Monsterverkoop SOLDEN 0KKASIES IN TEXTIEL Heer Ernest ïondecandeloere itJ. S08HOTONE H0PPETELERS! Truwant-Vangaever I LEOPOLD FEYS Mi. Mm Gij zult nooit meer goedkoper kannen kopenProfiteert er van Uit 't Wervikse ENIGE GELEGENHEID OOSTVLETEREN EO EZ INGE fietspad vrij was. W. Erard uit leper, CITROEN de wagen welke men het meest ontmoet op de baan. C. DEVOS POPERINGE VLAMERTINGE HOLLEBEKE GELUVELD WINKELIERS Laat een ZONNESTOOR maken in zuivere Meiophane Pare - Soleil Mika Te verkrijgen bij de Papiergroothandel Gasthuisstraat, 3 POPERINGE 1 GROOT KLEIN Likwidatie van een enorme fabrieksvoorraad Van Zaterdag 22 April 1950 al tot volledige likwidatie in het welgekend huis Rekkemstr. 37, MENEN (Barakken) Fortstraat 40, onze prijzen en vergeiijk PER AUTOCAR H. BLOEDPROCESSIE TE BRUGGE LANGEMARK POELKAPELLE BRIELEN ÜONNEBEK.E PLOEGSTEERT KEMMEL WIJTSCHATE Burgemeester der stad V/ervik, onder een nog nooit geziene volkstoeloop tengrave gedragen Uw esiigs richting van Zaterdag 22 April hst welgekend huis is Ls8P@L9 K¥S Fortstraat 40, üoumiMi fCOHIN DE K.S.A.-G0ÜWDAG TE MENEN KNAPENTORNOOI KARDINAAL MINDSZENTY ONTVING HET BEZOEK VAN ZIJN MOEDER De 4e en 12® Regimenten Dragonders herdenken hun gevallen kameraden. INHULDIGING ENER GEDENKPLAAT LOKER OP ZONDAG 30 APRIL PLECHTIGE INHALING VAN Z. E. H. J. MOREEL ALS PASTOOR TE 5T-JAN-BIJ-ÏEPER STRAFFEN VOOR OOR LOGSMISDADEN TE VINKT BEVESTIGD UIT WERVIK Een grafie besparing voordehordhsrigen op Zaterdag 29 April 1950 in DE K1NDERKORF 21, Rijselstraoi te i E P E R Een welgelegen en gerieflijk WOONHUIS Een perceel ZAAILAND DENECKER Julien Racul Gasthuisstr. 25, Poperinge, Statieplaats, Abeele (grens). KRUISEKE (Wervik) HET WEKELIJKS NIEUWS Zaterdag 22 April 1350. Eis. Filmvertoning. Ciné MGDERNA zaal 't Wit Peqrd stelt voor op Maandag 24 April, te a uur: «DE 5 GEHEIMEN VAN DE WOESTIJN met Eric von Stroheim in de rol van Maarschalk Rommel, in strijd met zijn pantser wagens voor Tobrouk in Afrika, te gen het 8'- Leger van Generaal Mont gomery. - Een 1<: rang film. Kin deren toegelaten. Binnen kort: Het teken cles Krulscs(c-6416) Duivennieuws. !Siddenbond«» gevestigd bij Ro ger Lesage. Prijsvlucht uit Arras. 1. Leroye Georges, Westvleteren, 2. Van Escke André, Pollinclihove, 3. Lagrou Jacques, Woesten, 4. Leroye Georges, 6. Gheeraert M., Oostvlete- ren, 6. Lagrou Jacques, 7. Gryspeerdt Sidon, Woesten, 8. Engelaere Alfons, Oostvleteren, 9. Gryspeerdt Sidon, 10. Leroye Georges, 11. Vandeputte Ge broeders, Oostvleteren. WOESTEN Duiven. Uitsla.;* prijsvlucht Zondag 16-4-50. Arras: Los te 7.34 u.: 1. Lobelle August, Zuldschote; 2. Petit Maurits. Woesten; 3. Derycke Om er, Woesten: 4. Vanhee Roger, Reninge; 5 Legrou Jacques, Woesten; 6. Schorreel Erie; 7. Gryspeerdt Walter; 8 en 9 Schor reel Eric; 10. Merveillie Georges. Uitslag prijsvlucht Zondag 16-4-50. Breteuil: los ie 7.15 u.: 1. Page Richard, Lo; 2. Pil Michel, Lo; 3. Ameel André, Woesten; 4. Gryspeerdt Walter, Woesten; 5. Carton Hector, Woes- tèn: 6. en 7. Page Richard; 8. PU Michel; 9. Dewitte Maurits: 10. Legrou Jacq. Zondag 29 April 1950 prijsvlucht uit Arras eitf Breteuil en niet zoals voorzien Creil). Bons te verkrijgen vanaf heden aan 10 frank voor de vlucht uit Dourdan op 4 Juni alsook uit Creil op 6 Augustus. Voetbal. F.C. Woesten S.K. Vlamertinge 41. Voor de eerste maal brachten onze ka- detten het er niet zo kwalijk vanaf. S.K. wint de toss en kiest windvoor- deel. Niettegenstaande dit weet Lermyt te voor ons de stand te openen 1-0. Op de 25" min. wordt nr 2 genet door de rechtsbinnen. Rust; 2-0. Na de rust dringen de bezoekers ietwat aan, maar aan de 40" min. vindt Ler- mytte opnieuw de gelegenheid om de stand op te drijven. Op een voorzet van S.K. tracht Depoorter te ontzetten, maar ongelukkiglijk belandt de bal in eigen r.etfcen 3-1. Strijd verloopt verder in het voordeel eter onzen en juist voor het einde kan Wydoodt de stand op 4-1 bren gen. Verdiende zege. Zondag a.s. doen onze kadetten de verplaatsing naar Vlamertinge. Vertrek ean 't lokaal te 12.30 u. F.C'. Woesten S.K. Vlamertinge 36. Opnieuw wordt de toss gewonnen door S.K. en reeds na de eerste minuut krijgt Vlamertinge een penalty welke goed ge geven wordt. De lokalen dringen gewel dig aan en aan de 20" min. weet Rous- seeuw de stand gelijk te stellen. Na mooie aanvallen kan S.K. toch nog maal doelen. Rust 1-3. Na de r»«t kwamen de onzen gewel dig op dreef maar hadden geen geluk Bij een zeldzame doorbraak weet Vla mertinge toch nog onze reserve-keeper te vloeren. De bordjes wijzen 1-4 en er blijft nog slechts 15 min. te spelen. Na een mooie voorzet van Poissonnier weet Storme de stand te verbeteren maar on middellijk volgt de reactie en krijgen we 2-5. Voor het einde kan Poissonnier zich nog onderscheiden en kogelt onhoudbaar binnen. Hoerengilde. Zondag 23 April e. k. te 19 uur, al gemene vergadering der hoerengilde, bij Jerome Vlaeminck «In de Zwaan», met volgend