Vigor MOTOCROSS van k\ HELLEGAT SLAAPKAMERS Grimminck Wereldgebeurtenissen Specialiteit van BOETVAARDIGHEID O. DERYCKE De nieuwe Meubelindustrie HET WEKELIJKS NIEUWS Zaterdag 22 April 1950. Ulz. 11. Grote Markt 20, leper Kopen bij een technleker Is steeds de beste waarborg GOEDE HOFSTEDE te huren of over te nemen. WOONHUIS MET POORT WOONHUIS EEN WOONHUIS EEN WOONHUIS TWEE WOONHUIZEN Eën welgelegen en gerieflijk WOONHUIS Een perceel ZAAILAND MENAGIEGOEDEREN EN KEUKENGERIEF BOUWLAND, I. - UIT TER HAND TE KOOP II. - OVER TE NEMEN De roem van 't Oud Bisdom leper TE KOOP BESTE VETTE WEIDE ZAAILAND EN UITWEG GEVRAAGD VRAAGT PLAATS Hofsteden over te nemen: Belangrijke Hofsteden in Frankrijk TE KOOP VRAAGT PLAATS BELANGRIJKE GENTSE BROUWERIJ zoekt voor uit- breiding" en verkoop harer bieren, in de streek van NIEUWPOORT en omliggende, GOED GEKEND EN ERNSTIG PERSOON als depothouder. Goede broodwinning. Provincie West-Vlaanderen. STAD VEURNE GEVRAAGD TE HUUR VERLOREN 1 Maakt het witgoed verblindend wit 2 Geeft het gekleurd goed nieuwe luister OPBRENGSTHUIS Inrichten van de centrale verwarming. Inrichten van lavatories. ZAAIZAAD-KWEKERS GEVRAAGD Dringend te melden, daar hoeveelheid benerkt' is, aan DEDEURWAERDER R. DIKSMUIDE. - Tel. 250. WERKLOZEN! JONGE MANNEN! Autoschool R AP IDE, Westbrofikstr. 47, Merkem. VERPACHTING VAN HET JACHTRECHT LANGS DE BELGISCHE KUST POPERINGE OP ZONDAG 7 MEI 1950 voor JUNIORS A en B uit W.-VL, O.-VI. en Antwerpen. 30.000 FRANK PRIJZEN 4 of 6 Ha. BESTE ZAAILAND SNEEUW EN HAGEL OP DE DREMPEL DER MEIMAAND ZEER GESPANNEN TOESTAND IN BERLIJN De zaken dreigen volgende maand een ernstige wending te nemen. TSJECHO-SLOWAAKSE REGERING GEWIJZIGD Zuivere Kremlin Communistenop den voorgrond. DE L0NDENSE HAVEN LAMGELEGD Ruim 12.000 dokwerkers in staking. NA HET INCIDENT MET DE PRIVATEER Moskou wijst Amerikaanse eisen van de hand. WERELDNIEUWS IN 'T KORT WOONHUIS met POORT MMMMnMMMfWVVVMMWVMMfVMAAnfMMIMVVVMWIAAMVMWt' I ^É3l Rekenmachines steeds grote keus bij Telefoon 250 H. R. 35 (bc-6214) WWWWf¥IWIWWe<WWIVmg|<WWt.' Kantoor van ARS. VEJRMANDER, Zaakwaarnemer, Beeretstraat 6, Diksmuld# Studie van Notaris PIERRE DENIS te Nieuwpoort INSTEL: Maandag 8 Mei 1950 TOESLAG: Maandag 22 Mei 1950 te 3 uur 's namiddags, in de café La Liherté bij dhr Charles De- meyere, te Nieuwpoort, van: GEMEENTE OOSTDUIN KERKE tdicht bij Nieuwpoort) Een gerieflijk groot 188 m2, gestaan en gelegen te Oostduinherke, Nieuwpoortse steen weg" 96. Vrij van gebruik. Gewone, voorwaarden. Met gewin v. 0,50 t.h. instelpreml». Voor alle verdere inlichtingen rich wenden ter studie van voornoemde Notaris P. DENIS, Kokstraat 9. te Nieuwpoort. (6493) ■HMBHBHBHnBSaaaBBHHHH Studie van Notaris PIERRE DENIS te Nieuwpoort INSTEL: Woensdag 10 Mei 1950 TOESLAG: Woensdag 24 Mei '50 te. 3 uur 's namiddags, ter Gehoor- saal van het Vredegerecht, L&nge- straat te Nieuwpoort, van: STAD NIEUWPOORT Een gerieflijk met erf en afhangen, gestaan en go- tegen te Nieuwpoort, Witte Brigade- laan 33, bekend bij kadaster oectie A, Nr 32-T/9, groot 1 a. 80 ca. Vrij van gebruik. Gewone voorwaarden. Met gewin v. 0,50 t.h. instelpremle. Voor alle verdere inlichtingen rich wenden ter studie van voornoemde Notaris'"P. DENIS, Kokstraat 9, te fibmvpödrf. (6492) liÉiiiiiiiiiimiiiiiini Stadie van de Notarl» de GRAVE te LO. OPENBARE LICITATIE-VERKOPING) van: inet afhankelijkheden, groot 16 a. 98 ca,, gelegen te Pollinkhove (Fln- tele)., Vrij van gebruik. Laatst bewoond door Hilaire Beun. OVERSLAG: DINSDAG 9 MEI I960, .te 2.30 uur namiddag te Poi- ünkhove, ter herberg De Kroon. bij Maria Dequeker. nBsiiiBsiiiiiiiiiHimi Studiën van Notarissen M/de GRAVE te Lo, A. VANHEE te Zonnebeks en A. PEETERS te Anderleoht. Studie van Notaris FR. DELAHAYE te Diksmuide. OPENBARE VERKOPINO van met PERCELEN BOUWGROND, te MERKEM, Klppe, groot 40 aren 28 centlaren, ten kadaster bekend sectie C, Nrs 814m en 814 n. Verdeeld ln 4 kopen (zie plakbrie ven). Het gebouw ls vrij met de verkoop. Het land komt vrij met de oogst ENIGE ZITDAG: Vrijdag 12 Mei 1959 te 3.30 uur, ter herberg bij den Heer Derycke, te Merkem. Titels en Inlichtingen ter studie i r voornoemde Notaris. (0412) Studiën van de Notarissen P. DELAHAYE te DIKSMUIDE, E. REYNAERT te STADEN en P. TOMMELEIN te KORTEMARK. OP DINSDAG 2 MEI 1950 om 2 uur stipt "e namiddags, te Diks muide, ln het Hotel «De Vrede», Grote Markt, bij J. Zwaenepoel, INSTEL van