Schoenmakers Kerremis. Handelsberichten. D ixm ude-kerm is. Luisterlijk Vuurwerk SCHOONE VENDITIE Volksvermaken. Openbare Verkooping van: Koopdag van: Hofsledeke met Vetteweide KOOPDAG TÉ KEYEM Openbare Verkooping van i. 'Me keer dat het schoenmakers kerremis was, Zoo waren de pekkers al mooi, ooi, ooi. Ze zaten met boven de 't negentig, Ja, negenmaal negen en 't negentig Te smullen, te smullen aan d'hesp, Te smullen aan d'hesp van een vlooi. II. En als er eenieder zijn goeste van hah Toen hadden ze dorst om het meest, eest, ees Ze tapten met boven de 't negentig Ja negenmaal negen en 't negentig. Het zap uit, het zap uit een hout Het zap uit een houtenen leest. III. En als er geen zap meer te drinken en was, Toen hadden z'een savelken aan, aan aan Ze klapten met ver in de 't negentig, Wel met negenmaal negen en 't negentig En kosten, en kosten malka&r, En kosten malkaar niet verstaan. IV. En als ze nu gildig gekokkeruld hain Zoo vroegen ze toen hêje vaak, aak, aak, En 't waren er boven de t negentig Ja negenmaal negen en 't negentig, Die alte altemaalzeïen, Die altemaal zeiden bejaak V. Zegingen en sliepen en droomden waarvan? Ge zult het allengskens gaan zien, ien, ien, Ze droomden met diep in de 't negentig Wel negenmaal negen en 't negentig Dat z'ander, dat z'andermans leêr, Dat z'andermans leêr mochten sneên. VI. Ze sneden, al droomend, zoo wonderlik wel, Maar ver van in leer 't was in doek, [oek, oek, Ze sneden met negenmaal 't negentig Ja negenmaal negen en 't negentig, Waar sneden z'? waar sneden z'? elk sneed Waar sneden ze? elk sneed in zijn broek. VII. En als ze daar lagen aan 't snijden al lang, Daar kwam er een aardig gefluit, uit, uit, En peis 'ne keer, alle die 't negentig Ja negenmaal negen en 't negentig. Ze kropen, ze kropen al't sleutergat, Ze kropen al 't sleutelgat uit. DIXMUDE. Per hektoliter. 12 Juli. Tarwe fr. 13 10 a 13 79 Rogge 10 34 a 11 03 Sukrioen a Haver. 11 72 a 13 10 Boenen. a Aardappels0 a 0 Boter, de kilo 2 71 a 2 99 't stuk, 7 hekt. 1 90 a 2 09 Bieren, de 25. I 72 a 181 ROUSSELARE 13 Juli. 19 Juli. 13 79 a 15 17 10 34 a 11 03 11 72 a 13 10 0 a 0 2 71 a 2 99 1 90 a 2 09 1 70 a 0 - 6 23 2 80 20 50 a 21 18 50 a 19 - 15 50 a 15 75 17 50 a 18 19 50 a 5 25 a 2 50 a 15 a 23 a 25 45 50 a 46 - .48 50 a 49- VEURNE. 14 Juli. 20— a 21 15 - a 16 17 a 19 20 50 a 21 18 a 18 50 14 50 a 15 16 50 a 17 - 19- a 0— a o 2 50 a 2 80 15 a 23 - a 28 46 50 a 49 48 50 a 46 21 Juli. 19 a 20 75 15- a 16- 17 - a 19 Zaaitarwe fr. Tarwe, nieuwe oude m roode Rogge Haver Boonen Aardappels Boter, de kilo. Suikerijboon. Viggens Lij nz.-olie 100 k Rpolz.