t A Nieuws uit alle landen. Handelsberichten. Verdwenen. Te Pachten. Definitieve Toewijzing van Koopdag van 56 Koopen 40 koopen Landbouvvmest Groote Venditie Een Woonhuis, Kcne patrimoniale Hofstede Instel en Overslag. Vi;.\l)lTIE te Woumcn Houtwaren le Caeskerke. Belgische Maatschappij G. Siekeyser-Selscholter Rogge KANTOOR STTTIDXJB VENDITIEN. 1° DONDERDAG 19n Maart, KOOPDAG VAN ALLE SLACH van gezaagde en ongezaagde Emiel Rooryck van Hoogstado heeft zijn exaam van kandidaat in de geneeskunde afgeleid. De inhuldiging van M. Vanstechelman als burgemeester van Caeskerke is eene schoone fecsto geweest, dieeenen schrik van volk naar Caeskerke getrokken heeft. Een koninklijk besluit komt 5 gemeenten te bemachtigen hunne ecnigc, noodeloozo gemeente school af te schaffen. De prijs van eenen dag onderhoud in het hospitaal van Dixmude is gesteld op fr. 1,95. Hoe gaat het met Casimirs examen? Redelijk, zei Powke, en 't kreesch. Vader is zeker hebbelijk blijde? De rechtbank van Vourne heeft veroordeeld Abeele Frans, werkman te Clercken, tot 2G fr. boet, voor slagen en wonden. Vannieuwkerke Hippoliet, kloefmaker te Bove- kerke, tot eene maand gevang en 50 fr. boet, voor slagen en wonden. Mortelez Karei, werkman, en Vieren Alexius, herbergier, beide te Veurne, de eerste tot 26 fr. boot, voor slagen, en de tweede tot 15 fr. boet, voor lichte gewelddadigheden. Vieren voornoemd, tot 26 fr. boet, voor slagen, tot 10 fr. boet, voor scheldwoorden, en tot 10 fr. boet, voor nachtgerucht. Thomas Karei, werkman te Veurne, tot 26 fr. boet, voor eerroof. Thomas voornoemd, en zijne huisvrouw Priem Felicita, en Thibaut Adela. huisvrouw van Wy- douw Jan, te Roosendaele (Frankrijk), elk tot 26 fr. boet, voor slagen en wonden, en 10 fr. boet, voor scheld woorden. Cailliau Mathildis, huisvrouw Goossen, te Nieu- cappelle, tot 15 fr. boet, voor slagen en wonden, en tot 5 fr. boet, voor scheldwoorden. Gillet Hendrik, visscher, en Gillet Karei, werkman, beide te Oostduinkerke, de eërste tot 3 maal 300 fr. boet of 4 maanden gevang, en de tweede tot 200 fr. boet of 1 maand gevang, voor jachtdelikten. Morel Gregorius. werkman te Schoore, tot 8 dagen gevang en 100 fr. boet of 15 dagen gevang, voor jachtdelikt. Berteloot Winocus, hovenier te Lombartzyde, tot 2 maanden gevang en 50 fr. boet, voor slagen en wonden. Debergh Karei, werkman te Beveren, tot drie maanden gevang, Delanote Achiel, landbouwer, en Croigny August, molenaar, beide te Rousbrugge, elk tot eene maand gevang, voor valsche getui genis. Rosalie Daemens, echtgenoote Crocque, werkvrouw te Westvleteren, is versmoord in haren messingput. La Voix de ÏOuvrier, gazelje der Socialisten van Brussel, wekt in hevige driftige, bewoordingen het werkvolk op tot de pluntering van de huizen der rijken, tot de diefte van machienen en werk tuigen, tot de sociale omwenteling, en eene ver- uwing der Parijsche commune. Het liberalismus de socialisten hun geloof gestolende jsten willen nu de burgerij van hare goederen, jkanten van hunno eigendommen berooven. Senateur graaf de Mérode-Westerloo is gelukkig op een beteren. De werkstaking veroorzaakt eene grievende armoede in de Borinage. De mijnders met niette willen werken straf/en hun eigen zeiven en hunne kinderen. Zes guiten hebben te Mechelen bij Lanaken eenen zwjjnedrijver vermoord; vijf zijn aange houden, de andere