ONZE SPORTBLAZIJDE Een machtige BAETSLE ongenaakbaar in de tweede Proef van ons Liefheb berscriterium van W.VI. te Keiem Derde Proef te Vladslo Aangekondigde Voetbalwedstrijden IIS 'Het Wekelijks Nieuws 127 Handelsfoor van leper Belgie-Nederland 2—0 Prachtige koers van Roger Meerseman en Henri Denys Daniel Sinnaeve uit Handzame verovert de leiderstrui BOETEN Zondag 23 April 1950 LUIK-BASTENAKEN-LUIK PARIJS-BRUSSEL BRUSSEL-MOORSLEDE BELGIE-HOLLAND WIELERSNIPPERTJES voor Zondag a. s. e g KALENDER DER WIELERWEDSTRIJDEN Uitslag der Trekking van de Tombola ONZE PRIJZENLIJST lo.coo f rank of 5 prijzen voor de eindrangschikking DOELWACHTER KRAAK REDT ZIJN PLOEG VAN EEN GROTERE NEDERLAAG SuissesGrote Markt, leper. der Rode Duiveli werü andermaal HET WEKELIJKS NIEUWS Zaterdag 22 April 1950. BI2. 8. (AUK"» Niettegenstaande de aan gang zijn de ronde mn West-Vlaanderen en een Liefhebberskoers te Lauwe, kwa men toch nog 57 jonge kleppers hun rumgnummer afhalen, wat meteen voor de Keiemse Veloclub en voor ons Kriteriuim gewis een succes be tekende. Een overwioht in een koers voor al dan in het laatste gedeelte zo als de Lovendegemse belofte Roger Bartslé te Keiem ten toon heeft ge spreid, dat hebben we nog maar een Baudewijn Devos in zijn beste koer sen zien doen. En dat wil reeds heel wa-t zeggen, want Baudewijn is steeds een klepper van formaat ge weest en zijn forme stond verleden jiaar zo scherp als een punt. Doch vatten we de koers van Baetslé in enkele woorden samen: 100 km. ge wandeld ln het peloton met de han den boven op het stuur, één enkele demarrage geplaatst, en met een mi nuut voorsprong toegekomen op een jagende en gans verbrokkelende ben de. t Is simpel, maar men moet het kunnen. Feitelijk is de koers maar begon nen aan kilometer 100. Wat we tot dan toe gezien hadden was niet erg overtuigend. Nu en dan een paar weglopers die echter- altijd door het peloton binnen schot werden gehou den. Van deze vluchters toonde Henri Denijs zioh veruit de beste en de geweldigste. Doch alles was slechts strovuur en alleen de ultieme ont snapping van Geldhof en Monchy zag er niet helemaal kansloos uit. Toen kwamen echter de grote bazen opzetten en meteen werd het spel bezegeld. 00 km. lang werd er gezift. In de laatste 15 km. werd het koren gema len. Wat te licht werd bevonden, ging reddeloos verlor-en in het grote offen sief. Baetslé ging zijn kans, nam 50 m. en meteen was de overwinnaar gekend. De anderen beschouwden het pleit als beslecht en weerden zich voor de ereplaatsen. Verplaetse en Denys geraaikten voorop, doch wer den op 150 m. dei- meet nog ingelopen door een herboren Roger Meersseman, welke een machtig koerseinde deed. Roger Vandamme zorgde voor de verrassing door Deceuninok afgete kend te kloppen in de spurt van het volgende groepje, waarin Vandevoor- de zijn kans niet kon verdedigen, wegens een slepend wiel. Monchy, die eveneens een schone koers reed, klop te voor de tiende plaats 8 man in de sprint, na. een vinnig zij-aan-zij- gevecht. De anderen volgden ver af gescheiden. DE KOERS De 57 renners hadden 7 grote en 6 kleine ronden af te leggen. De eer ste ronde werd in gesloten gelederen afgelegd. Cosijn, van Assebroek, loste reeds na een 5-tal km. Michel Dherck moest van fiets veranderen en kwam niet meer bij. In de tweede ronde vallen Verle dens, Vandeportaele en Colpaert plat. Met deze laatste is meteen een ernstige kanshebber uitgeschakeld, want er werd zeer rap gereden en van bijkomen geen sprake. Te Beerst liggen Sinnaeve, Geryl en De nys 100 m. los. Doch de groep laat niet begaan en alles is te herdoen. Dhaenekyndt, Oasteleyn, Depoorter, Deman, Buseyne en Deceuninck (St-Jan) gaan in deze jacht ten onder en liggen reeds afges"b"id«i los. In de derde ronde krijgen we een tamelijk ernstige valpartij als De- knook door zijn fiets stuikt en enkele renners hem niet kunnen ontwijken. Couvreur en Martin kunnen onmid dellijk weer aanzetten, doch Devol- der en Pattyn zijn blijven liggen. Alles is echter gelukkig min erg dan eerst werd vermoed. We achtervolgen de renners en de stand op van Roger Baetslé. Voor de halve liefhebbers der velosport zal Roger Baetslé nog wel een gans onbekende zijn, niettegenstaande de prachtige uitslagen die hij reeds heeft verwezenlijkt. Baetslé werd ver leden jaar liefhebber, na 29 koer sen bij de nieuwelingen te heb ben gewonnen. Van de vier lief- hebberskoersen die hij nog be twistte, won hij er twee. Bij de algemene favorieten gerekend ln het Kampioenschap van België voor Nieuwelingen te Gembloux, moest hij de strijd staken we gens breuk. Dit jaar betwistte hij reeds elf koersen en won er daarvan eventjes... negen. Hii wordt