NOTARIËLE VERKOPINGEN BOUWLENINGEN LENINGEN VOOR LANDBOUWERS LANDB0UWKANT00R van WEVELGEM f ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS 39 A. 19 GA. WEILAND WOONHUIS TWEE WOONHUIZEN ZAAILAND WOONHUIS SCHOON HANDELSHUIS EEN WOONHUIS WOONHUIS MAISONavec JARDIN HERBERG DE BEKLEDING BOUWGROND DIAMANT- ZAAGMACHINES HERENHUIS BOUWGROND SCHOON WOONHUIS EEN WOONHUIS WOONHUIS WOONHUIS TWEEWOONST HUIS EEN WOONHUIS BOUWGROND EEN OPBRENGSTVILLA HERBERGHUIS BESTE HOFSTEDE HANDELSHUIS EEN WOONHUIS EEN WOONHUIS EEN WINKELHUIS BOUWGROND HET HERENHUIS PERCEEL BOUWGROND PERCEEL BOUWGROND PERCEEL BOUWGROND PERCEEL BOUWGROND PERCEEL BOUWGROND PERCEEL BOUWGROND PERCEEL TUINGROND PERCEEL TUINGROND PERCEEL BOUWGROND PERCEEL BOUWGROND KAFF ABRIEK HET HERENHUIS HET HUIS MET LAND HET HUIS MET LAND BOUWLAND 4,5 W. E B. ANTVERPIA BOUWLAND HET HUIS MET HOF HET HUIS HOFSTEDE GOED WOONHUIS GOED WOONHUIS BOUWGROND BOUWGROND ALLERHANDE MEUBELS HOFSTEDEN BOUWGROND WOONHUIS EEN WOONHUIS WOONHUIZEN HANDELSHUIS BOUWGROND BOUWGROND BOUWGROND BOUWGROND WERKMANSWOONST EEN GERIEVIGE WONING MEUBELS EN HUISRAAD WOONHUIS BESTE ZAAILAND DE VILLA POLLY DE HERBERG VILLA BESTE HOFSTEDE EEN WOONHUIS WQONHUIS HET WEKELIJKS NIEUWS Zaterdag: 22 April 1350. Blz. 10. Stodie van Notaris W. de SAGHER, Paardenmarkt 4, Poperinge. UIT TER RAND TE KOOP STAD POPS KJ NOS langs de Peselstraat, in do nabijheid var. «De Witte Hert». Vri; van gebruik met 1 Okt. 1950. Vcor verdere inlichtingen zich wenden ter studie van genoemde Notaris de Sagher. (9403) tEsraafKszasasiasaBMBaaBi Kantoor van Notaris VAN EECKE te POPERINGE. UIT DE HAND TE KOOP Schoon en ruim met grond te leper, dicht bij het Station. Onmiddellijk vrij. (6364) ■BBBBEBBBBBBIfaHBBHBBBflBBBB Kantoor van Notaris DEEREN te Roesbrugge-Haringe. Vrijdag 12 Mei 1950 te 4. u namiddag, ter gehoorzaal van de Heer Vrederechter, zijnde in het Gemeentehuis te Roesbrugge, Openbare Licit at ieverkoping van en te BEVEREN-iJZER. Verdeeld in zes kopen. Koop 1. WOONHUIS met stal lingen en afhankelijkheden, staande op grond van Mr Joris Deduytschae- ver-Verhaeghe, te leper, kadastraal bekend sectie B, Nrs 557E en 557f. Koop 2. 95 A. 90 ca. ZAAI LAND, sectie B, Nr 541. Koop 3. 43 A. 70 ca. ZAAI LAND, sectie B, Nr 542. Koop 4. 90 Ca. UITWEG, sec tie B, Nr 541f. Koop 5. WOONHUIS met 3 a. 80 ca. weiland, sectie A, Nr 340. Koop 6. 15 A. 80 ca. ZAAI LAND, sectie A, Nr 340/2. De kopen 1, 2 en 3 bewoond en gebruikt door de medeverkoper Mr Michel Asseman, zonder recht van pacht en stand. De kopen 2 en 3 vrij met het sche ren en weren der vruchten. De kopen 5 en 6 bewoond en ge bruikt door de medeverkoper Mr Cy- rlel Brigou-Asséman, mits 800 fr. 's jaars zonder geschreven pacht. Zie plakbrieven. (6410) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studiën van Notarissen PIETERS te Reninge en DEEREN te Roesbrugge-Haringe. Dinsdag 16 Mei 1950 te 3 uur namiddag, ter herberg be woond door Mr Remi Riem, te Oost- vleteren, OPENBARE VERKOPING van GEMEENTE OOSTVLETEREN. (in de Kasteelstraat) Een voornaam Studie van Notaris A. VAN DER MEERSCH te Yper. Op Dinsdag IS Mei 1950 te 3 ure namiddag, in het gasthof De MaanGroote Markt te Yper, INSTEL VAN GEMEENTE VOORMEZEELE Een schoon en gersevigf met afhankelijkheden, erve, tuin en boomgaard, staande en gelegen wijk «Sint Elooi», langs de steenweg Yper- Meesen, groot 21 aren 88 centlaren. Zijnde het sterfhuis van Mevrouw Wed. C.vrille Vanneer-Dumortier, Onmiddellijk vrij. Te bezichtigen iedere Dinsdag- en Donderdagnamiddag, van 2 tot 4 u. OVERSLAG: Dinsdag 30 Mei '50 zelfde uur en plaats. (6486) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIB Studiën van Notarissen VAN DEN BOOGAERDE te leper en J. OPSOMER te Kortrijk. Studie van de Notaris DEVOS I te RUMBEKE (Tel. 369 Roeselare). UIT TER HAND TE KOOP Studie van Notaris NAUDTS te Komen. OPENBARE VERKOPING van STAD IEPER