TANDEN EMANUEL HUISMAN-AUGUST «aetefaïSSSr3sSffiSS3E-i- !i miiiib- II' I!» JT M. HKIKIS -ïiA-s szz&xtz tot 4 CO Te Pachten, Te Pachten, Te Pachten, Adolphe Van Thuyne, Bericht aan de liefhebbers. FILTER B(JHRI1\G Bernard Danvnck, Leening van kapitalen. Bericht. Polidoor Minne Modixmude. 9' Onfaalbaar Geneesmiddel Buikpijn en overlaste maag Aan de Landbouwers. Kolen en Cocks. Draineerbuizen, 5 fr.^7en JXdïr^" Be'-giÖ allee" blj d6D QitViDder= d&&td0°r i8betDit ite,8el Kunsttanden Brugge. G. Dekeyser-Selschotter, Eduard Mest iaën Wdkmude °6, Volledig gebit Brugge. Belgische Maatschappij S i-S S i5 g-1-3 3 I'S S-*!-elf ~D Te bekomen blj f; GEEN GRIJS HAAR MEERI f-g* i g-B g P'g.ë 5. s S,s s -g o p 8<f>£; sB-g 1.3- iï' E. 2 s2 S-1 srl sr§sie s 5* Q 8 sr om aanstonds in gebruik te komen, eon schoon en gerieflijk WOONHUIS staande in do Weststraat. laatst.bewoond door Af. Vandevoorde. *''01 "lichtingen men wendde zich bij Dixmude EN ABEELE" ^oordetraat ora. ?^?.8to"d8 in gebruik te komen, geriefelijk WOONHUIS, tot alles dienstig aSleJ°T?e West8,raat. laatst bewoond d M Kmile Vermeersch. Te bevragen by VANHAUTE-DELACAUW, Groote Markt, te Dixmude. een en oor aS-Mt0?Td^^ebruik te komen 00n schoon en WOONHmS dicht by de kerk /-AKKEN-dorpplaats zeer ionktien. Ziet te Zarren. °P dienstig voor alle te bevragen by .11™ w« Schot te. Kiekenstraat., 12, Dixmudo. - WISSEL-AGENT Aankoop on verkoop van Obligation en Aktiün op Staat, I'fovintie en Steden, Spoorwegen, Kool manen, Weerden op vreemde landen enz. enz. Uitbetaling van alle icelkdanige Coupons. Kleine en groote Kapitalen te bekomen non geringen intrest mits voldoende bezet. M. F. UESCIIEPPEK, Fotograaf, Statiestraat, DIXMUDE, lZ^!ttigJ de liefhebbers dat hy lessen in 1 otografie geeft en al de noodige toestellen met goed bereide glazen verkoopt. Men werkt alle dage van 8 ure s morgends tot 6 ure 's avonds. - Aftrekking van oude portretten en vergrooting huize aanvraag begeeft men zich ten Leerlingen worden aangenomen. de eenigste die het water zuiver en klaar maakt als kristaal en het eene uitmuntende aangename smaak geeft Te verkrygen by de w BLOMME-DOOLAEGHE, Lessenstraat te Dixmude. Tapijtsieri Huisschilder en Plafonneur, Weststraat, n° 13, DIXMUDE, maakt bekend dat er bij hem is toegekomen een schoone keus van nieuwmoden Meubelpapier, Schouwstukken, alle slach van Tapijten, Franjen en Stoorkoorden, Stoor- gewichten, Coutils voor matrassen, Wolle, Crin, Zeegras, Öanzepluimen, geschilderde Stoors, gemaakte Verwe, Amerikaansche Toole, eerste soort van Meubelwas, alsook een schoone keus van gemaakte Bloemen voor het versieren van kerken, Boucquets voor eerste Communie, leest- en trouw-boucquets, Most, Schietbioemen, enz. Men gelast zich ook met het vernieuwen van bloemkransen en verder alles wat dien stiel betreft. Hij gelast zich ook met het verslaan en nieuwmaken van matrassen en pluimen kussens. Die hem believen met hunne orders te vereeren, mogen zeker zijn van ter trouw gediend te worden. len allen tijde zijn te bekomen Kapitalen van 5000, 10,000, 20,000 fr. en daarbovon, inits bezet op onroerend goed en aan ge ringen intrest. Zich aan te bieden met