Voor uwe HENNEN, DUIVEN en KIEKENS ORVA de Avonturen van ROBINSON 4 Nieuwsjes in 't kort 30 INSCHRIIIVINGSBULLETIJN ALLE APOTHEKEN en Laboratoria Mullie, Halle PULLMAN-REIZEN Dat Is vaal laggan I HET WEKELIJKS NIEUWS Zaterdag 22 April 1950. BI?. 12 Goedgelegen BURGERSHUIS KLEIN WOONHUISJE Casselstraat 47 (rechtover O.LVr.-Kerk) Tel. 200 Werkhuizen Boomgaardstraat 't Grootste, het oudst gekende, en meest vertrouwde huis der streek Mooie toonzalen, prachtige Meubels Prijzen buiten alle concurrentie lil Keus zander weerga ën ALLES WORDT KOSTELOOS THUIS BESTELD Wie bij de MËOiELS BOCI4E koopt, krijgt sterke en mooie meubels aan de laagste prijzen 9 Roman van H. COURTS-MAHLER &Cengelu>er\ van Het Wekekjk* «V'cows HERBERG v Schoon FAMILIEPENSIOEN SCHUIF Hofsteden over te nemen: Belangrijke Hofsteden in Frankrijk TE KOOP Jaedenj ABEN... Iw en Spaarkas n v KATHOLIEKEN die wensen een ernstig en chr. DE PETERSIME BROEDERIJ en SELECTIEBEDRIJF JULES LOOBUYCK Schorestraat 19 - LEKE DE BESTE KUIKENS 01 POELJEN Moderne Broederij AUG. DERINCK, Roelsstraat N' I, Oost du inker ke BUREELMACHINES ALFRED DEKEYSER 62» Waterkasteelstraat, IEPER. «5 9368) Tel. 415 elixir poeder Dat is gezencEfieid I in 'T ETEN Voorkomt en geneest radilcaalsnot, diphteritls, 't geel, pokken, slijmen, blauwe kam, enz- enz- 29 Jaar suksesf door Dirk Keikop Tekenverhaal 'Het Wekelijks Nieuws" mmmmavmaiwavmawimm M'n beste Lezers en Lezeresjes, tk ben met de voorbije Paasdagen op stap geweest met Marenta en de vijf spruiten, maar we hebben wat tegen gekomen. Marenta heeft te Antwerpen nog ergens een broer zitten en ze had nog nooit den dierentuin gezien. Dus was het een geschikte gelegenheid... wat niet wil zeggen dat haar broer in den dierentuin zat, maar... allee... ik wil zeggen dat ze er eens van zou profiteren om, bij het bezoek aan haar broer, ooik eens den dierentuin te gaan bezichtigen. Op Goede Vrijdag beloofde het weer een echt Paasweertje te worden en zo trokken we den Zaterdag mor gen, gelaarsd erx gespoord, gezakt en ge-valiesd, als echte toeristen de trein op naar Antwerpen. Doch het stond in de sterren en de maan geschreven dat we in die Paasdagen geen geluk zouden kennen, 't Begon al aan de statie: onzen Jef viel met z'n witte bloese en z'n neus op ds straatstenen. Een bloese, die voor de helft zwart en voor de andere helft wit was en een patat tegen z'n oren van Maren ta. Ja, 't begon goed! En toen we te Antwerpen arriveerden keek er een grijs-grauwe lucht op ons neer, pre cies of het zou plots g-aan regenen. Marenta dacht aan haar zomertoi- ietje, dat ze speciaal voor die reis had doen maken, en ik op m'n va- cantledagen, die dreigden op een sisser uit te lopen. En 't is zo uit gevallen ook: we hebben er twee da gen binnen gezeten: 't waaide, 't loei de, 't stormde, 't regende, 't hagelde, 't buiste, enfin, 't was een echt etie- rewesr! We hebben nooit den dieren tuin gezien, maar m'n schoonbroer wel. We hadden evengoed thuis kun nen zitten. Nu, we zijn terug naar huis gekeerd met de zalige gedachte dat Pasen weer eens voor een jaar voorbij was en dat we ook eens aan toerisme hadden gedaan. Ik hsto alleen ma-ar een goeie her innering aan Antwerpen als ik denk op dien hoteldirecteur. Ja, dat moet een rare snuiter geweest zijn. Toen ik met Maren-ta's broer op Tweede Paasdag een aperitifwas gaan drinken in een ohic hotel, zag ik daar overal dezelfde spreuk hangen en dat heeft me getroffen. Ze zouden dat hier ook in vele cafés mogen han gen. Het was het volgende: 0 Ik ben een klein ding met een grote betekenis. Ik bied hulp aan iedereen. Ik open de deuren, ik open de harten, ik verdrijf vooroordeel. Ik verschaf vreugde en roep welwillend heid o-p. Ik inspireer respect en be wondering. Iedereen houdt van mij. Ik verveel niemand. Ik kost niets. Velen hebben me geprezen, niemand heeft me ooit vervloekt. Ik beval aan rijken en armen. Ik ben nuttig op ieder ogenblik van de dag. Ik ben de BELEEFDHEID! Ja, dat heb ik prachtig gevonden Jammer dat ge daarvoor zo ver moet gaan om zulke dingen te lezen. Och, hst kost zo weinig om beleefd te zijn en het maakt ons leven zo veel aangenamer. 