mm mm PUROAT1VE '$k TAÜDEK IE fMin J SAVON EN POLDRE U' EN li"" II :!4tfsïfrf Vauden Boogaerde-Creton, VRAAGT en PROBEERT Te Pachten MEUBELS en STOELEN. inlandscbe Stovekolen. Stovekolen. Ruizen, verloode Pannen, S3 d 55 Adolphe VanTiiuyne, Landbouwers opgepast! Lectimg van kapitalen. Geen grijs hair meer! Bekendmaking. Kolen en Cocks in 'l groot, lïoSergeeluwsel. D0Zv£taottigö Oude gazetten aan 40 c. N. Belangrijk Bericht Ifs .r a asjr&i-0 CO llfl ë>s f s. f'S'li'P s-1' I "II E5E! aBUCJS^M pour laver toutes choses. DEPOT pour les arrondissenients d" Ypres, Fumes Dixmude, Roulers et Courtrai, chez Is/.I AGAZIJ1ST van Vensterglas, Diamanten voor glas te snijden glazen Pannen, Kleuren en Vernissen, Lijm, Kruidenierswaren, Azijnzuur voor het maken van azijn. Scheerzeep, jToilettezeep, Chicorei-Vandenbergho, enz. AMIDON-Vanden Boogaerde-Creton CHOCOLAT - Vanden Boogaerde - Creton om in hot gebruik te komen met 1 Mei aanstaande. Een HERBERG-Broodbakkerij, Koornwind- molen, grooten Hof, op de gemeente Caeskerke bij do Hoopebrug. To bevragen bij JOANNES ANNOOT, eigenaar te Oudecappelle. - LE EO-^^TTZVEE, Naamlooze Belgische Maatschappij op het leven en tegen brandgevaargevestigd te Brussel Rouppeplaats, 20. Unphaal 000,000 frs. Verzekert op het leven en tegen brandgevaar. Voor alle inlichtingen, zich te wendon Groote Markt, te Dixmude, bij Henri Vandevoorde, inspecteur der Maatschappij voor de bestuurlijke arrondissementen van Veurne-Dixmude en IJper. SINT CRISPHsTUS-HTTIS. Gustaaf DEKEYSER-CUFFEZ, Huis MAREELS-VAN TIÏUYNE, Beeldhouwer vrije ingang Ailcslacii vun Meubelen in notelaar, palisander, acajou, olm, kerselaar en wit hout, zooals kleer- kassen, kommoden, secretaires coulisse en andere talels, lavabos, rossortbeddon, matrassen, pluimen bedden enz. enz. Duitscho en fransche spiegels, op alle grootte, met en zonder ornementen, lijsten voor kaders op alle breedten. Stoelen van alle pryzen, te beginnen van fr. 2-50 liet stuk tot 18fr. t stuk en daarboven; tafel en vloertapijten in tooi, laken en reps, frontons voor jalousies enz. enz. Daarbij nog een groot assortiment van hangende en staande quinquets, Christus- en andere beelden in biscuit enz. eene groote massa galeiers, glas porcelein, cnstal enz. enz. Alles in allervoordeeligste prijzen en beneden alle coucurrentie. Elk zegge het voort. In den Grooten Paternoster. LELEU-DEBACKER, Eessenstraat n° 17, Dixmude. Groot assortiment echte Amerikaansche vorken greepen en mesthahen, balancen, basculs en gé wichten, gevlechtsel voor henne- en konijneparken aan 20 c. de meter, ijzeren bedden een man fr 11-50 twee mannen fr. 14-00, pointen 30 c. de kilo' plafondnagels 35 c. de kilo, ijzeren wiegen fr. 5-75* dakvensters fr. 3-50. Kcukengerief in alle slach van yzer; lepels, four- chettcn, messen, scheersen en scharen gereed schappen voor smids en timmerlieden. Men 'gelast zich met de herstellingen en den aankoop van oude metalen. HELENA LAGACHE, bij hare Ouders, Woumenstraat, Dixmude. heeft do eer het publiek kenbaar te maken, dat zij haar stelt als