een verachtelijk dier en doet meer tranen leken dan een oorlog. Tegenwoordig ten allen stappa processen tegen gazetten. De liberale bladen worden met panen handschoentjes hunne mollige kaken gestreeld, do katholieke integendoel deerlijk bij de ooren getrokken. Wat is de justicieEene uit muntende zaak als zij goed is. gebeuren op de plaatsen, Ier vermeld staat De stierkeuringen zt^ dagen en uren als hieroi Tc Thouroutop de Groote Markt, ten 9 uro 's morgens, den Maandag 30 Maart, voor Aertrycke, Thourout, Cortemarck, Handzame en Lichtervelde. To Couckelare, ten 10 ure 's morgens, den Woensdag 1 April, voor Moere, Zande, Leke, Koyera, Couckelare, Ichteghem, Bovekerke, Vladsloo en Wercken. Te Veurne, ten 10 uren en half's morgens, den Zaterdag 11 April, voor Coxyde, Adinkerke, Veurne, Bulscamp, Moëres, Houthem, Steenkerke, Eggewaarstcapelle, Zoutenaye en Avecapelie. Te Dixmude, ten 10 ure 's morgens, den Don derdag 16 April, voor Beerst, Dixmude, Caeskerke, Stuivekenskerke, Pervyso, Oostkerke, St. Jacobs- capelle. Eessen, Clercken en Zarren. To Nieuport, ten 10 uren en half 's morgens, den Woensdag 22 April, voor Weslende, Lombartzyde, Nieuport, St. Jooris, Mannekensvere, Schoore, Ramscapelle, Boitshoucke, Wulpen en Oost- duinkerke. Te Merchem, ten 10 ure 's morgens, op de Kippe, den Donderdag 23 April, voor Merckera, Noord- schote, Bixschoto, Zuidschote en Woumen. Te Alveringhemten 10 uren en half s'morgens den Dinsdag 28 April, voor Oeren, Vinchem, Wulveringhem, St-Ricquiers, Alveringhem, Isen- berghe en Leysele. Te Loo, ten 10 ure 's morgens, den Woensdag 6 Mei, voor Hoogstade, Pollinchove, Ghy- verinchove, Loo, Nieucapelle, Oudecapelle, Lampornisse en Reninghe. Het jaar achttien honderd vijf en tachtig, den vyfden Maart; Ten verzoeke vanMijnheeren Gustave DeBreyne, Dubois, grondeigenaar, Alfons Bever-Ver Eecke- koopman. Amand Nouwynck, huidevetter. Eugóne Vancuyck, drukker-uitgever, en Theophila Thielen, gezworen landmeter, allen leden van het armbe stuur, gehuisvest to Dixmude; Ik ondergeteekende Karel-Lodewijk Claeys, deurwaarder bij de rechtbank van eersten aanleg te Veurne, wonende te Dixmude, Noordstraat n° 40, gepatenteerd Heb aanzocht en noodig zijnde sommatio gedaan aan den heer Henri Vion, uitgever van het dagblad u de Gazette van Dixmude woonende tezelve Dixmude, alwaar zijnde in zijne woonst en spre kende aan hem zelve, mij bekend; Van in het eerstkomend nummer van gemelde dagblad en ten laatsten binnen het delaai van het artikel dertien der wet van twintigsten Julij 1800 een en dertig, de antwoord behoorlijk door mijne verzoekers onderteekend intelijven, op het artikel door gemelde dagblad aangekondigd in zijnen nummer 734, in date van eersten Maart lestleden, in welkers artikel bovengemeld bestuur, duidelijk is genaamd om het recht toegestaan bij artikel 13 van voormelde wet, te mogen inroepen Deze antwoord luidt als volgt Dixmude 4 Maart 18 ^5 lieer uilgever krachtens art 13. der wet op de drukpers verzookon wij u>de volgende regelen in uw eerstkomende nummer over to nomen Medeburgers en lezers der Gazette van Dixmude. Sedert peruimen tijd reeds behelst do (lazetie van Dixmude - bij elke verschijning, uitgebreide artikels over de houding van het Weldadighei Is- Bureel in zake der weigering van onderstand aan sommige behoeftigen dezer stad. De inwooners van stad