QthsacpDtDPa aasaia VOLKSFOTOGRAFIE TAMDEV M. H. Lümmerzheim en Comp. V EK IP M. MEIER Venditie bij Rechtsmacht Woonhuis met Peerdesmis Houthulst - Kermis. Volksvermaken. Bericht. Te Pachten, Te Pachten, Te Pachte of te Koope. Bericht. Leening van kapitalen. Adolphe Van Thuyne, In den Grooten Bazar Biljart - makerij. Belgische Maatschappij Afspanning de Trommels Onfaalbaar Geneesmiddel ij 11 en overlaste maag Buikp Portretten, Groepen, Gezichten, Gehouwen Maandag 9n September, om 2 ure namiddag, ten huize lest bewoond bij Auguste Opsomer, ter herberg Veurnambacht, Weststraat te DIXMUDE, van Meubels, Menagie-goederen, Herbergsgerief, Paard, Voituurkar en Tilburij. Alles in beslag genomen op, tegen en ten laste van gezegden Opsomer. Comptant en zonder verhoog. Gemeente BESSEU. Dinsdag 10Q September 1889, te EESSEN, langs de Pluimstraat, ten ver zoeke en in behoeve van Aimé en Henri Roelens, Venditie van Taillie-Snoei, en Sparrebussehen, Aalpomp, Aalbakken, Spaden, Greepen, Vorken en ander Landshalaam. Voorts H. 2-70-00 e. Aardappelen, en H. 0-22-00 c. Beeten. De vergadering ter hofstede, om 2 ure namiddag. Gewone voorwaarden en betaalbaar ten kantoore van EMILE VA1V DROMillE, te Eessen. Openbare VERKOOPING van een te Dixmude. Men laat weten dat er te rekenen van den tienden September 1889, GEBRAND KALK zal te verkrijgen zijn aan den kalkoven, staande te Eessen, langs den steenweg van t Roggeveld naar Wercken. Ten allen tijde zijn te bekomen Kapitalen van 5000, 10,000, 20,000 fr. en daarboven, mits bezet op onroerend goed en aan ge ringen intrest. Zich aan te bieden met Eigendomstitelen ten kantoore van den Deurwaarder CLAEYS, Noordstraat n° 40, te Dixmude. Roeten en Wassen Keersenmakerij Hip. VIAENE-MARKEY, Weststraat n° 76, TE DIXMUDE, Dixmude, Noordstraat, Dixmude. SCHRIJN- en MEUBELMAKERIE. 5?» o SLs*3 tr ■o -1! a-S a^Ja a s 11^ i1 te Wondelgem, bij Gent. Volledig gebit te beginnen van 80 fr. IïENRICA VALCKE, opvolgster van Retsin-Troost, Kiekenstraat n° 17 Dixmude, laat weten dat zij voortdurend maakt en verkoopt Wassen Keersen van gewoon was en eerste kwaliteit Bougies, alsook Roeten Keersen, Wierook enz. Bericht aan de Schoenmakers. Opening1 van eenen Kruidenierswinkel. GEEN GRIJS HAAR MEER I Engelsche speciale Baard-Tinctuur. tegen BALGPIJN voor de dieren. BIJ MENSCHEN is door dit Likeur zoo aangenaam van smaak oogenbliklijk genezen, met bet innemen van twee druppelglazen van dit zelfde Likeur. Oorlog" aan de koolzaadpaliën. e-srs 3" 8 U'O I fKVAKTTOOIR, van den Deurwaarder CLIEVS, Ie Dixmude. Op MAANDAG 16° September 1889, om 4 ure juist namiddag, ter herberg bewoond door sieur Jules Devos in de Statiestraat te Dixmude, zal de Notaris Valcke, te Dixmude openbaar te koop aanbieden Een WOONHUIS met Peerdesmis en afhanke lijkheden en 1 are 55 centiaren erve te Dixmude, bij de Noord- of Beerstbrug, bekend bij kadaster sectie A, nummer 329; palende noord en west mijnheer Robert Van Woumen te Dixmude en nog west de heeren gebroeders Paret te Dixmude zuid den heer doktor Delahaye te Dixmude en ten oosten voorhoofdende op de Noord- of Beerst- straat. Gebruikt door sieur Pieter Annothé tot 15 Maart 1890, mits 200 franks bij jare boven de lasten. Met tusschenkomst van meester S'root Notaris te Woumen. Titels en voorwaarden berusten ter Studie van den Notaris Valcke te Dixmude. KERMIS-DONDERDAG, 12 September 1889, om 5 ure namiddag, PAARDENLOOPSTRIJDEN. 