'T SCHIJNT DAT VROUWEN TONGEN curieuze tongen zijn. Dus, zo lijk kattetonigen en ass-entongen. Enfin, men spreekt ervan. En van mannsnitongen spreekt men niet. Daar was eens een pastoor, die wist dat de vrouw van zijn schoenmaker een venijnige tong had en toen hij met een paar schoenen naar de man toe moest, zei hij: Jan, zet er maar vrouwentongen ond-er, die verslaten immers niet! Hij zei het met een glimlach en hij dacht dat hij raak had geschoten. Maar de vrouw van de schoenmaker overtroefde hem toch weer, want ze antwoordde vinnig en venijnig: G'h-ebt gelijk, Mijnheer Pastoor, en als bovenleer zal onze Jan dan wel pastoorsvel gebruiken. Dan zijt ge zeker dat ge nooit nat wordt in uw schoenen, want pastoorsvel drinkt geen water, nietwaar? Die vrouw van die schoenmaker heeft een neefje en dat neefje kwarn eenis op vaoanitie bij haar. Tante, vroeg het mannetje haar toen zekeren avond, legt gij, voor het r.lapen gaan, soms uw tong in t wa ter lijk ons moeder met haar tan den doet? Tante keek alsof ze er niets van begreep. En dat was inderdaad het geval. Hoe komt ge er op mij zoiets te vragen, mannetje? vroeg ze. Wel, tante, antwoordde de kleine toen ongegeneerd, onze vader zegt toch dat gij een valse tong hebt! Op een keer stond die scihoenmar kersvrouw al ruim een uur te kletsen en te kakelen met een buurvrouw, ook geroutineerd in "t vak. Toen zei ze permentelijk: Ha, Sofietje, nu moet Ik stille tjes aan verder, hoor, want Ik moet nog naar de loodgieter. Daar is thuis een -buis van de waterleiding ge sprongen, ziet ge, en mijn man zit met z'n duim op het gat om het wa ter tegen te houden! Enfin, toen die vrouw stierf, kreeg ze van de pastoor als grafschrift mee: Zij had altijd: veel klaps Hier leit Trien Snaps. En dit heeft haar bot het einde Niet berouwen. Maar nu ligt ze waar ze ligt En zal ze haar mond wel houen! T IS VACANTIE, t zal altijd va- cantie zijn en ze moeten ook ns keer vaoantle hebben, maar is me dat een leven als die vijf spruiten in va- cantie zijn. Ge zoudt er uw heilig geduld bij verliezen. Gisteren was t echter een beetje te straf en 'k heb de drie oudste aan tafel gezet en gezegd: Kijk, ge moet nu alle drie een opstel maken over het paard. Wie het schoonste en het beste opstel maakt, krijgt vijf frank. k Zie ze daar nog zitten: te zwe ten van inspanning, met de tong uit de mond en een vijffrankstuk te zweven voor hun kinderogen. In alle geval, ik heb er mee bereikt wat ik hebben wilde: STILTE! Ziehier dan het bekroonde opstel van onzen Frans, die dan ook de be loofde vijf frank heeft gewonnen. DE PAARD. De paard is een vierhoekig dier en bovendien een huisdier. Van voor heeft de paard een grote doos, dat is die kop van de paard. De kop gaat van voor open. Daarin steekt de paard z'n eten. Die opening is de mond- van de paard. De paard eet veel, bij zonderlijk haver. Boven z'n mond heeft de paard nog' t:wee kleine hol- lekens. Daardoor niest d-e paard. Dat is de neus van de paard. Ze is altijd nat. Aan d-e top van z'n kop heeft de paard twee uitsteeksels. Dat zijn de oren van de paard. Daardoor hoort d-e paard, en daar staan haven op. De paard kan z'n oren in z'n nek leggen. In de kop van de paard zijn nog twee carburelichtjes. Dit zijn de ogen van de paard. De paard kan oogjes trekken. De paard heeft vijf poten: aan eiken hoek hangt er een Van achter heeft die paard nog een poot, die poot noemt men de staart. Daarmede jaagt de paard de vliegen weg. Zo zijn kinderen: eenvoudig en hef! ROME, 14 d. Verblijf te Florentië, Rome, Napels, Capri, Nice. ROME - 6.900 Frs. ITALIE-ROME, 22 d. - Prachtreis door gans Italië. 