0. L. Vrouw van Bermhertigheid Stad Dixmude. Het nieuw Ministerie. Zitting van den Gemeenteraad Bedevaart uit Vlaanderland Jubelfeest.— Dixmude. Van alles wat. Nieu\ I ter eer van te Dixmude. Zijne Hoogweerweerdigheid Mgr Waffelaert komt Zondag aan met het konvoo van ten negenen en half en vertrekt 's namiddags ten zessen en half. Hij zal in Dixmude ontvangen worden met den godsdienstigen eerbied, verschuldigd aan zijn verheven ambt en met de liefde van dankbare herten. Al de gedichten der feesten van O. L. Vrouw van Bermhertigheid zijn gemaakt door den Eerw. Pater Achiel Minne, van de Orde der Redemptoristen. De Eerw. Pater Minne is geboortig van Dixmude, bezit groote, dichter lijke begaafdheden en zal in September priester gewijd zijn. De rijve van O. L. Vrouw van Berm hertigheid is eene der prachtigste des bisdoms. Zij is het werk van den heer Van Damme- Valcke, van Brugge, die er twee jaar aan gewrocht heeft. Zij draagt de wapens van O. L. Vrouw, van IJper, van de Recollecten, van Monseigneur Waffelaert en van Paus Leo XIII en is versierd met diamanten giften van armen en rijken. Zij is een waar juweel. De stoet ter eere van O. L. Vrouw van Bermhertigheid zal merkweerdig zijn. Hij bevat 3 praalwagens. De muzieken van den Katholieken Burgerkring en van Cortemarck vergezellen hem. Zelfs de armste straten van stad bereiden zich om te sieren en te vieren ter eere van O. L. Vrouw van Bermhertigheid. O. L. Vrouw zal het hun loonen. Geheel Dixmude is de feesten van O. L. Vrouw van Bermhertigheid te mede. Men mag verhopen dat die feesten het geloof en de god vruchtigheid zullen doen aangroeien in onze stad en ommelands en eene bron zullen zijn van zegeningen en gratiën. Onze stadsgenooten terstaan dat zij werken ter eer van de Heilige Moeder Gods, die ook onze Moeder is. Het strekt ter hunner eer dat wij zulks mogen bestatigen en bekend maken. Vele priesters gaan O. L. Vrouw van Bermhertigheid komen vereeren. De sermoenen gepredikt door 2 Paters Recollecten zullen voorzeker bijdragen om het betrouwen tot O. L. Vrouw te vergrooten en om beter te doen vatten, dat deugd en gods dienst waarborgen zijn van zegen en geluk voor huisgezin en vaderland. Vrienden van den buiten, het zal morgen, Zondag, schoone zijn te Dixmude. Dezen Zaterdag ligt men velop reeds aan het versieren van huizen en straten. Zondag, 20 Oegst, komst van Monseigneur Christiaens. Pontiflkale Hoogmis. Ziehier de namen der Priesters, geboortig van Dixmude die zullen Misse zingen binst de acht dagen 0. L. V. Moeder van Bermhertigheid. bevatte de be- Hier volgen de van van Het Staatsblad van Zondag noeming der nieuwe ministers namen MM. Paul de Smet de Naeyer, minister financies en openbare werken Jules Van den Heuvel, minister justicie Jules de Trooz, minister van binnen- landsche zaken en openbaar onder wijs; Baron Maurits van der Bruggen, minister van landbouw Julien Liebaert, minister van nijverheid en arbeid Generaal-major Alexander Cousebant d'Alkemade, minister van oorlog. Eindelijk, M. Liebaert is ad interim, dat is voorloopig, belast met het ministerie van spoorwegen, posten en telegrafen. Hier volgen eenige inlichtingen over de vier nieuwe ministers. M. Van den Heuvel is