Gemeenten WERKEN en ZARREN met medegmnde erve, afhangen, zaai land, maaigras en welde, groot 2 Ha. 18 a. 11 ca., seotle B, Nrs 1044e, 1044th, 1044n, 717c, 916e, 721f, 831a, 832c, 833c, en sectie A, Nrs 484, 485, 486, 467, 84, 85 en 86. Gebruikt door de HH. Aurel en Ars ene Veraverbeke. Verdeeld ln 6 hopen. (Zie affiche.) Instelpremle. (6321) «BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIB Studiën van Notarissen F. DELAHAYE te Diksmuide en F. DUCHESNE te Luik. OPENBARE VERKOPINO ■ft.»:-: van ■GEMEENTE POLLINKHOVE Koop I: met afhankelijkheden, grond en hof, steenweg, naar Hoogstade-Llnde, Nr3, bekend bij kad. sectie C, Nr 168/0, voor een' Inhoudsgrootte van 3 eren. Bewoond door de medeverkoper Mr Julien Fremout-Blanckaert. Vrij één maand na betaling van de koopsom. Koop II: bekend bij kad. sectie O, Nr 168/r, voor een inhoudsgrootte van 39 «ren 80 centiaren. Gebruikt, deels door de medever koper JVIr Julien Fremout, deels zon der geschreven pachtvoorwaarden door Mr Silvère Seryn, landbouwer te Pollinkhove. .Recht yan samenvoeging. i ENIGE ZITDAG: Op Maandag 15 Mei 1950 te 16, uur, ter herberg Het Brug- huiste Pollinkhove (langs de Lo- vaart), ibéwoond door Mr Victor De zeure, (6468) ■BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studiën der Notarissen de GRAVE te Lo tn DEEREN te Roesbrugge. Openbare verkoping Op vfljdhg 28 April 1950, ti 14 II., van te POLLINKHOVE, ten sterfhuis» van Bernard Alderwelreld. (6378) Op Maandag 15 Mei 1950 te 2 uur stipt 's namiddags, te Hdüthultst, ter herberg «Rots van Gaetha OVERSLAG VAN Gemeente LANGEMARK, Boshoek, Verscheidene percelen gelegen langs de steenweg van Diks muide naar Weulvegat dreve, sec tie B, Nrs 5s, r, q, p, o, 4f, g, h, L k, 1, m, n, o, p, 3r, q, p, o, n, m, u, t, s, groot 15 ha. 68 a. 70 ca. (ver deeld ln 13 kopen). Gebruikt door de HH. Henri Sa- myn, Marcel Bourgeois, Henrl Der mey, Alois Platteeuw, Camille Van- acker, Achllle Desodt, Henri Boudry, Marcel Vantieghem, Bruno Vanacker, Bauttlegler P., Leon Degraeve, Jero me Spriet, Victor Compernolle, Ca mille Vanlauwe, Albert Phlypo en Camlel Cnockaert, allen landbouwers te Langemark, Zie affiche met plan. (6394) ■BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB STAD IEPER: Werkmanswoningen, burgers- en handelshuizen, bouwgronden, aan voordelige prijzen, BIJ IEPER LANDHUIS met 50 aren, prijs: 200.000 fr. TabakfcerveriJ en hoen derkwekerij, groot 1 Ha, op Dorp plaats. ZONNEBEKE: Twee woonhuizen: 80.000 fr. leder. ROESBRUOGE: Twee woonhuizen: 125.000 fr. ieder. WAASTEN: Verscheidene werkmanswoningen, groot burgershuis. Fabriek, beenhou werij. VLAMERTINGE, Brandhoek: Twee werkmanswoningen, elk met 17 aren grond. Prijs: 100.000 fr. ieder. 1) HANDELSFONDSEN: Beenhouwerijen, eplcerie - winkels, frontlerewlnkels, garage, lingerie winkel, beenhouwerij-slaohterlj-café. 2) LANDBOUWFONDSEN: a) Hofstede-oafé bij leper, groot 6 Ha. b) Hofstede, 13 Ha, bij Diksmuide. o) Walenland: Hofsteden ln alle grootten, waarvan verscheidene ln de omtrek van ATH. Nader» Inlichtingen bij G. BOUR- DEAU, 76, RiJselstraat, IEPER. Spreekuren ln de voormiddag. (6329) Of'fWll 10) En hebt geen gramschap laags dénwég. Tussen de moellijkhe- denkende vermoeidheden van de réise 'tomen .velé gevallen van gramschap en onverduldlghrid. Maar dan bijzonderlijk als wij enig gpb.rek lijden, en als wij on dervinden onbeleefdheid ln depe- neri, dié wij meenden te zijn onze getrouwste vrienden, de ootmoe- mo.edlgheid alleen zal inhouden de' drift van gramschap ende de droefheid matigen. (Als Grim minck deze tiende'regel schreef, Téist' hij bij ondervinding maar al te wel, wat hij schreef!) 11) Is 't zake dat de reiziger den weg niét en weet- óf twijfelt, hij en is niet beschaamd dien te vra gen aan bedelaars, Schaapwach- tefs akkerltëdeh die hij hier en dakr' vindt..;(Zo heeft Grim minck er velen ontmoet en met hen gesproken op zijn ontelbare tochten in en bulten het bisdom.) 12) De zelziger is dankbaar aan die genen, die hem vermanen vaii het gevaar der moordenaren eilde het middel aanwijzen om het zelfde te zwichten. Zo ook de ootmoedige zwicht de gevaren van de zonden. 13) De reiziger ls droevig als hij ge doold heeft van den rechten weg. Dat de zondaar droevig zij, om dat hij zolange gelopen heeft den weg van zijn verlies! 