Paul DEMEULENAERE-R00SE VflSflCD Izenberge's schoonste dag in 't verschiet .H. Arseen Corneillie op Beloken Pasen pastoor van Sint Paulus-parochie aangesteld André Mahieu-Devloo Gewestleiders der K. A. J. op studieweek te Oostakker Julien Battheu AUTOHANDEL Beverensteenweg, 123 - 125 ROESELARE Tel. 87 CHEVROLET 1947 CHEVROLET 1947 CHEVROLET 1946 FORD 1947 OLDSMOBILE 1947 VAUXHALL 1947 MORRIS 1948 MORRIS 1948 CITROEN 1948 PEUGEOT 1948 PEUGEOT - camionnette 1948 PREFECT 1948 8 HP RENAULT 1947 Juva-4 RENAULT - camionnette 1948 6399 11 HP 202 Een stralende teint maakt U aantrekkelijk als een jilmster 9 filmsterren op 10 gebruiken Toiletzeep leperstraat 60, POPERINGE D'Hondtstraat 64, IEPER Voorbereiding van het Jubelcongres STORT 74 FRANK NIEUWE TREINEN DE WINNERS RONDREIZENDE VAN SCHILDER- TENTOONSTELLING EN BEELDHOUWKUNST HOUTBEWERKINGSMACHINES DANCKAERT En uw tandvlees Bent U er volkomen zeker van dat het ook in goede staat verkeert Welnu het is een feit dat ongezond tandvlees een groot gevaar voor de tanden betekent. Raadpleeg dus uw tandarts en gebruik Gibbs Sff.Dit tandpasta bevat sodariclnoleaat dat uw tandvlees verstevigt en uw tanden sterk, schoon en parelwit bewaart. OM MOOIE TANDEN TE BEHOUDEN. VERSTERK UW TANDVLEES! GSR 4S - 01415 BFL THIBAUD GIBBS, 104, VEEWEYDESTRAAT. BRUSSEL VERVOLG DE KERK DER H. MILDREDA Zoals hoger gezegd dateert de kerk van Izenberge van rond de jaren 1200. Het Romaans torentje was uit witte kalksteen opgetrokken. In de IJzerkom kreeg deze bouwwijze in die jaren vaste voet, het is de ty pische bouwtrant zoals hij zich in Normandië ontwikkelde. De kerk van de H. Mildreda werd bij Koninklijk Besluit van 25 Maart 1938 gerangschikt, overeenkomstig de wet van 7 Oogst 1931 op het behoud van monumenten en landschappen. Doch er was werk te doen want net bouwvallig torentje dreigde in te storten, de moerpijlers van de toren waaraan vroeger gelapt en geknoeid was, eisten grondige her stelling, terwijl de binnenbekleding der kerk zorgvuldig diende opge knapt. De herstellingswerken werden bij Koninklijk Besluit van 6 Januari 1949 goedgekeurd. Onder leiding van Bouwmeester Vierin uit Brugge en Aannemer Jo zef Demolder uit Veurne, werd goed werk geleverd. Met veel zorg werd stuk voor stuk het Romaans torentje afgebroken, iedere bruikbare steen kreeg een nummer en zó kon aan een zeer getrouwe heropbouw gedaan worden. De moerpeilers brachten heel wat zorgen mede, zij worden ten slotte bijgebouwd en verzwaard om zo, helemaal vernieuwd, de zware mid dentoren te kunnen schragen. De gewelven der kerk bleken bij onderzoek broodnodig vernieuwd te moeten worden. Brede planken in eikenhout werden voor de bekleding der gewelven aangewend. Als ver siering werden hier stutkoppen en symbolische wapenschilden gebruikt. De prachtige renaissance zij-alta ren met gefestoeneerde torskolom men, waarvan kapitelen en festoenen verguld zijn, werden opgefrist. Da somptueuze wandbeschotten, waarin vier biechtstoelen verwerkt zijn. grondig hersteld. De twee biechtstoelen met figuren zijn van da beste van West-Vlaanderen, en werden gemaakt te Duinkerke in 1701. De twee andere werden ge sneden door de Ieperse Meester, Pie- ter Geldhof, in 1730. Vermelden we nog de sierlijke predikstoel van 1761. Verder de vont (blauwe steen van 1688) met de tuinof afsluiting in sappige renaissance, maar vooral het portaal met het doksaal. Hier staan we bij een der meest interes santé exemplaren van onze