dagorde: Voordracht door Meester Depinois. Bespreking inzake het suikerbetenvraag- stuk. Prijslijst en allerhande mede delingen. Het Bestuur. Filmvertoning. Ciné MGDERNAstelt voor op Dinsdag 25 April, te 8 uurDE 5 GEHEIMEN VAN DE WOESTIJN» met Eric von Stroheim in de rol van Maarschalk Rommel, in strijd met zijn pantserwagens voor Tobrouk in Afrika, tegen het 8o Leger van Ge neraal Montgomery. - Een 1® rang him. Kinderen toegelaten. Binnen kort: Het teken des Kruises(c-6417) ZUIDSCHOTE Nieuwe Banen. Met genoegen vernemen wé dat, dank zij het onvermoeibaar werken en aandringen van ons Schepen college, onze wegen, die onder de slechtste van de Vlaanderen mogen gerekend! worden, thans zullen ver nieuwd worden. Immers, aan de Steenstraat zijn ze reeds aan 't werk, terwijl de nieu we baan Lizerne naar Reninge in aanbesteding komt op il Mei en de nieuwe baan Lizerne-Noordschote op 15 Mei. Proficiat. Uitslag der prijskaarting bij Merveillie Honoré. 1. Myngheer Daniel en Smagghe Em. 2. Pecceu Michel en Sampers Adrien. 3. Tanghe Leon en Vervisch Michel. 4. Melis Placide en Vanquathem Ger. 5. Arteel Constant en Arteel Joël. 6. Desramoudt André. 7. Depoorter Jerome en Dezeure Dan. 8. Lemahieu Ant. en Merveillie Gast. JW.I— «mti t IH4.li —ni»i I I. «m». Burgerstand, tdie uit dezelfde richting per fiets Geboorte. Gadeyne Ghristiaan, z. v. August en Jeanne Sandyck. Huwelijken. Verhack MiclKl. te Boezinge, en Thérèse Denvan, te Po- peringe. Notredame Gaston, te Langemark, en Laura Defoor, te Boe- zinge. Meyfrooctt Achiel, te Elver- dinge, en Ida Ureel, te Boezinge. Degezelle Roger, te Boezinge, en Yvonne Devos, te leper. Heropening scholen. De scholen hernemen Maandag 24 April voor de jongens, en Dinsdag 25 April voor de meisjes. Laatste Kinemavertoning. Zondag 23 April, te 17 uur en te 20 uur, laatste kinemavertoning: De Koningen van 't sportmet Fer- nandel. Vraagt de beste voorwaarden aan: ERKEND ONDERVERDELER 62, Casselstraat 62 Telefoon 458. Alle herstellingen. - Autoban den aan de laagste prijzen. (c6458) De Fanfare De Vlaamse Vrienden in feest. Zondag jl- was de Muziekvereniging in feest ter gelegenheid van de uitrei king van een twaalftal onderscheidin gen aan oudere leden van het muziek korps. Om 14.30 u.'werd de plechtigheid in gezet met een marsch, daarna speldde de heer Burgemeester de eretekens op de borst van de twaalf gevierde leden der Muziekvereniging, verleend door het Muziekverbond van België. Graag vermelden we nogmaal de namen van de ge vierden De HH. Delplace Charles, Voorzit ter; Dr Criem en Derycke Cam., be stuursleden; vervolgens de muzikan ten de HH. Acke O., Aernout Ger., De- sodt Jos., Hof Albert, Hollebeke O-, Mijngheer Ger., Schoonaert M-, Van- dromme Remi, en Van Exem Cam., al len met meer dan 25 jaar dienst. Na de uitreiking werd een foto ge nomen der gevierde jubilarissen (zie ons 2° blad) alsook van gans het mu ziekkorps, De heer Burgemeester ont bood daarna allen in de grote zaal al waar de erewijn geschonken werd. De schrijver nam het woord en bracht hulde aan de pioniers van de Fanfare, en tevens aan de overige muzikanten en bestuursleden. Vervolgens dankte hij de heer Burgemeester om de uit reiking van de eretekens en het ge meentebestuur om de ontvangst ten gemeentehuize. Dadelijk na deze hulde stelde de chef, heer A. Laheye het muziekkorps op en onder het spelen van opwekken de marschen trok de stoet door de straten van de meejubelende gemeente naar de huizen der muzikanten-her bergiers. Zie foto hiervan op ons twee de blad. Hiermede wensen we nogmaals har telijk proficiat aan de gevierde man nen en danken we vriendelijk allen die meewerkten tot het welslagen van de ze heuglijke dag. Sportkring Zondag a.s. om drie u. op het ter rein Pothem, grote voetbalmatch tus sen Sportkring en Aalbske Sport. Al le voetballiefhebbers worden er ver wacht. Duiven. Uitslag der prijsvlucht uit Breteuil. 1. Verstraete C.. 2. Pottillius C., 3. Huyghe J., 4. Wybo A., 5. Hennebel C ami el. Uit Arras. 1. Valcke André. 2. Delhoo M. 3. M. Phlypo, 4. Devos J., 5. id. Zondag a.s. Prijsvlucht uit Creil en Arras. Filmvertoning. Ciné MODERNA stelt voor cp Zaterdag 22 April, te 8 uur: «DE 5 GEHEIMEN VAN DE WOESTIJN met Eric von Stroheim in de rol van Maarschalk Rommel, in strijd met zijn pantserwagens voor Tobreuk in Afrika, tegen het 8« Leger van Ge neraal Montgomery. - E?n 1» rang- film. Kinderen toegelaten. Binnen kort: Het teken des Kruises(c-6414) kwam aangereden, botste tegen het portier en werd ten gronde gesmakt. Laatstgenoemde had een kristallen bol mede van tamelijk grote waarde die aan scherven viel. Daar de be stuurder de schade niet wilde ver goeden, werd de rijkswacht verwit tigd, welke proces-verbaal opmiek. Val. Maandag 17 April omstreeks 22 u.. fietste G. Verstraete, plaatselijk sta tionoverste de Broodseindeberg neer, toen hij plots op een steen reed en viel. Hij werd een tand gebroken en liep kneuzingen aan het aangezicht op. Duivenmij De Verenigde Vrienden Uitslag der prijsvlucht uit Arras: Er waren 128 duiven. 