op 1 December 1950 20 jaar en zal tegen die tijd reeds het khakipak hebben aan getrokken. Roger aast natuurlijk 00 het Kampioenschap van Bel gië en op het Wereldkampioen- ""bap, zo hii aangeduid wordt. Met zijn huidige forme moet hij niemand vrezen, te meer dat Ml in de spurt aalvlug en in het ''•einlooen niet te onderschatten Het grote gemak waarmede hii zim groot volgens mij schijnbaar te groot verzet dra~ Me, was werkelijk verbluf fend. Een Raadgeving. Tot hi.i onwederroepelijk ge lost werd, hebben we Deceu ninck, van St-Jan-bij-leper, on afgebroken aan het staartje van het peloton zien hangen. Daar valt on zich zelf niets op te zeg gen. Wel heeft het ons opgeval len dat die jongen niet durft colleren en steeds twee, drie meter los hangt en zodoende bovenmatige inspanningen hoeft te doen. Geen wonder dat hij dan ook bij de eerste gelost en behoorde. Deceuninck jongen, ge moet leren durven colleren, het is een kennis die tot de renners stiel behoort en daar zonder kom je er zeker niet. Baetslé rijk aan bonificatie. Art. 7b bepaalt dat de renner die alleen voorop aankomt, per 30 sec. voorsprong telkens 2 pun ten bonificatie krijgt. Baetslé was gulzig! Met zijn voorsprong van 1'23" palmde hij aldus bij de 15 punten die hij als eerste toebedeeld kreeg, nog 4 PUN TEN BONIFICATIE ais supple ment in. Het is hem len andere van harte gejund. Worden, ingevolge art. 6 van het Reglement, beboet met vier punten om op zelfde dag van een proef in een andere koers gereden te hebben: Vermeersch, Handzame 17 - 4:13 Vuylsteke, Werken 14 - 4:10 Labaere, Handzame 12-4: 8 Dcsseyn, Moorsele 10-4: 6 Desmet, Roeselare 9-4: 5 Devoghel, Zonnebeke 8-4: 4 Vermeersch, Pervijze 6-4: 2 Cleenewerck, Vlamert. 5-4: 1 Deweerdt, Poperinge 2-4: Luchie, Oudekapelle 1-4: achter naar voor: eerst Deceuninck en Buseyne, daarna Vandeputte (Eeklo) die reeds een grote achter stand hebben op de groep, die nog 30 man sterk is en waaruit Six en Verbeke gaan lopen zijn. Soenens, Denys en Geryl betrouwen het cpei niet en gaan de beide kopmannen vervoegen. Met 300 m. voorsprong gaan zij de vijfde ronde in. In de groep zitten Meersseman en Sinnaeve een tijd aan de kop te sleuren en de vluchters boeten van hun voorsprong in. Soe nens, Verbeke en Geryl laten zich wijselijk terug inlopen. Six en De nys doen inmiddels naarstig voort en zetten de voorlaatste ronde in met 200 m. boni op Maertens, Mon chy en Taecke, die zelf het peloton 200 m. voorafgaan. Als het peloton het ernstig gaat opnemen, zit de volgende ronde alles terug samen. Niet voor lang, want nu poetsen Monchy en Geldhof de plaat. De groep laat begaan en spoe dig hebben ze 150 m. in het zicht. André Blomme, die zijn legerdienst vervult, moet lossen, evenals Six, die zijn al te voorbarige inspanning thans moet betalen. In hst peloton zitten nog veel fa- vo-riten, o.m. Próot, Baetslé, Feys, Sinnaeve, Taecke, Delbaere, Eeclo, Vandevoorde, Vandamme, Verplaetse, Debruyne, Deceuninck, Geryl en Soe nens. Verbeke rijdt plat en Depoor ter (Beerst) doet een val. DE KLEINE RONDEN Uit het peloton, da.t inmiddels de jacht op de 2 vluchters heeft ingezet, lossen Maertens, Eeclo, Geryl, Martin en Debruyne. Een weinig verder is het de beurt aan Delbaere. In de tweede ronde zijn de vluch ters opgeslorpt en het is Vandamme die 50 m. voorop ligt. Baetslé vindt het echter welletjes, plaatst een nij dige demarrage en meteen is het pleit beslecht. Hij heeft spoedig 100 m. en glimlachend', zonder mer kelijk grote inspanning, zou hij die voorsprong gestadig opdrijven'. Adh- ter hem zijn Verplaetse en Denys gaan lopen. Meteen gaat de ganse groep aan het verbrokkelen. Roger Meersseman doet in de laatste ronde nog een prachtige inspanning en ver voegt nog op 1'50 m. van de meet het duo Denys-Verplaetse, dat Juist de spuirt inzette. Hij weet nog Denys te remonteren, doch moet met een half wiel bezwijken voor Verplaetse Roger van Maldegem. De volgende groepjes leveren even eens nog een paar mooie spurtjes, zodat de toeschouwers aan dit koers einde heel wat plezier konden be leven. DE UITSLAG Punten. f. Baetslé Roger, Lovendegem 17 2. Verplaetse R., Maldegem, op 1'25" 14 3. Meersseman R., Vlamert., op V2 w. 13 4. Denys Henri, Emelgem, op 1 l. 12 5. Vandamme Gast, Wouwen, op 40" 11 6. Deceuninck R., Oostnieuwk,, 10 7. Sinnaeve D., Handzame, 9 S. Proot Urbain, Bekegem 8 9. Vandevoorde Alb., Kemmel 7 10. Monchy Julien, Roeselare, op 2'55" 6 11. Feys Lucien, Wingene 5 12. Debruyne Emiel, Koekelare 4 13. Martin Marcel, Roeselare 3 14. Soenens Georges, Roeselare 2 15. Taecke Karei, Bekegem 1 16. Eecloo Robert, Veldeqem 1 17. Knockaert Evarist, Passendale 1 18. Maertens Maurice, Handzame 