Handelsberichten. Openbare Verkooping TOKSLAG in ééne zitting Overslag van H. 0-68-72 c. Schoone en groote Venditie Definitieve TOEWIJZING 1° ten Renteniershuis 2° H. t-02-70 c. Land 3° H. 5-46-90 c. 4° H. 12-48-30 c. Land 5° H. 4-17-80 c.Vetteweide 6° H. 0-44-23 c. Weide Volksvermaken. 8 50 9 50 2 20 33 a - 25 April. 21 50 a - 15 a 17 17 - a 18 18 - a 20 27 April. 15 95 11 75 8 25 8 2 15 34 a - 14 50 a 16 a a a a a a DPER. 28 April. 19 50 a 20 50 15 - a 15 25 a 18 50 15 50 a 16 50 7 50 a 8 50 2 20 a 2 60 1 40 a 1 60 ZANTOOB STTJiDXIEnxr EN li. 3-36-20 C. KANTOOR NOTARIS SIMPELAERE, TE VELRNE. STUDIE Meersseman Julius, schrijnwerker te Watou, 8 dagen gevang en 26 fr. boet, voor smaad jegens de politie, en tot 1 fr. boet, voor openbare dronkenschap. Coulier Aloies, voerman te Clercken, tot 8 dagen gevang, voor slagen. Wullaert Florencia, huisvrouw van Karei Vanacker, te Loo, tot 26 fr. boet, voor slagen. Puistiens Leopold en Puistiens Serafln, visschers te Oostduinkerke, elk tot 50 fr. boet, voor jachtdelikt. Exter Desiderius en Dekeyrel Renatus, werklieden te Eessen, elk tot 100 fr. boet, voor jachtdelikt. Krosz Anna, landloopster, geboren te Steffelen (Pruisen) tot eene maand gevang voor ban- verbreking. Verleden Vrijdag kwam een knaap buiten adem de kazerne der gendarmerie van Clercken binnen gestormd, en verwittigde den wacht meester dat er eene moordpoging had plaats gehad te Zarren. De pandoeren haastten zich ter plaatse. Maar tot hunne groote verwondering vonden zij in de aangeduide woning niemand dan een weerloozen grijzaard, die aan banden en voeten gebonden op den grond tag te kermen. De wachtmeester ondervraagt de aanwezige dorpelingen over de beschuldigingen, welke men den ouderling ten laste legde, en verneemt niet zonder moeite, want allen willen te gelijk spreken, dat de beschuldigde een ongelukkige zinnelooze is, welke door zijne dorpsgenooten als gevaarlijk aanzien wordt, en dien men bond om hem te beletten kwaad te doen, De arme man wilde natuurlyk niet dat men hem de handen en voeten vastbond en zich ver dedigend met eenen riek, heeft hy een der dorpelingen een slag op het hoofd gegeven. De wonde is echter nietsbeduidend. De wachtmeester heeft den man spoedig de vryheid weergegeven, en heeft de dorpelingen, op straf van gerechtelijke vervolgingen, verboden den man nog het minste leed te doen. Maandag gebeurde te Wacken een moorddadige aanval in de herberg Den Bonten Os, by Taalman, Drie rondleurders, twee mannen en eene vrouw, hadden reeds verscheidene uren in Wacken gedronken en rond geslenterd, toen zy om 2 ure toevielen in genoemde herberg. Hun drank moest betaald worden, en de bazin, die alleen in de herberg was. vroeg geld. Op deze vraag komt de rondleurdater toegesprongen, bedreigt het schof van den toog, en vat de bazin by de keel. Het weerdig gezelschap valt ook op de bazin, en deze wordt deerlijk mishandeld. Op haar geschrei kwam de baas der herberg toegeloopen, en ook de zoon. Alle twêe werden wreedelijk geslegen, met messen gosteken, met pinte-glazen gekwetst en erbarmelijk gestampt. Ook geburen kwamen toegeloopen op het gerucht, en toen namen de kwaaddoeners de vlucht. De rondleurdster werd al spoedig gevat; de twee rondleurders moest men nog al ver achterna zittendoch eindelijk, nabij De Qinsten, werden deze ook gevat en terug gebracht naar Wacken. Ontjiiódolijh. weid