PURGATIVE THEE f iTülWDEW tul UT lïN IT a. MEIER Ks li ÓO Uit ter hand te koopen. Uit er hand te koopen Men vraagt. Aan goedkoope prijs REUK-ORGELS, Pianos Neemt wel in aandacht! Polijdoor Van Viane, Te koopen of te paehlen. Belgische Maatschappij Adolphe Van Thuyne, Peerden - koeien - kalvers. Rraineerbuizen, Bekendmaking, Slovekolen. Bericht. Leening van kapitalen. Groote afslag Stovekolen» Geteerd Karton of A sphalf papier voor goedkoope daken «-Bi- mzmsmm sz 'svgs? Belangrijk Bericht iliil II-S s tl U" a 1 i~YS DIXMUDE. R -• S - I .2 2 "7*11 s 3 8 .s 3 i i'i- H.s gj'lj 1«ssh g 11 3 a Een WOONHUIS dienende voor PAARDE- SMIS, met erf en afhankelijkheden, (wel gekalant), staande te Dixmude, bij de Noord- brugge, kadaster sectie A, N° 329, met 1 Are 55 centiaren erf. Gebruikt bij de gebroeders Pieter en Alouis Annothé. Voor de prijs en conditiën, men vervoege zich bij de Notarissen DE SEGK te Beerst of VALCKE te Dixmude. Een schoon nieuwgebouwd RENTIERS- HUIS, staande te Dixmude in de Statiestraat n° 29. Zich te bevragen bij de eigenaarster Jouffrouw Marie BEVER of te bij den Notaris WAUTERS te Dixmude. Een KLEERMAKERSGAST konnende werken en van goed gedrag. Men geeft goede loon, slapen en eten. Zich te vervoegen bij Vancouille-Capelle, kleermaker te Gits. een ROSSEKOT in goeden staat, bij den heer Verhelst-Reynaert, brouwer, Dixmude, STEMMING en HERSTELLING van eu IltltUOllEUS. Nieuwe Pianos te beginnen aan 750 fr. tot 3000 fr. Pianos met pédalen. Harmoniums te beginnen aan 130 fr. tot 4000 fr. Uitmuntende werklieden, bijzonderlijk voor het orgelmaken, zijn aan het Huis gehecht. Vaste IVijzen- Waarborg Te bevragen bij SCHOTTE-VERBANCK, Vlasmarkt 14, Kortrijk. Ten einde alle gevaar van brand te ontgaan gebruikt de zuivere en onontplofbare ZON-OLIE, welke reeds zooveel bijval heeft. Deze olie geeft een klaar en schitterend licht en is verbruikbaar in alle slach van petrollampen. De Zon-Olie is onontplof haar. De Zon-Olie is scheidkundiglijk zuiver, De Zon-Olie is reukeloos. De Zon-Olie is zonder gevaar van brand, De Zon-Olie is niet nadeelig voor de oogen, De Zon-Olie maakt geene verbrande kast op de wiek. De Zon-Olie maakt de glazen niet zwart. Komt en overtuigt u bij J. MAREELS- VAN THUYNE, Weststraat, recht over den Gouden Leeuw, eenige verkooper dezer olie. Bij hem zult gij ook vinden een zeer groot en schoon assortiment van staande en hangende QUINQUETS, van alle sijsteem en aan aller- voordeeligste prijzen. Er is een Schip STOVEKOLEN aangekomen voor rekening van SAMYN-LAMBERT, te Dixmude, aan 20 fr. de duizend kilo of 3 fr. 60 den dubbelen hectoliter (zak) en zal drie dagen in lossing liggen aan de Hoogebrug. Weststraat te Dixmude, laat weten dat hij alle slach van RIJTUIGEN maakt en zich ook gelast met alles wat het STOOFMAKEN aangaat. Dezen, die hem believen met hunne orders te vereeren, mogen zeker zijn ter trouw gediend te worden. Schoon RENTENIERS- of BURGERSHUIS van twee stagien met Stallingen en schoonen beplanten. Hof ook dienstig voor Boerderij, gestaan nevens de voorstad te Veurne. Te bevragen bij M. Ch. DECLERC te Veurne. OUD HUIS JULIEN LAEVENS. JAX IBIN-IHYIN. koopman te Dixmude. laat weten dat hij handel doet in KOLEN van eerste kwaliteit en aan prijzen beneden concurrentie, van algemeene ASSURANTIËN TEGEN BRANDGEVAREN gevesdtrd te Brussel, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 2 Juni 1830. De Maatschappij verzekert tegen brand, het vuur des hemels daaronder begrepen, en dit aan zeer geringe premien, alle roerende en vaste goederen, ingeoogste vruchten, beestialen, enz. In geval van brand, wordt het beloop der veroorzaakte schade, zoohaast dezelve geregeld is, betaald. Kapitaal der Maatschappij VIER MILJOENEN 200 DUIZEND FRANKS. Om nadere inlichtingen te bekomen, men gelieve zich te begeven by ttéxiré Xeirj-nek, bijzondere Agent te Dixmude. Noordstraat. 