gelegen Rijselstraat 61, sectie H, Nr 244E, groot 146 m2, bewoond door Hr Léon Vanbecelaere, zonder geschre ven pacht, mits 500 fr. per maand. INSTEL: Donderdag 11 Mei 1950 OVERSLAG: Dinsdag 16 Mei '50 te 3 uur, ter hotel De Maan Grote Markt Koning Albert te leper. Bezoekdagen: Dinsdag en Donder dag, telkens van 2 tot 4 uur. 0,50 t. h. Instelpremie. Voor alle verdere Inlichtingen zich wenden ter studie van voornoemde Notarissen. (6480) 8BflflaSBBBBBBBP7BigHB8BBBBB8 Etude du Notaire THEVELIN a Messines. OPENBARE VERKOPING van groot 1 are 10 centiaren, gelegen te WERVIK, Madeleinestraat 44. Onvergeld in gebruike door de ver kopers Mr en Mevr. Herman-Cordon nier, tot twee maanden na de toe wijs. ZITDAGEN: INSTEL: Woensdag 3 Mei 1950 TOEWIJS: Woensdag 17 Mei '50 te 17 uur stipt, te Wervik, Made leinestraat 31, in de herberg «A la Renaissance», bij Hr Desmet Maur. 0,50 t. h. Instelpremie. Voor inlichtingen en nazien van plan zich wenden ter studie van No taris NAUDTS te Komen. (6413) Btudiën van Notarissen JOS. DUPONT te Geluwe •n CH. IDE te Kortrijk. Studie van Notaris J. RAMAULT te Wervik. met stagie, inrijpoort, stallingen en afhankelijkheden, alsmede 22 aren onder bebouwde grond, lusttuin en hovenierhof, sectie A. Nrs 505 g/2 en 439 E. Eigendom van Mr Camlel Rooryck- Leuridan. Vri.i met de geldtelling. (6507) IBBBBBBBBBBKSSBBSBBBBBBBB Studie van Notaris DEEREN te Roesbrugge-Haringe, VENTE PUBLIQUE VOLONTAIRE d'une belle it PLOEGSTEERT-BIZET (chemin de la Haute Loge au Cimetière d'Ar- mentières - Petit Canard). Maison comprenant couloir, 3 piè- ces et dépendances au rez de chaus- sée; 3 chambres A l'étage; grenier, puits et pompe; gaz et electricité; jardin, contenant 5 ares 74 centlares. Libre d'occupation. Dernière» ment occupée par Mad. Veuve Ma- réchal. Mise a prix: Jeudi 11 Mai 1950 Adjudication: Jeudi 25 Mai 1950 A 3 heures de relevée, au café «A l'Angechez Médard Forcé, rue d'Armentières au Bizet-Ploegsteert. Prime de mise p 'x 0,50 p. c. (6396) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studiën van de Notarissen THEVELIN te MESEN en DECOCK te NIEUWKERKE. Maandag 22 Mei 1950 te 3 uur namiddag, ter herberg «De Garage», bewoond door Mr Gerard Brigou, te Roesbrugge, Openbare Vrijwillige Verkoping van R OESBR UGGE-HARINGE Statiestraat Een welbeklante genaamd «De Garage», met nieuw gebouwde garage, groot 2 a. 90 ca. onder bebouwde grond en erve, be kend bij kadaster sectie A, Nr 610 f Bewoond door de verkopers echtge noten Ger Brigou-Wydoodt. (6506) Studie van Notaris OBEREN te Roesbrugge-Haringe OVER TE NEMEN: van een Hofstedeken te LO groot 3 ha. 40 a. 50 ca., bestaande uit: muilezel, 7 runderen, 2 zwijne moeren, landbouwtulg, ander alaam «u vruchten te velde. Seffens vrij. Zich wenden ter studie, of bij de ©veriater Mr Cyriel Barzeele te Lo. (6505) Studie van de Notaris A. VAN DER MEERSCII te YPER. Overslag: Dinsdag 2 Mei 1950, te 2.80 uur namiddag in het gasthof «De Maan», Grote Markt te Yper, STAD YPER. 1) Een perceel welgelegen met ruim werkhuis ermedegaande, staande en gelegen Paddepoelstraat 1 O-bis, groot 159 m2 98 dm2. 2) Verschillende met vier electromotoren en toe be- hoorten, staande in voormeld werk huis. Laatst gebruikt- door M. M. Hoedt. Handslag met de geldtelling. Te bezichtigen iederen Dinsdag en Donderdag namiddag van 2 tot 4 u. Verdere inlichtingen te bekomen ter studie, Rijselstraat 90. zelfde plaats en uur. IBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBQB Studie van Notaris JOS. DUPONT te Geluwe. INSTEL: Donderdag 4 Mei 1953 TOESLAG: Donderdag 11 Mei '50 te 4 uur namiddag, te Geluwe, ter herberg 't Oud Stadhuisbij Mr Remi Lemout, op de Plaats, van: Cemeente GELUWE, Menenstraat getekend Nr 10, te samen groot 11 aren 15 centlaren, verdeeld in twee j kopen Grotendeels onbewoond en onmid dellijk ter beschikking aan de kopers, mits de geldtelling. 