Eigendomstitelenden kantoor» van den Deurwaarder (XAKYS, Noordstraat n° 40, te Dixmude. Bij DEPOORTER-SAMYN, Molenstraat 13, Dixmude, to bekomen allo slach van Kruideniers waren, beste kwaliteit in 't groot en in 't klein I of rooi. 32 (dubbel liter of stoop). Groote handel in Kaas, Gouda en Hollandschen te beginnen van fr. 1-50 de kilo enz. Beste Lijn- meel en Turksche Tarwe (maïs), 17 c. de kilo Aan vee1 minder prys per 50 of 100 k. De winkej blijft ook altijd voorzien van versche Boter en Liers, prys volgens de markt. By denzelven zijn er voortdurend te bekomen beste btoveholen aan^genadigen prys. Men levert te DIXMUDE, eerste soort van Klaverzaad, breed blad, steenklaverzaad, graszaad om woidé te maken, bijzondere soort van graszaad voor grasperken. Beetezaden lange geele (uitgroeiers aan 1 frank de kilo), beste soort van mengel- wortels.en halve franseho soikorbeeten mot roode rollet aan 1-50 frank de kilo. Pianf-orwetèn, lange en korto groeiers, boonekruid, zomervitsen lynkoeken, raapkoeken, lynmeel enz. Hij beveelt zich in de gunst van eenioder. Aan de Schoenmakers. DEKEYSER-CUFPEZ te Dixmude, Jnd dat e,r een Sroot assortiment van SSÏÏL U hem 'aromen zijn, van de grootste fabrieken van Engeland, Frankryk en Duitsch- land naar het laatste model dezer landenzooals mit ff ?*Veau vachett0. veaumarin, prunelle en k hl deren 6 knoP0n; voor mans, vrouwen -d® ®®r mÜ°® talryke kalanten te berichten, dat myn magazyn, met de opening van d5omeM®1*0®D, zal voorzien zyn van eene jtxotfia..on^antMinn» team m>»uwitrhed»D vintr tH* welke2i?k0a«»n ?arafols' En.?as> Wandelstokken welke ik aan zeer lage pryzeh zal afzetten, ja Verdof ÏV. aBe andere concurenten. Verders k&n men by my bezichtigen, een over groot assortiment PARAPLUIES. in zijde, ffÏÏÏ' I6 zy sat,nlaine 00z- alles naar de hiatste mode. Ik gelast my ook met het ver maken en overtrekken van parapluies en parasols zoowel in zyde, gloria, halve zyde als in satinlaine' Verhopende uw geëerd bezoek te ontvangen verzekeren 60 >poedi*e bedieDing tegen BALGPIJN voor de dieren. Indien peerden, koeien en kalvers, zoo hevig door balgpijn aangetast zyn dat zy op het punt zijn van te sterven, geef hun zoohaast 2 kapperglazen Elixir d'Anvers van M. F. X. Dk Beukelaer en m mm aan 5 minuten zijn ze geheel en ganich genezen. Dit middel heeft nog nooit gefaald. Hetzelve dient in géval dé mdag van het dier door hot gulzig eten zwaar overlast is. BIJ MENSCHEN is door dit Likeur zoo aangenaam van smaak oogenbliklijk genezen, met het innemen/van twee druppelglazen van dit zelfde Likeur. Proeft en niemand zal er nog willen zonder \r Uitmuntende drank aan voordeelige prijs. Vyftien medalien zijn dit Likeur om zijne beste hoedanigheden ten deele gevallen. LEI WEL OP dat g\j u niet laat bedriegen door de namaaksels en begeeft u naar den Uépól van de echte en ware Elixir d'Anvers bij Emile HOSTEN, Groote Markt, Dixmude. - wu f 'Jv ATX VIA AO V Ui l per wagon van 5,000 of 10,000 k. Trouwe en bediening. idige HENIUCA VALCKE, opvolgster van Retsin-Troost, binnen de stad Dixmude, laat weten dat zij voortdurend maakt en verkoopt Wassen Keersen van gewoon was en eerste kwaliteit Bougies, alsook