Bsftisliie inbrekers Oe Panne aan hef werk in De giftmoord te Gijverinkhove De Internationale Brusselse Jaarbeurs ^oen het eepste Giftgas opsteeg Wij trappelen ter plaats Prief uit Brussei Té!é-Rijsel treedt vanaf Maandag 24 April in werking WESTOUTER - RODE BERG WEST-VLAAMS LOURDES Moesten het echter zonder buit aftrappen De specialist-gangster Moons met een vrouw no? dezelfde nackt aangehouden DE GENTSE FLOR ALIEN DAG VAN DE PERS TE KOKSIJDE oLc. DUBBEL JUBILEUM VAN Z. E. H. KAN. HOSTEN TE M0ESKR0EN 50 jaar Priester en sedert 25 jaar Pastoor der St-Bartholomeusparochie. GANGSTERS AAN DE SLAG van 29 April tot 24 Mei 1950 4 180 EXPOSANTEN SCHUIF SCHIELIJK OVERLIJDEN OP STRAAT TE IEPER POSTOVERVALLEN AAN DE ORDE VAN DE DAG Overval te Ukkel brengt 50.000 fr. op. Het postkantoor te Mechplen geplunderd. STEEDS LUCHTVAARTRAMPEN VLIEGTUIG MET ZES INZITTENDEN TE PLETTER GEVALLEN BRITS VLIEGTUIG ONTPLOFT IN DE LUCHT TEN GEVOLGE VAN BOMAANSLAG Een gekwetste. De uiterste Verzoeningspoging MUZIEKMAATSCHAPPIJ «DE VLAAMSE VRIENDEN» IN FEEST TE VLAMERTINGE A IDijf en berttg Jaar gelebcn Zaterfcag 22 Hpril HET WEKELIJKS NIEUWS Zrterdnjj 22 April 1950. Blz. 2. BEDEVAART EN KRUISWIJDING OP MAANDAG 1 MEI 1950 Wanneer de Zaterdagmorgen 15 April jl. de bedienden der Maat schappij van Gas en Eleetriciteit te De Panne in hun bureel, gelegen op de Grote Markt, aankwamen, stelde de eerst ingekomene met ver wondering vast dat de grote ingangs deur niet gesloten was. Daar deae bediende dit zeer ongewoon vond en iets verdachts vermoedde, spoedde hij zich aanstonds naar het bureel der afdeling Boekhouding, gelegen op het eerste veldiep en waar de brandkast staat. Zijn vermoeden bleek dan ook juist te zijn, want alras kon hij vaststellen dat één van de twee deuren, die met dit bureel verbonden zijn, toegesperd was met een toegeschoven tafel. Alle kasten en schuiven waren opengebroken en alles- doorzocht. Aanstonds zag men het hoofddoel van de gangsters: de brandkast. In deze waren een tweetal gaten, met een diameter van 16 mm. geboord en de toegesnelde politie stelde na dien vast dat de bandieten met zeer goed en modern inbrekersgerief aan het werk geweest waren. Maar niettegenstaande dit alles eijn de Inbrekers er niet in geslaagd de brandkast open te krijgen en heb ben ze de plaats moeten poetsen zon der-, buit. Er wordt verondersteld dat ze gestoord werden door één of an- der feit en dis vlucht namen. Dezelfde nacht van Vrijdag oip Za terdag, rond 3 uiur ongeveer, kwam een autowagen der tolbeambten, op dienstronde, de grote baan van Koksijde afgereden. Op de grens van Koksijde gekomen, bemerkten ze twee personen, komende uit de rich- 1 ting De Panne, dragende een groot pak-onder de arm. Dit zeer verdacht Vindende, stopten de tolbeambten en Btapten uit hun auto. Bij het zien t Morgen Zondag 23 April wor den de Gentse Floraliën ge opend, de enig mooie Bloemen tentoonstelling die de naam en de faam onzer bloemisten de wereld ronddraagt. Deze Tentoonstelling, enig in haar soort, blijft voor het pu bliek toegankelijk tot en met 1 Mei. Voor de bloemenliefhebbers is dit een enige gelegenheid om nader kennis te maken met deze bij uitstek nationale industrie. der tolbeambten, sloegen belde per sonen op de vluobt, hun pak weg werpende. Bij nader onderzoek bleek dit inbrekersgerief te bevatten, waar door de tolbeambten dan ook aan stonds de rijkswacht van De Panne verwittigden, die met een afdeling, onder de leiding van d-e commandant, zeer snel ter plaatse waren en zich dicht bij de plaats waar het pak lag in hinderlaag legden. De Zaterdagmorgen, rond 5 uiur, werden de wakkere politiedienaars voor hun mastte beloond, want een nog jonge vrouw kvvam uit de rich ting Koksijde de baan opgestapt, schijnbaar naar iets zoekende. Ge komen op de plaats waar het pak lag, keek ze eerst goed rond en niets bemerkende nog vrezende, nam re dit weg. Maar op hetzelfde ogenblik kwamen de jongens dhr rijkswacht uit hun schuilplaats en hielden de vrouw aan. Aanstonds naar de rijkswacht kazerne overgebracht, werd ze aan een streng onderzoek onderworpen, waarbij ze verklaarde Simonne Hu- beaux te noemen, wonende te Brus sel en thans voor enkele dagen ver blijvende te Koksijde, in gezelschap van een tweetal mannen. De rijkswachters spoedden zich aanstonds naar de aangeduide villa, waar één manspersoon aangehouden werd; de tweede, die lont geroken had, had reeds de plaat gepoetst. Bij ondervraging van dit individu bleek alras dat onze politiemannen een zeer goede vangst gedaan had dien, want men had de gekende spe cialist-inbreker en oudbekende van het gerecht, een zekére Jan Moons, uit Brussel, in banden. Deze beken de alras die naam van hun spits broeder die op de vlucht geslagen was. Het zou een persoon uit het Gentse zijn en deze zal dian ook niet lang meer op vrije voeten lopen. Naar we vernemen, zijn deze be ruchte elementen aangesloten leden van een gosd-georg-aniseerde bende, wellicht deze die de overvallen en inbraken hier in de streek gepleegd hebben. Dit zal de gerechiterlijke bri gade uit Bruigtge, die met het onder zoek belast is en niets onverlet laat om deize gevaarlijke individuen ach ter slot en grendel te zetten, wel we ten uit te maken. Vooraleer te sluiten, brengen we dian ook een hulde aan de comman dant en zijn wakkere mannen der rijkswachtbrigade uit De Panne, die in zeer korte tijd de hoofddaders wisten aan te houden. De jaarlijkse Bedevaart naar die Kapel op de Rode Berg gaat door op Maandag 1 