1 19. Geryl Maurice, Westende 1 20. Delbaere Marcel, Moorslede 1 21. Ollivier Georges, Veurne 1 22. Six L., Kemmel 1 23. Couvreur, Assebrouck 1 BIJ DE FAVORITEN BAETSLE. Voor de koers vroe gen we aan Roger of hij vandaag van gedacht was, zijn negenste overwinning weg te kapen? Hij lachte eens en hunkerde, maar uit zijn ogen straalde de "begeerte om jate zeggen... a Drie ron den voor 't einde, zegde hij, zat ik zo fris en ik demarreerde en 't was gebakken MEERSSEMAN. De Vlamertinger naar was uiterst tevreden en het dient er onmiddellijk aan toege voegd dat Meersseman Zondag ge weldig presteerde. Op 't einde was hij waarlijk verbluf fend. DENIJS. De overwinnaar der eerste rit der Ronde van West- Vlaanderen, was in het begin al te geweldig, anders zou Baetslé het met hem zeer lastig gehad hebben. DECEUNINCK. Ook hij reed een flinke koers, doch scheen op 't ein de wat vermoeid, wat niet belet dat we binnenkort een overwin ning van Roger verwachten. De jonge 'overwinnaar Baetslé, uit Lovendegem, gekiekt na zijn mooie overivinning van de tweede proef van ons Kriterium te Keiem. Rechts ontwaren we (achter de palm van de overwinnaarHr Vander Moeren, de propaganda-leider van de Sigaretten Belgadie eraan gehouden had onze koers met zijn tegenwoordigheid te vereren. Zoals onze lezers trouwens weten gaat cms Kriterium door met de zeer gewaardeerde en flinke steun en medewerking der Sigartten Belgaen Radio's Barco Het ontbrak verder niet aan fotolustigen; de renner iverd bijna letter lijk verdrongen door de vele supporters en sportvrienden die eraan ge houden hadden ook hun eigen fotogeniek gezicht in ons blad te bewon deren. We kunnen het hen in alle geval niet kwalijk nemen. Proef van het Liefhebberscriterium v. West-Vlaanderen ingericht door «HET WEKELIJKS NIEUWS» met medewerking- der SIGARETTEN «BELGA» en RADIO'S «BARCO» RANGSCHIKKING NA DE 2» PROEF TE KEIEM p. 26 19 16 14 13 1. 2. 3. 4. 5. 7, 8. 10. 12. 14. 15. 17. 19. 21. 22. 24. Sinnaeve D., Handzame, Baetslé R., Lovendegem, Meersseman R., Vlamert., Verplaetse R., Maldegem, Colpaert N., Ruddervoorde, Vermeersch G., Handzame, 13 Denys H-, Emelgem, 12 Vandamme G., Woumen, 11 Vandevoorde A., Kemmel, 11 Deceuninck R., Oostnieuwk. 10 Vuylsteke R., Werken, 10 Labaere W., Handzame, 8 Proot U., Bekegem, 8 Vancoillie Jos, Staden, 7 Desseyn W-, Moorsele 6 Monchy J., Roeselare, 6 Desmet G., Roeselare, 5 Feys L., Wingene, 5 Debruyne E., Koekelare, 4 Devoghel G., Zonnebeke, 4 Martin M-, Roeselare, 3 Soenen G„ Roeselare 2 Vermeersch A., Pervijze, 2 Verder: Buseyne G-, Leiscle, 1 Cleenewerck A-, Vlamert., 1 Couvreur F., St Andries, 1 Delbaere M., Moorsele 1 Eeclo R., Veldegem, 1 Geryl M., Westende, 1 Hoorelbeke R., (Fr 1 Knockaert E., Passendale, 1 Maertens M., Handzame, 1 Ollivier G-, Veurne, 1 Parmentier Jos., 1 Pattyn M., St Jan (leper) 1 Six L., Kemmel 1 Taecke K., Bekegem 1 Verhaeghe Fr., Moorsele 1 Vladslo komt met zijn le Grote Prijs «Vladslo Ambacht» Zondag a.s. 23 April voor de pinmen en we rijn er zeker van dat Sekretaris Adam André van Sport en Vermaak zich aan een Sporthoogdag op zijn sportieve gemeente mag verwach ten. Keiem leverde ons Kriterium Zondag jl. 57 renners spijt de ge weldige concurrentie van 2 andere koersen; Zondag a.s. kent Vladslo slechts een rivaal: Deerlijk. Geluk kig is het ver gelegen en we mogen ons dus aan het voltallige Noord en Midden - Wcst-Vlaanderen ver wachten. Daarbij is het een Proef van het Liefhebberskriterium van 'West-Vlaanderen en dat zegt de renners genoeg! INSCHRIJVING Vanaf 13.30 uur worden de ren ners ingeschreven bij Adam André, in de Esenstraat 3. Het vertrek wordt dan stipt te 15 uur gegeven op de Markt, bij O. Vanisacker. OMLOOP De weg die de koers nemen zal is als volgt uitgestippeld: Dorp plaats (aanzet), Werkenstr., Korte- Wildestr., Wikkelaerstr., Vladslohof- straat, Beerststr. en terug Dorp plaats. Deze ronde ls 10 kim. lang en dient 12 maal afgelegd te wor den. Het zal dus aan volk niet ont breken want 12 maal alle 20 minu ten ongeveer de renners zien voor bijkomen, daar houden onze mensen nogal aan. ONZE FAVORIET VOOR ZONDAG? Uit zo een groot lot renners dit vooraf bepalen valt heel moeilijk maar we laten onze micro-reportage van Toon Degezelle aan het wooid, en Toon die de Liefhebber» reeds van kop tot teen kent zal daar wel heel scherp ln zien. Hier volgt zijn mening: BEHAALT GILBERT DESMET ZONDAG ZIJN EERSTE OVERWINNING TE VLADSLO? We krijgen Zondag te Vladslo on ze derd; proef en daar mogen we ons stellig aan een mcoi lot deelnemers verwachten. Als favorieten zullen we er stellig vinden: Labaere, Vuylsteke, Vermeersch Gentiel, Meersseman R„ Vandevoorde, Dessein, Denijs, doch vooral André Vermeersch die mach tig op dreef is, en de grote jonge belofte Gilbert Desmet. We voelen het aan dat Smetje de meest gevaarlijke zal zijn met als meest te duchten concurrenten La baere en Gentiel Vermeersch. T.D. Zondag 23 April 1950: Zondag 23 April krijgen we de Luik se klassieker Luik-Bastenaken-Luik. Deze klassieker kent steeds een groot succes en eindigde verleden jaar met een zege van Danguillaume. De Belgische troef-aas Rik Var. Steenbergen, zal niet van de partij zijn, daar hij Napels-Rome-Napels zal betwisten, waarvoor hij een zeer groot contract kreeg, en natuurlijk heeft P.ik geen ongelijk deze kleine Ronde in Italië mee te pakken. Tenslotte kun nen wij rekenen op Schotte, Impanis, Kint, als deze drie ook niet starten in Italië; Declerck, Ollivier, Decin, Pie- ters, Debaere, Ri.ickaert, Decock, Tho- ma, Van Dycke, Ramon en Hendrickx. Doch ook de Fransen zullen te duch ten zijn, evenals Van Est en Faanhof. Ten slotte houden wij het hij Olli- vier, Ramon en Van Est. Onze favoriet RIK VANSTEENBERGEN onweerstaanbaar spurtwinnaar van Deze grote klassieker is dus eert mooie Belgische zege geworden, dank zij het Belgisch fenomeen Rik Van- steenbergen. De koers zelf werd hardnekkig be twist door de 200 deelnemers. Na 20 km. namen reeds een vijftal renners voorsprong waaronder Dlot en Lucien Teisseire'. Doch na 40 km. kregen de vijf leiders versterking en namen tot 1,30 min. voorsprong. Bij de leiders bevonden zich nu Diot, Teisseire, Moujica en ook de- Belgen Desplenter, Vandekerckhove, Van- dooren, Beeckman en Depoorter. Maelbrancke en Pieters leden band breuk, doch vervoegden. Aan km.-paal 115 hadden we 7 man aan de leiding waaronder geen enkele Belg. Doch in de groep jaag den Kint, Ollivier, Impanis, geweldig en onder hun druk werden de leiders vervoegd. Doch onmiddellijk ont snapte Diot opnieuw dit met Lau- ridi. Ramon sprong onmiddellijk bij, evenals Van Brabant, Redolfi, Le Strat, Remy, Couvreur, Wambeke en Vandijcke. Deze groep nam tot 2 min. voorsprong, doch Lauridi en Van Brabant verloren voeling. In de grote groep leed de grote favoriet Vansteenbergen wielbreuk, brak te vens zo zijn pedaal en versnelling. Het duurde geruime tijd eer de wereldkampioen kon vervolgen, doch Rik vervolgde moedig. Na een 30-tal km. hardnekkig jagen, vervoegde hij opnieuw de groep. Aan de Belgische grens hadden de leiders nog slechts 1 min. voorsprong op de groep onder geleide van Schot- te, Ollivier, Declerck en Vansteen bergen. Ten slotte konden ook deze leiders geen stand houden en werden ver voegd en we kregen I0O man op kop. Doch aan km.-paal 290 ont snapte Keteleer, met Walschot en Le Strat en namen 500 meter boni. De grote favorieten keken naar el kaar en hun voorsprong vergrootte. Doch toen demareerde Le Strat en de twee Belgen begaven. Even kreeg de Fransman nog gezelschap van Beyaert doch beiden werden ook op geslorpt door de groep. Toen pro beerde Schotte nog te ontsnappen doch Briek werd ook ingerekend. En zo ging het naar het Ter Kameren- bos met Duboisson, Ramon en Kint vooraan. Ten slotte trok Kint de sprint aan doch Lapebie ontnam Marcel de leiding. Plots schoot Van- steenbergen als een pijl uit de boog vooruit en met 5 volle lengten zege vierde onze Wereldkampioen onweer staanbaar in de Parijs-Brussel, die toch eindelijk <een Belgisch succes werd, en voor het rijwielmerk Mer- cier een slager werd op gans de lijn, immers de vijf eersten zijn allen Merclers. DE UITSLAG 1. Rik VANSTEENBERGEN, 326 km. in 9 u. 02' 48", gemiddeld 36,169 km.; 2. Lapebie op 5 lengten; 3. De baere; 4. Chupin; 5. Rijckaert; 6. Mertens; 7. Lanck; 8. André Pieters; 9. Gelljk een 40-tal man waaronder de Belgen Ollivier, Kint, Impanis, Schotte, Decock, Sneyders, Anciaux, Gielen, Depredomme, Thoma, Wau- ters, Vandijcke, Ramon, Declerck, Brusselmans, Buysse, Keteleer, Mael brancke, Mathieu, Duboisson, Gijse- linck en Dldden. ZONDAG 14 MEI 1950: en TE MOORSLEDE. Met medewerking van «HET WEKELIJKS NIEUWS» SIGARETTEN BELGA RADIO'S «BARCO» en de BROUWERIJ HOSTENI-BONTE. We krijg)en dus Zondag 14 Mei e. k. de 10» Grote Prijs Vanihau- waert-Messelis, met de Grote Wegrit Brussel-Moorslede voor Beroepsren ners. Dit jaar zal deze wegrit een bijzonder aucces kennen, daar hij vanaf leper volledig loopt op het parcours van het aanstaande We reldlkaimipioenschap. Ziehier trouwens de voorziene Wegwijzer: Brussel, Dilbeek, Ninove, Ronse, Kwaremonit, Tlegem, Vichte, Deerlijk, Zwevegem, Kortrijk, We- velgem, Menen, Geluwe, Geluveld, leper, Ddkketous, Westouter, Zwaute- en Rode Berg, Renimgelst, Kemmel, Nleuwkefike, Ploegsteert, Berg van