,anderland ït. Van alles wat. -m- Nieuwstij dingen. De ondervinding l0dLdtal De Gracieuse, Handelsberichten. Notaris Baert te Dixmude. Openbare Verkooping Openbare Verkooping schaffen dan de verlichten, was de kwestie iktriek licht aan 3 er reeds gezeid cht jaarlijks aan )00 frankin de van 3500 frank nde aangenomen ichting alleszins ds 2500 h 3000 maar van een aren branden in len, en dat, met eheel den nacht zou zijn, werd 1 des Nijverheids- opmaken waar van 10 bougien zouden branden gien die op bij- eheel den nacht men zijnde, stel deze met nauw- iraleer dat de zou nemen, i, wordt de ver- e. lus'kollegie. Kunst- en. Letternieuws. Priesterlijke Benoemingen. Sterfgevallen. 16 - a 16 50 13 50 a 17 a a 0 - a 2 40 a 2 - a 14 50 18 - 0 2 60 2 20 30 - 8 Oogst, 16 50 a a 13 75 a 18 50 a a a 2 60 a 2 20 a 13 - a 13 25 a 13 25 a 13 50 a 47 - a 44 50 a 18 - a Beestenmarkten. KANTOOR van den Op Maandag 14 Oogst 1899, om 3 ure namiddag, te CAESKERKE, ter herberg De Kroonbewoond door H. Decock. van 1. Eene VET WEIDE te Caeskerke en Lampemisse, groot H. 3—67—44 c. Gebruikt door Emile Goemaere te Caeskerke tot II November 1899. Ingesteld 17,700 fr. 2. Een PARCEEL ZAAILAND te Lampernisse, groot H. 0—14—60 c. Gebruikt door Charles Verbiest tot 1 Oc tober 1899. Ingesteld 600 fr. 3. Eene PARTIE ZAAILAND te Caes kerke, groot H. 125—40 c. Gebruikt door Em. Goemaere tot 1 Oc tober 1899. Ingesteld 4025 fr. II Op Maandag 21 Oogst 1899, van een WOONHUIS te DIXMUDE, in de Weststraat, bekend bij kadaster sectie A, nr471, groot H. 0-00-84 c. Verpacht aan M. Em. Pollentier tot 1 Juni 1900, mits 210 frs bij jare, boven de lasten. III Op Vrijdag 25 Oogst 1899, om 2 1/2 ure namiddag in het Vredegerecht te DIXMUDE, erre Lourdes, dkeuring. sr 18»»). 9 ea richtinge is ie bezigheden te er iaea voor de j gezeid dat om ten rond dien tijd, )0 plaatsen kan ngeschreven, hoe natuurlyk op kuDnen 't hoope adig kunnen be- bijeenkomste op 1 zal stand nemen leer BRULOOT, E H. DECOCK. Fr. LAMORAL- Roeselare, alsook TENS, Professor 20 Oegst. irken en openbare Ie wijk Groote nmers de wyke- Decrae vierden als uit den grond, iet huis der uit- geschikt en men et oprichten der door een handje eld geweest. De in elk op eenen S. en A. D. C„ chrift en en ichoren rkoren. iota Teug bt verheug' elpaar Ükjaar! ih de Jubilarissen gd van kinderen, in vrienden. Op ►o heer Schepen jewenscht en een id aangeboden, rerk waar eene wierd gezongen, t Evangelie met hulde aan de hen nog lange en dat zij eens zouden smaken. Kring ds ouder- iap en vreugde, i wijkelingen zal prysdeeling in stad. loolfeeste bijge- bu wjj gaan er ukken en eeire r. 't waren Le x hards en een It Aloysius telt leeren, die lief die de kunst te geven. Die jn. Donderdag, tens de getuipe- bbeo, allerbest. behelsde vele ndacht en mag 9, die in prfjs- pelers spraken en zwierig in bunne houding, hunne gebaren, hunne trillingen van stem en wezen dat zy hunne rol begrepen, en dat zy de gedachten, die zy vertolkten in hunnen geest droegen en de gevoelens, die zy uitdrukten in hun herte gewaar wierden. Zy verdienden den grootsten lof. Mochten wy ze te naaste jare weder op het tooneel zien verschijnen Mynheer de kanonik De Schrevel, die de prys deeling voorzat, heeft ze hartelijk geluk