Peerdenwedstrijd Nieuws uit alle landen. Plet is de eerste keer niet dat er zeurderij gebruikt is in de prijskampen van den Staat. Over een jaar of twee werd een prijskamp tusschen de leerlingen der Athenseums en oollegien vernietigd, omdat het pakske met do vragen, dat dienen moest voor het Athenmum van Brussel voor den tijd was voorzichtig geopend geweest en dan schoone gesloten. La Meuseeen liberaal blad, bekent ook dat zekere scholen zouden somwijlen van to voren kennis der prijsvragen gehad hebben. De zeurderij geschiedt nooit ten voordeele der klerikale gestichten, want de katholieken zijn te eerlijk om bedrog te gebruiken en de hooge ambtenaars van den schoolwinkel zijn verkleefd aan de partij onzer tegenstrevers. Wij zijn blijde dat de zeurderij ten gepaslen tijde uitgekomen is. Maar het is algelijk spijtig dat zij geschied en bewezen is. Zij drukt op de ambtenaars van hot Ministerie van* het onderwijs eene wenig vereerende decoratie en op de wed strijden zelvcn een niet misplaatst mistrouwen, dat de eer hunner uitslagen bezwalkt. Acht gemeenten hebben de bemachtiging van hunne eenige geuzeschool af te schaffen be komen. Die gemeenten verdienden ze en 't is het schoon ste van de bemachtiging niet dat zij zoo lange heeft aangesleept. Vele dorpen staan nog met eene noodelooze Staatsschool en hebben goede doorslaande redens om hare sluiting te vragen. Zal men aan die gemeenten weigeren wat in soortgelijke gevallen aan andere toegestaan werd? Zijne Majesteit Leopold verzekerde, toen hij den troon besteeg, dat hij geen onderscheid ging maken tusschen de Belgen; wij kunnen niet gelooven dat hij thans zijn woord zou eten. Een Ministerie moet bestieren volgens de wetten en vaste grondstelsels. Verre van ons het gedacht dat M. Thonissen dit kan vergeten dat hij de uitvoering der wet van 1884 zou begraven ten einde liberale dulligheden te zwichten; dat hij de onredelijkheid kan hebben van zonder reden, zonder nut, dorpen tot het be houd hunner geuzeschool en het nood zweren of bankroete maken te veroordeelen. A.an de gemeenteraden, die de afschaffing der eenige officieele school noodzakelijk oordeelen, zeggen wij dus vraagt de afschaffing, hervraagt ze, de aanhouder wint en ten langen laatsten de redelijkheid zegepraalt. Eene slechte gazette, VItalië, maakt met veel lof gewag van broeder Orsenigo van Rome. Deze kloosterling heeft eene wonderbare behendigheid om tanden te trekken. Hij is in het hospitaal dee Fate-bene-Fratelli en trekt voor nieten Velr hooge ambtenaars tot Ministers toe hebben zijnen dienst gevraagd en zijne rappigheid mogen prijzen. In Italië is er een groot proces aan den gang. Het is dit van den advokaat Lopez en een aantal andere vrijmetselaars. Lopez en zijne mede- schurken hebben verschelde millioenén gestolen ten nadeele der Nationale Italiaansche Bank. Wat er tot nu toe uitgekomen is van de zake strekt geenszins ter eere der vrijmetselarij. Het toogt integendeel dat de framacons te gare doen om malkaars misdrijven te verbergen, dat hunne zeden stinken en dat de Staatsbestieren ze niet en mogen betrouwen. Keizer Willem van Duitschland heeft nogmaals openbaarlijk herhaald, wat hij vroeger ver scheidene keeren verklaarde dat de Godsdienst er noodig is, dat hij eenen grooten invloed op den gang der maatschappij uitoefent en dat men hem moet ondersteunen. Wijze woorden, woorden die te passé komen zelfs in Belgie. De sociale kwestie bekommert bestierders en bestierden, armen en rijken. Die kwestie is de meeste moeilijkste die er nu is. De Godsdienst alleene lost ze niet op, maar hij is het voornaamste element barer oplossing