0,50 t h. Instelpremie te winnen. (6475) OPENBARE VERKOPING van: met grond en hof te KEMMEL, Lo kerstraat, gekadastreerd sectie B Nrs 489/C/2 en 489/d/2, groot 5 a. 20 ca. Ongebruikt. Onmiddellijke inge- nottredtng. Eigendom van de familie Meuril- lon-Braem. OVERSLAG: DINSDAG 9 MEI 1950, te 2.30 uur namiddag', in het Hotel Pax te Kemmel. ■BBBBEBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OPENBARE VERKOPING van GEMEENTE GELUWE, Kleine Wervikstraat Nr 5: met 1 a. 63 ca. grond en erve, ge kadastreerd sectie C, Nr 1219 B/2 en e:,-Nr 1219 A/2. Gebruikt door Mr Gustave Tail- lieu mits 132 fr. te maande, zonder geschrevene pacht. ZITTINGEN: INSTEL: Dinsdag 2 Mei 1950 OVERSLAG: Dinsdag 16 Mei 1950 te 6 uur stipt des namiddags, teir herberg In de Stergehouden door Hr Oscar Ramon, Ieperstr. 2, te Geluwe. 0,50 t. h. Instelpremie. Inlichtingen en plan ter studie. (6380) 8BBBBB9BBBBBBBSIBBBBBBBB3B Studie van den Notaris RAVESCHOT te MENEN. INSTEL: Donderdag 11 Mei 1950 TOESLAG: Donderdag 25 Mei '50 te 3.30 uur namiddag, te Geluwe, ter herberg 't Oud Stadhuisop de Plaats, van: STAD MENEN. In de Statiestraat: met afhangen, groot 84 centlaren, getekend onder Nr 32, bewoond door Mt J. Vandenborre, mits 340 fr. te maande, zonder geschreven pacht. In de Poedermagazijnstraat: met afhangen, groot 85 centlaren, getekend onder Nr 33, bewoond door Mr Bouckenhove, mits 162 frank te maande, zonder geschreven pacht. GEMEENTE GELUWE Wijk Arkemolen: met 2 aren 20 centiaren grond, het ene huls, vrij en onbewoond, en het andere bewoond door Heer Dewitte, mits 119 fr. te maande, zonder ge schreven pacht. (6484) Studie van Notaris DE TAVERN IER te Langemark. OPENBARE VERKOPING (enkele zitdag), te Langemark, bi] Hr Cam. Sedeyn, Zonnebekestraat 8, op Dinsdag 9 Mei 1950, te 14.30 u., van (tot heden handelshuis), Boezinge- straat 3, midden dorp, groot 73 m2, brede straatzijde. Vrij binnen kort. (6419) nUUHBBUBBBBBBBBBBBBBBBfl Studiën van Notarissen L. CORDY te Woumen-Diksm. en ALF. VANHEE te Moorslede. Studie van Notaris CAMERLYNCK te PAS SEND ALE. INSTEL: Maandag 8 Mei 1950 TOESLAG: Maandag 22 Mei '50 te 3 uur namiddag, ter herberg «De Tramstatie», bij dhr Firmin Treve, te Woumen, van: Gemeente WOUMEN, Kerkhofstr. 229 met erf, sectie A, Nrs 719h en 7191, groot 4 aren 30 centiaren. Ongebruikt. Aanstonds vrij. 0,50 t. h. Instelpenning. (6489) TOESLAG: WOENSDAG 10 MEI '50, te 17 uur, in d'herberg t Neerhof bij Mr Gaston Vande- walle te Oostnieuwkerke, van: Gemeente OOSTNIEUWKERKE, Dorp, langs de Roeselarestraat. Schoon en bestgelegen perceel Sectie C Nr 144-p, groot 1120 vierkan te meters. Onvergeld gebruikt door Mr Julien Dejorughe tot 1 October 1950. IBBBBBDBBBHBEBBaBHHBBBZaX Studie van Notaris PAUL SIMPELAERE te De Panne. Maandag 8 Mei 1959 te 3 uur, op de t.errasse van het Ho tel TerlinckZeedijk te De Panne, TOESLAG VAN met appartementen en Garage, ge naamd «PHARE OUEST», Place du Phare 5, te De Panne, groot 243 m2. Alle inlichtingen ter studie van verkopende Notaris. (6502) ROESELARE: HUIZEN: Batavlalaan en Lier straat BOUWGRONDEN: Mecnen- steenweg, Ieperstraat, Westlaan, H, Hartkwartier, Sint Josephskwartier, Rumbekesteenweg (vanaf 250 fr. per m2). Zuidmolenstraat, Oostnieuwker- kesteenweg (20 meter op 50). RUMBEKE: BOUWGRONDEN rond de Plaats, Rodenbachstraat (vanaf 15.000 fr. per lot). Kloek WOONHUIS met 31 a. land. Dicht bij Roeselare. Eerstdaags vrij van gebruik. (3922) flBBBBBKBBBBHEBBIIBBBRBBBBB Studie van Notari3 EDG. reynaert te Stadert. Studie van Deurwaarder GY3ELEM to Veurne. STAD VEURNE - a O- Studie van Notaris ANT. RAVESCHOT te Menen. OVERSLAG: Maandag 8 Mei 1950 om 4 uur, ter herberg Au Tonne- lierBruggestraat 74, te Menen, van: te MENEN Hoek der Koningstraat en Weststra&t Een huis getekend in de Koning straat Nr 109, dienende voor herberg, genaamd Au Voyageurmet af hankelijkheden en koer, gecadaa- treerd sectie E, Nr 244/B, voor aren 66 ca. Gebruikt zonder geschreven paeht- voarwaarden dom' Joseph Six, aan fr. 850.