12.450 Frs. OBERAMMERGAU. - 7 d., 2.860 Frs. - 12 d. met Tyrol 5.690 Frs. BOORDEN VAN DE RIJN. - 4 d., 1.390 Fr» LOURDES. - 8 d., 3.500 Frs. ZONDER VERBINTENIS UITGEBREID PROGRAMMA OP AAN- VRAAG BIJ: Q VERLEYE (d 5551) Tel. 353 - INGELMUNSTER. UIT TER HAND TE KOOP thans dienende voor café. Voorgevel 13,5 m, poort inbegrepen. Bijkomen de tweede poort in zijgevel. Gelegen Breulsfcraat, Moorslede. Voor alle lnl. zich wenden: Breul sfcraat 80, Moorslede. (6338) UIT TER HAND TE KOOP met stallingen en 2 a. grond. Regen en putwater. Voor sleutel zich. wen den: Burgweg 14, Avekapelle. Voor het kopen zich wenden: Achiel Denolf, Handaamestraat 52, Korteimaik. (6340) Iedereen komt zien naar de eubels Boone VAN KINDEREN GESPROKEN! Lowietje zit in de vierde klas. De Zuster is bezig rn-et les geven over de Tien Geboden. Vraagt ze aan Lo wietje Je zegt dat stelen zonde is, Lo wietje. Tegen welk gebod? Zond-er aarzeling antwoordt hij: Het zevende, Zuster! En liegen? Het achtste, Zuster! weer zonder aarzelen. Kijk, Lowietje, is het zonde aan de staart van de kat te trekken? Ja- Zuster! Welk gebod dan wel? Hier aarzelt de kleine Lowie. Wel, wel... ik ben niet zeker welk nummer het is, maar het zegt iets over: Wat God heeft samenge bracht, schelde een mens niet!! Slaapkamers, Eetplaatsen, Buffetten, Bureaux, Boekenkasten, Kleerkasten, Matrassen, Kin derbedjes, Kinderwagens, Clubzetels en Divans in leder en velour, gewone Zetels rietwerk, Tapijten, ijzeren en houten Bedden, Kinder- artikelen, Fantasieartikelen. Alle herstellingen. AL ONZE MEUBELS ZIJN GEWAARBORGD KOMPTANT. KREDIET. Met de voordeligste voorwaarden. 6209 OVER TE NEMEN M'N ZEGT DAT VLAMINGEN wijze mensen zijn. Welnu, m'n beste Lezersch-aar, ik geloof het als ik soms van die wijze, Vl-aamse spreuken lees. Dan moet ik werkelijk beken nen dót Vlaanderen veel wijsheid in zich draagt. Ten bewijze volgt hier enkele wijsheid in Vlaamse spreek woorden: Laat ons heit beste hopen, het slechts komt van zelf. Geduld is een gezond kruid, maar och arme, die er van leven moet. Ds beste smid slaat ook al ne keer op zijn dudm. Het wereldlijk gezag is een ge bouw, dat het goddelijk gezag tot grondslag heeft; neemt het volk die grondslag weg, dian stort het gebouw ineen. Waar geld is huist de duivel, waai- er geen is huizen er twee. Zij dalen, denkende d-at ze rij zen die dwazen, die zichzelf prijzen. En hiermee neem ik afscheid tot de volgende week. Dag allemaal. Het Manneke uit de Maan. Zoekt g'iets t'huren of te kopen, Zoekt ge 'n meid, 'n plaats of wat? Wacht niet langermaar plaats nog heden 'n Kleine ZOEKER in ons bladI SEtiSffissa Wat heb ik je gedaan? Hij haxi haar sedert zijn terug komst nog niet gezien. Den ochtend na zijn terugkomst, hetgeen laat in den avond was geweest, had hij al leen mevrouw Bylla en haar dochter bij het ontbijt aangetroffen. Romania was ontzichtbaar, zij had haar ont bijt op hoar kamer laten brengen. Mevrouw Bylla en Beatrix schenen hem wat koeler en teruggetrokkener te zijn dian gewoonlijk. Bij Beatrix schreef hij het toe aan de uitwerking van een slecht geweten, en bij me vrouw Bylla aan de verlegenheid, daar hij veronderstelde, dat Beatrix haar moed-er gebiecht had, dat zij door Calutta bestraft was toen zij zijn schrijftafel doorsnuffelde. Edel als zijn hart was, deed hij alsof hij hier niets van wist, en was vriende lijk en onbevangen als altijd. Ietwat spottend vroeg Beatrix hem hoe hij het op reis had