Juffers met poefs. Van alles wat. Vischgraaljes. Alveringhem. EiZlZV: M- p-Schil3'thans N»!raLroraH-Sohriftie Canh^'a Sprokkelingen. herberge houden en non dronkaard zouden drank geven tot dat zijn laatste cant verzopen is en hij valt van slechtigheid. Het ware u schande aandoen, herbergiers van Dixmude, u onder dezen te rekenen; het ware u schande aandoen te gelooven, te peizen of te zeggen dat gy boven gemeld Art. 5 slecht of kwalijk vindt. Gij aanziet net integendeel als goed, gij vat zijne democratieke strekking, gij verstaat dat het gemaakt is om de werkman tegen de oneerlijke kroeghouders zooals er in de groote sleden vele gevonden zijn te beschermen en, ver van er om uwe stem aan de Katholieken te ontzeggen, gy zulteerder temeer genegen zyn om ze uwe achting en uw vertrouwen te schenken. Art. 6 verbiedt de herbergiers en slijters van aronkenmakende dranken te geven aan eenen minderjarige van min dan 16 volle jaren oud, indien deze niet onder het toezicht van eenen anderen persoon is. Maar, zooals Art. 8 bepaalt, ae herbergier of slijter zal aan geene straf onderworpen zijn, indien hij bewijst dat hy aangaande den ouderdom van den minderjarige in dwaling gebracht was. .Jongens, als vader of moeder of iemand anders aio over hen gezag heeft er niet bij of omtrent zijn, zyn op hunne plaatse niet in de herbergen, jy jagen da gezeten menschen buiten, dat zegt gij, herbergiers en met reden. De wet stelt eene straffe vast voor de kroeghouders, die zoo wijze- jyk en redelijk niet oordeelen als gij, die de jongens inlokken en speculeeren op hunne licht zinnigheid om het geld te zien verdrinken en ver slempen, dat zij in het zweet huns aanscbijns gewonnen hebben. In de nij verheidsstreken gebeurt dat niet zelden en de wetgever heeft £eyJk v®n i0ts ten voordeele der eenvoudigheid en zedelijkheid gedaan te hebben. Geen een treffelijk herbergier van stad zal om de wille en door schuld van Art. 6 eene pinte min verkoopen, en de Dixmudenaar zou durven de herbergiers voor onnoozel genoeg aanzien om togen de katholieke kandidaten te stemmen, causa de wet op de dronkenschap 1 Nog een puntje "Art. 14 luidt als volgt: Het is verboden, op straf van eene gevangzitting van 8 dagen tot 2 maanden en van eene geldboete van 50 tot 1000fr. in de huizen van ontucht spijzen of dranken te verkoopen, enz. Het nut van dit artikel springt in de oogen. Onnoodig er op te steunen. In Dixmude hebben wij gelukkiglijk geen een huis van ontucht, geen een huis dat onder Art. 14 valt. Geen een Dix- mudsche kiezer kan door dit artikel in zijne belangen gekrenkt of gehinderd zijn, iedereen moet zyne zedelijke en maatschappelijke be doeling goedkeuren. Welnu, liberalen, is het op dit artikel der wet datgy uwe brooze hope bouwt van de bazen tegen onze katholieke kandidaten te zien keeren? Herbergiers, wij hebben u daar niet geheel de wet gegeven, maar hare bezonderste be palingen, deze die als de grond der andere zijn. Vindt gij er iets in dat u kan nadeel berokkenen? Leesten studeert geheel de wet, gij zult er niets in tegenkomen dat u kan kwaad, ruzie of schade berokkenen zoo gij eerlijk en treffelijk herberg houdt. De wet kan de oneerlijke herbergen treffen, de deftige, 't zij kleine of groote niet. Zij is zelfs geschikt om de treffelijke herbergen tegen de slechte kroegjes te verdedigen, om de bazen