Davidsfonds. Mededeeling. Nieuws uit alle landen. Handelsberichten. Aanbesteding. Venditie te Dixmude, Koopdag bij Faling 19 50 a 20 17 a 13 a 14 50 a 15 a 5 50 a 2 90 a 2 September, j 68 a 68 25 1 51 a 51 25 Groote Markt, bij d'herberg Gouden Mandeken. Maandag 9n September 1889, ten 2 ure juist namiddag, van schoone Huismeubelen en Menagie- goederen. Door 't ambt van den Notaris LAURENT PROOT te Woumen. KANTOOR OWBSSESLpsïL.Rlk.' Donderdag 12D September 1889, van den 1° Op Woensdag lln September 1889, van Menagie-Goederen, Gleiswerk, School- en kantoorbehoeften en kruidenierswaren. 2° Op Donderdag 26n September 1889, KOOPDAG STUDIE *rxmw&r eene luis', erlijka prijsdeeling, twee uren en half durend en vergeestigd door gezangen, gijm- naslieke oefeningen en tooneelstukjes. De ouders konden er hooren hooveel punten hunne kinders gewonnen hadden in de verschillige eonjpositien hoe dikwijls zij afwezig geweest waren van de school en de misse; hoeveel punten zij behaald hadden in gedrag en neerstigheid en boe groot hun vooruitgang geweest was. Goed gedrag en neerstigheid werden er eere aangedaan en beloond, zorgeloosheid en luiheid geschandvlekt en door het ontzeggen van belooningen gestraft. De zangen en tooneelspelen werden op eer.e voortreffelijke manier uitgevoerd. Die proclamatie heeft bewezen hoe groot de iever en de zorge zijn, welke de Zusters van het klooster en de 'katholieke onderwijzer M. Vande Walle aan den dag leggen om de schoolkinders ■wel te doen leeren, beleefd en gemanierd te maken en kristelijk op te voeden. M. Vande Walle hij neme hef niet kwalijk dat wij hem dezen verdienden lof toezwaaien - is een uitmuntend onderwijzer; eer. man vsn groote bekwaamheid die zijne lessen weet klaar en duidelijk te maken en zijne uitleggingen voigens den geest en do vatbaarheid der kinders te schikkeneen kristen, die zijn ambt van onder wijzer vervult uit plichtgevoel en wil de eere Gods, het welzijn des vaderlands en 't geluk van ouders en kinders bevorderen. Hoe jammer is het niet dat sommige ouders niet medewerken met hem, hunne kinders dikwijls te huis houden en zijne raadgevingen veronachtzamen De proclamatie werd bijgewoond door de heeren Schepenen, verscheidene leden van den Gemeenteraad en het Dischbestiar, de hearen Pastor en Onderpastor en andere priesters. Het Gemeentebestier en de Dischraad van Handzaeme begrijpen de gewichtigheid van een goed, vaderlandsch en kristelijk onderwijs, waarom zij geene moeite sparen om onze scholen te ondersteunen eD hun geerne bewijzeD hunner achting schenken. Wij bedanken ze daarvoor hertelijk. Op het einde der proclamatie nam de eerw. heer Pastor het woord. Wij wenschen dat hetgeen hij voorhield van de ouders onthouden en in werke gesteld worde. De geestelijkheid van Handzaeme toont dagelijks eene buitengewone bezorgdheid voor het onderwijs. Wij hopen dat zij hare loffelijke werk zaamheid met meerderen en meerderen goeden uitslag zal zien bekrooneu. Heden Zondag om drie ure geeft de heer DE BfïUCKER van Antwerpen eene voordracht in de zaal van den Katholieken