44 HORtCA V VLGKl'k opvolgster van Retsin-Troost, binnen de stad Dixmude, laat weten dat zij voortdurend maakt en verkoopt Wassen Koersen van gewoon was en eerste kwaliteit Bougies, alsook Roeten Keersen, Wierook enz. Kiekenstraat, 12, Dixmude. WISSEL-AGENT Aankoop en verkoop van Obligation en Aktiën op Staat. Provintio en Steden, Spoorwegen, Kool mijnen, Weerden op vreemde landen enz. enz Uitbetaling van alle welkdanige Coupons. 14L ine en groote EAapitalen te bekomen nan geringcii intrest mils voldoende bezet. Zijn in min dan 5 minuten genezen van de hevigste balgpijn en slechte spijsvertering door het ingeven van een kapperglas en half Elixir d'Anvers - van M. F. X. De Beukelaer. Ware het dier zoodanig gezwollen dat het staat om tn bersten, zoohaast, stopt het zwellen, stillen de inwendige pijnen, herstelt de natuurlijke werking en het dier is totaal genezen. Het middel heeft tot nu toe nooit gefaald. Wekelijks zijn er van 20 tot 30 gevallen van genezing, en degene die er eens gebruik hebben van gemaakt, willen er nooit meer zonder zijn. Iedereen kan het verbruiken om zijnen lage prijs. Dit Likeur zoo goed van smaak is alleryoordeeligst voor (Ie IIIAM illil aan buikpijn lijdende of gekwollen door chrónieke, overlaste maag enz. Neem twee druppelglazen Elixir d'Anvers en oogenbliklijk of in zeer korten tijd zyt gij genezen. Vijftien medaliën zijn dit uitmuntend Likeur ten deele gevallen Let wel or dat gij u niet laat bedriegen door de namaaksels Eenige depot bij Eniile SEoslcii, Groote Markt, te Dixmude. rrTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTV CIMENTTEGELS in alle kleuren en teekeningen. SCHOUW. EU POTni'lllll, Refractaire Oventegels enz. 10 FABRIEK Paaphoekstraat n° HUIS Eessenweg n° 1 «njgw I fr ri<>~(7ïe'^ksJh) fr. f5o (tu dubbele flesch) S rEK GRUSHAAR BIEERi or LONDON: van jüllf llfiar- hfi-aipllorsi; Iiïj dort hpf ü,rl.ï* liaai' *»a li rtag-pu h i i fien, mankt het ham «achten yrlaiiKenct fl kc-ttC.il I NUU tic joHffo haren en Is trccsie verfstof BU Spoedige en grondige genezing in gewone gevallen. Zekere voldoening en onmiddellijke verzachting in de ergste gevallen. Onmiddellijke stilstand en genezing der verzakkingen en verplaatsing der baar moeder. Speciale vervaardiging van toestellen om de misvormingen van het lichaam te voorkomen of te genezen alsook van kunstmatige ledematen, volgens de beste voorschriften; het inzetten van kunstoogen, ruime keuze. Behalve de 30 Medailles en Diploma's, benevens de talrijke eervolle vermeldingen verkreeg de Uitvinder nog de Gouden Medaille op de Inter nationale Tentoonstelling te Londen in 1884. Br is voortdurend eene dame aan de inrichting aanwezig. Spreekuren van 9 tot 4 uren. WAERSEGERS. Breukmeester, 35, Place Verte, Antwerpen. Alwie zijne gebouwen, meubelen, oogst, vee, koopwaren, enz. wilt doen verzekeren tegen Brandgevaar, wende zich met alle zekerheid tot de Antwerpsche Maatschappij SECURITAS de oudste en best gekende van het land. Hoofd-agent te Woumen Alphonse DEGRAER-MARKEY. De ondergeteekende maakt bekend dat hij eene sehoone keus van Engelsche en Duitsche 'mans-, vrouwen- en kinder-Tigen komt te