kleermaakster. Door de goede zorgen en de voordeelige prijzen verhoopt zij de gunst van eonieder te bekomen. Verders is by hen nog to bekomen allo slach van Kruidenierswaren van beste hoedanigheid, en alle slach van Schoolbehoeften, alsook Kerkeboekcn, Zantjcs, Paternosters. I rintcn en Bloemen voor oerste Communie-keerseu te garnieren en allo slach van schietbloemen. Ca VANTROYEN, in «de Suikerfabriek, Hoogebrugge, Dixmude, iaat weten dat er bij baar te bekomen allereerste kwaliteit Eerste soort van Stovekolen zijn te bekomen bij SAMYN-LAMBERT, Molenstraat nr 13 te Dix mude. aan fr. 21-50 per duizend kilos uit magazijn op wagen geladen. Bij denzelfden is te bekomen aan matige prijzen alle slach van Kruideniers-waren en beste Lijnmeel. Petrol aan 35 centiraen de dubbel liter (stoop). Aan de Schoenmakers. G. DEKEYSER-CUFFEZ, te Dixmude, laat weten dat zijnen winkel voorzien is van een schoon assortiment Engelsche, Fransche en Duitsche Tigen voor mans cn vrouwen en voor kinders ter gelegenheid der Eerste Communie, alles naar do laatste modellen. Bij de W° DEPUYDT, Dixmude, Hoogobrug. MAGAZIJN van Kolen en Cocks, alle soorten van Draineerbuizen met of zonder ringen, Buizen voor water loopen, Schouwbuizen, Pannen en Tichels, Oventichels, Glazen pannen, Pannelatten en Plafondlatten. FELIX CLOET-TANGHE, opvolger van Robert Brys als Vischandelaar en fabrikant in allerbeste Mostaard, heeft de eer zijne talrijke kalanten kenbaar te maken dat hij in de Kiekenstraat n° 36 aan den hoek van den Wilgendijk gehuisvest is, alwaar men in 't groot en in 't klein voortdurend kan verkrijgen Nieuwe Landoriura, Stokvisch, Specie-haring, Haring om te braden, echte Ilollandsche Pekel haring, gezouten Zalm, eerste kwaliteit fijne Olie, Wijn- en Beverschen Graan-azijn, Citroenen en Oranjen. Geene ongelukken meer door Petrool. GEBRUIKT DE KLAARLICHTGEVENDE EN ZUIVERE ZON-OLIE voor Petrollamp van welkdanig systeem zij ook weze. Geen gevaar van brand meer. De Zonolie is onontplof baar, De Zonolie is klaar als kristaal, Do Zonolie is scheikundiglijk zuiver. Do Zonolie is reukeloos, De Zonolie is zacht en niet nadeelig voor do oogen, De Zonolie maakt geene verbrande kast op do wijk. De Zonolie maakt de glazen niet zwart. Om u van deze hoedanigheden te overtuigen, komt en ziet bij J. MAREELS-VANTHUYNE, Weststraat. Eenige verkooper dezer nieuwe olie. DRAINEER- SCHOUW- EN POT- Strooi- en andere Veurslen, Brijken en Oventegels in refractaire aarde, enz. Draineerbuizen. Pry's per 1000. Opening 25m/®, 33m/'n, 45m/®, 50ro/n,,60m/®,80m/® 16 fr. 20 fr. 30 fr. 35 fr. 40 fr. 80 fr. Lengte, 31 centimeters. Ringen voor de buizen. Prijs per 1000. 8 fr. 10 fr. 12 fr. 15 fr. 20 fr. Pothuizen. Prijs per 100. Opening 8 c/m, 10 c/ra,. 12c/m, 14 c/m, 16e/m, 18c/®, 20c/®, 25 c/®. 