De Kaïner. Petitie. Davidsfonds. Nalatenschap Loling. Nieuws uit alle landen. lary die het zwijgen opgeleid heeft? Ware Bismarck katholiek, wij zouden eentwat, hooren. Maar nu, ho, la, la, zwygen is onverbeterlijk.... maar schandelijk. 41 Geneven in Zwitserland is sedert jaren bestierd door liberalen van de fijnste soorte. Welnu, M. Gavard, voorzitter des Staatsraads, heeft over eenige dagen verklaard dat, de financiën van Geneven slecht staan, dat er een jaarlijkseh tekort van 500 000 frank bestatigd is en dat de lasten moeten opslaan. Geneven is liberaal bestierd, en 't moet zijne burgers nieuwe lasten afpersen om dwaze verkwistingen te bekostigen. Fribourg, een ander kanton van Zwitserland, alhoewel min hulpmiddels en inkomsten hebbend dan Rousseau's geboortestad, verheugt over uit muntende financiën. De lasten zijn er leeg en zullen nog afslaan. Het is bestierd door katholieken, door magistraten die God geven wat hem toekomt en hunne onderdanen met liefde en rechtveerdigheid behandelen, omdat zij hunne plichten ter schole Christi leeren. Geneven is vol haat tegen Godsdienst en priesters. De gemeenste onverdraagzaamheid geldt er als eene burgerdeugd. Fribourg brengt golf's als Staat hulde aan God en bescherming aan zijne Kerk. Vrijheid en orde beleven er nogtans aangename dagen. Ware verdraagzaamheid en eerbied voor de personen der onkristenen bestaan er in wezenlijkheid nog meer dan zij te Geneven bestaan in woorden. Zulks zijn feiten. Wij maken er geene bemerkin gen over. Onze lezers zullen ze beoordeelen. Dinsdag en Woensdag hielden de volksver tegenwoordigers zich onledig met nogmaals te spreken over de wet op den kunsteigendom. Artikel 16, regelend de eigendomsrechten der toonkunstenaars op hunne stukken, heeft weder eene lange redetwisting ontsponnen. Een amendement van M. Wagener is eindelijk aangenomen gerocht in vervanging van art 16. Volgens de aanveerde wijziging mogen de toon kunstenaars geene eigendomsrechten eischen voor de uitvoering hunner samenstellingen, wanneer de aanwezigen geene bezondere vergelding voor die uitvoering geven. De muzieken zullen dus in het meerendeel der gevallen mogen stukken spelen zonder vooraf gaande toestemming der compositeurs. Woens dag werd de wet door de 72 aanwezige leden aangenomen. Ook deze weke hebben de liberalen veel gehagemuit. Het is met ruzie dat een 10 of 15 liberale vertegenwoordigers nog hun neuze in de Kamer toogen. De linkerzijde doet niet mede in de discussiën, omdat er geene papen te roosteren liggen. De Chronique slaat toe op de liberale t'huisblijvers. Zij heeft geen ongelijk. Wacht, men zal die heeren wel zien als het geld doet. Aan ons hielen 's lands stoffelijke belangen en de niet politieke weiten. Maar leven de centen O, liberalen toch Donderdag heeft M. Beernaert verklaart dat hij schikt welhaast de vervoertarieven der ijzerwegen te verminderen en de vaarrechten op stroomen en vaarten te verleegen. M. Devolder heeft twee wetsontwerpen voorgeleid, waarvan het eerste de manschap der rechtbank van ln Aonleg van Gent ver meerdert en het tweede nieuwe notariaten inricht in de kantons Sint Joos ten Oode, Elsene en Molenbeek. Men verzoekt ons de inlassching der volgende petitie Aan de Heeren Voorzitter en Leden van de Kamer der Volksvertegenwoordigers te Brussel. Mijnheeren, De landbouwkrisis wordt van langs om meer gevoelig. Door de armoede die op den buiten heerscht, wordt de koophandel en nijverheid ernstig getroffen bij gebrek aan verbruik. De werklieden hebben geen werk en in het midden eener buitengewone overvloed zullen zij geen eten krijgen. Hoe laag de prijzen zijn, is het hun onmogelijk er zooveel voor te winnen. Men brengt het rundvee in ons land en men voert de kapitalen uit. Wij ondergaan den vrijen ingang zonder wederkeerigheid, zonder vergoeding; de land bouw moet onder zulk een regiem bezwijken en het sleept de gansche natie in zijnen ondergang mede. De Kamers mogen deze ellende niet met onverschilligheid aanzien bijzonderlijk