Nieuwsjes in 't kort AD. CLICTEUR, Woesten Voor uwe HENNEN. DUIVEN en KIEKENS OR VA As E PTA De Avonturen van ROBINSON door Dirk Keikop Tekenverhaal 'Het Wekelijks Nieuws* MS IMRIJVINGSBULLETIJN PULLMAN-REIZEN EEN VERRASSING! ALLE APOTHEKEN en Laboratoria Mullie, Halle DE BESTE Vb KUIKENS J5BF POELJEN Iedereen komt zien naar de Casselstraat 47 Werkhuizen (rechtover O.L.Vr.-Kerk) Tel. 200 Boomgaardstraat 't Grootste, het oudst gekende, en meest vertrouwde huis der streek I Mooie toonzalen, prachtige Meubels Prijzen buiten alle concurrentie Keus zonder weerga In ALLES WORDT KOSTELOOS THUIS BESTELD Wie bij de MEUBELS BOONE koopt, krijgt sterke en mooie meubels aan de laagste prijzen I Roman van H. COURTS-MAHLER Goedgelegen BURGERSHUIS KATHOLIEKEN die wensen een Onze specialiteit WITTE LEGHORN Poperingestraat, 23. Telefoon: Elverdinge 109. RAADPLEEG ONZE KLIENTEN BEZOEK ONS SELECTIEBEDRIJF WAT IS EEN TRAPPIST? SCHUIF, MARKTPRIJZEN STAD NIEUWPOORT elixir Dal Is gezondheid 8 IN 'T ETEN Dat Is voel leggen I Voorkomt en geneest radikaalsnot, diphteritis, 't geel, pokken, slijmen, blauwe kam, enz« enz« T K p) y» HET WEKELIJKS NIEUWS Zaterdag 22 April 1950. Blz 12. M'n beste vrienden Lezers en Le zeresjes, li start vandaag met u al len toe te roepen: BLIJF GEZONDI Gezondheid is uw grootste schat! Gezondheid Is meer dan rijkdom! Gezondheid is niet te koop! Daar om: blijf gezond! Men zegt soms: goede raad is goud waard. Welnu, ik geef u allen deze goede raad om gezond te blijven: Niet te veel eten. Wij eten veel te veel. Niet meer eten dan men honger heeft. Regelmatig eten, min der vlees eten en meer vruchten en groenten, "langzaam eten terwijl men kauwt en, zo dit mogelijk, in een aangename atmosfeer. Niet te vlug ademhalen. Het is soms voldoende enige malen diep adem te halen als men geprikkeld of zwaarmoedig is, om weer in een goed humeur te geraken. Door een vijf tiental malen diep adem te halen vóór het slapen gaan, wordt dikwijls slaaploosheid vermeden. Een goede slaap is onmisbaar. Nachtuilen is steeds schadelijk voor de gezondheid. Als men een avond laat naar bed is gegaan, is het veel beter voor de gezondheid de volgen de avond vroeg naar bed te gaan dan de volgende morgen in bed te blijven luieren. Wees steeds zindelijk. Was u iedere dag maar eens flink, uw tan den niet te vergeten. Indien u allen deze regels stipt na volgt, blijft ge gezonde mensen en wordt uw leven opbeurend en fris. Voor velen echter is het gezelschap van huisdieren opbeurend... Zij ver drijven de eenzaamheid en praten nooit over onzin! HET IS TYPISCH wat men zoal zegt bij iemands afsterven. Wat men van u zeggen zal? Zoekt maar eens uit en u... weet het!! Van een visser: hij is voor de pieren. Van een metselaar: hij heeft 't loodje neergelegd. Van een spinner: zijn levensdraad is afgebroken. Van een soldaat: hij is opge roepen. Van een hovenier: hij rust onder de groene zode. Van een banneling: hij is naar een beter vaderland. Van een sul: hij was te goed voor deze wereld. Van een werker: hij heeft 't moe de hoofd neergelegd. Van een kellner: hij heeft met 't leven afgerekend. Van een douanier: hij heeft den tol der natuur betaald. Van een edelman: hij is bij zijn vaderen verzameld. Van een jager; hij is naar de eeuwige jachtvelden. Van een wereldkampioen: hij heeft 't afgelegd. Van een vuilnisman: hij is tot stof wedergekeerd. Van een beenhouwer: hij is de weg van alle vlees gegaan. Van een timmerman: hij ligt tus sen zes plankjes. Van een gevangene: hij is er tus sen uit. Van een torenwachter: hij is naar boven. Van een twistzoekerhij komt nooit weerom. Van een toneelspeler: hij is van 't wereldtoneel verdwenen. Van een groentenboer: hij heeft zijn erwten uit. Van een houthakker: hij heeft er zijn bijltje bij neergelegd. Van een bankier: hij heeft het tijde lijke met het eeuwige verwisseld. Van een glasblazer: hij heeft z'n laatsten adem uitgeblazen. Van een wielrijder: hij is gekre- veerd. Van een wandelaar: hij heeft z'n aardse loopbaan beëindigd. Van en slaapkop: hij slaapt de eeuwige slaap des vredes. IK BEN VANDAAG in een stem ming om iedereen wat goeie raad mee te geven. Ik denk hier op men sen, die in het leven soms heel wat moeilijkheden op te lossen hebben, onze handelaars. Hoe lost u uw moeilijkheden op? Een soms brandende vraag, die ik vandaag voor u wil oplossen. Besteedt aan elke moeilijkheid de tijd, die haar toekomt. Een bepaal de moeilijkheid verdient slechts twee minuten en een andere is twee maand studie waard. Niemand vindt ooit tijd genoeg om zijn moeilijkheden op te lossen als hij zijn uren verkwist aan onbenul lige vitterij. Treft nooit een beslissing zon der de betrokken zaak vooraf goed te bestuderen. Verzamelt eerst ge noeg inliohtiRgen; is de zaak van be lang, dan vindt u wel raad in uw dossiers, in boeken, bij medewerkers van uw firma of buitenstaanders. Vraag het oordeel van iemand die het weet», hetzij een financier of een meesterknecht, u hebt zelf de vereiste kundigheden of u hebt ze niet. Stelt de belangen van uw on derneming altijd voorop. Een man kan belangen hebben buiten zijn za ken, zeker, maar die moeten dan ook buiten zijn, zaken blijven en slechts de plaats krijgen, die hun toekomt. Zijn onderneming moet tegen alles gevrijwaard worden en zich voortdu rend ontwikkelen. Treft nooit een beslissing wan neer u in de greep van de vrees ligt. Spreek nooit een bedreiging uit, maar zwicht ook nooit voor bedreigingen. Geeft u er eenmaal aan toe, dan wordt u nog bedreigd en zult u de eerbied voor u zelf verliezen. Geen onderneming wordt ln een Jungle of een dierenhol opgebouwd. Neemt de nodige risico's op u, maar zet nooit meer op het spel wat u desnoods mocgt verliezen. Wie slechts aan eigen veiligheid denkt, komt niet ver. Wagen speelt ook een rol in het zakenleven en niemand ontkomt er volledig aan. Wil u min der mededingers, dan moet u af en toe er iets op wagen. Laat een twist nooit aanlopen, maar leg hem snel bij. Laat hem niet overslaan tot haat. Blijft niet onthouden en wrokken. Niemand kan aan onaangenaamheden ontkomen, maar nist één wrijving mag tot een bepaalde kwade wil worden. Zeker niet onder eerlijke lieden. Ruzie per brief is uit den boze. Elke betwisting of reclame moet mondeling geregeld worden, van man tot man, niet telefonisch noch per correspondentie. Heel wat men sen betreuren thans een woedende brief, die ze jaren terug geschreven hebben. Nu weten ze dat het een vergissing is geweest. Discipline is onmisbaar, maar gcede wil verdient de voorkeur. Wie anderen beveelt zou dat altijd in dachtig moeten zijn. Telkens als een moeilijkheid met een bediende hard wordt opgelost, is ze slecht opgelost. Niemand is geschikt voor het uit oefenen van gezag als hij dat zon der sympathie dóet. Vermijdt alle processen. De onwil, veroorzaakt door een proces, duurt een leven lang. De oude Qua kers hadden een regel: «Neemt nooit uw toevlucht tot het gerechtDe oude Quakers waren wijzen. Over een proces is niets goeds te zeggen. Weest rechtvaardig! Wanneer u een moeilijkheid oplost, treedt u op als rechter. Uw uitspraak moet rechtvaardig zijn. Vooral geen favo- ritisme. Richt uw oordeel naar de getuigenissen en mildert goedertie ren de gerechtigheid, zoals elk goed rechter doet. Gedenk de gulden regel, de oud sten en besten regel voor alle mense lijk handelen: «Bemint uw even naaste als u zelf! Wilde het mens dom slechts naar die enkele regel luisteren, dan ware in deze wereld alle onheil uit de weg geruimd. TWEE VRIENDEN ontmoeten el kaar. Zegt de eerste: O ja, gij zijt getrouwd, hé? Ja! zegt de tweede. En ge hebt een baby? Ja! Hoe is z'n naam, zeg? Z'n naam? Zwijg me van die naam! Er is drie weken ruzie ge weest in het huishouden om die naam! Ruzie? Ja, man, ruzie! M'n schoonva der wou Jan. M'n schoonmoeder zei: Piet. M'n vrouw wilde beslist Henk, en ik zei: Lodewijk. Punt!! En hce heet het nu? Marietje M'N BESTE LEZERS EN LEZE RESJES, van moeilijkheden gespro ken: het is een feit dat een mens steeds z'n eigen moeilijkheden zelf opzoekt. In onze huidige tijd en met