20 fr. 25 fr. 30 fr. 35 fr. 45 fr. 55 fr. 65 fr. 125 fr. Zich te vervoegen Eessenweg nr 1 ofwel in de Fabriek nr 10 te Dixmude. HLNR1CA \AL(15iE, opvolgster van Retsin-Troost, binnen de stad Dixmude, laat weten dat zij voortdurend maakt en verkoopt Wassen Keersen van gewoon was en eerste kwaliteit Bougies, alsook Roeten Keersen, Wierook enz. t=j S Fr. 5Ü GEEN MEER!!! De Nieuw London doet het grijs haar na eenige dagen verdwijnen. Maakt het haer zacht en glansrijk. Belet het uitvallen en is I geene verfstof. Te verkrijgen bij F. Vermeersch-Nothé, Eessenstraat 9, Dixmude. I; eN /'o?' e - Kiekenslraat, 12, Dixmude. - WISSEL-AGENT. Aankoop cn verkoop van Obligation en Akticn op Staat, Provintie en Steden. Spoorwegen, Kool mijnen. Weerden op vreemde landen enz. enz. Uitbetaling van alle wclkdanige Coupons. Wilt gij uwe paarden en koeien redden als zij aan lalgpijn of slechte spijsvertering lijdende, ^opgezwollen genoeg om te bersten, in gevaar zijn ^vari sterven, geef hen onderhalf kapperglas Elixir *d'Anvers van M. F. X. De Beuhelaer, en min dan twee minuten daarna is het dier tótaal genezen Meer dan 100 zulke genezingen geschieden in 1883. Niet alleenlijk voor do dieren is dit een uit muntend likeur een heilzaam geneesmiddel ook. LE MENSCI-IE3ST aan buikpijn lijdende of gekwollen door chronieke of gezette maagkwalen, overlaste maag, slechte spijsvertering, enz.; worden in korten tijd, zelfs oogenblikkelijk genezen door het innemen van onderhalf groot druppelglas Elixir d"Anvers van M. F. X. De Beukelaer. Dit uitmuntend likeur, zoo goed van smaak, verwierf acht medalien in yerschillige tentoonstellingen en kan door iedereen verbruikt worden om zijnen lagen prijs. Laat u niet bedriegen door do namaaksels. Proeft en eens er gebruik van gemaakt, niemand zal er voortaan meer willen zonder zijn. Eenige depot bij EïnsêEe EBoslen, Groote Markt, Dixmude. JULIEN VANHAUTE, Kiekenstraat nabij de groote kerkdeur te Dixmude, laat liet publiek weten dat hij voorzien is van extra goede kwaliteit Duitsche Régulateurs en Slaghorlogien aan zeer voordeelige prijzen. Vooraleer gij uw Goudwerk koopt, ga zien bij hem en hij zal u ter trouw en genadig dienen. Vrije ingang. Ten allen tijde zijn te bekomen Kapitalen van 5000, IC,000, 20,000 fr. en daarboven, mits bezet op onroerend goed en aan geringen intrest. Zich aan te bieden met Eigendomstitelen ten kantoore van den Deurwaarder CLAEYS, Noordstraat n° 40, te Dixmude. I h.vvsf Goede uitslag gewaarborgd? 1,llv De ondergeteekende maakt bekend dat hij eono schoono keus van Engelsche en Duitsche 'mans-, vrouwen- en kinder-Titjen komt te ontvangen in alle soorten van leder, alsook in laken en prunelle, met knopen en ressorts, uit de voornaamste werkhuizen. Verders beveelt hij zich ook in de gunst van GEWAARBORGDE INLANDSCHE wagon of schip, bij Vermeulen-Giiysbrecht, koopman in gist Statiestraat, Dixmude. Verzending naar alle Statiën. eonieder voor alles wat zijnen stiel het Charles LEYRE-DELEU, schoenmaker Weststraat nr 64, Dixmude. zooveel gebezigd in de omstrekon van Dixmude, om het schoonste kleur aan de boter te geven, is te bekomen bij EMILE VERWAERDE, Apotheker, Graanmarkt, Dixmude. Bij DEPOORTER-SAMYN, te Dixmude, Molenstraat n° 13. is van heden af te bekomen eerste soort van versch geslegen ZWIJNENVLEESCH aan fr. 1,20 de kilo en het