gewenscht en 't gunstig oordeel, dat menigvuldige heeren en damen over hen gestreken hadden, bekrachtigd. Lof en eere aan die jeugdigs spelers, waaronder er vele onzer stadsgenootjes zyn, en aan de meesters die ze leerden en wezen De uitdeeling der prijzen geschiedde met vele orde. De leerlingen, zelfs de kleenste en de jongste, kwamen met schoone, vlaamsche gemanierdheid hunne belooningen afhalen, 't Was te zien dat zij regelmatig les van houding of maintien ontvangen en die les niet zonder nut gevolgd hebben. De uitgedeelde prijzen waren welgeschreven werken, die gretig zullen gelezen worden. Wij hebben wel 100 Fabiola's zien geven, groote, Vlaamsche Fabiola's. Dat verheugde ons. Wy hebben altyd geeme dat de prysdeelingen goede, Vlaamsche leesboeken in onze kristene huis gezinnen binnen leiden, om er de liefde voor onze moedertaal en de verknochtheid aan godsdienst en geloof te versterken. Eene nieuwigheid, die wy algemeen hebben hooren goedkeuren Het Kollegie schenkt een eermetaal in verguld zilver aan den eerste der hoogste fransche hlas. In vele kollegien jont men soortgelijke medalie aan den ln in Latijnsche Rhetorika. Een Dixmudeling M. Ernest HOSTEN heeft de eer genoten van het, dees jaar, te wiDnen. De Zeer Eerweerde Heer Kanonik De Schrevel, voorzitter der prysdeeling, hoeft hem dat kostelijk eerehechtel onder de toejuichingen der aanwezigen en 't gespeel van het katholiek muziek, aangedaan. Proficiat,jonge stadsgenoot! Die medalie zal altyd eene aangename gedachtenis voor u wezen. Proficiat, Eerweerde Heer Principaal met het uitmuntend gedacht, dat gij gekregen hebt, van een eermetaal voor den laureaat der hoogste klas in te voeren. Gij hebt grootelijks gelijk van geene onkosten te sparen om do studiën, die sterk zijn in uw kollegie aan te moedigen en nog sterker te maken. Wij lieten zooeven de woorden de studiën die sterk zijn onze pen ontvallen. Wy gaan die woorden niet doorbalen want de studiën zijn inder daad sterk in het kollegie onzer stad Wilt gij daar een bewys van? Leest aandachtig het plaatsenboekske; ziet welk groot getal prijzen er toegekend zyn in die klassen, waar men ten minste 8 punten op 10 moet winnen, om eenen prys te behalenziet de lyst der studenten, die voor de jury van den Staat bun examen van land meter afgeleid hebben. Wilt gy daar een bewys van? Ziet welke eer volle plaatsen de oud-leerlingen van St Aloysius bekomen in de kollegien, waar zij hunne studiën voortzetten, ziet hunne examens ia de hooge- scholen. Maar wij mogen niet te ver van de prysdeeling afwijken. Het slot der feeste was de aanspraak van den Zeer Eerw. Heer Kanonik De Schrevel, afgevaardigde van Monseigneur den Bisschop van Brugge. Mijnheer de Kanonik wensohte de prys< winnaars en hunne oudeïï geluk. Hy wenschte insgelijks Dixmude en omliggende geluk, omdat er hier een voortreffalyk kollegie is, dat ten kleenen koste een grondig onderwys bezorgt en wat nog meer is eene kristene opvoeding. Hij bedankte de heeren Provinciale Raads heeren van het kanton Dixmude, ons Stads bestuur. de priesters en de talrijke hooggeplaatste heeren, die naar de prysdeeling gekomen waren, omdat zij door hunne aanwezigheid het groot belang toonden, dat zy stellen in het kollogle en in zijnen