— te maande. Put- en regenwater. Gas ei electrl- citeit. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studiën van de Notarissen Antolne RAVESCHOT en Joseph VROMAN te MENEN. Studie van Notaris THEVELIN te Mesen UIT TER HAND TE KOOP in Zuid-West-Vlaanderen, 22 ha., prachtige gebouwen; beste landerij en en weiden. (6455) IB1BBBBBBAHBBBBBSHSHRBBBB Studie van Notaris THEVELIN te Mesen. UIT TER HAND TE KOOP Schoon gerievig te MESEN, Armentiersstraat. Ruime voorplaats, middenplaats, keuken, koer, magazijn, achterkeu ken, enz.; tweede uitgang op straat; kamers op 't verdiep, kelder, zol der; pomp- en regenwater; gas en electriciteit. Vrij geheel in 't korte. (6397) IBBBRBBBBBBRHB^BBBSB!! Studie van Meester J.-E. DE SIMPEL te WAASTEN. Om uit onverdeeldheid te treden. OPENBARE VERKOPING van Gemeente PLOEGSTEERT (Le Bizet), Koop een. Impasse Dansette, groot ongeveer 100 vkm., Sie F nr 448-0/2. Bewoond door Mw Made leine Parmentier, mits 100 frank te maande. Ingesteld: 20.000 fr. Koop twee. Impasse Dansette. groot ongeveer 180 vkm., Sie F nr 448-p/2. Bewoond door Heei' Gé- rard Degryse, medeverkoper, mits 150 fr. te maande. Ingesteld: 33.100 fr. TOEWIJZING: ZATERDAG 29 APRIL 1950, 6e 14.30 uur ter herberg A lTCtoile des JW and res Armen tièresstraai, ie Ploegsteert-Bi'Zst. (6406) SRBBRRBHRRRBBRBRRERRHHRHH Kantoren van de Notarissen DE SIMPEL te WAASTEN en THEVELIN te MESEN. OPENBARE VERKOPING van GEMEENTE WIJTSC'HATE. Koop een. Ieperstraat, nr 112. groot 1 a. 75 ca. Sie A nr 533X/2. Ingesteld: 85.000 fr. Koop twee. leperstraaL Een perceel met gebouw, groot volgens kadaster Sie A nrs 533y/2 en 633z/25 a. 05 ca. Ingesteld50.000 fr. Palende aan koop een. Vrij 3 maanden na toewijzing. Recht van samenvoeging. TOEWIJZING: DINSDAG 2 MEI 1950, te 15 uur, ter herberg WereldUw s te Wij:scha te, lepel straat, bij Cyr, Vanthorre. (6407) DINSDAG 2 MEI 1950, te 2 uur ter herberg «Au Canon», leperstraat 128 te Menen, bij de Ge zusters Clou, OVERSLAG van: STAD MENEN, Wervikstraat. KOOP EEN. Vrij van gebruik. met hof, cour en magazijn, genum merd 17, groot volgens meting 8 a. 30 ca. Het huis bevat kelder, ter ge- li jtevloers 2 opeenvolgende salons, eetplaats, keuken, afhankelijkheden en garage; ter verdieping; vier grote en twee kleine kamers en zolder. Voorzien van put- en regenwater, gaz en electriciteit, en van centrale verwarming. Ingesteld: 600.000 fr. KOOP TWEE. 2 a. 27 ca.. Ingesteld: 46.000 fr. KOOP DRIE. 2 a. 78 ca. Ingesteld: 75.000 fr. KOOP VIER. 2 a. 84 ca. Ingesteld: 75.000 fr. KOOP VIJF. 2 a. 01 ca. Ingesteld: 77.000 fr. KOOP ZES. 2 ft. 98 ca. Ingesteld: 78.000 fr. KOOP ZEVEN. 3 ft. 06 ca. Ingesteld: 82.000 fr. KOOP ACHT. 60 ca. Ingesteld: 8100 fr. KOOP NEGEN. 9 ft. 92 ca. Ingesteld: 8.000 fr. KOOP TIEN. 85 ca. Ingesteld: 19.000 fr. KOOP ELF. 2 a. 03 ca. Ingesteld: 20.000 fr. KOOP TWAALF. met volledige uitrusting, weegbrug, schuur en cour, groot volgens meting II a. 28 ca. De schuur is gebruikt zonder ge schreven pachtvoarwaarden door de Gebroeders Vanhaute, mfte 12.000 fr. 's Jaars valdag 1 Januari. Overige delen vrij van gebruik. Ingesteld: 260.000 fr. KOOP DERTIEN. met hof, genummerd 65, groot vol gens meting 10 ft. 80 ca. Het huls be vat kelder en ter gelijkvloers twee opeenvolgende plaatsen, eetplaats, keuken en afhankelijkheden en ga rage; boven: 9 kamers en rolder. Voorzien van put- en regenwater, gaz en electriciteit. Gebruikt door Mevrouw Valentine Lannoy, me* recht op gebruik tot aes maanden volgende de maand der verkoping. Ingesteld: 500.000 fr. (6409) Woensdag 3 Mei 1950 te 2.30 uur, ter herberg Café de Lisleux», Statieplaats te Menen, bij Heer Deceuninck, OVERSLAG VAN: GEMEENTE KORTEMARK KOOP EEN; getekend Leenbosstraat, zijnde de westkant ener tweewoonst, gecadas- treerd sectie D, Nrs 690 en 691. voor 13 a. 85 ca, Gebruikt door Elodie Verhaeghe aan 600 fr. 