kerkelijke kunst. Sinds 1934 werden plannen ge maakt, stappen gezet bij de Open bare Besturen, om eindelijk in het jaar 1941 tot de broodnodige herstel lingen te kunnen overgaan. Wegens de oorlogsomstandigheden wederom verdaagd, werden de werken einde lijk een klein paar jaren geleden aangevat. Als bekroning van vele inspanningen waakt nu wederom de WITTE TOREN over het vreedzame dorp, en werd een tempel opgebouwd waar men naar het woord van Pius X heiliger gedachtenis «in schoon heid komt bidden PROGRAMMA DER FEESTELIJKHEDEN Izenberge zal dus Zondag feest vieren en met reden. We geven hieronder nogmaals het programma der feestelijkheden. Opening van de Feestelijkheden: Verlichting van de Toren en klok- kengeluid op Zaterdag 22 April, te 20.30 uur, zullen de feestelijkheden aankondigen. Dan 's Zondags: Te 10 u. Plechtige Dankmis met Pontificale Assistentie; Kanselrede door Z. E. H. Vandenberghe, Deken van Veurne. Te 11.30 li. Korte Plechtigheid in de Kapel van O. L. Vrouw. Te 12 u. Ontvangst der genodigden door het Gemeentebestuur. Te 13 u. Feestmaal. Te 16 u. Opening der Vlaamse kermis. Te 21 u. Trekking der grote Tom bola, ten voordele van de meubile ring der Kerk. Voor hen die nog houden van ons groot en oud verleden, is het Zondag- een gelegenheid de heropstanding te herdenken van een prachtig monu ment uit dit verleden dat onze voor vaders met de welverdiende naam van kerkebouwers de geschiedenis zag ingaan. Over Izenberge is nog zoveel te zeggen want daar staat ook nog de kapel waar Onze Lieve Vrouw van Barmhartigheid vereerd wordt en deze godsvrucht staat in nauw verband met de geschiedenis der kerk van Izenberge. Hierover wordt er later nog wel eens een woordje geschreven. Maar...bouwen kost geld, veel geld zelfs, vraag het maar eens aan Z. E. H. Pastoor die zal u daar stichtende zaken kunnen over vertellen. Om nu echter iedereen in de gelegenheid te stellen het zijns bij te dragen tot het dekken der onkosten van dit prachtig werk wordt iedereen de ge legenheid gegeven op een aangename manier zijn penning te storten. Met dit doel wordt om 16 u. over gegaan tot de opening van een Vlaamse Kermis. Nogmaals zullen HH. Exc. Mgr. Lamiroy en de Gou verneur der Provincie deze feeste lijkheden met hunne tegenwoordig heid vereren. Izenberge heeft er alles op gezet om een topprestatie te verwezenlij ken. Zelfs voor de Vlaamse Kermis gezorgd voor extra-goed weder want alles gaat door in zeer ruim over dekte plaatsen. De liefhebbers die dus graag eens zouden kenis maken met Smita-Bola, de 7° Hemel der liefde of een rustig uurtje willen doorbrengen al vissend aan de oevers van de Bampoelbeke of bij een der andere aantrekkelijk heden komen, gerust af, ze zullen hier hun gading vinden. Met een lach en een kwinkslag zal iedereen zijn steentje kunnen bijdra gen tot 't herstel van dit bouwwerk, dat onze Westhoek tot eer strekt. Vlaamse Kermis. STANDEN: Het Vliegend Pos im cis je: De jonge mensen Die Helde wensen, Die schrijven hier een brie! Naar hun zoet llel. En alles naar de mode: Het is een vrouwelijke bode; H'r haar ls blond, ZIJ draagt de briefjes rond. Smita-Bola: Smiet de bola in de gariola, Mlkka goeta naar de doza, Spant de splera en de muscla. Werpt de bola naar de gupla. In de Zevende Hemel der Liefde: Gij mannen en gij vrouwen, GIJ allen die wilt trouwen, Op ons stadhuis. De burgemeester met zijn buis Hij bindt U goed en vast, Zoals 't een burgervader past. Aan de Boorden