en kan alleen de haatdragende jaloezij der armen stillen en de begoeden gerust stellen. Iedereen moet daarom ter opbeuring van de Religie, van de kristene zeden medewerken. Veel kleentjes maken een groot, veel druppelkens een plas. Dat iedereen doe wat hij kan op zijn eigen en by zijne onderhoorigen of zijne vrienden. Het nut en de noodzakelijkheid van den Godsdienst zullen meer gewaardeerd worden eu men zal hem meer in dade onderhouden en naleven. Velen peizen dat de republikaansche bestier- vorm de vrijheid verzekert en meteen de gesparigheid. Voor genezen te geraken van die dwaling zullen zij wel doen van te overwegen wat er omgaat in de Fransche republiek. Dwang, verkwisting, anarchie, uitzonderlijk© wetten, zedelijk en stoffelijk verval, ziedaar de vruchten die de republiek in dat land voortbrengt. Zijn ze aantrekkelijk tenzij voor de schurken? Wettelijke besluiten. De gemeenteraden van Oostduinkerke, Coxyde, Nieuport en Veurne zijn bij koninklijk besluit bemachtigd buurtspoorwegen aan te leggen. De Staat geeft 104,000 frank. Bij koninklijk besluit is het burgerkruis van 1° klas verleend aan M. J. Fonteyne, armmeester te Brugge, als belooning voor zijne diensten aan de openbare weldadigheid bewezen gedurende talrijke jaren. De heeren Gustaaf Van Sielegbem, grond eigenaar te Eerneghem, en baron Alb. de Crombrugghe de Looringhe, provinciaal raadslid te Moere, zijn bestuurders der groote West- Watering benoemd. M. Faider, algemeen procureur bij het Verbrekingshof, is 75 jaar oud geworden. Om de die van die oude komt hij, volgens eene wet van Bara's tijd, het opperbesrier van het parket over te laten aan den eersten algemeen advokaat M. Mesdaeh de Ter Kiele. M. Faider is nog Minister van justicie geweest en behoort tot de liberale party. Btcchlerlijke kronijk. M. de Malander. burgemeester te Ronse, en de fabrikanten betrokken voor den opstand, die in deze stad plaats had ter gelegenheid der komst van M. Gravitz, die zijn brevet van uitvinding eener verwing met aniline wilde doen gelden, zijn veroordeeld tot 4 maanden gevang. Het is het Beroepshof van Gent dat dit vonnis uitgesproken en daardoor zijne beroemdheid vermeerderd hoeft. De veroordeeling van M. de Malander heeft eene groote opschudding veroor zaakt, te Ronse alhoewel katholieken en liberalen genoeg weten hoe zij verkregen werd. De veroordeelden hebben hun proces versteken in cassatie. M. de Malander zal geene genade vragen en zijne 4 maanden uitdoen, indien het Gentscbo vonnis niet verbroken wordt. Men mocht niet min verwachten van de fierheid van zijn karakter en van zijne overtuiging dat hij onschuldig is. M. de Burgemeester en zijne medegestraften waren vervolgd voor afpersing van eenen akt waardoor Gravitz verklaarde zijn brevet niet meer te doen gelden. Priels en Taton zijn tot 10 jaar dwangarbeid veroordeeld voor deel genomen te hebben aap de pluntering van het huis van M. Fromont te Gilly, tijdens de onlusten van Charleroi. Defresne en Baudoux hebben 12 jaar. Het eedgerecht van Henegauwen heeft den werkman Roels vrij gesproken. Priesterlijke SBenoemingen. Mgr de Bisschop van Brugge heeft benoemd Onderpastor te Aelbeke, M. Ivo Callens, onder pastor te Ingoyghem Onderpastor te Ingoyghem, M. Camiel Callens, onderpastor te Aalbeke. Sterfgevallen. f M. K. de Madrid, oud-burgemeester van Beernem en ond-provinciaal raadslid voor do kantons Ruysselede en Brugge, is overleden vau eene geraaktheid op zijn kasteel te Beernem. der Sociëteit van liet Belgisch trekpcerd. In den grooten peerdenwedstrijd, die Zondag plaats heeft gehad, zijn de volgende belooningen toegekend geweest Aan het