Miesen, Wijitschate, Voormezele, leper, Geluveld, Beselare, Moorslede, met 'aankomst op Stadion St Acharlus BERICHT AAN PREMIESCHENKERS EN CLUBS Premiën worden met dank aan vaard en net als verleden jaar re kenen de inrichters op hun gewone schenkers. Alle premiën in geld en natura zijn welkom. Deze kan men storten op P. C. 5001.70 van onze sporfomedewertoer: Antoine Degezelle, Dadizelestraat 47, Moorslede, tel. 290. DE EERSTE PREMIEN 300 Frank door die bekende klakken City Sporteen bidon Penn Ar- row-Oil, waarde 200 fi-., van de firma Antoine Dewulf, Werviksitraat 58, te Beselare; een prachtbeker aan die overwinnaar door de Brouwerij Hos- ien-Bonte. BelgiëHolland In afwachting krijgen we een reuzeEprograimma met niet minder dan vijf Wereldkampioenen en drie landelijke Kampioenen. Tevens grijpt de GROTE PRIJS VAN EUROPA plaats, een ploegkoers over 50 Km., met de koninginneploeg Schulte-Peters. Voor de Grote Landenkamp België- Holland zlsn de ploegen er als volgt uit. BELGIE HOLLAND SOHERENS VAN VLIET OLLIVIER SCHULTE SERCU PETERS STERCKX FAANHOF DEFREDHOMME VAN EST Verder zijn ook de Australiërs Strom-Arnold vast van de partij, evenals Dekuyssoher, de Gentse ha zewind, enz. We krijgen verder nog een omnium met Onafhanfcelij- ksn. Zeker een reuzenpregramma dat stellig de grote massa zal doen samenlopen naar het grootste pro gramma dat ooit plaats greep op het Stadion St Aoharius. We houden onze lezers verder op de hoogte van deze grote wielergala. Te Halen behaalde Maurits Min ne zijn eerste zege, terwijl Sieuw prachtig vierde werd. Te Remicourt won Defeyter op Degraevelink, terwijl Derycke zesde was en Vansteenkiste zevende. De Ronde van West-Vlaanderen eindigde met een zege van Vuylsteke op Gilbert Desmet, Wijkstand, Ver meersch Gentiel en Dessein. In de laatste rit zegevierde Willem Labaere. Te Lauwe zegevierde Van Assche voor Vanschoorisse, Huyvaert, Verhae- gen en Scharlaeken. Te Kortrijk zegevierde Willy Desseyn op André Vermeersch, Lefe- vere, Verbeke, Vervacke en Vande voorde. Berten Sercu en Jerome Renier starten in de Ronde van Marokko wel ke gereden wordt van 18 April tot 6 Mei. MAURITS BLOMME, enig van brio, wint de 2° RONDE VAN WEST-VLAANDEREN JONCKHEERE'S DEBUUT BIJ DE PROFS MEER DAN BEVREDIGEND Deze tweede Ronde van West-Vlaan deren kreeg 78 renners ter start. De koers zelf werd hardnekkig betwist en bijzonderlijk Blomme was de uitblin ker. Onze nationale uurrecordhouder, die daags voordien 300 km. afhaspelde in Parijs - Brussel, slaagde er dus in tegen frisse concurrenten te zegevie ren en dat alleen is reeds een flinke prestatie. On de bergen toonde Blom- me zich ook de sterkste, terwijl ook Vander Veken, Janssens, Decin, Oreel, flink presteerden, doch vooral Raf. Jonckheere onderscheidde zich flink voor zijn debuut in de hoogste catego rie. De doortochten op de bergen waren: 1. Scherpe Berg: 1. Blomme; 2. Jonckheere; 3. Janssens. 2. Bode Berg: 1. Blomme; 2. Vander Veken; 3, Decin. 3. Zwarte Berg: 1. Blomme; 2. De cin; 3. Oreel. 4. Mesen Berg: 1. Blomme; 2. Van der Veken; 3. Jonckheere. Eindstand: 1. Blomme, 12 p.; 2. Vanderveken, 4 p.; 3. Jonckheere en Decin, 3 p-; 5. Janssens en Oreel, 1 p. Tenslotte geraakten Decin, Jonck heere, Vander Veken, Oreel en Blom me voorop, doch laatstgenoemde liep uit bij Kortrijk en won onweerstaan baar. In de spurt voor de tweede plaats zegevierde Decin op Jonckheere, Oreel en Vander Veken. Spijtig voor de in richters dat hun koers zo'n mager succes kende, want er was bitter wei nig volk ter aankomst. Denkelijk was het eerder mager afwachtingspro- gramma daarvan de grote schuld. De uitslag: 1. Blomme, de 215 km. in 6 u. 20 min.; 2. Decin, op 55 sec.; 8- Jonckheere; 4. Oreel en Vander Ve ken; 6. Huwel; 7. Buyl; 8. Rondelez; 9. Knaepkens; 10. Vandenbroeck; 11. Middelkamp; 12. De Wannemacker; 13. Van Remoortel; 14. Depraetei') 16- Van Herzele. NIEUWSJES IN 'T KORT De Amerikaanse gewezen bok ser Homer Cook, gewezen G. I. uit het Amerikaans leger en thans ban diet van het ergste soort wist uit de gevangenis van Dachau te ontsnap pen waar hij door de Amerikaanse autoriteiten in Duitsland opgesloten was. Hij wrong met zijn blote handen de tralies van zijn cel uit de muur. Men vermoedt dat hij op weg is naar de Beierse Alpen waar naar alge meen aangenomen wordt, goudvoor raad der nazi's verstopt zitten. Na onderzoek door de rechter van Instructies werden de juwelen van de Begoem terug ter hand ge steld aan de Prinses die zich thans weer met haar kostbaarheden zal mogen tooien. Enkel de beroemde diamant Markiezin werd nog voor onderzoek weerhouden. ERE-AFBELING Matchen voor Zondag a.s.: F. C. Mechelen F. C. Luik Stade Leuven F. C. Brugge