14) Al heeft de reiziger ievers bulten zijnen weg gegaan, hij en staakt daarom door kleinmoedigheid zijn reize niet, maar hij gaat zoveel te rapper voort om den verloren tijd in te winnen. «Dat ook zo doe den zondaar! ZEER GOEDE HOESTEDE, groot 13 ha. 10 a, gelegen ln het center van het dorp. op ongeveer 15 km. van Doornik en op 1 km. van da Franse grens. 9 Ha. bezaaid en 4 ha. 10 a. beste gras. Bijzonder geschikt voor melkverkoop, gezien deze hof stede gelegen ls ln het center van een dorp van 5.000 Inwoners. Onmiddellijk vrij, en geniet vanaf heden van d» voo: delen der ul'. ba ting. Onnodig zich aan te bieden, Indien niet ernstig. (6489) Studie van Notari3 JOS. SWENNEN te Nieuwpoort. BIJ STERFGEVAL en om uit onverdeeldheid te treden. OPENBARE LICITATIEVERKOPING INSTEL: Maandag 15 Mei 1959 TOESLAG: Vrijdag 2 Juni 1950 te 3 uur namiddag, te Booitshoeke, ter herberg De Landman bij den tafels, een laden-lavabo met spiegrl. «til Mi Goede MOTO «Gillet», 1,75 PK, aan spotprijs. BIJ Gerard Beun, Wa- tou. (6461) WIJ LIKWIDEREN een hoeveel heid VLAAMSE MEUBELEN, TOR- SE STOELEN, CUIR DE CORDOUE, enz. enz. Moerkerkesteenweg 30, Sint- Kruts-Brugge. (6345) Hreer Achiel Goens, van: GEMEENTE BOOITSHOEKE langs den steenweg naar Pervijze MOTO, lichte Norton zeer goede staat, lage prijs. BIJ Barbier Gerard, Café 't Lusthof Oostvleteren. (6432) BESTE MOTO, merk Gnome et Rhone500 cc. latéral, ln nieuwe staat. BIJ Michel Degrauwe, Renin- gelst. (6433) INVALIEDEN - RIJTUIG met handpedalen, zo goed als nieuw. In gemeente rond Poperlnge. A. t. D. i Kortrljk. (C.2533) Deftige MEID MOTO Ariël5 P.K, culbuteur, i bij burgershuis, mot 2 personen. in goeds staat. Zich wenden: Pope- Omstreken leper. A. t. D. (6515) .ringestraat 1. Eiverdinge. (6436) MEISJE van 16 jaar voor huis- Goede WAAKHOND. Bij Versavel, houden, te Poperihge. Kost en Sij- Ouderdotn, Reningelst. (C.255Ö) woon. A. t. D. (6516) Prachtige SLAAPKAMERLouis 0 LEERJONGEN voor bakkerij. XV in massief eik; twee psrsocns- I Dringend. Zich wenden: Victor Clays, bed, klederkiast 2 spiegels, twee nacht-Klënhoek 112, Dadizele. (6517) - - - - Goede BEENHOUWERSGAST en n i w i m 1* GAST-PASTE IB AKKER, kun nende zelfstandig werken. Onnodig Indien niet bekwaam. A. t. D. (C.2542) MEID, 20 25 jaar, goed loon, huishouden zonder kinderen. Inwoon vereist. Zich wenden: Koninklijke Baan 84, KoksiJde Baden. (V.1751) HOEVEMEID, voor omtrek Veur- ne. Zich wenden: Noordstraat 14, Veurne. (V.1752) GOEDE MEID, reeds ln dienst geweest zijnde, minstens 18 jaar. Zich aanbieden: Noteboom, Ezel straat 10, Brugge. (6445) BEKWAAM REIZIGER voor oliën en vetten. Hoge percenten. Schrijven ter drukkerij onder nr 6452 (6452) Eerlijke MEID, minstens 18 jaar. Bij P. Cosaart, Louis Verweestr. 10, f (R.2616) voor huishou'üeii. Alsook aoajou KLEDERKAST 2 spie- ren LEERJONGEN. Goed Vlaams en gels. Zich wenden: Koninklijke Baan,1 Frans sprekend. Zich wenden: Zee- Koksijde-Bad. (6500) liaan 166, Koksijde. (6518) PIANO Steinibaoh mooi ge- MEID of MEISJE, om aan te Ieren, beeldibouwd, in massief eik. Uitste- Hugo Verrieststraat 57, Roeselare. - kende klank. Te lener. A. t. D. (1.1676) j Tel. 1828. (6519) OKKASIE-MOTO, 350 cc., in zeer 9 Goede halve KLEERMAKER?- goede staat. Elverdingestraat '5-7,1 GAST. Bij M-aelhranoke Michel, hebbende een grootte van 3 hectaren j jeper. (1.1677) Duinkerkestraait 8, Pcpsringe. (6520) 13 aren 40 centiaren. pAARDENCAMION, zeer getnak-1 MEISJE, voor café. Goede ver- Verdeeld ln 2 loten met recht van fcelijk, draagvermogen 1.500 kg., bp dienste. Zich wenden: Café Gaz-e- samenvoegmg. 1. BESTE VETTE WEIDE en UITWEG, groot 2 ha. 42 a. 90 ca. 2. ZAAILAND, groot 70 a. 50 ca. Gewin van 0,50 t.h. Instelpremle. Eigendom van Augusta Beernaert, wed. Jules-Cesar Balanck, en mede gerechtigden. (6527) FRANS-BELGISCH LANDBOUWKANTOOR 78, Elisabethlaan, KNOKKE a/ Zee. 10 Ha. - 21 Ha. - 42 Ha. - 45 Ha. - 60 Ha. - 76 Ha. (Waalse landstreek. Vrij met betaling.) Over te nemen, of te koop (30 ft. 125 Ha.). Reeks kleinhoeven vooir tuinbouw in Touraine (4 9 Ha.) vanaf 175.000 fr. Prachtige Hofstede, streek Leuven- Namen; 50 Ha. in blok; 63.000 fr. de Ha. (6371) GIT TER HAND TE KOOP WERKMANSWOO^ST onmiddellijk vrij. - Te Komen. Zich wenden: Six, Wervik- straat 17, Komen. (6508) vier nieuwe autobanden reserve- ketelGazestr. 