Kring te Dixmude. M. De Beucker is een der voortreffelijkste sprekers van geheel het Vlaamsche land. Al de leden van het Davidsfonds van Dixmude en al de vrienden en voorstanders der Vlaamsche zaak uit onze omstreken zullen voorzeker er aan houden zijne voordracht bij te wonen. Komt maar op, vrienden van Vlaamsche moedertaal en Vlaam sche beweging 'k Kwam langs den Keyemweg gegaan En 'kzag daar een kasteeltje staan. Daar ik een hoedje droeg Was ik toch stout genoeg Om in 't gebouw te gaan En 'k was er wel ontvahn Eene schoone en prachtige zale was opgepropt van voortreffelijke burgers, brave ouders te zamen gekomen van geheel de streke om de luisterlijke uitreiking der prijzen bij te wonen. De hooge Raad Geheel vergaard Aan het begin Heer Casteleyn De schep'ns De Cloedt en Proot (Die zaten hoog en groot. Doch verre boven Van d'Kerkehove De heeren Bayaert en Depuydt Van Ov'r de Schelde kwamen uit. Decat en Vanbesien Die waren daar te zien Ook zaten 't, feest ter eeren De weerde dienaars 's Heeren. Om die plechtigheid die drie uren duurde te beschrijven, moet ik mij bepalen en eenen keus doen van stof: ik ben omtrent gesteld gelijk de wandelaar die in eenen lustigen hof treedt en schoone bloemen ziet groeien, hij zoude er geern vele plukken doch moet zich tevreden houden met een kapeeltje. Het bijzonderste stuk dat de kinders speelden, was den Feestdag van Baronnes Duvaldie eenen prijs van 1,000 fr. beloofd had voor de beste zende die op haren grond gewassen was zoo deed, zij om volgens haren rang dezen (jacr te vieren. De verschillige gebuurvrouwen brachten hunne voortbrengsels op theater 't was geestig en verzettig die eenvoudige boeremeiskens de eene vlas, de andere koorn of lijnwaad te zien aanbrengen en bij Mevrouwe te pleiten dat zij de belooning verdienden. Zij waren al pruttig aan gedaan Eene, Wanne genoemd, stond met een kort jaksken en cornettemutsken aan juiste gelijk de groenselwijven die van bij Nieuport ter markt van Diksmuide gaan. Zij kwam met eene aaodeop: zeker ging zij den prijs van 1,000 fr. mogen opstrijken en de balans helde reeds groote- lijks ten haren voordeele, toen al met eens er op de deure geklopt wierd van zekere Sophie die riepMevrouw, stasta de prijs is aan mij Wanne rees uit omdat hare kans begon te waggelen. En inderdaad deze laatste bracht een eenTg dochterken aan de Baronnesse terug dat sedert laDg weggedoold was. 't Was 't liefste geschenk dat men haar kon geven en met een parige stemmen won zij de belooning. Het stuk was wonderwel gespeeld, en voDd uitermate veel bijval in de vergaring. Dan kwam de vergelding van een jaar arbeidens. Daar waren prijzen bij de voere. De lezer zal zeggen welk voer? Zeide ik een voer zoo groot of dat twee Veurnambachtsche peerden trekken kunnen. Een Heer van langs de zee zou uitroepen Verduiveld! dat is zotteklap! Maar 'k zal zeggen om niet te liegen zooveel of dat een ezelken van Lombartzyde voortkrijgen kan. Als man den rijkdom, de schoonheid en 't groot getal der belooningen beschouwt, mag de Herder van Keyem in der waarheid uitroepen. 