gehad; de beide dames merkten heel goed op, dat de uitdrukking op zijn gelaat daarbij somberder werd en dat hij het gesprek vlug op een ander on der-werp bracht. Dadelijk na het ontbijt trokken mevrouw Bylla en haar dóchter zich terug. Zij verontschuldigden zich met te zeggen, dot zij voor het feest van dien avond nog enige voorbereid selen moesten maken. Daar Hans naar het gymnasium was, bleef Gerald aan zich zelf over gelaten en wist eigenlijk niet goed, wat hij zou doen. Het liefst zou hij weer naar de fabriek zijn gegaan, maar hij vreesde dan de schijn te geven te indringerig te zijn. Hoe zou hij de ochtend nu door brengen? Meer dan ooit miste hij heden zijn gewone werk. Hij kon het toch nooit heel lang uithouden zon der ene ernstige bezigheid. Hij werd gewoon naar Romana's terrein van arbeid getrokken. Daar was werk in overvloed. Hij zou heb ben kunnen doorwerken aan zijn met afhankelijkheden en boomgaard. Te Komen. Zich wenden: SIX, Wervikstraat 17, Komen. (6342) WILT GELD VERDIENEN BIJ U THUIS en de breistiel kennen na enkele dagen? Vraag gratis kataloog Nr 2 of kom tot betrouwbare firma: Breimachine Rapide, 180, Brabantstr., Brussel, of Kortrijkstw. 53, Gent. (d-3613) OVER TE NEMEN OF TE KOOP: met 24 kamers, gans gemeubeld. Gro te, schone kliënteel. Seffens vrij en gereed om te weaken. Gemak van betaling. Zich wenden: Zeelaan 99, De Panne. (6222) na lezing, ons blad ln de handen een uwer vrienden of buren die ons blad niet hebben. U bewijst er ons een dienst mee. Dank. nieuwe uitvinding. In het laborato rium stond alles wat hij nodig had ter zijner beschikking, en hij zou ernstig met Romana van gedachten kunnen wisselen over het benutten van zijn uitvinding. Zij had hem, op de door hem gestelde vraag geant woord, dat zij hierover, daar zij er succes van verwachtte, graag nader zoude willen spreken. Was het daarom niet het beste, weer naar buiten te rijden? Hij had het gevoel alsof een weldadige rust hem zou vervullen, als hij maar weer in de ogen van Romana kon zien. Langzaam en peinzend liep hij door de vestibule, de trap op. Daar kwam, alsof zij door zijn verlangen was geroepen, Romana hem tegen. Zdj was gekleed om uit te gaan. Met een eigenaardig blij gevoel keek hij haar ln het gelaat, waarop bij zijn blik een lichte blos was ge komen. Goede morgen. Juffrouw Nor- degg! Goede morgen, Mijnheer von Rhoden, gelukkig van uw reis te rug? vroeg zij met een lachje, dat hij nu meer van haar te zien kreeg en dat hem zeer beviel. Ja, gisterenavond laat ben ik te ruggekeerd, en tot mijn leedwezen miste ik u vanmorgen aan de ont bijttafel. Ik meende, dat u reeds naar de fabriek waart gegaan. Nu ben ik op weg er heen; lk had thuis nog enige dingen af te doen, en wilde mij door de ontbijt tafel rulet laten ophouden. «En buiten ln de fabriek zult u weer uw volle maat aan werk vinden. Ik benijd u. Waarom? Omdat u kunt werken. Zij lachte even. Haar verlegenheid voor hem had zij verloren. Zij gaf zich vrijer en ongedwongener, omdat zij merkte, met stille vreugde, dat hij haar niet meer door de ogen van Beatrix bekeek, maar haar recht liet wedervaren. U schijnt echt genoeg te hebben van het niets doen. Ja, die aan wer ken gewoon is, heeft arbeid nodig om zich krachtig te houden. Een waar woord, Juffrouw Nor- degg. Ik had juist bij mij zelf over legd, of ik met mijn verlangen naar bezigheid, naar uw fabriek zou mo gen vluchten, zonder u lastig te val len. Buiten bij u omgeeft mij ten minste de adem van de arbeid en ik zou heel wat te doen en met u te overleggen hebben. Maar ik waag het toch niet, u alweer lastig te vallen. Zij schudde het hoofd terwijl zij haar handschoenen dichtknoopte. «Tot nu toe bent u mij werkelijk nog niet lastig gevallen, Mijnheer von