Mei. Om 10 uur plechtige Mis met ser moen, tot geestelijk en tijdelijk wel zijn van de bedevaarders en him fa milie. Al de aanwezigen zingen mes en na de Mis is er zegening met de relikwieën van O. L. Vrouw, onder het zingen van Marialiederen. Dit jaar is er nog een gans bijzon dere plechtigheid kwart vóór 10 uur. De inzegening van het nieuwe kruis opgericht in de plaats 'van hst vo rige, dus dicht bij die grot, op het hoogste punt van den Roden Berg, De inzegening zal gedaan worden door Z. E. H. Pastoor Six. Een spreekkoor en het lied «O Kruise dian Vlaming», door allen gezongen, zal dees plechtigheid besluiten. Aanstonds daarna de plechtige Mis. Die het kan doe de Bedevaart mee met zijn parochie al bidden. In ieder geval zorgen om talrijk, zeer talrijk op de Berg te zijn tegen 9.45 um-, er te bidden en de versbhil- lige plechtigheden 'te volgen én mee te leven. Onze goede Moeder zegene deze dag! Op initiatief van het Gemeente bestuur en de Vereniging voor Vreem delingenverkeer van Koksijde, werd voor Maandag 24 April e.k. een Dag van de Persgeorganiseerd. 's Voormiddags zal een bezoek ge bracht worden aan Koksijde-Bad en de puinen van de oud'e abdij. Te 12 uur: Ontvangst ln het Ge meentehuis. Na het middagmaal bezoek aan de Badplaats St-Idesbald en aan O De Boogaerde mtqtrm ■w Hadden wij die juneste socialisti sche politiek niet gehad die geen en kelebeperking aan de economische subsidies wilde stellen, dan zouden ook'daar weer enkele milliarden uit gespaard geweest zijn. fin wilde men nu nog ernstig met het mes. er door gaan, dan bestaat er zéker nog de mogelijkheid om een pchjr milliard op de andere posten uitte, sparen en ze op het budget 'van landsverdediging over te schrij ven. Denken wij bv. maar aan het half milliard dat weer de lucht zal ingaan voor het bouwen van rijks middelbare scholen, aan de subsidies 1 'die óp veel domeinen met rijke hand worden uitgedeeld en waarvan wij het; nut niet betwisten, maar die ojp critische ogenblikken zoals deze in de schaduw moeten komen van de ëisqn onzer vitale levensbehoeften. pt gaat het misschien op dat wij, op één gevaarlijk moment zoals dat gene wat wij thans beleven, slechts 8 a. 10 t. h. van onze begroting be steden. win de verdediging van ons bestaan en onze vrijheid'! Om resoluut een andere weg te kunnen opgaan is het echter nodig zoals wij verleden week reeds schreven dat de partijpassies het zwijgen wordt opgelegd en dat al leen.het nationaal, het Westers wel zijn op 't oog wordt gehouden. Of zal weer eens moeten bewezen worden dat wij ons niet vrijwillig de tucht en de offers kunnen opleggen die-aan de andere kant van de bar- rikade met de knoet wordt opge drongen? Zal men weer wachten tot dei wereld op zijn grondvesten beeft vooraleer zich te weer te stellen? God gave dat het niet zo zij, want dan zouden wij die dwaasheid nog honderdmaal duurder betalen dan dit van 1939 tot 1945 het geval is geweest. EEN ATLANTISCHE VREDESRAAD? Bi] de psalmist heet het: «Mulii- plicasti gentem sea non auxiste lae- titiamwat wij hier vrij zouden kunnen toepassen en zeggen: Gij fie.bt het aantal instellingen ver hoogd, maar de vreugde en de vrede niet permeerderd. Inderdaad, wat wil Mr Bidault, de Franse minister-president, met het nieuw voorstel dat hij te Lyon ge lanceerd heeft? ■■■Wél, in twee woorden gezegd: nog een nieuw Westers of Atlantisch or ganisme oprichten. Zijn intentie is lang niet verkeerd. Haar zijn mening zou die Atlanti sche Vredesraad de activiteiten moe ten samenbundelen van alle organis men die zich met de uitwerking en de toepassing van het Atlantisch Pact bezighouden. Dat is één. Maar verder Is dhr Bidault van mening dat het Atlantisch Pact geen zuiver militair verdrag zou mo gen blijven, maar dat het zou moe ten gericht warden naar een politie ke, economische en culturele ge meenschap. Onze lezers weten dat wij steeds felle,, voorstanders geweest zijn van een zeer enge en zeer grote eenheid tussen êc Westerse en Atlantische landen. Wij zouden de idee van dhr Bidault dan ook met beide handen moeten toejuichen. Wij zouden er ons moeten over verheugen dat ein delijk een verantivoordelijke staats man, een eerste-ministerhet offi ciéél voor onze ideeën opneemt en dat dit voorstel in de gehele Atlanti sche wereld een ernstige weerklank heeft gevonden. En nochtans: we staan er zeer sceptisch tegenover. Inderdaad, toe hebben al wat on dervinding opgedaan met de Wester seorganismen. We. hebben het Atlantisch Pact, het Vijflandenpact, de Europese Or ganisatie voor Economische Samen werking, de Europese Unie, de Raad van Europa, Comité's voor Generale Staven. Economische Comité's, Cul turele Commissies, enz., enz. En nergens hebben toij de indruk dat het zeer goed marscheert. Zelfs met Benelux en Finibel loopt het niet zo gesmeerd. En telkens men dat in één be staand organisme niet goed vooruit- geraakt, dati zoekt men een uitweg- door het oprichten van een nieuw organisme, totdat het op de duur een doolhof wordt waar niemand meer uit wijs geraakt. Hbe interessant het voorstel van dhr Bidault theoretisch ook is, toch zouden wij het practisch niet aan durven het op te richten tenzij on der twee voorwaarden: ■1 Dat. die nieuwe Raad werkelijk gezag zou hebben en supranationale beslissingen zou kunnen treffen (en uaar geloven wij voor 't ogenblik niet aan, en daar gelooft niemand aan). Z) Dat al de organismen die nu bestaan, voorafgaandelijk zouden be wijzen dat ze werken zoals het be hoort, maar dat hun bevoegdheid