vlucht. Gesprongen te Madrid een poermolen; 3 dooden, 11 gewonden. Te Jemappes is een mannemensch in gevaar geweest van te sterven van honger; wij hebben nogtans den vrijen handel die, volgens sommigen, honger en hongerdood moet beletten. Te Weenen in Oostenrijk, in de renbaan Renz, verscheurd door de leeuwen de temmer Seeth. Een schoenmaker van Thourout. had liefde betrekkingen met eene getrouwde vrouw zij kreeg er een afkeer van en zocht alle middels uit om baren minnaar af te wijzen, waarom hij kwaad werd en er oneenigheden tusschen beide plaats hadden. Gewapend met een revolver heeft hij Zondag do vrouw ontmoet, die uit eene herberg kwam, en heeft verscheidene schoten op haar gelost gelukkig zonder haar te treffen. De moordpoger is onmiddelyk aangehouden en naar Brugge gebracht ter beschikking van den heer Prokureur des konings. Het Recht van Antwerpen schrijft dat de zedeloosheid der werkende klas en de schandalen, die men tegenwoordig aldaar op strate ziet ge beuren, niet anders zijn dan de ongelukkige gevolgen der honderden danskoten die in de Scheldestad krioelen. Eene botsing heeft Zondag avond plaats gehad tusschen den trein die van Brugge om 6 ure 42 naar Kortrijk vertrekt en twee waggons die uit de statie van Zedelghem ontsnapt waren en door den trein tusschen Zedelghem en Lophem ontmoet werden. De schok die erdoor ontstond was geweldig. De waggons werden van de spoorbaan geworpen en het lokomotief ontriggelde. De schade is aanzienlijk, maar gelukkiglijk zijn er geene persoonlyke ongelukken te betreuren. De manoeuverman Vanden Bossche is Zondag in de statie van Thourout overreden met te willen op eenen trein springen die reeds in gang was. UB. Droesbcke, Chirurzyn-Tandmeester, St. Michielstraat nr 29, Brussel, kan geraadpleegd zijn te Dixmude, den eersten Dinsdag van elke maand, in het - Hólel de Casino - van 9 ure 's morgens tot den middag. Peilt t'ourrler Vnn Henegouwen. Gilly, den 12 Augustus 1884. Sedert meer dan zes maanden leed ik aan hevige maagpynen en hartkloppingen doch sedert ik gebruik maak van uwe Zwitsersche Pillen aan 1 fr. 50 de doos, bevind ik mij veel beter en daarmede voortgaande, hoop ik geheel te ge nezen. U kunt dezen brief openbaar maken (geteekend) V. Pierrard. Legalisatie der hand- teekening door den Burgemeester van Gilly (Henegouwen). Het depot voor België is by Ph. Pelerin, 12, ruo de l'Ecuyer, te Brussel. Franco afzending tegen 1 fr. 50 de doos. tuigen, nieuwin Aft d IIOLLOWAY's ZALF. Geen genót zonder gezondhoid.| Hoe droevig is het den rijke naar de wereld wegens kwalen neder te zien liggen, onbekwaam om zijne uitge strekte bezittingen te doorreizen. Eene zweer aan het been, een verstuikte enkel, een jichtige teen, een rheumatische pees, of een gezwollen lichaamsdeel zullen weldra in hun voortgang gestuit worden indien de aangedane plaats goed niet warm water gelift en daarna files met Holloway's ver koelende, heelende. en zuiverende Zalf ingevreven wordt. einig personen bevinden r.ich niet in de mogelnkheid zich dit onschatbare middel te verschaffenmet de duide lijke inlichtingen voor het gebruik er van, welke rondom iedereen pot gerold zijn, zullen weinigen er niet in slagen hunne kwalen te genezen, hoe erg of verouderd zij ook mogen schijnen, of met welk eenen uitslag zij elke andere behandeling ook hebben weerstand geboden. AALST, 28 Februari. Heden wordt de hop van 1884 verhandeld togen fr. 46 a 50 fr. de 50 kilos. Per höktolitor. DIXMUDE. 