de mentaliteit van. zich in een ander mans zaken te gaan bemoeien, kan het niet anders of men moet op moeilijkheden botsen. Daarom, beste vrienden, wilt u zo weinig mogelijk moeilijkheden heb ben, gebruik dan 60 t. h. van uw tijd om u met uw eigen zaken bezig te houden en 40 t. h. om u NIET ln de zaken vain anderen te mengen. En uw leven loopt gesmeerd! Probeer het eens! JEF KOMT SUS tegen op straat. Waar gaat ge naar toe, Sus? vraagt Jef. Ik, zegt Sus, ik moet nog m'n belastingen gaan betalen 1 Belastingen? vraagt Jef. Nu Ja, m'n honden-belasting! Nu ja, m'n honden-belasting! blaft Sus terug. Houdt u honden? gaapt Jef. Natuurlijk! GIJ niet? Neen, te duur! Als wij 's nachts iets horen, blaffen we zelf! IK GELOOF dat ik zal moeten stoppen, want ik hoor ln de verte Marenta ook blaffen en dat... dus tot de volgende weekl Het Manneken uit ie Maan. -ètSF* fcum/t U kopen in de Moderne Broederij AUG. DERINCK, Roelsstraat N' 1, Oostduinkerke Tel. Koksijde 211.73. (62S1) ROME, 14 d. Verblijf te FlorenttB, Rome, Napels, Capri, Nice. ROME - 6.900 Era. ITALIE-ROME, 22 d. - Prachtreto door gans Italië. 12.450 Frs. OBERAMMERGAU. old,, 2.860 Frs. 12 d. met Tyrol 8.690 Frs. BOORDEN VAN DB RIJN. -4 4, L390 Frs. LOURDES. - 8 4., 3.500 Frs. ZONDER VERBINTENIS UITGEBREID PROGRAMMA OP AAN VRAAG BIJ: q VER L E Y E (d-5551) Tel 353 - INGELMUNSTER. Meubels Boone I ipN Slaapkamers, Eetplaatsen, Buffetten, Bureaux, Boekenkasten, Kleerkasten, Matrassen, Kin derbedjes, Kinderwagens, Clubzetels en Divans in leder en velour, gewone Zetels rietwerk, Tapijten, ijzeren en houten Bedden, Kinder artikelen, Fantasieartikelen. Alle herstellingen. AL ONZE MEUBELS ZIJN GEWAARBORGD KOMPTANT. KREDIET. Met de voordeligste voorwaarden. 4209 UIT TER HAND TE KOOP Wathebikjegedaan? JKCengeltoerk aan e Het Wekelifk* &Cieavi Nr 37. Weer zuchtte Doris. «Nu, God ge ve, dat uw sahib verstandig is, en dat hij zich door die praatjesmaak ster niet laat verblinden. Het woord praatjesmaakster, dat hij niet heel goed begreep, beviel Calutta. Hij zeide het enige keren bij zich zelf. Daarna vroeg hij: Blonde miss sahib praatjesmaak ster? Doris lachte. Ja, zij ls niet an ders dan een praatjesmaakster. Als hij voortaan met Doris over Beatrix sprak, noemde hij haar al tijd miss sahib praatjasmaakster. Da twee trouwe mensen, die zich één voelden in hun liefde voor hun meesters, babbelden nog een poosje vertrouwelijk met elkaar. Daarbij leerde Calutta de Duitse taal steeds beter begrijpen en Doris hoorde merkwaardige verhalen uit het verre Indië. Het was een eigenaardig to neel dat deze beide mensen boden. HOOFDSTUK XVII Toen Romana met Gerald ln de auto stapte, die hen naar de fabriek zou brengen, zag zij Beatrix aan een der benedenramen staan. «Zij zal heel boos zijn dat mijn heer von Rhoden met mij mee gaat, dacht zij. Want zij had heel goed op gemerkt, dat Beatrix er zich over er gerde als Gerald zich niet uitsluitend met haar bezig hield. Zij l\ad er geen vermoeden van, met welk een leedvermaak Beatrix vanaf het venster op haar neerkeek. Toch was Romana nu een beetje verlegen dat zij alleen met Gerald in de auto zat. Maar hij liet er haar niet veel tijd toe en begon dadelijk een levendig gesprek met haar. Hij had daarbij het gevoel, dat het heerlijk was, met dit verstandig meisje van gedachten te wisselen; er ging een buitengewone bekoring van haar persoonlijkheid uit. Meer en thans dienende voor café. Voorgevel 13,5 m., poort inbegrepen. Bijkomen de tweede poort M zijgevel. Gelegen Breulstraat, Moorslede. Voor alle inl. zich wenden: Breul straat 30, Moorslede. (6338) ernstig en chr. Huwelijk aan te gaan, schr. in volle vertrouw, om inliohtingsdocum. naar De Gelukkige Haardte Leisele. - Enig werk in West-Vlaanderen, talr. gelegenh., vr. in iedereens geval, spoe dig vervulling uwer wensen, strikte geheimh., waarb. verzekerd. <d-308) -PUS (6112) meer vergat hij in tegenwoordigheid van Romana, dat zij eigenlijk in het geheel zijn smaak niet was, dat hij ernstige en zwaartrillende vrouwen nooit recht