genoegzaam wetende dat de taal door do Gazette van Dixmude gevoerd, onwaar is, hebben wij tot nu. onnoodig geoordeeld dezelve te logenstraffen omdat het den lezer van den buiten soms mocht onbekend zijn dat het blad op de leden van het armbestuur enkel zijne gal en venijn denkt uit te spuwen. om zoo hen in eer en handel te beschadigen, zijn wij tot het besluit gekomen, éénmaal de waarheid en niets dan cio waarheid in de kolonnen der Gazette van Dixmude te doen opnemen. Onder de wet van 1842, op het lager onderwijs, bestonden er alhier eene stadsknechtenschool, oeno aangenomene meisjoschool, en verders nog o^hnlon- Het Bureel van menige bijzondere scholen; weldadigheid rekende het zich tot plicht slechts die aangenomene scholen te ondersteunen ln 1878, dan besloot het Bureel van Weldaad (en toen was een katholieke heer lid van hot bestuur) de ouders die hunne kinderen naar de stads ot aangenomene school niet regelmatig zonden, allen onderstand te weigeren; ziehier het, verslag dier zitting. - Zitting van 8 Januanus 1878. - Tegenwoordig: de hecren J. Dautncourt-Woets, Burgmeester, voorzitter van rechtswege, Vancuyck- Gyole gewone voorzitter. Vermeesch-\andon Bussche, Bever-Ver Eecke, en Nouwyck-Lowaege, leden. Het Bestuur van het Bureel van Weldaad, der stad Dixmude, Provincie Westvlaanderen, noemt de volgende beslissingen 1° De ouders, wier kinderen de stads en aangenomene lagere scholen niet bijwoonen, of maar onregelmatig bijvvoonen, zullen 'van allen onderstand beroofd worden. - 2° Eene zekere hoeveelheid calico en saïette zal aan de religieusen, der aangenome Meisjesschool behandigd worden, om de arme kinders wier ouders die voorwerpen niet aankoopen kunnen, het naaijen en breijen te laten aanleeren, volgens voorschrijving van het schoolreglement. Dat besluit verwierf eenen algemoenon bijval katholiek zoowel als liberaal, de geestelijkheid vooral, en de Gazette van Dixmude misschien ook al wat, vonden den genomen maatregel goed, Ja voortrekkelijk. Eenigen nochtans traden ditbeshiit niet bij; en wie waren dieWie die warenSommige lieden die met school houden tot dan toe eerlijk hun brood gewonnen hadden, en nu door den genomen maatregel in hun bestaan gokrenkt werden(hier laten wij twee reken uit, om reden dat derde personen erin aangerand worden).- In 1879, kregen wij ©ene nieuwe wet op het lager onderwijs de Religieusen weigorden hunne school nog te laten aannemen; hunne school dan werd eene bijzondere school en moest bijgevolg op den zelfden voet der andere bijzondere scholen behandeld worden. vjorzien in het onderhoud Do stad bracht eene lagere«neisjes en bewaarschool verders geniet ik v tot standaan die scholen werden de voorrechten, j Jirgen. _T Dixmude, 4 ™aaTM»nn dn Roliffieusen niet meer konden genieten^ naar die scholen ««fïSWfl indien zij onderstand dezer zestien huisgezinnen, en dor kinderen van do omliggende gemeenten, die op de katholieke school zijn 3° Omdat cr, onder do zestien huisgezinnen, zijn die veropenbaard hebben, vqor al die het hooren willen, dat zij geenen onderstand van het armbestuur behoefden, dewijl de katholieken hun genoegzjium ondersteunden. Ziedaar, medeburgers en lezers van de Gazette van Dixmude do waarheid die wij ééns willen doen opnemenwij laten onze handelwijs aan uw gezond oordeel over, en twijfelen niet of dezo uit- ie?