■Ji 4 br t=aMÖ8?" t ^8 5Ï M 10 tr°?bel water en' ter e0r0 van fesxZnHdJ 1 lereeni^ da° heer i aI a,s bunnen man aangeduid Da fcgt^wfrkL men Va° d0 jar8 Za' k»"» Kiesmaren. Schoelietrekken in Brussel felhT 200 t0t 300 man' h0bben d'e geleg£! Trouwfeest. Nieuws uit alle landen. LeIefDSr"krnoVeL0r8tb88fe0K88;do; c°?_ j tl r ~T?n openbare werken, bevestigt dat het uit te ïoereï g beSl°t0n iS Bru^0-Z®«baven deKeliikTi?<arCht,g fian BruJ?g°-Zeehaven zal wel ministerWm T'/16"' a,hü0WeI de liberale onmogeliik vÜÜ ovor 00ni«e Jaren als zal het iIpT WGeS ^oroordeelde. Uitgevrocht ondnnk« a J ondanks de listen der geuzqn, pnderduimsche tegenkantingen van hier^ en *wfrf;en '0' ka'bo"0k bestier, zal het te l,aren 0000 nieuwe bron van voor geheel Vlaanderen gedegenzyn. die dedlih^ue*Lim?,ander heeft de kandidatuur. n J, e0? n;an Bru^e hetn voor d0 kiezingen IchthZ Janb?den- van 3e hand gewezen. Deze MSérie W18 Z00,we,aIiWÜ overtuigd dat het het &0öd wil met Brugge-Zeehaven Intw«f w ii°P Van Tige ]ib0ralo prullebazen, die Gelijk M a p W?rden' en wil hÜ niet d'0Mn. en hoa wl* f 0C8tee° W00t hÜ wat er van hen is noe leege de graadmeter huns invloeds staat. heirschthHÏ t&katholiek0£ 00 de onafhankelyken neerscht de beste overeenkomst te Brussel. Toni5*14 aftred0nde Onafhankelyken zullen voor Jum eene nieuwe kandidatuur aanveerden Voor de twee plaatsen van Volksverzen ^Gullhfrv te^0nwoordig door de heeren Buis de Oni?KIe7-lldz«n'zafer 'kandidaat door gesteld z^Q 1 d°0r da K»tholieko" tal?«keatbalLflekm« bebbe"' Maandagbia zeer nl,? algemeene vergadering van da werd met1 onz«ani.d6Ien '^i»a«te^ken burge? weid met onzeglyken geestdrift onthaald nie^veTe3hOd0ntUSSCh0n de ,iberal0a «U» nog beleid aïarm«?tD00ten, Z"D met de beste boop kieswors^elhi^ te gamoet™ ^dschaP -« «U dï en^werken 2lfaflanflWel enllieV0rig zullen werken beioooen U' 00rV°1Ie OV0rwinnii,g zal ze Een liberaal blad bekent, dat de tioee-derden KnthnP. lmag in de laatste kiesexaams door de Katholieken gewonnen teerden UerikbaeÓfdêUged„Seel,WU ooiltfka«d'. d» Een koninklijk besluit bekrachtigt en keurt dieedebr?k?Oentek,0fiDgeD Van Jette Siot Pieters. DeVmSva/ISil"6" d°°r d" 81 'e i0™«° mfl^atfltbQeoSiUit °P.,de beste redens gestaafd en Deïutafia rtiV6[baa- j0'8 men het leest' dat de Deputatie die kiezing durven breken heeft. Si^Nkikoh£khflKkiSChraden Tan Aa,st 00 van WweSSaaJ^fj1 g8enen onderstand jeweige^aa^ -jiüpenooten. wier kinders naar Bok - en "j"r""a"uflrs 10 zake van scholen en pnderwys geëerbiedigd. qn?flaiis,(de waarheid. Zeggen de liberalen het daden te ter".ohooTn! °m slechte uüïJVWï ,Bclbuldi8 onder bet klerikaal Ministerie tot de kolossale som van 1900 millioen gerezen, krijschen de liberale gazeijes. Batj8, waar 00 geen waar volgens dat men het SR ï?- 8 8{?.buld bestaat, maar zn werd door dit Ministerie alleen niet gemaakt. Zij is het werk sedert Jg3^lQ,8t0rien' 200 "berale als katholieke, PrïJa 1900mil,i°en schuld komt het Ministerie ™2kV00r 6fne !0m van 680 «"«Hoen 4.n,100 Ir., geleend In eenen lijd va» «•jaar. Een derde onzer Slaafsgehuld |g hel werk van ons laalgfe liberaal Ministerie. Mu™,^ezaWendeWaarbeidkla8r 60 duid61^ «aï««d0 begröoting der uitgaven op buiten- 70 onn fn ,Dkom8te° 8taat er een krediet van °®r *erk0Q aan den