had mogen lijden. Hij begon te vermoeden, dat het Iets heerlijks moest zijn, zijn levensweg te kunnen gaan aan de zijde van een vrouw, die als een trouwe kameraad, een alles begrijpende levensgezellin zou kunnen worden. Romana Nordegg begon voor hem zulk een vrouw te belichamen. Zo liet hij zich meer en meer ge vangen nemen door de nieuwe be tovering, en vond het heerlijk, dat hij met een vrouw over zijn werken, plannen en ontwerpen kon spreken en iemand vond die hem aandacht schonk en die alles begreep. Hij be greep nu niet meer, hoe hij tot voor korten tijd genoegen had gevonden in de coquette manieren van Beatrix. Hij voelde, dat het niet de beste zijde van zijn ziel was geweest, die tot nu door vrouwen ln beweging was gebracht. Kortom, Gerald was op de beste weg zijn hart aan Romana te verliezen. In de fabriek aangekomen, zeide Romana schalks tot Gerald: «In welke afdeling zal lk u nu een plaats geven? Met bijna overmoedige flikkerende ogen keek hij haar aan. Misschien heeft u een secretaris of een persoonlijke beambte nodig, ik zou het liefst onder uw ogen bezig zijn, opdat u zich kunt overtuigen van mijn werkkracht. Zij bloosde een weinig. Nu dan In allen ernst indien u het goed vindt, gaat u dan mee naar mijn kantoor. We kunnen Hoyer laten roepen en uw zaak ook met hem grondig bespreken, Indien we het best samen eens zijn. Hij boog en volgde haar naar haar kantoor. Daar sprak hij uitvoerig en zonder terughouding met haar over zijn uitvinding en over zijn plannen om die toe te passen. Zij ging heel zakelijk en verstandig er op in en ten slotte zei ze: «Dat kan allemaal gebeuren. De fabriek is er nu geluk kig toe in staat. Ik wil achter de fa brieksgebouwen het volgend Jaar 'n groot laboratorium Inrichten. Om het gevaar voor hoogwater, waaraan wij hier aan de rivier zijn blootgesteld, moeten we een hoge fundering heb ben, en tot nu toe was lk er niet toe ln staat, omdat ik er geen geld voor beschikbaar had. Maar het volgend Jaar zal het bouwen beginnen. Ik zal u straks de plaats wijzen en dan zijn we nog beter, dan tot nu toe, in staat om ln het groot van uw uitvin ding gébruik te maken. We kunnen nu indien u het wenst, de zakelijke kant van de kwestie bespreken. Maar zult u mij daarom niet in stilte voor In een der gebouwen van de Universiteit van Californië brak Maandagnacht brand uit in de on middellijke nabijheid van een reus achtige cyclotroon die gebruikt wordt voor opzoèkingen inzake atoomener gie. Het kostelijke toestel dat 9 mil- lioen dollar gekost heeft, kon geluk kig voor beschadiging gevrijwaard worden. Schotse geleerden, die graag wat meer zouden vernemen over de leefwijze der haringen hebben een aantal exemplaren hiervan gevangen en deze voorzien van een bandje in plastiek, op verschillende plaatsen terug in zee geworpen. Vissers die dergelijke gemerkte haringen in hun netten krijgen en terug bezorgen aan het Marine Laboratory te Aberdeen (Engeland), ontvangen een beloning van 10 shilling per haring. Wat on geveer neerkomt op 7 fr. stuks, dus nog een mooie prijs. Sedert de capitulatie van Duits land zijn meer dan 8000 personen om gekomen bij ontploffingen van mij nen in de streek Aken-Keulen-Dus- seldorf. Zaterdag 22 dezer, rond 10 uur, deed zich een ontploffing voor ln de machinekamer van het Noorse schip «Norbryn», gemeerd aan Nr 239 der dokken te Antwerpen. Er vielen daar bij 13 gekwetsten te betreuren, onder wie twee zeelieden en elf werklieden, die voor een locale firma op bedoeld schip aan de arbeid waren. In de streek van Peyrat le Cha teau, in het Zuid-Franse departement Haute Vienne, ls een grote wolf op gemerkt. Het dier heeft zich ln de naburige bossen trachten te verschui len. De jagers die het achtervolgden, zijn er tot dusver nog niet in ge slaagd het neer te schieten. Terwijl ln de Amerikaanse Staat Manitoba de Red River op onrust wekkende wijze blijft wassen, hebben meer dan 1000 personen de hoeven in het dorp Emerson, dat schier ge heel overstroomd is, moeten verla ten. De hoevebewoners vrezen dat