ten hebben nopens de duur van het Het naar mijn bescheiden me ningbelangrijkste nieuwe feit ver vat in "s Konings voorstel is dat het de terugkeer mogelijk maakt in het vaderland van gans de Koninklijke familie in een atmosfeer van kalmte en eendracht. De aanwezigheid van de Koning en van de Prinsen in het land is de voornaamste waarborg voor een grondwettelijke en bevre digende oplossing van het Konings- vraagstuk. Wij zeiden het nog uit drukkelijk in de Kamer tijdens het debat over de volksraadpleging: Ware de Koning in het land aanwe zig geweest bij de bevrijding, er zou nooit eèn Koningskwestie zijn ont staan. Indien de politieke partijen 's Ko nings boodschap met een zekere eer bied hebben onthaald, dan toch is onmiddellijk het meningsverschil naar voren getreden betreffende de uitvoeringsprocedure van 's Konings voorstel. Zulks is zeer begrijpelijk. Immers het is langs deze procedure om dat elke partij zal trachten haar eigen inzichten te verwezenlijken. De B. S. P. zal het zeer normaal vinden dat de wet van. 19 Juli 1945 wordt toegepast door de Verenigde Kamers. Maar zij zal wellicht de za ken zo voorstellen dat de Koning naar het land niet hoeft terug te keren en vanuit PREGNY zijn machten overdraagt op de Kroon prins. De Liberale partij zal vóór de toe passing der Juli-wet waarborgen wil- werkelijk te klein is, en hun actie sfeer te eng omgrensd om ernstig en definitief wérk te kunnen preste ren. In afwachting dat die voorwaar den vervuld zijn zou een Atlantische Vredesraad niet veel zaaks kunnen zijn. We kunnen er dan ook, met de beste wil van de weréld, geen grote voorstanders van zijn, al zullen wij met de meeste objectiviteit de uit slagen ervan onderzoeken indien die Vredesraad toch moest opgericht worden. Intussen hebben ivij de indruk dat er reusachtig gepraat wordt, en dat men daardoor een beetje te weinig handelt. Laten wij hopen dat het voor ons allen geen ernstige gevolgen zal hébben. 19-4-'50. V. WESTERLINCK. Stadhouderschap en nopens de voor waarden vereist voor een definitieve hervatting door de Koning zelf van zijn prerogatieven. Immers de Libe rale partij zal haar programma van bescheiden terugtrekken(efface- ment) niet zo gauw prijsgeven. De C. V. P. alleen zal een rechte lijn volgen. Zij is de enige partij die vóór 12 Maart de enige grondwette lijke en na 12 Maart de enige lo gische houding heeft aangenomen: einde van het Regentschap en rege ring van de Koning. Van dit stand punt kan zij geen afstand doen. Daarom wanneer de C. V. P. uit eerbied voor de Vorst en met be grip voor Zijn uitzonderlijke positie wil medehelpen aan de verwezenlij king van s Konings voorstel moet zij en zal zij erop waken dat van meetaf aan een rechte lijn wordt getrokken. Toepassing van de wet van 19 Ju li 1945. Onmiddellijke terugkeer van de Koninklijke familie en hervat ting zijner prerogatieven door de Koning zelf en door niemand an ders. Dit is het grondwettelijk her stel en de definitieve vernietiging van de politieke machtsgreep van '45 Zo de. Koning dan een daad van verzoening stellen wil door de tijde lijke uitoefening van zijn machten aan de Kroonprins over te laten, mag Hem zulks niet belet worden. Maar tevens moet van nu af aan wel verstaan zijn dat het slechts een tijdelijke machtsoverdracht be treft, waaraan door de politieke meerderheid een einde zal kunnen gesteld worden op het door haar be paalde ogenblik. Hier vooral dient de regel van de democratische en parlementaire meerderheid geëerbie digd. Want in geen geval mag thans als ware het maar de vage indruk verwekt worden dat geheel die nieuwe procedure wordt voorge steld en toegepast uit vrees voor een rumoerige minderheid, die dreigt met p ^ieke stakingen en geweld. Wij geloven in de toekomst van ons land. Wij hebben een Koning, die in de geschiedenis als een emi nente persoonlijkheid met Europese betekenis zal gekend blijven. Wij hebben een partij van orde tot stand gebracht die in de naoorlogse ver warring op weg is naar de absolute meerderheid en wier machtsover name door het gehele land en door alle klassen der bevolking met ver trouwen wordt tegemoet gezien. Ja, de Koning komt terug en België heeft de toekomst voor zich. Dinsdag, 18 April 1950. Maandag 17 April was de Slnt- Bartholomeusparochie, ln het cen trum van Mocskroen, in feesttooi, ter gelegenheid van het dubbel Jubileum van Z. E. H. Kan. Hosten, Deken, welke 50 jaar priesterschap telt en reeds gedurende 25 jaren Pastoor is van de St-Bartholameusparoch4e. De zeer geëerde Jubilaris, Doktor in die Godgeleerdheid, behaalde tal rijks hoge titels en zijn priesterloop baan was bijzonder rijk gevuld. De feestelijkheden werden ingezet met een plechtige Dankmis in de parochiale kerk. De geestelijkheid, waaronder verschillende vroegere Pastoors der omgevende parochies, gingen processiegewljze de Jubilaris halen en in die feestelijk versierde hoofdkerk celebreerde Z. E. H. Deken Hosten de Dankmis, bijgestaan door E. H. Bené Desmet, diaken, en E. H. Valère Nys, onderdiaken, met assis tentie van Z. E. H. Vroman, Deken van Menen. In het koor bemerkten w-e Z. E. H. Kan Versele, diocesaan inspecteur; Z. E. H. Kan. Coppin, Professor pan de Faculteit te Rijsel, en EE. HH. Pastoors der omgevende parochies. Onder de talrijke vooraanstaande aanwezigen bemerkten ws o.m. HH. Jules Wille, Roussel, Carrette'en de leden der Kerkfabriek v-an Sirat- Bartholomeus; Om er Vandenbarghe, Volksvertegenwoordiger en Burge meester der stad