Yser. Deze som gevoegd by het krediet, dat overjaar toegestaan werd en tot 50,000 fr. beloopt, zal het recht trekken van den Grooten Keer toelaten. bemachtiging om grond op Dixmude, Eessen en Woumen voor die rechtmaking te tïüfSïïï- ,8/erIeend- Het is nogtans leer Onder de verhoogingen van uitgaven, die het tegenwoordig Ministerie ingevoerd heeft, bevelen wy de volgende aan de aandacht onzer lezers Verhooging der burgerlijke pensioenen. ft. Verhooging der gendarmerie. Verbetering van het landbouw- en kunstonderwys. Derde overvaart dienst tusschen Oostende en Doeveren. Intrest der sommen besteed voor nieuwe openbare werken. 500,000 500,000 400,000 500,000 2,750,000 Te zamen fr. 4,975,000 Hot katholiek, bestier heeft dus zyne gewone uitgaven met omtrent 5 millioen vergroot. Geluk- kiglyk betreffen die uitgaven allernuttigste werken en maatregels. Slaagt M. Beernaert er niettemin m de algemeene uitgaven te verminderen en overschot te vergaderen, het is omdat hij spaart SL:? 0nnatte 0D overtollige, wat M. Graux noon en deed. zyn De provinciale kiezingen n.r-deren en nieuwmaren die wy er over ontvangen allergunstigst. 8 De katholieke hebben verre de meerderheid in de provinciën Antwerpen, Limburg, Namen, Westvlaanderen en Oostvlaanderen. Geen rieschè van ze te verliezen. In de provincie Luxemburg zijn onze lZCZ2/t0mrn "°Ven- zullen onze nflnPfo? ar d° meerderbeid en tevens de Deputatie veroveren. loiuiwuii. i a» ^uuaii^ is, 231 ,1 «--..«.1, ui auaiii vil IjUIK OOSCllI li lv Oil de liberalen ovor oene aanzienlijke meerdorheid In deze provinciën is het dat onze narti bezonderhjk bolangryk zijn zal en dat onze partij I te gaan ma °m manhaf,iSden strijd aan Ht'F,® Ath ?aan onza vrienden twee kandidaten stellen, wier gezag en invloed gevoegd bS h™eAZ kennissen.. 0« bekwaamhed eene waarborg van zege zyn zal. r kJkerti;Clhièvrr08J zall0a de tws0 uittredende J katholieken zonder twyfel herkozen worden. De tydingen uit het kanton Fleurus ziin zebr voordeelig en meer dan aanmoedigend. knnHM1»001,01011 uhkb,b0n in 00nen P°" hunne, De mflfl^S voor bet lcantou Namen uitgesteken. De meest begunstigste kandidaat, M. Lefebvre is een radikaa De liberale party verradikaall in'al .LüfT"Juka ,8,t8d8'1 land». Dat i, ee slecht teeken. Men ziet in Frankrijk waar radikalen toe bekwaam zyn. wi?" S.al8 ka;dida'a" Namen zullen wat moeten boterhammen eten eer zii mtf bünü! 8fö,sels in. den gouwraad voordragen hunne plannen uitvoeren. Tegen de katholiek lyst zullen zy te kort bollen, want deze is saam ?08te d jannen die bewys van verstand en va verkleefdheid aan 's volks belangen gegever hebben en het kiezerskorps schynt in het minste Sri w gtD 5 vertrouwen te onttrekken,1 geschonken.011 r68dS TarS8l'8ida''a 'aa'an hee< In de provincie Luik zyn onze partijgenooten ïeveng aan het werk en niet zonder 'hope van goeden uitslag In de provinciën Brabank, Henegouwen en Luik zullen wy de meerderheid id den gouwraad niet veroveren, maar volgenk alle waarschyneljjkheid zullen wij er de getal» sterkte onzer deftige minderheid vergrooten. ''atkoIn20vrie0de" werken mot taaien moed ek goed beleid en de kiezers zullen toonen dat niet te vergeefs op hen gerekend hebben mihlfl flPft51 du3 vinden niet dat deze ir. i1 f Z00dar"o overschreeuwd