33, Kortrijk. wiel. Hand- en vcetfrein. Ze:r ge schikt voor het vervoer van dienen. Bevragen: Brouwerij cailliau, Veur ne. (6510) (6522) MOTO-BECANE, nieuw, 150 cc., Zich wenden: Vrijdag 5 Mei, van 10 tot 13 uur, in Café Astrabij Tryphon, Marktplaats 14, Nieuwpoort-Stad. (N. 1705) BAKKERSGAST, 22 Jaar, reeds op motor 4 tijden, sélectcuraan de stiel gcWeesti A- k D- (C.2549) voet, weinig gebold. Zeer voordelige, prijs. Wegens,dubbel gebruik. Zich wenden Armentiersstraat 20, Pioeg- stsert. (6511) AUTO «Ford», type luxe. Perfecte staat. Zeer weinig getooid. Zich Wén den: Rijselstraat 59, Menen. - Tele foon 261. (6512) KINDERVOITURE in goede staat. Zioh wenden: Hötel Leopold Nleuwpoort-Bad. (N.1706) CAMION «Bedford'» 1945, 3 ton, 25.000 km. gehold. In uitstekende staat. Wegens sterfgeval. Adres ter Drukkerij. (6513) TABAK-SNIJMACHINE, DRO GER met eleotrisohe motor en an dere toebehoor ten, alles in goede staat. Voordelige prijs. Z. w.c Sint- Mi'öhielsiplaats 20, Roeselare. (R.2613) COMPRESSEUR, met pistool, «»bt 12 plaatsen, 2appartementen._ compleet. Zo goed als nieuw. Geringe staat. Beste ligging prijs. A. t. D. (1.1678) i 'h>i j Petit Paris», Oostende. Huur- JACHTSTÓOF, in goede staat. Bij 'I waarde: 30.000 fr. Prijs '390.000 _fr. Leopold Boussemaere, Stavele. 66514) A t. D. WEEGBRUG 10 ton. Genadige prijs. Zich wenden: Frenchlaan 50, leper. (6533) TWEE DEFTIGE MEISJES voor het tafeldienen en de boven. Vlaams- Frans sprekend. Park Hotelde Ndyérlaan 133, Blankenberge. (6446) WERKVROUW voor Veurne of De Panne. Vanaf 8.30 tot 17.30 u. Augusta Depauw, Dorpstr. 31, Hou- tem-Veurne. (V.1756) o MEISJE, 16 Jaar, om ln huishou den te helpen, liefst omliggende leper. Kinderen geen bezwaar Inl.: Ieperstraat 220, Mesen. (6453) MEISJE, bij deftige personen zon der kinderen. Liefst te Kortrijk. A. t. D. (CC2445) DIENSTMEISJE, om ln huishou den te helpen. 15 jaar. Liefst te leper. A. t. D. (6524) HERBERG «Het Half Maantje», met werkplaats. Gelegen dichtbij de kerk te Avekapelle. Zich wenden: Brouwerij Verlende, Lo. (5781) Zeer schoon BURGERSHUIS, alle comfort, chauffage, lopend water, 6 kamers en badkamer, garage, hof. Zeer goede staat. Zeer geschikt voor geneesheer of veearts. Ziohtbaar de Dinsdag en Donderdag, van 14 tot 17 uur en gelegen St-Pieterskapelle- straat 22, Leke. Zich aldtaar wenden. Tel. Diksmuide 2S13. (6363) Vernieuwde HERBERG met me- degaande land, te Gijvèrinikhove. 'Seffens vrij. A. t. D. (6361) CAFE-RESTAURANT «Au Cha let», met 8 kam:rs, Kemmelberg (rechtover Frans Kerkhof). Zich wenden: Frenohlaan 50, leper. (6463) Ruime WERKPLAATS, ook kun nende dienst doen als magazijn. In centrum stad Roeselare. Zich wenden: St-Miohielsplaats 20, Roe selare. (R.2613) HERBERG De Vlaamse Leeuw met 18 aren land, Kromibekehoek, Proven. Zich aldaar wenden. (C.2526) Gouden OORRING met diamant steen, op Zondagmorgen 15 April. Tegen goede beloning terug te be zorgen: Noordisibr. 14, Veurne. (V.1757) CHAPEAU van autowiel, met woor den cöté droiten demontage Te Poperinge. Tegen beloning terug te bezorgen bij Gerard Dereckx, Pro- vensteenweg, Poperinge. (C.2543) De nieuwe Vigor met Lunlum maakt het linnen weergaloos wit ende kleuren véél fleurigerI Zelfs vaal linnen wordt weer Verblindend wit. Beproef voor uw volgende was ook eens Vigor, UIT TER HAND TE KOOP (6532) Nog enkele VERTEGENWOOR DIGERS voor macht, .maatsch. in streek Roessïare-Izegem-Meulebeke (ook als bijverdienste). Lag. middel bare studies vereist. Sehrijv.: W.V.C., H. Hartplein 10, Oostende. (6353) REIZIGERS voor West-Vlaande ren, voor nieuwe artikels met grote verspreiding. Adres opgeven of schrij ven: Bureel «Het Wekelijks Nieuws», St-AIfonsusstr. 12, Roeselare. (6462) OP DINSDAG 16 MEI 1950, om 11 uur 's morgens, op het Stadhuis van Veurne, zai er overgegaan wor den tot de openbare opening der aanbiedingen voor de volgende wer ken uit te voeren in het Gerechts hof te Veurne: le LOT: Raming411.87?,5Q- frank. 2e LOT: Raming 52.017 frank. De inschrijvingen moeten gezon den worden aan de Heren Burge meester en Schepenen, Stadhuis, Veurne, tegen 16 Mei .1950, eerste postuitdeling. Zij kunnen ook ter zitting afgegeven worden vóór de opening. De documenten kunnen geraad pleegd worden in het Bureel der Openbare Aanbestedingen, Ste-Ka- thelijnestraat 16, te Brussel en In ter Drukkerij, de burelen van de Architect Luc j LEERJONGEN, Viésin, 18, Lange Rei te Brugge, tus- Ziöh wenden: Studio Giller, Statie- sen 9 en 12 uur 's voermiddags. De straat 21, leper. Aanmelding tot bescheiden zijn bij de Architect ver- i 15 Mel ek- (1.1679) krijgbaar, voor Lot 1 tegen de prijs I VROUW alleen, van gezette ouder van 110 fr - Lot 2 ten-en 75 fr De dom> als gouvernante bij landtoouwer I!1 l T V' zonder familie. Geen was. 