-olie 100k Tarwe fr m nieuwe Rogge Sukrioen Haver Boonen Erwten a POPERINGHE. Tarwe. Rogge. Haver Aardappels Boter, ae kilo Hoppe, 50 kilo BRUSSEL, 21 Juli. Tarwe, per 100 kilo. fr. 19 a 20 50, rogge 14 50 a 14 75, geerste 15 25 a 16 50, haver 17 50 a 19 50. LA VILLETTE, 22 Juli. Veemarkt. Er waren 2,267 ossen, 708 koeien, 130 stieren, 1,786 kalvers, 17,207 schapen, 3,772 vette zwjjns. Verkocht: 1,740 ossen, 530 koeien, 122 stieren, 1,520 kalvers, 15,450 schapen, 3,750 vette zwijns aan de volgende prijzen per kilo Ossen, Koeien, Stieren, Kalvers, Schapen. Zwijns fr. 50 42 20 70 84 IJPER. Per 100 kilos. 17 Juli. Tarwefr. 19 a 20 Rogge Boonen. Haver Erwten. Aardappels Boter, de kilo a 3 50 a 2 30 a 4 50 2 70 0 a a 15 50 a st. 21 a 31 21 a 24 a a Tarwefr. 15 25 a 15 50 Rogge a Boonen. a Haver Aardappels Suikereien Boter, de kilo Eieren, de 25 Vlas, per 3 kil. AALST, 17 Juli. De hop wordt verhandeld tegen 27 en 31 fr. de 50 kilos. Op laatste Kermis-Maandag, 26 Juli, groote vermakelijke VOLKSSPELEN bestaande in Koordedansen, Vatj est eken enz. langs de Linden aan de herbergen St-Sébastiaan en Groene Wandeling. Tot opsluit der Kermis. Dinsdag 27" Juli. opgemaakt door den gunstig gekenden vuur werkmaker Constant Panne te Woumen de vuurpijlen met de verschillige prachtige voorstellen bestaan uit honderd en elf stukken, gegeven door de Kiekenstraat en aanpalende gebuurs nabij de herberg St. Nikolaas. De feesten zullen beginnen met Mast- klimming en andere Volksspelen. KANTOOR van den Notaris ARTHUR WANDEN HERGI1E, te Pervyse. DINSDAG 27° Juli 1886, om 1 ure namiddag, te RAMSCAPPELLE, ter hofstede alwaar d'heer Charles-Louis Vanden Broucke onlangs overleden is, schoone Koopdag van BEESTIALEN, waaronder 9 peerden, 9 zeer goede melkkoeien, 4 twee- tandsche veerzen en 3 tweetandsche ossen, 7 jaarlingen, 8 kalvers, 3 overjaarsche en 4 jonge zwijns. WOENSDAG 28 en DONDERDAG 29 Juli 1886, telkens om 1 ure namiddag, te PERVYSE, ter hofstede alwaar sr Lodewijk Scherpenseel onlangs overleden is, Koopdag van MENAGIEGOEDEREN, Kuip- en Kernalam, Landgetuig, Beestialen en Vruchten te velde. Met tusschenkomst van de Notarissen SIMPELAERE en FRAEYS, beide te Alveringhem. VRIJDAG 30° en ZATERDAG 31" Juli 1886, telkens om 1 ure namiddag, te KEYEM, ter hofstede gebruikt door vrouw Melanie Vanhee, wed® Philip Vanthuyne, merkweerdige Koop dag van MENAGIEGOEDEREN, Akker- alam, Beestialen en Vruchten te velde. MAANDAG 2n Augusti 1886 en volgenden dag zulks noodig zijnde, telkens om I ure namiddag, te Eggewaertscappelle, op de hofstede en medegaande landen gebruikt door sieur Hendrik Zwaenepoel, schoone Koopdag door bevoegden ambtenaar van BEESTIALEN, Akkergetuig, Kuip- en Kernalam, Vruchten te velde en verdere roerende voorwerpen. DONDERDAG 5n Augusti 1886, om 3 ure namiddag, te KEYEM, bij sieur Pieter Haerinck, openbare Verkooping van Een voornaam WOONHUIS met Stagie en H. 0-09-90 cent. Hof te Keyem, kad. sectie B, nrs 600a en 601a. Bewoond door Ludovica Monteyne. WOENSDAG 11" Augusti 1886, om 3 ure namiddag, bij sieur Eduard David te AVECAPPELLE, openbare Verkooping van Eene schoone en goede