van de Bampoelbeke: Met haak en pers aan 't werk. Heb Je beet, hou je sterk. Trek maar op, hou je kloek, t Is me dunkt een grote snoek 1 U vraagt, wij draaien: Wilt ge staan op 't goede blaadje, Laat dan draalen hier een plaatje, 't Zij ln vreugde of verdriet, Neen, vergeet uw Jongen of meisje niet. U waagt, wij paaien: (Doorlopende Tombola) Wie zijn kansen waagt En voor twee frank een lotje vraagt, Krijgt na een trek muziek Door de chanteur comlque, Een baal of onderbroek, De vrucht van zijn bezoek. Ringetjepas: Wilt g'een flesje wijn? Het gaat voor groot en klein. Vist met de ringel onvervaard. Het is de moeite waard. Benevens een grote hoeveelheid vrachtwagens, trac toren en aanhangwagens in alle tonnemaat, afkomstig van de geallieerde legers, zijn voor het ogenblik de volgende personenwagens en lichte camionnetten in voorraad Fleetmaster Fleetmaster Stylemaster radio-chauffage type 76 4-cyI. Ten Eight 202 eWWVWWWWWVWVliWWWWWVWMWWWMVWWW Ons Knagend Konijntje: Een konijn dat aan een wortel knaagt, En als deze dan uw nummer draagt. Haal hem uit zijn kot,( Steek hem morgen in de pot. Bij de helderziende Meester Barcos: Waarheid! Zekerheid! Het verleden! het heden! de toekomst! Flesscnacrobatie omver en erover: Ja. ieder acrobaat Staat hier paraat. Uw vaardigheid bewijzen Wordt hier beloond met prijzen. Hoe hoog de Mast: Dit zwijn Zal 't uwe zijn, Als gij maar raadt En zonder maat. Die 't dichtst bij 't cijfer is, Hij heeft de prijs gewis. In de Krachtmeter - In 't Roosje: Wie macht heeft en wie mikken kan, Die is voorwaar een man. Aprilvisjes voor de Jeugd: Kinderen, wilt gij U vermaken? Plukt dan van dees wondre zaken. Zijt ge kenner van de stiel, Draait dan aan dit toverwiel. Bij Dikke Gust: Alwie een pintje lust En gfaag het glaasje kust. Hij zo'eke hier wat rust Bij onze dikke Gust. Bij mooie Paula: En wenst gij Coca-Cola? Komt hier bij mooie Paula; Ja, ook het beste bier Bestelt zij met plezier. Friture: Begint uw beer te grollen? Wei koopt dan oliebollen, Of bij Arieten Een zakje fritten. Zopas ontving de nieuwe Herder de symbolische herdersstaf. We bemerken hier van l.n.r.: Z. E. H. Lour- dault, pastoor te Beitem, le getuige; de nieuwe Herder Z. E. H. Corneillie; Z. E. H. Deken Verhaeghe, uit leper; E. H. Dewitte2e getuige. FEESTGETIJ TE LANGEMARK Over deze dag, Beloken Pasen 1950, een dag met zon, bloemen, praalwagens en blijde gezichten, zal er in Langemark en omliggende nog lang gesproken weiden. Langemark hoeft in een ongekende feestroes zijn nieuwe Pastoor, Z. E. H. Arseen Corneillie, verwelkomd met een stoet van 44 groepen, waaronder een dertigtal wagens. De vreugde lag er voor het scheppen op de blijde gezichten. Iedereen jubelde en juichte, het vonkte er van geestdrift. Die jeugdige flinke pastoor, niet groot van gestalte maar met een groot hart, die we zo eenvoudig en gul een kruisje zagen tekenen op het voorhoofd van de jongen die hem de herdersstaf overhandigde, veroverde op slag de harten der Langemarknaren. Ergens boven een deuregat stond onverbloemd de vreugde van ieder parochiaan vertolkt: E. H. Pastoor £t-J.an is U kwijt Tot ons profijt. Sint Paulus, toen hij Gods lering predikte, kwam nogal rond uit voor zijn gedacht en 'k geloof waarachtig dat Langemark het voorbeeld van de Patroon zijner kerk indachtig is, want iedereen kwam er Zondag vrij en vrank voor zijn mening uit: we houden van onze nieuwe Pastoor, 't Heeft Z. E. H. Corneilliebeslist deugd