por tologinaC da gaudur- merie van Oostroosebeke verwittigd. Deze kwam in de vlucht, nam de aangehoudenen gevankelijk mede en leidde ze naar Kortryk. Man, vrouw en zoon uit den Bonten Os zijn leelijk geambacht; men hoopt nochtans dat alles op zyn beste zal vergaan. De liberale Italiaansche senateur Pissavini, gewezen prefekt van Novarra. is tot 7 maanden gevang en verval zijner weerdigheid veroordeeld voor aanslag op de openbare zedelijkheid. De liberale handelsvereeniging van Schaarbeek is tegen den persoonlijken krijgs dienst. Wij zijn er ook tegen. Vrydag heeft de policie van Gent proces verbaal opgemaakt ten laste van 14 personen, die vervaUchte boter te koope stelden. Eene krachtige medehulp. Het geheim van de vermaardheid der Zwitsersche Pillen ligt grootlyks in de medewerking die hen door de genezen personen (en daar zijn er veel wordt verschaft. Indien dit geneesmiddel zyne beloften niet hield, hadde het reeds lang opgehouden te bestaan. De voortreffelijke Zwitsersche Pillen hebben mijne vrouw van lendenpijn en draaiingen genezen drij doozen aan I fr. 50 waren genoeg om hare herstelling te voltrekken. Ik reken het my ten plicht dezelve den lijders aan te bevelen, en machtig u mijnen brief af te kondigen. (Handteeken gewettigd.) Emery Vreux, te Mafffes. Depot voor BelgiëApoteek Pelerin, 12, Schildknaapstraat, Brussel Rusland en wil met geen middel dat prins Ferdinand van Coburg bestierend vorst van Bulgarien blij ve, bezonderlijk omdat hij katholiek is. Keizer Frederik van Duitschland is deze laatste dagen wat gebeterd en morgend zal bij weeral straf de koortsen hebben. Dat schrijven de verschillige bullotijns voor de groote gazetten. In Duitschland heeft men een luchtkanon geprobeerd, dat houwitsers met 272 kilo dynamiet en springkruit geladen werpt en zeer geschikt en dienstig schynt voor de verdediging der kusten. M. Droesbekc, Chirurzyn-Tandmeester, St. Michielstraat nr29, Brussel, kan geraadpleegd zyn te Dixmude. den eersten Dinsdag van elke maand, in het Hótel de Casino - van 9 ure 's morgens tot den middag. Over het kweeken van II ij en. Vermits een landbouwer altijd zijne inkomsten tracht te vermeerderen, mag hy geene hulp bronnen verwaarloozen om tot zijn doel te geraken. Het zal hem dus voordeelig zijn de kleene profijten niet te verachten. Onder de kleene hulpbronnen van weelde en rijkdom, mag voorzeker het bijen kweeken op de eerste plaats gesteld worden, omdat het tamelijke inkomsten bijbrengt, en dat zonder veel kost noch moeite. De bijenkweeker moet maar eene kleine som geld in zijne ontginning steken; daarby is er bykans geen werk aan deze nuttige diertjes, tenzij in den zwermtyd. oogenblik. op welken de land bouwer niets te doen heeft dan zijnen akker te zien groeien. De bie vindt hare spijze op weiden en akkers; zij zuigt uit de blommen rijkdommen, die de ver standigste menschen zouden moeten laten verloren gaan. Te meer het zijn de bijen die, in hun onophoudend werk, de bloemstof of zaadstof van de eene in de andere dragen en alzoo de kruisingen der planten vergemakkelijken. Dit is de oorzaak dat de landbouwor, die bijen kweekt, dikwijls schoono vruchten en ovorvloodig fruit wint. Is het niet spijtig dat de kennis over het bijenkweeken zoo weinig is vooruitgegaan?.... De beste koningsbijen zijn de Italiaansche, deze worden sedert eenige jaren in België door