{j'noen zullen "Uwe goedkeuring verwerven. Hiernevens de bekentenissen door bovengenoemde behoeftigen ons ter hand gesteld, welke bekente nissen de Gazette van Dixmude» krachtens het zelfde artikel 13 der wet op do drukpers in haar zelfde nunimor van Zondag 7" Maart aanstaande zal opnemen. 1° Do Bekentenis dor weduwe Vermeersch. 2° De Bekentenis der weduwe Vanhecko. 3° Do Bekentenis van Eugenius Declerck. 4° Do Bekentenis van Robertus Dc- keyrel. 5" De Bekentenis van Leopoldus Desmyier. De leden van 't Armbestuur. (Geteekend) G. De Breyne-Du BoisA Bever- Ver Eecke, A. Nouwynck, Eugèno Vancuyck, en Theophila Thielen. Aangehechte stukken. 1° Ik ondergeteekende Rosalie Duytschaever weduwe van Alexander Vermeersch; winkelierster te Dixmude, beken, drij kinders in de weezen- scholen dezer stad te hebben, en van het armbestuur dor zelfde stad eenen onderstand van twee honderd veertig francs 's jaars te gonieten, voor het onder houd mijner drij kinderen die don vereischten ouderdom nog niet bereikt hebben, om in gemelde scholen aanvaard te worden. Dixmude den 4 Maart 1885, (Geteekend) W. Vermeersch. Gezien door ons Burgmeester en Schepenen der stad Dixmude, voor echtverklaring van het hierboven- staande handteeken der w° Vermeersch. Dix mude, den 4" Maart 1885. Burgmeester en Schepenen (Geteekend)Feys-Kesteloot schep, en gezegeld. 2° Ik ondergeteekende Maria Boury, weduwe van Desiderius Vanhecke, werkvrouw te Dixmude, beken vier kinderen te hebben, waarvan twee den ouderdom bereikt hebben van 17 en 15 jaren; een in de weezenschool aanvaard is een vierde dat nog den vereischten ouderdom niet bereikt heeft om in de weezeschool te kunnen aanveerd worden, en voor hetwelk mij door het armbestuur eene som van zestig francs 's jaars toegestaan isdaarenboven geniet ik ook van de buitengewone winterbedee- lingen. Dixmude, 4 Maart 1885. 't Mark van f Maria Boury die verklaard niet te kunnen schrijven noch teekenen. Wij presentPietei' Geysen en Jacobus M«ys. (Geteekend) P. Geysen en J. Meys. Gezien door ons Burgmeester en Schepenen der stad Dixmude voor echtverklaring Ifljr handteekens op do voorzijde van P. Geysen en X Meys. Dixmude, 4n Maart 1885 - Burg meester en Schepenen \Geteekend) Feys-Kesteloot hop. on gezegeld. 3° Ik ondergeteekende Eugenius Declercq, sdialiedekkersknecht te Dixmude, beken jaarlijks hot armbestuur van Dixmud-e, eene som van hunne kinderen zenden, indien zij wilden bekomen; 't was de stiptolijke nakoming van ons hierbovengomeld besluit van 1878, 't was de nakoming der woorden van de hoeren Ministers Detlieux en Nothomb. (Men zie de handelingen der wetgevende Kamers over de wet op het lager onderwijs van 1842.) Nu viel de Gazette van Dixmude togen het armbestuur uit en trachtte do leden van gemeld bestuur, in hunne belangen te krenken. De wet van 1879 werd door deze van 1884 vervangen, altijd voort zoekt de Gazette van Dixmude, hot weldadigheids-Bureel hatelijk te maken; tot dat einde worden zelfs de grofste onwaarheden niet gespaard. Zoo was Zondag laatst, het artikel der Gazette van Dixmude aan de schandpaal eene aaneenschakeling van leugens, die w.ij voor één maal willen logenstraffen. De Gazette van Dixmude haalt vier en dertig huisgezinnen aan, welke zij zegt ontroofd te zijn van allen onderstand die vier-en-dertig huis gezinnen, schrijft zij honderd twee en twintig kinderen toe, do Bevolkingsregisters melden er slechts honderd twintig. Onder die vier en dertig huisgezinnen, vinden wij er vijf met achttien kinderen, die onderstand genieten. Ziehier de namen dier vijf bedeelde huisgezinnen. 