I 1 andelsberich ten Vermakelijkheden. Koopdag bij Rechtsmacht, Recht van opbod. Huis en Erf in Vladsloodorp Zware Boomen te Woumen, toewijzing Koopdag van 51 koopen Venditie van 45 koopen VERVOLG VE,\5HTIEi\ Boomvendilie, "te Leysele. Openbare Verkooping Merkweerdige koopdag Popelieren Rooinen te Leke. Overslag van een Woonhuis Overslag van een Woonhuis Venditie van 56 Koopen Vertrekuren IJzerenweg. telt De oudste letterzetter zal wel zeker de genaamde Regnault, te Avignon, zijn, die den 10 Januari 1798 geboren werd, in 1810 aan de kas kwam en 75 jaren lang zijn beroep uitoefende, waarvan 60 jaren in eene drukkerij. Deze merk- weerdige letterzetter leest nog zonder bril en is eerst sedert eenige maanden op zyno rentjes gaan leven. En dan zegt men dat de letterzetters niet oud worden. In Algiers zyn er deze dagen geweldige schokken van aardbeving gevoeld. Het dorp Absela is voor drie vierden vernield en boven de 30 menschen hebben het leven verloren. Vijf schokken zijn te Boa-Snada waargenomen den 4" dezer maand. De kerk, de pastorij en 71 huizen zijn ingestort. De bevolking, door schrik bevangen, heeft den nacht buiten de woning doorgebracht. Baron Nathaniel de Rothschild heeft 14 dagen jacht gehouden op zijne eigendommen van Schillersdorf in Silezien. Een aanzienlijk getal edelmans en edelvrouwen hebben er deel aangenomen. 7000 fezanten en 2000 patrijsen benevens eene menigte hazen, konijnen enz. hebben door hunne dood de edele genooden van Baron Nathaniel vergeestigd. M. Vander Bilt, de koning der ijzerwegen, is Schielyk overleden te New-York. Hij had wel een 600 k 700 millioen fortuine Overjaar had by 100 millioen inkomen. Zijn geld en goed hebben hem van Pietjes zeisem niet bevrijd. II. Droegbeke, Chirurzijn-Tandmeester, St. Michielstraat n' 29, Brussel, kan geraadpleegd zijn te Dixmude, den eersten Dinsdag van elke maand, in het Hótel de Casino van 9 ure 's morgens tot den middag. Ouffet, 26 September 1885 De onderge- teekende verklaart dat, zijne dochter, 22jaren oud, en sedert vijf jaren door een hevig rheumatisme aangetast, dat nog verergerd was door bloed vloeiing, en verschillende middelen daarvoor ge bruikt heeft, door het gebruik der Zwitsersche Pillen van 1 fr. 50 de doos geheel genezen is. Uit erkentelijkheid en in het belang van de lydende menschheid, noem ik het, plicht den Hr Pelerin, apotheker, 12, rue de l'Écuyer, te Brussel, te machtigen deze getuigenis bekend te doen maken. Jadot Hubert. Echtverklaring der handteekening door den Burgemeester van Ouffet. Van heden af wordt ons blad KOSTELOOS gezonden aan de nieuwe inschrijvers voor 1886, die voorop betalen. Ook raden wij onze vrienden zooveel mogelijk hunne inschrijving in het Postkantoor te vragen, omdat de bestellingen veel juister gedaan worden. IftarKeralaNd der stad Dixmude. 