23 Februari. Tarwe Rogge Sukrioen Haver Boonen. Aardappels Boter, de kilo 't stuk, 7hekt. Eieren, de 25. fr. 13 10 a a a 11 03 a 12 41 a 5 a 2 86 a 2- a 1 63 a 13 97 13 10 14 48 7 3 24 2 27 0 2 Maart. 13 10 a 13 97 11 03 a 1241 a 5 a 3 11a 2 18 a 1 54 a 13 10 14'48 7 - 3 37 2 36 1 57 ROUSSELARE Zaaitarwe fr. Tarwe, nieuwe oude 21 a 22 21 a 21 roode 18 a 19 18 a 19 Rogge 16 a 16 50 16 a 16 25 Haver 18 a 22 19 - a 22 50 Boonen 22 - a 23 - 21 50 a 22 50 Aardappels 5 a 5 50 4 - a 5 - Boter, de kilo 3 - a 3 20 2 90 a 3 Suikerijboon 16 25 a 16 a Viggeris 20 a 30 - 22 - a 28 - Koolz-olie, 100 k. 52 50 a 51 50 a 52 50 Lijnz-olie, 100 k. 49 50 a 49 a 49 30 VEURNE. Per 100 kilos. 25 Februari. 4 Maart. Tarwefr. 19 - a 20 50 18 a 20 25 - nieuwe a a Rogge 16 a 17 50 a Sukrioen 17 50 a 19 25 Haver 16 - a 19 16 - a 19 Boonen. 18 - a 21'- 18 a 21 Erwten. 20 a 22 - 20 a 22 - C Maart. 27 Eeb. fr. 16 12 16 10 12 50 12 75 10 50 10 25 7 - 7 3 00 2 60 50 a - 50 a Algeraeene prys voor het bruin brood per kii en half 40 centimen. POPERINGHE. Per hekt. (middonprijs). Tarwe Rogge Haver Aardappels Boter, de kilo Hoppe, 50 kilo BRUSSEL, 4 Maart. Tarwe, per 100 kilo, fr. 18 a 20 50, roggl) 15 a 15 50, geersto 19 50 a 21 haver 18 a 19 LA VILLETTE, 5 Maart. Veemarkt. Er waren 2.083 ossen. 502 koeien, 138 stieren, 1,425 kalvers, 17,063 schapen. 3,795 vette zwijns. Verkocht: 1.800 ossen, 472 koeien. 135 stieren, 1,200 kalvers. 15,450 schapen, 3,795 vette zwijnsaan de volgende, prijzen per kilo 1® kwal. 2® kwal. 3® kwal. Ossen, fr 1 60 1 42 1 20 Koeien, 1 52 1 34 1 10 Stieren, 1 40 1 28 1 10 Kalvers, 2 10 *1 90 1 70 Schapen, 1 88 1 68 1 54 Zwijns, 1 42 1 36 1 30 BRUGGE. Per hektoliter. 28 Febuari. 7 Maart Tarwe fr. 14 a 15 25 14 a 16 Rogge 11 75 a 12 50 a Boonen 14 75 a 15 50 14 a 14 25 Geerste a R, Haver 7 - a 10 50 7 - a 9 - Aardappels 4 50 a 5 75 4 50 a 5 75 Boter, aa kilo 2 36 a 3 - 2 45 a 3 09 Eieren, de 25 1 53 a 1 72 1 54 a 181 IJPER. i Per 100 kilos. 28 Febuari. 7 Maart. Tarwe fr. 19 a 20 19 a 20 16 a 16 75 16 50 a 17 Boonen 21 a 22 21 a 22 - Haver 20 a 21 19 a 21 Erwten 21 - a 22 - 19 a 20 Aardappels 5 50 a 0 5 50 a 6 Boter, ae kilo 2 60 a 3 20 2 70 a 3 40 2 Maart. Kortrijkveemarkt kalm, 463 stuks vee, 373 verkocht. Van 5 tot 10 fr. afslag per kop. Oeeraardsbergen, vlas de kilo 1,30. Verkocht 600 koeibeesten, 650 verkens. Waereghern. vlas de kilo. 2de kwaliteit 1,30 a 1,60, 3d® 1 a 1,15, stoppe 0,68 a 0,75. 3 Maart. Anticerpen, ossen 0,80 a 0,90, koeien 0,70 a 0,80, zoogers 0.95 a 1,08 de kilo. Brussel zwijns 0,83 a 0,93 de kilo. Vlas. Kortryk en omstreken bij voortduur goede vrage en verkoop voor vlas van gewone soort; min achter fijne soort. Brugge, de gewone soorten zeer gevraagd aan vaste prijzen. De beste soorten zijn gemaklijker om bekomen aan voordeeligen prijs. Eenen grooten HOND, hebbende zwart krulhaar, witte bles en pluimstaart; goede belooning aan die hem terugbrengt by Pieter VANZIELEGHEM, aan het Engelsch Hof te Thourout. Eene schoone WEIDE te Dixmude, uitkomende op den Leegenweg, groot H. 2-91-50 c., lest gebruikt door Leonard Zwaenepoelom aanstonds in gebruik te komen. Zich aan te bieden bij den Notaris WAUTERS te Dixmude. Combat met do JAS KAART op Zondag 8 Maart in den Anker bij Pieter