135 fr. prijzen. KRAKEBOLLING op heden Zondag den 8 September ter herberg 't Zwaantje, bij Aloies Castelein, langs de Woumen-kalsijde. Goed vr zet en lekker bier. Een schoon en gerieflijk WOONHUIS staande in de Stovestraat (op den hoek) dienende voor PEERDESMIS, Slotmakerij of Timmermans winkel. Voor alle voorwaarden zich te begeven ten bovengemelde huize n° 12. Een schoon en gerieflijk WOONHUIS, staande in de Weststraat te Dixmude, dienstig voor winkel, thans gebruikt door de We Candaele om aanstondsin gebruik te treden. Voor de voorwaarden vervoege men zich bg M. Baert-Van Ackere, Groote Markt te Dixmude. Een schoon en gerieflijk WOONHUIS staande in de Noordstraat n° 14 te Dixmude, thans gebruikt door den heer Francis De Ceunynck tot 1 October 1889. Voor de voorwaarden vervoege men zich bij A. BEVER - VEREECKE, Noordstraat te Dixmude. Bij DEPOORTER-SAMYN, Molenstraat 13, Dixmude, te bekomen alle slach van Kruideniers waren, beste kwaliteit in 't groot en in 't klein Petrool, 33 (dubbel liter of stoop). Groote handel in Raas, Gouda en Hollandschen, te beginnen van fr. 1-50 de kilo enzBeste Lijn- meel en Turksche Tarwe (maïs), 16 c. de kilo. Aan veel minder prijs per 50 of 100 k. De winkel blijft ook altijd voorzien van versche Boter en Eiers, prijs volgens de markt. Bij denzelven zijn er voortdurend te bekomen beste Stovekolen aan genadigen prijs. Men levert ook per wagon van 5,000 of 10,000 k. Trouwe en spoedige bediening. Schilder en koopman in Kruidenierswaren, gemaakte en ongemaakte Verfwaren, MAGAZIJN vati verfwaren, terpentijn, siccatif, potlood, ivoorzwart, borstels, sponsen, zeemvellen, oliën, korken, kranen, bierklaarsel enz. Alsook Was, wassen en roeten Keersen. wassen beeide- kens, wasdraad, bougies, nachtlichten, wierook enz. Aan gematige prijzen. Kiekenstraat, 12, Dixmude. WISSEL-AGENT Aankoop en verkoop van Obligatiën en Aktiën op Staat, Provintie en Steden. Spoorwegen, Kool mijnen, Weerden op vreemde landen enz. enz. Uitbetaling van alle welkdanige Coupons. Kleine en groote Kapitalen te bekomen aan gerinkel» intrest tnits voldoende bezet. Alwie zijne gebouwen, meubelen, oogst, vee, koopwaren, enz. wilt doen verzekeren tegen Brandgevaar, wende zich met alle zekerheid tot de Antwerpsche Maatschappij SECURITAS de oudste en best gekende van bet land. Hoofd-agent te Woumen Alphonse DEGRAER-MARKEY. SINT CRISPINUS HUIS. VAM ISOTTIE3Ë -ÏIGE M Gustaaf DEKEYSER - CUFFEZ te Dixmude, maakt bekend dat er een groot assortiment van Tigen bij hem ingekomen zijn, van de grootste fabrieken van Engeland, Frankrijk en Duitsch- land, naar het laatste model dezer laDdenzooals in leer en veaumat, vachette, veaumarin, prunelle met elastique en met knopenvoor mans, vrouweu en kinderen. EUGÈNE BARBIER, te Pervyse, heeft ten allen tijde TE KOOP nieuw opgeschikte Biljarts in verschillige houtsoorten met caoutchouk-banden naar 't laatste sijsteem. Biljart-billen, Biljart-laken en coupons voor herstellingen, Queus en Pommeransen, alsook rondeelen voor pommeransen aan te stellen. Prijzen buiten alle koncurrentie. Herstelling en verbet S ing van oude biljarts. DER VEREENIGDE EIGENAARS. Voor verzekering op vaste premien tegen brand (daaronder begrepen het vuur des hemels) alle roerende en onroerende goederen, ingeoogste vruchten, beestialen, meubelen, enz. In geval van brand wordt de schade aanstonds betaald. Het kapitaal der maatschappij beloopt tot 5,ooo,ooo franken en eene voorzorg van 3,ooo.ooo franken. Voor verdere inlichtingen men begeve zich bij Itaert-Van Ackere, bijzondere agent en koopman te Dixmude. O O CD P- pr o o CD P 2? CD* CD B <jq CD o S-B gL *S P P CD* S-ro t? P K CD CD 2 5 3 tg o 2: CD B cB B B B N S3 O p fL S3 1 CD CD e V s H O Sm tl B o s/3 K W w SS M W B W B O Q B JZ Fm P O T3 cö 1 O fci £-• c 5^3 ^3 a a 0 O -e 4=. rr3 CO o a 2 Q 2 o a 43 o ^3 3 bo bC Öi-Q 5 5 05 Vfc» .