Roeten Keersen, Wierook enz. Al wie zijne gebouwen, meubelen, oogst, vee, koopwaren, enz. wilt doen verzekeren tegen Brandgevaar, wende zich met alle zekerheid tot de Antwerpsche Maatschappij SECU RITAS de oudste en bost gekende van het land. Hoofd-agent te Woumen Alphonse DEGRAER-MARKEY. Vooraleer uwe aankoopen te doen van braamdraad en vlechtwerk voor afsluitingen gaat zien naar de prijzen buiten alle concu- rentie in den Grooten Paternoster, bij LELETJ- DEBACKER, Eessenstraat 17, Dixmude. Magazijn van ijzerwerk, baskuls balancen, enz. enz. Augusfe CAILLIAU-VANHERHEERJSCH te tVoumen, laat weten dat er by hem te bekomen ziin eerst a kwaliteit van INLANDSCHE KOLEN en COOKS k?in0gematlF 0 PrÜzen> Per wa&on of bij 't 100 m»g^Woume76gBtatiete Dilmude of iD CIMBNTTBQ-BLS in alle kleuren en teekeningen. SCHOUW- Eü POTHUIZEN, Refractaire Oventegels enz. FARRIER Paaphoekatraat n« IQ HUIS Eessenweg n* I i +++++-*■++ 4-tt^ Bijzondere Chirutgijns-Tandmeesters, gediplomeerd door de Belgische Gezondheids-Commissie en gebreveteerd bij koninklijk bestuit KORTRIJK, Moskroenstraat, 2 KORTRIJK kunnen geraadpleegd den mond aangaat de gevoelige en vriv„„„„„#s ponuunu gcouo piju gevoelen. iNiet LnJ.!D8C.-!2 ?ver.,,et ?eraak- de vlugheid, den duur, de onschadelijkheid der gevoeUoosUbr-'^nJr.1^"' "T"" ,Bai Dlet« gÖ e™ail,eepln/; ^chtzetting der ongeregelde tanden bij de kinderen van beneden d«fïïSF'1* V hol,e tanden, g nezing van pijngevende tanden. Bijzondere werkplaats voor het vervaardigen van tanden twaalf jaar. Behandeling en De gemaakte tanden en volledige gebijten worden ingezet zonder haken Senve™„Jï g?1Jt6n (8te,8el M' *eZen,mo^- ZlJ noodzaken geene uithaiing der wortelen en verwekken nóch pijn noch hinder Hel Vnan..^alken aard net ook parende dienen deze tanden tot het vermalen der hardste spijzen; de klank der stem A-l'df u ge> met het «choone trotseeren om zoo te noch door den vorm v» uci uai h0rinnken ze als nieuwe, volgens hun nieuw stelsel. Alle kunsttanden komende uit het Huis van M en Mm« Mhtrq .;;n I fr. 50 (de flesch) 9 fr. 5 O (de dubbele flesch) He NIEU1WE London (Kruidkundig Voortbrengsel) doet het grijs Haar na weinige dagen verdwijnen. Maakt 't Haar zacht en glansrijk. Belet het uitvallen en is geene verfstof. Eischt altijd in het mengsel het bruinhleurig Voeder der planten en kruiden. Te verkrijgen by F. Vermeersch-Nothê, Eessenstraat 9, Dixmude. le beginnen van 4 Let goed op het adres ST-JOORISSTRAAT, S, DE GEZUSTERS VAN CUYCK, Beerststraat, te Dixmude, laten de ouders weten dat zy KINDERSCHOOL Sm6? £®dur®nde de d*g0n dat er elders geen school is kinderen aanvoerden beneden de 10 jaar Pa ouders mogen verzekerd zyn dat hunne kinders zullen zorgvuldig en net opgepast worden. CH. BEUN-VANHECKE, Kiekenstraat EstaminetiSf-iWAofaas te DIXMUDE, Huis-, Rytuig- en Vérsierlngsohilder, alsook byzonder Glaswerker in lood volgens teekeninfi- maakt het publiek kenbaar dat er by hem te be komen zyn alle soorten van drooge en gewrevene koleuren zooals: sneeuwwit, zinkwit, loodwit geelen bruinen en groenen Ocker, groen, blauw nnHnnr?