Vandaele en daarna COMBATBOLLING. Goed verzot en lekker bier. Combat met de JASKAATIT en 's avonds Combat niet, do VLOERBOL op 15 Maart aanstaande, in d'liorberg de Nachtegaal bij Adolf Descliepper. Goed onthaal en lekker bier. De prijzen die den 1 Februari to winnen waren in do herberg au Pont sans Pareil bij Tybergem- Weyne. Halvemuanstraat, zijn nu heden Zondag 8 Maart TE WINNENbegin om 8 ure en daarna Concert, veel vermaak en coed bier; vriendelijke uitnoodiging. le prijs, eene Vischpers 2*", eer» dooze met crayons; 3®. eon plume etagöre; 4®, een porte-cigaar5®. eene teekendoos met toebehoorten6® eene handboog; 7® een onbekenden van den ouderdom van 300 en 21 jaar. Groote Combat met de JASKAART en met de Vloerbol op Zondag 22 Maart, in de Espérance bij Emiel Hosten. Vriendelijk onthaal eu lekker bier. van den HoluriM AE&THUBfi VAAIlEil UEUGIIE, le I*ervyse. MAANDAG 16n Maart 1885, om 3 ure namiddag, bij Ferdinand Lemahieu te Pervyse, Een WOONHUIS met Paardesmis, en H. 0-02-01-21 mill, erf te Pervyse gehnchte Schoorbakke, kad. sectie A, n" 85r en 86d. Thans onbewoond. Maar ingesteld 2,250 fr. van den KOTAfiBIS V1L€ME, TE IILV1IUUE. Op VRIJDAG, 13n Maart 1885, om 2 ure namiddag, ter hofstede gebruikt door Sr Francis Decropte St. Jacobscappelle, langst dqn Yservaart, Olmen- Wilgen- en Populieren Boomen. Vergadering op de hofplaats. Q-EMEEÜXTTE EESSE3ST. MAANDAG 16n Maart 1885, te Eessen, bij de dorpplaats, op d'bofstede gebruikt door de kinders Deburghgrave Venditie van van eerste hoedanigheid. De vergadering om 3 ure namiddag, ter herberg den Gouden Leeuw bij Jules Van Isacker. Drie maanden tijd van betaling mits borg stelling. Betaalbaar ten kantore van EHIILE VAN DROMME te Eessen. DONDERDAG 26° Maart 1885, te Vladsloo, in den bosch de Planterij langst den steenweg van den Wikkelaar naar het Lappersfort en op de landen gebruikt door sieur Karei Pitteljon, langst den Brugschen Heirweg, Koopdag van 51 KOOPEN Eiken-, Esschen-, Olmen- en Popelieren IB O OPEIST. De vergadering om 1 ure namiddag ter hofplaats van sieur Pitteljon nabij den Hazewindmolen. Gewone voorwaarden en tijd van betaling mits borgstelling. Betaalbaar ten kantore van EMILE VAN DROMME te Eessen. 25° MAART 1885 (O. L. V. Boodschap), om 1 1/2 ure juist namiddag, in 't bosch van Houthulst, op Clercken en Staden, voor Mher R. Cotteau, groot grondeigenaar. van 1G8 KOOPEN Eiken Boomen, Plant soenen en zware Larixen, tegen Houthulst dorp en steenwegen. Betaalbaar bij ALOISE RYCKAERT, Zaak handelaar te Clercken. MAANDAG 16" Maart 1885, om 3 ure namiddag, ter herberg het Engelsch Hof, bewoond bij Charles Annothé te Dixmude, langst de Grauwe Broedersstraat, INSTEL en TOESLAG in eene zitting, van dienende voor Paardesmis, met zijne afhan kelijkheden, gestaan en gelegen binnen de stad Dixmude, bij de Noordbrugge, ter west zijde van de Noord- of Beerststraat, gekend bij kadaster sectie A, nr 329, met eene grootte van 1 Are 55 cent. Gebruikt bij de medeverkoopers Pieter Annothé en Aloies Annothétot 6 maanden na den Toeslag. Door 't ambt van de Notarissen DE SECK te Beerst en VALCliE te Dixmude. KANTOOB van den NOTARIS VERTE, TE MERCKEM. <SOS> -VOS EEÏÏBB. DINSDAG 17" Maart, ten 3 ure fix, te Merckem, in Sidronius Ilosschius van groot onder Hofplaats, Boomgaard, Zaailanden en Weiden, H. 10-27-70 cent., gelegen te Merckem, langst de Oostbrouckstraat en de Meiboomstraat, cadaster se B, nrs 22/2, 50, 103, 130, 131, 140, 141, 142, 143, 144a-b, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 178 en 526. Verdeeld in 14 koopen. Gebruikt door Cli. Covemacker tot 1 October 1887, mits 1250 fr. 