'n Weinig yy 5? U1 tegen de sopi van temps van dieren vereist. Bij Mesen. 150 fr. of ook bij voorafga a~delijke t D. (6521) storting op postchëckrek. Nf 1436.86. i LEERJONGEN bij batoker. z'. (6420) Het Stadsbestuur van Veurhe. Moestoroensitr. 50, Menen. (652X» VOOR HET VERMEERDEREN VAN STAMZAAD STRUIK- BONEN. ZÉÉR VOORDELIGE CONDITIES GEWAARBORGD OP CONTRACT. (6393) o Goede, energieke VERTEGEN WOORDIGER voor bezoek van kljën- teel. Voor leper en omstreken. Fchr. (6355) voor fotografie. WORDT CHAUFFEUR-DEPANNEUR. Iedefe dag lessen in uw streek, op motoren en auto's, speciaal gemonteerd. Vraagt de in lichtingen kosteloos. DIPLOMA - RIJBREVET. (6016) WILT U GELD VERDIENEN BIJ U THUIS en de. breistiel kennen, na enkele dagen? Vraag gratis kataloog Nr 2 of kom tót betrouwbare firma: Breimachine Rapide, 180, Brahantstr., Brussel, of Kortrijkstw. 53, Gent. (d-3613) TE KOOP i Gans beklede en gemeubelde HOEVE in Veurne-Ambacht. Vrij met 1 Mei 1950. Groot: 13 Ha. Êïl.:' 19, Doomsto., Poperinge. - Telefoon 345. (6526) muummiu'w De Ontvanger der Domeinen te Oostende, Ghrfstinastraat 113, zal overgahn In het Oafé Rudolphe Vindletivelaan 19, te Oostende, op MAANDAG 5 JUNI 1950, can 14 u. stipt, tot de opening der soumissies voor de voor één jaar, van 1 Juli 1950 tot en met 30 Juni 1951. LastenkOhler kosteloos ten kantore te bekomen. (6487) nm pi ««i—ra» ii «ui I aim fi ii UIT TER HAND TE KOOP Aan Fabrieksprijzen Met Waarborg Óp Krediet Franco Levering Veloclub W.-Vl. Bergen Auto-Motoclub leper 1 Belgische Motorijdersbond. Uiterst spectaculair, beste gelicencieerde B.M.B.-renners met flink materiaal, enorme hindernissen. I I I HOE SLECHTER WEER, HOE MOOIER SPEKTAKEL III Volksplaatsen: slechts 20 frank. Ruime parking Praohtig zichit van op het dak Kosmos Versterkte ordedienst Rijkswacht Loker. (6498) De Besturen: V.C. W.V.B. - A.M.C.Y. Er kan een hofstede bij ln pacht gegeven worden, groot on geveer 11 Ha. met prachtige j gehouwen. Gelegen, tegen Ge- meente en grote baan. Inl.: Colaerdstraat 124, Gistel. (6430) Rseds zien wij Mei in het verschiet, de maand van zon, bloemen en war me dagen terwijl de fruitbomen als witte bruidjes uitgedost staan of daar komt April met een paar zotte sprongen het spel nog bederven. Dinsdag waren de Aprilse gril len over gans het land als zotte fu riën losgebroken. Sneeuw en hagel wisselden af met ijskoude regenvla gen. Op' sommige plaatsen in het land viel er meer sneeuw dan we er van heel de winter te zien kregen. In het Noorden der Antwerpse en Limburgse Kempen sneeuwde het Dinsdagmorgen gedurende twee uren aan een stuk, het was de hevigste sneeuwval van dit jaar. In de Ardennen werden de sneeuw stormen gevolgd door een plots In vallende vorst zodat al de bloesems der fruitbomen in die streken redde loos verloren gingen, enkel Virton en March e werden van deze ramp ge spaard. Aan de kust werden Dinsdagmor gen de vroege verlofgangers onaan genaam verrast door sneeuw die de "rond in een modderpoel veranderde. In de nacht van Maandag op Dins dag was trouwens de hevige wind aan de kust uitgeroeid tot epn storm die een uursnelheid van 80 Km bereikte. Het is de eerste maal sedert 1903 dat er sneeuw viel tijdens de Gentse Floraliën. De stad kende een waar winterweer terwijl ln de ruime ten toonstellingszalen de bloemenweelde Oogtij vierde. EEN LEVER PRODUCT gedeponeerd merk VG. 41 0915 BFL HUILEVER N.V.. BRUSSEL wending zullen neinen. Dezelfde woordvoerder, heeft ver volgens «de Jongste agressieve Ini tiatieven van Rusland» opgesomd. De Russische regering, zo heeft hij gezegd, schijnt opzettelijk de inter nationale spanning te willen doen toenemen en toont zich steeds meer agressief, wellicht wegens de vorde ringen die in Rusland zijn gemaakt met de atoombom. Een Amerikaans blad dat commen taar levert op deze verklaringen, besluit ais volgt: «Men kan verkla ren uit de meest gezaghebbende bron te hebben vernomen, dat de regering van de Verenigde Staten een on wrikbaar besluit heeft genomen. Zo men ons de handschoen toewerpt, zal deze worden opgenomen, welk» de gevolgen er van ook mogen zijn». Een der voornaamste woordvoer ders van de Amerikaanse regering, die achteraf niemand anders bleek te zijn dan Dean Acheson zelf, de Amerikaanse Staatssecretaris, heeft in een communiqué voor de te Was hington bijeengekomen