sommigen aangekweekt. De meest geprezen en voordeeligste korf is de vierkante, welke aan al de zijden kan openen. Alzoo kan men zonder bijen te dooden het zeem uit de graten halen zonder deze te schenden, om wederom dezelfde te doen dienen. Met ronde korven kan men maar een 30 kil. zeem en was winnen per korf, daarby is het moeilijker zeem en was te scheiden, hetgeen noodzakelijk oorzaak is dat men deze twee opbrengsten goedkooper moet verkoopen. Wij lezen in den Moniteur dat de middenprijs van den honing verleden jaar was fr. 1,20 don kilo.-iigL was wierd gemiddeld verkocht aan 3 fr. 50'Hoi' kilo. Daarby zien wij dat er in 'tjaar 1886, 239,676 kilos was, en 722,355 kilos honing in Belgie ingevoerd wierd. De uitvoer binst het zelfde jaar wasvoor den honing 1,906 kilos en voor het was van 99,308. zoodat men in ons land 161,368, kilos was en 720,449 kilos honing te kort gekomen is. Op den middenprijs gerekend, dat maakt een millioen vier honderd en dertig duizend frank die wy naar den vreemde moeten dragen voor was en honing omdat onze land bouwers den belangrijken bijenkweek verwaar loozen ■Burgerstand der stad llixmude. GEBOORTEN. 20 April. Margareta Jansseune, dochter van Amand Gustaaf en van Glemencia Devloo (Wilgendijk). 22 id. Jeroom Barzeele, zoon van Benediktus en van Ernestina Yanhecke (Maria Doolaeghe- straat). HUWELIJKEN. 24 April. Theofiel Francis Vermeersch, jongman, oud 21 jaren 1 m. 19 d., van Dixmude, met Leonia Hooghe, jonge dochter, zonder beroep, oud 20 jaren 7 m. 20 d., geboren te Steenkerke en wonende te Dixmude. 24 id. Juliaan Marie Jozef Désiré Verstraete, jongman, doktor in de rechten, pleitbezorger, plaatsvervangende rechter bij het vredegerecht van 't le kanton Brugge, oud 31 jaren 1 m. 9 d., van Brugge, met Maria Emilia Elisa Yan Sieleghem, jonge dochter, zonder beroep, oud 23 jaren 8 m. 16 d., van Dixmude. 27 id. Aloies Eduwaere, weduwaar van Joanna Debyser, dagwerker, oud 31 jaren 2m. 2d., van Eessen, met Maria Ludovica Denduyver, jonge dochter, kantwerkter, oud 25 jaren 4 m. 13 a., van Dixmude. OVHUjLUDHNS. 21 April. Emilia Hoorelbeke, dienstmeid, oud 22 jaren, van Cortemarck, ongehuwde dochter van wijlen Louis en van Louisa Ver Eecke (Hospitaal). HOLLOWAY's ZALF. Keer U welken gij wilt, ga waarheen U goeddunkt overal zult gij personen vinden die gereed zijn den lof dezer zalf te verkondigen. Voor borsten, schrampen, brandwonden, kneuzingen en verstuikingen is het een onwaardeerbaar geneesmiddel voor zeere beenen, veroorzaakt door ongeval of koude, kan men er gerust op vertrouwen dat zij goed en duurzaam zal genezen. In gevallen van gezwollen enkels, roos, jicht en rhumatiek geeft Holloway's Zalf de grootste verligting doordien zij de ontsteking vermindert, het bloed verkoelt de zenuwen stilt, den bloedsomloop regelt en alle onzuiverheden verdrijft. Deze Zalf behoort een plaats te hebben in iedere kinderkamer. Zij geneest de groote lijst vau huidziekten, die in de kindscheid ontstaan en met het opgroeijen van het kind in kracht toenemen. AALST, 21 April. Hoppe gewas 1887. Beste pluk fr.a Gewone pluk fr. 28 a 30 DIXMUDE. Per tiektolitor. 23 April. 16 April. Tarwe fr. Koggo Sukrioen Haver. Boonen. Aardappels Boter, de kilo 't stuk, 7 bekt. 1 45 Eieren, de 25. 1 40 0 - 8 - 2 07 Per 100 kilos. Zaaitarwe fr. Tarwe, nieuwe oude roode Rogge Haver Boonen. Boter/de kiio. Suikerijboon. rens. 10 - 2 59 1 81 1 50 ROUSSELARK 17 April. 