moet worden van t fruit^en da IZaI do ^koïp onL,^l?flf!:ft?fn0nLu't,den. groten hof do Dinsdag was het, te Brussel, de plechtige trou van prinses Ludmilla van Aren berg met prf Karei van Croy-Dulmen. p RB® ?eaaob0 studenten der Hoogeschool van Brussel, geholpen van eenige straatloopers, in liet w +!bat0,genoJm1aJn om te t0°gen hoe groot hlï haat tegen den edeldom is en hoe lage hun herto hoe smerig hunne tale. Zy hebben plaats genomen aan h«t Portaal van O. L. Vrouw ten Zavel tegen dft bruiloft uitkwam. De policie heeft ze laten gedoen enJatenophun gemak hun schandaal beleggen' Als de bruiloft na de trouwmis, op den dorpolller kerk verscheen hebben de manifestanten begin {en schreeuwen lyk beesten, beginnen schui eÉn A bas la Calotte geroepen, de j/aSË' gezonnen, ontuchtige schirripwoordon uiigei familie, foeno- f^Wft/fge en dreigende houding aangenomen, m n°KK beeft alles laten gebeuren! Met raoeiie hebben de rytuigen kunnen door de samen- scholling geraken, achtervolgd door de semeensle uiljouwingee. Van O. L. Vrouw ten zl/.ÏT«» bende studenten naar het hotel van Arenberg geloop en. By de kerk van Sint Jacobs op Cauden- berg heeft zy den Graaf van Vlaanderen met zijne zonen prins Boudewijn en prins Albert, - deze laatste kwam zyne eerste Communie te doen - ontmoet en zy heeft ze insgelijks uitgejouwd. Prim Boudewyn was bleek van verontweerdiging. Graaf d'Oultremont de Presles, broeder van de eeredame der Koningin, is omringd en geslegen geweest. Zyn neef. majoor d'Oultremont, heeft zynen savel moeten trekken om hem los en vrii te krygen. y Verscheidene katholieken zyn mishandeld geweeet en wenig scheelde het of de policie hield ze aaa. Byna een nieuwe 7d# September Voor het hotel van Arenberg zijn al de genooden, naarmate zij toekwamen, door de manifestanten ontvangen geweest met uitiou. wingen, ontuchtige scheldwoorden en 't zingen van da Marseillaise, van het Ongediert der papen en andere geuzeliederen. De policie heeft dan eindelyk vijf rustestoor- ders aangehouden. Watgezeid van die manifestatie! ZU is oprecht schandalig en onteerend voor de studenten der Universiteit van Brussel, kenbaar aan hunne klakken, die ze beraamd en uitgevoerd hebben Zy is onteerend voor de policie van Brussel en voor M. Buis, haar weerdig opperhoofd. De tMryke vreemdelingen, waaronder prinsen der keizerlyke familie van Oostenryk, die in de bruiloft waren, zullen een ellendig gedacht van hebben U8Se*S°b0 HooSescbool medegedregen De familie d'Arenberg had het huwelijk van prinses Ludmilla, te Brussel, willen vieren met eene koninklyke pracht en alles te Broatoi^ gekocht en besteld om den handel aan te moedigen. Men ziet hoe zy beloond werd. Die familie is katholiek en kristelyk. Alles is daarmede gezeid. Zelden gebeurt het dat er in ons blad bijzondere melding gedaan wordt van trouwfeesten, maar dewyl Dinsdag laatst ter gelegenheid van zulk eene feest geheel de stad van Dixmude op sprieten stond en alles in rep en roer was, zoude het menigeen verwonderen, wierd er hoegenaamd geen enkel woord daarover gesproken. Wij zullen niet spreken over de groote gereed- schappen, de versieringen, de praalpoorten, de verlichtingen enz. Er valt daarop niet veel te w8&0D monscben doen daarvan hetgeen zy WJJ gaan ook niet spreken