Tentoonstelling. Nieuws uit alle landen. Handelsberichten; GEMUEtVTIiKIEZlNG Venditievan liuispieubelen Veiling bij Rechtsmacht Volksvermaken. 17 50 a 14 - a 14 - a a 6 50 a 3 20 a 20 a 16 a 21 - 54 a 54 50 45 a 45 50 17 - a 18 - 18 - a 14 13 a 14 20 - a 20 50 6 50 a 7 50 3 10 a 3 25 20- a 15 —a 21 45 50 a 43 54 50 a 54 STAD DIXMUDE. VENDITIE SCHIETING AAN DE PERS Zeg waar dat gebeurd is, zei hy alzoo, en ik zal dat lezen seffens doen ophouden. Het gebed zal dan uit de stadsscholen van Ant werpen gebannen zyn, geen God zal er gekend of gehuldigd worden. Misschien was zulks reeds vroeger het geval, hen onderwijzer, tegenwoordig in de vergadering, zekere Gchroyen heeft trouwens verklaard, dat er geene geleden gezeid zijn in zijne schole. Scholen waar niet gebeden wordt, waar de Godsdienst uit gebannen is, kunnen zulke scholen dienen voor de kinders van kristelijke ouders, voor kinders, die gedoopt zijnde de plicht hebben als kristenen te leven en het recht van kristeliik opgekweekt en geleerd te worden? Neen. zij moeten er noodzakelijk hun Geloof verliezen, 't Is hetgeen de geuzen willen. Velen zullen er bovendien met hun Geloof hunne zeden verliezen en de kiemen van een losbandig leven opdoen. M. Guillot, onderzoeksrechter te Parijs,'gaf kortehnge een boek uit: Paris qui souffreen hij toogt daarin hoe het getal der misdadigers van beneden de 20 jaar, sedert 10 horwader, vervier voudigd, van 5000 op 20,000 gekomen is in de Fransohe hoofdstad. De schrikbarende bedorvenheid der Parijsche straatjeugd legt hy op het verwereldlijken der volksschool. Men verbant de kristelyke leering, zegt hy en de leering der losbandigheid neemt tnomfantelyk hare plaats in. M. Guillot is onder zoeksrechter, wat hij voorhoudt is gesteund en gestaald op zijne ondervinding en zijn gedacht ver dient dus iedereeus aandacht. Ze'fde oorzaak, zelfde uitwerksels. Zal de school zonder God noch gebed, te Antwerpen en waar zij elders bestaat, dezelfde treurige gevolgen als in de Fransche hoofdstad niet hebben Ah. wy verstaan dat de ouders, die hnnne kinders beminnen, vierig wenschen dat hunne opvoeding kristelyk zij, en dat zy geene trouw hebben in gestichten waar de meester ongodsdien stig is en 'tonderwijs onzydig, zoo niet den Godsdienst vijandig. Zondag, Maandag en Dinsdag in het Beggijnhof te Dixmude, tentoonstelling van misgewaden en andere voorwerpen dienend voor den eeredienst. Deze tentoonstelling is ingericht door de Associatie van het H. Sakrament en de Arrrie kerken. Wij hopen dat velen onzer stadsgenooten ze vereeren zullen met een bezoek, dat eene aanmoediging wezen zal voor de achtbare damen en jufvrouwen, die de goedheid hebben van zich het werk der Arme kerken aan te trekken en de eer van het bloeiend te maken. £-^-C c Stj? 1s-Z>r- IHIseii, 5 Juli 1886. Sedert eenigon tijdleed ik aan pijn in de beenen, ik had eenen weerbar- etjgeo hoest en hartzeer veroorzaakt door het stof van den molenik heb twee doozen Zwitsersche lillen aan 1 fr. 50 genomen on ben volkomen hersteld. Leon Jacobs. Lanaeken, 3 Juli 1886. De Zwitsersche Pillen aan 1 fr 50 de doos zijn voortreffelijk, zij hebben my volkomen genezen van