's jaars. Maar ingesteld fr. 20,000. (St. Josephsdag), ten 1 ure, te Clercken-Houthulst, ten verzoeke van M. Maes-Van Damme, eigenaar te Iseghem, groote Venditie van 50 KOOPEN Kepers, 50 Koopen Stop- en Hageperssen, 50 Koopen Plantsoenen, 55 Koopen Taillie, 20 Koopen Larixen en 50 Koopen Snoei. 2° DONDERDAG 2n April, (Wittendonderdag), om 1 ure, te Merckem (bij de Melane), voor M. Maes-Van Damme, groote jaarlijksche Venditie van 50 KOOPEN gezaagde Kepers, 50 KOOPEN Stop- en Hagepersen, 20 KOOPEN Hommelpersen, 15 KOOPEN Boonpersen, 50 KOOPEN Sparresnoei en Busschen. DINSDAG 10" Maart 1885, om 4 ure juist namiddag, ter herberg van Tlieodoor Faes te Bovekerke-dorp. Van een HUIS zijnde herberg den Haan en H. 0-04-11 c. Erf,, te Couckelaere west bij 't dorp. Bewoond door August Vanduyfhuis-Vermet, tot de geldtelling. 4/2 °lo instclpenning te winnen in de eerste oproeping. Door 't ambt van den Notaris PROOT te Woumen. wijk Sci'pcnlliock. DINSDAG 17" Maart 1885, ten 2 ure juist namiddag, voor de kinders Verhaeghe-Deman vanMENAGIEGOEDEREN, Landshalaam enz. DENZELVEN DAG, om 4 ure namiddag, bij Désiré Morrcel- Verhaeghe te Woumen. IftSTEEv en OVEHSB.AG van een WOONHUIS op Dischgrond te Woumen, wijk Serpenthoek, om aanstonds in gebruik te treden. Instclpenning in de eerste oproeping. Door't ambt van den Notaris LAURENT PROOT te Woumen. MAANDAG 6" April 1885, (zijnde 2° Paaschdag), om 3 ure namiddag, ter herberg bewoond bij Auguste Monteynelangs den steenweg, op verzoek van Eduard Deprez, en door t ambt van den Notaris DE SECK, te Beerst verblijvende. van algemeene ASSURANTIËN TEGEN BRANDGEVAREN gevestigd te Brussel, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 2 Juni 1830. De Maatschappij verzekert tegen brand, het vuur des hemels daaronder begrepen, en dit aan zeer geringe premien, alle roerende en vaste goederen, ingeoogste vruchten, beestialen, enz. In geval van brand, wordt het beloop der veroorzaakte schade, zoohaast dezelve geregeld is, betaald. Kapitaal der Maatschappij VIER MILJOENEN 200 DUIZEND FRANKS. Om nadere inlichtingen te bekomen, men gelieve zich te begeven bij lïésiiê [tcirynck, bijzondere Agent te Dixmude, Noordstraat. 44. Arduin- en Marmerwerker, te Dixmude, heeft do eer het publiek hekend te maicen dat zyn magazijn thans voorzien is van alle slach van monu menten en zerken voor kerkhoven, marmeren schouwen in alle kleuren en naar den ïaatsten smaak, verders Doornijksch kalk, Ecaussinsche en Doornijkschc zuilen op alle lengten, breedten en dikten, peerde-, zwijn- en koeibakken, water- goten, borduren voor trottoirs, water- en citern- steenen, enkele en dubbele schorren, deksels met ringels voor aalputten, landpalen, pissynen, tablet ten voor muren, pilasters en duikers, koeislieten, trapzuilcn, tabletten voor vensterplinten, binnen- en buitenmuren, vloeren in basècles, ciment-vloeren, botertafels, vensterglas, glazen pannen, spiegels] koolterre, tras, plaaster, ciment, pluimsteen en alle slach van werken in arduin on marmer.

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude | 1885 | | pagina 3