Vlaamsche ras. Hengsten van 3 jaar en daarboven. le prijs, Napoléon, aan M. Aug. Callens-Maertens, te Meenen; 2°, Oscar, aan M. A. Van Besien, te Zuyenkerke; 3°, César, aan M. P. Van Massenhove, le Ohisiel; Paal, aan M. Vervaoke (kinders), te Lendelede. Eervolle melding, Pluton, aanM. S. Vanderschueren, te Vollezeele; Oscar, aan M J. Vandermeersch, te Moorseele; Malou, aan MM. Pessenier gebroeders, te Ronse. Hengsten van 2 jaar. 1° prijs, aan M. L. Mathei, te Goyer; 2e prijs, Hercule, aan M. C. Vanderschueren, te Appelterre; 3® prijs, Samson, aan M, J. Cobbaut, te Oultre4® prijs, Brillant, aan M. A. Callens-Maertens. Eervolle meldingen, Robert, aan M. J. Vander meersch, te Moorseele; Cesar, aan M. R. Vanderschueren, te Vollezeele; Jules, aan M. E. Bouckenaere, te Keyem. Merrien van 3 jaar en daarboven. 1® prijs, N- aan M. X. Dick, te Hooghlede2®, Clarisse, aan M. L. Jourez, te Braine-l'Alleud3®, Maronne, aan M, V. Losseau, Thuillies4®, Princesse, aan M. D. De Oraeve, te Pervyse. Eervolle meldingen, Elisa, aan M. Langhendries Peeter- broeck, te Merbeke; Marie, aan M. V. Losseau, Thuillies; N. aan M. L. De Knock, te Oudenburg; Lizette, aan M. L. Beckers, te Schorbosch, door St-Truiden. Brabantsch ras. Hengsten van A jaar en daarboven. Onder de overwinnaars bemerken wij Eervolle melding aan Castor, van de Landbouwersmaatschappij van Waereghem, voorzitter M. J. Storme. Zondag hebben al de peerden die een eerste prijs bekomen hadden, medegedongen voor de gouden medalie. Deze medalie is toegereikt geweest voor de hengsten aan Sultan, een bruin baai van vijfjaar, die 1 m. 75 meet en voortkomt uit den kweek van M. Lod. Roden, te Bettencourt (Luik). De gouden medalie voor merrien is toegekend geweest aan Vigoureuse, baai, 1 m. 66, opge kweekt door M. N. Corleusier, te Piocour (Eghezée) Namen. liet ongcweerle van Maandag nacht. Te Killem-Linde tusschen Leysele en Hond- sehoote is de hotstede van Benjamin Bossaert geheel door het hemelsch vuur vernield. Drie peerden zijn in de vlammen omgekomen.. Slechts ^ene kleene schuur is gespaard. Maandag avond rond den elven viel de donder op den donderscherm van de herberg de Bpur- goensche Schild, in de Woumenstraat te Dixmude. Eene ruit viel uit van den daver. De donderslag was hevig, een persoon die op strata was werd 4 stappen ver gesmeten zonder hinder te bekomen, De donder is ook nog gevallen in het gras by de Hoogebrug en wat verderop boomen de kroone afgebroken en anderen in spaanders geslegen. Te Isenberghe heeft de bliksem Maandag nacht twee stallingen in brand gesteken. Het ongeweerte is ongemeen geweldig ge weest te Tongeren. Het heeft straf gehageld en een rukwind heeft de schade en de ongelukken veroorzaakt die men van den bliksem vreesde. Een groot getal boomen zijn ontworteld geweest en daken en kaven zijn afgevlogen. Vijf personen uit de Elzenstrate zijn gewond, een hunner is doodelijk ziek. Maandag nacht rond den elven en half brak er een hevig onweder uit te Ingelmunster. Het was een vierwerk van weerlichten. De donder viel op den Meulenhoek in eene tweewoonst, toebehoorend aan M. Fr. Depoortere en gebruikt door de echtgenooten Plancke en de weduwe Carlier. Seven Plancke is oud en hoort hard, zijne vrouw Tooriaatje is ook van de jongste niet meer en ze kan het haren echtgenoot niet verwijten dat hij geen koorn hoort groeien noch hazen loopen. Gij vraagt: Wat komt dat doof zjyn hier doen Het vervolg der historie zal voldoende bescheed geven. Seven en Tooriaatje waren in bedde als de donder op hunnen zolder tuimelde en de menschen, die met Ingelmunster-ommegang nog in de herbergen zaten deed