Moeskroen; Del'bar, Rysselink, Pypèrs; HH. Schepenen en talrijke Gemeenteraadsleden, enz. Het koor der Cantores Domini verzorgde de zangen der plechtige H. Mis in dirie stemmen, van Kret- sóhmer. Epu Te. Deutn besloot deze plechtige dienst. Te 11.30 uur werd in de feestzaal van het St-Jozefscollege een plech tige Akademische Zitting gehouden, waartoe alle parochianen waren uit genodigd. E°n uitvoering door het koor L'Eglantinegeleid door Juffr. Marie-Julienne Parmentier, zette de zitting in; terwijl Heer Paul Jans sen, violonlst, verschillende stukken ten uitvoer bracht. Z. E. H. Deken werd bloemen aan geboden, terwijl spreekbeurten wer den gehouden door Z. E. H. Deken Vroman en Heer Vandenlbergihe. Z. E. H. Deken dankte roerend en een banket besloot deze heerlijke dag. In verband met de giftmoord te Gijverinkhove heeft de Raadskamer bij de Rechtbank te Veurne het be vél tot aanhouding bevestigd dat uit gevaardigd werd tegen Hedwige Van Tilcke, beschuldigd van moord door vergiftiging op haar man, Maurice Barzeele. Ook het aanhoudingsman daat tegen A, Vande Walle uit Hoog- stade werd bevestigd. Ondereen werden de eerste moge lijkheden daarvan besproken en zon der al te luidruchtig te Willen zijn, kunnen we toch verklaren dat een klein programma opgesteld werd dat verder dient ontwikkeld en bij die ontwikkeling aantonen zal of de gedachte al dan niet rijp is en tot het gewenste sukses aanleiding geven kan. Naarmate die evolutie vordert komen we daarop wel later terug. WANNEER TELEVISIE ONTVANGST-APPARATEN Het moet de lezer wel zonderling voorkomen steeds over televisie te horen spreken en nog ln geen enkel winkelinrichting of constructiehuis ooit een televisieapparaat ontwaard te hebben. Inderdaad, de verschil lende constructiehuizen als Barco, Helikon en ook bij de Gebr. Stevens te leper, konden we reeds televisie ontvangsten bijwonen die op Londen (455 lijnen) afgestemd waren. Laat ons seffens vermelden dat die ont vangsten eerder miniem aandoen gezien de verre afstand die moet worden opgehaald. Televisietoestellen op Rijsel (819 firma:... de kat wordt nog uit de boom gekeken. DE HINDERENDE WEST-VLAAMSE BERGEN Reeds Donderdag 6 April jl., was het een werkelijke ontroering, toen de techniekers van dierst in een Kortrljkse radiofabriek, voor het eerst de televisiesignalen van Rijsel ontvingen. Hetgeen waarover zoveel gedroomd, gesproken, en geschreven werd, was ineens werkelijkheid ge worden: commerciële televisieont vangst lag in hun bereik. In samenwerking met Franse In genieurs werden overal daarop in het Vlaamse land steekproeven ge daan om de ontvangstmogeiijkheden te onderzoeken. Te Oudenaerde, Deinze, Doornik, Ronse, werden de televisiesignalen zeer goed opgeno men spijts dat de Zuid-West-Vlaam- se heuvelkam naar alle waarschijn lijkheid een jammerlijke hindernis zal vormen om Tele-Rijsel perfekt door te krijgen in de streek van Ieper-Poperinge, zolang niet op volle sterkte wordt uitgezonden. Nochtans zijn de proefmetingenaan volle lijnen) zijn er nog niet in de han- gang en is het nog te vroeg om zich del. Alle constructiehuizen werden werkelijk verrast dor de snelle evo lutie die Rijsel aan de dag legde, zodat men mag aannemen dat het nog enkele weken duren zal eer deze hun apparaten aangepast heb ben en op de markt zullen kunnen brengen. Over de prijs van dergelijk toestel wordt wel eens soms rondge- fluisterd... maar openbaar ermee uitkomen deed nog geen enkele een juist idee te geven van de moei lijkheden, temeer dat Rijsel momen teel op een zeer zwakke kracht van 200 watt uitzendt. na lezing, ons blad in de handen een uwer vrienden of buren die ons blad niet hebben. U bewijst er ons een dienst mee. Dank. Ochtenduren tijdens de week voor behouden aan de bevoegde kopers. Vermits de ondervinding van de laatste twee jaren bevredigende uit- slagen heeft opgeleverd, zowel aan deelnemers als aan kopers, zullen de ochtenduren opnieuw voorbehouden worden aan de bevoegde kopers. Dooi- de beheerders van de Inter nationale Brusselse Jaarbeurs werd deze maatregel getroffen, ten einde aan de belanghebbenden toe te laten hun zaken af te handelen in een kalme atmosfeer, die noodizakelijker- wijze gestoord wordt door de grote toeloop tijdens de namiddagen en op Zondagen. Voegen wij er aan toe, dat de toe gangsprijs vastgesteld werd op 20 fr. voor de Zondagen (de ganse dag) en tijdens de week op de namiddagen de toegangsprijs 's morgens bedraagt 30 fr. Niet zonder belang is zeker het aangekondigde bezoek van een groot aantal belangstellenden uit Amerika, Zuid-Afrlka, Indië en de Europese landen. Zoals elk jaar zullen Dagen en Congresseningericht worden naar aanleiding van de komende Jaar beurs. De NATIONALE MEUBELBEURS, de oudste in het land, heeft dit jaar een belangrijke wijziging gebracht aan haar inrichting. Voor de eerste maal sinds haar stichting, zal een afdeling geopend zijn voor het puibliek, onder de titel: «HET MEUBELSALON». Een paviljoen, dat een oppervlakte van 700 m2 beslaat, zal ingericht worden in Hall Nr 8 en zal toegan kelijk zijn voor het publiek geduren de d? Internationale Jaarbeurs van 29 April tot 14 Mei. Hierin met de traditie brekend, heeft het Meuibelsalonvoor doel de bezoekers een denkbeeld te geven van wat zij zich kunnen aanschaf fen binnen de grenzen van hun bud get en niet van een. tentoonstelling van weeldiemeulbelen, wiaar de deel nemers geneigd zijn alleen het kost baarste te tonen. Drie volledig ingerichte en gemeu belde appartementen die aan drie prijzencategorieën