ruzie en geschillen in hun huis te ontsparen. In hun kouten, praten en schrijven over de wet op de dronkenschap veronderstellen de geuzen dat gij, herbergiers, dwaas zijt en gemakkelijk om misleiden, ,of dat gij geerne dronkaards in huis hebt,,geerne dronkaards kweekt. W ij hebben een juister en beter gedacht van U en rekenen daarom, dat gij stemmen zult voor de heeren BAERT, DE GROOTE, QUATANNENS, VAN DE LANOTTE, VALCKE, VERMEESCH. Menige keeren hoort men de burgerii in Dixmude klagen in den loop van het jaar? dat er hier niets gedaan wordt tot verbetering der stad dat de Gemeenteraad wenig bekommerd is met de bloei der feesten, dat de middels om de markt te doen aangroeien verwaarloosd worden, dat de de verlichting der straten zoo bedroefd if dat de trottoirs en de kalsijden zooveel te wenschen laten. Waarby komt dat? Uit enkele reden dat de stad tot boven het hoofd in schulden zit en dat de jaarlijksche inkomsten met moeite genoegzaam zijn om de schuld af te korten, de intresten te betalen en de kleine loopende dingen te ridderen. Waar gaat dan het jaarlyksch inkomen van Grootendeels in onnoodige onkosten. Om maar van eene zaak te spreken onder ver scheidene andere wat hebben wij in Dixmude die juffers vandoen die hier school geven? Indien het Stadsbestier gespaarzaam ware liever of zich door partygeest te laten vervoeren zou het die juffers niet teenemaal of ten minste gedeeltelyk afschaffen? Eertijds, vóór de wet van 1879 was er in de opvoeding der meisjes geheel en gansch voorzien door de scholen der Witte Damen. De stad be- lnai J!?°i +m6n eene g0ringe hulpsom en hlrLn 11° rUKSt en VledV de welhebbende hadden hunne bewaarschool en hunne lagere school in het klooster; de behoeftigen hadden ze ook; iedereen vond daar hetgeen hem schikte De wet van 1879 is die ruste komen stooren Maar in 1884 is eene nieuwe schoolwet geeeven waarvan onze Gemeenteraad niet profiteered wii en die nogthans hem zou toelaten de ruste weer om in te brengen en bovendien alle jare eenige duizende franken te besparen. Waarom, bijvoor beeld, de bewaarschool der juffers behouden De wet vereischt geene bewaarschool, bijzonderlijk daar waar gelyk hier, vrije bewaarscholen- bestaan toegankelijk door iedereen. Andere besparingen zouden kunnen gedaan, zijn met wat goeden wil. De ruste der stad en de' stadskas zouden erbij winnen en de menschen zouden het misnoegen niet hebben die juffers metf poefs te zien paradeeren ten koste van iedereen. Hoeveel liberalen vin'dt men niet aan wie die juffers zelfs tegensteken? En niet zonder reden. De geldkwestie daar gelaten, hoe kunnen die juffers met poefs en'sleeps en tournuren wel dienen om die kleine bewaar- kindersopte passen? Ziet ge daar die delicate juffertjes met hunne fijne wiito handjes den dweel met permissie niet nemen om..,. En ook, hoeveel ouders in stad, zelfs onder de onchristelijksten, zijn er niet die nu en dan zekere tijdstippen ontzien voor hunne meisjes? Er zijn daar mamzeis die getrouwd zijn en die onder- tusschen beter zouden t'huis blijven; en de kinders zien dat, weten dat, bespreken dat. Is dat al te zamen niet hoogst beklagelijk? Weldenkende burgers, gij die dikwijls di bemerkingen bij u zeiven maakt, die daarove klaagt, die daarin verandering zou willen zien brengen het oogenblik is gekomen. Oflze liberale regentie zal het niet