18 a 2ft 0 - a a a 7 - a 2 07 a 1 41 a 1 40 a 2 59 1 81 1 50 24 17 50 a 15 a 15 50 a 18 a 7 50 a 2 40 a 24 50 a 25 19 a 23 18 - 15 25 16 20 8 50 2 70 Kooiz.-olie 100k. 50 a 50 50 Lijnz.-olie 100 k. 43 50 a 44 VEURNE. per 100 kilos. Tarwe fr. nieuwe Rogge Sukrioen Haver Boonen Erwten April, a 16 - 19 50 a 17- a 15 a 15 a 16 18 a 20 - 7 50 a 8 75 2 40 a 2 60 24 - a 17 a 23 - 50 - a 50 50 a 43 50 44 50 18 April. 20 50 a a a 17 - a 18 50 a 20 - 15 17 18 POPERINGHE. Per hekt. (middenprijs). Tarwe. Rogge. Haver. Aardappels Boter, de kilo Hoppe, 50 kilo 20 April. 15 80 11 50 BRUSSEL, 25 April. Tarwe, per 100 kilo, fr. 17 75 a 19 25, rogge 13 25 a 13 50, geerste 18 a 19 50, haver 13 a 15 LA VILLETTE, 26 April. Veemarkt. Er waren 2,079 ossen, 469 koeien, 198 stieren, 1,810 kalvers, 14,962 schapen, 4,311 vette zwyns. Verkocht; 1,925 ossen, 440 koeien, 187 stieren, 1,410 kalvers, 13,850 schapen, 4,240 vette zwijns: aan de volgende pryzen per kilo 1* kwal. 2e kwal, 3e kwal. Ossen, fr. 1 46 1 28 1 04 Koeien, 1 40 1 20 0 96 Stieren, 1 18 1 02 0 92 Kalvers, 1 80 1 54 0 90 Schapen. 1 94 1 72 1 52 Zwyns 1 18 1 14 1 10 Par hektolitar. Tarwe. fr. Rogge Boonen. Haver Aardappels Suikereien Boter, de kilo st. Eieren, de 25 Vlas, per 3 kil. 8 - 24 16 0 8 28 17 Par 100 kilo*. Tarwefr. Rogge Boonen. Haver Erwten. Aardappels "Boter, de kilo Eieren, de 25 BRUGGE. 28 April. a jg Wlasliandel. 21 April. a - a - a 0 - a - 6 50 a a 22 a 15 a a 8 50 25 27 21 April. 20 50 a 21 50 15 25 a 15 50 a 19 - 14 50 a 18 - a 7 50 a 2 a 1 30 a 15 50 19 9 50 2 40 1 40 KORTRIJK, 21 April. De zaken zyn weinig belangrijk te velde en de prijzen in 't algemeen worden doorgaans goed gehouden voor al de soorten. Wat er overblyft is weinig aanzienlyk en de werken te velde nemen overal de bovenhand. De eenige schoone dagan zijn gunstig; het opdoen van vlas gaat in goede voorwaarden vooruit. Langs de boorden der Leie is de werk zaamheid groot; het werk wordt fel voortgezet en de duizende werklieden zijn gebezigd aan de verschillige rootputten. De aflating der wateren der Leie, die eene schade van meer dan 100,000 fr. zal veroorzaken aan onze nijveraars en werklieden, zal insgelijks zeer gevoellyk zijn voor onze landbouwers. De rootingen voor 't oogenblik belet zynde door de aflating der wateren der Leie, zullen veel voortbrengers geen middel vinden om te verkoopen en onmiddelijk hunnen oegst te leveren. Ziedaar nog een gevolg van die aflating. De inwoners der steden en gemeenten gelegen langs de oevers der Leie klagen bitter over dien toestand en niet zonder reden. Blijft nu nog te weten of het weer gunstig zal blijven om de werkejn der rooting: goed voort te stuwen. BRUGGE. De verkoopingen zyn onbe duidend, de voortbrengste is zeer beperkt; het goede seizoen voor het vlas naakt zyn einde. De werken te velde zijn al alle kanten aangevat en weerhouden iedereen. De markt is weinig levendig. van den Notaris Arthur VANDEN KDlthilE te Pervyse. VRIJDAG 4" Mei 1888, 4 ure namiddag, bij sieur Hendrik Cavereel te Stuyvekenskerke, bij uitwinning van GEMEENTE STUYVEKENSKERKE. (nieuwe dorpplaats). KOORNWINDMOLEN met zijne roerende en draaiende werken, alsook twee aan- eenhoudende WOONHUIZEN, waarvan het eene dient voor herberg, genaamd Veurne- Ambachtmet stallingen en andere afhankelijkheden, met