&D VS 05 cö Pl bC Ch .jM O K a 3 -o CQ "PA T3 u C3 in geteerd Karton of Asplialtpapier STELSEL Bijzonder geschikt voor daken van WERK HUIZEN, MAGAZIJNEN, SCHUREN, STALLINGENMOLENSSERREN, AFDAKEN. HOOI- en STROOIMIJTEN, OVERDEKTE MESTPUTTEN, enz. Deze daken kosten de helft minder dan alle andere daken en worden door kontraht gewaarborgd. Voor alle inlichtingen te bevragen in de fabriek van M H. LUMMERZHEIM en Cie te Wondelgem, bij Gent. Kunsttanden te beginnen van 4 fr Emanuel EBiiisnean-lugnst, Amerikaansehe Tandmeester, woonachtig in de Sint-Jooris- straat n° 8, te BRUGGE, zal voortaan regelmatig te raadplegen zijn te Wenrne den tweeden en vierden Woensdag van iedere maand van 10 1/2 ure voormiddag tot 3 1/2 ure namiddag, in de Pannestraat n" 32, te Veurne. Te Thourout den eersten en derden Vl'oensdag van iedere maa^d van 9 ure 's morgends tot 's noens, in de Lichterveldestraat n° 19 bij M. FelixNolf-Sans, te Thourout. Li. A'ande Walle, huidenvetter en leertouwer Weststraat te Dixmude, maakt bekend dat er bij hem te bekomen zijn Leerzeschachten, Voor voeten. alle slach van man-, vrouw- en kinder tigen, in Veaumat, Veaumarin, Vachette, Prunelle met elastiek en met knopenalsook nieuw amerikaansch Gitszwart,, nieuwe soort van Blink en verders al de artikels noodig zijnde voor de schoenmakerij. Alles eerste kwaliteit van koopwaren en aan zeer voordeelige prijzen. Bij den zeiven Koopwaren van eerste kwaliteit aan zeer gematige prijzen. Hij beveelt zich in eenieders gunst. t fr. 50 (de flesch 3 fr. 50 (de dubbele flesch &»e 1IË(]W£ London (Krudhundig Voortbrengsel) doet het grijs Haar na weinige dagen verdwijnen. Maakt 't Haar zacht en glansrijk. Belet het uitvallen en is geene verfstof. Eischt altijd in het mengsel het bruinhleurlg Poeder der planten en kruiden. geeft de natuurlijke kleur terug, droogt spoedig, en verft zelf niet bij het wasschen. Prijs 3 franken. Te verkrijgen bij weduwe Vermeersch-Nothê, Eessenstraat 9, Dixmude. Indien peerdon, koeien en kalvers, zoo hevig door balgpijn aangetast zijn dat zij op het punt zijn van te sterven, geef hun zoohaast 2 kapperglazen Elixir d'Anvers van M. F. X. De Beukelaer en in min dan 5 minuten zijn ze geheel en gansch genezen. Dit middel hoeft nog nooit gefaald. Hetzelve dient in geval de maag van het dier door het gulzig eten zwaar overlast is. Proeft en niemand zal er nog willen zonder zijn. Uitmuntende drank aan voordeelige prijs. Vijftien medalien zijn dit Likeur om zijne beste hoedanigheden ten deele gevallen. LET WEL OP dat gij u niet laat bedriegen door de namaaksels en begeeft u naar den iiépót van ue echte en ware Elixir d'Anvers bij Emile HOSTEN, Groote Markt, Dixmude. Weg met kaf en schrooling, geen fermte of gedroogd gras meer in de bedden 111! Geheel wel mijn opperbeste vriend maar waarop dan geslapen? O weet gij het nog niet?Bij vrouw Julie Acicet-Schallier, Weststraat, n° 33 TE DIXMUDE, in het, grootste magazijn der stad, waar men zoo goedkoop do schoonste Stoelen en Spiegels koopt kan men tegenwoordig koopen eene schoone goedé en w elgema&kt e wiutvcis aan den kleenen prijs van 23 