's jaars. Ingesteld: 40.000 fr. KOOP TWEE: Leenbosstraat Nr 2, zijnde de oost kant ener tweewoonst, gecadastreerd sectie D, Nrs 692 en 693, voor 15 aren 88 centlaren. Gebruikt door Jules Verschaeve aan 70 fr. te maande. Ingesteld: 45.000 fr, KOOP DRIE: 42 a. 80 ca. gelegen tussen de steenweg naar Tor hout en de Koutermolénstraat B, ge cadastreerd sectie C, Nr 912/E. Gebruikt door Jules Ameele aan M6 frank 's Jaars. Ingesteld: 30.000 fr. KOOP VIER: 1 Ha. 44 a. 10 ca. OOK OM HUIS TE KOPEN. Speciale voorwaarden en vol le vrijheid, onderverhuring en handel toegelaten, geen be perking terugbetal. volg. keus en mogelijkh. interest vanaf Studie van Notaris CAMERLYNCK te Passendale. NOOIT KOSTEN OP VOORHAND. 98 Lge Lozanastr., Antwerpen. Kortrijk t Begljnhofstr., 12. (d-5534) Studie van Notaris CAMERLYNCK te Passendale. TOESLAG: Donderdag 4 Mei 1950 te 15 uur, tel d'herberg De Kruis straat», by Mevr. Yvonne Dewilde, te MOORSLEDE, Vierkaven, van; gelegen bij de steenweg naar Tor hout, gecadastr. sectie C, Nrs 1043/B, 1044 en 1045. Gebruikt door ver scheidene aan de gezamenlijke pacht prijs van 2.093 fr. 's jaars. (6501) Ingesteld: 155.000 fr. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studie van de Notarissen Antolne RAVESCHOT te MENEN en Joseph VROMAN te MENEN. WOENSDAG 3 MEI 1950 te 4 uur, ter herberg Au Nouveau Canon Ieperstraat 130, Menen, bij Heer Quattanne, OVERSLAG van: STAD MENEN, Wervikstraat, KOOP EEN. getekend nr 30, gekadastreerd sectie F nr 344/12, voor 2 aren 40 ca. Ingesteld: 260.000 fr. Onmiddellijke lngenottn-eding met betaling van koopprijs en onkosten. KOOP TWEE. getekend nr 80, gekadastreerd sectie F nr 342/i2 en ex 341/2, voor S a. 22 oa. Verhuurd aan de N. V. Gazelee, zonder geschreven pachtvoor waarden aan fr. 1.275 per trimester, betaal baar op voorhand de 1 Januari, 1 April, 1 Juli en I October. Ingesteld: 156.000 fr. (6408) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studiën van Notarissen R. DE VLIEGER te lohtegem, G. MOENECLAEY te Torhout en A. LAUWERS te leper. GEMEENTE RUMBEKE Parochie St. Henricus. Een goede en zeer welgelegen groot 4 Ha. 54 16 ca. Verdeeld in 6 kopen. Gebruik: De gebouwen en 3 Ha. 80 a. 98 ca. welde en landen waren in huur gehouden door Mr Achiel Ver- caigne (overleden) en zijn echtgeno te Mevr. Maria D'Hondt. Deze laatste heeft, met inachtneming der Wette lijke voorschriften, verzaakt aan alle pachtrecht op die goederen, zodanig dat de kopers het genot en vrij ge bruik ervan bekomen tegen betaling der koopsom en kosten. En op die goederen is geen prijzle te betalen voor fruitbomen, hagen, afsluitingen, electrische leiding, bemesting-en en bezaaidheden. I Ha. 23 a. 20 ca. land (kopen 6 en 6) zijn gebruikt zonder schrift door-Mr Auguste Duytschaever, mits 3.000 fr. per Jaar, valdag 1 October. Afzonderlijk ingesteld.' samen: 624.500 fr. Recht van samenvoeging. Plakbrief met plan op aanvraag. (6477) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studie van Notaris CAMERLYNCK te PASSENDALE. INSTEL: Maandag 15 Mei 1950 TOESLAG: Maandag 29 Mei '60 te 15 uur, in d'herberg 't Gildhof bij Mevr. Hector Vandewalle-Ghe- kiere, te Westrozebeke, van: GEMEENTE WESTROZEBEKE bij 't Dorp - langs de Wulfwinkelstr. KOOP I; met tuin, groot 9 aren 81 centiaren. KOOP II: met tuin, groot 9 aren 75 centiaren- KOOP Hl: Schoon perceel groot 10 aren 67 centiaren. koop rv: Schoon perceel groot 10 aren 71 centiaren. Gebruik: kopen 1, 3 en. 4 en een gedeelte van 't land van koop 2, zonder geschreven pachtvóórwaarden door Mr Richard Ghekiere. Het huis van koop 2 met een gadeeltè erf, door Mr Henri Claeys-Vandewalle, zonder recht noch titel en zonder vastgestelde pachtprijs. 