1. Grimon- prez Gast., Zill.; 2. Lervyllie Arth ZU1.; 3. Hoornaert Rem., leper; 4. Cornyn H., Zill.; 5. Carrissemaux Guil., Zill.; 6. Pierpont Cam., Hout hulst; 7. Duvcsquel Maur., Wijtsch.; 8. Titeca Gebroeders. Zill.; 9. Car rissemaux Guil., Zill.; 10. Odent Henri, Hollebeke. Uitslag van de prijsvlucht uit Bre teuil. Er waren 82 duiven. 1. Braern H., Zill.; 2. Vandewalle Osc., Zill.; 3. Vandewalle Osc., Zill.; 4. Co rnyn Leand., Zill.; 5. Leroy Jul., Hol lebeke; 6. Pieters Edg., Hall.; 7. Bour- deaux Leon, Zill.; 8. Vanoudendicke Ach., Zill.; 9. Cornyn Leand., Zill.; 10. Vandewalle Osc., Zill. Velokoers. Zondag 23 April te 14.30 u. op de wijk Drie Koningenwielerwed strijd voor nieuwelingen B.W.B. Afstand 60 Km. goede baan; 2.500 fr. prijzen en talrijke premiën. Inschrij ving ter herberg «De Vier Winden», bij M. Vandenbrigghe. Erge val. Wanneer A. Deleu Zaterdagnamid dag 15 April per fiets langs de grote baan Ieper-Menen huiswaarts kwam gereden, kwam hij ter hoogte van De Kruiskalsijdein botsing met de fletser A. D. uit Menen. A. Deleu stuikte ten gronde en liep hierbij een gapende hoofdwonde op die door Dr Vandevelde uit Zillebeke diende te worden dichtgenaaid. B.J.B. Woensdag a.s. 26 April te 20 u„ in het' gewoon lokaal algemene vergade ring voor alle B.JJ3.-leden. Dagorde; spreekbeurt door Hr R. Gheysen, provinciale B.J.B.-leider. Gezien cle belangrijkheid dezer vergadering wordt iedereen vriendelijk verzocht stipt op post te zijn. Beschermt uw waren tegen de schadelijke stralen van de Zomerzon f (cC-2523) ti» «i m iiii»h<iii.'»im' ter gelegenheid van de Op Maandag 8 Mei: Vertrek 7.30 u. Op Zondag 14 Mei: Vertrek 12 uur. Inschrijving bij Aimé Suffys, Korte Reningelststraat 27, Poperinge. tc-6370) 4 Fantasie-voorschoten (mooie teke ningen) 5 Vrouwenhemden of broeken inter lock 4 Fluwijnen met broderie 3 Grote tafellakens, geruit, veelkleu rig m. gekleurde opaline m. wit katoen (1,40 m. br.) m. verschillend bedrukte zijde of katoen albêne m. Schotse stof (écossais) m. effen vistra onkreukbaar (alle tinten) m. stof voor lingerie (bloemekens) m. voorschotenvichy, geruit (1,50 m.) m. popeline voor hemden (zuivere jumelle) Slips of singlets, voor mannen Mooie manshemden (vaste col) m. blauwe hy drost Auto in de gracht. Zondagvoormiddag 16 April deed Ju- !ien Dekindt een autoritje met een nieuwe Amerikaanse wagen. Aan de Mangelaere bij het nemen van een draai, was hij zijn stuur niet meer meester en kwam in de gracht terecht. De auto liep wat schade op, de inzit tenden kwamen er met de schrik vanaf. Wielernieuws. Zondag laatst werd onze onafhanke lijke Maurits Minne eerste te Halle; hij won daar met een kleine voor sprong. Dit was zijn eerste overwin ning van dit seizoen. Zijn forme gaf ons al lang hoop op een overwinning, Want er steekt kruim in onze Maurits. Bij de Nieuwelingen werd Maurits Siartier vijfde na pedaalbreuk te heb- n geleden. Duivensport. Duivenmaatschappij De Frontduif Mi Maurits Blomme. Uitslag prijs vlucht Breteuil: 1. Dernyter Adolf, Poelkapelle; 2. idem.; 3. Derdaele Eric, Jonkershove 4. Prinzie Roger, Jonkershove; 5. Hoedt M., Poelkapelle; 6. Poullie Ro ger, Langemark. Arras: 1. Vangraefschepe A.; 2. Ghesqniere Jul.; 3. Bouten M.; 4. Noy- elle Oscar; Vanacker Camiel; 6. Theetaert Camiel. Rennersnieuws. Op Zondag; 9 April waren 33 renners c'e start. Uitslag: 1. Jonckheere Emmanuel. Wesfcrozebe- k 65 Km. in 2 u. 20'; 2. Vermeulen; VTétoor; A. Noyelle A.; 5. Muyïle; 6. Bru te; 7. Deblare; 8. Hoorelbeke; 9. Van- cte^sLer' 10. Bossuit. Voetbalfront. Waasten F.C. Brielen Sport 14. Zondag 11. trok ons elftal naar Waasten om er tegen de plaatselijke ploeg uit 3° afdeling een vrienden match te betwisten. Met een mooi weertje begunstigd mocht Waasten aftrappen en geen tien seconden later hadden ze reeds een eerste doelpunt genet. Onze groentjes verstonden het echter zo maar niet en vooraleer de rust intrad stonden ze met 2-1 cijfers aan de winnende hand. Na de koffie, en niettegenstaande Waasten twee verse krachten in het strijdperk wierp, wisten onze spelers hun voorsprong tot 4-1 op te drijven. Deze cijfers ondergingen geen wijzi gingen meer en aldus boekten onze jongens een verdiende zege op een elftal dat al te vurig en soms wel eens brutaal optrad. Wielernieuws. De inrichters van de koers voor Be ginnelingen beneden de 18 jaar heb ben Zondag laatst veel sukses gehad voor wat betreft de opkomst aan ren ners, alsook met het weder dat uit stekend was. Toen de boeken gesloten werden, waren 68 renners ingeschre ven om de afstand van 50 Km of 10 ronden van 5 Km. af te leggen. Ge durende de eerste ronden bleven alle renners in gesloten gelederen. Bij het ingaan der zesde ronde kregen wij de eerste ernstige ontsnapping van twee grote favorieten, namelijk Intervuyst 5. en Vanclooster Roger. Deze ont snapping gebeurde