verschieten dat hun bette kikte in hun lijf Seven en Tooria wierden wakker zonder te peizen dat de bliksem hunne woonste bezocht en de kappe in brande gesteken had. Vijf minuten later, Tooria, riep Seven tusschen zijne vuisten, Tooria ik geloof dat het reint op den zolder. Het waren de balken die spokten en braken. Ja, zei Tooria, en ze bleef in bedde zonder te vermoeden dat haar leven in gevaar was. Hevige slagen bonsden op de deure, wel 20 menschen schreeuwden Seven, Tooria, haast u, uw huis brandt en de twee oude menschen spron gen eindelijk van huDne legerstede, nog vroeg genoeg om hun leven, maar te late om iets van hun goed, buiten de kleederen die zij aansnakten te kunnen redden. Welhaast was er een geweld van volk op den Meulenhoek. De tweewoonst laaide ten pulveren op zij is niet verzekerd maar een nabij- staande koolzaad vimme en de huizen der gebuurte werden gered. Waar gebeurd. Waarom de Grondwet herzien? Om door de herziening van artikel 47 het algemeen stemrecht en de republiek te krijgen, antwoordt het geusch blad Le Journal de Charleroi. M. Beernaert heeft geschreven aan de Ministers dat zij verzocht zijn al te sparen dat zij kunnen in hunne departementen. De Onafhanklijken richten te Brussel, eenen Bond der Bekwaamheidskiezers in. Wij wenschen ze geluk daarmede. Het deert ons dat onze Dixmudsehe vrienden hun uitmuntend voorbeeld niet navolgen. Er zijn te Dixmude, een aanzienlijk getal katholieke bekwaamheidskiezers. Zal er niemand gevonden worden, die het durft wagen eenen kring in te richten waar zij somwij len te gare komen en hunne persoonlijke en politieke vriendschap door gezellig gekout en vermaak versterken De rechtbank van Veurne heeft veroordeeld Gilles Pieter, werkman te Lambartzyde, en Yallaeys Isidoor, werkman te Westende, elk tot 15 fr. boet, voor slagen en wonden; de tweede daarenboven nog tot 26 fr. boet, voor opstand. Boydens Theofiel, hovenier te Nieuport, tot 15 dagen gevang en 26 fr. boet, voor slagen en tot 10 fr. boet, voor scheldwoorden. Vandenbussche Jacobus, brouwersgast te Nieuport, tot 1 fr. boet, voor scheldwoorden. Marchand Karei, werkman te Woumen, tot 26 fr. boet, en Verghote Hendrik, dienstbode te Merckem, tot 15fr. boet, beide voorslagen, Ceunis Philippus, daglooner, Droogers Pieter, rondleurder, en Bovyn Karei, bakkersgast, allen te Gent, elk tot 14 dagen gevang en 3 maanden ter beschikking van het gouvernement, voor landloopery. Masson Jacobus, werkman, Vanhamme Jules, schoenmaker, Dewickere Benedikt, landbouwer, Gesquiere Jules, zonder beroep, Debergh Jules, v metser, Vanderbeke Francis, werkman, Hüyghe Francis, werkman, Huyghe Leo en Huyghe Hendrik, dienstboden, allen te Watou, elk tot 26 fr. boet, voor smaad jegens de gendarmen. Huyghe Francis en Huyghe Hendrik voor noemd, de eerste tot eene maand gevang en 26 fr. boet, en de tweede tot 15 dagen gevaDg en 26 fr. boet, voor opstand. Debruyne Arnold, commisionnaris te Watou, tot 15 dagen gevang en 50 fr. boet, voor smaad jegens de policie. Depuydt August, beenhouwer te Caeskerke, tot 26 fr. boet, voor eerroof. Vercaemst Pieter, koopman in fruit te Iseghem, tot 26 fr. boet, voor onvrijwillige wonden, en tot 10 fr. boet, voor policie-overtreding, Dejonghe Leonia, huisvrouw Vandecasteele, werkster te Veurne, tot 26 fr. boet, voor bedriege- lijke ontvreemding. Vanhamme Jules, schoenmaker te Watou, tot 8 dagen gevang, voor eerroof. Vandaele Antoinetta, huisvrouw Debruyne, te Clercken, tot 26 fr. boet, voor slagen, en tot 10 fr. boet, voor scheldwoorden. De inhuldiging van den tram Veurne- Nieuport schonk zondag laatst een goeden dag aan de stad