het peil nog hoger zal komen dan bij de overstromingen van 1948. Toen Dhavè Valère, werkzaam te Adegem, het huis van zijn pa troon binnenging om te drinken, ver giste hij zich van fles en dronk twee teugen amoniak. Gelukkig kon men het slachtoffer melk doen drinken waardoor hij moest over geven. Hot slachtoffer werd naar de kliniek te Brugge overgebracht waar zijn toe stand geruststellend bevonden werd. Op last van het parket te Char leroi is zekere G. Van Damme, uit Leernes, in de gevangenis te Char leroi opgesloten. Deze persoon, vor mer van beroep, had daarvan ge bruik gemaakt om valse 5 frank- stukken te vervaardigen die door zijn vrouw in verscheidene winkels aan den man werden gebracht. De modernste bioscoop te Flo- rentië (Italië) is Dinsdagmorgen door brand vernield. Daar de zaal op het ogenblik van de brand, ledig was, worden er geen slachtoffers gemeld. De .schade wordt op meer dan 225 miliioen lire geschat. De vissersboot B. 615 Paula is op 8 mijl van Blankenberge op een wrak gestoten. Het schip liep zware averijop, doch kon op eigen kracht de haven van Oostende bin nenlopen. In een sarcuphaag welke in het dorp Atrib in de streek van Benha (Niijldelta) ontdekt werd, is de zwaar beschadigde mummi aangetroffen van Koningin Takhoet, de echtgeno te van Pharao Psametic II van de 26' dynastie der Egyptische regeer ders. Op de mummi werden zelfs nog enkele juwelen aangetroffen. Een C-54 transportvliegtuig met 29 personen aan boord, onder wie 16 hospitaalpatiënten, werd boven Vir ginia door de bliksem getroffen. Er werd een opening geslagen in de staart van de machine doch het toe stel kon veilig landen op het vlieg veld van Bolling. Geen der inzitten den werd gewond. Een 60-jarige persoon, die twee maanden geleden in 24 uur tijds tot tweemaal toe dood gewaand werd, kon verleden Maandag volledig her steld het Parijzer ziekenhuis, waar hij verpleegd werd, verlaten. Bij een heelkundige bewerking hield het hart tweemaal op te kloppen, doch telkens kon het door massage terug in gang gebracht worden. Rita Hayworth, de vrouw van prins All Khan, heeft haar Ameri kaanse zaakwaarnemer opdracht ge- geyen haar buitenverblijf te Brent wood, gelegen in de buurt van Holly wood, te verkopen. De zaakwaarne mer, Charles T. Spencer heeft gezegd dat de fiilmster tevens duidelijk te kennen heeft gegeven niet voorne- WMAMAMMVIMUWnMWUVVV mens te zijn haar fllmloopbaan voort te zetten. Drie militaire vliegtuigen van de pilotenschool te Brusten (Lim burg), die de streek van Luik over vlogen, hadden met een zware storm wind te kampen. Een der vliegtuigen trachtte een noodlanding te verrich ten, doch kwam op een garage te Ans bij Luik terecht. Een groep van vijf spelende kinderen werd verrast door stukken van het vliegtuig waar van een der vleugels op 50 meter van het ongeval neerkwam. Alleen een meisje werd licht gewond. Aan de Belgisch-Duitse grens werd door Duitse tolbeambten op de autostrade Aken-Duren een Belgische auto tot stilstand gedwongen met 1250 kgr. ongebrande koffie. De auto voerder slaagde erin aan de greep der tolbeambten te ontkomen en vluchtte weg door de velden. In het dorpje Gremmelbach, in het Zuiden van het Zwarte Woud, zijn de lijken van een 70-jarige vrouw en van het 7-jarig kleindochtertje ontdekt. Naast de lijken lag de zwaargewonde moeder van het kind. Verder is het 12-jarig dochtertje uit het huis der misdaad verdwenen. Zware vermoedens wegens op een individu, dat door beide vrouwen uit medelijden was opgenomen. Vrijdagochtend, 21 dezer, is we gens een onbekende oorzaak in de machinekamer van de maatschappij Fives-Lille te Rljsel een ketel ont ploft. Vier arbeiders werden zwaar gewond en dienden naar een zieken huis te Rijsel te worden overge bracht. In de loop van de dag werd vernomen dat twee hunner aan hun brandwonden zijn bezweken. Een Duits schoorsteenvager An thony Pape had zijn eigen doodkist gemaakt en hier 20 jaar aan besteed. Hij maakte de kist van de takken van een eik, waarin hij als kleine jongen placht te klimmen. Toen