HOESTEDE met H. 7-83-95 c. Land, Boomgaard en Weide, gestaan en gelegen te Eggewaertscappelle, kad. sectie B, n" 320, 320a/bis, 321, 322, 323, 327, 304, 293 en 303. Verdeeld in 3 koopen. Bewoond en gebruikt door sr Pieter Vercruysse-Vantoortelboom aan 720 fr. bij jare boven de lasten, met recht tot 1 October 1895, DIJNSDAG 27° Juli 1886, 2 uren juist namiddag. van MEUBELEN, Menagiegoederen, Landshalaam, Wagen- harnas, Beestialen en 6 Hekt. Tarwe, Rogge, Haver, Vlas, Aardappels, Klaver enz. te MERCKEM, wijk Melane, op de hofstede en ten profijte van sr Henri Brouckaert aldaar. Betaalbaar bij ALOISE RYCKAERT, Zaakhandelaar te Glercken. Groote TUINBOLLING om drie schoone prijzen, op Zondag 1 Augusti, bij Isidoor Tampere in 'f Molentje, langs de Caeskerke-kalsijde, KANTOOR van den VRIJDAG 6n Augusti 1886, om 3 ure namiddag, bij Emile Decat, te Pervyse, Gemeente Stuyvekenskerke (Tervaetehoek) H. 3-61-80 c. zeer goede ZAAILANDEN, eertijds Weide, kadaster sectie B, nrs 215, 201, 202 en 194. Verdeeld in 3 koopen. En eene allerbeste VETTEWEIDE groot H. 3-23-00 c. kadaster sectie B, nr 285. Al gebruikt door den medeverkooper sieur Karel-Lodewijk Hooghe, te Stuyvekenskerke, te wetenhet Zaailand tot na het scheeren der Ougstvrucbten van 't loopende jaar en de Vetteweide tot 11 November 1886. Inlichtingen bij den Notaris VALCKE te Dixmude. STTJIDIE van den Op WOENSDAG 28n en DONDERDAG 29" Juli 1886, telkens om 1 ure namiddag, ten verzoeke en ter hofstede van sieur Robert Opsomer, te Stuivekenskerke, 3 Peerden, 7 Koeien, 9 Kalvers, 5 Zwijns. - Voiture, Wagen, 2 Karren, Landbouwers- getuig, Menagiegoederen en 45 Hektaren Tarwe, Boonen, Sucrioen en Haver. Openbare VERKOOPING van een en Maaigras TOS -WOXJ^LEJSr. Op MAANDAG 16 Augusti 1886, om 3 ure namiddag, ter herberg de Casino te Dixmude. Zal M,t<lr Alfons Walcke, Notaris te Dixmude, openbaarlijk verkoopen de naschreven Goederen Gemeente Woumen. Eerste Koop. Een HOFSTEDEKEN met Woonhuis, schuur, stallingen en afhankelijk heden, en de hoeveelheid van 13 aren 74 cent. bebouwde grond en erf, bekend bij kadaster sectie C, N™ 31 en 32, palende noord-west den IJser- vaart, noord-oost Demeerseman - Degraeve te Sint Jacobscappellc, zuid-oost en zuid-west de twee volgende koopen. Tweede Koop. De oosthelft eener allerbeste VETTEWEIDE, groot deze helft 2 Hectaren 2 aren 80 centiaren, deze weide bekend bij kadaster sectie C, N' 30a; palende noord Koop een en Demeerseman-Degraeve voornoemd; oost M. De Breyne-Peellaert te Dixmude; zuid de Kerkfabriek van Woumen; west den volgenden koop. Met recht van uitweg aan koop Een. Derde Koop. De westhelft van zelfde VETTEWEIDE, groot deze helft 2 Hectaren 2 aren 80 centiaren, deze weide bekend bij kadaster sectie C, Nr 30a; palende noord den IJservaart en koop een, oost koop twee, zuid de Kerkfabriek van Woumen, west sieur Pieter Odaer te Nieucappelle, Jan Louwagie te Dixmude, en Amand Therry en medegerechtigden te Vierde Koop.