Veurne. Volk de masse en vente in de herbergen op avenante. De inhuldiging was opgeluisterd door de tegenwoordigheid der heeren ministers Beernaert en prins de Cararaan-Chimay. Te Deum. De rechtbank van 1° aanleg van Gent heeft, den 21 Juli, in korps het Te Deum voor den 55° verjaardag der troonbeklimming van Leopold 1 bijgewoond 't Was al lange jaren dat zij dat niet meer deed. Te Brussel is het Te Deum zeer plechtig ge weest. Mgr Ferrata pauselijk nuntius, was aan het hoofd van het diplomatiek korps. Onder de aanwezigen bemerkte men verders M. De L&nts- heere, voorzitter der Kamer en al de heeren Ministers. Koning Leopold was in grooten tenue van generaal. Te Meessen, gehuchte Steenbrugge, is eene misdaad gepleegd. Een meisje van 13 jaar, van Wytschate, na het bezoeken van hare tante te Pont-Rouge (Waasten) is tusschen de herberg Dragon-Vert en de hofstede van Pottié, aan gerand door een kerel van ongeveer 30 jaar oud, die haar in 't water heeft geworpen, waaruit zij gelukkig is kunnen uitkomen. Het gerucht loopt dat de dader een persoon zou zijn van Waasten. De genaamde Parreyn, kloefkapper te Adinkerke langs de Pannekalsijde, was Woensdag naar Veurne gegaan om er bij te zijn als zijn zoon trouwde voor de wet. In het naar huis keeren, een honderd meters van zijn huis, viel hij schielijk dood, De genaamde F. Polet, wpnende op Mon- taleux (Moeskroen), was Donderdag ayond naar Audenaarde gegaan om boter te koopen. Hy had zijne twee zoontjes, het eene 15, het andere 13 jaar oud, alleen thuis geiaten. Omtrent middernacht hoorden de kinderen eensklaps een verschrikkelijk gedruisch. De blinden werden afgerukt van de vensters en steenen kwamen door de ruiten gevlogen. Drie halve steenen vielen in 't bed der kinderen, die, zooals men wel kan denken, ten prooi waren aan een afgrijselyken schrik. 19 ruiten zyn uit geworpen en de vensters tot op de ramen toe vernield. Toen Polet thuis kwam, vond hy zijne woning ten deele vernield. De gendarmerie heeft een onderzoek ingesteld. De vermoedelijke dader van dien aanslag is een oud-veroordeelde, die ongeveer een half jaar geleden, 6 maanden gevangenis gekregen heeft voor opstand tegen de gendarmerie. Moordaanslag op eene moeder. In de Louisastraat te Antwerpen woont in een gesloten huis, moeder en zoon. De eerste is 69, de tweede 37 jaar oud. Joanna, de weduwe M... en Silvain, de zoon, is werkzaam op de Bank van het Crédit commercial, Zondag avond, ten 10 ure, kwam de weduwe M. van het feest, in het Nijverheid spaleis gegeven, t'huis, en ging den trap op. Haar zoon was reeds boven en bevond zich in moeders slaapkamer op de tweede verdieping. Toen de moeder, eenige trappen was opgegaan om de tweede verdieping te bereiken, werd eensklaps eene nachtkommode, met al haren inhoud, van boven op haar ge worpen. De ongelukkige viel ten gronde, waarop de zoon vfin boven kwam en haar met eënen ijzeren hamer zware verwondingen toebracht op het hoofd. De moeder lag in een grooten plas bloed. Silvain liep naar buiten, riep de policie en bekende de dader te zijn van den aanslag. Laten wij ons haasten te zeggen dat deze ongelukkige in de hersens moet geraakt zyn, om zoo te werk te zyn gegaan. Aangehouden is hy naar de Begijnenstraat gebracht en geeft voor dat er misdadige feiten ten zijnen opzichte gepleegd zijn, nu 23 jaar geledendat zyne moeder daarin meêplichtig moet geweest zyn en dat hij zich nu heeft willen wreken. Doctor Rulens heeft de eerste zorgen aan de moeder toegediend, die nu t'huis verzorgd en door een getrouwde dochter opgepast wordt. Men hoopt haar te redden. Er had een groote volksoploop in de Louisastraat