1° Ver meersch weduwe Alexander heeft zes kinderen, waarvan drie sedert lang reeds in de weezon- scholen opgenomen zijn; voor hare drie jongste kinderen, die nog den vereischten ouderdom, om in voormelde scholen aanveerd te worden, niet be reikt hebben, is haar twee honderd veertig francs 's jaars vergund2° Vanhecke weduwe Desi derius, heeft vier kinderen, waarvan do oudste zeventien en vijfden jaren, bereikt hebben; een derde wordt in de weezenschool opgevoed en voor het vierde is haar zestig franks's jaars vergund benevens de bedeelingen. 3° Declercq Eugenius heeft een gebrekelijk kind, reeds buiten school jaren, voor hitwelk hem acht en veertig francs "'s jaars is toegestaandaarenboven geniet hij van de bezondere bedeelingen; 4° Dekeyrel Robert; en 50 Desmyter Leopoldus, die sedert lange reeds zich onderschikt hebben, genieten volledigen onderstand. De negen en twintig overblijvende huisgezinnen hebben samen dertig kinders reeds buiten school jaren (waarvan er reeds gehuwd,soldaat of minstens toch kostwinnende zijn) voor dewelke geenen onderstand kan of mag verleend worden zoodus zouden die negen en twintig huisgezinnen slechts voor twee en zeventig kinderen, onderstand kunnen bekomen. Verders vinden wij onder die negen en twintig, dertien huisgezinnen met negen en"dertig kinderen die nooit geenen onderstand gevraagd hebben, die zich misschien er voor zouden geschaamd hebbenlieden die in zekeren welstand leven en het beroep van winkelier of herbergier uitoefenen. n Aan zestien huisvaders dan, met drie en dertig kinders, wordt cr geen onderstand verleend 1° Omdat zij zich aan voornoemden maatregel, in 1878, genomen, niet vervoegen. 2° Omdat gezien de Maatschappij Sint Vin- centius al haren onderstand aan bovengemelde zestien huisgezinnen vergund dat de dertig armste huisgezinnen van stad, al het brood op den disch, door de katholieken beroofd zijn ten voordeele vin a;ht en veertig francs te ontvangen, om te helpen van mijn gebrekelijk an do bijzondere dee- Maart 1885. 't mark Dj)cl°rgn -dip_ verklaard ni<et ven noch Teckenen. Wij I Present (Geteekend) P. kirrnen schrijve! Pletdr Geysen en Jacobus Meys. Gèysen en J. Meys. Gezien door ons Burgmeester en Schepenen dor stad Dixraiule, voor echtverklaring der hier- bovenstaande handteekens van P. Gej'sen en J. Meys. Dixmude, den 4" Maart 1885 Burg meester en Schepenen. (Geteekend) Feys- Kesteloot schep, en gezegeld. fc 4° Ik ondergeteek'ende Robfertus Dekeyrel, tirbmermansgast te Dixmude, beken onderstand to golnieten van het armbestuur van Dixmude, voor hejfr onderhoud mijner onbejarigo kinders. Daer- enboven geniet ik ook van do buitengewoone winterbedeelingen. Dixmude, den 4 Maart 1885. (Geteekend) Dekeyrel Robertus. Gezien door ons Burgmeester en Schepenen der stad Dixmude, voor echtverklaring van het hierbovensfaando handteeken van Dekeyrel Robertus. Dixmude, den 4" Maart 1885. Burgmeester en Schepenen (Geteekend) Feys-Kesteloot schep, en gezegeld. 