—Eene partij MAAIGRAS, bekend bij kadaster sectie C, Nr 177c, voor eene grootte van 1 Hectare 40 aren 40 cent.palende noord sr Odaer voornoemd en de Kerkfabriek van Woumen; oost den heer Piers de Raveschodt te Gentzuid den volgenden Jkoop, en sr Louwagie voornoemd, west Mmo wed. Van Hee-Holvoet te Lichtervelde, en sr Louwagie voornoemd. Vijfde Koop. Eene partij MAAIGRAS, groot bij kadaster sectie C, Nr 178, 76 Aren, palende noord koop vier, en den heer Piers de Raveschodt voormeld; oost Pieter Straetburgh te Alve ringhem, zuid M. den Notaris Syoen te Loo, west den heer Graaf Delanoy de la Pierre te Vilaines. De voorschreven vijf koopen zijn gebruikt door s" Francis Dedecker, tot 1 October 1891 mits 862 fr, 20 cent. bij jare, boven de lasten. Titels en voorwaarden berusten ter studie van voornoemden Notaris Alfons Valcke, Wilgen- dijk, 26, te Dixmude. STTTDDIIE van den NOTARIS DE SECK TE DEERST. WOENSDAG 28° Juli 1886, om 3 ure namiddag, ter herbergde Kroon, bewoond bij de weduwe David Toebat, te ZARREN, dorpplaats, van eene welbebouwde en goede HOFSTEDE gelegen te WERCKEN, bij den steenweg ledende van Wercken naar Handzaeme, groot H. 10-54-20 c. Gebruikt bij Louis De Smet, voor 3, 6 of 9 jaren, ingang 1 October 1884, mits 1550 frs bij jare boven alle lasten. Verdeeld in elf koopen en met gewin van Instel-premie. Bij Woonstverandering. op DIJNSDAG 27n Juli 1886, om een ure namiddag, ten verzoeke van sieur Francis Pladys-Deplae, op d'hofstede thans nog bewoond door de gebroeders De Burchgraeve langs den steenweg van Keyem na Tervaete. Van baaide Ruinpeerd, pommelé Merrie- peerd met Hengstekachtel, Achttienmaander ruinpeerd, 3 Koeien, 6 tweetandsche Veerzen, 5 Jaarlingveerzen, 5 Kalvers, 3 Zwijns, waaraf een met jongen. Voiture, 2 Wagens, 2 Karren, Land- bouwersgetuig, Menagiegoederen en 11 Hect aren Tarwe, Sucrioen, Rogge, Boonen, Haver, Aardappelen enz. Betaalbaar bij den Zaakhandelaar P. F. BLONTROCK te Keyem. van den Deurwaarder AERLEBOUT te Dixmude. Op DINSDAG 3" Oogst 1886, om 2 ure namiddag, te KEYEM, op de hofstede gebruikt door Ivon Volckaert-Depuydt, Koopdag van Landbouwershalaam en BEESTIALEN, bestaande in 3 Peerden, 5 vette Koeien, 9 vette twee tandsche Ossen, 17 Jaarlingen (met grasloop) 2 Kalvers, 3 Zwijns en 't Pluimgedierte. Op WOENSDAG 4n Oogst 1886, om 2 ure namiddag, terjj) [hofplaats-landen gebruikt door genoemden'1 llvon Volckaert- Depuydt, Koopdag van 47 HECTAREN Boonen, Haver, Klaver, Aardappels, Beeten. van ISIDOOR CASTEU, bijzonderen Ontvanger, Rijsselstraat, 2, te IJpre. Op DONDERDAG, 29" Juli 1886, ten 9 uren, ter hofstede gebruikt door August Bruynooghe- Depoorter, te EESSEN, bij het dorp, VENDITIE MET GEREED GELD van BEESTIALEN, Wagens en andere Landbouwersgereedschappen. Door het ambt van den Deurwaarder