hoofdpijn, Tans Duchateau. Handteekens gewettigd. Ons stadsgenoot M. Jozef Flour, oud-leerling van het kollegie van Dixmude, komt zijn tweede examen, in natuurlijke wetenschappen af te leggen, voor de jury der katholieke Hoogschool van Leuven. r De rechtbank van Veurne heeft veroordeeld Vanhoucke Lodewijk, hovenier, en Vallaeys August, werkman, te Westende, elk tot 26 fr boet, voor slagen. Lehouck Karei en Lehouck Emiel, werklieden te Veurne, dc eerste tot 15 dagen gevang, voor slagen, en tot 10 fr. boet, voor scheldwoorden, de tweede tot 8 dagen gevang, voor braak van afsluiting. iDgels Frans, rondleurder te Clercken, tot 8 dagen gevang, voor slagen, en tot 10 fr. boet, voor scheldwoorden. Vandamme Pieter, werkman te Dixmude, tot 8 dagen gevang, voor slagen. Mittenaere August, Mittenaere Camiel en Casier Camiel, werklieden te Staden, elk tot 4 fr. 40 ct. boet voor boschdelikt; de eerste nog tot 26 fr. boet, voor slagen. Zaterdag heeft men, te Alveringhem, een lijk uit den vaart gehaald. Het was reeds ir eenen zekeren staat van ontbinding en moet, volgens de N verklaringen des geneesheers die het geschouwd heeft, eenen dag of 12 in het water gelegen hebben. Het is erkend voor dit van het kind eens barakkemans, die tijdens de kermis te Alvering hem stond met zijn kunstekot. Dat kind was weggeblonden binst de kermismen heeft geene sporen van geweld ontdekt. Dezer dagen zyn er te Cortemarck ver scheidene diefstallen gepleegd, onder anderen, ten nadeele van P. Demuynck, wijk Leemkasteel. 17 konynen welke verkocht waren aan 17 stuivers per stukby Karei Vandenbussche 7 konynen en by J. Decleir, mans en vrouwen hemden welke in eene kuip lagen. v ZI Pen van Higelmunster kermis hebben nachtelyke baldadigheden plaats gehad. Woestaards zijn twee kapellen te keer gegaan, hebben ze verwoest, geplunterd, en de beelden der heiligen gebroken of weggeworpen. De eene kapelle behoort toe aan den burgemeester Dhoore, en de andere van den landbouwer Jan Vandekerckhove. Ingelmunster was verontweerdigd over die beeldstormery en plundering. De daders behoorden ontdekt te worden. rij dag middag is de barreelwachter Devos, in dienst aan de baan van Vlamertinghe getroffen door den trein komende van Pope- ringhe. Naar het hospitaal overgebracht is hij er Zaterdag morgend ten 8 ure overleden. De ongelukkige laat eene weduwe mot verscheidene kinders achter. Niet minder dan 35 jonge advokaten hebben Zaterdag te Brussel, hunnen eed afgelegd ll.'l De briefdrager Marcelles te St-Denys was Donderdag tegen den wil zijner ouders getrouwd s Avonds kwam hij met zijne echtgenoote in eene herberg aan de statie. Hij werd onpasselijk en werd te bed gelegd. Ten 3 ure 's nachts is hij in de verschrikkelijkste pijnen overleden. Het parket is verwittigd. Wildstroopersdrama. In den nacht van den 1» op 2° dezer, waren August Vivey. Karei V erhoyde en Am. Staelens, alle drie werklieden te Moere, overeengekomen bij Vivey bijeen te komen, om zich aan het wildstroopen over te leveren op de grond van Karei Be*uselinck, land bouwer te Moerdyck. Binst dat zij jaagden, trokken zy door een haag. De eerste die er door trok was Vivey, alswanneer