een der uitmuntendste leeraars van de Hoogschool van Leuven waar hij den leergang van openbaar recht geeft. Hij woont te Gent, heeft daar reeds veel deel ge nomen in het politiek leven en is groote voor staander van de E. V, Baron Van der Bruggen vertegenwoordigt het arrondissement Thielt. Hij is groote landeigenaar en bestiert zelve zijne goederen. Hij bezit grondige kennissen van alles dat den landbouw aangaat. Hij maakt sedert 1888 deel van de Kamers. M. de Trooz is volksvertegenwoordiger van Leuven. In de Kamer heeft hij dikwijls gesproken over algemeene politieke en over bestierlijke zaken en hij wierd altijd als een .der bekwaamste leden aanhoord Generaal-majoor Cousebant d'Alkemade ïs een der jongste generaals van 't leger. Hij heeft in verscheidene wapens gediend, was vroeger leeraar in de krijgsschool en nu algemeene be stuurder van het onderwijs en der krijgs verrichtingen in het ministerie van oorlog. op Maandag 7 Oogst 1899. De vergadering wordt geopend om 21/2 ure namiddag; al de leden behalve de heeren Verbiest en Hosten, zijn aanwezig. De heer Sekretaris geeft lezing van het verslag der vorige zitting dat zonder aanmerking wordt goedgekeurd. I. Nederlegging stadsrekening 1898. -— De heer Ontvanger van stad heeft de rekening van 1898 nedergelegdzij bedraagt in buiten gewone ontvangsten fr. 47,567-21 c. in gewone ontvangsten fr. 43,017-87 to zamen fr. 90,585-08in gewone uitgaven fr. 41,969-48 c., in buitengewone uitgaven fr. 30,605-91, te zamen fr. 72,575-39 met een batig slot van fr. 18,009-69 c. Deze rekening wordt tot onderzoek ver zonden naar de commissie van geldmiddelen. II. Verificatie stadskas, 2" kwartaal 1899. Bij de verificatie gedaan op 28 Juli laatst door den heer Schepen van geldmiddelen werd bevonden dat sedert de rekening van 1897 de ontvangsten tot fr. 125,475-34 c. beliepen en de uitgaven tot fr. 116,868-99 c. met een inkas van fr. 8,606-35 en een post- boekjedatfr. 5,195-08 c. bedraagt. III. Rekening kraamstandrecht jaar feest 1899. De rekening der rechten der kramen voor het jaarfeest van 1899 bedraagt eene som van 165-90 c. zuiver opbrengst voor de stadskas. Deze rekening wordt goedgekeurd. IV. Vraag concessie Kerkhof. De Gemeenteraad verleent eene grondconcessie op 't Kerkhof van een meter vierkant voor een termijn van vijf-en-twintig jaren aan den heer Leleu-Debacker. V. Mededeeling1 rakende de openbare verlichting. De heer Schepen van Geld middelen, voorzitter der Commissie van 't elek- triek licht, doet de volgende mededeeling De Commissie heeft twee zittingen gehouden met de Hr8n Afgeveerdigden van de Nijverheids kring; in d'eerste bijeenkomst; werd besloten dat, op stads kosten, eene proeve zou genomen worden om in de straten bij de kerk licht te geven met eenige lampen van 16 bougien. Deze proef heeft getoond dat de lampen van 16 bou gien een klaarder licht verschaffen dan de petroollampen die nu de stad verlichten. In de tweede bijeenkomst was de kwestie besproken van 't geen het elektriek licht aan stad zou kosten. Voordien was er reeds gezeid geweest dat het elektriek licht jaarlijks aan stad de som zou kosten van 4000 frankin de vergadering wierd de som van 3500 frank aanzien door mij als kunnende