vooruitgang. Zijne aanspraak duurde niet lange, maar zy behelsde goeden raad en aangename aan moedigiDgen. Wij kunnen dit artikel niet beter eindigen, dat „met ods gedachten dier treffende aanspraak toe te eigenen en te zeggen Heil u, leerlingen, met uwe pryzen en uwe aangewonnen kennissen. Dank aan u allen, die de prijsdeeling met uwe tegenwoordigheid vereerd hebt en het katholiek onderwys ondersteunt. Dank en eere aan u, heeren Principaal en Professors, voor al hetgeen gy voor het zedelyk en stoffelijk welzyn van stad eD stroke doet. Moge God uw lastig werk zegenen. Moge uw kollogie bloeiend en bloeiender worden voor 't geluk van stad en volk, van Godsdienst en Vaderland. Het budget van bet ministerie van landbouw en openbare werken voor 1900 wordt geschat op 25,441,425 fr. 25 o., waarvan 2,802,000 fr. voor buitengewone uitgaven. Ouder dezen laatsten bemerkten wy Onkosten der landbouwoptelling 150,000 fr., verbetering der broeikassen vaude hofbouwschool van Vilvoorde 5,000; meubels bestemd om de verzamelingen van den kruidtuin te beschutten 18.000 fr.; Verplaatsing der ontsmettingsstatie van de haven van Oostende 18,000; Verdiepen der vaart vanLoo 50,080; verdiepen der vaart van Yper naar den Yzer50,000; her bouwen der vervallen huizen van sasmeesters 50,000herbouwen van sasdeuren te Oostende 65,000; werken aan hst oosterstaketsel van Nieuwpoort 115,000. Tramlijn Brugge Lekc met vertakking van Couckelaere naar Dixmude. Deze belangrijke ljjn die eene lengte zal hebben van ongeveer 44 kilometers, komt door het Staatsbestuur goedgekeurd te worden. Zij zal 2,000.000 fr. kosten. De Staat komt tusschen voor 1.000,000 fr.de provincie West-Vlaanderen voor 500,000 fr.de overige 500,000 fr. zyn door de belanghebbende gemeenten onderschreven. Deze lyn zal de volgende gemeenten bedienen Brugge, St-Andries, Varsienaere, Snelleghem, Zedelghem, Aartrycke, Ichteghem, Couckelaere, Leke-Couckelaere, Bovekerke, Vladsloo, Eessen, Dixmude, hebbende eene gezamentlijke bevolking van rond de 100,000 inwoners, Ondersclielcling. Z. M. de Tsaar van Rusland heefi aan M. Beer- naert het groot lint van den Witten Adelaar en aan M. den ridder Descamps het groot lint der Stanislasorde geschonken. Hy heeft aldus de voorname medewerking willen erkennen, door die twee belgische Staatslieden, aan de vredesconferentie verleend. De onderscheiding is des te vleiender, aangezien er, buiten de beleefdheden, tegenover Holland en het secretariaat, alleen aan M. Bourgeois, afge- veerdigde van Vrankryk, zulke hooge blijken van vereering werden gegeven. De kieshervorming. De tekst van h»t wetsontwerp van kies- hervorming is verschenen. In het vertoog der beweegredenen wordt de strekking van het ontwerp uiteengedaan als volgt De evenredige vertegenwoordiging wordt toegepast op geheel het land. Deze toepassing vereischt de vorming van kies omschrijvingen welke ieder verscheidene laden kiezen en, bygevolg, de wijziging van de tegen woordige tabel van verdeeling der volks vertegenwoordigers en der senators. De nieuwe voorgestelde tabel behoudt zooveel mogelijk de bestaande omschrijvingen. Zy vereenigt, in princiep, slechts twee of meer arrondissementen, wanneer deze afzonderlijk beschouwd, slechts recht hebben op ééoeu of twee