Ol. Charleroi S. C. Charleroi Stand. Cl. Luik Lyra Antwerp F. C. Tllleur F. C. S. C. Anderlecht. Berchem Sp. Beerschot Racing C. B. A. A. Gantolse R. C. Mechelen EERSTE AFDELING A Matchen voor Zondag a.s.j White Star F. C. Ronse C. S. Brugge Bergen Vigor Hamme S. K. Slnt-Niklaai A. S. Oostende U. S. Centre Kortrijk Sp. Gosselles Sp. Ukkel Sp. Eendr. Aalst V. S. Doornik Daring G, B. Un. Namen Un. St-Glllls BEVORDERING REEKS A Matchen voor Zondag a.s.: Stade Moeskroen Stade Kortrijk F. C. Roeselare S. K. Roeselare S. V. Waregem R. C. Harelbeke F. C. Izegem R. C. Gent A. S. Ronse R. C. Doornik F. C. Meulestede S. V. Oudenaarde S. K. Rupel V. V. Terhagen S. C. Menen S. V. Nlelse. TWEEDE PROVINCIAAL Matchen voor Zondag a.s.: Zwevegem S. V. Wevelgem Deerlijk F. C. Torhout C. S. leper F. C. Knokke B. S. Avelgem W. S. leper W. S. Lauwe S. V. Ingelmunster W. S. Houthulst V. G. Oostende M. Sp. Ingelmunster Dar. Bl'berge E. Wervlk A. A. Moeskroen TWEEDE GEWESTELIJK A Matchen voor Zondag a.s.: Steenbrugge De Panne Helst Nleuwpoort S. C. Beernem S. V. Jabbeke S. V. Blankenberge F. C. Llssewege Koksljde Mlddelkerke S. V. Veurne S. K. Voorwaarts S. K. Sta Kruis S. K. Den Haan W. S. Oudenburg E. G. Gistel TWEEDE GEWESTELIJK B Matchen voor Zondag a.s.: S. K. Torhout F. C. Ootegem S. K. Beveren-Lele V. P, Gits Kuurne Sp. Rac. Waregem F. C. Tielt V. V. Dentergcm F. C. Llchtervelde St Baafs V. C. Aarsele V. C. Ardoole F. C. Wakken F. C. Meulebeke S. V. Vichte S. C. Oostrozebeke TWEEDE GEWESTELIJK C Matchen voor Zondag a.s.! S. K. Geluwe R. C. Bissegem F. C. Poperinge S. V. Moorsele St Eloois Sp. S. V. Moorslede Herzeeuw Toek. Menen Dottenljs Sp. S. V. Kortrijk S. C. Le Bizet Rekkem Sp. Vlamertlnge Aalbeke F. C. Komen F. C. Lulngne Pronosfiekprijskamp Het hieronderstaande bulletijn, invullen, uitknippen en insturen HET WEKELIJKS NIEUWS Gasthuisstraat 19 - Poperinge Matchen 30-4-50 Berohem Sp. - La Gantoise F. C. Brugge - Standard L. F. C. Ronse - Kortrijk Sp, Un. Centre - C. S. Brugge A. E. Bergen - As. Oostende S. K. Roeselare - F. Izegem Rac. Gent - F. C. Roeselare F. C. Torhout - C. S. leper W. S. leper - W. Houthulst F. Lissewege - S. V. Veurne S. V. Kortrijk - F. Poperinge Luinigne - Sp. Vlamertinge •3 fe <D 6 eg 5 S tl 3 ge a Is 5<a I1" fe h 2 +s Se 2 o a UITLEG De deelname te onbeperkt en kosteloos, maar moet op uit het blad geknipte bul letins geschieden. Wie meest punten heeft (het vuntenstelselI wint. Wie meer dar één bulletin op zelfde naam instuurt dient een volgnummer (in vak 1) te plaatsen. De sm- mentellino der punten voor het eindklassement ge schiedt bulletin per bulle tijn. volgens volgnummer. Eenmaal verworven punten blijven steeds geldig, zelfs zo men sommige weken de helft niet behaalt. Elke betwistbare onduide lijkheid maakt het bulle tijn ongeldig. Bulletijn 27 moet binnen zijn op Zondag 30 April '50 vóór 12 uur. 1 thuisploeg gew (1 punt) 2 bezoekers gew. (2 punten) x drawn (3 punten) Vak voorbehouden aan volgnummer bij 't insturen van meer dere bulletins ov een zelfde naam AFZENDER: STRAAT, NrTE Strook dienende als dubbel en door den inzender te bewaren. Berchem Sp. - La Gantoise Rac. Gent - F. C. Roeselare F. C. Brugge - Standard L. F. C. Torhout - C. S. Ieper F. C. Ronse - Kortrijk Sp. W. S. leper - W. Houthulst Un. Centre C. S, Brugge F. Lissewege - S. V. Veurne A. E. Bergen As. Oostende S. V. Kortrijk - F. Poperinge S. K. Roeselare - F. Izegem Luingne - Sp. Vlamertlnge Beroepsrenners. ZONDAG 23 APRIL 1950: LUIK-BASTENAKEN-LUIK: 265 km-, 50.000 fr. prijzen en 20 prijzen van 200 fr., van de 31° tot de 50". CHARLEROI-LUIK. - «De Waalse Pijl»: 235,5 km., 50.000 fr. prijzen- Ins-: «Les Sports», Hopstr. 47, Brus sel, tot 26 April. Rugn.: Café-Bras serie La Lanterne place Albert l"1-, Charleroi, de 29 April, van 17 tot 19 u. en. de 30 April van 8.30 tot 10-15 u. Vertrek: 10.45 u. Onafhankelijken. ZONDAG 23 APRIL 1950: ZARREN: 135 km., 10.000 fr. prij zen. Vertrek: 14 uur. Liefhebbers. ZONDAG 23 APRIL DEERLIJK: 145 km., 10.000 fr. prij zen. Ins.: G. Tansens, Hoogstraat 95, Deerlijk. Rugn.: café «De Barakke Mare. Secember, Harelbekcstr., Deer lijk, van 13 tot 14 u. Vertrek 14-15 u. VLADSLO: 120 km., 5.000 fr. prij zen. Ins. en rugn.: André Adam, Esen straat 3, Vladslo, van 12.30 tot 14.45 u. Vertrek: 15 u. Nieuwelingen. ZONDAG 23 APRIL ANZEGEM: 65 km-, 2.500 fr. prij zen. Ins. en rugn.: Frans Mestens, steenweg Gijzelbrechtegem, Anzegem, van 13 tot 15 u. Vertrek: 35 u. GELUVELD: 60 km., 2.500 fr. prij zen. Ins. en rugn.: Marcel Vanden- brigghe, Menenstraat 29, Geluveld-, van 14 tot 15 u. Vertrek: 15 u. HEESTERT (Moen)65 km., 2.500 fr. prijzen. Ins.: C. Meersman, Heestert. Rugn.: Arthur Cóusement, Statie, Heestert, van 14.30 tot 15.15 u. Ver trek: 15.30 u. MAANDAG 24 APRIL ANZEGEM: 70 km-, 2.500 fr. prijzen. Ins. en rugn.: Kinders Vanherzele, Anzegem, van 13 tot 16 u. Vertrek: 16 uur. Lijst der ■winnende nummers: 1. PHILIPS »-RADIO (waarde 4.200 fr.) geschonken door de Firma Stevens, lener-Poperinge. 