over de gifte gedaan aan den arme wij keuren dat goed doch daar- over verdient ter loops gezegd te worden dat de mildheid by t publiek oversobreeuwd geweest is Er waren 32 huisgezinnen bevoordeeligd zegt men elk verkreeg een bon voor 1 kilo vleesch. gere kend aaa 1 fr. 60 de kilo, komt de verschrikkelyke Van het half lonneko ten boste aoaevan .,i,iu„ keuren VV'j nj°°t0n dat eerder «oud- Keuren. Men heeft er mot mate moeffln v«n geweest.60 Zij" ge°D0 dronkaa^s te ziene Maar waar de knoop trelawan ia msss^ssm 't publiek zelf dat, wJy derge i ke &teï inTg k.*!} aanhalen en terzelver tiida mTl ln 008 blad menigte afkeuren. 'erontweerdigdo hefwtrkebBeezS'e„WÜ.f0iioht0'1 ^ixcude aaa bruiloftstoet afwezig, hebben'vFnitïT in 1®? war?a8°orm Pt» argezic,lt dat ZÜ 3» f t ,.tfl helpen donderen. De vela andere onbeschoftheden hun toegeroepen zullen wy niet aanhalen, maar 't moet recht aaneanaim geweest zyn voor die vreemdelingen in ons^schoon Dixmude door 't volk op zulke manier verweï komd te zyn, niet alleen gebeurde zulks ter kerk heta5S! g2D r0edsJan aan den ingang van opr^jht schandal^080 '8 T was Die ook in 't geheele niet ten achteren bleven waren de clowns der liberale party, altijd waar er toe|o°p Tan y°lk i, zyn die gaste? er Wj om t publiek de eene of de andere hunner ,n voor te drag0n. Die heeren ziin ochter door hun doorluchtig verstand, zoo verre boven de menigte dat de opmerkingen van eenen duts van een suisse hun niet kunnen treffen difl' Joint?.?0? -?0 a'?ra«ekende Peereboom boum süande het hfl^h Ta'9 Van, ka,fvleesch. niettegon: staande het herhaalde verbod, tot twee maal tn* den predikstoel beklimmen, waar hij hooute door eemge zUaer. gawoaa grova a„U aroUdamma volk ke verluaHgen°a 8 '8 °,0,'tre"e" 8" benzon verstaan dat zoo een gewichtige kerel indien het geen papyet en is, eenige,. bHval ve- werfc in een cirk of barak in het schermen mlt ijzeren assen, of in wagenwielen op zyne vingers te doen draaien en m zich van de paal door twee ezels of peerden te laten aftrekkenmaar in de kerk van Dixmude zal hij nooit kans hebben va°°STróoThof00 b8m °emen ïoor afkom»«« bekannenm tooa.eltaal dat dia jongen een zake? iets in hem heeft, dat u, als ge hem beziet ondanks u zeiven eene pynelyke gewaar wording veroorzaakt. Zyne kryschende tTonie doet veronderstellen dat hij recht spytig is zulk ezelachtig vorstand te hebben, en daar hij eenige trucs van theater kent, om zich eene zekófe lookon. Oh, Leonskekenden uwe katholieke kalanten waar gy uwe koopwaren gaat aan- bieden uwe onbeschoftheid, gij zoudet u rap uit de voeten moeten heffen. p Wat gezegd van Gustaaf (muile voor de vrienden). Die krapeleuze personnagie, voor wie de ingang eener geheiligde plaats zou moeten ontzegd zyn schaamde zich niet de plaats, die een welopgevoed mensch, alhoewel soms nog liberaal zynde toch eerbiedigt, door de smeerigste en zedenschendendsto boeventaal te onteeren. Die terugstootende kerel zou zich beter gaan verduiken in het kroegje waar zyno achtbare vrienden hem een drankje deden drinken dat geen gemeens heeft met put- of regenwater en toch water is. WMa° jk0ibbjn T'J den 8,utschen zot uit den Wilgendyk, den kwakzalver van den clownklub den kommissionnans en rondlooper der aristo- cratiesche familien van