'kKunnen ik. toogt dat gij kunt! Ten slotte dezer luistere plechtigheid stond de achtbare Pastor der parochie recht, en sprak omtrent in dezer voege Er was eens een land bouwer, die met zijnen pacht naar den proprietaris ging en hij moeste 's noeus blijven om te eten De gastheer schonk een eerste glas wijn en zegde Vroman (dit was zijn naam), wat zegt gij daarvan?» De boer antwoordde Mijnheer 't is eerste klas. De flessehe wierd geledigd en de hertelijke grondeigenaar deed eene nieuwe halen. Wat zegt óij van dezen? sprak hij. Hij en moet niet gebofd zijn, zegde de man, hij prijst zijn zeiven Achtbare Heeren en Damen, na dit luisterlijk feest bijgewoond te hebben, mag ik ook zeggen dat dit gesticht niet moet geprezen worden de voortgang dien 250 kinderen doen in de deugd en wetenschappen, benevens deze schoone spelen prijzen het, en toonen dat het vertrouwen verdient van alle vaders en moeders. Ik schep een' zoete vreugd En 't doet mijn herte deugd Dat mijn geboorteland Zulk' schole kreeg tot stand En 'k love en dank den Heer Van wien die gift komt neêr. Den 3 September laatst had de jaarlijksche vergadering der Noordwateringe van Veurne plaats. Do eerste zake van 't order van den dag was de benaminge van een lid der regie of bestier in ver vanging van M. Ollivier overleden. De groote gelandden die katholiek gezind waren hebben hunne stemme gegeven aan MM. Raimond De Groote, grondeigenaar te Dixmude; August Kempyuck, schepen en grondeigenaar te Nieuport en Arthur Verhaeghe, grondeigenaar te Gent. Deze drie namen, na getoogd te zijn aan de bevoegde overheid, worden voorengesteld aan Z. M. den Koning, dia er één van uitkiest als lid van het bestier. De liberalen hebben, ofwel een wit brieftje gegeven, ofwel gestemd voor jufvrouw Clemence Cuveüer??? 't Moet zijn dat zij geene andere kandidaten hadden. Door deze stemming is de meerderheid katholiek geworden. Verscheidene wijzigingen aan de standregals der wateringen zijn kenbaar gemaakt geweest maar de veranderingen zullen tot de naaste jare uitgesteld worden, opdat ze iedereen met zorgvuldigheid zou kunnen over wegen. De Nijverh6iilsdekoratie van 2e klas is verleend aan Valen:n Crombé, brouwersgast te ReniDgheLouis Tempelaere. mekaniekmaker te Cortemarck, en Philip Vanhove, meestergast te Leke. Uitslag van den Grooten Landbouw- prijskamp van Iiorlrijk. De volgende prijzen zijn aan de tentoon.-tellers onzer streek gegeven waarvan de toog de volledigste en de merk- weerdigste is voor do Boter 1° Boter van melk (48 tentoonstellers). 3de prijs. K. Morlion, Pollincliove; 4de id., Borgonie, Pervyse. Eervolle melding, Quatannens, Eessen. 2° Boter van room (32 tentoonstellers). 2de prijs, Borgonie, Pervyse; 3d9 id. Vermeesch. Veurne; 4de id. Declercq, Pervyse 5de id. Vanoverschelde, Eessen; 6de id. P. Godderis, Pollinchove. Zekeren heere Orhan heeft, op de eigen dommen van Mevr. Calmeyn in eenen dag 204 keuns geschoten of één op 3 minuten tijds, schrijft men uit Adinkerke. 