Rhoden. Werkelijk niet? Niettegenstaande Bij de rituale baden in Ganges- stroom kwamen 20 personen om het leven op het ogenblik dat de me nigte zich lopend naar de heilige stroom begaf. Het ongeval deed zich voor te Hardwar, op 200 km. te Noord-Oosten van Delhi. In de sneltrein Bazel-Chiasso 'is een Engelse reizigster, Miss Ge. roldine Marie Cunningham, die zich van deur vergistte, in een tunnel nabij Wassen uit de trein gevallen. De reizigster, die zich naar Rome begaf, was op slag gedood. Garry Davis, de eerste wereld burger, Is thans in het huwelijk ge treden met Mej. Audrey Peters. Het huwelijk werd op het dorpsplein van Ellsworth (U.S.A.), in bijzijn van meer dan 2.000 kijklustigen, In gezegend door een dominee van de unitaristische kerk,, nadat Davis op het laatste nippertje was terugge komen op zijn beslissing geen kerke lijke plechtigheid te laten plaats vinden. Bij het verlaten van een bios coop hebben in de nacht van Vrij dag op Zaterdag 15 April, talrijke personen boven Palermo 12 vliegen de schotels, in groepen van drie, op gemerkt. Volgens talrijke ooggetui gen vlogen de schotels in onberispe lijke formatie van het Westen naar het Oosten. Deze gebeurtenis heeft op dit late uur in het stadscentrum een levendige belangstelling en on gewone beroering gewekt. In de haven van Antwerpen werd een belangrijk geval van goud smokkel ontdekt. In een vijftiental vaten met vet, die van het schip de «Herdis» gelost werden, ontdekten de tolbeambten een grote hoeveel heid goud en diamanten welke in kruikjes geborgen waren die zich midden in het omringende vet be vonden. De waarde van de smokkel waar wordt op 19 millioen geschat. Een Amerikaans genaturaliseerde Pool, Stefan Schein, die de vaten in ontvangst kwam nemen bij het lossen van het schip, werd aange houden. Vijftien personen zijn gedood en 35 gewond hij de ontploffing van een autobus, in de buurt van de vlootbasis Jokosoeka, in Japan. Het ongeluk is te wijten aan de onvoor zichtigheid van een der inzittenden die een brandende sigaret wierp op een bus benzine die aan een ander reiziger toebehoorde. Ruben Zappaterra, vele jaren lang een vooraanstaande kommunist van de rode stad Ferrare (Italië) heeft verklaard, dat hij als lid van de kommunistische partij ontslag heeft genomen en om toelating heeft verzocht in een klooster. Hij maak te van de troebelen in Italië een ge wetenskwestie en heeft besloten zich gans te wijden aan godsdienstig werk. Zappaterra is steeds een van de fanatiekste propagandisten weest van de kommunistische partij te Ferrare. De twee grootste Amerikaanse firma's van electrische toestellen zijn, onder de bescherming van de Amerikaanse regering, in hun labo ratoria begonnen met de bouw van een atoomcentrale, waardoor het mo gelijk zal zijn oorlogsschepen door atoomkracht voort te bewegen. De atoomcommissie, die dit bericht me dedeelt; heeft niet gezegd wanneer de atoommotor zal kunnen gefabri ceerd worden. De Parijse politie heeft de ge naamde Felix Thellsmar aangehou den, een Belg die reeds geruimen tijd door de Belgische politie opge zocht werd in verband met een roof overval gepleegd te Tervuren en waar drie bandieten een buit van 300.000 frank veroverden. Hij Is de zoon van een gewezen gemeentese cretaris van Bosvoorde. Tijdens de bezetting was hij lid der SS, uit dien hoofde was hij in 1947 reeds veroor deeld geweest tot 5 jaar hechtenis dooh werd nadien in voorlopige vrij heid gesteld. Vrijdag 14 dezer, 's morgens, werd Seattle (U.S.A.) geschokt door een aardbeving, een jaar en een dag na de rampspoedige aardbeving die 500 millioen fr. schade veroorzaakte- en het leven kostte aan 6 personen. Volgens een bericht van de politie greep de aardbeving plaats even na middernacht. Tafels