stad. Hy miek deel v«o dè u lmmers wel in eene omstandig heid by de ryken gemist worden? er moet toch altyd 0en aap in t spel zijn. Ook volgons hem mocht zoo eene schoone gelegenheid niet verzuimd worden om zich te doen opmerken en het programma der vrienden getrouw na te leven By deed dan zyn uiterste best om zoo onbeschoft mogelyk te zyn en maakte alle slach van kinder- achtige gebarendooh hy lukte maar ten hal ven de aandacht der menigte op hem te trekken. Laat ons medelyden hebben met hem en verhopen wii dat hy by eene naaste gelegenheid beter zal varen, arlwnk! bllksem dat die jongen zijne examens van onbekend.'01 kunnen passeeren is ons I en slotte moeten wy doen opmerken dat de vreemde menschen die in de bruiloft tegenwoordig waren zich een aardig gedacht moeten gevormd hebben over de opvoeding van ons Dixmudsch Liberaal volk. De Brusselsche geuzen hebben zich nog bevredigd mat Woensdag den bruiloftstoet van de prinses d Arenberg enkel op strate uit te i fT6»n' ma&i juze D'kmudsche geuzen hebben' het beter gevonden van de kerk te onteeren. Tot eene naaste kwestie. Plaatsgebrek noodzaakt ons verschillige artikels en mededeelingen achter te laten of te verschuiven. Wettelijke besluiten. Een koninklyk besluit betreffend de geraeente- kiezingen van Moeskroen is in den Moniteur verschenen. Vier katholieken zy» gekozen verklaard en eene ballotagie tusschen 3 katholieken en 3 liberalen is bevolen. 7 Een koninklyk besluit bemachtigt de kerkfabriek van Handzaeme eenige eigendommen uit ter hand te verkoopen. Een ministerieel besluit keurt den staat goed der reeks proefvelden in te richten, gedurende de lente van 1888, met de geldelijke tusschenkomst van den Staat, voor den aankweek van landbouw- «oortbrengselen. In het arrondissement Veurne-Dixmude zyn b?ruiel?k8V8,de" [nee"cU b« d® volgende land- lv. Constandt, te StuvvekenskflrlfA an 1 0,a"ott0' ta Rousbrugge- Haringhe, voor ver schillige havorsoorton - H. Cornilló. to Ooxyde voor voederboeten K. Brutsacrl. te Watou en 1. Christiaens. to Beveren, en J. Lelieur te Stavele, voor aardappelsoorten. - Een burgerkruis van l-klas is gegeven aan M. Ken at us Zants van Dixmude, voor 35 iaar deel gemaakt te hebben van den bestuurraad wordt oud 8Ch°01- Dat Wil Mgg0n d0 ^n I'rh'Kierlijke Benoemingen. Mgr do Bisschop van Bruggo heeft benoemd Onderpastor te Thourout, M. Vanden Bereha professor in 't kollogie van Moeskroeng Onderpastor te Schuyfferscappello, M Denuidt zendeling wordt in Amerika, M Maonhout .eeraar dier school, die voor opvolger ha?ft M- L. Dea.mhel, priester in 't se^iinarieK Sterfgevallen. t De eerw. heer Polidoor Van Outrive huln- pnesterin Sint Bertens te Poperinghe, is aE van" 35gianarC? haaStv!g OV0rleden in den ouderdom on°vangen te h"bbe°n dage0' d8 0lia 0/>?a!5Ö acbtbare priester was vroeger, ver scheidene jaren professor iu het kolfegie van heeft! Waar dö b03le ^eheu«nis nagelaten 7iflh0ZOP?ringhe ZOOWLel als te Dixmude wist hy nniflrv,! a/feQ2e0ne achting te verdienen en zijn fnrin i af«t6rven heeft er eenen grooten n/lm /ïge<niïa i yne «0W0Z0n leerlingen van ^flH^hfi6 ZU- 0n ln bHnDe gebeden dankbaar hflhhfl H°fZ1JnK °a iUtlfc z^'n sterven geleerd te d?"d a„ bas0c0hCebr^?kb8ld' n°Cb 3terkte l06e" d» t Verleden Donderdag, 19 April, is