beantwoorden, zullen aan het publiek worden voor gesteld. De meubileringen zijn uit gekozen door een comité bestaande uit leraars van de academie en het geheel zal ingericht worden door een vooraanstaand architect. Gepatronneerd door de Nationale Federatie van Meubelfabrikanten zal dit salon bovendien aan het publiek de gelegenheid geven meubelen te bewonderen van een onberispelijke en gewaarborgde kwaliteit, vervaar digd in Belgische fabrieken die spe ciaal uitgerust zijn voor massapro ductie. Zonder twijfel zal deze nieuwig heid. waarvan de reglementering goedgekeurd werd door de Beroeps- unie van Meubelhandelaars, de wen sen tegemoet komen van de kopers, die die tentoongestelde producten zullen vinden in de beste meubelhan dels van het land. Beproefde hulp. bij verkoudheid voor Va der. Moeder en kind. Doos 15 Fr Pot 25 Fr. Hr Gilbert de Cooman, meester- beenhouwer, wonende D'Hondtstraat, te leper, had Vrijdagmorgen 14 April een hartcrisis gekregen. Toen hij zich wat beter voelde, begaf hij zich op stap. Gekomen in de G. de Steurs- straat, rechtover het Café Centrum, omstreeks 10 uur, voelde hij zich plotseling onwel en zeeg ineen. Aan stonds kwamen personen toegesneld en droegen hem in hogergenoemde uitbating binnen, hij ademde nog. Inderhaast werd een dokter en een priester verwittigd. Z.E.H. Depoorter, pastoor op St-Niklaasparochie spoed de zich naar de aangeduide plaats, maar dhr De Cooman was intussen gestorven, zodat de priester slechts het H. Oliesel in extremis kon toe dienen. Rijkswachters die een weinig later voorbijkwamen stelden het on derzoek dn. Het Parket gaf toelating de aflijvige naar het dodenhuisje van de Kliniek der Zwarte Zuster over te brengen. Nog steeds slaagde men er niet in de postoverval van Diksmuide op 31 Maart op te helderen of reeds doen de gangsters opnieuw van zich spre ken. Thans is het in Brabant en Antwerpen dat zij hun slag sloegen. Zijn het dezelfde stoutmoedige die ven, of enkel maar kornuiten die volgens hetzelfde gestereotypeërde plan werken? Vier gewapende bandieten hebben Vrijdag 14 dezer, omstreeks 9 uur, even na het openen der kantoren, de kassier overvallen van de post Nr 3 Diesdelle te Ukkel. Terwijl zij de kassier in bedwang hielden met hun vuurwapens, gelukte een hun ner er in een bedrag van 50.000 fr. te bemachtigen, waarna de aanran ders in der haast het postgebouw verlieten. Zij sloegen op de vlucht met een auto, die even verder opge steld stond. Dinsdagmorgen was Mechelen het toneel van een stoutmoedige en bru tale overval die wel enigszins deed denken aan deze die vóór een viertal weken Diksmuide in rep en roer zette. Om 2.30 uur stopte een auto voor het postkantoor waaruit drie met re volvers gewapende bandieten stap ten. Voor neus en mond droegen ze een zakdoek. De fieteenbewa'ker aan de deur moest naar binnen gaan. Een der gangsters bleef op wacht aan de deur, een tweede klom over de afsluiting der winketten, begaf zich naar de openstaande brandkast en ledigde deze. De derde hield ieder een in bedwang met een revolver. Slechts één schot werd gelost, name lijk toen een der bedienden een ver dachte beweging deed, gelukkig werd niemand getroffen. Op te merken valt dat ook bij deze overval de ban dieten hun bevelen uitdeelden in het Frans, Intussen echter klaksoneerde de in de wagen gebleven voerder, ver moedelijk omdat hij onraad ver moedde. Hierop verdwenen de drie spitsboeven naar de wachtende auto met een buit die op verscheidene hon- derdduizende frank geraamd wordt. Door het parket werd een streng on derzoek ingesteld. Een Brits viermotorig toestel vloog Zondag laatst te pletter tegen de Hohgani-berg, nabij Briezermeer in Zwitserland. Het toestel was op weg van Amsterdam naar Brindlsi. De vijf leden der bemanning en de enige passagier, een Italiaan, kwa men om het leven. Naar uit het on der-zoek blijkt, bevond het toestel zich op te geringe hoogte boven de Alpen. Het vloog, vermoedelijk mis leid door de dikke mist, tegen een 2.000 m. hoge berg, een kilometer ver gleed daarna het reeds onttakelde toestel over de sneeuw, om uiteinde lijk tegen de rotswand vast te lopen. Het toestel vatte geen vuur. Verkeerde navigatie - manoeuveri zouden de oorzaak zijn van deze ramp. Vlak bij de Britse kust deed zich Vrijdag 14 April jl. een vrij geheim zinnig vliegtuigongeval vc-or. Een Viking-toestel, met 27 passagiers aan boord, werd door een ontploffing aan de achtersteven geteisterd, waardoor een grote bres in de romp geslagen werd. Aanvankelijk dacht men dat het een blikseminslag was, daar er juist een hevig onweder woedde. De piloot slaagde erin het toestel veilig neer zetten op het vliegveld te Northolt. De hofmeesteres aan boord had ta melijk zware kwetsuren opgelopen. Zij werd met een armbreuk opgeno men in het ziekenhuis. Beambten van de British Euro pean Airwaysen die Britse politie diensten stelden onmiddellijk een GEEN ENTHOUSIASME De boodschap van de Koning heeft ongetwijfeld een diepe indruk nage laten bij onze landgenoten. Deze in druk werd versterkt door het feit dat de stem van de Koning al zo lang niet meer werd gehoord in het land, mede door de verheven toon en de diepe bezorgdheid voor 's lands eenheid. Wij moeten daar echter dadelijk aan toevoegen dat de boodschap bij geen enkele partij enthousiasme heeft gewekt. Gewis heeft zij enige ontspanning gebracht in de scherpe politieke tegenstellingen maar deze geenszins opgeheven. Daar zijn ove rigens goede redenen om aan te ne men dat deze