0,50 t. te. Instelpremie. Recht van samenvoeging. Plakbrieven met plan op aanvraag. (6483) BIJ STERFGEVAL Op Donderdag 11 Mei 1950 te 1 u. stipt, namiddag, te Staden, Ieperstraat; ten sierfhuize van Me vrouw Marie Assez Openbare vrijwillige VEND1TIE van en mobilaire voorwerpen. zoals: Keuken en buffetstoven, ra dio's, naaimachine, velo, slaapkamer In eikenhout, eetplaats, buffet, -sleer- kas, bedden, stoelen, tapijten, '.etels, schouwgarnituren, allerhande ser viezen, stoors en gordijnen, spiegels, allerhande keukengerlef, enz, ;nz Verders: voorraden kolen en brand hout, klein lands- en timmeralaam, enz. Alles in beste staat en van eer ste hoedanigheid. Te bezichtigen vanaf Zondag 7 Mei bij Heer René Vanoplynus-Assez, te Staden, Ieperstraat, herberg De Post». Ingang vrij. Gewone voorwaarden en komntar.t- geld. (6495) EBBBBBBBBBBBBIBBSBBBBiBBlBa Studie van Notaris EDG. REYNAERT te Staden. Studiën van Notarissen A. VANHEE te Moorslede, en A. DEBUCQUÖY te Wevelgem. Om uit onverdeeldheid te treden. OVER TE NEMEN OF TE KOOP: Schoon FAMILIEPENSIOEN me* 24 kamers, gans gemeubeld. Gro te», schone kliëntcel. Seffens vrij en «weed om te werken. Gemak van betaling. fcich wenden: Zee laan 69. De PWö». .(6222) OPENBARE VERKOPING van TWEE BESTE te ICHTEGEM en AARTRIJKE, Processiestraat en Oude Zeeweg, met een gezamenlijke oppervlakte van 16 ha. 93 ft. 30 Cft. Verdeeld In 82 kopen. Gebruikt door Evarist en Louis Decherf, mits 16.710 fr. 's Jaars, val dag 1 Oct. Ingevolge onderhandse overeenkomst tussen alle de mede- eigenaars om 6 Jaar In onverdeeld heid te blijven, termijn verstreken «edert 1 October laatstleden. Recht van samenvoeging. 0.50 t. h. Instelpenning te winnen. INSTEL: Dinsdag 9 Mei 1950 TOESLAG: Dinsdag 23 Mei 1950 te 3 uur ln de namiddag, ter herberg Heidelbergbij Albert Decherf, tel Iehtegem, Torhoutbaan. Voor verdere inlichtingen rie plak brief mei plan. (6401) DINSDAG 2 MEI 1950 (in een zitting) te 15 uur ln 't Vre degerecht te Passendale, OPENBARE VERKOPING van: Gemeente PASSENDALE, Statiestraat. Koop 1. Een perceel Seotle C ex Nr 53L, groot 3 a. 96 ca. Koop 2. Een goed en geriefvol met ruime aam/horigheden, tuin, «stad land en weide, Sectie C nrs 53h, 63k, 125, 126, 127 en ex 53L, groot 65 ft. 90 ca. GebruikKoop 1, de gebouwen met 28 a. 90 ca. tuin en land, deel uitmakende van koop 2, waren laatst bewoond en gebruikt door M. Gerard Kuyle. De koper bekomt het genot en vrij gebruik van die goederen te gen betaling der koopsom en kosten. De weide, groot 57 a, is ln huur ge houden dooi- M. Jerome Van Eecfce, to* 1 October 1960, mits 900 fr. "fe Jaars, de grondbelasting lastens de eigenaars. Woonhuis te bezichtigen de Dins dag en Donderdag tussen 14 en 16 tl. De te koopgestelde eigendom te, ge zien sdjn gunstige ligging, geschikt voor alle handel en nering. Recht van samenvoeging. (6267) ■BBBRBBBRBBEBBRRBBBRBBBRR OVER TE NEMEN Vrijwillige Openbare Verkoping van met ruime afhankelijkheden, kieken hok en erve, groot 17 a. 65 ca,, te MOORSLEDE, Ieperstraat 33. Onmiddellijk vrij van gebruik, ZITDAGEN: INSTEL MET PREMIE: Donderdag 11 Mei 1950 te 4 uur namiddag, ter herberg «Het Kruis», Ieperstraat te Moorslede. TOESLAG: Donderdag 25 Mei '50 te 4 uur namiddag, ter herberg «Oud Stadhuis», Dadlzelestraat 31, te Moor slede. Huls te bezichtigen 's Zondags, van 9 tot 11 uur. (6496) SBRBBBBBBBBBBBRBBBBBBBBHB Studiën van de Notarissen WYFFELS te ROESELARE en CAMERLYNCK te PASSENDALE. TOESLAG: Woensdag 3 Mei 1950 om 2.36 uur namiddag, in de herberg «Adriaan Wllïaert», te Roeselare, Ardcoiesteenweg, van: STAD ROESELARE Krekelstraat 71 en 73. Twee aaneennalende met gerieven en koer, samen groot 140 m2. Verdeeld ln twee kopen. Gebruikt: Nr 71 door Karei De- deurwaarder, mits 127,50 fr. per maand. Nr 73 door Ellas Vander- haeghe, mits 212,50 fr. te maande. - Belden Bonder geschreven pacht. Nft te «len: Woensdagnamiddag, van 9 tot 4 uur. Recht van samenvoeging. INSTEL: Vrijdag 12 Mei 1950 TOESLAG: Vriidag 26 Mei 1950 te 2,30 u. namiddag, ter