aangenomen worden, aangezien de verlichting alleszins verbetering vraagt, en nu reeds 2500 A 3000 frank daarvoor noodig zijn; maar van een ander kant, daar hot getal uren branden in aandacht moet genomen worden, en dat, met lampen van 16 bougien die geheel den nacht branden, de kost veel grooter zou zijn, werd overeengekomen dat de heeren desNijverheids- krings, projekten zouden opmaken waar lampen zouden gebruikt zijn van 10 bougien die maar een deel des nachts zouden branden en eenige lampen van 16 bougien die op bij zondere plaatsen van stad geheel den nacht zouden ontsteken zijn. Drie projecten mij toegekomen zijnde, stel ik voor dat de commissie deze met nauw keurigheid onderzoeke vooraleer dat de Gemeenteraad eene beslissing zou nemen. Dit voorstel aanveerd zijnde, wordt de ver gadering gesloten om 3 1/2 ure. Prijsdeeling inhet St Aloysius'kollegie Kunst- Een nieuw Priester Maandag ft-4 Augusti, B. H. J. Verhelst, Bestierder van het St Pietersgesticht te Blankenberghe Dinsdag 15 August!, E. H. Eu®. Tyteca, Leeraar te Isegbem Woensdag ft6 August!, Z. E. H. A. Ghyssaert, Pastor-Deken van Avelghem; Donderdag ft1? August!, E. H A. Viaenh, Pastor van St Joseph, en E. H. J. Louyrier, onderpastor van Westoutre; Vrijdag ft8 August!, E. H. D. Flour, Almoesenier der Hervormingsscholen van Ruysselede en Reernem, 60 E. H. A. Ver- meesch. Pastor van Oostkerke-by-Brugge; Zaterdag ft 9 Augusti, E. H. R. Dbwilde, onderpastor te Harelbeke. De E. Pater Degroote S. J. is door menig vuldige bezigheden ongelukkiglijk belet. 2 Januari 1623. 13 Augustus 1899. Godsdienstige en Geschiedkundige om 3 ure namiddag vorming van den stoet op het Oud-Kerkhof en de Beerststraat. Om 3 1/2 ure stipt gaat de stoet voorts al den Noordkant der Groote Markt, Kiekenstraat, Debreyne-Peel- laertplaats, Grooten Dijk. Beerststraat, Graan markt, Eessenstr'aat, Maria-Doolaeghestraat, Woumenstraat, Westkant der Groote Markt, Weststraat tot aan de Lindekens en al den Wilgendijk naar de St Nikolauskerk. ORDE VAN DEN STOET. EERSTE DEEL. 1. Peloton Gendarmen te peerd. 2. Ruiter dragende het vaandel der stad Dixmude. 3. Muziekmaatschappij Katholieke Burger kring van Dixmude. Gilden 4 Bussesmijters. 5. Gaaibolders, Eendracht maakt macht 6 Pasbaanbolders. 7. Grauwe Broeders. 8. Vrije Lijnvisschors 9 Gaaibolders, Nieuwe Grauwe Broeders 10 Vinkeniers. Den Passer. 11. Kruisboogschutters, De Koornbloem. 12. Gaaibolders, Engelsch Hof 13 Dappere Vlucht, 14. Ware Vriendenherneming. 15. Ver- eenigde Vrienden 16. St Cecilia. 17. Scerpduur onder 't Helich Crutis. 10 Koninklijke tlandhoog- maatschappij St Sebastiaan. TWEEDE DEEL 19. Kerkvaandels. 20. Kerkpolicie 21. H. Kruis en Kerkbedienden. 22. Groep knechtjes met O. L. Vrouwevlaggen. 23. De St-Josephkinders. 24. Litanie van O L. Vrouwe. 25. Verbeelding van O. L. Vrouw van Lourdes. 26. Vaandel van O. L. Vrouwe der 7 Weeën. 27. De Weedommen van Maria. 28. Beeld van O. L. Vrouwe, Moeder der droefheden. 29. Vaandel van O. L. Vrouw van den Rozen krans. 30. De Blijde Mysteriën van den H. Rozen krans. 31. De Droeve Mysteriën 32. De Glorierijke Mjjsteriën 33. Vaandel der Congregatie van O. L. Vrouwe, 34. Beeld van O. L. Vrouwe van den H. Rozenkrans. 