ontspanning slechts van voorlopige aard is. BOVEN DE PARTIJEN De openbare mening werd in het Vlaamse land het sterkst getroffen door de passus betreffende een mo gelijke overdracht van de koninklij ke macht op de Kroonprins. De Ko ning wil een krachtproef tussen rechts en links vermijden en wil de nationale eendracht rondom de troon en de Kroonprins herstellen. Deze houding van de Koning wekt verwondering en zelfs ontgoocheling in sommige kringen. Ten onrechte. Het is immers nogal natuurlijk dat de Koning eerst en vooral wil vermijden dat men zijn zaak tenge volge van de omstandigheden zou vereenzelvigen met deze van een enkele partij, met de C.V.P. De Ko ning is niet ongevoelig voor het ar gument dat de monarchie gevaar loopt te verdwijnen wanneer zij al leen door de katholieken wordt ge steund. Hij wenst rekening te hou den met de minderheid om een rui mere basis te geven aan de monar chie door middel van een tijdelijke machtsoverdracht. Deze houding van de Koning ligt in de traditie van het Belgisch Vor stenhuis dat van meet af aan de monarchie beschouwd heeft als het cement der politieke partijen, als een bindteken en niet als een prin cipe van verdeeldheid. Sommige C.V.P.-ers zijn hierover ten onrechte verwonderd omdat zij ten onrechte menen dat het belang van een politieke partij noodzakelijk parallel loopt met het belang van de Koning en van de monarchie. DE REPUBLIKEINSE RODEN Aan de boodschap is echter nog een andere conclusie vast te kno pen: de Koning heeft zich tot niets bepaalds verbonden. Hij vraagt dat men het regentschap zou afschaf/en en hij zal alsdan zien wat hem te doen staat. De linksen en anti-koningsgezin- den vinden graten in deze vage for mulering. Zij zeggen dat zij geen zekerheid hébben omtrent 's Konings bedoelingen wanneer hij opnieuw de troon bestegen heeft. Wanneer zij 's Konings voorstel aanvaarden zul len zij dat alleen doen onder beding van een aantal belangrijke wijzigin- gen. toegevingen en toelichtingen welke de zin en de draagivijdte van de koninklijke boodschap volkomen zoudenveranderen. De linksen zouden natuurlijk eerst akkoord gaan wanneer de Koning de formele verbintenis aangaat afstand te doen van de troon. Maar de republiek ligt nog niét in een nabij verschiet.. DE ZANDBANK Dc liberalen hebben nog niet dui- delijk stelling genomen. Zij staan nog met de natte vinger in de lucht. Hun stellingnemen is trouwens ■niet erg te vertrouwen ivant zij zijn gewend vandaag heet en morgen koud te blazen. De ene dag maken zij hun kiezers wijs dat zij voor de terugkeer van de Koning zijn en 's anderendaags stemmen zij in hun Brusselse comité's tegen de Vorst. Zij zijn zo betrouwbaar als de streng onderzoek in. Hieruit blijkt dat een bom van potloodformaat,, zo als er tijdens de oorlog wel eens ge bruikt werden door verzetsgroeperin gen, in het achterste gedeelte van het vliegtuig geborgen werd. Deze bommen werken als tijdbom. Het tuig werd vermoedelijk in de vloer bekleding geborgen op de plaats waar de hofmeesteres verfrissingen voor de passagiers klaar maakt. Het schijnt niet uitgesloten dat het hier gaat om een aanslag tegen een po litieke persoonlijkheid die zich aan boord bevond. Scotland Yard zoekt zandbank die met de wind ver waait. EEN COMMISSIE VAN JURISTEN Intussen heeft de C.V.P nog alle gelegenheid om haar programma uit te voeren. Naar verluidt heeft zij een commissie aangesteld van rechts geleerden belast met het onderzoek van de koninklijke boodschap en van de middelen om deze op grond wettelijke nrijze ten uitvoer te leg gen. Zoals men weet worden de grondwettelijke bezwaren tegen de machtsoverdracht op de Kroonprins in politieke kringen haast onover komelijk geacht. De C.V.P. moet niet wachten op de besluiten van deze commissie van juristen. Zij kan onmiddellijk ver der gaan en de Hr Van Zeeland ver zoeken zijn pogingen als regeringe formateur voort te zetten. TWEE MOGELIJKHEDEN In elk geval doen zich twee mo gelijkheden voor. Wanneer de liberalen hun mede werking weigeren kan de Heer Van Zeeland een homogene C.V.P.-rege- ring vormen met de steun van en kele linkse éxtre-parlementairen. Ten onrechte heeft men beweerd dat de Koning a priori tegen der gelijke formule is gekant. De Vorst wenst voorzeker een regering op rui mere grondslag, maar sluit een recht se regering niet uit wanneer de link se partijen stelselmatig voortgaan met hun verantwoordelijkheid af te schudden. Deze homogene C.V.P.-regering lijkt nog steeds mogelijk en wense lijk en het moet gezegd worden dat zij in brede kringen een gunstig ont haal zou vinden. Daarnaast kan men nog een an dere actie op touw zetten, welke best kan samengaan met de pogingen, om een regering te vormen: men kan de Senaatsvoorzitter verzoeken Ka mer en Senaat in verenigde verga dering bijeen te roepen. DE BIJEENROEPING VAN DE KAMERS Deze bijeenroeping blijft nog stccdi het. eerste punt op de agenda, om dat de Kamer en Senaat in geza menlijke vergadering de verban- ningsivet van 1945 moeten opheffen. Wij hebben vroeger reeds gewezen op de ter zake heersende menings verschillen. Sommigen zijn van mening dat het initiatief tot bijeenroeping van beide Kamers, moet uitgaan van de regering. Men zal zich herinneren dat de Hr Eyskens destijds bij zijn terugkeer uit Prégny, na de volks raadpleging, hierover ondervraagd werd. Dc Eerste-Minister voorzag toen reeds dat de liberalen uit de regering zouden treden en zegde: Om de Kamers bijeen te roepen moet er eerst een regering zijn. Er is nog