Amerikaanse hoofdredacteurs verklaard, dat het toekomende maand te Berlijn tot ware gevechten met tanks en ka nonnen zou kunnen komen tussen de Westerse geallieerde troepen en de Duitse kommunisten bij aldien deze, gesteund door de Russen, het wagen zouden in de Westerlijke sectoren binnen te dringen. Over de gebeurtenissen die zich te Berlijn zullen afspelen, o.m. de betoging der kommunistische jeugd, die op Pinksteren in de voormalige Duitse hoofdstad zal worden gehou den, werd gezegd dat' deze een slechte Clement Gottwald, de Tsjecho- Slowaakse minister-president, heeft .zijn regering gewijzigd. Zijn schoon zoon Cepicka die reeds berucht is als Minister van Justitie, heeft Svoboda in het ministerie van Lands verdediging vervangen. Cepicka had destijds als minister van Justitie de leiding van de vervolgingen die tegen de Katholieke Kerk werden inge spannen. Ook draagt hij de verant woordelijkheid voor de onlangs ge voerde anti-Amerikaanse spionnage- prooessen. Het heet dat Cepicka de sterke man van de regering is en de trouwste dienaar van het Kremlin. Zijn huidige positie als Minister van Landsverdediging brengt hem op eer zeer goede strategische positie. In de Londense haven brak een staking los onder invloed van com munistische agitatie. Als reden tot staking werd door het comité dei- havenarbeiders naar voor gebracht dat deze staking gevoerd wordt uit solidariteit ten aanzien van drie hunner werkmakkers die uit de «Transport and General Workers Uniongesloten werden omdat zij verleden zomer deel genomen had den aan een staking. De woordvoerders van het comité verklaarden Maandag dat zij tot het uiterste zullen gaan. Bij deze staking zijn 12.000 dok werkers betrokken, Georges Isaacs, minister van ar beid, die de staking bestempelde als duidelijk communistisch geïnspi reerd heeft aan premier Attlee, het kabinet en aan de dokwerkersra ad verklaard dat alleen het inzetten van - strijdkrachten de verlamming aan de haven kan voorkomen. Op bevel van de regering is Maandag- namiddag een duizendtal soldaten begonnen met het lossen van zes schepen met voedingswaren, terwijl anderzijds opnieuw honderden ar beiders in staking zijn gegaan. Het incident met het Amerikaanse vliegtuig Privateer dat door Rus sische Jagers neergeschoten werd heeft een nieuwe spanning in het leven geroepen tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Nadat de Amerikaanse regering enkele da gen geleden een krachtig protest aan Moskou had gericht en o.m. schadevergoeding had geëist voor de levens van de omgekomen beman ning van het vliegtuig, heeft het Kremlin thans in een nota dit pro test eenvoudigweg van de hand ge wezen. Deze afwijzing heeft in Amerika reeds scherpe reacties uitgelokt bij vooraanstaande leden van de demo cratische meerderheid in het Con gres. Sommigen hebben zelfs voor gesteld de Amerikaanse ambassadeur te Moskou terug te roepen. Ook Acheson sprak van een ernstige tosstand maar voegde hier onmid dellijk aan toe dat er geen gewapend conflict te vrezen was. Het Amerikaanse huis van afge vaardigden heeft een resolutie goed gekeurd waarbij aan de bemannings leden van de «Privateerposthuum een ereteken overhandigd wordt.- De aanval van de Russen werd hier eenvoudig bestempeld als een moord die officieel door de Russische regering goedgekeurd werd. o TE KOOP GEVRAAG» Hardtégen zijn eigen zelf, vol zoetigheid 'voor een ahder De geest van gebed'en onthechting en zijn buitengewöhé zucht naar boetvaardigheid zijn wél de kenmer kende l[ioofddeugdqn van Pastoor Grimminck.Op ali^njogqlijke wijze heeft lilj <iè strijd' aangebonden te gen de oude mensZo is er in dit hoofdstuk dan ook spraak van andere deugden die de inwendige versterving mogen genoemd worden en dé grondslagvormen van de uit- wen'digé. Zonder deze grondslag zijn alle boeteplegingén slechts goochel toeren. Twee eeuwen lang heeft men de klemtoon 'gelegd op', zijn .strenge uitwendige bóétprak'tijiken en de andere mooie karaktertrekken te veel uit het oog verloren. Twee eeuwen lang werd hij voorgesteld als een asceet die onbarmhartig zijn eigen zelf neervelde; als een stra teeg, die er bijna." op uit was om zijn gezondheid te ondermijnen en te knakken, om zijn lichaamskrachten in een bewusteloze apathie zinneloos neer te duwen, met eert woord, als een soort katholieke fakir. Dat was hij allerminst I Er zijn zeker weinig heiligen in de Nederlanden voor 'wie hij op gebied