mogen zij niet voortgaan met de toepassing van zulk een bezuinigend stelsel, zoo verderfelijk in zijne uitwerksels, als valsch in zijnen roep wij hebben van de vrije wisseling niets dan de heerlijke titel. Het is om deze redenen, dat de ondergetee- kende leden, des gemeenteraads en landbouwers U eerbiediglijk smeeken een inkomrecht te leggen op de beestialen. Dinsdag, O. L. Vrouw Onbevlekt, gaf M. Karei Beyaert van Brugge alhier eene voor dracht in de zaal van den Tap. Het bestier van het Davidsfonds, dat niet alleen werkt voor de bevordering der Vlaamsche taal en de bewaring der goede, reine Vlaamsche zeden, maar ook al de stoffelijke belangen der Vlaamsche streke en bevolking ter herte neemt, had dezen verdien stelijken redenaar, dezen waren vriend en voorstander van 's volks recht en welzijn verzocht te spreken over den tegenwoordigen toestand des landbouws en de middels om dezen te verbeteren. Over de voorgaande bijeenkomsten des Davidsfonds zeiden wij altijd de waarheid. Wij zullen aan onze gewoonte getrouw blijven in het beoordeelen der vergadering van Dinsdag. Er was wenig volk, te wenig. Wij verstaan dat de godvruchtige vergaderingen, die ter gelegen heid van den feestdag van O. L. Vrouw Onbevlekt hielden, dat verkoopingen en sommige vermakelijkheden velen onzer beste vrienden van den buiten hebben doen achter blijven. Er hadde nogtans moeten meer volk van te lande opkomen, gezien dat landsche belangen gingen verhandeld zijn. Onze vrienden van stad zijn ook meer te huis gebleven dan wij verwachtten, 't Is waar, de voordracht ging rollen over landbouw, over iets dat de stede lingen niet rechtstreeks aangaat. Maar zijdelings gaan de boerebelangen iedereen, zelfs de stedelingen aanwant het is de landbouw, die de eerste bron is van bloei van handel en nijverheid, van goeden of slechten tijd. Dit zeggen wij, niet om eentwie te laken, maar om de waarheid haar recht te geven. Een woord van de voordracht zelve. M. Beyaert heeft zeer wel gesproken. Men hoorde hem geerne. Wat hij zei was aan genaam, omdat het welgezeid en nuttig omdat het welgepeisd en pratiek was. Alhoewel van stad handelde hij met kennis van zaken over den landbouw. Steunend op het gezag van de studiën en ondervinding van professor Proost van Leuven, van Liebig en Van George Ville prees hij de volgende middels aan ter verbetering der boerderij 1° Een verstandig gebruik van de scheikundige vette en de studie van weten- schaplijke boeken van landbouw. 2° Een goeden keus des zaaigraans en der plantzaden. Spreker verhaalde hoe de Engelschen het gedaan hebben, om zaaigraan te winnen dat dobbel en triepel beschiet bij het onze. 3° Verbeteringe van den veekweek, door dezen meer in te richten volgens de lessen der wetenschap. 4° De inrichting van landbouwgilden, die zouden op ,alle manieren werken om de belangen des landbouws te doen gelden in de Kamers, om de landbouwers raad, hulpe en avies te geven en om hun onnoodige onkosten te ontsparen. M. Beyaert gaf daarop uitleg over de manier dat de land bouwersbond van Brugge is ingericht. 5° De verzedelijking des volks in het algemeen en der landsche bevolking in het bezonder, eene wijze gesparigheid en liefde voor werk en orde. De landbouwkrisis heeft buiten zijne stoffelijke ook zedelijke oorzaken, zei M. Beyaert, en deze zedelijke oorzaken moeten geweerd worden zoowel als de stoffelijke. Ten slotte wekte de geachte redenaar, met eene kristene rondborstigheid, al de aanwezigen en al de landslieden op tot een zedig, werkzaam leven en de vervulling van al hunne plichten jegens God en evennaaste. De zegen over veld en akker, over scheur en stal moet immers van God komen en kan door de wetenschap niet gefabrikeerd worden. Wij danken M. Beyaert voor zijne uitmun tende voordracht en voor den onbaatzuchtigen iever met welken hij werkt, ten nutte en voor- deele van den Vlaamschen landbouw. Wij danken ook onzen deftigen Senateur baron de Coninck en de andere heerenen vrienden, die de moeite niet ontzien hebben