6 Dec. Jeroom Maseman, zoon van Carolus en van Emilia Denecker (Noordstraat). 6 Dec. - Amelia Rosalia Fagoo, kantwerkster, oud 77 jaren 3 m. 3d., geboren te Oostkerke en wonende te Dixmude, dochter van wijlen Winocus en van wijlen Amelia Deconinck, echtgenoote van Leonard Lyneel (Montanusstraat). 8 id. Maria Louisa Eduwaere. oud 23 dagen, van Dixmude, dochter van David en van Sidonia Depla (Zwartenonstraai). AALST, 28 Noverabsr. Br waren 30 zakken hop, ge wat 1885, welke verkocht wierden van fr. 12 tot 36 de 50 kiloe. DIXMUDE. fr 12 41 10 69 Tarwe Rogge Sukrioen Haver Boonen. Aardappels Boter, de kilo 't»tuk,7 bekt. 2 18 Sieren, de 85. 3 09 11 72 12 41 6 - 3 11 13 28 11 38 13 10 14 48 7 3 37 2 30 3 12 7 December. 12 41 a 13 28 10 69 a 11 38 a a a a a a a oude roode Rogge Haver Boonen Aardappels Boter, de kilo luikeryboon Roolz-'olte.io'ok. Lijaz-olie. 100 k. Per 100 kilos. Tarwefr. nieuwe Rogge Sukrioen Haver Boonen. Brwten. ROUSSELARB a a a a a a a a a a a VEURNH. 16 50 a 16 75 17 - a 20 Algemeeue prijs voor het bruin brood per kilo en half SB eentimen. POPERINGHE. Tarwe (r. 15 90 Rogge 12 25 Haver 9 Aardappels 6 Boter, de kilo 2 95 Hoppe, 50 kilo 35 a BRUSSEL, 9 December. Tarwe, per 100 kilo, fr. 18 a 20 rogge 14 50 a 15 geerste 16 50 a 18 50, haver 17 a 18 LA VILLETTE, 10 December. Veemarkt, Er waren 2,151 ossen, 535 koeien, 155 stieren, 920 kalvers, 18.475 schapen, 4,443 vette zwijns. Verkocht2,004 ossen. 520 koeien, 148 stieren, 814 kalvers, 17,150 schapen, 4,430 vette zwijns; aan de volgende pryzen per kilo 1» kwsl. 2* kwal. 3" kwal. Ossen, Koeien, Stieren, Kalvers, Schapen, Zwijns, fr Boonen Haver Erwten Aardappels Boter, de kilo Tarwe Rogge Boonen Geerste Haver Aardappels Boter, ae kilo Eieren, de 25 fr. 15 - a 15 - a 18 a 17 - 5 50 a 6 50 2 60 a 3 10 BRUGGE. 5 December. Combat met de JASKAART en de VLOERBOL op Zondag 20 December, in de herberg den Bijlander bij August Boury, Grootendyk. Goed verzet en lekker bier. Jaarlyksche KRAKENSCHIETING op Zondag 20 December, om 7 ure 's avonds, bij Ch Beun- Vanhecke, Estaminet St Nicolas. Inleg 20 cent. Goed verzet en lekker bier. TE KAMSCbtPPELLH (lieupoort). De Deurwaarder LODEWIJK BOUTEN, te Veurne, Vleeschhouwerstraat n° 29, zal op MAANDAG 14" December 1885, om 9 ure juist voormiddag, in het openbaar verkoopen de Goederen door hem in beslag genomen bij zijn proces-verbaal van 2 December laatst, ter hofstede gebruikt door Désiré Pauwels, landbouwer te Ramscappelle, be staande inHUISRAAD, Kuip- en Kern- halaam, Landbouwersgereedschap, gedorschen Graan, Aardappels, Beetrapen, Sucrioen, Haver, Rogge en Boonen in schoven, BEESTIALEN, bestaande in 3 sterke en jonge Werkepeerden, 7 Melkkoeien, 8 Kalvers, groot vet Zwijn, vier jonge Zwijns en Pluim gedierte. Voorts nog Voiturekar, veel Strooi en Brandhout, staken, persen en het Vleesch en Smout van een geslacht zwijn. De Beestialen