gedaan aan het hart en deze hulde zal hem een steun zijn bij 't zware werk dat hem wacht in deze grote parochie. Langemark heeft trouwens alle kanten en hoeken van de parochie laten bezoeken door de nieuwe Herder want 't duurde twee uren en half alvorens men aan de kerk geraakte. Intussen slingerde de bonte stoet als een kleurige krans door de brede straten. VIVat heeL LangeMark Viert VroLIJk zlJn nleUWe HeLeVaDer CornelLLIe. Zo stond het in een keurig jaar schrift boven de poort van het klooster. Aan het Canadees monument werd Z. E. H. Corneillie door de Burger lijke Overheid, onder leiding vkn dhr Burgemeester Dumculin, ont vangen. Per auto ging het naar de kom der gemeente. Traag schoven de wagens met de personaliteiten aan achter de veelkleurige stoet. Aan het Oud-Mannenhuis werd halt gemaakt. De Priesters deden hiel de kerkgewaden aan. We bemerkten hier Z. E. H. Deken Verhaeghe uit leper; Z. E. H. Lourdault, pastoor COR1NNE CALVET (PARAMOUNT) verklaart 0Het heilzaam schuim van Lux Toiletzeep maakt de huid zachter en flnweliger. Een stralende teint oefent een bedwelmen de bekoring uit. De filmsterren weten het wel en verzorgen hun kostbare schoonheid met Lux Toiletzeep. Blanken zuiver als ze is, geeft zij een waar schoonheidsschuim, dat ook uw huid wonderlijk fris zal maken. LPS 20 - 0915 BFL HUILEVER N. V.. BRUSSEL te Beitem, kozijn van de nieuwe Herder die optrad als le getuige, en E. H. Michiel Dewitté, leraar aan het Klein Seminarie te Roeselare als 2e getuige. Ook talrijke geeste lijken uit het omliggende waren aanwezig. Jan Dumoulin, zoon van de Bur gemeester, overhandigde aan de nieuwe Pastoor een rijkversierde herdersstaf. Onmiddellijk zette de stoet zich in beweging. De EE. HH. Geestelij ken, de Burgerlijke Overheden en talrijke genodigden sloten aan. Het werd een ware triomftocht doorheen Langemark. Terwijl de klokken jubelden ging het door de rijk versierde straten en onder heer lijke triomfbogen. Vlaggen en bloe men straalden in de blije lentezon. De straten met sparren, onderling door guirlandes verbonden, afge boord konden bijna het vele volk niet slikken. Politie, Rijkswacht en Feestcommissarissen hadden de han den vol om alles met orde te doen verlopen. Zij slaagden echter vol komen in hun taak. Het ware een gewaagd spel de be schrijving te geven van de rijke en verzorgde stoet, in het bestek van een reportage is dit onmogelijk. Op vallend was het echter dat de hoe veelheid in niets schade berokkende aan de hoedanigheid, want alles was tot in de puntjes verzorgd. Opstappende schoolkinderen bren gen gewoonlijk een ietwat droge noot in een feeststoet. Hier werd aan dit heuvel zeer goed verholpen. De meisjes, prachtig uitgedost, voerden zeer verzorgde dansen uit, terwijl de jongensscholen een keu rige groep vormden waarin de her innering opgeroepen werd van de vroegere Pastoors van Langemark. Op de verschillende opschriften, in deze groep meegedragen lazen we: Z. E. H. CHAVACHE 1843—1873. z: E. H. COEVOET 1873—1908. Z. E. H. BARBE 1908—1916. Z. E. H CALLENS 1919—1920. Z. E. H. BENOIT 1920—1924. Z. E. H. CORNEILLIE 1950—2000! Z. E. H. GODDERIS 1924-1950. Men ziet wel onmiddellijk dat men het in Langemark goed voor heeft met de nieuwe Pastoor. 