juist na een val partij waarin een zestal renners be trokken waren. De weglopers namen spoedig een 303-tal meter voor sprong. Geheel de groep werd in brok ken en stukken getrokken en van in halen was er geen spraak meer. De weglopers behielden hun voorsprong tot het einde. Vanclooster Roger uit Torhout boekte een nieuwe zegepraal met Intervuyst S. in de spurt te klop pen. De uitslag: 1. Vanclooster Roger, Torhout, de 50 Km. in 1 u. 37"; 2. Intervuyst S„ Elverdinge; 3. Duthco Joris; 4. Kno- ckaert Lucien; 5. Delanoye Fernand; 6. Gevaert Maurits: 7. Courtens Adrien; 8. Gryson Emiel; 9. Timper man Jozef; 10. Boussemaere Hugo; 11. Wybo Willy; 12. Neerynck Alfons. Fletser tegen Auto. Maandag 17 April omstreeks 14 uur kwam uit de richting Langemark een camionette. bestuurd door Bolle A., uit Stene. Aan de herberg Hertog van Brabantstopte hij en opende Burgerstand. Geboorten. Menu Rose-Marie, Ar- mentièresstr. 102. Decoek Freddy, Chemln de la Blanche 27. Rotsaert Aimée, Rosenberg 3. Huwelijksafkondigingen. D"vroede Henri, Ploegsteert en Carton Gisèle, Ar- mentières. Bocoorne Emile, Ploegsteert en Lefebvre Yvonne, Wulvergr-m. Overlijdens. Reybroeck Alain, 4 m., Sentier du Clmetière 3. Leclercq Ivon. 72 J., echtg. Elödie Gryffon. Lecourt Alfred, 68 j., echtg. Juli°nne Heernaert. Leclercq Julie-Marie, 78 j., wed. Léon Rouze. Bedevaart naar O. L. Vrouw van Beauraing. De Jaarlijkse Bedevaart van de De kenij leper, onder de leiding van Z. E. H. Verhaeghe, Deken van leper, zal plaats grijpen op Zondag 21 Mei 1950. 200 fr. heen en terug. Men kan inschrijven bij E. H. Onder pastoor, Armentièresstraat 316, Bizet. B"rgerstand. Huwelijk. Nachtegaal Robert, en Gruson Agnes. Huwelijkebelofte. Van Elslander Jacques, mekanieker. v. Nieuwkerke, en Storme Zulma, dienstmeid. De Ware Duivenliefhebbers Prijsvlucht uit Arras. 133 duiven, los te 8.20 u., snelheid 1114 m. Eerste duif te 9 u. 09' 58". Uitslag' 1. Degryse Julien; 2. Wybo G.; 3. Woussen R.; 4. De Gryse J.; 5. Phlyp- po; 6. Ennaert G.; 7. Braem H.; 8. Mahieu A.; 9. Wybo M.; 10. Elslan der G. Prijsvlucht uit Breteuil. 141 duiven, los te 7.40 u., snelheid 1140 m., eerste duif te 9 u. 39' 51". Uitslag: 1. Decadt J.; 2. Hoorelbeke M.; 3. Touquet M.; 4. Worme M.; 5. Plat- teau Th.; 6. Lelong J.; 7. id.; 8. Tou quet M.; 9. Vandenneersch R.; 10. Six Rich. Zondag a.s. Bondsvlucht uit Ere- teuil en prijsvlucht uit Arras. 'n Extraatje. De crossers geven het nog niet op. Óm alle helpers van de cross, alsook alle pTaatselijke liefhebbers van cross en snelheid te voldoen, richten de Ieperse vrienden op Zaterdagnamid dag a.s. een snelheidskoers in voer moto's en auto's van de dorpplaats naar de top van de berg. De koers is begiftigd met een mooi lot natura- prijzen. Burgerstand. Huwelijk. Dumont Roger, en Eva Klink. Koers. Uitslag wielerwedstrijd voor alle beginnelingen niet B.W.B. Er waren 47 vertrekkers: 1. Depuydt Antoon, Wervik, de 55 Km. in 1 u. 48 min.; 2. Catry Gus- taaf; 3. Denut Leon; 4. Courdain Raymond: 5. Calbert Raymond; 6. Verbeke Roger; 7. Hoflack Jacques: 8. Duttely Roger; 9. Vandevyver"Re- mi; 10. Dorme Roland. Zuiderbond. Vlucht uit Breteuil op 16-4-50. Ge lost 92 duiven te 7 u. 17'. Eerste duif te 9 u. 17'. Laatste duif te 9 u. 29' Snelheid: 1108 m. 1. Fonteyne René, Wijtschate; 2. Bondue Omer; 3. Card.inael Arthur; 4. Garrein Cyrille; 5. Hessel Hilaire; 6. Garrein Cyrille; 7. Deleu Omer; 8. Elslander Joseph; 9. en 10. Liefooghe Gaston. Hoogdag A.C.W. Vaandelwijding. Het A.C.W. Wijtschate Is uitge groeid tot een macht! Dat moet ge vierd. Op Zondag 7 Mei krijgt onze af deling haar mooie vlag, dit met de hulp, de steun van gans de gemeen te. We vieren onze macht, ons Kris ten ideaal, het werk der wroeters van het eerste uur. Ziehier in t kort de feestwijzer: Te 9.30 uur: Vergadering in ons lokaal, waarna wijding ln de hoog. mis met kanselrede door Z.E.H. Ver beke, arrondissementsproost... De mu ziekmaatschappijen van Wijtschate en A.C.W. Wervik stappen op met de afgevaardigden van leper, Poperinge, Wervik, Geluwe, enz... Na de mis overhandiging der vlag door Oud-Minister Rob. Deman. aan de plaatselijke Voorzitter. Doden hulde aan 't monument. Met wappe rende vlag gaat een optocht langs Staanijzer-, leper- en Hospicestraat. 