van de voordracht te komen bijwonen. van eenen l'astur-llrkrn van St-Gudula. Wij lezen in de korrespendentie van het Handelsblad Het is goed te doen zien met welke ikzucht de geestelijkheid in alles te werk gaat, hoezeer zijne hoogere bedienaars er steeds op uit zijn hun persoonlijk fortuin te vergrooten, hoe zij er steeds meê bezorgd zijn schatten voor hunne bloedverwanten te verzamelen. Men heeft in het sterfhuis van den eerw. heer Deken Nuyts slechts vier vijf honderd frank gevonden Er bestonden een aantal schuld vorderingen, maar eene testamentaire schikking beveelt dat zij allen verbrand moeten worden. Volledige kwijtschelding dus aan al degenen, die door den eerw. heer Deken uit den nood geholpen werden en van hem geld bekwamen. En zijne kelders dan?,... Drie stukken Bordeaux-wijn. De minste schrijvelaar van het school-enkwest heeft er meer. Over een viertal jaren begon M. Nuyts zijn ouderlijk erfdeel aan zijne uitgaven, dit is te zeggen aan zijne goede werken te besteden, Een persoon zijner omgeving, voor wien hij eene bijzondere genegenheid gevoelde, verklaarde hem dat hij het recht niet had dezelve te benuttigen. En de liefdadige priester legde zichzelven de opoffering op, dien eigendom ongeschonden te behouden. M. Nuyts bezat eene schoone verzameling van meubelenmeer dan eens drukte hij zijn levendig spijt uit, omdat hij, ten aanzien zijner hooge bediening, in zijn huisgerief zekere pracht moest ten toon spreiden. De rijke meubelen, welke hij niet kon missen, kwamen niet over een met de eenvoudigheid die hem in alles kenmerkte. En ziedaar een der bewondersweerdige mennen, welke de liberalen in hunne ver blindheid eu hunnen godsdiensthaat als in- palmers en geldzuchtigen doen doorgaan De loting nadert. De lotelingen moeten zich doen inschrijven daar waar de werkelijke woonplaats van hunnen vader is; bij gebrek van vader, in deze hunner moeder; bij gemis van vader en moeder, in deze huns voogds! Men heeft tijd voor deze inschrijving tot den 31° dezer, om '4 ure 's namiddags. Die ze verwaar loost zal gestraft worden met eene boete van 26 tot 200 frank. De lo'elingen zijn verwittigd dat het in hun voordeel is hunne reklamen te doen gelden, hetzij wanneer zij zich aangeven, hetzij op het oogenblik zelf der trekking. Die meenen recht tot vrijstelling te bezitten, voor andere redens dan voor ziekte, lijfsgebreken of te kort zyu, en dezen die meenen récht te hebben tot eene ontslaging van dienst moeten de getuig schriften, vereischt door de wet, vragen aar het kollegie van Burgmeester en Schepenen De reklamen, gegrond op den staat van fortuin der familie, moeten mondelings of schriftelijk gedaan worden aan den distrikt-commissaris op den dag der loting, of onmiddelijk achter dezelve, ofwel aan het gemeentehestier binnen de 10 dagen na de loting. Na deze 10 dagen mogen de vragen niet meer aangenomen worden, uitgeweerd wanneer zij gegrond zijn op zaken of feiten, die maar achter gemeld tijdstip voorgekomen of gebeurd zijn. De aanmerkingen over de reklamen gelden ook voor de uitgestelde of ontslagene lotelingen der vorige jaren. Wettelijke besluiten. M. V. Soudan, rechter te Gent, is raadslid bij het Beroepshof dezer stad benaamd, in vervanging van zaliger M, Janssens. Wij wenschen Z. M den Koning en Minister Devoider geluk met deze uitmuntende benoeming. Het Staatsbestier en betaalt de personen niet meer, die een verbei of interim doen voor de gemeente-onderwyzers, die in ziekverlof zijn, M. Thonissen komt de manier van betalen dier personen te regelen Zoohaast een onderwijzer moet een ziekverlof vragen, mag het Schepenkollegie eenen aanstellen voor hem binst zijne afwezigheid te vervangen. Zoo de Gemeenteraad den verbeiër of interimaire niet zelf betaalt, deze moet zijn geld vragen aan den vervangen titularis. Zoo de verheiër en de titularis niet overeenkomen voor de betaling, het is de bezonder opzichter van het bestrek, die de jaarwedde moet uitsteken, al rekening houden van de jaren dienst, den trek, de