2. GRATIS REIS NAAR LOURDES, (waaide 3.250 fr.) met Kosmos- Toerisme, leper. 3. ARMBANDHORLOGE Eldor-Génève(waarde 800 fr.) geschon ken door het Huis Leeuwerck, Gasthuisstraat, Poperinge. 4. ARMBANDHORLOGE «Mulco», (waarde 800 fr.) geschonken door het Kuis Bonte, de Stuersstraat 27, leper. 5. REGENMANTEL imperguy(waarde 650 fr.) geschonken door het Huis Imperguy Ri jselstraat, leper. De Belgen speelden zeer effectief, alleen de linkervleugel Mordant viel bepaald uit de toon. MERMANS, DE HERT, COPPENS en CARRE de bewerkers van de zege. Een rotsvaste verdediging belette de Nederlanders elke gevaarlijke aanval. 14923 Bedsprei 41093 Schouwgamituur 44391 Afcteniüas 42330 Borstelhouder met borstel 14594 Rooktafeltje 2479 Reis o Kosmos 20211 Twee flessen Porto 45473 Spiegel 2515 Een paar vrouwschoenen 13190 Étagère 2583 Bloemvaas 40985 Electrische moor 1621 Kousenmandje 40935 Een fles wijn, 2 kleine flesjes wijn 37211 Wekker 2725 Doos chocolade 2430 Halsdoek en das 13559 Doos pralines en 2 flesjes wijn 19995 Een paar pantoffels v. vrouwen 42009 Autoband 20314 Coupe voor gebak en twee fles jes wijn 1839 Klaik en zakdoeken 45901 Porteplume 18955 Lampadaire 20063 Bon waarde 500 fr. 13302 Doos koekjes en 2 flesjes wijn 39324 Reukwater- en zakdoeken 591 Doos chocolade 50 Bedtapijt 42787 Lampadaire 2474 Twee flessen wijn 18749 Halsdoek met das 38403 Dagbladhouder 2599 Electrlsohe lamp en olie 2748 Velozadel, binnen- en buiten band 19655 Voetta.pdjt en boenwas 40275 Bon waarde 100 fr. 44391 Coupe voor fruit, Helvetia ap paraat en olie 778 stuk spek 14484 Klak en Das 45000 Zes flesjes wijn 20307 Twee pakken kapok 12898 Drie stukken zeep, Helvetia ap paraat en olie 2595 Fotoalbum, kleurpotloden en bak bier 19773 Vuffblek, zeemvel, stofdoek, op- neemdoek en vaagborstel 42388 Drie fonoplaten 1690 Bloempot Fles witte en fles rode wijn Scheerzeep Bloemvaas, bon voor bloemen Fles witte en fles rode wijn Schaar, olie, Helvetia apparaat en bon 38351 Twee binnenbanden en doos boenwas Bon voor traanolie of 200 fr. Veegborstel, 2 potjes boenwas Bon voor 1 kilo mélkerijboter Stylo en porte-mine Bon v. 2 bakjes Roberg Pilsen Vijf flesjes wijn Een paar oaoutchoucbotten Electrisch strijkijzer Handwak Twee flessen wijn Twee bloembakjes Vijf liters Penzoil olie Een fles witte en een fles rode wijn Een bol kaas Een paar witte pantoffels Vijf flesjes wijn Traanolie voor kiekens Bloembak Stuk stof Bloemstaan Bon voor een port salut kaas Stuk satijn Bon voor 15 liters melk Velozadel, slijkschermer Groten bloembak Bloemriaan Bloembak Stuk satiji. Ladder Kistje sigaren en sigaretten- houder Kolenemmer, enz. Twee plakken triplex UnlUt Fles wijn en saucisson Bon voor 100 fr. en een doos boenwas 20329 Doos koffie, bak bid", saucis son, bon voor was Twee plaketten Electrische lamp voor naafina- chden, olie en Helvetia appa raat. De prijzen mogen afgehaald wor den op Zaterdag 22, Zondag 23, Za terdag 29 en Zondag 30 April, van 10 tot 12 uur in het café Au Trois 41581 13906 13000 12570 42167 13748 1539 1868 2575 14816 20175 37242 1486 40955 46133 1611 39509 1534 46816 41022 2359 45267 S 39295 19126 19890 38663 39558 473 J 3 683 19638 2096 2389 44996 932 46968 39121 2396 41491 1126 45852 13070 BELGIE NEDERLAND Dat moet je gezien en beleefd heb ben om het te kunnen inbeelden; dat moat je bijgewoond hebben om er de juiste indruk te kunnen van opdoen en te bewaren. Van in de vroege morgen reeds krioelde het van auto's in de stad: nergens geen standplaats meer en el ke 20 meter 'n vriendelijke agent die vastberaden alle verkeer regelde en de autogeleiders zweetdruppels be zorgde wanneer deze op zoek gingen naar een plaatsje om te parkeren. En het beterde niet naar gelang het naar de middag schoof.... Vanaf 12 u. nam alles de richting in van het Antwerpstadion. Zoveel auto's waren er, dat' ze er wel langs 3 4 grote omwegen naartoe moesten gestuurd. Meer dan een uur werd ge reden om de 3 M km. af te leggen die de stad met de bosuilafzon derde. DE VOORMATCH 't Was volop spectakel reeds toen we na zoveel zoeken ons plaatsje vonden: de juniors hadden het aan de stok met deze onzer zuiderburen. Het Belgisch elftal was effectlever en domineerde de oranje - noorderburen. Aan de rust was die stand 2-0. Na de rust zou het 3-0 worden, toch luk te Noorderbuur even voor het einde de eer te redden. We hadden Jong, fris gezond spel gezien waarin de techniek onzer roodjes geregeld pri meerde. Naarmate echter het uur vorderde en de wijzer de 3 naderde liep het stadion boordevol. Men sprak en ver zekerde ons dat er minstens 75.000 toeschouwers waren daar waar nor maal voor 'n 65.000 plaats wordt ge vonden. 