het ogenblik aangebroken was om de kist in gebruik te nemen (Pape overleed toen hij 83 j. oud was) bleek de kist te klein te zijn. De man had zich zelf niet gemeten. Vijf gemaskerde bandieten drongen Zaterdag avond te Den Haag een nachtclub binnen, waar speeltafels opgesteld stonden. Zij maakten zich meester van de inzet ten die bij de 7.000 gulden (bijna 100.000 fr.) beliepen. Een der aanwe zigen kon op een onbewaakt ogenblik een duizendtal gulden wegmoffelen tussen zijn klederen. Het geld ont glipte hem echter: hij slaagde er ten slotte nog in de bankbriefjes onge merkt met de voet onder een kast te schuiven. De oude molen te Rexpoede, ii) Frans-Vlaanderen, bekend als de oudste molen van Europa, gaat ver dwijnen. Deze molen dateert uit de tiiende eeuw en staat bekend als kloostermolenHet tegengewicht is gevormd met kanonballen, afkom stig naar het schijnt van de slag te Hondschote. Lange tijd had men ge dacht dat deze eerbiedwaardige voor vader van de windmolens 1.000 jaar oud zou kunnen worden. Hij heeft de storm echter niet kunnen trotseren en de eigenaar is er toe moeten over gaan de molen aan de afbrekers over te leveren. Voor uwe witte leghorn-kuikentjes, wend V tot het erkend Selectiebedrljf Stamnumnter 8t Jarenlang bloedonderzoek Valnestcontrole - Stamboomkweek rija 4« waarborgen voor de levenskracht en het hoog iegvermogen van onze kui kentjes. OP AANVRAAG: OOK ANDERE RASSEN TE VERKRIJGEN, (d-8220) Boekennieuws. Men hoort zoveel vertellen over de Trappisten. Goed en kwaad, alles dooreen, en doorgaans kennen de meeste mensen niets anders van de Trappisten dan, dat ze goed bier brouwen en lekkere kaas maken. Door ondervinding weten we dat de mensen meer zouden willen we ten over het Innerlijke leven van die zo wat geheimzinnige en verborgen kloosterlingen. Wat doen ze daar een helen dag tussen die sombere mu ren? Heeft hun leven in deze eeuw van actie en bedrijvigheid nog enige betekenis? Dat leven had misschien wel zin. in de Middeleeuwen, toen er geen zulk drukdoende internationaal verkeer bestond. Maar nu, dat men in het openbaar moet durven tonen: wie en wat men is; hoe kan zulk een leven nog nuttig zijn voor de maatschappij Wie daar een antwoord op ver langt en het innerlijk leven van de Trappisten wil leren kennen, hij leze het keurig uitgegeven boekje: WAT IS EEN TRAPPIST?» door P. Fir- minus der Sint-Sixtusabdij, Westvle- teren. Dit boekje ls te verkrijgen in de Abdij zelf, alsook in de boekhan del tegen de schappelijke prijs ('t ls 'ne Roeselaarnare die schrijft) voor 10 fr. 10 Pr. is de wereld niet en men krijgt een degelijk antwoord op de vraag: WAT IS EEN TRAPPIST? en men doet er tezelvertijde een goed werk mee voor de abdij. Velen reeds schreven naar de op steller om hun dank uit te drukken over het boekje dat hun een klare kijk geeft over het Trappistenleven. P. R. Wie het boekje begeert kan 10 fr. storten op postcheckrek. 155.70 van Boekhandel Sansen-Vanneste, Pope- ring e; het zal seffens toegezonden worden. na lezing, ons blad in de hanllen een uwer vrienden of buren die ons blad niet hebben. U bewijst er ons een dienst mee. Dank. WERVIK. Hoeveboter 80 fr. bet kg.. Melkerljboter 82 Xr. het kg.; Eieren 1.40 frank het stuk; Kaas 45-50 fr. het kg.; Aardappelen 1,80-2.00 fr. het kg.; Wer- vlkse tabak ln pakjes 111-120 fr het kg.; Extra Richmond 150 fr. het kg. MENEN. Zaterdag 22 April. Deen se boter 80 fr. het kg.; Dlksmuldse bo ter 80 fr. het kg.; melkerljboter 82 fr. het kg.; eieren 1,35-1,40 fr. 't stuk; kaas 48-56 fr. het kg.; aardappelen 1,80-1,00 frank het kg.; Wervlkse tabak ln pakjes van 50 tot 08 fr. het kg.; dito betere soort ln pakken van 100 gr. 120 fr. het kg.; Extra Rlchmondtabak ln pakken van 250 gr. 150 fr. het kg. IEPER. Botermarkt. De boter- aanbrengst gaat steeds ln stijgende lijn. Op Zaterdag 22 April werden 1.201 kg. ter markt gebracht en verkocht tegen de prijs van 65 tot 75 fr. het kg. ANDERLECHT. -- Varkens; levend; 3089 stuks. Geslacht; 1464. Prijs op voet: 17,50-19,50 fr. Groot vee: Inlands: 2436 stuks, waaronder.' 