in het klooster der paters Recoletten te Thielt, in don ouderdom van 74 jaar. godvruchtig overleden do R0rzam® hro0der Paschalis, in de wereld Leonard ^aï Hortryk geboortig. Brooder Paschalis diende m t jaar 30 alsi vry williger. Pater Jacobus hTkted,V9 T5iöltna da Omwenteling het kleed der orde weder aantrok, en do over- ledene was zyn eerste lekebroeder, namelijk ten jare 1834 Broeder Paschalis was jubilaris over Romïn kIooTsterl0^en- HU reisde meermaals naar Romen en Jerusalem, en schreef over de Heilige Plaatsen eenen veelgelezen boek Reizen naar het Heihg Land en Roomen. Door zyn vernuft, bewees broeder Paschalis aan zUne orde uitstekende diensten, en zyn afsterven wordt algemeen betreurd. Hy ruste in vrede De kaartbrieven - zyn* afgeschaft en vervan aan 11 centimen het stuk. Deze omslagbrieven zyn veel praktischer dan de kaartbrieven van vroeger, waarover maar al te dikwyls klachten oprezen. hal* Iavr.?n' .De gemeenteraad van Zarren heeft in zyne zitting van den 25" dezer eenen bulponderwuzer b» de gemeenteschool aangesteld Zyn keus is gevallen op eenen Dixmudeling Irugge0 6 g der libera,e normaalschool van Wat bediedt dit al tepzy dat de Raad voor de ?auUaaffen7a0?e8rdillg d8r kath°li0ke «ufckK?e°?eb.irki0(r<"' D° Z"r8naa" - De liberalen van Oostende zUn op zoek achter eenen kandidaat voor het Senaat, die mot fje Stuers de eere eener buize wil helnon dragen. 1-ot nu toe niemand die goeste gevoelt De opening van den Grooten Interna- tionalen Prijskamp van Brussel 1888 is de kwestie aan het order van den dag en waarmede eenieder zich bezig houdt. Wy vernemen daT het Uitvoerend Comiteit de volgende beslissingen deesaangaande genomen heeft de opening de? tuinen zal plaats hebben op Zaterdags Mei 1888 wat de gebouwen betreft die zullon geooand worden den 19 Mei, dus slechts veertien dE later dan het aangekondigd was, ondanks een buitengewoon gunge winter. Ook mag men zeggen dat er dapper gewerkt wordtde werken ffan vooruit met eene zeldzame vlugheid. Van alle kanten ziet men gebouwen opryzen. Het ig als een wa.r 'Mver.p.i De gaandïrUen z"n bjea ïoi? buizen geopend Nu men gerust gesteld is op den dag der opening hopen wy dat eenieder het mogefnke ÏÏS bybrengen tot het welgelukken dief grootsehü onderneming die nooit op een oogenblik kou geschieden. gunsuger j JJei'tan 2 '/2 ure s namiddags in het Stadhuis te Veurne, zal de openbare aanbe* steding plaats hebben van bedelfwerken, paal steen- en reitwerk uit te voeren in de vaarten en waterloopen der Noordwatering van Veurne gedurende het jaar 1888. veuine, - Wy vernemen dat M. Gezelle weerom gevraagd ,s te Merckem om op Woensdag naast s avonds ten 8 ure, een luisterlUk vuui? werk te bereiden, ter gelegenheid der inhulding van M. Lemahieu als pastor van Merckem g De stoet zal ook zeer prachtig zyn, zooals men gewoonlyk zulke feesten te Merckem inricht De alom gekende en vermaarde H Bloed processi0 te Brugge zal dees jaar den Maandag 7 Meie haren gewonen ommegang doen. De jaarlyksche beevaart zal plaatse hebben Hemel°vaaTtdag 10 Mei* fe6Stdag Van °08 fleer De vyftiendaagsche plechtigheid van het ?8. bib'egrcpT' d8° 3 Me' 8n W°rd' geslot0" da" rnfr.® bont, voor ^oop^

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude | 1888 | | pagina 2