't Weer wilde in volle heer lijkheid mee en toen de muziekkapel van de Rijkswacht de grote gebeur tenis inluidde, waren alle gemoede ren nerveus geworden. Daar komen ze. 22 mannen kwamen keurig het veld opgelopen. Scheidsrechter en liniesman ln het midden en de to nen der belde nationale liederen wer den aangeheven, 'n Kort gefluit en DE MATCH was begonnen. Nog geen minuut was voorbij of het doel van Kraak ont snapte reeds bij wonder aan een Belgisch openlngspunt. Gedurende het eerste half uur waren steeds de Belgen aan bod en de Nederlanders hadden niet veel ln de pap te brok kelen. 'n Paar saves van Moert en voortdurende aanvallen tegen de kool waarin de meesterlijke geluks- man Kraak z'n talenten ten toon spreidde ls alles wat er te vermelden valt. In het laatste kwartuur ging het meer geleidelijk op. De niets opleve rende herhaalde aanvallen der Bel gen schenen hier op de zenuwen te werken en de verstandhouding ge raakte zoek. Ondertussen had ieder toeschouwer al kunnen opmaken dat onze Jongens flink op dreef waren en dat een Belgische zege zo goed als bevestigd was.... maar er moesten daarvoor nog doelen gemaakt wor den. Gelukkig bleven ook deze van de tegenstrever uit en met blanke stand werd de rust bereikt. NA DE RUST Met overwegende veldmeerderheid gestart.... Na 'n tiental minuten toen alles er de schijn aan gaf in nutte loos heen en weer getrap te zullen verlopen kreeg plots M er mans 'n hal en voor dat Iemand, zowel backs als keeper Kraak en 't volledig publiek het wist, schoot Jef, met de verras sing hem eigen, naar doel en de bal, van 30 meter ver raasde nevens de totaal onthutste Kraak binnen die zelf nooit de minste kans kreeg olu die te zien. 't Beton der tribunen kraakte; zo erg was het enthousiasme dat op steeg. De match was voor de Belgen gewonnen. Optimistischer als ooit werd er voort gespeeld en hoe hard ook de Noorderburen de rol wilden omwisselen, de Belgen bleven aan boord en beheersten het veld Kort daarop zou De Hert een mooi pasje van Coppens toebedeeld krijgen en, prachtig van brio, na een tegenstre ver door 'n schijnbeweging schaakmat gezet te hebben, stuurt hij die met een plafondschot in de netten. Ik wil, beste lezer, dat je die uit bundigheid van al dat volk te zien gekregen had. Het stadion beefde op zijn grondvesten. ...en de Belgen deden steeds aan hun optimistisch spel voort. Kraak zou er een einde aan stellen. Wat die kerel uitgehaald heeft begrenst het wonderbare. 5 tot 6 maal scheen hij onherroepelijk geslagen, maar neen, toch had hij, wie weet hoe, de bal te pakken. Ongelooflijk en won derbaar is hij in zijn speldoorzicht. Zo naderde het einde. Onder öns hielden 'n hoopje Belgen de spot met enkele Nederlanders die rcod als haantjes zich weerden. De kees slaagt afriepen ze gekscherend en ze hadden er blijkbaar deugd in dat ze nu ook op hun beurt eens lachen mochten van tegenstelling met de laatste maal wanneer ze het zelf te horen kregen. En zo kwam het einder veel te rap, hoe kon het anders. Het was een heerlijk sportfestijn om er van te smekken. En we hebben er aan gesmekt. Bij onze landgenoten was Meert rotsvast en flink bijgestaan door een alles afhoudende Carré en twee vaste pilaren Vaillant en Anoul. Van der Auwera blonk uit door zijn se- kuur werk; Mees speelde goed fijn spel zonder op te vallen. Voorwaar viel de veel te kleine Mordant be paald uit de toon. De jongen liep verloren op de grote grasmat en raakt geen bal z'n andere hoek. Cop pens was daarentegen 'n revelatie en hij leurde af en toe letterlijk met de tegenstrever die in 8 op 10 gevallen ver in schijnbewegingen de baas was. Het was werkelijk verheugend om die enthousiaste kerel aan het werk te zien. Hij had alle persoonlijk spel af geworpen en past wonderwel in het kader. De overige kunnen we in een zelfden goedkeurenden adem vermel den. Chaves en De Hert, twee stevige kerels die reuzenwerk aflegden en dan Jef Mermans...die zonderlinge speler die alles doet als alles ervan verwacht wordt. Bij onze Noorderburen was Kraak het schild ende betrouwen Terlouw is een machtige middenhalf maar op het randje soms wat brutaal. Stof- felen viel op door zijn open, fair en aanmoedigend spel. De anderen kon den moeilijk in hun prestatie bet internationaal poll ftttlkCRi

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 8