doen. De katholieken alleen zijn bekwaam die besparingen, die zedelijke verbeteringen in te brengen. Dat zullen zij, indien gij hun uwe stem verleent. Iedereen wille eens de gegrondheid bemerkingen overwegen. dier Het koninklyk besluit dat de rechten op den tabak, gekweekt in Belgie, van 30 ten honderd verleegt zal welhaast in het Staatsblad verschijnen. Men ziet dat het Ministerie het katholiek program van sparen en lasten leegen met eene loffelijke getrouwigheid uitvoert. Dikwijls riepen wy de aandacht onzer menig vuldige lezers op de talryke misbruiken en schandalen Oppasseressen die vallen van* dronkigheid, zot gekookt in zijn bad, nieuw- geboren kind gezet op eene gloeiende stoof, vergiftigingen door onvoorzichtigheid, enz., die de verwereldlijkte gasthuizen van Parys eene droevige vermaardheid verschaft hebben. Het gedrag van het wereldsch personeel moet wraakroepend zijn, want ÏIntransigeant, een radikaal blad valt er hevig tegen uit. De Zusters zijn weggejogen en 't goddeloos stadsbestier van Parijs is voldaan, zijn haat tegen God en zyne dienaars juicht; maar de zieken, bezonderlijk de arme, zijn behandeld als dieren en moeten voor de minste dingen geld spuigen. De klachten zullen zoo machtig en zoo algemeen worden dat men, te hier en eenige jaren, zal blijde wezen de kloosterlingen te mogen wederroepen in de hospitalen. Dat is menschelyk en redelyk gesproken. Maar uo uberale gapetten, de die zingen een ander liedje en beweren dat M. de Minister gaat eene dwazig- lieid uitsteken en dat de schatkist er geld zal achter verliezen. Geene rust voor deu bediende van de post, voor den dompelaar die in den ijzerweg staalt en zweet; voor hen, werken en zwoegen, altijd zwoegen en zweeteu als een vischpeerd. M. Bara riep in den tijd uit dat er geene sociale Kwestie bestond. Zyne drukpers schijnt nu nog zlJ"e zienswijze te deelori. En die drukpers gebaart nog somwijlen dat zij demokraat is en vriend des werkmans, vriend, ja, als de koorde voor den veroordeelde De doctrinaire leden van. het bestier der dissociation libc'rale van Luik hebben hunne ondersteuning beloofd aan twee socialist- communistsche kandidaten. D'Association libérale van Brussel komt een verbond te sluiten met de socialisten. liét is van nu af zeker dat er hier eu daar in de groote steden en in de nijverheidsstreken zullen socialisten in den Raad Kruipen, dank aan de liberalen die hun schoortje staau. Iedereen vat de gewichtigheid van dat feit en zal er uit besluiten, zoo hij onpartijdig redeneert, dat het noodig en noodiger wordt overal de Katholieken op zij te springen. Man schrijft uit Brussel .aan een Jiberaal van Namen, dat er kwestie is van een nieu ontwerp op den persoonlijken dienst. Het zou, na de opening der Kamers, voorgedregen zijn door eenen liberalen volksvertegenwoordiger. Veel liberalen willen en zullen de krijgslastei verzwaren en het stelselelk voor zijn ei^ei invoeren. Ze zijn militarist, ze zyn soldatje-zot Laat ze maar doen Sedert 8 dagen, is er, het land door, meer leven °n vier in de katholieken gekomen. Waar de liberalen bet wagen tegen uittredende katholieken op te treden vinden zij deze bereid en gereed om allen aanval zegevierend af te weren. Onze tegenstrevers mogen van nu af op wenig zegepralen, maar op veel buizen rekenen. Onze vrienden hebben integendeel de vaste en gegronde