herberg In den Slachterbij de Heer Remi Coussée, te Staden, VUfwegen, van: Gemeente WESTROZEBEKE-Statie KOOP EEN Een schoon en welgelegen mét verdieping, zijnde het «Café de la Garegestaan en gelegen te Westrozebeke-Statie, wijk Vijfwe gen» met openbare weegbrug, gara ge, bergplaatsen en stallingen, be kend bij kadaster onder de sectie A, nummer 2, groot volgens metlhg 6 a. 53 ca. Voorzien van electriciteit en twee. soorten water. KOOP TWEE Een perceel nevens voorgaande, groot volgens me ting 2 a. 70 ca. KOOP DRIE Een perceel nevens, voorgaande, groot volgens meting 2 a. 58 ca, KOOP VIER Een perceel nevens voorgaande, groot volgens meting 3 a. 16 ca. KOOP VIJF Een perceel nevens voorgaande, groot volgens meting 2 a. 07 ca. Voorbehoud van Samenvoeging. Bewoond en gebruikt door de ver kopers, Heer en Mevrouw Camiel Bouttelgier-Ameel. Volledig vrij met 31 Oktober 1950. 0,50 t.h. instelpremie te winnen. Inlichtingen ter studie. (6494) Op Woensdag 3 Mei 1950 te 10 uur voormiddag, cp de M ui: placts te Veurné, OPENBARE GERECHTE LIJKE VERKOPING van Spiegelkast in eik, lavabo in e: met spiegel en marmer, een coss; meubel", radio Blaupimcict «.keukeii tafel en stoelen, buffetstoof, gai stoof, schouwspiegel, régu'ateur, en: Gewone voorwaarden. Cornp tante betaling. (6500 ■BflBBBBaBBSABBBBnSBBHMHni Kantoor van de Notaris FLOOR te Veurne. Maandag 8 Mei 1950 te 4 uur namiddag, te Lelsele, te. herberg «Sint Jozef», bij Maurici Blanckaert, Openbare Vrijwillige Verkoping van GEMEENTE LE1SELE Een gerievige in zeer goede staat, met stal en IS aren 29 centiaren erf en hof, Ireeli- straat Nr 10. Laatst bewoond dooi Michel Waeles, bij wie de sleutel zich bevindt op Nr 11. Gebruik en genot met de betaling. Gelegenheid voor de koper om on geveer 75 roeden vrijliggend en aan palend land te pachten. (6381) BBBBBBBBBBBBHBBBBSSflllii'ISV Studie van Notaris FLOOR te Veurne, Om uit gemeenzaamheid te treden. INSTEL: Woensdag 10 Mei 1950 OVERSLAG: Woensdag 24 Mei '50 te 2.30 u. namiddag ter herberg De Ploeg bewoond door de Wed. But- seraen te Veurne, Citemeplaats, van: STAD VEURNE met 2 a. 49 ca. erf en tuin, Koksijde- steenweg 68. Uitweg op de Karpel- straat. Bewoond door de medévex-- koper Heer Joost Vandenberghe tot 15 Juli naast. 0,50 t.h Instelpremie. (6491) SBBBBBBBBiSBBBBBBBSBfltaBBBlf Studie van Notaris FLOOR te Veurne,, Maandag 15 Mei 19S0 'te 2 uur namiddag, te Koksijde, Nieu we Veurnebaan, Nr 1, ten sterfhuize van Heer Henri Maes: MERKWAARDIGE VENDITIE van DOOR STERFGEVAL en om uit gemeenzaamheid te treden. Dinsdag 18 Mei 1859 te 11 uur voormiddag, te Veurne, Ooststraat, ter gehoorzaal van het Vredegerecht, ten overstaan van da Heren Vrederechter en Griffier vaa het Kanton Veurne, Openbare Licitatiéuerkoplng van GEMEENTE KOKSUDE Een gerievig met stal, achterkeuken, verdere af» hangen, erf en hof, staande en gele gen te Koksijde-Dorp, Nieuwe Veur nebaan Nr 1, kadastr. refcsnd wijk B, Nr 94/F, voor 5 aren 85 centlaren. Vei'deeld in twee loten. RechS van samenvoeging. Sterfhuis van de Ht Henri Mae»- 'Leire. Vrij van gebruik Sleutel bij Hr Remi Maes. Abdijstraat, té Koksïjd». (8478) EBBBBBaBBBBBBBBB9»aBinBflflB AGENTSCHAP ANDRE DEWITTH Zwarte Nonnen straat 35, VEURNE. TE KOOP UIT TER HAND TE KOOP TE POPERINGE (tussen Poperinge en Abele) 3 HA. Inl. bij G. BOURDEAU, 76, Rijselstraat, IEPER. (6499) Bwmin1 -Lf"**.1-—lucrum cj'm m— Studie van Notaris P. SIMPELAERE te De Panne. Studie van Notaris DEVOS te RUMBEKE. Donderdag 11 Mei 1950 te 3 uur, In het Hötel Mon Bijou Marktplaats te De Panne, OPENBARE VERKOPING van 20, Marktplaats, te DE PANNE, gi'oot 165 m2. Seffens vrij. Alle inlichtingen ter studie van verkopende Notaris. (Tel. 58 De Panne). (6421) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studie van Notaris PAUL SIMPELAERE te DE PANNE. PRACHTIG WOONHUIS, vefschei- dene plaatsen beneder, op verdiep vier kamers, grote hof» gelegen ts Veurne, de Haenelaaxi, Onmiddellijk vrij. GERIEFLIJK WOONHUIS, met grote hof en bouwgrond, gelegen te Veurne, Panne«teenweg. HERBERG, roet drie xppa riemen- ten, annexe gebouwen ni hol', gele gen te Koksi.ide, Zeelaan. WERKM.1 NS WOONST, gelegen te Veurne, Klokhofotraat. BOUWGRONDEN, gelegen te Veur- n-e, Ad,'r)!kf>rk:0. (V.1758) EBBBB»eaRaBBBBB3*»X-lH»aBfl[ Studie van Meester PIERRE DENIS Doctor in de Rechten, Notaris te NIEUWPOORT. 