's Namiddags zijn voor iedereen volksspelen voorzien. Gevraagde pla ten en trekking der reuzentombola Verder gezellige vergadering in het lokaal. Iedereen is welkom! Gezondheidsbanden Borstels (voor alle gebruik) Washandjes (in kleuren) Fantasie zakdoek, gezoomd Gewone zakdoeken Fantasie servietten voor 190 fr. voor 100 fr. voor 100 fr. voor 100 fr. voor 190 fr. voor 100 fr. voor 100 fr. voor 100 fr. voor 100 fr. voor 1ÖÓ fr. voor 100 fr. voor 190 fr. voor 100 fr. voor 103 fr. voor 130fr. 1,25 fr. 2,50 fr. 2,59 fr. 2 50 fr. 3,50 fr. 5.00 fr. Rode zakdoeken met witte bollen Witte foulards met zwarte bollen Grote katoenen deken Bayadère deken, 170/220 Bayadère deken, 200/240 Reclame dweil (zeer sterk) Handdoek in katoen (zeer sterk) Handdoeken mixte, 75/75 (onverslljtb.) Sponshandctoek, kleuren l.aken in ésru, 200/250 (gebrodeerd) Khaki gabardinestof (1,40 m. breed) Zwart satijn voor voorschoten (1,40 m. breed) Satijn v. veering (1,40 m., alle tinten) Draperiestof v. ameublement (1,30 m.) Matrassengoed (1,40 m. breed) Wit katoen (2,00 m„ breed) Wit katoen (2,20 m. breed) Nachthemd in croisè, alle tinten Zomerpyjamas voor dames Kleed of cache-poursière fantasie Bedrukt lijnwaad (0,99 m.) gebloemd en gestreept Cacutshoucbroek Luxebavetten in zijde Aüe fantasiehemden (vaste col) Gestreepte mansbroeken 12,50 fr. 7,50 fr. 50,00 fr. 150,00 fr. 175,00 fr. 6,50 fr. 7,50 fr. 10,00 fr. 12,50 fr. 165,00 fr. 50,00 fr. 40,00 fr. 40,09 fr. 30,00 fr. 27,50 fr. 40,00 fr. 45,00 fr. 75,00 fr. 100,00 fr. 125,00 fr. 35,00 fr. 10,90 fr. 20,00 fr. 65,00 fr. 130,00 fr. Rekkemstr. 37, MENEN (Barakken) Op Zondag 16 April jl., ging te Menen de gouwdag door van de K. S.A. waarvan onze lezers op ons 5" blad verslag vinden. Na het algemeen gedeelte van de gouwdag dat besloten werd met een heerlijk geslaagde marktscène, mar cheerden de knapen in dichte rijen naar het Astridplein, waar het gouwdagtornooi tussen 22 verlof- gewesten betwist werd. Na een viertal uren spel gaf vol gend klassement de uitslag van die felbetwiste prijskamp: 1. Wytewa-gewest (Roeselare) 171 p. 2. De Graal-gewest (Brugge) 157 p. 3. Scherminkel-gewest (leper) 152 p. 4. Sperregem-gew. (Torhout) 144 p. 5. Meeuwennest-gewest (Oostende) 139 p. 6. 't En Zal (Tiegem) 134 p. 7. Leiedal-gewest (Heule) 130 p. 8. Mandelzone-gew. (Izegem) 129 p. 9. Zuidermarkt-ge-w. (Aalbeke 129 p. 10. Groeninge-gew. (Kortrijk) 126 p. IL Nieuwland-gewest Gistel) 121 p. 12. Oruuthuuse-gew. (Brugge-Zuid) 120 p. 13. Westerbrand-gewest (Poperinge) 118 p. 14. Westhoek-gewest (Veurne) 117 p. 15. Zimpezele-gewest (Menen) 114 p. Searphout-gewest (Blankenberge) 114 p. 17. Gavere-gewest (Waregem) 103 p. 18. Watewy-gewest (Tielt) 94 p. 19. Rodenbach-gewest (Roeselare-bui- ten) 92 p. 20. Houtland-gewest (Brugge-West) 86 p. 21. iJzerwacht-gew. (Diksmuide) 80 punten (gedeeltelijke deelname). 22. Wikingsgorde (Oostvleteren) 12 p. (forfait). Op de gouwdag werd aan Weleer waarde Pater Van Straaten de rond- gehaalde opbrengst voor d-e Oost- priesterhulp aangeboden. De knapengenreenschap van West- Vlaanderen verzamelde 350 dozen voe dingswaren en kledingstoffen. Ieder doos had een gemiddeld gewicht van 7,500 kg. De ganse opbrengst ver tegenwoordigt een geldwaarde van 25 30.000 fr. Volgende buitengewone prestaties verdienen zeker een afzonderlijke vermelding: de collsgebond-en De Briel Izegem101 dozen door 195 knapen. Gavere - Waregem £5 do zen. Wytewa - Roeselare 60 dozen. In de Observabore Romano werd in het nummer van verleden Zondag een relaas gegeven over het laatste bezoek dat' de moeder van Kardinaal Mindszenty bracht aan haar tot levenslange hechtenis veroordeelde zoon. Op dat ogenblik was de Pri maat van Hongarije opgenomen in het ziekenhuis van de gevangenis te Boedapest. De mceder van de Kardinaal ver klaarde o.m. dat haar zoon, eertijds zo wilskrachtig en vastberaden, nog (ae.6372) In 1918, van 26 tot 30 April, had den de 4e en 12e Regimenten Dra gonders de plicht en de eer de over weldiger op het grondgebied Lcker tegen te houden en te veroletteren. Deze verschrikkelijke wapenverrich- tingen kostten ontzaglijke offers nan deze eenheden die er ongeveer 80 t.h. van hun manschappen verloren. On danks dit verhinderden zij de vijand in zijn doel, tussen de Roden- en Bcherpenbevg, een toegang te banen naar de zee. Ter nagedachtenis aan deze glorie rijke helden en als herinnering aan deze veldslag hebben de Vrienden- j kringendezer eenheden de wens uitgedrukt een marmeren gedenk plaat te hechten aan de muren van het Gemeentehuis van Lcker. De onthulling van dit gedenkteken zal plaats hebben cp Zondag 30 April aanstaande, te 12 uur, en zal voor afgegaan worden door esn grootse de nieuwe Hertier van St-J?n-1>ij- optccht door de Dorpplaats, gevolgd leper, die morgen plechtig zal inge- dcor een Solemnele Mis tct zielerust der gesneuvelde Helden. Tijdens de H. Mis zal de gelegenheidstoespraak gehouden worden door Zeer Eerw. Heer Verdonck, pastoor van Oost- cappel (N.-Fr.), welke insgelijks de veldslag ter plaatse medemaakte. We doen een oproep tot de inwo ners die dag hun huizen te bevlag gen en talrijk aan de plechtigheden deel te remen om zo hun sympathie en dankbaarheid te betuigen tegen over hen die hun leven veil hadden voor ons Vaderland. haald worden. Op 28 Mei 1940 werden' talrijke burgers te Vinkt en Meigem gedood door soldaten van het Duitse leger korps dat onder bevel stond van veldmaarschalk von Paulus. De ver- feest te owrden in Et-Jan. Indien het St-Tr.n-bij-Ieper bereidt Z, E. H. J. More l een prachtige ontvangst voor. Morgen Zondag 23 April wordt de nieuwe Herder plechtig ingehaald. Te 14.30 u. ontvangst van de nieu we Herder aan de grens ».'er gemeen te. bij de wijk het Kattekerkhof. Hier wo'.'dt tevens vanaf 14 uur de stoet gevormd, die uit niet minder dan 16 wagens. 