35. Maagdekens met lelietakken. 36. Beeld van het H. Hert van Maria. 37. Knechtjes met, lelievlaggen. DERDE DEEL. 38. Muziekmaatschappij van Cortemarck. 39. Het Wapen der Stad Dixmude. 40. Het Wapeo der EE. PP. Minderbroeders. 41. Het Wapen van Z. H. Mgr. de Hennin Vd' Bisschop van IJper. 42. Het Wapen van Z. H. Mgr. B. Christiaens, Bisschop van Hou-Pé, China. 43. Het Wapen van Z. H. Mgr. G. J. Waffelaert, XXII* Bisschop van Brugge. 44. Het Wapen van Z. H, Leo XIII, Paus van Rome. 45. Het Wapen van O. L. V. Moeder van Bermhertigheid. 4C. Praalwagen, Foy in 1609 en 1618. In Juni 1609 wierd in een grooten eikenboom te Foy-bij-Dinant gevonden een klein marmer O. L. Vrouwbeeld. Innocentius Delimoir, schipper van Dinant had den boom gekocht aan den kasteelheer van Celle- bij-Foy. Gilles de Waolin, timmerman te Dinant en Gerardus Thiery dienstknecht op de hofstede van Foyzaagden den eikenboom en vondenhet beeldje. De dienstmeid van de hofstede plaatste het in den keuken en de lieden van Foy kwamen het daar vereeren. De kasteelheer van Celle deed het beeldje plaatsen op een andere eikenboom waar vele mirakelen geschieden die hem verplichtten eene kapel ter eere van O. L. Vrouw te bouwen. 47. De kasteelheer van Geile. 48. Z. H. Mgr Ferdinand van Beieren, Prins- Bisschop van Luik, deed den 9 November 1618 de mirakelen van Foy onderzoeken. 49. Z. H. de Abt der abdije van Celle plaatste den 21 November 1618 het beeldjen in de kapel 50. Eerw. Pater Bouille S. J. van Dinant was de eerste geschiedschrijver van O. L. V. van Foy en deed met het hout van den eikenboom beelde kens van O.L. Vrouw vervaardigen. 51. De Hertog Albrecht en de Hertoginne Isa bella gingen in bedevaart naar O. L. V. van Foy. 52. Hunne hovelingen droegen geschenken mede alsook eene zilveren rijve die de Fransche omwen- telaars roofden en vernietigden. 53. Praalwagen, Dixmude in 1620 en 1636. Kerk der E Paters Recollecten. Won derbare genezing van Octavianus Van Gammele, Italiaansch soldaat der C1* van Don Augustyn Sehoddier, regiment van Andrea de Caotelmo in garnisoen te Dixmude. In Februari 1636 Octa- viaan kwetste deerlijk en op ongeneesbare wijze zijne hand en nadat hij voor het O. L. Vrouw beeldje eene belofte gedaan had, wierd zy op wonderbare wijze genezen. Zoo getuigden E, Pater Leonardus Jonekbloet gardiaan in het klooster; Matheus Houcko, chirurgijn en P. Van Ravenbrouck openbare notaris. 54. Edele Vrouw van Dixmude die in 1620 het bouten beeldje bezat en aan de EE. Paters Recol- letten schonk. Hare gezellinnen. 55. Z. H. Mgr Aat. de Hennin V' Bisschop van Yper die den 2 Januari 1623 het beeldje kwam wijden op verzoek van den E. P. Laurentius de Heere Gardiaan des Kloosters. 56. Z. E. H, And. Loste, Kanonik vsn Yper en sekretaris van Z, Hoogw. dragende het geschrift van den aflaat van 40 dagen den 13 Februari 1623, verleend. 57. E. P. Quirinus Huyghe, laatste Gardiaan van Dixmude. Hij wierd met 17 zijner Medebroeders uit het klooster verbannen, 's avonds om 6 ure, van den 16 Augusti 1797. Hij schonk het Maria- beeldje in 1802 aan de St- Nicolauskerk. 58. Z. E. H. J. B. Demaziere s. t. d. Pastor van Dixmuide en Deken van Ghistel die het O. L. V. beeldje ontving in 1802. 