1) Goede HOFSTEDEN T*n 6 er, 9 Ha., in Zuid-Westvlaanderen. 2) WALENSTREEK: Prachtige MELKHOEVE, 22 Ha., 2 peetoteö, 26 melkkoeien, alaam en vruchten, Prijs: 500.000 fr. Andere HOFSTEDEN tel «11e «tre ken en grootten. Inl. bij JEROME DfECONTNCK. Om Uit onverdeeldheid te treden. TOESLAG: DINSDAG 2 MEI 1950, te 8 aar namiddags, ter gasthof «Java», Ooststr. te Roeselare, van: Gemeente LEDEGEM, Statiestraat. CAFE DADIZELE» met Inrijpoort en erve, kadastraal bekend Beetle D, deel nr 4939, groot 3 ft. 7 oa. Ingesteld mits 175.000 fr. Verhuurd voor 9 Jaar aan Mijnheer Jozef Scheldtsnan, ingegaan ln 1948, mits 3.400 fr. per jaar. Teil overstaan van de Heren Vre derechter en Griffier van het Kanton Roeselare en met de pleegvormen der Yenrnesteenweg, 80, IEPER. (6389) wet van 12 Jtuni 1850. (6390) Laagste krozen Beste voorwaarden Snelste afhandeling der onder waarborg van de Staat Inlichtingen kosteloos zonder enige verbintenis. Bureel Wevelteem, Hoogweg Nr 61 Telefoon Wevelgem Nr 306 ópen Woens-, Donder- en Vrijdag van 9 tot II.3o 14 tot 17 uur, en op aanvraag. (6113) DINSDAG 2 MEI 1950 te 3 uur, in het Hötel Norman die Koninklijke Baan te Koksijde (Sint Axxdré) OPENBARE VERKOPING van: Een geteisterde met garage en grond, te OOSTDUIN- KERKE (Sint Aoidré), avenxxe Beau Séjpur, groot 572 m2. Alia inlichtingen ter Studie van de verkopende Notaris (telefoon 58 De Panne). (6331) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studie van Notaris PAUL SIMPELAERE te De Panne. TE KOOP: ongeveer 14 ha., met ganse be kleding, modem uitbatingsmateriaal, tracteur, auto, alaam. Alles in besten staat. Onmiddellijk vrij. Voorwaarden ter studie. (6503) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB GEMEENTE MERKEM OP DINSDAG 2 MEI If>50. te 3 uur 's namiddags in de café Lft Liberté bij d'heer Char.'ea Oemeyere te Nieuwpoort, TOESLAG .vaa: STAD NIEUWPOORT. met erf en afhangen, Van Olichtho» venstraat, 47, groot 111 trx2 57 dm2 Te bezichtigen dep Maandag, Woensdag en Vrijdag vail 10 tot 15 uur en van 2 tot 5 uur Verpacht zonder geschreven pacht aan Mijnheer Frans Vandenabeele mits 225 fr. per maand:.- Gewone voorwaarden. Slechts Ingesteld: 415.0(H) fr. Voor alle verdere inlichtingen zich wenden ter studie van'Voornoemd* Notaris P, Denis te Nieuwpoort. (6411) EflBBBBBBBBBBBBBBBMBBIflBBMI Studie van Meester PIERRE DENIS, Doctor In de Rechten, Notaris te NIEUWPOORT. UIT TER HAND TE KOOP GERIEVIG WOONHUIS met afhangen en erve, groot 1 a. 35 ca-, zeer goede staat. Voorzien van electriciteit, regen- en putwater. Ter Dorpplaat.s, Diksmuidestraat 5, Mer- kem. Vrij binnen de drie maand. Zich wenden aan voormeld adres. (0429). OP WOENSDAG 10 1MF.I 1956 te 4 uur 's namiddags', ter gehoorzaal vafi het Vredegerecht, Lang'eötraat te Nieuwpoort, TÓESLAG VAN: STAD NIEUWPOORT Een gerieflijk me*-.erf en afhangen, Schoolstraat 68, groot 151 m2 54 dnx2. Ingesteld: 150.000 flr Vrij van gebruik. Voor sleutels zich wenden bij Mr. Van Glabeike, Sint Jacobstraat te Nieuwpoort. Gewone voorwaarden. Voor alle verdere inlichtingen fcich wenden ter studie van voornoemde Notaris P. Denis, Kokstraat 0. te Nieuwpoort. (8604) IBBBBBBBBBBBBBBVÉlIIBiEBBniK VOOR HET SCHERPEN VAN UW MOLENSTENEN met de hand of mel de machina wendt U tot de Molenscherper Leon Gunst Pannekensétraat 30, IEPER. Spoedige bedieningwüi g-enMig* prya. <1.167%

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 10