oude enz. van den verlof hebbenden meester. Kunst- en Letternieuws. Te Brugge is er eene Uitlegging der Gemeente wet verschenen. Dit boek, door een zeer bekwamen beer opgesteld, zal van groot nut wezen voor de heeren Burgemeesters en Raadsleden, bezonderlijk voor dezen die te weinig Franseh kennen voor wel den Franschen tekst, en de Fransche uitleggingen van den Code Communal te verstaan. De prijs en bederft het niet't kost maar 1,50. Men kan die Uitlegging bekomen by den heer Beyaert-Storie Wij zullen het ook bezorgen aan wie het ons vraagt. Verschenen by M. Charles Peetere, te Leuven Lettre encyclique de Sa Sainteté Léon XIII. de la Constitution chrétienne desEtats, texte latin et traduction frangaise approuvée a Rome. Prijs 75 c. De gewezen Dixmudsche suikerfabriek van de Hoogebrugge is aangekocht door onzen stadsgenoot M. Alfons Mulier-Taulez, die er eene andere nijverheid zou uitoefenen. Wij wenschen M. Muiier den besten uitval in zijne onderneming. Hoe beter dat by lukt hoe liever, des te meer dat hij. naar dat het schynt, aan een aantal werklieden zal bezigheid en geldwinning verschaffen. Over 20 jaar stierf Koning Leopold I, den 10 December. Stad Gent. Leening van 12.000,000 fr. (1880). - Trekking van 5 December 1885. Het nr 92222. terugbetaalbaar met 30,000 fr.het nr 159 met 1,500; het nr 92804. met 750 fr.de n" 4998öl 75318, met 250 fr.de nrs 2696. 7058, 12737 17620* 34966,60653.80041, 92405 99*288, 100243 102362* 114550, 119735, 121391, 129851, met 150 fr. Er waren 289 nummers terugbetaalbaar denzelfden dag met 100 De rechtbank van Veurne heeft veroordeeld Deheegher Stefania, werkster te Proven, tot 26 fr. boet, voor slagen. Declercq Pieter, rondleurder te Gent, tot 8 dagen gevang en 26 fr. boet, voor smaad jegens de policie Dufoor Pieter, rondreizende koopman, en Melsens Julius, rondleurder te IJper, de eerste tot 5 fr. boet voor slagen de tweede tot 8 dagen gevang en 26 fr' boet, voor bedreigingen door gebaren. Treve Philippus, metser en herbergier te Dixmude, tot 8 dagen gevang en 26 fr. boet, voor smaad jegens den jachtbewaarder. Verstraeten Gustaaf, werkman te Watou, en Durie Maria, dienstmeid te Houtkerke, elk tot 26 fr. boet, voor slagen. Vanhoutte Richard, dienstbode te Eessen, tot 100 fr. boet, voor jachtdelikt. Duflou Zenobia, zonder beroep te Haringhe, tot 15 dagen gevang, - Temperville Virginia, werkster te Roustrugge, tot eene maand gevang en 26 fr. boet, voor diefte. Kneepkens Alfons, kleermaker te Watou, 1° tot 26 fr. boet, voor vernieling van afsluiting; 2° tot 2 maanden gevang en 26 fr. boet, voor bedreiging van aanslag3° tot 8 dagen gevang en 26 fr. boet, voor slagen en bedreigingen; 4° tot 15 dagen gevang en 50 fr. boet, voor slagen en wonden. Es David, werkman te Clercken, tot 50 fr. boet, voor slagen Exter Désiré, werkman te Eessen, tot 8 dagen gevang en 200 fr. boet, voor jacht met verbodene wapens. Lelief Karei, metserdiener te Keyem, tot 15 dagen gevang, voor slagen, en tot 10 fr. boet, voor scheldwoorden. Dewilde August, metsersdiener te Adinkerke, tot 200 fr, boet, voor jachtdelikt. Boury Sidonia, dienstmeid te Proven, tot 26 fr. boet, voor eerroof. Zondag nuchtend zat Karei Stevens uit den Belzieh te Cortemarek alleene (e huis binst de vroegmis, terwijl de anderen naar de kerk waren. Hij was wel en gezond. Den schoenmaker, zyn gebuur, gaat in ten zijnen en kout wat. Gebuur gaat weg. Eenige minuten nadien keert hij weder en vindt een lijk. Karei, die al redelijk oud was, was schielijk overleden. Gij kunt peizen of zyne dochter staan kijken heeft al te huis komen van kerke. Maandag, om 10 ure 's morgens, is het lyk van den genaamde Pieter Vincent, oud 70 jaar, werkman te Vinchem, gevonden geweest in eenen kleinen gracht, maar 30 centimeter» water inhoudende, gelegen op een honderdtal meters van zyne woonst. Volgens geruchten is Vincent, des avonds te voren, vermoord geweest. De vermoedelijke dader is aangehouden geweest en in het gevang van Veurne opgesloten. De Patriate