zullen 's namiddags om 2 ure verkocht worden. Met gereed geld zonder verhoog voor de koopers. Op ZATURDAG, 26° December 1885, (2" Kersdag), om 9 uren 's morgens te beginnen, zal men binnen de gemeente MERCKEM, openbaarlijk verkoopen, ten verzoeke van Mher den Baron de Coninck de Merckem, Senator en Burg meester te Merckem. Op gewone voorwaarden en langen tijd van betaling, mits borg. Een ieder heeft het recht, binnen de 15 dagen na den Overslag van 10° December 1885, opbod te doen op Maar overgeslagen 6,000 franks. Het opbod mag niet minder wezen dan een tiende der overslagsom hiervoren en moet geschieden bij exploit van Deurwaarder te beteekenen ten kantore van Meester LAURENT PROOT, Notaris te Wou men. DINSDAG 15" December 1885, ten 3 ure juist namiddag, in het Vredegerecht te Dixmude van een schoon WOONHUIS en H. 0-07-37 c. Erf in Vladsloodorp. Bewoond door Désiré Caura tot 1 Mei 1886. Deze Verkooping geschiedt ten overstaan van den heer Vrederechter te Dixmude, door 't ambt van den Notaris LAURENT PROOT te Wou men. VB1TDITIE van zuid en noord hel dorp, langs en bij den steenweg naar Dixmude. DINSDAG 29» December 1885, ten 1 1/2 ure juist namiddag, te beginnen aan de Roonemolen en eindigen aan de Warande. Juist34 KOOPEN23 Popelieren, 1 Wilgen, 2 Olmen, 7 Eiken, 1 Abeele. Door 't ambt van den Notaris LAURENT PROOT te Woumen. 0in>TBr*"bl_t van den NOTAKIS V4I4KE, TE Op MAANDAG 21" December 1885, om 2 1/2 ure namiddag, in het Vredegerecht te Dixmude, van de volgende GOEDEREN gelegen te MERCKEM 1° H. 2-66-80 c. MAAIGRAS, LAND en DRIJFGRAS. Ingesteld fr. 12,000. 2° H. 0-74-80 c. MAAIGRAS. Ingesteld fr. 2,000. 5° HUIS en 59 Aren LAND. Ingesteld fr. 2,225. 4° H. 0-69-90 c. ZAAILAND. Ingesteld fr. 1,800. 5° HOFSTEDEKEN en H. 3-29-68 c. Gras en Land. Ingesteld fr. 6,000. 6° H. 0-75-50 c. ZAAILAND. Ingesteld fr, 1,350. 7° WOONHUIS en 60 A. 80 c. LAND. Ingesteld fr. 1,100. 8° HUIS en 2 A. 80 c. Erf. Ingesteld fr. 2,100. Op DINSDAG 29" December 1885, om 12 1/2 ure namiddag, te LEKE, bij de plaats, en langs de kalsijde naar het Lappersfort, Ten verzoeke van M. Fideel Brunet en Louis Vandevoorde, BOOMEJNT. O-EIsZtEElsrTE VLADSLOO. MAANDAG 28" December 1885, te Vladsloo, langs den steenweg van den Wikkelaar naar 't Lappersfort, in den Moorbosch, ten verzoeke van de heeren Guyot te Antwerpen extra schoone TAILLIE en 1000 drooge Snoeibusschen. De vergadering om 2 ure namiddag, ter herberg den Nachtegaal, bij P. Dekien. Gewone voorwaarden en tijd van betaling, betaalbaar ten kantore van EMIUE VAN DROMMC te Eessen. betaalbaar ten kantoore van CHIIISTIAEft-llE SNICK, te Couckelaere. C DINSDAG 15" December 1885, om 2 ure namiddag, te Couckelaere, van 50 KOOPEN Eiken en Elzen Taillie. WOENSDAG 16" December 1885, om 2 ure namiddag, te Zande, ten verzoeke en ter hofstede van Charles Dejnegherbij het dorp, van 57 KOOPEN Achtkanten en Olmen. mbekweerdige WOENSDAG 16" December 1885, ten 12 ure, door de Notarissen S1MPELAEBE van Alveringhem, met tusschen- komst, VERTÉ te Merckem, van 78 KOOPEN zware Eiken en Olmen op stam, op d'hofsteden van wed® Cappoen en Ch.