overtuiging dat zij een groot getal liberale sterkten zullen veroveren. Het kiezerskorps is bijna overal wel gesteld ten opzichte der bewarende partij en bevreesd voor de overdrevene en gevaarlijke liefde, dis de geuzen voor de socialisten en de radikalen, voor de toekomende stoorders der openbare ruste koestoren, voor de hulpe die zij de toekomende brekers der Grondwet geven. De stroom is voor onze partygenootendat deze hem benuttigen. Dixmude weet ook wat er van de liberalen is en wat zjj willen en hoe zij werken. Het is hun jok moede en den 16n dezer zal het geestdriftig mede zingen in het triomfelied, dat het katholiek Belgie, vriend van God en Grondwet, dan aanheffen zal. Vrienden, moed en werk, de viktorie is naby Zaterdag werd Baron Edmond Whettnal, eigenaar te Nieuwerkerken, senateur gekozen voor de arrondissementen Tongeren-Hasselt. Hij behoort tot de katholieke partij en is een overtuigd tegenstrever van alle overdreven krygsuitgaven. De liberalen hebben het niet gerischierd den kamp tegen Baron Whettnall aan te gaan. Ook ze zyn zoo flauw en zoo dunne gezaaid in t Limburgsche. .TaffSêBTiS,%dic- sUTwifctirt van dtrr*Algctne o n e t>- prokureur bij het Beroepshof van Brussel genaamd is. behoort tot de liberale partij. De katholieken bestieren met gematigheid. 't En zijn geene Baras. Men moet niet vreezen dat zij dwingelanden en tyrans zullen worden, integendeel Maar van met dat er een ontwerp van persoon* lijken dienst voorgesteld wordt, de katholieke» zullen er kort spel mede makenden het niet eens it aandacht nemen. Daar wordt gezeid dat M. Tack, ondervoor zitter der Kamer, gaat Staatsminister genaamd zyn. Wij meenen dat die zeg gegrond is, M. Tack id een zeer bekwaam man, zijne werkzaamheid ia groot en de diensten, die hy den lande bewees zijn niet te loochenen. Zyne verheffing tot de weerdig- heid van Staatsminister ware eene verdienda belooning voor hem en voor den koninklijken raad eene goede aanwinst. Dezer dagen werd er een belangrijk katholiek kongres gehouden te Rodez in Frankrijk. De volgende wensch werd er gestemd. De macht welke de drukpers thans bezit beschouwend, zoo uit het kongres van Rodez den wensch 1° Dat de katholieken zich meer en meer den opstel en 't verspreiden van goede gazetten aantrekken 2° Dat zij werken inrichten om de goede gazetten te doen zenden en verkoopen overal waar er slechte zijn; 3° Dat zij het abonnement met tweën en de abonnementen met velen gebruiken, om de werking van ieder blad te vergrooten; 4° Dat de katholieke gazetten van 5 centiemen^ met spoedige en overvloedige inlichtingen, en een uitgebreid plaatselijk of strekelijk meer en meer verspreid worden. worden^"8011 g°ed m°g6 uitS0VO0rd In al de landen waar de katholieken verdrukt zijn begrijpen zij den invloed der drukpers en de noodzakelijkheid van goede dag- en weekbladeren te ondersteunen. Waarom zorgen onze Belgische katholieken niet meer voor hunne gazetten? Zy zouden deze eenen grooten dienst kunnen bewijzen met inlichtingen en strekelijk nieuws te zendenlacij, zij en doen het niet en klagen liever dat dé liberale drukpers beter ingericht is en eerder het nieuws weet. M. Vanden Peereboom heeft het goed gedacht opgevat van twee dagen ruste of congé te maande, zonder verlies van loon of hure, te verleenen aan ai de bedienden van de ijzerwegen, de post en den