steeds geen regering. Dat is geen bezwaar, zeggen an deren, die als hun mening te ken nen geven dat het initiatief tot bij eenroeping van de Kamers evengoed kan uitgaan van de Voorzitier van de Kamer of van de Senaat. De Se natoren Nothomb en Schot hebben voorgesteld dat de C.V.P. als meer- derlieidsgroep in de Senaat de Voor zitter, de ,Hr Gillon,. zou verzoeken over te gaan tot deze bijeenroeping, in overleg met de Kamervoorzitter. En hiervoor zou men niet moeten wachten op de samenstelling van een regering die van verschillende zijden wordt bemoeilijkt. DE C.V.P. BLIJFT ONVERZETTELIJK Men ziet dat het politieke spel nog lang niet uitgespeeld is. Wij mogen echter met vertrouwen vaststellen dat de C.V.P. nog alle troeven in handen heeft. De Koning heeft vol zelfverlooche ning een uiterste verzoeningspoging ondernomen. Wanneer de linksen weigeren de wil van de meerderheid van het land te erkennen dan moe ten zij het risico en de verantwoor delijkheid voor hun houding maar op zich nemen. De C.V.P. heeft een onverzette lijke houding aangenomen. Zij kan met brio de toets van de openbare mening doorstaan wan neer het tot nieuwe verkiezingen komt, waarvoor de linksen met do dag meer gaan vrezen. PAS. Zie vervolg hiernevens gsïr1 verder in deze richting. Hier volgen de namen van de gevierde leden die vereremerkt werden: dc H.H. Delplace Chr., 23 jaar bestuurslid, 3° Idas; - Dr Oiem, meer dan 25 jaar bestuurslid, 2e klas; - Derycke Cam., 25 jaar bestuurslid, 2» klas; - Acke Omer, Aernout Gerard, Dcsodt Jos., Hof Albert, Hol- lebeke Odiel, Myngheer Gerard, Schoonaert Maurits, Vandroinmc Remi, Vanexem Camiel, 25 jaar spelend lid, ereteken 3« klas. Op de foto de gedecoreerden met burgemeester Usmar Bonte. In April en Mei 1915, dus vijf en dertig jaar geleden, grepen voor de eerste maal de soldaten aan het Westfront naar de keel om akelig en hullend uit te roepen.' We stikken, we stikken... lucht, lucht!... De eerste indruk van het verrader lijke gas waaraan nu nog zovele arme invaliden van de voorlaatste oorlog lijden en sterven, was vreselijk! En met geen pen te beschrijven Het menselijk genie had zich weeral eens ingespannen om iets buitengewoons te vinden... iets buitengewoons... om mensen te doden. En dit genie is in onze tijd nog niet dood. Die slimme mens. Doch laten we liever de omstandig heden verhalen. Het was in het voorjaar 1915. De eerste harde oorlogswinter was achter de rug. Op het Westfront zaten de Duitsers vast aan de IJzer, spijt hun hunkeren naar Duinkerke, Calais, Londen. Gedurende de Winter 1914-'15 hadden de Duitse laboratoria met dolle vlijt ge werkt om een onfeilbaar middel te vin den, dat alle hinderpalen zou uit de weg ruimen: het giftgas. Ais eerste doelpunt van die gasaan vallen werd het Engelse front ten Zui den van leper uitgestippeld. Ze zouden het de Engelsen eens lappen, en daar ze minder de Brit dan de Fransman vrees den, hoopten ze er van de eerste keer goed door te slaan en het front aldaar af te snijden. Maar ze verwachtten weinig goeds van de wind en moesten, heuge tegen meuge, een ander mikpunt uitzoeken. En dit was de korte Franse sector, tussen het Engels en Belgisch leger, Steenstrate-Poelkapelle, bezet door twee Franse divisies. Een goe half uur over Steenstrate ligt het Belgisch leger, dat weldra de terugslag van het gas-avon- tuur zou ondervinden. Het geheim was wel zorgvuldig be waard. Geen mens in het kamp der Geallieerden die iets afwist van dit gas dat zoveel slachtoffers zou maken. Op 22 April ontstond er ln de beruchte sector een vreselijk artillerievuur op de Franse stellingen. Men verwachtte zich aan een gewone infanterie aanval als naar gewoonte. Er kwam echter eerst nog wat anders. Rond 17 uur stijgt uit de vijandelijke linies een geelachtige51 damp op die, in een dichte wolk, door de wind en tegen de grond naar de Franse stelling drijft. Het is giftgas. Men ziet soldaten naar hun keel grijpen en dan neerzijgen. An dere vluchten weg. Wanneer de dodende dampen verzwonden zijn, vallen de Duit sers onder bescherming van hun kanon vuur aan op het front van Steenstraté- Poslkapelie. Door deze gassen, waartegen zij niet vermogen, verrast en gedund, worden de Fransen verdreven tot achter de vaart van de IJzer naar leper, welke te Steen strate en bij Het Sas door de vijand overstoken wordt. de omgeving van Poelkapell» handhaaft, ontstaat er een bres in de stelling der Bondgenoten. De Britse reservetroepen komen toegesneld aan den 23 sten, bij dageraad wordt het front zo goed mo gelijk hersteld. Benoorden Steenstrate wordt alle verbinding tussen de Fransen en de grenadiers uiterst reohts van het Belgisch front weldra verbroken en een angstwekkend geheim beheerst het slag veld. Doch men geeft er zich rekenschap van dat de Duitsers te Steenstrate de We.steroever van de vaart bezetten. Ge weldig vijandelijk artillerievuur op de stelling der grenadiers en stormlopen tegen hun rechtervleugel, leveren heel spoedig het bewijs dat de toestand ernstig wordt. De grenadiers brengen al hun beschik bare eenheden naar hun rechterflank die door het terugtrekken der Fransen zender dekking genaakt. Ze vomien er ge leidelijk een verdedigingshoek. zonder de verbinding met de Franse troepen te verwezenlijken, Ook slaan zij op het middenfront verscheidene aanvallen af en beletten de vijand het kanaal over te steken. Tevergeefs verdubbelen de Duitsers hun pogingen tegen de verde digingshoek om de Belgische rechter vleugel te omsingelen. De grenadiers