538 ossen: van 21-28 fr.; 257 stieren!" van 17-21 fr.; 1145 koelen: van 15-20 fr.; 496 vaarzen; van 21-28 fr. Ingevoerd: 41 stuks. Kalveren: 1483 stuks. Blllemans: 41-45 frank; 1# kwal.: 35-38 fr.; 2» kwal.; 28-32 fr.; 3' kwal.: 22-26 fr.; nuchtere kalveren: 491. Prijs: 18-21 fr. DIKSMUIDE. Slachtvee: ossen: 19-23 fr. het kg.; koelen: 16-19 fr. het kg.; schapen 10-12 fr. het kg.; varkens 17-19 fr. het kg.; kalveren 26-30 fr het kg.; pluimvee: hennen en eenden, tfge- last; Jonge duiven 25 fr. koppel oude duiven 14 fr. het stuk. Eieren 1.40 fr. stuk; konijnen 24 fr. het kg.; konijnen vellen 13 fr. het kg.: stro 20-35 fr. de 100 kg.; hooi 120-160 fr. de 100 kg.: voe derbleten 28 fr. de 100 kg.; aardappelen 175 fr. de 100 kg. Het Schepencollege maakt bekend dat een aanbesteding wordt uitge schreven betreffende het recht tot het VERHUREN VAN BADKABINES, BADKOSTUMEN EN STRANDZETELS te Nleiïwpoart. Het lastenboek ligt ter inzage op het secretariaat en ■wordt kosteloos toegezonden op aan vraag. Opening inschrijvingen 9 Mei 1950, te 11.30 uur, raadzaal stadhuis. (b-6400) gierig en berekenend houden en ge loven, dat ik deze gelgenheid ge bruik om mij voor de gastvijheid te laten betalen? Hij keek haar strak en eerlijk aan. Ik verdien niet meer dan dat u mij zulk een vraag op den man af doet. Waarom heb ik zo weinig men senkennis gehad, gedurende korten tijd te geloven, dat Romana Nordegg een schraapster is! Een gevoel van grote vreugde kwam over haar. Zij bloosde plotseling en keek hem met een blik aan, die hem vreemd ontroerde. Gelooft u het niet meer? vroeg zij met Ingehouden adem. Zij stonden recht tegenover elkaar. De heldere Maartzon scheen door het raam en verlichtte hun gelaat. Hij greep haar hand. Als ik het ooit had geloofd, dan doe ik het zeker nu niet meer. U kunt ook vast geloven, dat gie righeid en hebzucht mij geheel vreemd zijn», zeide ze zacht. «Ik geloof u, want ik weet, dat u een edele, trotse en oprechte na tuur ls. Zij wendde zich van hem af, om haar trillend gelaat voor hem te verbergen en liep naar haar schrijftafel. «Hans heeft mij bij u in het ware licht gesteld. Hem heb ik het te danken, dat u me nu beter beoordeelt. IN 'T DRINKWATER WEIGERT ALLE NAMAAKSELS 1 25 Jaar bestaanj iijiSSLSSïSSSi (*m> Hij glimlachte. «Ja, Hans is dap per voor u in de bres gesprongen, met al de geestdrift die hem beziel de, maar zonder dat zou lk het ook geweten hebben, dat er aan u geen vlek en geen bedrog is. Ik bezit na melijk een tovermiddel, om de har ten der mensen te peilen en te zien of zij oprecht of onoprecht zijn.» Zij keek ongelovig naar hem. «U schertst natuurlijk.» Hij keek lachend naar zijn tover ring, die helder en klaar hem tegen- fonkelde. «Neen, ik spreek heel ern stig. Zij schudde het hoofd. Als u wer kelijk zulk een tovermiddel bezat, dan zou u toch geweten hebben...» Zij hield verschrikt op. Bijna had zij gezegd: dat Beatrix en haar moe der onoprechte, oneerlijke naturen zijn. Maar op het juiste ogenblik viel haar in dat zij hem dit niet zeg gen mocht, en ook niet zeggen wilde. Nu, wilt u uw zin niet voltooien?» vroeg hij. Zij schudde heftig, afwerend het hoofd. «Neen, o neen, lk wilde Iets heel dwaas zeggen.» Zijn blik werd ernstig. Het is niet dwaas, wat u wilde zeggen.» Haar ogen keken recht ln de zijne. Gelukkig kunt u dat niet weten stiet zij onrustig uit. «Toch wel, lk weet precies wat u wilde zeggen. Zij streek over haar voorhoofd, als of zij het warm had. «U schertst. Neen! Een eigenzinnigs trek kwam om haar mond. «Nu als u ao «aker van uw zaak bent, «egt u dan wat ik niet heb willen uitspreken.» Hij leunde tegen de tafel, die mid den ln de kamer stond en keek haar aan. Hij had het gevoel alsof hij nog nooit ln mooier, wanner en eer lijker vrouwenogen had gekeken dan de hare. U wilde «eggen: dan hadt u toch moeten zien, dat Beatrix an haar moeder onoprechte naturen zijn. Zij kromp Ineen en staarde hem aan. Haar gelaat werd heel bleek. «Mijnheer von Rhoden» riep zij verschrikt uit. Hij