50 Jaar Pastoor in Langemark dat ware zeker een wonder-jubileum! Aan een der huizen lazen we een opschrift waar cok aan het verle den gedacht wordt en tevens aan de schone toekomst: ,«Wij zag'en droef een vader scheiden Doch, God dank, een ander zal ons [leiden. Wees welkom op dees schone dag: Dat Langemark lang bewaren mag. Door de ganse parochie gaat het, straat in, straat uit, te midden van juichende mensen. De molenaar drukt zijn welkom- groet als volgt uit: «Mijnheer Pastoor, bij mijn molen sta [ik op wacht, Want hij draait schier dag en nacht. Maar 't zij met veel of weinig tijd, Weet dat Gij altijd welkom zijt. Want als de Pastoor komt, zijn allen [welgezind. Mijn vrouw als ik en zelfs ons kleine [kind. Een beenhouwer aanziet het klaar blijkelijk met een kwaad oog dat de herbergiers zoveel reclame maken met het gerstenat, want hij dicht in vers en rijm midden op de spiegel ruit van zijn uitstalling: «Mijnheer Pastoor, Denk niet steeds aan uwen dorst, Troost U met een meter worst. Als de herderlijke fiets niet meer meewil dient er niet lang gesukkeld want 't staat geschreven en gedrukt boven een velowinkel: «Mijnheer Pastoor, Valt ge plat, Hier herstelt men goed en rap. We moeten ons beperken tot. hier en daar een greep uit dit schone feest. Om vier uur en half, na een ommegang van ruim twee uren, na men. de Geestelijkheid, Burgerlijke Overheden en genodigden plaats op de tribune om de stoet in ogen schouw te nemen. De verschillende groepen huldigden de nieuwe Her der. Daarna toog men kerkewaarts. Door Hilda en Alma Hooghe wer den de kerksleutels overhandigd. De ruime kerk liep vol gelovigen die eerbiedig en aandachtig de aanstel lingsplechtigheden volgden. Na de plechtige aanstelling in de kerk werd een lunch aangeboden aan de geestelijkheid, de burgerlijke overheden, alsmede talrijke genodig den. De heilwensen die hier uitge sproken werden hielden de rijke belofte in van een vruchtbare sa menwerking tussen geestelijk en wereldlijk gezag op Langemark. Tot 's avonds laat duurde de feest viering voort. Een prachtig vuurwerk besloot ten slotte deze onvergetelijke schone dag. weefsels zijn gewaarborgd kleurhoudend, wasecht, krimpvrij 0,90 m. breed Officiële verkoopprijs /T L' aan verbruiker jt A Officiële verdelers voor leper, Poperinge, Veurne, Diksmuide (d-5522) ~MSBi Te Oost akker werd door de Gewest- Paillon, voorzitter van de Duitse leiders der K.A.J. tijdens de paas week een studieweek gehouden ter voorbereiding van het Jubelcongres der K.A.J. op 3 September. De studieweek werd plechtig ge opend door Wim Verbak-el, nationaal voorzitter. De deelnemers begaven zich daarna naar d-e kapel, waar Z. E. H. Uylenbroek, nationaal hulp- proost, d-e betekenis van deze studie week op tijdelijk en geestelijk plan toelichtte. NIEUWE TIJDEN GAAN WIJ BOUWEN Onder dit algemeen motto werd dan voor goed van wal gestoken met de eerste vormingsles. Naast de talrijke proosten en semi naristen mocht Wim Verbakei ook nog verwelkomen: Kan. Ketels, alge meen proost van het A.C.V., en Rik Kuylen, nationaal propagandist voor de Vlaamse Gewesten van het A.C.V.; de HH. Deschuyffeleer, ondervoorzit ter van het A.C.W.; René Tricot, schatbewaarder v-an de K.W.B.; Mej. Van Sa-elen, van het Internationaal Secretariaat van de K.A.J.; Ludwig geeft Haar voorkeur slechts aan geneesmid delen van vertrouwen. Om verlichting te brengen aan een zieke, die koorts heeft of moeilijk is, zal zij zonder twijfel één of twee POEDERS MET HET BAYER KRUIS aanbevelen. De nachten van waken, als vermoeidheid en migraine haar bedreigen, weet zij dat bij de minste ongemakken één of twee POEDERS MET HET BAYER KRUIS haar onmiddellijk weer fit