H. 0-34-00 c. erf, onder grond van gebouwen, Molenwal en Hovenierhof, bekend bij kadaster sectie B. n" 317l, 317m, 317n en 318a. Bewoond en gebruikt door den eigenaar Sr Hendrik Cavereelte weten den Koorn- windmolen met molenwal en uitgangdreef en het klein huis met hoveken daarachter tot 14 dagen na de beteekening van het toe- wijzigings-proces-verbaal, en het groot huis, zijnde de herberg Veurne-Ambacht met stalling en hof, tot 1 October naast. van de Notarissen liAIIEII IIEYDE le Lefringlie en FAICT te Oudenburg. Op DINSDAG 22» Mei 1888, om 3 ure namiddag te LEFFINGHE, in de Halve Maan, bij Germonpré van EE3ST HOFSTEDEKEN bebouwde Grond Welde en Zaailand te LEFFINGHE bij den steenweg van Oostende op Thourout. Gebruikt door de raedeëigenaars Auguste Van koutte en Virginie Hellynck, tot 1 October 1888 voor de gebouwen en de garzingen en tot het scheiren van den Oogst voor de zaailanden. van den NOTARIS WALTERS TE RI VM I DE. MAANDAG 30" April 1888, om 3 ure namiddag in de Rhetorica groote Markt te DIXMUDE, ■BOOMGAARD en ZAAILAND te CLERCKEN-dorp, nabij de nieuwe steen weg naar Woumenverdeeld in 3 koopen. Gebruikt door Honoré Ghyssaert. Aanslag met de geldtelling. Bij Uitscheiding van Bedrijf. IN ZARREN-DORP. WOENSDAG 2" Mei 1888, ten 1 ure juist namiddag, voor Carolina Verbanck en broeders aldaar, VAN SCHOONE ELASTIEKEN, Laken, Lijnwaden en veel andere Zomer en Winterstoffen (voor vrouwen, mannen en kinderen), Glas en Gleischwerk, Kruidenierswaren en alle de Menagiegoederen Door 't ambt van den Notaris PROOT te Woumen. KANTOOR van den Op DONDERDAG 3" Mei 1888, om 3 ure namiddag, in deiL&ïsiwOj Groote Markt te DIXMUDE, van" EENE VETWEIDE gelegen te KEYEM, groot 3 Hectaren 30 aren 70 centiaren, in gebruike van Pieter Maddelein te Leke. Seffens handslag. Ingesteld 7000 franks. van M°{" WANDER HEIDE te Leffiughc. DINSDAG 15" Mei 1888, om 2 ure namiddag, te OUDENBURG aan de Zandvoordebrug, bij Gustaaf Luca, TOEWIJZING i oonóZiiiiug -7~ en H. 0-G3-75 c. ERF te OUDENBURG en te SNAESKERKE (bij de Hagebrug). Bewoond door de weduwe Ver meire- Vanbelle. te OUDENBURG bij de Suikerfabriek van Snaeskerke. Gebruikt door de weduwe Vermeire en andere. LAND en GRAS te GHISTEL bij de Witte Brug. Gebruikt door Bremeersch en Kimpe, tot 1 October 1888, mits 380 fr. 's jaars. te GHISTEL en WESTKERKE, bij de Witte Brug. Gebruikt door dezelve tot 1 October 1891, mits 845 fr. 's jaars. te LEFFINGHE. Gebruikt door Vanmiddelem Westkerke tot 11 November 1888, mits 1050 fr. 's jaars. te ZEVECOTE. Gebruikt door Decroos tot 11 November 1888, mits 45 fr. 's jaars. Reclit van Samenvoeging. Nadere beschrijving zie affichen. Titels, plans en inlichtingen bij gezegden Notaris VANDER IIEYDE, te Leffinghe. ROYAL REMY'S styfsel, wordt nooit als in pakken of doozeu met fabriek merk {Leeuwenkop, geleverd. De verbruikers zijn dus verzocht alle losse styfsel te weigeren die man hun als ROYAL REMY zou willen verkoopen. Combat met de JASKAART en de Vloerbol op Zondag 29 April in den Breeden Steiger bij Ch. Leyre. Elk zeg het vooft: Jaarlijksche combat met. do VLOERBOL en smijting op het Piuimbard waarmede er met beide spelen een schóón koekebrood te winnen is op heden Zondag 29 April, om 7 ure 's avonds, in den Avenir bij de we Vanderhaeghe, Montanusstraat.

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude | 1888 | | pagina 3