59. Z. E. H. Seys gewezen pitancier der St, Nicolauskerk die gedurende gansch de fransche omwenteling verdoken bleef in Dixmuide, de H. Sacramenten bediende en onderpastor wierd van de Z. E. H. Deken Demaziere en hem later opvolgde, Hij stierf kanonik te Brugge. 60. Kerkheeren en Magistraten van Dixmude in 1802. 61. Praalwagen. Onze Lieve Vrouw verheerlijkt in 1899. Het O. L. Vrouwbeeld dat op den wagen prijkt is vervaardigd geweest in 1671 door E. P. Franciseus Guan, gardiaan en bevattedein den rug het klein mirakuleus beeldje. Engelen en Heiligen vereeren Maria, de Moeder van Bermhertigheid. 62. Koorkinderen zingende lofzangen ter eere van Maria. 63. Een Engel afsmeekende de bescherming van Maria over baar volk. 64. Een Engel dragende de Breve door dewelke op 20 Juni 1898, Paus Leo XIII eenen aflaat van 300 dagen verleent eens daags aan alwie driemaal Onze Vader en Wees Gegroet leest vóór het Mirakuleus Beeldje, met de aanroepingH. Maria, Moeder van Bermhertigheid, B. V. O. 65. Twaalf Engels dragende witte bloemen- ruikers rond het Mirakuleus Beeld. 66. De Prachtige Rijve van O. L. Vrouwe, Moeder van Bermhcrtlg heit! en Beschermster van Dixmude, Die Rij^o, kunstig gewrocht en versierd, door armen en rijken geschonken, als een bewys van eerbied en dankbaarheid, jegens O. L, Vrouwe, die bijzonderlijk sedert 1620 hulp en troost is geweest voor Stad en het omliggende. 67 Geestelijklieid. Eerweerde Paters Minderbroeders. Eerweerde heeron Cantors en Priesters in Kerkelijk gewaad. Zijne Hoogw. Mgr. G. J. WAFFELAERT XXII* Bisschop van Brugge, met den Z. E. H Kanonik Houtave. gewezen Deken van Dixmude Groot-Vikaris van Zijne Hoogweerdigheid. De Bedienden van Z. Hoogw. den Bisschop. Heeren Kerkmeesters. Heeren van bet Stadsbestuur. Politiecommissaris en Dienaars, GOD EN MARIA ZIJ LOF! naar Parijs (Montmartre) en 't verre Gourdes, met bisschoppelijke goedkeuring. (5 tot 13 September 1899). De trein is in orde; de reize en richtinge is afgeteekend; de stilstand en de bezigheden te Parijs wel geschikt. De inschrijvingen komen dapper inen voor de achterblijvers en traagzame zy gezeid dat om reden van 't groot getal bedevaarten rond dien tyd, de Orleanstrein maar over 400 plaatsen kan beschikken. Dus, boe eerder ingeschreven, hoe eerder gerust. Voor Parijs is er wel gezorgd natuurlijk op aanvrage dat de reizigers kunnen 't hoope blijven en alles wel, rap en genadig kannen be zichtigen na de geestelijke bijeenkomste op Montmartre. De Bedevaart uit Vlaanderland zal stand nemen en wortel schieten. Inschrijvingen bij Eerw. Heer BRULOOT, Beggynbofstrate te Kortrijk. E H. DECOCK. Hoefyzerstrate, te Brugge. Mr Fr. LAMORAL- CARLIER, St Amandsplaats te Roeselare, alsook bij den E H. WOUTERMAERTENS, Professor in het Kollegie te Dixmude. B. W. De lijsten sluiten den 20 Oegst. Leest de plakbrieven in alle kerken en openbare bidplaatsen uitgehangen. Dinsdag was het alhier in de wijk Groote Teugen een dag van feest, immers de wy'ke- lingen Louis Desmedt en Anna Decrae vierden hun gouden bruiloftfeest. Van 's morgens vroeg verrees als uit den grond, eene prachtige zegepoort voor het huis der uit verkorenen. Sierlijk was alles geschikt en men kon gemakkelijk bemerken