do tweede strooper de haag willende doorkruipen op eenig struikgewas kwam de haan van zyn geweer haperde aan de takken en het schot ging af, Vivey in den rug treffende. De loodkorrels die het uitwerksel hadden van eene bal, doorboorden de rechter long en kwetsten hem doodelijk. De andere wildstroo- pors liepen onmiddelijk om den geneesheer der gemeente on verwittigden den broeder van het slachtoffer, die aanstonds toekwam met een kruiwagen. Vivey werd alzoo in een wanhopigen toestand naar suae woning overgevoerd. De gerechts- overheid heeft zich onmiddelyk ter plaats begeven om een onderzoek in te stellen. Eene duurzame les voor de landbouwers Een dezer dagen graasden een peerd en vier koeien in de weide van de wed. Pieter üeceuninck, landbouwster te Lichtervelde. Des morgends, het peerd wat haver dragende, vond men drie koeien op den grond liggen waarvan twee levenloos: de derde is later omgekomen. Het peerd is ook lichtelijk ontsteld geweest. Verwonderd over dit droevig voorval zocht men te vergeefs de oorzaak op; doch, eindelijk kreeg men de veronderstelling dat de hoorn beesten vergiftigd waren door het eten van takjes van zoogezegd Spaansch hout, voortkomende van het scheren der haag en in den bilk door den wind overgevlogen. By het openen van een der dieren, heeft men inderdaad stukjes van voormeld hout in de maag gevonden, zoo dat do oorzhak daaraan moet toe geschreven worden. De belanghebbenden kunnen dus niet spoedig genoeg hunne hagen van Spaansch hout zuiveren willen zij ongevallen vermijden. -Ter veemarkt van Brugge telde men o57 hoornbeesten, waaronder 27 stiers van 175 a 415 fr., verkocht 20; 175 ossen van 165 a 510 fr., verkocht 145; 158 vette koeien van 195 a 380 fr.,' verkocht 108; 49 melkkoeien van 210 a 540 fr! verkocht 40; 148 veerzen van 160 a 375 fr verkocht 102. In den nacht van 2 October is een hevige brand ontstaan in de vlasfabriek der gebroeders Desrumaux, te Werviek (Frankrijk). Gausch de fabriek en de woning der eigenaars zyn de prooi der vlammen geworden. Een aanpalend huis dienende tot magazijn van hout. en toehoorende aan M. Karei VVeïnz heeft veel geleden. De naburigo huizen zijn gespaard gebleven, dank aan de spoedige hulp van het pompierskorps der aanpalende gemeenten, en bijzonderlijk van deze van Werviek (Belgie) die zich het eerste ter plaats bevond en ook veel moed aan den da?' gelegd heelt. 1 Men kent de oorzaak van den brand niet. De nieuwe Vlaamsche schouwburg teBrussel is Zondag ingehuldigd geweest, in tegenwoordig heid van twee ministers MM. Do Volder en van den burgemeester M. Buis. De margarinemarkt door het stedelijk be stuur op den Zandberg, te Gent. ingericht, ten einde den verkoop van vervalschte boter meer en meer te voorkomen, neemt alle weken toe Over veertien dagen waren er slechts 4 korven te koop gesteld. Over acht dagen waren er 9 en Vrijdag waren zij reeds ten getalle van vyftien. De ver koop gaat echter slecht. Er moeten niet veel liefhebbers van margarine zyn. De heer Emanuël Huisman-August, Amerikaansche Tandmeester, woonachtig te Brugge in de Sint-Joorisstraat n° 8. zal kunnen ??ra^TPr!e.e£d worden te DIXMUDE, den