-L, Ver meer sch. STUDIE van den NOTARIS VERTÉ TE MERCKEM. Dinsdag 89" December, ten 1 ure, te VLADSLOO, in den vermaarden Praatbosch, Venditie van 50 KOOPEN zware Taillie. De vergadering in den Ouden Wikkelaar. van den NOTAKIS DECAE, TE TE1JR1E, Boterweegsehaalstraat, n° 8. MAANDAG 21" December 1885, om 10 1/2 ure voormiddag, te VEURNE-stad, van 152 KOOPEN Populieren en Hollander- op stam, staande langs stadswandeling, en waarvan het grootste gedeelte eene dikte hebben van 2 meters tot 2m90 c. Te beginnen aan koene 1 bij de Zuid kazernen. Met verhoog van 10 per 100 fr. 2-50 per hoop voor gereed, alles seffens te betalen. Op tijd van betaling voor de koopen boven de 20 fr. tot 1 Maart 1886, mits goede en solvabele medekoopers te stellen. Al de boomen zullen moeten geveld en geweerd worden tegen 1 April 1886, op straf van 20 fr. schadeloosstelling voor eiken niet gevelden of- geweerden boom. KOOPDAG van 81 Koopen op ZATURDAG 26° December 1885, zijnde 2® Kersdag, langs de beek loopende van den Vijvermolen naar de Leke-kaai, en van daar voorts, van beide zijden der zelve beek tot aan den Ghistel- dijk, bij d'hofstede van sieur Charles Logier te Leke. De vergadering om 12 ure stipt 's middags, ter herberg van Ivo Seurynck, bij den Vijver molen, te Leke. Onder de directie van P. F. BLONTKOCK. te Keyem, KANTOOR van den nOTAÜIS Wll'TEIW TE DIXMUDE DINSDAG 22" December 1885, om 3 uren namiddag, in het Vredegerecht te Dixmude, te Dixmude, Wilgendijkstraat. Bewoond door Elisa en Mathilde Verschilde, WOENSDAG 23" December 1885, om 3 uren namiddag, in het Vredegerecht te Dixmude, dienende voor Winkel, en H. 0-03-80 c. Erf te Clercken-dorp. Bewoond door Karei Ramout, tot 1 Mei 1886. Deze verkooping geschiedt met tusschenkomst van den Notaris CREVITS, Rumbeke. ill WOENSDAG 6" Januari 1886, om 1 1/2 ure namiddag, ter hofstede en landen gebruikt door de kinders De Bruyne en Achille Biervliet te BEERST, langs de kalsijde naar Dixmude. De vergadering in de herberg de Zijdeling- brug bij Charles Van Aelst. 1 December tot 31 Maart. N ieufort-Dixmude OKBOORTBN. 0VBS.LIJDEKS. HOLLOWAY's PILLEN. Zijn het beste geneesmiddel ter wereld voor van streek geraakte lever, gal en slechte spijsvertering. De wonderlijke kracht van dit heilzame middel, en de goede resultaten verkregen bij patiënten, die aan gemelde kwalen leden, zouden ongelooflijk schijnen, waren zij niet bevestigd geworden door de tallooze ge nezingen er door bewerkstelligd, en door het bestendige voordeel uit het gebruik getrokken. Deze onwaardeerbare Pillen verzachten en versterken het zenuwstelsel, zuiveren het bloed, regelen de afzonderingen, en versterken het gestel. De kwaal vliegt voor hen weg. Zij zijn geheel samengesteld uit uittrekselen van planten, onvermengd roet het eene of het andere mineraalachtige of schadelijke bestanddeel. Zij kunnen daarom gerust en volkomen veilig gebruikt worden voor zwakke vrouwen en jonge kinderen. Per hektoliter. 