dat het oprichten der poort met zorg werd verrichten door een handje De eenen D. C„ op A. dia er keonis van heeft is geregeld jaartallen 1849 en 1899 prijkten elk hoek, daaronder de letters L. D. S. en en in het midden het volgend opschrift Vijftig jaren huwlyksleven Zyn aan ieder niet gegeven Heil 1 Desmedt aan u beschoren Met uw vrouwken uitverkoren. Dat onze wijk De Groote Teug Zich dan ook eens oprecht verheug' En wenschen wij het jubelpaar Nog menig zoet en vroolijk jaar! Om 8 ure en half begaven zich de Jubilarissen in rytuig naar het Stadhuis, omringd van kinderen, kleinkinderen, bloedverwanten en vrienden. Op het Stadhuis wierden zij door den heer Schepen Ghyssaert verwellekomd, geluk geweuscht en een praohtig geschenk in naam der stad aangeboden. Vandaar trok men naar de kerk waar eene ilechtige Jubelmis en Te Deum wierd gezoDgen. )e Z. E. H. Deken bracht na het Evangelie met, eene gewone welsprekendheid, hulde aan de Jubilarissen en wenschte dat God hen nog lange en gelukkige jaren zou schenken, en dat zij eens te zamen in den Hemel alle geluk zouden smaken. Des avonds heeft de Muzikale Kring de ouder lingen met eene serenade vereerd. Den dag verliep alzoo in blijdschap en vreugde, die lang door gansch de familie en wykelingen zal onthouden worden. Donderdag, 10" dezer, was het prysdeeling in het gunstig gekend Kollegie onzer stad. Wij hebben die aangename schoolfeeste bijge woond. Zij verdiende de aandacht en wij gaan er eenige bemerkingen over maken. De spelwyzer bevatte drij zangstukken en eene opérette Les Enfants de St Louis. De zangstukken waren moeilijk 't waren Le Carnaval de Venise, la Chasse aux Isards en een samenzang. Het Kollegie van St Aloysius telt onder zyne leeraars verscheidene heeren, die lief hebbers van toonkunde zijn en die de kunst kennen van met vrucht zangles te geven. Die heeren zullen tevreden geweest zijn, Donderdag, want hunne leerlingen zongen, volgens de getuige nis van kenners die wy gehoord hebben, allerbest. De opérette was aandoenlijk, behelsde vele nuttige raadgevingen, boeide de aandacht en mag gerekend worden onder de beste, die in prjjs- deelingen uitgevoerd worden. De spelers spraken keurig het fransch uit, waren los en zwierig in hunne bewegingen, bewezen door hunne houding, hunne gebaren, hunne trillingen van stem en wezen dat zij hunne rol begrepen, en dat zy de gedachten, die zy vertolkten in bunnen geest droegen en de gevoelens, die zij nitdrukten in hun herte gewaar wierden. Zy verdienden den grootsten lof. Mochten ze te naaste jare weder op het tooneel zien verschijnen 1 Mijnheer de kanonik De Schrevel, die de prys deeling voorzat, heeft ze hartelijk, geluk gewenscht en 't gunstig oordeel, dat menigvuldige heeren en dameu over hen gestreken hadden, bekrachtigd. Lof en eere aan die jeugdige spelers, waaronder er vele onzer stadsgenooijes zijn, en aan de meesters die ze leerdea en wezen De uitdeeling der prijzen gesohiedde met vele orde. De leerlingen, zelfs de kleenste en de jongste, kwamen met schoone, vlaamsche gemanierdheid hunne belooningen afhalen, 't Was te zien dat zij regelmatig les van houding of maintien ontvaDgen en die les niet zonder nut gevolgd hebben. De uitgedeelde prijzen