MAANDAG van iedere week van 10 ure voormiddag tot 4 ure namiddag inde EESSEN- STRAAT No 17 in het buis van den heer Leleu-Debacker te DIXMUDE. Voor verdere inlichtingen gelieve men te lezen zijne groote aankondiging op de vierde bladzijde. - De kroonprins van Pruisen zyne kele betert niet en men vreest dat hy den kanker heeft. Vooruit en De Opstand te Gent. - Verschil- lige verkoopers van de Opstand hadden Zaterdag avond, toen de werklieden de fabriek verlieten post gevat in den omtrek der Gasfabriek. Toen deze uitkwamen, riepen zij De Opstand en schimpten op Vooruit. De socialisten antwoor den. Deze laatste wilden den verkoop van De Opstand beletten. Maar de verkoopers en eenige andere partijgangers weken achteruit tot aan de kerk van H. Kerst en trokken daar hunnen revolver. Verschilligo schoten werden gelost. Een jongeling zekere De Maensaert. loodwerker van stiel en geheel vreemd aan het geschil werd ernstig aan den bil gekwetst. De gekwetste heeft, bij de aankomst van den polliciekommissaris de volgende verklaring afgelegd Ik ging van de stad naar de Muide en zag eene samenscholing aan Het lindeken terugkeerende om te zien wat het was, hoorde ik schoten op het oogenblik dat ik bij den groep gekomen was. Seffens daarna werd ik aan de bil een gevoel van warmte gewaar, gevolgd van pyn. Hij kent de personen niet welke te midden van den groep stonden, van waar de schoten gelost werden, maar zegt ze te zullen herkennen bij de kontrontatie. De menigte heeft zich naar de Waaistraat be geven, waar de herberg van Lootens. het hoofd der anarchisten, is gelegen. Verscheidene vecht partijen hehben voor dat lokaal plaats gehadmen wierp met steenen en bierglazen. De policie en oen piket gendarmen hebben zich naar de plaats der wanorders begeven. Lootens is aangehouden en naar het gemeente gevang overgebracht. By zyne ondervraging loochende hy en zegde maar jongen, gy bedriegt u, waarop Vau Mansaert antwoordde Oh gij deugniet, 't is voor u dat ik zoo moet iyden. Men heeft in de woning van Lootens een ï°v.0{7er aangeslagen geladen mot vijf schoten. Met dien revolver is echter do wonde niet toege brachtde kogel welke men uit do wonde heeft gehaald is niet van hetzelfde kaliber. Het natuurlijkste en minst tegenstekend purgeermiddel, dat niet de minste stoornis veroorzaakt, is de Thee Chambard. Men meldt uit Eastbourne dat de Koning Belgen, gedurende zijn verblijf in die «tad, vanwa,ar hy naar Dover is vertrokken, eene byzondere belangstelling heeft getoond voor de verschillige bouwwijzen der Engelsche huizen. Hy zou voornemens zyn verscheidene dier bouwwyzen in BeJgie in te voeren. Daartoe heeft hy lotografien gevraagd van de best gelukte gebouwen, welke hem zullen toegezonden worden, vergezeld van de namen der bouwmeesters en ondernemers. ~7 w?e meisjos van 16 tot 12 jaar, wonende in het dorp Tertre, zyn vergiftigd door het ,v4anL Paddestoelen, die zij in een bosch Wnüf I. "add en. De kleine onvoorzichtigen rfden te huis niet vertellen, uit vrees van be- keven te worden, dat een van hun beide gebraakt had, na het eten van de paddestoelen. Weldra deden hevige ïngewandspijnen, onmiskenbare