't En is dan niet te verwonderen dat er van langsom meer pensjager worden. Vijf fraaie menschen uit de omstreken van Dixmude, allen neven of kozijns, zullen eenen eisch doen om bezit te nemen van eene erfenis van 14 millioen die sedert veertig jaren onverdeeld bleef liggen. Er is een doopakt noodig om de fortuin te kunnen erven van noomdie suiker nonkel heette Catteau en was geboortig in den Fransehen tijd als de hoeken van den burgerstand maar onregelmatig gehouden werden. De gazetten schrijven dat de schatrijke Catteau op zee gestorven is en dat zijne moeder in 1864 te Gent overleed in de 80 jaren oud zijnde. 't Ware te wenschen dat die fortuin zijnen rechten wegvonde. Maandag avond, ten 8 uren, is er te Rumbeke nen ongeluk gebeurd. M. Holvoet, beenhouwer te IJper, had vergeten te veranderen van trein te Rousselare; te Rumbeke wilde hij afstappen vooraleer den trein stille stond. De onvoorzichtigheid had de beweenelijkste gevol gen. M. Holvoet is gevallen, en zijn rechter been wierd beneden de knie afgesneden. Naar 't hospitaal gedregen, hebben de heeren doctors Mahieu, vader en zoon, de reste van het been afgezet. Ontzettende ramp te Antwerpen. De kardoezenfabriek van Austruweel, eene gemeente palende aan' de Noordelijke grens van Antwerpen (kant der dokken), is gesprongen, Er zijn dooden (het getal is nog niet gekend) en 1,000 gekwetsten. Ten gevolge der werkstaking van de dok werkers te Londen kunnen de Oostendsche vischhandelaars ook bijna geen zalm verzenden, die hen meest van Londen moet toekomen. Na de peerdenfeeste van Elverdinghe, waar veel peerden aan goede prijzen verkocht werden, is een ongeval gebeurd; op de kassei fusschen Brielen en Elverdinghe werd een peerd door den tram getroffen en op den slag gedood. Het ongeluk is, zoo het schijnt, aan de onvoorzichtigheid van den leider toe te schrijven. - Op de hofstede van Frans Maanhoudt, te St-Kruis, is ter wereld gekomen een jong zwijntje hebbende 8 pootjes, 2 steertjes, 2 samenhoudende lichamen, een kop en twee tongen. SSet liet meeste genoegenLeuth. 29 April 1888. Met het meeste genoegen ver haast ik mij de deugdelijkheid uwer Zwitsersehe Pillen Hertzog van Parijs te prijzen, mijn borst- zeer, mijn hoest en brakingen zijn verdwenen daarenboven hebben zij mijnen zoon vau eene zeer lastige verkoudheid genezen; aan ons beiden hebben zij eenen eetlust teruggegeven dien we nooit gekend hadden. (Handteeken gewettigd.) Yrouw We Opden Camp. Aan M. Pelerin, apotheker, 12, Schildknaap- straat, Brussel. Rond elke doos eenen band ter waarborg met het handteeken van M. Pelerin. 't Heeft Zondag avond gebrand te Vlamer- tinghe op het hofstedeken van Pieter Krukke. Schure en huis zijn in assche geleid. De schade was door verzekering gedekt. SS. Drocsbeke, Chirurzijn-Tandmeester, Wolvengrachtstraat, nr 59, Brussel, kan geraads pleegd zijn te Dixmude. den eersten Dinsdag van elke maand, in het Hótel de Casino van 9 ure 's morgens tot den middag. gF* Bij gebrek aan plaats zijn wij verplicht verschillig nieuws weg te laten. g cld Burgerstand der stad Dixmude. a GEBOOKTEN. 30 Oogst. Jan Parmentier, zoon van Henri en van Silvia Baert (Weststraat). 