Smout aan fr. 1,80. Te koop in het Bureel alhier VAN Deze thee, uitsluitend uit planten en bloemen zamengesteld, bevordert den afgang zonder stoornis en zonder vermoeienis. Zells do moeielijkste personen gebruiken haar met genoegen. Zij bevrijdt de maag van do gal, ae opijspingen en de aandoeningen, houdt de spijsverteringsorganen in order, bevordert de spijsvertering en vergemakkelijkt den bloedsom loop. Dank hare eigenschappen, is zij een uitstekend en nimmer falend middel tegen Hoofdpijn, Schele Hoofdpijn, Duizeligheid, Hart kwalen, Hartkloppingen, Slechte Spijsvertering, Verstoppingen en hij alle ongesteldheden waarhij de maag en de ingewanden ontlaat moaten wnrden^^^ MEN EISCHE DEN DEAVWEN WAARD OH G SB AND VERKRIJGBAAR IN ALLE GOEDE APOTHEKEN - PRIJS PER DOOS 1 FR. 25 "V/UMUV.' Bijzondere Chirurgijns-Tandmeesters gediplomeerd door de Belgische Gezondheids-Commissie Êfci j» i' 2 .g|sC«l-8'8 e S.B |dj§ S-ïö p-i.ë E S eS S s- g a g-l* e ai-3 3 I'S s S «ai8 g B-S g et g S s i a as g I's i s s- g-g" gg-.S-SS-Sgg s frs Xti S ^wra IE liA IP Xj o ""sr E z SBue de 6v5, Ypres. Schoen- Leorzen- en Bottinenmaker en "Winkelier, brengt ter kennis van 't geëerd publiek dat hij thans gevestigd ïs Kiekenstraat nr 25 te Dixmude, alwaar hij geopend heeft een schoon Magazijn van Schoenmakers-waren, te weten Alle soorten van leêr, zoo als zoolleêr, geele en roode vellen, grauwe basaanvellen, strooileêrvelle'n, veaumarin- vellen, verlakte vellen, goudleêr, blauwe verlakte vellen, zwarte severvellen en in andere kleuren, zwarte en ge kleurde veaumatvellen, peerdhala, zeelêervellen, zoogerr vellen, huideleêrvellen, ruischleér, enz. Hy snijdt uit zoo wel in t groot als in 't klein. Sloffergoed van verscheidene kleuren. Prunelle bij de meter alsook prunelle tige met ressorts en met twee reken knopen. Pluche boordlint en zijde boordlint. Ressorts enz. enz. NAGELS Koperen en ijzeren stekken, vierkante tatsen, volle koppen, vijzen, ijzeren tappen, gru, pointen, gareelnagels. Leesten van alle grootten, naar de laatste mode. Korken zolen Houten tappen. Schoenmakershamers, messen, tangen, nijpers, raspen, scharen, gespen, lijkstokken, kolissen roletten, vijlen, randzetters en alle soorten van schoenma kersgereedschappen, te lang om hier te melden. Verders is bij hem te bekomen eerste soort blink, zeemvellen vaagborstels, handborstels, trapborstels, engelsche bezems, lei wagens, marbels, bolketten, pekkels, emballage-papieren kindertoppen, solferstekken. Bij hem is alles te bekomen zoowel in t groot als in 't klein. (Groot SSAfliAKBJLV v.in Weststraat, 21, gezeid Veurnambachtstraat, (recht over do afspanning den Gouden Leeuw) IftBXMIJllE. zijn spoedige en grondige genezing in gewone gevallen. Zekere voldoening en onmiddellijke verzachting in de ergste gevallen. Onmiddellijke stilstand en genezing der verzakkingen en verplaatsing der baar moeder. Speciale vervaardiging van toestellen om de misvormingen van het lichaam te voorkomen of te genezen alsook van kunstmatige ledematen, volgens de beste voorschriften; het inzetten