volksvertegenwoordigers of op éénen senator. De tabel waarvan hooger spraak is bevat de volgende samenvoegingen van arrondissementen Oostende, Veurne en Diksmuide, 4 volks vertegenwoordigers, 2 senators. Thielt en Roeselare, 4 volksvertegenwoor digers, 2 senators. Aarlen. Marche en Bastenaeken, 3 volks vertegenwoordigers. Neufchateau en Virton, 2 volksvertegen woordigers. Borchworm en Hooi, 4 volksvertegewoordigers, 2 senators. Ath en Doornik, 6 volksvertegenwoordigers, 3 senators. Philippeville en Dinant, 4 volksvertegen woordigers 2 senators. Gent en Eeckloo, 10 volksvertegenwoordigers, 5 senators. Maaseik en Tongeren, 3 volksvertegenwoor digers. Voor den Senaat zullen daarenboven vereenigd worden Mechelen en Turnhout, 4 senators. Kortryk en Ieperan, 3 senators. Dendermonde en St-Nikolaas, 4 senators, Aalst en Oudenaarde, 3 senators. Bergen en Zoningen, 5 senators. Charleroi en Thoin, 5 senators. De provinciën Limburg, Luxemburg en Namen zullen ieder maar ééne omschrijving uitmaken voor den Senaat. Een nieuw blad» De Vrouw, (Ernst en m °7ar .d0 Vrouwen, de Liefde en het Huwelijk), ziedaar den titel van een nieuw blad, 't welk alle veertien dagen verschijnen zal en waarvan wij heden het voorafgaande proef nummer (nr A) ontvingen. Het eigenlijke nummer 1 zal verschijnen op 1 October 1899. De Vrouw geeft göene aankondigingen. By elk nummer behoort een klochtenblad als kosteloos byvoegsel. De inhoud is zedelijk, gansch onpartijdigen mag zonder schroom door jong en oud gelezen worden. Nummer A van De Vrouw is verkrijgbaar aan den gewonen prys (5 centiemen) by den uitgever, Lodewijk Heeren, Sleutelstraat, 37, Antwerpen, waar men, mits opzending van fr. 1.30 in postbon, kan inteekenen op den eersten jaargang 1899-1900, (26 nummers). Men kan ook ten postbureele inschrijven. Mgr de Bisschop van Brugge heeft benoemd Onderpastoor te St Andries bij Brugge, den E. H. Lelieur, onderpastor van Voormezeele; Onderpastoor te Voormezeele, den E. H. Delporte, gewezen coadjutor van Reckem. Eerw. Heer Fraeys, krygsaalmoesenier van het garnizoen van Brugge, is overleden den 6 Augusti in den ouderdom van 68 jaar en 4 maanden. Men meldt uit Pekin dat de Paters Cyriel Vervaeke van Moorseele en Aloies de Vocht van Aerschot in Mongolië overleden zijn. M. Alfons De Marbaix, leeraar aau de hooge- school te Leuven, provinciaal raadslid voor het kanton Moll, is Vrydag te Meerhout schielijk overleden. De afgestorvene was een man die in de geleerde wereld hoog aangeschreven staat. I -E d ft J 'iYOJL. e Onderscheiding, Ons Stadsgenoot, M. P. Vaoder Ghote, thans student in St Louis te Brugge, heeft den 5" naarprys of accessit behaald in vlaamsche verzeD, in den wedstrijd tusschen de leerlingen van Poësis der kollegien van het Bisdom. Een ander gewezen leerling van het kollegie onzer stad, M. Clement Scherpereaï, nu student te Rousselare, won in den zelfden prijskamp den 6° accessit in Latijnsche verzen. Onze gelukwenschingen. Spelen. Bij koninklijk besluit wordt de beslissing des Provincieraad van West-Vlaanderen, tot het invoeren van eene taxe op de houders van speelkringen en het vaststellen der verordenende bepalingen goedgekeurd. Examen Jufvr. Marie Maeckelberg van Eessen komt baar examen van onderwijzeres