fr.het hoofdeinde aan 5,90 fr., ofte wel eerste klas van wol aan 3,o0 fr. de kilo. Niewe wolle uit den Argentina 1» kwaliteit aan 1.25 fr de kilo 2e kwaliteit 1,20 fr., 3" kwal. 75 c. Zeearas Y soort 40 c 2» soort 20 c. - Levende pluimen l,7o tr. de kilo; opgemaakte kussens in tijke en goed gevuld met pluimen aan 4 fr. het stuk. Sapristi! schudt maar al da kafzakken uit en wendt u maar bij Julie Acket-Schallier, gij zult er schoone zuivere en goedkoope slaping kunnen koopen. Bij mijn groot assortiment van Schoenen, koom ik uit Parijs te ontvangen de reeds vermaarde Caoutchouc Schoenen aan de laagste prijs mogelijk te beginnen van 2,50 tot 3,50 fr. Verders alle slach van Schoenen te beginnen van 1 fr tot 15 fr. het paar. Vrije ingang zonder verplichtingen of ondank. Vrouw Acket-Schallier, BIJ" "VION -VAN EECKHOI7TTE, TE ROUSSELARE VISIETKAART aan 10 fr. en ALBUMKAART aan 18 fr. de dozijn. yst e ?a M fVT cr 1 te Bijzondere Chirurgijns-Tandmeesters gediplomeerd door de Belgische Gezondheids-Commissie en gebreveteerd bij koninklijk besluit KORTRIJK, Moskroenstraat, 2 KORTRIJK kunnen geraadpleegd worden alle dagen, uitgenomen de Zon- en Feestdagen, voor alles wat de heelkundige bewerkino- van den mond aangaatUittrekking van tanden, welke verricht wordt met eene slaapmachien (gaze protoxyde d'azote) waardoor de gevoelige en vreesachtige personen geene pijn gevoelen. Niet alleen veroorzaakt dit stelsel geene pijn, maar het laat niets te wenschen over het gemak, de vlugheid, den duur, de onschadelijkheid der gevoelloosheidgoudstopping der holle tanden kunstmatige emailleering; rechtzetting der ongeregelde tanden bij de kinderen van beneden de twaalf jaar. Behandeline en' genezing van pijngevende tanden. Bijzondere werkplaats voor het vervaardigen van tanden en gebijten (stelsel M. Meibr) De gemaakte tanden en volledige gebijten worden ingezet zonder haken, platen, veeren of banden van welken aard net ook wezen moge. Zij noodzaken geene uithaling der wortelen en verwekken noch pijn noch hinder. Het nuttige met het schoone parende, dienen deze tanden tot het vermalen der hardste spijzen; de klank der stem is helder en klaarder. Dit stelsel is nieuw uitgevonden en bestaat in België alleen bij den uitvinder; daardoor is het mogelijk kunsttanden te leveren te beginnen van 0 fr. en een volledig gebijt aan 100 fr. en daarboven. De stukken die uit de werkplaatsen komen van Mr en Mme MEIER trotseeren om zoo te zeggen de werken der natuurmen zou niet kunnen uitkennen, noch door den glans, noch door de kleur noch door den vorm der tanden, of het natuurlijke zijn of niet. Zij ondernemen de herstelling van alle mislukte stukken eé hermaken ze als nieuwe, volgens hun nieuw stelsel. Alle kunsttanden komende nit het Huis van M. en Mm« MEIER zijn gewaarborgd voor het leven. is te raadplegen den eersten Dinsdag van iedere maand van 10 ure 's moreens tot 4 nr« namiddag m het Hotel la Noble Rose, Groote markt te Veurne. s_i ra S Ë.05 S P.g B" 2 50 P (D P R5 CD IC P P. n C.' co J3 C Pü? t jr-33 w 'g I O p a Ji Kö CO O Pa CT3 33 Cl co 5-g §*E M Fr cc &S> o -ii S- p 1-1» r-f fff o o te.- PT,® H .H" O tn CR d. p p f5 fcï* O ca 3 rf 2U- P ro s o S.e f» cS g a DjP ©N J-C) C/3 a'V- CD VI P Pj a, g S'g p O - p p M M» J—1 P - O 75 ET. 3 HsOI CD 3 tr1 5° FS M _2 E 04° no - - 2 e O 71 O P TH et- CO CD O M a m o t3 o ia'® p >3 e-» 5 co g ©s P »-!.©. S3 M

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude | 1889 | | pagina 4