telegraf. Goed, zegt gij, die menschen zijn geene honden, hun werk is lastig en gevaarlijk en zij mogen wel wat vryen tijd en respyt krygen. De Dixmudenaar boft met Menheer Felix dat hij aan het hoofd staat van een belangrijk nijverheidsgesticht. Saperi-rai-katjoWie zou er dan hem kunnen zijne stem ontzeggen? Maar, Dixmudenaar, waar staat dat belangrijk nijverheidsgestichtWij weten dat M. Felix brouwer is en hoopt, door zyne kandidatuur, nieuwe kalanten en herbergen te gewinnen. Is het daarop dat gij doelt en wilt gy misschien zeggen dat zijn nijverheidsgestichi, zijne brouwery in andere woorden, zou kunnen belangrijk worden. Het Dixmudenaartje raaskalt van inkwisitie op de herbergen, van tooverheksen van overouds, van eene tapregencie die de herbergiers zou willen rekken gelijk de konijnen, enz. Al te male flauwe praat, manneke. Weet gy maar dat tegen de katholieke lijst te zeggen Gy peist met die prullen en trijfels, die doen de schoe- ren opsteken, uwe vrienden aan het bewind te houden; maar het zal niet lukken. Dixmude is al lange genoeg geringeld van uwe liberale aan voerders en wil en zal vrij worden en ontslaafd. Leve Dixmude en de katholieken den 16 October i Gij zult dan koekeloeren, Dixmudenaartje. De Dixmudenaar meldt dat er, heden Zondag 9 October, vergadering is in de Chambre voor de liberale kiezers van stad. In deze vergadering zal er verslag gegeven worden over den toestand der stadszaken en de uitgevoerde openbare werken van algemeen nut. Gy kunt peizen of er veel zulke werken zyn, men gaat ze gaan opzoeken van 17 jaar verEn zal men ook juiste uiteen doen wat het stadhuis gekost heeft en waarom de groote danszale er noodig was? Trekt maar naar den Chambre achter zand in d'oogen. De liberalen krygen 't koud zweet en overal ziet men ze rondslenteren, zelfs is men reeds tot dichtbij het Bureel der Gazette komen klagen en stenen achter een jawoord. Overtijd die Kiezer kloeg van de vuilhoopen in den Wilgendijk en om den braven man te bedotten voor zijn stemraeke te winnen, onze straatvager moet nu met een spaantje het peerdenmest tusschen de steenen wegnemen, de grijze krulle- bolle moet het nu boeten dat er stryd is! Alles toogt dat ze gepijnd zitten. Zijn er ook twijfelaars in 't Stovestraatje, Dixmudenaar^eïPé zal daar ook geen bezigheid te kort vinden. rydag js een liberaal bladje uitgegeven dat titel droog - de Waarheid, omdat de lezers van te voren niet gepeisd en hadden dat tiet leugens waren, gevolgd van eene oproep naar den» ïambreom de Dixmudelingen met blauwsel h«J!i ien* 1 gO0d- Dixmu**naar\ie, om hetzelve te leggen waar de keunink altijd te voeto Efr „?ii^ri?Ze^flr ze, dat het dient v°or Portugal!!.... Foei! Foei! h«M^ilSl?g/an -eDalg0meenen kamptryd voor het lager onderwys, waar de aangenomen school gekend^™66"10 döel g0nomen h00ft. is Ziehier de uitslag voor wat Alveringhem betreft V jf leerlingen hebben medegedongen; zij hebben allo vy ve hun diploma bekomen, namelyk Henri Verbaere, met 151 punten; -Jerome Walles, met 137 ö0nri Xanghe' met 134 Henri Waeies, met 127 B. Deltombe, met 126 .YÜf ,0er,in£0n hebben medegedongen k drukte myeen wenig onnauwkeurig uit. Zeven leerlingen hebben medegekampt, maar 2, alhoewel een zeer hoog getal punten bekomen hebbend verwierven geene onderscheiding, omdat zij over- jaar bebroond geweest waren. U Die