voor de Midden-Jury te Brugge af te leggen. De kiezing te Soignies. De katholieken komen niet op in de kiezing. Alhoewel de liberale Vereeniging besloten had zich te onthouden, stelt M. Bricoux, liberaal, zijne kandidatuur tegen deze van den socialist, M. Branquart, zoodat er te Soignies stryd is voor de kiezing van den 20° dezer. De wettelijke erkenning is verleend aan de onderlinge maatschappij van veeverzekering Hoop in de Toekomst, gevestigd te Ramscapelle De Gazette van Thielt is Zondag in feest gewaad verschenen ter gelegenheid van het parlementair jubelfeest van den heer Beernaert. -— Algiers en de Argentynsche republiek zijn de eenigste landen op de wereld, waar meer peerden zyn dan menscheo. 't Getal ezels is overal nog al groot, maar 't schijnt dat de optelling nog niet gemaakt en is. De warmte. Zaterdag achternoene hebben verscbillige werkhuizen en ovens van het Center het werk moeten staken, daar de hitte onver- dragelijk was. Aanwerving. In September e. k., wordt een enkele wedstrijd uitgeschreven voor de aanneming van 120 klerken, te verdeelen onder de takken van Beheer van het Departement van Spoorwegen, Posteryen en Telegrafen. Jongelieden, die de voorwaarden van toelating tot dien wedstrijd verlangen te kennen, gelieven de berichten te lezen, die in de spoorwegstatiën en in de post- en telegraafkantoren aangeplakt zijn. Aanvragen voor eene bediening moeten uiter lijk op 80 Augustus in de bureelen van het Departement toekomen. De heer Beernaert is te Oostende, in het hotel Fontaine afgestapt. Vaart van Plasschendaele naar Nieupoort. Er wordt ter kennis der belanghebbenden gebracht dat het beheer, de regelende voor schriften niet kunnende uitvoeren aangaande de hoogte van hst water in de vaart van Plasschen daele naar Nieupoort, het peil er voorlooping gebracht is tot 0m25 onder het cijfer van XVIII voet en de diepgang der schepen beperkt is op lm90. Tabel der rivieren en kanalen, die vlot- of bevaarbaar zijn waarvan do visschery openbaar kan verpacht worden Vser. Van de fransche grens tot de Ypersluis, te Nieupoort, de doode arm dier rivier te Rous- brugge begrepen. Vaart van Nieupoort, langs Veurne, naar Duinherhe. Van haren oorsprong te Nieupoort, tot aan de fransche grens. Vaart van Plasschendaele naar Nieupoort. Van de sluis van Plasschendaele tot de Graven- sluis te Nieupoort, by begrepen de vertakking van de Ketsbrug naar het Lekesas, by Nieupoort. Vaart van Bergen. Van de fransche grens tot de uitmonding in de vaart van Veurne naar Duinkerke, beneden en naby de Duinkerkbrug te Veurne. Loovaart. Van de Fiatellesluis tot de uit monding inde vaart van Veurne naar Nieupoort, rechts van de Nieupoortsluis te Veurne. Afwateringskanaal van Veurne Ambacht. Van de sluis der Oostvaart tot de afwaterings- sluis van Veurne Ambacht. Afwateringskanaal van Vladsloo Ambacht. Van den zuiger in timmerwerk onder de vaart van Plasschendaele, onmiddelijk beneden de Rattevolle, tot aaD de achterhaven, te Nieupoort. Veemarkt. Bij besluit van den heer Gouverneur der Provincie van 3 Augusti 1899, zyn, ten gevolge van het ontstaan der muil- en pootplaag, de Vee- en Verkensmarkten tot nadere beschikking te Veurne verboden. Wafers De Beukelaer, Rhum, ingelegde vruchten. Cacao De