en stoelen wer den heen en weer geschud. Arbei ders, die zich op de 6e verdieping van een Western-Uniongehouw be vonden, moesten zich vastklampen aan palen om recht te blijven. Bij de manoeuvres in het Rijn land kwam Donderdagmorgen, 13 de zer, nabij Dreiborn, een granaat tot ontploffing dicht bij een groep Bel gische soldaten. De 21-jarige soldaat Jos. Cools, uit Brasschaat, werd zwaar gewond en overleed kort na- iwwwwwwwwwwvwwwaw dien. Een ander soldaat werd aan de voet gewond. Aan de Belgisch-Franse grens, greep een samenkomst plaats tus sen Franse en Belgische gerechte lijke autoriteiten. De ontmoeting ge beurde op de baan Bergen-Maubeu- ge. Het gaat hier om een uitgebreide zaak van valse biljetten van 1000 fr. (Belg. fr.) waarvan de oorsprong ln Parijs blijkt te zijn. De zaak lek te uit toen een handelaar uit Mau- beuge in België een auto kocht en betaalde met 23 valse briefjes van 1000 frank. De politie, die een onderzoek heeft Ingesteld naar de brand welke voor millioenen schade aanrichtte te Tokio, is overgegaan tot de aanhou ding van drie arbeiders, die ervan verdacht worden een weddenschap te hebben aangegaan en aldus de brand hebben gesticht. Een der ar beiders, Josjio Soezoeki, wedde tegen de andere twee dat een aangestoken sigaret een bus benzine in brand zou steken. Soezoeki won zijn wedden schap, met als gevolg de reusachtige brand in de Atami-wijk, welke een schade aanrichtte van naar schat ting 375 millioen frank. De inwoners van het Engels kustplaatsje Gillingham werden Zon dag onthaald op «gratis-bier». Hon derden flessen bier spoelden aan na dat een met bier geladen aak bij een aanvaring op de Theems was gezon ken. De Inwoners beijverden zich natuurlijk om de aangespoelde fles sen op te rapen en mee naar huis te nemen. Cafébazen hadden na tuurlijk maar een stille dag en vra gen zich af hoelang de gevonden biervoorraad zal meegaan. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflB FRANS-BELGISCH LANDBOUWKANTOOR 78, Elisabethlaan, KNOKKEa/Zee. 16 Ha. - 21 Ha. - 42 Ha. - 45 Ha. - 60 Ha. - 76 Ha. (Waalse landstreek. Vrij met betaling.) Over te nemen, of te koop (30 125 Ha.). Reeks kleinihoeven voor tuinibouw in Tauraine (4 9 Ha.) vanaf 175.000 fr. Prachtige Hofstede, streek Leuven- Namen; 50 Ha. in blok; 63.000 fr. de Ha. (6371) AGENTSCHAPPEN Alveringem: Philibert Bailleul, Dorpplaats 65. Be veren - Roesbr. 1 Robert Lepée, Hondschootestr. 91. Geluwe: Rog. Denijs, Verzek., Besehirestraat 50. Hooglede: Marie-L. Pieters, Roeselarestraat 8. Houtem: Mevr. Germain Cou* Dorp 46, Ingelmunster: Marcel Ampoorter, Weststraat 13. Izegem: Rafaël Parret, St-Crispijnstraat 19. Kemmel: Leo Duplacie, Reningelststraat 63. Koekelare: Mr Jozef Bulcke, Ichtegemstr. 12 Krumbeke: Mej. Maria Denys, Dorpplaats. Leke: A. Denolf, koster. Nieuwstraat, 21. Loker: Wc L. Dousy-Mor- Dorpplaats. [treu, Meesen: Hector Vercruysse, Ketelstraat 10. Georges Dehem, rue Alph. Hottat 26, Ixelles. Moorslede: Achiel Goemaere, DadizeJestraat 32. Nieuwpoortj Mr Alfons Depelchin, Kokstraat, 24. I ÖP. dr°n, ZMebek* Belgische Hypotheekmutschappij Prtvtto o«d#rn«mktO tfoo» M KenMtyli 10 D««Bwb«r 1934 LANGE NIEUWSTRAAT 4.Q ANTWERPEN Oostvleterem Mej. Y. Van Houtte, Henri Deberghstraat. Poclkapellc: Mw W* M. De Sutter- De Wilde Ploegsteert: Victor Menet, r. d'Armen tlères 110. Poperinge: Gilbert Reniere, Gasthuisstraat 63. Michel Maes, Westvleterenstw., 25. Renlnge: Er. Van Eecke-Del'eu Zwartestr. 4. Roeselare: Raymond Angillis, Pllkemstraat 41. Roesbruggef* Gerard Delplace, Gemeentesecr., Hariijge St-Fleterskapelle- Lekai André Provoost» Dorp, 12. Vlamertinge: Mevr. C. Duran- Debruyns, Poperingestraat T. Voormezele: Gilbert Delannojr, Dorp, 82. Warneton: Pierre De Simpel. Wcrvlk: Valère Verfaillle, Molenstraat 49. Westvleteren: W* Jul. Quaghebeur, Poperingestraat 71. Woumen: M"-' E. Barbier- Vercruysse. Langemarkstr. 