5 groepen en de pro- cessiegroep zal bestaan. Sto' tsgewijize- gaat het langs de wijk het Wieltje naar de /"laats, waar de nieuwe Herder, ramen met geestelijke en wereldlijke overheden, de stoet in ogenschouw zal nemen vanaf de tribune. De verscheidene groepen en de schoolkinderen zullen hier aan Z. E. H. Moreel hun hulde bieden. Daarna heeft in de kerk de ker kelijke aanstelling' plaats. 't Belooft voor Zendag' een heerlijk antwoordelijken voor deze oorlogs misdaden Kiihner en Lohmann, wer den in eerste aanleg verordeeld dooi de Krijgsraad te Gent. Tegen dit vonnis was door de veroordeelden beroep aangetekend. Het vonnis werd bij arrest van het Hof van Cassatie in December 1949 verbroken. Thans werd de zaak voor een andere Krijgs raad behandeld. Het vroegere vonnis, Een autobus van de lijn Parijs- Marly, die een voetganger wilde ver mijden, is in botsing gekomen met 'n vrachtwagen. Twee personen zijn i levenslange dwangarbeid voor Loh- omgekomen en ongeveer 20 andere mann en 20 jaar dwangarbeid voor zijn min of meer zwaar gewond. J Kühner, werd bevestigd. het portier langs de zijde van het .fietspad, dit waarschijnlijk zonderslechts een willoos en halfbewuste- (zich eerst vergewist te hebben of het loos mens scheen te zijn. De moeder weder met een blije zon van de par tij is, zal het er aan kijklustigen be slist niet ontbreken. isnMHainaaMHaaisasnaBBHBffl Studiën van Notarissen M. de GRAVE te Lo. A. VANHES te Zonnebeke en A. PEETER3 te Anderlecht. In ons blad van verleden week hebben wij het haastig afsterven ge meld van de Heer Ernest 'Vandecan- delaere, burgemeester der stad Wer vik. Dat de C.V.P.-Burgemeester van Wervik graag gezien was, wist leder- een, maar dat hij zo'n grot» Volks vriend was, heeft iedereen kunnen zien, bij c'.e laatste tocht door zijn goede stede. Politie en Rijkswacht zorgden voor een perfecte ordedienst onder de toe gestroomde menigte. Gans de grote Steenakksvplaats stond vol met vreemde auto's. De maatschappijen, die op de Steenakker vergaderd wa ren, lieten de treurige lijkkoets voor bijtrekken naar de St-Maartens- plaats, waar het stoffelijk overschot werd opgebaard voor de stedelijke kiosk, waar een rouwkapel ter dezer gelegenheid was opgericht. AFSCHEID VAN ZIJN STAD Hier greep dan ook de meest roe rende plechtigheid plaats waarvan wij ooit getuige waren. Rond het op gebaard stoffelijk overschot stonden afgevaardigden opgesteld met ruikers en kronen, waaronder wij bemerkten deze van de C.V.P., de Maatschappij vcor Goedkope Woningen De Leie de Boerengilde, het Rode Kruis, het Tabaksyncükaat, de Paardenverzeke- ring', de Harmonie Onder Ons en vele afdelingen waarvan de afgestor vene voorzitter, ere-lid of lid was, De Grote Harmonieen van nog alsook de afgevaardigden der andere partijen. Achter de omheining had een dichte menigte plaats genomen. Nadat de familie langs de ene zijde plaats had genomen en de persona liteiten langs de andere, begon de eigenlijke plechtigheid. Onder de vele personaliteiten be merkten wij: de Heer Gouverneur der Provincie West-Vlaanderen; Be stendig Afgevaardigden HH. Loncke, Ollivier en Storme; HH. Senatoren Robert De Man, Ferryn en R. Wal- laeys; Volksvertegenwoordiger Le- fère; Provinciale Raadsleden HH. L. Maes, Breyne; Schepenen Deleu, De- cherf en C. Debusschere van Wervik; Heer Van Rullen, burgemeester van Wsrvik-Fr.; de Burgemeester en het Schepencollege van Geluwe, Menen en Komen; de Burgemeesters van de Franse gemeenten Komen, Halluin. Bousbecque, Tourcoing, Roubaix; de hoofden van de Franse en Belgische Douanediensten; de Luitenant van de Rijkswachtcmschrijving Iep«r; de Politiekommissarissen van Wervik, Menen, Kernen en Wevelgem; Ge meenteraadsleden A. Delobel, L. Ga- d:yne, T. Verhaeghe, V. Isaac, M. Breyne, G. Bonneel. H. Descamps; de leden van d-s C.O.O., met aan hun hoofd de voorzitter O. Verraes: Dr A. D'Hoore, voorzitter van de C.V.P. A. Denys. schepene te Poperinge, enz. Velen h~bben wij gezien, maar nog meer zullen ons entgaan zijn. Nadat de priesters de zegen had den gegeven, nam de Heer Rudolf Deleu. eerste schepen en dienstdoen de burgemeester, namens het Stads/ bestuur het woord. Hij bracht hulde aan de nagedach tenis van Heer Vandecandelaere de dienaar van zijn volken eindigde met de woorden: «De laatste tocht van Heer Vandecandelaere, burge meester der Stad Wervik, eindigt niet met een afscheid, want zijn reuzenwsx-k verricht voor de stad zal als een blijvend monument zijn ge dachtenis in ere bevestigen. Hierop nam de heer Van Rullen, burgemeester van Wervik-Fr. in het Frans het woord. Hij herinnerde aan de vele banden die Wervik-België met Wervik-Zuid verbinden en bracht hulde aan zijn burgemeester die de bewerker van zoveel samenwerking is