5° Ik ondergeteekende Leopoldus Desmyter plafonneursgast te Dixmude beken onderstand te genieten van het armbestuur van Dixmude, en bedeeld te zijn van de buitengewone winterbedee lingen. Dixmude, den 4n Maart 1885. (Get.) Leopold Desmyter. Gezien door ons Burg meester eti Schepenen der stad Dixmude, voor echtverklaring van het hierbovenstaande hand teeken van Leopold Desmyter. Dixmude, den 4" Maart 1885, Burgmeester en Schepenen. (Ge teekend) Feys-Kesteloot schep, en gezegeld En ik heb voor zijne onderrichting en bestuur, en onder alle voorbehouding gelaten aan Mynheer Vion, voornoemd, deze tegenwoordige kopij, van dit mijn exploit waarvan akt, kost veertien francs v^f en veertig centimen. C. CLAEYS. Bravo, Dischheeren van Dixmude! Wij hoopten wel eens eene antwoord te krijgen G^d dankWij hebben zeBravo Uwe brief, heeren, kost 14 frs. 45 centimen aan u of aan den Arme, volgens de beurs uit welke gij hem betaalt! Voor ons is hij wel honderd franks weerd Wij zullen met gelegenheid later het gansche stuk bespreken gij geeft ons immers stof voor lang. (Vandage, bij gebrek aan tijd en plaats, kunnen wij niets anders doen dan de vijf Disch- m ;esters uit den grond van ons Uerte bedanken. Vfij bedanken u, Heeren, om twee redens: Eerstereden: Wij hebben nu in handen en zil len het bewaren een OFFICIEEL STUK bi wijzend het onderscheid dat gij in uwe dtelingen maakt tegen alle recht en reden T ^GEN 'S LANDS WETTEN tusschen ouders di het vrij onderwijs verkiezen en dezen die het ol icieel onderwijs aannemen. Dat stuk zal ons m ier dan eens te pas komen. Wij verlangden se lert lang naar zoo een stuk. HEBT DUIZENDMAAL DANK!!! Tweede reden: Gij zelve getuigt ZONNE KLAAR hetgeen wij altijd beweerd hebben en nog beweeren. 1° Wij beweeren dat gij sijstematiekelijk geenen onderstand gaaft en geeft aan die ouders die hunne kinderen in onze katholieke scholen hebben. He wel! gij getuigt het zelfde Naar die (officieele) scholen, schrijft gij, moesten de ouders hunne kinderen zenden, indien zij onder stand wilden bekomen. HEBT DANK!!! 2° Wij beweeren dat er vele katholieke arme ouders slachtoffers van uwe onmenschelijke handelwijze zijn. Gij schrijft het ook Van vier en dertig huisvaders die wij noemden, zegt gij zelve dat er NEGEN-EN-TWINTIG zijn die hoegenaamd geenen onderstand gekregen hebben en van die negen-en-twintig, dat er ZESTIEN zijn die u schoone zijn komen spreken, maar verstooten geweest zijn omdat zij zich aan uwen genomen maatregel niet vervoegen 't is te zeggen, omdat zij hunne kinderen naar de katholieke scholen zenden. HEBT DANK!!! Wij konden geene klaardere bekentenis krijgen. 3° Wij beweeren dat de voorwaarde om van u onderstand te bekomen, is van zijne vrijheid van vader af te staan, vrijheid gewaarborgd door de Grondwet. Gij zelve bekent het Dekeyrel Robert en Desmyter Leopold, die sedert lange reeds ZICH ONDERSCHIKT HEBBEN, genieten volledigen onderstand. Dus, om eten te hebben moeten de ouders zich onderschikken, zich ondergevenin andere woorden: BUIGT OF BERST UWE VRIJHEID OF UW BROOD 't Is de dwingelandij in hare wreedste wreedheid. HEBT DANK Wij eindigen dus voor vandage met de kreet DISCHHEEREN VAN DIXMUDE, AAN DE SCHANDPAAL. Katholieken, overal waar gij die Heeren tegenkomt, bedankt ze over hunnen brief. Zij verdienen het! B&unst- en Letternieuws. De uitgever AD. HOSTE, te Gent. zet do reeks voort der boekjes over wetenschappen, stielen en ambten aan fr. die door hunnen lagen prijs in handen van alle liefhebbers moeten komen. Onlangs zijn door hem uitgegeven