on- Dafir de Britse linkervleugel zich in dergaan onwrikbare en vreselijkste be- schietingen, slaan alle verbeten storm lopen af en kunnen aldus het Belgische Front redden. Verse Franse troepen worden intussen ln het vuur geworpen. Doch die held haftige tegenaanvallen hebben te wor stelen met het puik der Duitse leger macht. Hier immers hadden de Duitsers de beste troepen in groten getalle vooruit gestoken om kost wat kost het front door te breken. Ge kunt dus begrijpen hoe hard de strijd was. Zo kunnen de Duitsers Lizerne be machtigen, in de nacht tussen 23 en 24. Fransen en Belgen waren weer van el kaar afgescheiden. Het is een beslissend moment voor de onzin. Ze begrijpen het ten andere ten volle. Als leeuwen vechten ze en houden ze stand. De drie uitgelezen Duitse regimenten worden zeer gedund. De toestand blijft steeds ernstig: in de Belgische rechtervleugel immers is een bres, waarvan het belang nog niet kan geschat worden. De strijd om Lizerne wordt met spijt en dolle aanval en tegen aanval voortgezet. De Fransen kunnen maar niet Lizerne heroveren. In deze Aprildagen tellen onze be proefde doch dappere grenadiers aan officieren: 3 doden', 5 gekwetsten en 2 verminkten; aan manschappen: 60 doden, 272 gekwetsten en 121 vermisten. De Duitser voelt dat hij op dit korte Franse front maar niet verder geraakt. Ze zullen nu weerszijden proberen, tegen de Engelsen en tegen de Belgen. De Fransman krijgt dan ook nieuwe moed en zet. met tal van regimenten een krachtige tegenaanval in. De Belgische kanons helpen geducht trommelen en de Belgische staf zendt ook een bataljon mee in dit offensief. Hard gaat het. De Duitse mitrailleuzen maaien er honder den weg... doch het gaat, traag en staag, doch dapper en volhardend. Op 17 Mei bezetten de Fransen weer de ganse wes- teroever der vaart. De Duitsers hebben intussen, met be hulp van hun giftgassen, St Juliaan bij leper op de Engelsen veroverd. De En gelsen moeten zich nog wat terugtrekken maar rond 25 Mei ligt het front voor goed vast op ongeveer 2 kilometer ten Oosten van leper. De Duitse hoop het front met hun gas door te breken, was lelijk in 't water gevallen. De eerste antigaslappen kwa men, de gasmaskers volgden kort daarop. Doch met dit alles was een onmenselijk modern oorlogswapen geschapen. Vijf en dertig jaar geleden. Wie kan geloven dat weeral in zoveel hoeken en kanten der wereld hard en verbeten nog moderner, nog moorddadiger wapens worden gesmeed. Laten we hopen dat deze wapens de degelijkheid van het oude Romeinse spreekwoord mogen bewijzen: SI vis pa- cem... Wilt gij de vrede zien, bereidt de oorlog. Laten we hopen, dat uit het bereiden van de oorlog, de vrees voor de nor'og e.i dus de vrede moge' volgen. De raad dien Sint Paulus ons gaf, verleden Zondag, als de paastijd ten einde was en alle christenen van goede wil hersteld in de vriendschap Gods, wordt door hemzelf zo uit gedrukt: «Bekiscd. met Jezus- Christus In de oude tijd legden inderdaad op die dag de dopelingen Van Paas zaterdag dc witte gewaden af, welke zij héél de paasweek hadden gedra gen: en dan betekent dit Aposteï- woord: ge legt het doopsëigewaad uitwendig af, maar inwendig mee, ge bekleed blijven met datgene wat uw wit gewaad beduidde: de over eenkomst van leven met dc leer en het voorbeeld van de Heer. Bekleedt u met Jezus-Christus; doet wat Hij u voordeedt; luistert naar zijn woor den en zijn lessen. En vandaag krij gen we dan de eerste les. Waarover? Leest het Evangelie: «Ik ben de goede Herder! Ik houd van mijn schapen; Ik zorg voor hen: ja, Ik geef zelfs mijn leven voer hen!Een les van naastenliefde, sprekend uit het gedrag van de Goddelijke Mensenminnaar! Het kan ons niet verwonderen, dat wij aller eerst dié les te horen krijgen, 't Is toch ook zijn gebod bij uitstek, dat gebod van de naastenliefde; en die deugd, zé werd toch door Hemzelf aangeduid als het kenteken waaraan allen zijn leerlingen zouden moeten erkennen. Daarom, laten we het ons afvra gen, zéér ernstig, op deze eerste Zondag van ons nieuw leven of ten minste van ons vernieuwd leven: gelijk ik tegenover mijn medemen sen op mijn voorbeeld, op de goede Herder? Hij houdt van de mensen, van alle mensen; Hij maakt geen onderscheid, geen een; Hij houdt van Maria en Sint Jozef, en van de Apostelen en 'de Heilige Vrouwen, maar ook van alle andere Joden: Hij houdt van de vreemdelingen en heeft ook Voor hen zijn mirakelen klaar; Hij sluit zelfs zijn vijanden niet uit, en Hij noemt Judas zijn vriend na de verraderskus. en Hij bidt op zijn kruis voor zijn beulen. En wij? Is onze naastenliefde al gemeen? Sluiten wij niemand uit? Laten wij ons hart niet begrenzen, door niets, ook niet door de kwaad willigheid van anderen tegenover ons? Hij heeft er iets voor over, om die liefde te bewijzen: Al het harde, Al het pijnlijke van zijn leven, de koude van Bethlehem, en de ver moeienis van Nazareth, en het zweet van Gethscmani, en het bloed van Kalvarië is bewijs van zijn liefde voor de mensen. En wij? Is onze naastenliefde werkdadig? Is ze offervaardig? Kun nen wij iets doen voor de anderen, ook iets moeilijks doen voor hen? Kunnen v/ij iets derven om het hun te geven? Algemene, werkdadige naastenliefde was er zoveel in het Hart van de Heer dat Hij zonder leugen'zeggen kon: Ik ben de Goede Herder; is er tenmhtet" fcóveel ln ons hart, dot wij orr'.r leugen zeggen kunnen: 'ik'b°:i,cc. P^riing, ik ben een navolger van de Goede Herder?

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 2