ontvangen in alle soorten van leder, alsook in laken en pruneile, met knopen en ressorts, uit de voornaamste werkhuizen. Verders beveelt hij zich ook in de gunst van eenieder voor alles wat zijnen stiel betreft. Charles LEYRE-DELEU, schoenmaker Weststraat nr 64, Dixmude. Eerste soort van Stovekolen zijn te bekomen bij SAMYN-LAMBERT, Molenstraat nr 13 te Dix mude, aan fr. 21-50 per duizend kilos uit magazijn op wagen geladen. Bij denzelfden is te bekomen aan matige prijzen alle slach van Kruideniers-waren en beste Lijnmeel. Petrol a n 35 centimen de dubbel liter (stoop). In den Koorn-windmolen te Caeskerke, lest bewoond door Aimé Debra, zal men malen Terwe, Rogge en alle slach van granen, aan den prijs van 1 fr. per 100 kilos. Inlichtingen bij J. Annoot te Oudecappelle, bij wien den Molen TE PACHTEN is. Ten allen tijde zijn te bekomen Kapitalen van 5000, 10,000, 20,000 fr. en daarboven, mits bezet op onroerend goed en aan geringen intrest. Zich aan te bieden met Eigendomstitelen ten kantoore van den Deurwaarder CI. VI,VS. Noordstraat n° 40, te Dixmude DER INLANDSCHE KOLEN van FLENU, bij Vermeulen-Ghysbrecht, koopman in gist. Statiestraat, Dixmude, Prijzen per wagon van vijf of tien duizend kilos. Gezifte kolen eerste keus fr 14-50 c. per 1000 kilos. Idem gezifte tweede kèu's 14-00 Idem gewoone tout-venant 13-50 De vervoerkosten per ijzerweg zijn fr. 4-80 c. per duizend kilos. Ann de Schoenmakers. Gustaaf DEKEYSER-CUFFEZ te Dixmude, maakt bekend dat er een groot assortiment van Tigen bij hem ingekomen zijn, van de grootste fabrieken van Engeland. Frankrijken Duitschland, naar het laatste model dezer landen zooals in leer en veaumat, vachette, veaumarin. pruneile met elastique en met knopen; voor mans, vrouwen en kinderen. Eerste soort van INLANDSCHE KOLEN zijn te bekomen bij Cna VANTROYEN in de Suikerfabriek, Hoogebrug Dixmude. Bij DEPOORTER-SAMYN, te Dixmude, Molenstraat ti° 13, is van heden af te bekomen eerste soort van versch geslegen ZWIJNENVLEESCH aan fr. 1,30 de kilo en het Smout aan fr. 1,80. JULIEN VANHAUTE, Kiekenstraat nabij de gfoote kerkdeur te Dixmude, laat het publiek weten dat hij voorzien is van extra goede kwaliteit Duitsche Regulateurs en Slaghorlogien aan zeer voordeelige prijzen. Vooraleer gij uw Goudwerk koop ga zien bijhem en hij zal u ter trouw en genadig dienen. Vrije ingang rmmrrmreaKmemiTifSTSfsrsrvK "VjfAJKr Deze thee, uitsluitend uit planten en bloemen zamengesteld, bevordert den afgang zonder stoornis en zonder vermoeienis. Zelfs de moeielijkste personen gebruiken haar met genoegen. Zij bevrijdt de maag van de gal, de oprispingen en de aandoeningen, houdt de spijsverteringsorganen in order, bevordert de spijsvertering en vergemakkelijkt den bloedsom loop. Dank hare eigenschappen, is zii een uitstekend en nimmer falend middel tegen Hoofdpijn, Schele Hoofdpijn, Duizeligheid, Hart- kwalen, Hartkloppingen, Slechte Spijsvertering, Verstoppingen en bij alle ongesteldheden waarbij de maag en de ingewanden ontlast moeten worden. MEN EI8CHE DEN BLAUWEN WAAMBOltG8BAND VERKRIJGBAAR IN ALLE GOEDE APOTHEKEN - PRIJS PER DOOS 1 FR, 25 PmiP f'ïipo fni'liina "re 'a #*épéclie finaiicière 10m= année C U lUI1C Envoi gratuit un mois. - Propriété de Ia Caisse des Rentes JNationales, societe anonyme au capital de 2 millions. -- 84, rue Richelieu. Paris. On demande de bons agents pour operations flnancières et vente de bonnes Obligations. In rollen vail I nieter breed en ÏO. 15 of'iO meters lans, «n In vellen van 0,fil X 0,74 