Beukelaer, is de fijnste. Chocolat De Beukelaer, is de aangenaamste. De rechtbank van Veurne heeft veroordeeld Willems Alfred, dienstknecht, geboren te Ering- hen, 8 dagen en 26 fr. voor vernieling van afsluitingen 15 fr. voor dronkenschap, Boels Alfons, metser, en Renty Sophia huis vrouw Karei Pylyser, te Middelkerke, de eerste 1 maaud en 26 fr, voor slagen15 fr. voor dronkenschap; 8 dagen en 26 fr. voor bedriegelyke ontvreemding en 16 dagen en 26 fr. voor slagen; de tweede, voorwaardelijk, 25 fr. voor drank gegeven te hebben aan een bedronkene. De rechtbank van enkele politie onzer stad heeft den 11 Oogst 1899 veroordeeld Degraeve Karei Louis, leurder, Beauprez Juliana, huishoudster, Degraeve Pharailde, en Degraeve Leonie Maria, kantwerksters, allen te Clercken, voorwaardelijk elk 1 frank boet, wegens zonder noodzakelijkheid en ondanks het verbod des eigenaars, op wegen te zyn gegaan aan bijzondere toebehoorende. Vlaemyock Ambrosius, landwerker te Vladsloo, voorwaardelijk, 10 fr. boet, voor woordelijke boleedigingen. Herman August, en Herman Joseph, land bouwers te Merckem; den 1", dry boeten van 2 fr. ieder, wegens a) woordelijke beleedigingen, b) lichte gewelddaden en c) vrijwillige beschadiging van roerende goederen en, den 2", 5 fr. boet, voor woordelijke beleedigingen, dezen laatsten voor waardelijk. Desimpel Benoit Joseph, herbergier te Merckem, voorwaardelijk 5 fr. boet, wegens woordelijke beleedigingen. Vanbrabant Juliana, kantwerkster, Vanstechel- man Aloise, werkman en, Verstraete Pelagie, werkster, allen te Clercken, de 1", 5 fr. boet, den 2", 10 fr. boet en, de 3*, 20 fr. boet, voor woorde lijke beleedigingen, de l*en de 3', voorwaardelijk. Depoorter René, strooidekker te Woumen, voorwaardelijk, 5 fr. boet, wegens eerroof. Verstraete Isidoor, herbergier en koopman te Langemarck, voorwaardelijk, 1 fr. boet, voor versch geslacht zwyuenvleesch, dat niet gekeurd was, van Ëeerst naar eene andere gemeente ver voerd te hebben. Debruyoe Emile, reisenden muzikant te Clercken, 20 fr. boet, wegens woordelijke belee digingen. Gryspeerdt Karei, leurder te Dixmude, 5 fr. boet, voor dezelfde overtreding. Pijnlijk ongeluk. Vrijdag namiddag is te OoBtkerke het 3jarig zoontje van Honoré Dewitte, door een wagen overreden. Het hoofdje van het kind was gansob gesmetterd. Een schrik van dieven nestelen tegenwoordig te Oostende eu tal van dieften worden gepleegd. - Tijdens het onweer van Zaterdag avond is op het gehucht de "Ballons» te Herseeuw, de 17jarige dochter Siivie Pareyn in haar bed dood- gebliksemd. Haar hemd was in brand geraakt, doch op het lyk stelde men enkel lichte brand wonden vast. Vreeselijk drama. Over zes maanden trouwde te Oostroozebeke Edmond Da Buck met Emma Vanneste. Het duurde niet lang of oneenig- heid kwam in het huishouden. Men vocht en sloeg er alles aan stukken. Weldra verliet de vrouw het echtelyk dak. Zondag voormiddag, rond 11 ure, waren de gebroeders Vanneste met nog eenige leden hunner familie, uit Frankrijk gekomen om hunne ouders te bezoeken. De Buck, zulks ver nomen hebbende, ging met zyoen vader, zuster eu minderjarigen broeder naar het huis Vanneste en .sloeg er alles iu gruis. Vader Vanneste werd eene doodelijke wonde aan het hoofd toegebraoht; Jules