maken. Dit geneesmiddel van vertrouwen zal ook U helpen om alle pijnen doelmatig te bestrijden/ K.A.J., en Norbert Blass, vrijgestelde van d-e K.A.J. in het Saarg-e-bied. ONTWIKKELING DER PERSOONLIJKHEID VAN JONGE ARBEIDERS Z. E. H. Uylenbroek, algemeen hulpprcost, legde in zijn vormings les De Persoon de nadruk op h-et feit, dat de mens een goddelijke roe ping heeft gekregen. Opdat d-e mens die roeping zo goed mogelijk zou beleven, heeft hij ech ter hulp nodig'. De K.A.J. wil ds jon ge arbeiders helpen. Om echter dit plan te kunnen ver wezenlijken, is er een minimum van materiële w-elv-aart nodig. Wij zien echter dat dit vereiste minimum :n veel gevallen niet aanwezig is cn daarom is het ook. dat dit goddelijk plan zoveel hinderpalen ontmos t. Deze hinderpalen zijn niet all-een materiële nod-en, maar vaak ook uit de slechte wil der anderen, die vrij willig beletten dat de jonge arbeiders hun persoonlijkheid zouden kunnen ontplooien. Daarom is het de taak, der K.A.J. aan iedere jonge arbeider de gelegen heid te geven zijn persoonlijkheid te ontwikkelen. Daarvan moet ons aanstaande Congres op 3 September getuigen. De namiddag werd gewijd aan de methodebespreking, ingeleid door d-e HH. Daniel Belaen en Frans Jans- sens. op postcheckrekening Nr 4763.60 der Drukkerij Sansen, Poperinge, en ons blad zal U wekelijks tot einde 't jaar per post tehuis be- OP DE LIJN 69 KORTRIJK-HAEZEBROUCK alle Apotheken Dozen van 12 poederj 24 poeders 43 poederi 1S Fr, 27 Fr. 50 Fr. BELGO-PHARM A, BRUSSEL y/drZr/M.'/Mb :'y v dv VANAF MAANDAG 17 APRIL 195* op werkdagen alleen. Kortrlj-k V. 9.04 Menen Wervik Komen Houite-m leper A. Geeft aansluiting aan trein Ieper-Abele. GEWIJZIGDE UURREG1 Trein 9221. leper Vlamerting-e Brandhoek Poperinge Abele 9.5 10.02 10.07 10.17 Enkele beelden uit de prachtige Inhuldigingsstoet te Langemark. 1. Dhr Burgemeester en de Leden van de Gemeenteraad stappen mede op in de stoet. 2. De Kajotters gaven op een prachtige wagen de uit beelding der wereld-K.A.J. Zij voerden tier de beeltenis van hun generaal Kan. Cardijn met zich mede. 3. De Katholieke Actie-meisjes beleden hun trouw aan do Kerk'. Op hun wagen troonde de afbeelding der kerk van Langemark waar heldere karillonmuziek uit weerklonk. 4. St Paulus, patroon der paro chiekerk, werd hier uitgebeeld predikend tot de Corinthtërs. - 5. Voor Outer en Heerd, klonk het vanaf de wagen die de heldhaftige strijd van de Boerenkrijg herdacht. DER GROTE LOTEN VAN DE KOLONIALE LOTERIJ Voor de 5° Schijf 1950, werden het supecgroot lo-t van twee en een half millioen, dit van een millioen, een van een half millioen, twee van 250.000 fr„ vijf v-an 100.000 fr., zeven van 50.000 fr., zeven van 20.000 fr., gewonnen door biljetten in tienden verdeeld. Aan niet verdeelde biljetten kwa men toe: een lot v-an een half mil lioen, een van 250.000 fr., zeven van 100.000 fr., vijf v-an 50.000 fr. en acht van 20.000 fr. Op datum v-an 15 April hadden slechts vijf winners van h-et super- groot lot van twee en een half mil lioen hun lot komen ontvangen, ter wijl er reeds acht voor dit van een millioen hun deel ontvangen had-den. Plaatsen waar grote loten ver-kocht of gewonnen werden (minstens 20.000 frank betaald): Antwerpen (3 loten), Aarlen, Brugge (2 loten), Brussel (19 loten), Charleroi (2 loten), Couillet, Deuine, Doornik, Framerles, Gedin- n-e, Herstal, Luik (2 loten), Marei nelle, Moeskroen, Oosterzele, Putte, Ronse, Scheut, Theux, Winterslag. Beroepen