30 November. 11 72 12 41 6 - 3 11 2 18 3 12 13 10 14 48 7 3 50 2 45 3 38 Per 100 kilos. Xaaitarwe fr. Tarwe, nieuwe 1 December. a 2 December. 17 50 a 19 - 15 50 a 16 50 16 a 16 50 17 a 19 16 - a 20 - 20 a 22 20 18 50 15 50 17 BO 22 5 50 2 80 18 50 20 - 51 48 - 21 19 16 - 18 23 - 6 50 S 20 25 - 50 50 48 50 8 December. a 20 50 18 15 50 16 50 22 5 50 3 18 50 20 - 51 50 46 21 19 - 16 - 17 23 - 6 3 30 23 - 50 45 50 9 December. 18 50 a 19 50 a Per hekt. (middenprije). 4 Dec. 11 Dec. 15 85 12 25 8 75 6 - 2 90 36 a - 1 62 1 52 1 26 2 05 1 68 1 32 1 46 1 34 1 18 1 85 1 48 1 28 IJPER. Per 100 kilos. 5 December. Tarwe fr. 18 a 19 Rogge Per hektoliter. 14 a 15 75 13 75 a 15 - a 1 24 1 10 1 08 1 65 1 30 1 22 12 Dec. 18 a 19 50 15 75 a 16 - a 17 50 a 6 50 a 2 50 a 7 2 90 8 - a 8 75 5 - a 6 50 2 09 a 3 2 81 a 3 - 12 Dec, 14 25 a 15 12 - a 12 25 a 8 - a O' s-a 6 25 2 36 a 3 - 2 72 a 2 90 SCHOONE 1° «O KOOPEN Populieren, Iepen en Eiken BOOMEN, waar onder 2 Eiken, dienende voor pestels, op de landen gebruikt door Engel Noyelle, Karei Callewaert, Ph. Dumoulein, Karei Dewilde en Ch. Covemaker. 16° OO UOOPEI TAILLIE, in den bosch t'Wallant en in de 20 gemete, achter 't Kasteel, en 20 KOOPEN Brandhout, in de Martjen-oever. EEN SCHOOIEN EIGENDOM, zijnde welgekalante Herberg met Chicorei-ast en veel andere Gebouwen en H. 0-11-30 c. Erf in Bovekerke-dorp langs den steenweg. Bewoond door Theodore Faes tot een maand na de Toewijzing. in een enkel zitting, DIXISLDE. II. Eiken, Olmen, Wilgen, Aboelen, Essclien en Populieren XD KANTOOR en 19. 0-00-55 c. Erf XI Eiken en Populieren, Diimudk 7 48 Pervyse 8 00 Ramscappelle 8 08 Nieuport, stad 8 15 baden 8 20 9 55 10 15 10 25 10 35 10 41 Nieuport, baden 6 50 stad 7 01 Ramscappelle 7 07 Pervyse 7 21 Diimude 7 36 8 56 9 07 9 13 9 27 9 42 12 50 1 02 1 10 1 15 1 20 12 10 12 18 12 23 12 31 12 42 2 40 3 3 10 3 20 3 26 11 55 2 01 2 06 12 14 i2 25 4 55 5 15 5 25 5 35 5 41 4 4 11 4 17 4 31 4 46 Duinkerke-V eurne-Dixmude Dixmude 7 39 9 43 2 32 8 28 Oostkerke 7 49 9 53 2 42 8 38 Avecappelle 7 58 10 02 2 51 8 46 Veurne 8 06 10 11 2 59 8 52 Adinkerke 8 17 10 22 3 22 Duinkerke 9 02 11 22 4 11 8 26 8 38 8 46 8 51 8 £6 6 15 6 21 6 26 6 34 3 45 '25 Duinkerke Adinkerke Veurnk Avecappelle Oostkerke DntMVWi i 04 5 30 6 02 7 07 7 15 7 22 7 30 7 42 9 46 10 02 10 49 10 15j3 08|5 07 12 4 1516 09 12 15 4 24 6 21 12 22 4 32 6 29 12 30 4 41 6 38 12 44 4 52 lö 49

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude | 1885 | | pagina 3