de Grond beginselen der Groenselteelt, boekdeel van 156 bladz., met 113 platen, door F. Burvbnich, leeraar der Hof bouwschool van Gent, zoo gunstig gekend door zijne talrijke uitgaven, zijne volks voordrachten en zijn onderwijs in de Hofbouw- school van Gent, sedert meer dan 25 jaar. Bij iedere plant geeft hij de wijzo van zaaien, van planten, de schadelijke dieren, de zaden, de manier om ze te behouden, do keus en de ligging van den grond enz. In een woord, het is een uitmuntend werk waar men zonder nutteloozen rimram, -nrsrrïBteot kouu.» uw «chcu muewwi tni besturen. Hetzelfde weide bestaat in 't Fransch en wordt insgelijks fr. 1-25 verkocht. De zending gebeurt zonder kosten. -c1^>r—y EU>eli(i>rlijtc Eironijk. M. De Ryckman, advokaat en plaatsvervangend rechter te Brussel, is door het Beroepshof tot 7 jaar gevang veroordeeld voor bedrieglijke ontvreem dingen. Do plichtige, hevig liberaal, werd door slechte betrekkingen met eene tooneolspeelster, tot de ergste oneerlijkheden en onrechtveerdigheden gebracht. Assisenhof van Westvlaanderen. Hendrik Braem, oud 23 jaar. boereknecht, geboortig van Boesinghe, doch zonder vaste woonst, is tot 8 jaar gevang veroordeeld voor diefto met beklimming en brake, gepleegd ten huize en ten nadeele van de echtgenooten Depuidt, landbouwers te Boesinghe. Vrijdag is voor het Hof eeno der gewichtigste zaken opgeroepen. Er is spraak van een gevecht tusschen jachtwakers en wildstroopers. De -beschuldigden Karei Baeckelandt, Henri Gambier, Jan Capoen en Jules Aernoudt, werden in den nacht van 5 tot 6 November 1884 te Kemmel door den wachter Robert Muyllaert en oen gezel in overtreding der jacht betrapt. De stroopers wilden ontvluchten. Achtervolgd gingen zij den strijd aan tegen do wachters. Geweer schoten werden gelost en het mes getrokken. Muyllaert werd door de wildstroopers overvallen die hem zijne wapens afnamen en hem zwaar kwetsten. Een der stroopers werd ook gekwetst. In de zitting van Zaterdag namiddag heeft het Hofuitspraak over die zaak gedaan. De genaamde Baeckelandt is tot 4 maanden gevang veroordeeld, Capoen tot 8 dagen en Gambier ook tot 8 dagen. Zij zijn bovendien veroordeeld alle vier tot elk 1/20 der gedingkosten en verbeuring hunner wapens. Baeckelandt heeft 900 fr. boete, Gambier, Capoen en Aernoudt ieder 200. Maandag zijn de genaamden Edmond Vande Casteele, oud 16 jaar, geboren te Ghistel en Clement Vanderkerke, oud 34 jaar, geboren te Audenaarde, zonder vaste woonplaats, plichtig herkend van vrijwilliglijk het vuur gestoken te hebben aan eene havermijt gelegen op het land gebruikt door Jan Van Caillie te Thourout, in den nacht van 5 Januari laatst. De eerste is veroordeeld tot 4 jaar gevang en do tweede tot 10 jaar dwangarbeid, het Hof aan den eersten beschuldigde de verzachtende omstan digheden toegestaan hebbende Dinsdag begon het onderzoek der zaak van Pollinchove (Elzendamme) moordpoging op Charlotte Verlende, oude vrouw van 67 jaar. Woensdag werd de zaak afgewezen. Charles Debruyne, oud 27 jaar, werkman to Wulveringhem, is veroordeeld tot eeuwigen dwangarbeid voor moordpogingFrans Steculorum, oud 70 jaar, visscher to Pollinchove, tot 4 jaar gevang en Melania Debergh, oud 35 jaar, dienst meid te Westvleteren, tot 1 jaar gevang voor medeplichtigheid.

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude | 1885 | | pagina 2