ï!:e°,dflr Wg'ftjg'hS. sich by het jongste der twee meisjes gevoelen. Het is alsdan dat het ander meisje aan hare moeder vertelde, dat zij paddestoelen hadden geëten, die zy hadden geplukt m een bosch. Aanstoof Jiep iemand om den doktor van St. jihislain te halen toen deze ter plaatse kwam, kon hy echter nog slechts het overlijden van het ongelukkig kind bestatigen. De Sultan van Maroko ligt om gaan en te aJgekakl10 (Rusland) zijn er 500 huizen i": Wroetiht'Le, Chirurzyn-Tandmoester, ot. Michielstraat nr29, Brussel, kan geraadpleegd zyn te Dixmude. don eersten- Dinsdag van elke ruaand, in het Hótel de Casina van 9 ure s morgens tot den middag. i:urft»r»lnn<l «lei- *iml Iftixu.udc. IIuwelijksafkondigingen 2 Oct. - Felix Alexander Willeras, jongman, schipper, oud 27jaren, geboren te Veurne en PoIgTr0! tö Perv^se- Victorina Louisa Belpaeme. jonge dochter, schipporin, oud 21 jaren, geboren te Duinkerke en gedomi cilieerd te Dixmude. 6 V olgeus het oordeel der geneesleer™ is het iioodig roor de gezondheid van tijd tot tijd de maag en de ingewïnden Hef *heS!« m?' 0ü,^'"k#nf Purgeermiddel te reinigen. Hei beste en natuurlijkste dezer middelen is de Thee Chambard. De blauwe band tar waarborg vereischen. HOLLOWAY's PILLEN. Wenschelijk bezit. Zonder Gezondheid is geen rijkdom, of middel tot Uitspanning van eenige de minste waarde. Het is onbe grijpelijk hoe eene kleine storiug van de dierliike organen, ellendigheid voortbrengt, en hoe gemakkelijk die kan verholpen worden door eenige doses dezer zuiverende en regelende medecijnen. Deze wereld- ^eroe™^e. .P',,en.. 2,Jn bewezen de beste vriend der mensChheid te zijn in lederen stand, in ieder land en onder bijna iedere omstandigheid. Hollo way's Pillen zuiveren het bloed, verbeteren de spijsvertering versterken de lever en nieren, en regelen de ingewanden Als koortsen, grrep en andere ziekten besmettelijk heerschen, behoort eenieder deze Pillen in te nemen om het bloed en het ge, tel vrij te houden, van de zaden der heerschende besmetting. u«r tivktolitor. DIXMUDE; 3 October. fr 0 - a - l'arwo Rogge Sukrioen Haver. Booueu. Aardappels Boter, de kilo 't «tuk, 7 bekt. 2 36 a Eieren, du 25 2 a 0 - a 7 3 37 a 10 - 3 76 2 63 O 26 September. 13 10 a 14 48 a a a a a a a a 0 - a 0 a 7 - 3 11 2 18 2 10 - 3 50 2 54 0 - Per 100 kilo*. Zaaitarwe fi Tarwe, nieuwe - oude rood® Rogge Haver Booiien. Aardappels Boter, de kilo. Suikerijboon. Viggenu. Koolz -olie 100k. Lijnz.-olie 100 k per 100 kilos. Tarwo fr. K0U8SELAKK 4 October. 21 - a 22 - 20 50 a 20 50 VEURNE. 5 October. 18 - 14 50" 14 50 7 3 50 27 September. 21 - a 23 - 18 50 a 19 - 28 September. Ia 30 Sept. 16 25 12 - '8 75 8! - 3 -- 190 a 200 FOPERINGHE. Perhekt. (iniddonprijs). 7 October. Tarwe. 16 10 Rogge. 12 Haver8 50 Aardappols 8 Boter, de kilo 2-95 Hoppe, 50 kilo 110a - BRUSSEL, 28 September. Tarwe, per 100 kilo, fr. 16 50 a 18 75, rogire 13 - a 13 50, geersto 16 50 a 18 - haver 13 - a 14 75. LA VILLETTE, 6 October. Veemarkt. Er waren 3.188 ossen, 818 koeien, 186 stieren, 1,531 kalvers, 21,266 schapen, 4,288 vette zwijns. - Verkocht; 2,645 ossen, 782 koeien, 170 stieren, 1,340 kalvers, 18,880 schapen, 4.120 vette zwijns: aan de volgende prijzen per kilo 1* kwal. 2* kwal, Ossen, Koeien, Stieren, Kalvers, 3cbapen. Zwijns fr. 1 36 1 32 1 10 1 70 1 68 1 26 1 16 1 10 0 92 1 50 1 46 1 20 3* kwal. 0 98 0 80 0 78 1 15 1 24 1 16 BRUGGE. Per hektoliter. I October. Tarwe. fr. 14 a 15 - Rogge 10 - a Boonen. 