deed een stap naar haar toe. «Ja, Juffrouw Nordegg dat wilde u zeggen. Ik lees uw gedachten uit uw eigen eerlijke ogen, ook zonder tovermiddel en lk wil u op dit ogen blik bekennen, dat lk zeer blind en zeer dwaas was, en bijna ln den valstrik was geraakt van een kleine coquette, Indien lk mijn dwaling Biet bijtijds had Ingezien. Ik heb slechts één verontschuldiging: dat lk in «o 'n mooi, bevallig omhulsel niet «ulk een valse ziel kon vermoeden.» Hij had heel ernstig gesproken. Een onbegrijpelijk gevoel dwong Ro mana over deze dwaling van rijn t O - r/f p§ 5 (CJÉpf 19V 192. Robinson besloot Vrijdag in te wijden in de kookkunst. Hij zette een pot water op het vuur en deed er vlees en aardappelen ln. Ver schrikt keek Vrijdag hoe na enkele tijd luchtbellen naar boven kwamen. Zat er een beest ln dat water? 193-194. Hoe meer het water kookte hoe meer luchtbellen naar bo ven stegen. Vrijdag besloot dit ge heim op te iossen en plonste zijn arm in het kokende sop. Hij huilde van pijn en dacht dat een vreemd dier, verborgen in het water, hem ge beten had. 195. Robinson kwam verschrikt toegelopen op dit gehuil en dacht dat andere wilden teruggekeerd wa ren om hun ontvlucht slachtoffer op te zoeken. Hij had zijn bijl meege bracht om Vrijdag te verdedigen. Spoedig bracht hij Vrijdag tct beda ren. 196. Van vele dingen wist Vrij dag meer af dan zijn meester Ro binson. Reeds weken en weken had Robinson getracht een boom ftit te hollen om een boot te maken. Vrij dag wist hier onmiddellijk raad mee en brandde eenvoudig het harde hout weg tot een holte. 197. In minder dan geen tijd was de boot klaar. Het was een zwaar en lomp stuk zoals Robinson het zich voorgesteld had1 en de grote moei lijkheid was nu hoe rij met hun twee hun boot van uit het bos naar t strand en op zee zouden vervoeren. 198. Maar hier kwam de onder vinding wo Robtaoon te pos. Vroe ger had bij ln de haven zware las ten op rollen zien vooruit brengen. Hij besloot hier hetzelfde 1» doen. Het ging beter dan hij wel verwacht had en weldra was de boot to water gebracht. hart to «preken, zij had hem m. ademloze verbazing aanhoord. Haar hart dreigde ctfl to «taan Angstig socht rij u rijn ogen naar de «man van desa ontgoocheling. Maar rij ke ken rustig, bijna vrolijk, niet alsof hij rijn geluk verloren had. Het was haar alsof rij het uit moest schreeu wen om haar rial to bevrijden van hangen angst an nood, alsof rij uit het diepste van haar ziel een vurig dankgebed ten hemel moest zenden. «Mijnheer von Rhoden, lk weet niet wat lk u op deze woorden moet antwoorden», bracht rij met moeite uit. «Niets, Juffrouw Nordegg» ant woordde hij, bet was mij een be hoefte u to «eggen, dat lk van deze dwaling genezen ben: XI moet niet langer ln het onzekere rijn .over mijn gevoelens, want uit mijn gedrag te genover Beatrix moet u wel hébben opgemaakt, dat lk het plan had, haar tot mijn vrouw to maken, maar toen ik mijn dwaling Inzag, was het god dank nog niet te iaat, en. lk heb Beatrix niet ln twijfel gelaten over mijn veranderde gezindheid» Romana zonk, niet meer ln staat zich staande te houden, ln een stoel voor haar schrijftafel neer. En niet tegenstaande dat blijft u hier? vel de rij met witte lippen. ("t Vervolgt Ondergetekende begeert een post abonnement op Het Wekelijks Nieuws» uitgave (1) Naam Adres Gemeente (stad) (Handtekening) (1) Niet vergeten de gewenste uitgave tv vermelden. Wanneer ge dit bulletljn Invult, daar na uitknipt en onder open omslag met zegel van 20 centiem opstuurt op het adres van Het Wekelijks Nieuws Gasthuisstraat 19, Poperlnge, zorgen Wil ervoor dat U enkele dagen daarop b«| bezoek krijgt van de postbode, die Mj tl het geld innen komt opdat U regelmatig om de week ons blad zoudt ontvangen. De prijs van het verschuldigde bedrag kan d' lezer steeda nagaan ln het ka dertje nevens de titel van ons blad. Daar staat: Abonnementsprijs, Belgtt tot Nieuwjaar fr. Dit la het bf- drag dat hij dan aan de bods versoJMri- dlgd zal zijn.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 12