waren welgeschreven werken, die gretig zullen gelezen worden. Wy hebben wel 100 Fabiola's zien geven, groote, Vlaamsche Fabiola's. Dat verheugde ons. Wy hebben altjjd geerne dat de prysdeelingen goede, Vlaamsche leesboeken in onze kristene huis gezinnen binnen leiden, om er de liefde voor onze moedertaal en de verknochtheid aan godsdienst en geloof te versterken. Eene nieuwigheid, die wy algemeen hebben hooren goedkeuren Het Kollegie schenkt een eermetaal in verguld zilver aan den eerste der hoogste fransche klas. In vele kollegien jont men soortgelijke medalie aan dan ln in Latynsche Rhetorika. Een Dixmndeling M. Ernest HOSTEN heeft de eer genoten van het, dees jaar, te winnen. De Zeer Eerweerde Heer Kanonik De Sohrevel, voorzitter der prysdeeling, hoeft hem dat kostelijk eerehechtel onder da toejuichingen der aanwezigen 6d 't gespeel van het katholiek muziek, aangedaan. Proficiat, jonge stadsgenoot! Die medalie zal altijd eene aangename gedachtenis voor u wezen. Proficiat, Eerweerde Heer Principaal met het uitmuntend gedacht, dat gij gekregen hebt, van een eermetaal voor den laureaat der hoogste klas in te voeren. Gij hebt grootolijks gelijk van geene onkosten te sparen om de studiën, die sterk zyn in nw kollegie aan te moedigen en nog sterker te maken. Wy lieten zooeven de woorden de stadiën die sterk zijn onze pen ontvallen. Wij gaan die woorden niet doorhalen want de studiën zijn inder daad sterk in het kollegie onzer stad Wilt gij daar een bewys van? Lee5t aandachtig het plaatsenboekske; ziet welk groot getal prijzen er toegekend zyn in die klaseen, waar men ten minste 8 punten op 10 moet winnen, om eenen prys te behalenziet de lyst der studenten, die voor de jury van den Staat bun examen van land meter afgeleid hebben. Wilt gy daar een bewijs van? Ziet welke eer volle plaatsen de oud-leerlingen van St Aloysius bekomen in de kollegien, waar zij hunne studiën voortzetten, ziet hunne examens in de hooge- scholen. Maar wy mogen niet te ver van de prysdeeling afwijken. Het slot der feeste was de aanspraak van den Zeer Eerw. Heer Kanonik De Schrevel, afgeveerdigde van Monseigneur den Bisschop van Brugge. Mynheer de Kanonik wenschte de prijs winnaars en hunne ouden geluk. Hij wenschte insgelijks Dixmude en omliggende geluk, omdat er hier een voortreffelijk kollegie is, dat ten kleenen koste een grondig onderwijs bezorgt en wat nog meer is eene kristene opvoeding. Hij bedankte de heeren Provinciale Raads- heeren van het kanton Dixmude, ons Stads bestuur. de priesters en de talrijke hooggeplaatste heeren, die naar de prysdeeling gekomen waren, omdat zij door hunne aanwezigheid het groot belang toonden, dat zij stellen in het kollegie en in zijnen vooruitgang. Zijne aanspraak duurde niet lange, maar zy behelsde goeden raad en aangename aan moedigingen. Wij kunnen dit artikel niet beter eindigen, dat met ons gedachten dier treffende aanspraak toe te eigenen en te zeggen Heil u, leerlingen, met uwo prijzen en uwe aangewonnen kennissen. Dank aan u allen, die de prijsdeeling met uwe tegenwoordigheid vereerd hebt en het katholiek onderwijs ondersteunt. Dank en eere aan n, heeren Principaal en Professors, voor al hetgeen gij voor het zedelijk