geweest. Wij zijn Burgemeester Er- nest Vandecandelaere zeer dankbaar omdat ook in onze stad grootse za ken door zijn tussenkomst werden verwezenlijkt. Eerstdaags zullen wij meer dan 300 huizen inwijden die ge bouwd werden op de grond van de C.O.O. van Wervik. Als blijk van die pe genegenheid en erkentelijkheid zullen wij de hoofdstraat van deze wijk de naam geven van Straat van het Belgisch VolkWij hadden ge meend terzelfdertijd aan Burgemees ter Vandecandelaere ter dezer gele genheid een der grootst onderschei dingen van het Franse republiek te mogen overhandigen, maar het heeft niet mogen zijn. Maar ondat zijn ge- gedachtenis in ere zou blijven benoe men wij hem tot de eerste ere-bur- ger van Wervik-Frankrijk. Na deze rede was het de Heer Jozef Storme, Bestendig' Afgevaardigde van de Provincie West-Vlaanderen, die het wqord nam. Uit zijn toespraak lichten wij o.m. het volgendeEen beleidvol mens is verdraagzaam. We hebben de mens Ernest Vandecande laere gekend, met zijn zacht en inne mend karakter, zijn evenwichtige ge moedsgesteldheid. niet onderhevig aan de wisselende indrukken van het ogenblik, maar door een rustige blij moedigheid getekend, een mens vol mildheid, een mens die in zeer hoge mate die deugd bezat waaraan nie mand weerstaat: de goedheid». DEFILE ROUWDIENST Na deze toespraak begon het défilé van de vele maatschappijen voor het stoffelijk overschot van hun burge meester. Naast de twee harmoniën Onder Onsen de koninklijke Grote Harmoniebemerkten wij afgevaardigden van alle K.A.-Jeugd- groeperingen, van alle boerenorgani- saties, middenstand- en werkersorga nisaties, oud-strijders en sportver enigingen, invaliden en weerstan- ders. van alle andere partijen. Na dit défilé dat in de grootste orde verliep, trok de treurige lijkstoet naar de <rrote St Medarduskerk voor de plech tige koordienst. Gans Wervik rouw de. overal waren de vlaggen halftop, een dichte menigte stond op de stoe- nen. de muzleken speelden de ene treurmarsch na de andere, de nieuwe en p^s ongehanven klokken lieten hun sombere tonen horen over hun net°r. wiens n«am nog maar pas in hun brnn"en )i.ch-»ajn was gegoten. D? nerteHe ordedienst werd door de duizendkoppige menigte in de kerk overrompeld. Alle r/oe'en, alle gan gen van onz" "rote kerk waren bom vol bezet. Buiten bleef een dichte menigte wachten om ook maar ten offer te kunnen enen. Aan de offer gang die in de beide zijbeuken werd qeceven scheen maar geen einde te komen. Meer dan 3400 gedachtenis sen werden uitgedeeld. Meer dan 1000 schoolkinderen kregen nog geen ge dachtenis Aan de consecratie schal den de klaroenen voor een laatste "ïo.a1 in de kerk voor onze burgerva der. Het was bijna 13 u. toen de droe vige stoet zijn v/eg naar het stedelijk kerkhof hv>oi t». ook on het kerkhof was de ordedienst tot in de puntjes verzorgd. Na d" z""en van de priester trad schenen" o Decherf vooruit, om namens de C.V.P. een dieptreffende lijkrede uit te spreken; daarna volg de Francois Geuten, afgevaardigde- beheerder der Gewestelijke Maat- schapnii voor Goedkope Woningen De Leie Na een al'erlastste zeven van de eeestelükheld brachten zijn prachti ge familie, zijn vele medewerkers en overtalrlike vrienden nog een laatste "roet aan hun vader, went dat was Burgemeester Vandecandelaere voor zijn volk geweest. HET ROUWBEKLAG VAN DE STAD WERVIK In de Gemeenteraad die Donderdag 13 April plaats greep, sprak schepene Deleu, namens het Schepencollege het volgend rouwbeklag uit; Mijne Heren, In naam van het Schepencollege vervul ik hier de pijnlijke opdracht een roerende en oprechte rouwhulde te brengen aan de nagedachtenis van Wijlen Heer Voorzitter Leopold Er- nest Vandecandelaere, de diepvereer- de en algemeen geachte Burgervader van Wervik.' Het brengen van deze diepgevoelde hulde is een elementaire plicht var, dankbaarheid, van erkentelijkheid te genover hem die sedert ruim 30 jaar in dienst stond van de Wervikse Ge meenschap, opvolgenlijk als lid en voorzitter van het Bureel van Welda digheid, als Raadslid en Schepene en sedert 27 December 1933 als Burge meester der Stad. Zonder voorbereiding is hij ons ont vallen; verraderlijk werd hij uit ons midden gerukt, de goede, de vreed zame, de gemoedelijke, de vrijgevige, de vader van alle Wervikanen, die in deze stad geen enkele vijand telde. Hij was de rechtschapen man die zijn plicht tenvolle kweet, onvermin derd en zonder uiterlijk vertoon. Hij was de gemoedelijke man die vrien delijk in zijn omgang met groot en klein wist te spreken en gemeenzaam te handelen; hij was de dienstvaar dige die talloze medeburgers ten dien ste stond met raad en daad, ln alle nood, ongemaakt en hartelijk. Hij was de vriend der minbedeel- cien voor wie hij hart en beugel open stelde zonder praalzucht noch ver toon. Met één woord: hij was de goe de. de vreedzame die de aarde bezit. Ruim 17 jaar vervulde hij hier het delicate ambt van Voorzitter van de Raad met een weergaloze takt, met