341 a. Wulverlngem: g Michel Duron, c Goudenhoofd 38, Vinkem. 5 ERNSTIGE PERSONEN KUNNEN EEN AGENTSCHAP AANVRAGEN. Huwelijk aan te gaan, sohr. in voile vertrouw, om inlichtingsdocum. naar De Gelukkige Haardte Leisele. - Enig werk in West-Vlaanderen, talr. gelegenh., vr. in iedereens geval, spoe dig vervulling uwer wensen, strikte gehelmh, waarb. verzekerd, (d-308) Tel. Diksmuide 2643 biedt aan: onze zeer gevraagde INLAND SE GOLDREDS, WITTE LEGHORNS, GOUDEN LEGHORNS, R. Isl. R„ eni. Gans het jaar: MESTKUIKENS II. Blauwe en Gekruiste. Verkoop van poeljen. (d-5101) Ernstige voortverkoper» gevraagd. kunt U kopen in de Tel. Koksijde 111.75. (6291) IBBBflBflBBBBBBBHSBflBBBBBfla Werktuigkundige-Technieker. HERSTELLINGEN ONDERHOUD VERHURINGEN Asepta lk u herhaalde malen van uw werk heb afgehouden? «Niettegenstaande dat. Bovendien was dat volstrekt geen verloren tijd. Ik heb veel nieuws van u gehoord en het mij ten nutte gemaakt. Werkelijk? Hij richtte zich in zijn volle lengte op. U geeft mij moed een verzoek uit te spreken. Naar het schijnt, ben lk vandaag hier in huis volkomen overbodig. Mijn schoonzuster en Bea trix hebben het druk met de voor bereidselen voor het feest van heden avond, en hebben mij aan mijn lot overgelaten. Hans ls ook niet thuis, zo blijft mij slechts de keus vliegen te vangen of een of andere dergelijke onbeduidende bezigheid. O, wat bent u te beklagen,zei zij gekscherend. Ziet u dat in? Schalks ging zij op zijn toon in. Deze schalksheid stond haar betove rend en deed haar er heel jong uit zien. Ja ik zie het in. Hij keek als geboeid ln haar leven dig gezichtje. Wilt u dan erbarmen hebben met mijn ellende? Heel graag, maar hoe? Door mij toe te staan met u mee te gaan. Er zal op de fabriek toch wel iets voor mij te doen zijn. Zij lachte. Het was een heldere, welluidende lach. IN 'T DRINKWATER WEIGERT 25 Jaar bestaan ALLE NAMAAKSELS I Ik vrees, dat u zich lichtzinnig in gevaar begeeft. Indien ik u nu eens met werk ging overladen? Uitnemend! Als het niet anders kan kom ik als jongste bediende bij de firma Nordegg in dienst, slijp de punten aan de potloden, vul de Inkt kokers en bedien de copieerpers. Dan ben lk in elk geval voortdurend be zig, zei hij schertsend. Zij zuchtte even. «Indien Beatrix morgen weer tijd voor u heeft, zegt gij uw dienst toch weer op het is de moeite niet waard, dat ik u aan het werk zet. «Misschien ls het dat toch wel. En ik meen het heel ernstig, Juf frouw Nordegg ik geloof werke lijk, dat wij belden zeer voordelig samen zouden kunnen werken en wij zouden misschien in volle ernst een contract kunnen sluiten tot het ge meenschappelijk benutten van mijn uitvinding. Haar ogen begonnen te glanzen. Nu dan in alle ernst ik ben niet ongenegen, op deze voorslag in te gaan. U neemt mij dus mee naar de fa briek, opdat wij alles kunnen regelen en bespreken. Heel graag. Wees dan zo goed een ogenblikje op mij te wachten. Ik zal Calutta zeggen, dat ik uitga en mijn hoed en jas halen.» Zij boog het hoofd. Ik wacht. Als een jonge man sprong hij de trap op, riep Calutta toe hem hoed en jas te brengen en zei hem, dat hij uitging. Terwijl hij de trap weer afging, keek Calutta hem tevreden na. Daarna ging Calutta naar de an dere vleugel van het huls en zocht de oude Doris op. Met haar had hij vriendschap gesloten, terwijl hij zich anders op een afstand hield van de bedienden. Toen Calutta binnenkwam knikte zij hem vriendelijk toe. Nu. Calutta, kom Je mij een beet je gez chap houden? vroeg zij. Calutta knikte. Ja, oude Doris. Kom dan bij mij zitten of ginds bij den haard. Gij zult