en stoffelijk welzijn van stad en streke doet. Moge God uw lastig werk zegenen. Moge uw kollegie bloeiend en bloeiender worden voor 't geluk van stad eo volk, van Godsdienst en Vaderland. Het budget van het ministerie van landbouw en openbare werken voor 1900 wordt geschat op 25,441,425 fr. 25 c,, waarvan 2,802,000 fr. voor buitengewone uitgaven. Onder dezen laatsten bemerkten wy Onkosten der landbonwoptelling 150,000 fr., verbetering der broeikassan van de hof bouwschool van Vilvoorde 5,000; meubels bestemd om de verzamelingen van den kruidtuin te beschutten 18,000 fr.; Verplaatsing der ontsmettingsstatie van de haven van Oostende 18,000; Verdiepen der vaart vanLoo 50,080; verdiepen der vaart van Yper naar den Yzer 50,000; her bouwen der vervallen huizen van sasmeesters 50,000herbouwen van sasdeuren te Oostende 65,000; werken aan het oosterstaketsel van Nieuwpoort 115,000. Tramlijn Brugge Leke met vertakking van Couckelaere naar Dixmude. Deze belangrijke lijn die eene lengte zal hebben van oDgeveer 44 kilometers, komt door bet Staatsbestuur goedgekeurd te worden. Zij zal 2,000,000 fr. kosten. De Staat komt tusschen voor 1.000,000 fr.de provincie West-Vlaanderen voor 500,000 fr.de overige 500,000 fr. zyn door de belanghebbende gemeenten onderschreven. Deze lyn zal de volgende gemeenten bedienen Brugge, St-Andries, Varssenaere, Snelleghem, Zedelghem. Aai Leke-Couckela Dixmude, hebb van rond de 101 O Z. M. de Tsai naert het groot aan M. den ridc Stanislasorde g Hy heeft aldn erkennen, door aan de vredesco De ondersche er, buiten de bei het secretariaat veerdigde van vereering werd; De 1 De tekst vs hervorming is v< In het vertoo, strekking van he De evenredi toegepast op gel Deze toepassit omschrijvingen kiezen eo, bygev woordige tabel vertegenwoordig De nieuwe voi mogelyk de vereenigt, in p arrondissemeDte beschouwd, slee volksvertegenwc De tabel waai volgende sameni Oostende, Vei vertegen woordig Thielt en Ri digers, 2 senator Aarlen. Mare vertegenwoordig Neufchateau woordigers. Borchworm en 2 senators. Ath en Doornil senators. Philippeville woordigers 2 sen Gent en Eecklc 5 senators. Maaseik en T digers. Voor den Sena worden Mechelen en Ti Kortryk en Iep Dendermonde Aalst en Ouden Bergen en Zoni Charleroi en Tl De provinciën 1 zullen ieder maa voor den Senaat. luim over de Huwelijk), ziedaa 't welk alle veer waarvan wjj ha nummer (nr A) nummer 1 zal ver De Vrouw geef nummer behoort bijvoegsel. De inhoud is zt mag zonder schri worden. Nummer A van den gewonen pry Lodewyk Heeren waar men, mits o kan inteekenen op (26 nummers) inschrijven. Mgr de Bisscho Onderpastoor t< H. Lelieur, onder Onderpastoor Delporte, gewezei 4» Eerw. Heer het garnizoen vi 6 Augusti in d 4 maanden. •g* Men meldt u Vervaeke van Mo Aersohot in Mong 4» M. Alfons Dt school te Leuven, kanton Moll, is overleden. De afgi geleerde wereld h Onderschei M. P. Vander Gbi Brugge, heeft den in vlaamsche verz leerlingen van Pi Bisdom. Een ander gew< onzer stad, M, Cli Rousselare. won i accessit in Latijns Onze gelukwem Spelen. Bi beslissing des Proi tot het invoeren vi speelkringen en he bepalingen goedge

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude | 1899 | | pagina 2