uitslag is schitterend en eene eere voor de liogeo!a k"0 0 ^aa 0 0 6 d'i g to g& v o o r "al 'h u n n e °leer- De glanzende uitval van het laatste concours is dus geen afgezonderd feit; hy bekrachtigt de luisterlyke zegepralen van 1886 en steunt enftaaft da uitmuntende fame die de aangenomen knechte- school van Alveringhem en hare ieverige meesters genietend en verdienend zyn, Te Veurne hebben dry leerlingen der gemeente school een certifikaat bekomen en j Advertentie blad roept daarom: Bravo! Alveringhem heeft meer reden van bravo te roepen on 4n te zeg °en gelijk het Veurnsch blad, wy bieden on bekwame onderwy^-ers en hunne bekroonde l^erl.ngen onze hartelijkste gelukwenschingen Wettelijke besluiten. belastingen be^lT" d" ™*tstreekeobe Te Rousselare, M. J. Van RaIIa iu„e ruïïÏÏT. dlLrfdehs'ta5eekSChe MaStiD'*en Te Elverdinghe. M. C. Van Wetter, thans ontvanger te Desselghem. Da Moniteur deelt de tabel mede van de door het. Staatsbestuur herkende maatschappijen W«n A gr bystandin Westvlaanderen, te weten .- Arrondissement Brugge, 19; Kortriik 3- Oostende2; Rousselare 3; Thielt 6; IJperen 6- samen 39 een totaal uitmakende van 7.026 leden' ??t!r^Tll4lr'^Pan7SM37- Er bestaan n»oL getal'van 2^034 maalschaPPiJ0n met een leden° Een koninklijk besluit bemachtigt M. den Baron de Coninck (Gustaaf-Joseph-Hubert) d«nM )Voumen' blJ zünen naam te voegen de Merckem, onder voorbehouding van worTn!^ WöIke er ZAl beraadslaagd Ee\^ni"kI«k hesluit laat het herbouwen der parochiekerk van Comen- Ten Brielen toe. Priesterlijke Benoemingen. De E. H. Victor Roelens, van de Congregatia nllrZ.ende,lng0n yan Algiers, tot hiertoe onder- overste in het klooster van Sint Lambrechts Woluwe, is door den Hoogeerweerden kardinaal Sterfgevallen. qA*M' *dö kan°nik Boon0. pastor-deken van St-Maartens te IJperen, is Vrijdag avond over- leden M Hendrik Boone werd geboren te Cassel (Frankrijk) den 20 September 1809. f De heer Désiré Delcroix, lid der Vlaamsche 1 aalkamer en aldeelingsoverste in het Ministerie overleden"611 Zake°' is te BruS881 Hij schreef het dramaPhillippine van veZafrTis r6Cht 60 reden gePr0zen en t M. Vermjlen. gepensionneerd kolonel der genie en schoonvader van M. Jooris, arrondisse- fynde 87Tar8ari8 töBrugg0' is OV0rJed0". oud Een onbekende heeft 50,000 fr. aan de schat- kist teruggegeven, t Zal ievers een zijn die gebiecht en zyn leven gebeterd heeft. De dienst van een zeker gasthuis te Parijs kostte slechts 5600 frank 'sjaars, als hn van de nunnekens verricht werd. ftnu. V^D werelds°be wyfs gedaan en kost 63.900 frank. Leg ze my daar, 63,900 fr. De nunnekens spaarden, en de wijfs?? En de heftigste onder de Belgische liberalen wenschen nogtans niet beter dan de Zusters van Liefde ook ZinnebozonT^""1* d° ^ven. In den tijd palmde M. Bara het SintNorber- tus kollege te Rome in als Staatseigendom. Een vonnis der rechtbank van Kome geeft dat gesticht weder aan de kloosterlingen, die er de eenige en echte eigenaars van waren. Hola, Bara In eene algemeene vergadering van den Vooruitstrevenden Bond van Antwerpen werd er dezer dagen geklaagd door M. L. Callewaert dat er nog gebeden gezeid waren voor en na de 'klas m de stadsscholen. M. Callewaert, schepene van het onderwijs, zat daar en als hy dat hoorde Si£ta at >-

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude | 1887 | | pagina 2