TK «OlltKIJiHn HIJ bGST Bteni;;e fabrikanten In ilelgië van liet geleerd karton of asphaltpapler in rollen van alle lengte Deze daken kosten de helft minder dan alle andere en worden door kontrakt gewaarborgd Aangenomen door het Departement der IJzerenwegen van den Staat (bij omzendbrief van 2 Maart 1875) het Lever rl« Gemeente-besturen en in het algemeen, door alle groote nijverheidsgestichten des lands. Bijzonder geschikt voor het dekten van werkhuizen, magazijnen, stallingen, schuren, serren, vogelkooien afdak»n hooi- en strooimijten, overdekte mestputten, enz., alsook om inwendig de zolderingen der stallen, werkhuizen enz' teven H. vochtigheid der opstijgende dampen te beschutten, en voor het bekleeden van vochtige muren. Allerbeste aanbevelingen, gestaafd op 15 jaren ondervinding. Men belast zich op aanvraag met het plaatsen. Men vraagt depothouders. Voor alle inlichtingen, zich te bevragen in de fabriek te Wondelgem bij Gent. Bijzondere Chirurgijns-Tandmeesters, gediplomeerd door de Belgische en gebreveteerd bij koninklijk besluit KORTRIJK, Moskroenstraat, 2 KORTRIJK Gezondheids- Commissie kunnen geraadpleegd worden alle dagen, uitgenomen de Zon- en Feestdagen, voor alles wat de heelkundige bewerkiiur van d mond aangaat Uittrekking van tanden, welke verricht wordt met eeue slaapmachien (gaze protoxydè d'azote) waardon d» gevo lige en vreesachtige personen geene pijn gevoelen. Niet alleen veroorzaakt dit stelsel geene pijn maar het laat niet. t wenschenoverhetgemak.de vlugheid, den duur, de onschadelijkheid der gevoelloosheid; goudstopping dér holle tanUn kunstmatige ematlleeringrechtzetting der ongeregelde tanden bij de kinderen van beneden de twaalf jaar. Behandeling genezing van pijngevende tanden. Bijzondere werkplaats voor het vervaardigen van tanden en gebijten (stelsel M M*ie*1 De gemaakte tanden en volledige gebijten worden ingezet zonder haken, platen, veeren of banden van welken aard hat not wezen moge. Zij noodzaken geene uithaling der wortelen en verwekken noch pijn noch hinder. Het nuttige met het «rh parende, dienen deze tanden tot het vermalen der hardste spijzen; de klank der stem is helder en klaarder. Dit stelsel i uitgevonden en bestaat in België alleen bij den uitvinder; daardoor is het mogelijk kunsttanden te leveren te beginneii ..n's f* en een volledig gebijt aan 100 fr. en daarboven. De stukken die uit de werkplaatsen komen van Mp en MEI RR trotseeren om zoo te zeggen de werken der natuur; men zou niet kunnen uitkannen, noch door den glans, noch door d« kla noch door den vorm der tanden, of het natuurlijke zijn of niet. Zij ondernemen de herstelling van alle' mislukte stukkaT?"1"' hermaken ze als nieuwe, volgens hun nieuw stelsel. Alle kunsttanden komende uit het Huis van M. en Mnl' MEIER zijn gewaarborgd voor hot laven. I Th I -s 02 -4-3 -4-3 BA J-g g'S g «13 a-| s ia s s 1 IJ g O Oj S.g Q CJ (H 5© J 03 fl A Y 5 *9 2 CÖ -3 Si"® "S - a ,{3 ■s m e-n S,® VD fi t. 8 O •rH O CD CO a ;s rt O ,0J «5 o sT-ca -B H S S o «j Ti s a a g »q|sP.jh0 rn ir: «I d co P fl w w O 'S tï >s F fl 2 co h nj H Cj O 3 S 2 Ü5 g 8 co t a M O 0 o r—i AJ I w CC O - rt o M 2 w 35 •m w u 5 O SnQ B3 3 rz 2 m te "I •O ,g w n 2 - 003 ffi SS'sH a,| 0 - 3) -g a - i»T 03 S- 0 Te verkrijgen by F. Vermeersch-Nothé, Eessenstrgat 9, Dixmude. r! P w M *3 H3 g k 3 "3 g wc d 43 •d-3 g s-g „s»sa 3 (8 O D a-S o s S «f4 P 'o d 9 m CO 2-g.e S-S kg 5 O „V ai cfi B Pd l a 52 d

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude | 1885 | | pagina 4