van versterving het onderspit moet delven. Men heeft vergeten dat zijn boetvaardigheid slechts een middel was. Zij ls een schitterende diamant in een gouden kruis. Men heeft dit edelgesteente uitgenomen, afzonderlijk beschouwd en beschreven, en het kruis wérd vergeten. Zonder dat kruis zou de diamant er nooit geweest zijn. Zijn versterving was de klimstok waar tegen andere deugden omhoog rank ten. Neem die steun weg en ze ploffen neer. Geen christelijke vol maaktheid zonder zelfbeteugeling. De nederigheid, het geduld, het blij moedig aanvaarden van Gods be schikkingen zijn de grondvesten van alle boete. Grimminck deed boete omdat hij en alle mensen zondaars zijn. In het midden van dezen zo groten arbeid verminderde hij niets van zijn gewonelijke strengigheld ende vasten; zodat hij ook op die dagen van deze pijnlijke reize (van zijn apostolaatstochten), niet meer als eens daags, te weten omtrent ten .drie uren namiddag, zijn ver moeid en afgemat lichaam, met en kel brood en water kwam voeden. Zo grote strengigheld en maakte hem niet droefgeestig, noch lastig aan zich zeiven ofte aftn een andere; maar zijnen handel was bekwaam om de anderen te verheugen. Hard tegen eigen zeiven, was hij vol zoe tigheid ende genade ten opzichte van de anderen.» (Danes) Neen, hier heeft men geenszins te doen met een Indische fakir die zich uit puur genot van de rariteitln de glasscherven wentelt. De zoetig heid ende genade ten opzichte van de anderen» vlammen heerlijk op boven alle boetepraktijken. Die zoe tigheid speelt door zijn hele leveh als het milde zonnelicht door een mooi gekleurd roosvenster van eep oude kathedraal. j Toen zijn onderpastoor Mr Chieiujt hem vroeg hoe hij die brokkelingen van bonenbrood en 't koude water naar binnen kon werken, antwoord de hij dat zijn maag waarlijk ln het begin hierover niet weinig ge walgd en hadde, maar terwijl dat dit brood van Jezus was, dat het eindelijk ook hadde begonnen te smaken De grootste versterving van zijn leven bestond ln het blijmoedig aan vaarden van zijn diep pijnlijke zielskwellingen. De mensen konden die niet zien, maar als een mach teloos noodgeschrei van een klein kind ln de nacht, zijn hem de be kentenissen daarover ontsnapt. Hij heeft somwijlen van enige van zijne gemeenzame vrienden be leden, dat hij al dezen tijd zeer dikwijls overbracht ln ene uiterste, dorrigheid en verlatenheid, zónder den minsten smaak van gevoelige devotie, 't En was deze niet die hij (6337) betrachtte. God die had er hem op zijnen tijd mede voorkomen; maar naderhand, wilde hem voeden met vromer spijze, van volmaakte gela tenheid in zijnen aanbiddelijken wil; zo dat hij toegelaten heeft, dat dezen -weerdagen- Priester, niettegenstaande de grote onnozelheid van zijne jonk heid ende van geheel zijn leven, 30 jafen lang, van tijd tot tijd zoude gekwollen rijn ende gepijnigd wor den met inweiidigen angst ende be nauwdheid over de staat van zijne consciëntie. Hij, die zo menigmaal inwendig van God zodaniglijk ver licht werd, dat hij geenszins twijfe len en konde, of het was God zelve, die tot hem sprak, hij die bekwaam was om zovele mensen te troosten en goeden raad te geven, tot ruste van hun gemoed ende consciëntie, heeft al dikwijls moeten bekennen, dat hij tot rijnen troost ende ruste, de raad van andere van doen had. Zo wil God hieronder de mensen ene onderlinge onderwerping bewa ren, tot voedsel der liefde, ende overtuiginge van onze behoeftigheid, 't En was den raad niet alleen, die hij van andere verzochte, maar ook zeer instantelijk bad hij om deel te hebben in hunne gebeden, zich aanziende als enen verworpenen zondaar, die zulks ten uiterste nodig hadde. Zo verzocht hij van de broe ders die hij aanvaard hadde ende bestierde, in den regel die hij hun heeft voorgesteld, dat rij toch zon der ophouden zouden bidden voor den ellendigen zondaar die hun dit schreef. Als iemand deel vraagde ln rijn» gebeden, hij stond het toe, te P.assendale, Zonnebeke of Langemark. Sohr.: 19, Doorn straat, Poperinge. (6525) «hwiwrii maar zeide dat hem de gebeden van zo enen verworpen zondaar weinig baten konde. Hij voegde er bij, dat er misschien al vele, ten rijnen op zichte, hun zouden bedrogen vinden ln den dag des oordeels, terwijl Gods oordelen zo zeer verschillen van die der mensen.