plaats. Men vertelt dat de zoon zoo wat speelde in de fondsen; dat verliezen hem het hoofd op hol brachtendat hy te vergeefs poogde hiervoor geld van zijne moeder te bekomen en dat hij onder een wanhopigen indruk gehandeld heeft. Brand eener kerke. In den nacht van Dinsdag tot Woensdag is de toren der kerke van Ivry plotseling in brand geraakt. In eenige oogenblikken nam het vier eene schrikkelijke uitbreiding en stond geheel het oude kerkgebouw in brand. De kerke van Ivry, welke onder de geschied kundige gebouwen geteld werd, is byna geheel vernield. De vier klokken zijn geheel gesmolten. Men denkt dat de brand veroorzaakt is door de verlichting van den toren, ter gelegenheid van de nationale feeste. Een glinster zal van de vetpotten op eenen hoop stroo of schaveling gevallen zyn. De schade op 100,000 fr. geschat, is door verzekering gedekt. M. Cayrade de beroemde meier van Decazeville in Frankrijk, die den ingenieur Watrin heeft laten vermoorden door de socialisten, is oevrleden Woensdag achternoene, Felix Verhoeven, weger in de statie van Moeskroen is tusschen twee waggons genepen geweest en seffens dood, Mevrouw Charles de Thier, echtgenoot van M. de Thier, raadsheer bij het beroepshof van Luik, is by ongelukke van eene leere gevallen en op den slag dood gebleven, zij was eene voor beeldige huismoeder en eene heilige kristene, die geheel hare parochie stichtte door hare deugden en goede werken. Haar man is eigenaar van de geusche gazette La Meuse. Het ministerie Gladstone, verslegen in de laatste kiezingen, komt zijn ontslag aan koningin Victoria in te dienen. Het is aanveerd. Lord Salisbury is belast met de samenstelling van een nieuw ministerie. Engeland zal binnen eenige dagen uit de ministerieele krisis zijn, doch niet uit de moeilijkheden der Iersche kwestie. M. Reisse, lid der Bestendige Deputatie, heeft verklaard in den gauraad van Brabant, dat de liberalen willen dat het onderwys opentlyk vrijdenkend of goddeloos zy te Brussel. De hertog van Aumale, verbannen uit Frankrijk, zal in September een tiental dagen overbrengen te Oostende, bij zynen neef, koning Leopold. Stad Brussel. Leening van 76 millioen frank van 1874. 20 Juli 1886. Nummer 445981 terugbetaalbaar met 25,000 fr.nr 499290 met 3,000 fr.; nr 43749, 227670 ieder met 1000 fr n" 71091, 71509,110754, 146778,528388,616972 738382, 739909 ieder met 500 fr.n" 94633* 114881, 261362, 263828, 381188, 416048, 497476* 528916, 594883, 631850, 698344, 716421 ieder met 250 fr. M. Droesbeke, Chirurzyn-Tandmeester St. Michielstraat n' 29, Brussel, kan geraadpleegd zijn te Dixmude, den eersten Dinsdag van elke maand, in het Hótel de Casino van 9 ure 's morgens tot den middag. Burgerstand der stad Dixmude. GEBOORTEN. 20 Juli. Eugenia Joss, dochter van Aloies en van Rosalia Debruyne, beide gedomicilieerd te Clercken, Huwelijksafkondigingen. 18 Juli. Martial Antonius Theuninck, schipper oud 19 jaren, geboren te Nieuport, met Maria Eugenie Nathalie Claeys, schipperin, oud. 21 jaren, geboren en gedomicilieerd te Hoymille Frankrijk (Noord), HUWELIJKEN, 24 Juli. Acher Rupert Adalbert Maes jongman, bierbrouwer, oud 28 jaren 11 m. 2 d eboren te Moen en wonende te Brugge, met oë Maria Constancia Antonia Feys, jonge dochter, byzondere zonder beroep, oud 24 jaren 1 m. 2 d., van Dixmijdp. OVERLIJDEN!, 18 Juli. Maria Theresia Francisca Neirinck, kostganster in het ouderlingenhuis, oud 89 jaren 18 d., geboren te Rousselare en wonende te Dixmude, dochter van wylen Petrus en van wijlen Cecilia Dëgrendele, weduwe van Petrua Leyre.

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude | 1886 | | pagina 2