Vannest8 had verscheidene steken bekomen en andere familieleden, waartusschen twee vrouwen uit Frankrijk, werden eveneens erg gekwetst. Dokter Opzopier werd ontboden en moest een uur lang werken om de wonden toe te naaien. Edmond De Buck is in hechtenis'ganomen, Eenige kinderen, die van de school kwamen en zich naar de wijk Piatheule begaven, gelegen tusschen Damme, Moerkerke en Oostkerke, zagen op het vaartje te Oostkerke by Brugge eene flesch op het water vlotten. Drie meisjes, Louise De Vliegher en de dochterkens Van Lauduyt en Baute wilden de flesch uit het water halen. De twee eersten vielen in het vaartje. De 1 (jarige Louise De Vliegher verdronk; het doohterke Van Landuit, dat reeds tweemaal onder water geweest was, kon zich nog gelukkig redden, met zich vast te klampen aan een vlot dat zich daar toevallig bevond. siroop Depratere nemen om hunne verkoudheid of hoest te genezen seffens genezen zijn, Inderdaap na eenige uren gevoelt men beternis, na eenige dagen volkomen genezing. Wat kan men meer eischen, want beter borstremedie bestaat er niet. Te bekomen aan 2 franken de flesch te Dixmude, by Ghyssaert. IJper, Socquet. Thourout, Van Ysacker. Op Oostduinkerke is een ongeluk gebeurd die vier dooden had kunnen voor gevolg hebben. Pieter Torreele, bijgenaamd Pieter den Boer, had met zyn peerd en kar vlasstaken wedergebracht naar Thieren's, een van zijne gebeurs. In het terugkeeren zat Torreele met drie kinderen op de kar, toen eensklaps, in eenen korten draai de kar omkantelde; de drie kinders vielen er uit, maar vader zat er onder. Het peerd ging op hol, Torreele onder de kar medeslepende gelukkiglyk braken de stringen, terwyl bet peerd altijd voortliep. Men dacht dat Torreele dood was; doch het was zoo erg niet de bijeengeroepen geneesheer bestatigde dat de ongelukkige z(jn linkerschouder gebroken was. Zondag laatst, werd te Eerneghem, het gouden jubelfeest gevierd der echtgenooten Wathy-Devreker. De man is 79 en de vrouw 74 jaar oud. Verdwenen. Te Eessen is sedert Maandag van verleden week een ouderling weggedoold, afgemat van werken; men vindt hem nergens. Die inlichtingen kan geven is verzocht ze zoohaast mogelijk te doen kennen aan zjjne bedrukte arme tachtigjarige zuster, Sopbie Traan, te Eessen. DynamietontplofflngTe Ciney heeft Zaterdag eene hevige dynamietontploffing ontstaan in eene kalkmijn. Twee werklieden werden by de ontploffing gedood en een erg gekwetst, en vier werden gedood door de steenen welke in de lucht geslingerd werden en vier erg gekwetst. Een gewelfsel ingestort. Te Mariemont is Zaterdag het gewelfsel eener riool der glasblazerij die men aan het metsen is, ingestort. De vyf metsers werden onder de puinen begraven en op den slag gedood. Schrikkelijk spoorwegongeluk in Frankrijk. TeJuvisybij Parijs is Zaterdag de sneltrein van Orleans op een omnibustrein geloopeo. Vier wagODS van den omnibustrein zijn verbrijzeld. 