2 September. Anastasia Rosseeuw, dochter van Leo en van Maria Dewulf (Drooghof 2 id. Madelena Denduyver, dochter van Aloies en van Yalentina Desouter (Molenstraat). 4 id. Ivonna Devos, dochter van Eugeen en van Emilia Quatannens (Weststraat). 5 id. Gabriël Deschodt, zoon van Isidoor en van Stephania Decorte (Eessenstraat). Huwelijksafkondigingen. 1 September. - Jan Baptist Jacques, jongman, koopman, oud 29 jaren, geboren te Thonne-la- Long en gehuisvest te St-Gilles, met Alida Emilia Maria Adolfina Mareels, jonge dochter, zonder beroep, oud 20 jaren, van Dixmude. 1 id. August Dolphen,' jongman, broodbakker, oud 23 jaren, geboren te Lampernisse en wonende te Eessen, met Alida Maria Aiidorus Hosten, jonge dochter, zonder beroep, oud 26 jaren, van Dixmude. OVERLIJDENS. 1 September. Seraphina Monica Vieubled, kantwerkster, oud 73 jaren 5 m. 2d., van Dixmude, ongehuwde dochter van wijlen Jan en van wijlen Joanna Sinave (Kleinendijk). 3 id. Valeer Oscar Deswaene, oud 10 dagen, zoon van Karei en van Rosalia Vandehbussche (Weststraat). HOLLOWAY's PILLEN. De Groote Vereischten. Niemand zal de bewering ontkennen, dat voor menschen genot en geluk zuiver bloed en eene gezonde maag, onder de eerste vereischten moeten gerangschikt worden. Beide kunnen veilig en onkostbaar door deze uitmuntende Pillen verkregen worden die zacht op het zwakste lichaam werken en geenen geweldigen schok aan het gevoeligste gestel veroorzaken. Holloway's Pillen zijn bewezen in staat te zijn om stelselmatig te werken op zulke ziekten, die van ouder op kind overerven, die dikwijls de schoonste vooruitzigten bederven en eene bestendige zwaarmoedigheid over de jeugd werpen. Deze Pillen zuiveren zoowel de vaste bestanddeelen als de vochten des iigchaams, en door deze heilzame handeling wekken zij ieder orgaan op om op eene natuurlijker wijze deszelfs bijzondere werking te volbrengen, en geven iedere zenuw de kracht tot het volvoeren van hare eigene plicht. AALST, 31 Oogst. Per 50 kilos. Hoppe gewas 1889. Beste pluk fr. 50 a 60 Gewone pluk fr. 42 a 50 DIXMUDE Per hektolitcr. 2 September. Tarwefr. 12 07 a 13 10 Aardappels Boter, de kilo - 't stuk, 7 hekt.. 2 09 a Sieren, da 25. 1 a 2 99 a 9 3 24 2 27 2 10 a 2 20 KORTRIJK. 26 Oogst. 26 Oogst. a - 0 a 2 71 a 1 90 a 2 a 0 - 3 11 2 18 0 - Per 100 kilos. Koolzaad-olie fr 64 a 64 50 Lijnzaad-olie 51 a 51 25 Wee. Ter markt waren veerzen, 47 stieren en 38 ossen, kocht148 koeien, 136 veerzen, 27 ossen. Markt levendig, prijzen in daling. ROUSSELARE. Per 100 kilos. 3 September. 182 koeien, 163 Er zijn ver- 38 stieren en 17 50 13 50 6 3 27 Oogst. a Zaaitarwe fr Tarwe, nieuwe oude roode Rogge Haver Boonen. Aardappels Boter, de kilo. Suikerijboon. 14 50 a Viggens. 27 a 32 Koolz -olie 100k. 69 a Lijnz.-olie 100 k. 50 a 51 VEURNE. per 100 kilos. 28 Oogst. Tarwe fr. 17 50 a 19 BRUSSEL, 4 September. Tarwe, per 100 kilo, fr. 17 a 18 -, rogge 12 50 a 13 geerste 16 a 19 haver 14 a 17 LA VILLETTE, 5 September. Veemarkt. Er waren 2,589 ossen, 643 koeien, 238 stieren, 1,319 kalvers, 16,391 schapen, 5,023 vette zwijns. Verkocht 2,325 ossen, 584 koeien, 221 stieren, 1,148 kalvers, 14,790 schapen, 4,980 vette zwijns aan de volgende prijzen per kilo 1® kwal. 2e kwal, 39 kwal.. 19 - a 21 50 18 50 a 19 13 - a 13 50 13 a 16 50 20 a 4 - a 6 2 90 a 3 14 75 a 28 - a 30 68 a 69 50 - a 54 4 September. 