van kunstoogen, ruime keuze. Behalve de 30 Medailles en Diploma's, benevens de talrijke eervolle vermeldingen verkreeg de Uitvinder nog de Gouden Medaille op de Inter nationale Tentoonstelling te Londen in 1884. Er is voortdurend eene dame aan de inrichting aanwezig. Spreekuren van 9 tot 4 uren. WAERSEGERS, Breukmeester, 35, Place Verte, Antwerpen. SM Wil men de beste en goedkoopste middel gebruiken om het grijs hair tot. rijn vorig kleur weder te brengen, meu verschaft zich aan 1.5 O een flesch Eau de Jouvencs bij den dépothouders VANBESIEN-ACKET, Weststraat 41, Dixmude, en bij ROSALIE CORDIER Hoogstraat te Nieuport. 3treft. EDE ElCe.<ï). KORTRIJK, Moskroenstraat, 2 KORTRIJK kunnen geraadpleegd worden alle dagen, uitgenomen de Zon- en Feestdagen, voor alles wat de heelkundige bewerking van den tanden, welke verricht wordt met eene siaapmachien (gaze protoxyde d'azoto) waardoor de mond aangaatUittrekking van gevoelige en vreesachtige personen geene pijn gevoelen. Niet alleen veroorzaakt dit stelsel geene pijn, maar het laat niets te wenschen over het gemak, de vlugheid, den duur, de onschadelijkheid der gevoelloosheid goudstopping der holle tanden, kunstmatige emailleering; rechtzetting der ongeregelde tanden bij de kinderen van beneden de twaalf jaar. Behandeling eu genezing van pijngevende tanden. Bijzondere werkplaats voor het vervaardigen van tanden en gebijten (stelsel M. Meier). De gemaakte tanden en volledige gebijten worden ingezet zonder haken, platen, veeren of.banden van welken aard het ook wezen moge. Zij noodzaken geene uithaling der wortelen en verwekken noch pijn noch hinder. Het nuttige met het schoone parende, dienen deze tanden tot het vermalen der hardste spijzen; de klank der stem is helder en klaarder. Dit stelsel is hieuw uitgevonden en bestaat in België alleen bij den uitvinder; daardoor is het mogelijk kunsttanden te leveren te beginnen van 5 fr. en een volledig gebijt aan 100 fr. en daarboven. De stukken die uit de werkplaatsen komen van Mr en M®« MEIER trotseeren om zoo te zeggen de werken der natuur; men zou niet kunnen uitkennen, noch door den glans, noch door de kleur noch door den vorm der tanden, of het natuurlijke zijn of niet. Zij ondernemen de herstelling van alle mislukte stukkeu ea' hermaken ze als nieuwe, volgens hun nieuw stelsel. M. MEIER is te raadplegen den eersten Dinsdag van iedere maand, van 10 1/2 ure 's morgens tot 4 ure namiddag, in het hótel La Noble RoseGroote Markt te Veurne. ft o p>ö os? g 0 o -J 00 '2. o H 5' t n cs cd* 5 h i® 2 g 2 2. S* B O Dj r «t> Dj g' tto o O CO sy O 3 0 a O ffi" n i1 (T> t"1 p ,9 0 2 Ts s- m sr p s> g cS gl 2o g- 2. f 5 n rT r" W 2 O» C/3 v? Gó r%- o D E o ^7 0 g-0 c aiT.P g 0- rt- O rf V "2 09 5 ss S-K mDiOPhSK'C "•"RSSSf - g.g S-l O.S. jDj_ j S. t-J O CV CB w ei p.'cl M e,1 Dj o 79 "■O M0 S' SLd -A K5*^ g J S 1 IT'^O f ct-o 2. n. 9* P a b >0 g. 3 03 3.0 c p p a— 2.^ 2 2 m o g 3 CD o D PJ9 p S- o ca D m p H re Ct- CT- GD I 03 I ®o P B O 5 B

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude | 1885 | | pagina 4