17 reizigers werden gedood, en 28 zyn gekwetst. De reizigers van den sneltrein ondergingen slechts eenen hevigen schok. De Madridsche financiers schatten de totale kosten voor Spanje van de laatste oorlogen, met de Cubanen, de Philipinos en de Vereenigde Staten op veertien honderd veertig millioen gulden. En wat en heeft America niet verteerd en is het nog aan 't verteeren 1 E. Droesbeke, Chirurzyn - Tandmeester, Wolvengrachtstraat, n' 62, Brussel, is te raad plegen alle werkdagen van 9 ure 's morgens tot den middagen van 1 tot5 ure. is het beste eu een der schoonste modebladen, die in het Vlaamseh verschijnen. Het abonnement op de Oraciense begint met 1 Januari, 1 April, 1 Juli en 1 October en kost Voor 3 maanden, fr. 9,50. Voor 6 maanden, 5,OÓ. Voor een jaar, 10,00. De uitgave waarby telkenmaal eene sierlijk gekleurde plaat gevoegd is, kostfr. <1,00 voor 3 maanden. 16 fr. per jaar Men abonneert zich bij de Belgische Boek handelmaatschappij, 16, Treurenberg, Brussel. Per 100 kilos Witte tarwe, Roode tarwe Rogge Haver Booneu Aardappels Boter, de kilo Eiers, de 25 Suikerijboonen besch. op wagon 13 a op schip 13 25 a 1899 op wagon 13 25 a op schip 13 50 a Koolz.-otie 10Qk.47 a Lynz.-olie 100 k. 43 50 a Viggens 18 a ROUSSELARE. 1 Oogst 17 - 14 - 19 - 0 - 3 - 2 30 DIXMUDE. Per hektoliter. 31 Juli. Tarwefr. 17 a 18 Aardapp. 100 kil. 6 a 9 Boter, de kilo 2 72 a 2 99 'tstuk, 7 hekt. 1 90 a 2 09 Eieren, de 25. 1 90 a 0 KORTRIJK. Per 100 kilos 31 Juli Koolzaad-olie fr. 47 a 7 Oogst. 16 - a 18 - a a a a 6 - 2 99 2 09 2 10 8 2 37 2 36 2 15 Lynzaad-olie Per 100 kilos. Boter, per kilo Eiers, per 26 43 50 a VEURNE. 2 Oogst. 2 30 a 2 80 1 90 a 2 - 7 Oogst. 47 - a - - 43 50 a 9 Oogst. 2 50 a 3 15 2 10 a 2 25 GENT, 11 Oogst. Poldergerst, het 100 kilo, fr. 18,00 a 19,00 inlandsohe gerst, fr. 14,50 a 15,50. POPERINGHE. Per hekt. (middenprijs). 4 Oogst. Tarwe 12 85 Rogge 9 75 Haver 8 75 Aardappels de 100 kilos 6 25 Boter, de kilo Eieren, de 25, Hoppe, 50 kilo Per 100 kilos. Tarwe fr. 16 Rogge Boonen Haver Erwten. Aardappels Boter, de kilo Eieren, de 25 3 10 2 00 000 a - IJPER. 5 Oogst. - a 16 50 a a 11 Oogst. 12 80 9 25 8 50 6 00 2 90 2 10 000 a 12 Oogst, 15 50 a 16 25 17 50 a 17 50 5 a 1 20 a 1 70 a 6 2 60 2 - 4 50 a 5 50 2 50 a 2 90 2 10 a 2 30 CUREGHEM-ANDERLECHT. 8 Oogst. Werlcensmarkt. 1138 werden er te koop gesteld. Prys per kilo, op voet, fr. 0-75 tot 0-85. 10 Oogst. Veemarkt. Eb waren 1542 hoornbeesten te koop gesteld, waaronder 660 ossen, 235 stieren, 647 koeien en veerzen, Pr\js per kilo op voet ossen fr. 0-70 tot 0-85; stieren fr. 0-55 tot 0-70 koeien en veerzen fr. 0-55 tot 0-70. BRUGGE. Vee. Ter markt van Woensdag telde men 508 hoornbeesten, waaronder 118stiersvan 175 a 500 fr., verkocht 115; 105 ossen van 350 a 600 fr., verkocht 95; 90 vette koeien van 300 a 550 fr. verkocht 90; 45 melkkoeien van 225 a 400 fr. verkocht 40150 veerzen van 125 a 450 fr verkocht 145. LA VILLETTE, 10 Oogst, Veemarkt. Er waren 1,645 ossen, 526 koeien, 142 stieren, 1,816 kalvers, 17,057 schapen, 4,600 vette zwyns. Verkooht: 1645 ossen, 520 koeien, 142 stieren, 1512 kalvers, 15,000 schapen, 4,600 vette zwijes; aan de volgende prijzen per kilo Ossen, Koeien, Stieren, Kalvers, Schapen Zwyn» fr. 1' kwal. 2« kwal, 3* kwal. 1 40 1 24 1 00 1 38 1 22 0 98 1 08 0 94 0 84 1 85 1 65 1 25 1 84 1 64 1 44 1 48 1 46 1 42 om 2 1/2 ure namiddag in het hótel De Casino, Groote Markt, DIXMUDE, van een dienende voor HERBERG te Eessen, dorpplaats. Laatst bewoond door Henri Seys.

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude | 1899 | | pagina 3