onpartijdigheid en verdraagzaamheid, zodanig dat hetgeen men noemt zijn politieke tegenstrevers, hem op de laatste Nieuwjaarszitting, de ver nieuwing van zijn mandaat toewens ten. Achtbare Collega's, Wij mogen, bij het treuren cm het verlies van de volwaardige Burger vader, niet vergeten dat de zeer ge achte familie Vandecandelaere ln hem een goede en vereerde vader ont viel en dat hun leed groot is. Het past dan dat wij namens het stadsbestuur aan de beproefde familie de betuige- nis aanbieden van ons innig rouwbe klag. Wij geven tevens de verzekering dat zijn nagedachtenis bij ons en de Wervikse bevolking zal in ere gehou den blijven en dat zijn naam zal prijken op de gouden lijst van Wer- vik's grote Burgemeesters. W'ij hopen dat God wie het be haagde zijn trouwe dienaar tot Zich te roepen, hem het loon zal schenken bestemd voor de gerechtige en vreed zame dienaar. Zijn gedachtenis zal in ere blijven bij ons volk. Namens de Christelijke Volkspartij sloot Schepene Decherf zich bij dit rouwbeklag aan, namens de Libera len, gemeenteraadslid Michel Breyne, namens de Socialisten, G. Brelne en namens de Kommunisten, H. Dcs- camps. 's Anderendaags mocht het stadsbestuur het rouwbeklag aan vaarden van vele organisaties, instel lingen en personen van stad, welke door het Stadsbestuur aan de familie werden overgemaakt. DOOFHEID Eindelijk zijn er hoor-apparaten die met accus werken welke zonder kosten kunnen herladen worden. Geen aankoop meer van pillen van i 1/2 volt. Demonstraties door de specialisten van (c 6387) OPENBARE VERKOPING van GEMEENTE POLL1NKHOVE Koop 1: met afhankelijkheden, grond en hof, steenweg naar Hoogstade-Linde, Nr 3, bekend bi; kad. sectie C, Nr I68/O, voor een inhoudsgrootte van 3 aren. Bewoond door de medeverkoper Mr Julien Fremout-Blanckaert. Vrij één maand na betaling van de koopsom. Koop II; bekend bij kad. sectie C, Nr 168/r, voor een inhoudsgrootte van 39 aren 80 centiaren. Gebruikt, deels door de medever koper Mr Julien Fremout, deels zon der geschreven paclitvoorwaarden door Mr Silvère Seryn, landbouwer te Pollinkhove. Recht van samenvoeging. ENIGE ZITDAG; Op Maandag 15 Mei 1350 te 15 uur, ter hwberg «Het Brug- huis», te Pollinkhove (langs de Lo- vaart), bewoond door Mr Victor De zeure. (6468) BURGERSTAND Geboorten. Ooene André, z. v. Marcel en Pattyn Elisabeth. Bal- loy Anita, d. v. Roger en Decroix Va lentine. Vermeerseh Martin, z. v. Albert en Casier Leona. Overlijdens. Lieverts Irma, 46 J., eohtg. Werrebrouek Theophilus. Vandecandelaere Leopold-Ernest, 73 j., wed. Vanigheluwe Maria. Camper- nolle Omer, 26 j., eohtg. Vandormael Anna. Huwelijken. Minjauw Roger, be diende en Boussemaere Marcelle, handelaarster, b. v. Wervik. Plat- teeuw Roger, bediende, Zillebeke en Pattyn Marie-Louise, bediende, Wer vik. Verhaeghe André, bediende en Brelne Maria, z. b., b. v. Wervik. Hugo Charles, elektrieker, Wer- vicq-Sud en Verhaeghe Georgette, huisvrouw, Wex-vik. Dslbaere Ja cques, glanzer en Staelens Raymon- de, fabriekweilcster, b. v. Wervik. Braem Roger, wever, Wervicq-Sud en Devolder Madeleine, plooister, Wervik. Billiaux Max, fabriek werker, Parijs en Devolder Yvonne, faibriekwerkster, Wervik. guvvvvvvvwwnnmwuvvwviQ Huwelijksafkondigingen. Dema- ret Henri, fabriekwerker, Wervik en Hendtiokx Catharina, hui|Svrouw, Sint-Pieters-Leeu'W. Verschaeve Aohiel, fabriekwerker, Geluwe en Dewulf Marguerite, fabriekwerkster, Wervik. Bogaert Roger, landbou wer, Rekkem en Vanneste Anna, landbouwster, Wervik. DUIVENSPORT Duivenniaatscliappij De Toekomst Op Zondag 23-4-50 grote prljKTluchten tilt Arras en Creil. ARRAS (Kampioenschap) 1 Pendulette (400 dagen loop) en 4 re gulateurs gewaarborgd, onverschillig t getal duiven. Omtrek: Wervik, Komen, Waastcn, Zandvoorde, Houtem, Hollebeke, Wijt schate, Wulvergem, Ploegsteert. CREIL: 4 regulateurs gewaarborgd on verschillig 't getal duiven. Omtrek: zoals voor Arras. Inkorving Zaterdag 22-4-50 tot 18 tt. De schoonste keus EPICÉA-, LARIKSEN- en GECREOSO- TEERDE KEPERS, alsook hop pe- en tabakpei'sen aan de voor deligste prijzen koopt U bij: en Telefoon: Poperinge 58 en 268. (C-5269) Gewonnen. Op de Grote Kaarting, na de syn- dikale vergadering, verleden Zondag in het Volksbelang, heeft Kruiseke de slag thuis gehaald met Antoon Verbeke die de eerste prijs won. Pro ficiat, en was er nu wel nering, toe komende maal zal er nog meer volk zijn. De K. W.B. van Kruiseke, goed heil! Wanneer dit jaar? Er wordt gevraagd wanneer dit jaar de noveen valt van de H. Rita. Daar we op Maandag 22 Mei de feestdag hebben van de H. Rita, be gint de noveen op Zondag 21 Mei, Kermiszondag, en hebben wij de pro cessie op Zondag 28 Mei (Sinxen) om 14.30 uur. Voor 21 Mei worden allerlei feeste lijkheden voorzien, met een grote koers voor Nieuwelingen. De Vereerders van de H. Rita, kunnen op die dagen, en ook geheel de week de H. Rita te Kruiseke eren.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 4