17 - a 19 - Ossen, fr. 1 48 1 30 1 18 Koeien, 1 42 1 20 1 02 Stieren, 1 22 1 14 1 02 Kalvers, 1 90 1 70 1 50 Schapen. 1 92 1 70 1 40 Zwijns 1 40 1 34 1 30 POPERINGHE. Per hekt. (middenprijs). 6 September. Tarwe. Rogge. Haver. Aardappels Boter, de kilo Hoppe, 50 kilo P*r hektolitar. Tarwe fr Rogge Aardappels Suikereien Boter, do kilo st. Eieren, de 25 15 35 10 75 8 5 50 2 75 40 a BRUGGE. 7 September. 10 - a 0 - 5 - 26 24 0 6 32 25 30 Oogst. 15 30 11 8 50 5 50 2 80 a 31 Oogst a 7 25 a 4 50 a 24 a 22 a 0 6 32 24 y, Per 100 kilos. Tarwo Rogge Boonen. Haver Erwten. Aardappels Bot,ar. de kilo Eieren, de 25 IJPER. 7 September. fr. 17 75 a 12 75 a a 5 a 2 70 a 2 10 a 18 75 13 25 19 a 13 - a 6 3 - 2 30 I 24 Oogst. 18 75 a 18 75 12 75 a a a 16 a 5 50 a 2 90 a 2 10 a 13 50 14 25 13 16 50 6 50 3 10 2 30 VERLICHTING STADSLANTEERNEN. De liefhebbers die genegen zijn de levering te doen der PETROL-OLIE (Amerikaansche) noodig voor al de Stadslanteernen van 15 September 1889 tot 15 September 1890 worden verzocht hunne schriftelijke offers in de bureelen van het Sekretariaat te bestellen tegen Vrijdag1 13 September aanstaande, om 11 ure 's morgens. De offers moeten gedaan worden per kilo. van den Solaris DE BS64EWE86E, te Veurne. 4 ure namiddag, te NIEUPORT, in de zaal van 't Vredegerecht, van e m e e ij 1 e £4 e y e HERBERG-SLACHTERIJ den Os, met Stalling en H. 0-05-10 cn Erve en Hoving, wijk B, nr 415, oost aan de Doodepeerden- straat. Slechts ingesteld fr. 1,500. Bewoond en gebruikt door de echtgenooten De Schoolmeester-Hongenae, tot 1 Mei 1890, aan fr. 80 's jaars, boven de openbare lasten, Lastboek en eigendomsbewijzen bij ge noemden Notaris DEBRAUWERE. KANTOOR Deurwaarder AE3SEEBDIJT le Dixmude. om 1 1/2 ure namiddag, te DIXMUDE, Weststraat, ten huize van Eduard Leyre, Met komptante penningen en verhoog van 10 p. om 2 ure namiddag, te BOVEKERKE- dorpplaats, ter herberg bewoond door Robert Deprez en ten zijnen verzoeke, bi] uitscheiding van bedrijf van zeer schoone gezaagde en ongezaagde HOUTWAREN, bijzonderlijk dienstig voor wagenmakers en timmerlieden. Notaris VA.HDEtt SSEYDE, EefTinglic. INSTEL, Maandag 30Q September en OVERSLAG, Maandag 7U October 1889, om 2 ure namiddag te LEFFINGHE, in de Groene Poort, bij J. Jansensvan I. HUIS, in Leffinghe-dorp op grond dei- kerk. Lest bewoond door We Wackenier, thans ledig. II. H. 6-29-70 LAND en GRAS te Leffinghe en Wilskerke. Verpacht aan L. Goderisvoor 12 jaren, integaan 1 October 1889, A 625 fr. 's jaars boven de lasten. HI. H. 0-43-50 LAND te Leffinghe bij 'tdorp.Gebruikt tot 1 October 1889 door We Debever. En IV. H. 0-65-50 LAND te Leffinghe, bij 't Mechelhof. Gebruikt tot 1 October 1889 door H. Mares. Met gewin van 1/2 inslelpenning

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude | 1889 | | pagina 3