uitgeoefend door zekere winners: keuiringslbeanrbte, aj-usteur, beenhouwer, bakker, chauffeur-me- kanieker, arbeiders, handelaars, een gevanigerubewaker, huisbewaarster r epensionneerds mijn-werkers, lood gieter, industrieel, kolenhandelaar, brandweerman, meubelmaker, meer dere bedienden (waarvan 22 van Bruggen en Wegen), mekanieker, mu- sious, politie-agent, steno-typiste, te- legraphiste, pl-aatijzersimedier, vrou wen zonder beroep, meerdere pot jes waarvan een -"".i vrtbalspelers. (6383) Trein 9214 zal op werkdagen Kortrijk in i Komen als bestemming hebben en zijn uurregeling zal aangevuld wor den als vol-gt: Komen V. 7.56 Wervik 8.01 Menen 8.10 Kortrijk A. 8.25 in aansluiting met directe trein (met beperkt getal plaatsen) Kortrijk» Gent-Brussel V. 9 uur. De Provincie West - Vlaanderen brengt ter kennis van de belang hebbende kunstenaars en kunst kringen dat gedurende de aanstaan de Zomermaanden een rondreizende tentoonstelling voor de Schilder- en Beeldhouwkunst ingericht wordt. Deze tentoonstelling gaat door op volgende data: Te BRUGGE van 9 tot en met 16 Juli; Te OOSTENDE van 23 tot en met 30 Juli; Te KORTRIJK van 6 tot en met 13 Augustus; Te ROESELARE van 20 tot en met 27 Augustus; Te IEPER van 3 tot en met 10 September. De kunstschilders en beeldhouwers die verlangen aan de tentoonstelling deel te nemen mogen maximum vijf werken inbrengen bij d-e Huisbewaar der van het Provinciaal Hof, Markt, te Brugge, vóór 15 Juni 1950. De Inzending alsook de verzekering is ten laste van de deelnemers. Een opgave van de ingeleverde werken met eventueel de verkoop prijs dient ingezonden aan de Pro vinciale Commissie voor Schone Kun sten, Provinciaal Gouvernement, Bu reel 9 Brugge, vóór dezelfde datum, waar desgewenst meer bepaalde in lichtingen kunnen bekomen worden WERKMAN UIT HOUTHULST VALT DOOR DAK TE OOSTENDE SLACHTOFFER STERFT OP WEG NAAR HET ZIEKENHUIS De glashandelaar Pollet Arsène, uit Esen samen met zijn werkman, Eugène Schollaert, was werkzaam te Oostende, alwaar zij bij de firma S. A. M., Nieuwpoortse steenweg, glaswerken uitvoerden. Vrijdagnamiddag 14 April '50, om streeks 13.30 uur, beklom Eugène Schollaert, na zijn middagmaal ge nomen te hebben, opnieuw het dak van een stapelplaats. Plots begaf de dakbedekking en stortte hij van een hoogte van 6 meter ten gronde. Bij hoogdringendheid werd hij naar het ziekenhuis overgebracht, doch bezweek onderweg. Het slachtoffer Iaat een weduwe en twee kinderen na. HOUTBEWERKERS, Van 29 April tot 14 Mei gaat in Brussel de Internationale Jaarbeurs door. Laat niet na de prachtige st-and-s te bezoeken van de 2240 2337 2339. Stands Nrs 2238 VERTEGENWOORDIGER VOOR WEST-VLAANDEREN: ROBERT DAENENS, Reeperstraat 77, EMELGEM. Tel. Izegcm 560. (6398) AUTO TEGEN TELEFOONPAAL TE ROESELARE De autocamion van dhr Reynaert, uit Kachtem, reed Zaterdag 15 April jongstleden, tegen de middag, door de leperstraat, toen plots de men ner ervan alle controle over het stuur verloor en aldus met volle ge weld, met de linker zijkant van zijn auto, tegen een houten telefoon paal terecht kwam. De aanruk tvas zo hevig dat de paal, zoals op de foto duidelijk te zien is, wel 'n 60-tal ctm. diep door de houten bak van de auto doordrong en in het midden door-kraakte. Als bij toonder werden de meerijdende kinders van de eigenaar slechts licht gewond. wmgg Zateruag 22 ApKi IJJö. HET WEKELIJKS NIEUWS BIz. 6.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 6