13 25 a Baver 6 50 a Aardappols 5 a Suikereien a Boter, de kilo st. 25 a Kieren, de 25 Vlas, per 3 kil. 10 25 7 50 6 50 35 25 8 October. 13 - a 15 10 50 a 7 50 a 0 5 a 6 50 25 a 35 23 a 25 a 23 a a IJPER. Per 100 kilos. 1 October. 8 October. Tarwefr. 18 - a 19 - 18 - a 19 - R°gge 14 50 a 15 14 50 a 15 Boonen. 19 a 20 - 19 a 19 50 gaver. 13 75 a 16 50 14 - a 14 50 Erwten. 18 - a 19 18 a 19 75 Aardappels 7 a 8 7-a8 Boter, do kilo 3 10 a 3 50 3 20 a 3 50 AALST, 1 October. Hoppo go was 1887. Beste pluk fr. 55 a 60 Gewone pluk fr. 45 a 50 Itt- OCTOUF.lt IMK7. De Voorzitter van het kiesbureel brengt de heeren kiezers ter kennis dat hij de voor stellen van kandidaten, hunne aanvaarding en de lijsten der getuigen die zyzullen aangewezen hebben, zal ontvangen deip ZONDAG 9a en den MAANDAG 10» October aanstaande, van 1 tot 4 ure namiddag, in het kabinet van het Schepenkollegie ten Stadhuize. Eens dit tijdbestek verloopen, zal geene voorstelling of aanvaarding van kandidaten noch aanwijzing van getuigen meer ontvanke lijk zijn. Van den Dinsdag 11 October kan er kennis genomen worden, terzelfde plaats en ure, van de officieele lijst der kandidaten. Het bericht dies aangaande in den Boterkooper van 28n September gelijfd is ingetrokken. Dixmude, den 30 September 1887. De Voorzitter. J. DA V TRI COURT- WO ETS. betaalbaar ten kantore van KMILE VAN Dl 10MME, te Eessen. G-EMEENTE EESSEIST. DINSDAG 11» October 1887, om 1 namiddag, te EESSEN-dorpplaats. ten sterfhuize van den heer Carolus Evaristus Maesbuitengewone schoone en Menngie-gocderen- De koopen van en beneden tien frank comptant te betalen. De overige betaalbaar binnen de zes maannen ten kantoore van EMILE VAN DHOMME te Eessen. Namens de Koningde Wet en het Recht. De Deurwaarder KAREL LODEWIJK CLAEYS, te Dixmude zal op VRIJDAG 13" October 1887, om 3 ure namiddag, aan de Hoogebrug, te DIXMUDE, overgaan tot de openbare NT'-A.ISr EE 1ST SCHIP genaamd Marie-Louise metende 44 ton, met deszeifs volledigen inventaris benevens een BOOTJE en een Kruisnet, dit alles gesaisierd ten laste van sleur August Catieeuw, schipper, gedomicilieerd te Dixmude. Comptant en zonder verhoog. ROYAL REMY'S styfsel- wordt nooit als in pakken of doozen met fabriek merk geleverd. De verbruikers zijn dus verzocht alle |»K«e styfsel tc weigeren die men hun als ROYAL REMY zdu willen verkoopen. Jaarlyksche GAAIBOLLING op heden Zondag den 9 October, io de herberg de Nachtegaal bij Adolf Deschepper. Opnervogel IO frs., ieder Zydsvogel 5 frs. Inleg 65 cent., terug 50 cent. Konditien naar gewoonte. gegeven door de maatschappij Xt~Sebastiaan te Merckem. op Koeke-Zondag 9 October 1887. - IOO frank pryzen. Inleg 7 fr. terug 6 fr. De inleg in het Gemeentehuis by de wed0 Devrière van 1 1/2 ure tot 2 1/2 ure namiddag.

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude | 1887 | | pagina 3