(Danes) EEN VREEDZAAM DRIEGEVECHT TOT GODS GLORIE TUSSEN GRIMMINCK, Mgr DE RATABON EN «DEN VERMAARDSTEN ME- DECIJNMEESTER VAN DE LAND- STREKE Vanaf zijn prilste jeugd zat die drift in hem om de boete van de woestijnvaders na te volgen. Op het College en in 't Seminarie moest de Overheid die ingeboren zucht beteu gelen. Te Zuidkote zagen we hem reeds aan de slag; daar betrapte hem een van zijn pachters terwijl hij bezig was met paardebonen te eten! Naar het voorbeeld van zijn patroon Sint Karei Borromeus, en onder de leiding van Pater Bene- dictus, Recollet van Kassei, ging hij te Kaaster met reuzeschreden In die deugd vooruit. Na zijn eerst» retraite op de Wu- wenberg te Kassei, kwam hij thuis en zei «tot rijn maarte: Gij en moet mij niet méér vragen wat voor spijze moet voorbereid zijnDat was zeer gemakkelijk voor Juffrouw Derycke, doch het werd weldra zeer vervelend. Gelukkig was daar nog Mr Chleux, de zieke onderpastoor, die bij zijn meester was ingekwar tierd, en voor wie rij met moeder lijke bezorgdheid een betere spijs kaart mocht opstellenl (1 vervolgt; HONGARIJE. In kringen van Hongaarse vluchtelingen te Wenen wordt verklaard dat Oedoen Anti, lid van het Hongaarse parlement, naar Oostenrijk is gevlucht en zich thans in een van de westelijke zones be vindt. Anti behoorde tot de partij van de kleine eigenaars en was een intieme vriend van de gewezen pre mier'Nagy en van de huidige Eerste Minister Stefan Doby, alsmede een van de Invloedrijkste persoonlijkhe den van de niet-kommunistische fractie in het Hongaarse Parlement. GROOT HERTOGDOM LUXEM BURG. Tijdens een overzicht van de internationale toüstand gaf de Minister van Buitenlandse Zaken, Hr Bech, als zijn mening te kennen dat de Verenigde Naties niet hebben be antwoord aan de hoop die men in hen had gesteld. Hij beschouwt de statsn-leden van het Pact van Brus sel als de Europese kern van vrede lievende samenwerking tot verwezen lijking van het doel en de beginselen welke door het U.N.O.-Handvest worden gehuldigd. TSJECHO-SLOWAKIJE. Vol gens nauwkeurige dooh niet beves tigde berichten die te Londen bin nen kwamen, zou de voormalige Tsjecho-Slowaakse Minister van Buitenlands Zaken, Vladimir de mentis, gevangen worden gehouden in een kasteel in het Tatragetoergte. nabij de Poolse grens. Zoals bekend is Clementis, na gedurende vele ja ren een der invloedrijkste commu nistische persoonlijkheden te rijn geweest, op 14 Maart jl. als Minister van Buitenlandse Zaken afgetreden. GROOT BRITTANNIE. Een jon ge Engelse aardkundige zou in Groot- Brittannlë een uitgestrekte uranium- laag, de grootste in de wereld, hebben ontdekt. De laag eau zich tu);sen Bath en Bristol óver een lengte van 18 km. en een breedte van 3 km. uit strekken. Zij zou ongeveer 120.000 ton uraniumerts bevatten, waaruit 40.000 ton metaal zou kunnen wor den getrokken. EGYPTE. De jonge student die de moord pleegde op wijlen de eer ste Minister Mahmoed Fahmy el No- krasji Pasja in December 1948, werd verleden Maandag terecht gesteld. Op het ogenblik dat hij zijn cel ver liet om naar het schavot gébracht te worden, wist hij nog niet dat hij zou opgehangen worden. Het was op 28 December 1948 dat de moorde naar, gekleed als politieagent, de eerste Minister neersohot op het ogenblik dat deze in e°n lift stapte in het Ministerie van Binnenlandse Zaken. CHINA. De oprukkende com munistische strijdkrachten zouden volgens berichten uit hun hoofdkwar tier afkomstig, bijna geheel de zee engte van Hainan bezet hebben. De communisten beheersen thans de Noordelijke kuststrook van 't eiland. Deze Is ongeveer 90 km. lang en 16 km. diep. Op een punt zijn de communisten 32 km. diep doorge drongen. PORTUGAL. Door het Portu gese parlement werd eenparig een wet goedgekeurd tot opheffing van de verbanning der Koninklijke familie Braganza. Deze wet leidt niet alleen tot af schaffing van de verbanningswet uitgevaardigd door het eerste repu blikeinse comité van 1910 maar ook van een nog oudere wet uit 1834 waarbij hst verbliif in Portugal of in de Portugese koloniën verboden werd aan de familie van de tak van Kon'rig v«n Br«vanza. ■■■QaaraanaBBHiaRBBBnamBaM OVER TE NEMEN CONFECTIEONDERNEMING in werking. Aan voordelige voorwaar den. Gelegen in stad van West- Vlaanderen. Met of zonder woning en werkhuis. A. t. D. (R.2614) SBBBSBlflBESISaMaaHfflBBBBBBBBB TE KOOP OF TE HCUR HERENHUIS met alle comfort en hof. Gelegen in center van stad in West-Vlaan- derén. Magazijnen met ver-'iep en mante-chaige. A. t. D. (R.2614)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 11