zegt dat er spraak is van binnen kort het arrondissementskommissariaat van Dendermonde te versmelten met dat van St. Nikolaas, thans bestuurd door den heer J. Verwilghen, broeder van den achtbaren volks vertegenwoordigen van St. Nikolaas. Het arrondissement Dendermonde telt 27 gemeenten, dat van St. Nikolaas telt er 30. Gedurende de maand November zyn er 9468 brieven ten gevolge van een gebrekkig adres niet kunnen verzonden worden. Van dit getal zyn er 7008 aan de schrijvers teruggestuurd; 2460 zijn in handen van het bestuur gebleven. Gedurende dezelfde maand zijn er, door dezelfde oorzaak, 766 telegrammen niet kunnen besteld worden. Van dit getal zyn er 357 na gedane opzoekingen terechtgekomen na opzoekingen door de bureelen of met tusschenkomt van de post gedaan. De andere zyn onbesteld gebleven. De huurweerde der huizen slaat geweldig af te Brussel en eene menigte woningen en kamers krijgen geene pachters. Kwa tyd te Brussel. In de omstreken van Kortryk is er nu veel gestolen. Al Lichtervelde, Gits en Staden hoort men ook veel van keunedieften. De voorzichtigheid gebiedt van 's avonds alles wel te sluiten, van niet te haastig te openen als men iemand vreemds hoort aan de huisdeure en van te lande, bezonderlijk de Zondagavonden, geen volk alleen te huis te laten. M Vander Kindere, de gewezen representant van Brussel gekend onder den naam van Bébé, komt een Manuel d*Histoire contemporaine uit te geven. Hy zegt er een beetje de waarheid in over de groote mannen der Omwenteling van 1789. De Chronique gaat hem daarom troef met dulligheid te veel en geleerdheid te wenig. Eene bende gemaskerde en gewapende dieven is een dezer laatste nachten, het huis van Mev de weduwe Lefèvre te Marchienne-au-Pont binnen gedrongen ener 7,000 fr. gelden kostbaarheden, alsook een groot aantal obligation gestolen. Men heeft groote reden om te gelooven dat de dieven van fransche nationaliteit zijn. Zij zijn inderdaad met al de voorkomendheid en beleefdheid aan die natie eigen, te werk gegaan. Zoo dikwijls zij het woord Madame uitspraken, was het vergezeld van eene beleefde buiging, en zelfs boden zij de vrouw een glas wyn aan uit èene flesch, die zy in eene kas vonden. Dit helet echter niet, dat, zoo de dame zich had durven bewegen, zij ongenadig met den revolver zouden gespeeld hebben. Ziehier eenige nadere bijzonderheden. Mev. Lefèvre is de 75 jarige weduwe vaneenen statie overste en bewoont haar huis geheel alleen. Zij heeft de gewoonte zeer laat naar bed te gaan aan deze omstandigheid is het toe te schrijven dat de dieven haar in den zetel vonden zitten lezen. Zij wordt door geheel Marchienne bemind om hare liefdadigheid. Nadat de dieven den twéé meters hoogen hof muur, die zich langs de Samber uitstrekt, over- geklommen waren, zetteden zij eene leer tegen het venster, laDgs waar zij binnenkwamen. Een hunntr bleef bestendig aan hare zyde, haar telkens bij de minste beweging, met den revolver bedreigende, terwijl de anderen het huis plunderden. «Wij zijn met vjj ven, zegde hij, de twee anderen houden buiten de wacht. Bij hun vertrek verboden zy haar streng geen alarm te geven dan na 25 minuten, en vroegen haar tevens of zij ook de lijst van de nummers der ge stolen obligatien bezat. Op haar half bevestigend antwoord bevolen zij haar al de nummers die zy van buiten wist, te doen bekend maken, op straf van haar huis te zien afbranden. Zij verklaarden verder, dat zij juist dezen nacht gekozen hadden, daar het hun bekend was, dat hare nicht den verleden nacht hier had doorgebracht. Dit doet vermoeden dat er ook personen van de gemeente bij de bende behooren. Mevr. Lefèvre durfde, natuurlijk niet om hulp roepen, voor dat de afgesprokene minuten ver- loopen waren. De kommissaris, eindelijk toegesneld zijnde, heeft onmiddelyk zijne policie en de gendarmerie op verkenning gezonden, doch tot heden toe heeft men nog niet het minste spoor van d« schurken ontdekt.

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude | 1885 | | pagina 2