in ons koud winterweer bevriezen. Maar nu komt de lente, Calutta, dan wordt het al beter. Het begint al te dooien. Gij zijt toch aan de warmte gewoon. Calutta nam bij de grote haard plaats en leunde er met zijn brede rug tegen. Het is goed warm bij de oude Do- ris, zei hij tevreden. Zij knikte lachend. Ja, ja, op mijn Jaren heeft men het licht koud, en mijn Jonge meesteres laat hier goed voor mij stoken. Calutta sloeg de armen over elkaar. Miss sahlb Romana zeer goed. «Ja, een engel ls zij van liefde en £t2É2-, 186. Daar bleef nog de gevangene alleen over die bedeesd stond te kij ken naar dat vreemdsoortig wezen. Robinson ging er vriendelijk naar toe maar wist niet wat te zeggen. Hoe zou zijn naam zijn, dacht onze held bij zich zelf. 187. Daar schoot Robinson te binnen dat hij de wilde eenvoudig weg de naam kon geven van de dag waarop beiden elkaar ontmoet had den en dat was de Vrijdag. Maar plots viel de wilde voor zijn voeten neer en zette Robinson's voet op zijn hoofd. 188. Op dat ogenblik voelde Ro binson zich als de koning van dit eiland. Hij zag zich omringd van een hele troep huisdieren en nu waren er ook al mensen die hem onderdanig waren. Koning Robinson, dat ware nog 'n schone naam, dacht onze held. 189. Vrijdag ging met Robinson mee naar zijn woning. Hier besloot hij de wilde het een en het ander te leren over de levenswijze van de blanke mensen. Om te beginnen leg de Robinson enkele stokken hout over elkaar gelijk om vuur te maken. 190. Onmiddellijk toen hij dit zag had Vrijdag Robinson's bijl ge nomen en was naar bulten gelopen. Achterdochtig keek Robinson hem na en plots kwam de gedachte bij hem op dat het nu wel best mogelijk was dat Vrijdag wilde ontvluchten. goedheid, en die daar ginds die al tijd op haar scheiden, moeeten maar eens weten, wat zij al voor hen doet. Daar ginds ls alles zeker weer ln rep en roer voor het feest vaa van avond? «Allen lopen door elkaar, ook de blonde miae sahlb en missis sahib. Niemand heeft rust. «Nu en uw heer, Oaluttaf Wet doet die ln deze drukte? De Indlr glimlachte. Bahib ls weggereden met miss sahlb Romana, naar de fabriek. Doris hoorde dit met zichtbare vreugde. 2UJ keek Calutta over haar brilglazen aan. «Nu dan is hij in het beste geselschap, dat hij kan hebben. Calutta weet het. Miss sahib Ro mana is goed en mooi en heeft eer lijke ogen,bevestigde hij. Zuchtend werkte Doris verder. Ja, ja, maar helaas helpt haar dat niets, mijn beste Calutta. Uw heer ls ver liefd geworden op andere ogen op valse blauwe ogen. Neen, oude Doris, niet meer, Sa hlb heeft Ingezien, dat blonde miss sahlb vals edelsteen is. Hij zal inzien, dat miss sahib Romana een echts edelsteen is. ('t Vervolgt.) Ondergetekende begeert een post abonnement op Het Wekelijks Nieuws» uitgave (1) Naam Adres Gemeente (stad) (Handtekening 191. Maar het duurde niet lang of Vrijdag was daar al terug en zwaaide triomfantelijk een brandende tak boven 't hoofd. Zoals alle wilden kende hij het geheim om door hout over elkaar te wrijven vuur te beko men. Röblnson was tevreden. (1) Niet vergeter de gewenste uitgave t» vermelden. wm tl O Wanneer ge dit bulletljn Invult, daar na uitknipt en onder open omslag M zegel van 20 centiem opstuurt op bet adrea van Het Wekelijks Hieuw» e, Gasthuiestraat 19, Poperinge, zorgon ervoor dat U enkele dagen daarop bezoek krijgt van de postbode, die bil het geld Innen komt opdat regelmatig om de week ons blad zoudt ontvangen. De prijs van het verschuldigde bedrag kan d- lezer steeds nagaan ln het ka dertje nevens de titel van ons blad. Daar staat: Abonnementsprijs. BelglS - tot Nieuwjaar fr. Dit ls bot be drag dat hij dan aan de bode versomit- dlgd zal zijn

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 12