CHARLES DESPODT te Veurne. IV. B. De gezeide HOFSTEDE met Meersch in Woumen en Vettegras te Sint Jakobs- kappelle, tezamen groot H. 15-96-15 c., is te PACHTEN om er seffens van in genot te komen. VERTÉ te Merckem en PROOT te Woumen, zullen openbaar verkoopen te Dixmude, in 't Vredegerecht, DINSDAG 27n Juli, ten 3 ure juist nanoen Gemeente Woumen wijk St Pieter), langst de nieuwe kalsijde naar Clercken. I. Een HOFSTEDEKEN met 81 A. 57 e. Boomgaard en Weide. II. Den KOORNWINDMOLEN gezeid St Pietersmolen en 7 A. 07 c. Erve. Gebruikt door A. Cailliau tot Ae geldtelling. III. 6 Partijen ZAAILAND groot te zamen H. 1-24-13 c. Gebruikt door A. Cailliau tot 1 October 1886. Ook alle inlichtingen bij den Notaris SYOEN te Loo. van den NOTARIS VERTÉ TE MERCKEM. WOENSDAG 28" Juli ten 3 ure te Dixmude, in 't Vredegerecht, 4. Een HOFSTEDE, groot onder be bouwden Grond, Boomgaard, Weide, Zaailand en Maaigras, H. 13-55-11 c. gelegen te Merckem en Langemarck. Gebruikt door Dés. Callens tot 1 October 1888, mits 1000 fr. 's jaars boven de lasten. 2. 44 A. 23 c. MAAIGRAS in Merckem. Gebruikt door L. Dumon tot 1 October 1886. 5. Een WOONHUIS met 2 A. 80 c. Erve te Merckem-dorpplaats. Laatst bewoond door Lievin Landtsheere. van de Notarissen DEPUYDT te Nicuport en DEPUYDT te Ghistcl. EIW Op MAANDAG 2" Augusti 1886 om 2 ure fix, te SCHOORE (wijk Spermallie), op de hofstede bewoond en gebruikt door Vanlerberghe, van BEESTIALEN, Boerhalm en Vruchten op stam. HOLLOWAY's PILLEN en ZALF. - Deze uitmuntende medicamenten zijn geschikt voor de behoeften van eiken ouderdom, rang en stand van het algemeen. Verzweringen, zeere beenen en uitzettingen der klieren moeten eerst met warm water gebet, en dan met deze Zalf ingesmeerd worden. In weinige dagen zal zij hare verkoelende en genezende kracht, over de zieke dee (en ten toon spreiden. Als het ongemak verouderd is of het gestel Verzwakt heeft, moeten Holloway's Pillen ingenomen worden, terwijl men zijne Zalf gebruikt, om het geheele lichaam van alle besmetting en vuile vochten te bevrijden. Beide Zalf en Pillen kunnen met het grootste vertrouwen gebruikt wordenzij bevatten geene bestanddeelen die eenig het minste kwaad kunnen doen, of aan het zenuw achtigste en zwakste gestal eenigen schok kunnen veroorzaken. 20 Juli, Per 100 kilos. per 100 kilos. Per bekt. (middenprijs) 1« kwal. 2« kwal, 16 Juli. 23 Juli. fr. 15 25 15 40 10 25 10 25 9 9 - 8 7 2 30 2 30 25 a 30 a 1 1 l 1 1 1 68 34 26 10 50 64 52 3e kwal. 1 08 0 98 0 90 1 30 1 38 1 46 15 a 15 50 a 17 50 a a 4 a 2 30 a 18 - 5 50 2 75 24 Juli. 19 a 19 75 14 75 a 15 50 24 Juli. a 4 50 a 15 50 a 15 75 23 a 32 19 a a 5 - 22 BRUGGE. Per hektoliter. 17 Juli. Notaris ARTHUR WANDEN DERGHE, tc Pervyse. NOTARIS WAUCHE, TE DIXMUDE. KANTTOOE 2° KANTOOR DU NOTARISSEN KANTOOR KANTOREN

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude | 1886 | | pagina 3