ör?0nt0rP00tU0. siccatif, lynzaadolie, potlood, ivoorzwart, sponsen, zeemvellen en al hetgene dat znnen stiel betreft, zooals glas bij n-' h®0?1 door de goede Hoedanigheden zyner waren en de genadige pry zen, de gunst van eenieder te winnen Arduin- en Marmerwerker, te Diitnude ™,?J?ne?ïhet publiek b0kend te maken dat zijn VOOFZlen is yan alle slach van monumenten en zerken voor kerkhoven mar- wïïln*B°UWtn 1D 1116111,611 en oaAr den patsten smaak, verders Doornijksch kalk SïïTTÏ r DooJrPiy'k80b0 zuilen op allé lengten breedten en dikten, peerde-, zwijn- en koelbakken, watergoten, borduren voor trottoirs, water- en citern- steenen, enkele en dubbele schorren, deksels met ringels voor aalputten landpalen, pissynen, tabletten voor muren püasters en duikers koeislieten, trapzuilen tabletten voor yensterphnten, binnen- en buiten muren, vloeren in basècles, ciment-vloeren, boter- tafels, vensterglas, glazen pannen, spiegels koolterre, tras, plaaster, ciment, pluimsteen en alle slach van werken in arduin en marmer heeft de eer zyne talryke kalanten te berichten'dat zyn magazyn, ter gelegenheid van het Zomer seizoen. voorzien is van eene groote en schoone keus nieuwigheden voor dit jaar zooals Parasols Kncas, Parapluies en Wandelstokken. Door zyne voordeelige pryzen en de onmogelijke concurrentie verhoopt hy meer en meer de gunst voor zyne artikels in zyde. gloria, halve zijde, satinlaine enz. alles naar de laatste mode. Hij gelast zich ook met het vermaken en overtrekken van parapluies zoowel in zyde, gloria, halve zijde als in satinlaine en verhoopt de gunst van eenieder te winnen. l« beginnen van SO fr. Let goed op het adres ST-JOORISSTRAAT, S, auvuu juci i«uueu. Amerlknansche Tandmeester Gediplomeerd door den Belgischen Gezondheidsraad, gebreveteerd ty Koninaim Mond zonder tanden. Mond met tanden. van algemeene ASSURANTIËN tegen BRANDGEVAREN Maaïsc5apPy verzekert tegen brand, het vuur des hemels daaronder begrepen, en dit aan zeer geringe premien, alle roerende en vaste goederen «geoogste vruchten, beestialen, enz. In leval van MIL" DaweinIichti"?0n te bekomen, met relieve zich te begeven by Hevos-Qualannens byzondere Agent, Weststraat, te Dkmude? estwaren knauwen en veilen, ZZZST™ -^GUST, kan men de hardst. et wel op het adres BRUGGE, 8, Sint-Joorisstraat, 8, BRUGGE. nM7/in^et ^Qisv^°dMö d"®^ES^ENSTRA^T David DEGRAER-HUYGHEBAERT, fabriekant^en^^jtoo^man in vitten ianknn^ff3 Publ'rk Wet®n dat> hÜ 00000 ^ooten SCHF STnv^m Uf11 00rste soort INLAND- öLHh SIOVEKOLEN en COCKS dewelke hii aan verminderde pryzen zal afleveren aan zgS "elieftaTfi0'""??11' op 8tati• naal' belietto. - Door de goede hoedanigheid zijner k°opware? 00 d0 matigheid zyner pryzen, ver hoopt h\j de gunst van eenieder te winnen. ï-c «.a ff J O O g g 0a 5»CW rj- O' g Cf j- p p 5' is J»-10 ap r*~ 5 r, p;- tO p Hg S £5 3 S O 7- u) C-i (t> o> S 0 ü?o g- O a_ t3 CP CD fQ S g-g ►g 8i 12 g a 9-ra P £1 i ?C p g-g .a-gig 1 o# o s v oil" 2r m c w c p O - - B et- O) M p ,a M 2 co It B tt - M - y, - 2. M a o x Oi zz 1rx. rr* I >0 ©ir- EL a 0 sr.7' e n o- m »a Scsop»'"® s S E P o p H to Cpr 2-B SsfL1" 0 S-'&jS'S ^r- m Bi0 p 0 0^ B c? 5, g p 9s o P P O p B 2

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude | 1888 | | pagina 4