Het tabakverbruik in ons Land Pater Lombardi spreekt in Vlaanderen &uiiViotu</e>H> op 10 Sunlight Gevaarlijke Gangsters in de klem J-feb een (Deito^ in mijn j-fand i St-Jan-bij-leper huldigde op plechtige wijze zijn nieuwe pastoor Z. E. H. J. Moreel De H. Bloed processie te Brugge margarine SUNLIGHT maakt haar linnen natuurlijk wit SPRUTOL HET WEKELIJKS NIEUWS Zaterdag 29 April 1950. Blz. 5. EEN ONTROEREND AFSCHEID DOOR DE HFJSTENAREN EN UITBUNDIG WELKOM OP ST-JAN SMOLTEN SAMEN TOT EEN HEERLIJK FEEST Zelfrollers verdingen de gemaakte sigaret Tienduizende mannen der H. Hartebonden zullen op 1 Mei naar Dadizele trekken De Microfoon van God zal hen toespreken. DE WIELRIJDERS MANIFESTEERDEN TE BRUSSEL OP 1 MEI NAAR DADIZELE Zij heeft reden om fier te zijn Tal van overvallen opgehelderd ZÓ is Fief resultaat van 2>it IDolfe 30 vroom en vro WERKING VAN HET RODE KRUIS VAN BELGIE IN 1949 Vari^f de tribune nemen de personaliteiten de stoet tn ogenschouw. We l.ejrerken hier Z. E. H. Vanneste, pastoor te Boezin ge; Z. E. H. Beken Verhaeghe uit leper; de nieuwe Herder Z. E. H. Moreel; Z. E. P. W'ndels en Z. E. H. Macschelein, pastoor te Heist. Officieel heet het dat St-Jan-bij-leper 772 inwoners telt, maar toen we verleden Zondagnamiddag 23 April jl. ons lieten meedrijven door de menigte, zo ongeveer lijk een schip zonder maat of roer en toen we de rijkswachters hemel en aarde zagen bewegen om de mensenmassa zonder ongelukken in te dijken, gaf het de indruk dat de bevolking van St-Jan die Zondagnamiddag minstens vertien voudigd was. per hoofd: 21 sigaren, 66 cigarillo's, 610 sigaretten, l.TTilo tabak. In 1949 ziet het verbruik er als volgt uit: 10 sigaren, 30 cigarillo's, 978 sigaretten en 1,1 kilo tabak. Vanzelfsprekend moet men er rekening mede houden dat de smaak van het publiek zich misschien wijzigde en meer geld wordt uitgegeven aan andere genots artikelen. Maar het is niet overdre ven te beweren dat de dure prijzen voor rookartikelen het verbruik een deuk hebben gegeven. Men zou ons kunnen antwoorden dat de Belgische rookwaren in 't algemeen goedkoper zijn dan de Franse' en Nederlandse. Dat maakt echter onze rekening nietl Door de federatie van de tabak verwerkende industrie werden de cij fers bekend gemaakt over het tabaks verbruik in ons land, dit in verband met de hoge accijnzen op dit produkt. Daar waar de verbruikte hoeveelheid stabiel blijft daalt de waarde der ver bruikte produkten wat doet besluiten dat de rokers hun toevlucht nemen tot goedkoper rookgerief. Over 1949 bereikte de totale ver- koopswaarde 5,543 milliard fr. tegen over 5,769 milliard fr. in 1948 en 5,866 milliard fr. in 1947. Er worden thans ook minder siga retten gerookt dan rooktabak, de zelfrollers» en pijpemrokers nemen dus merkbaar toe in aantal. In 1949 hebben de Belgen 500 millioen min der sigaretten gerookt dan in 1948. Maar de overschakeling naar rookta bak gebeurt eveneens ten nadele van de kwaliteit. Er werd in 1949 onge veer 224 ton meer tabak verbruikt dan in 1948, maar de kleinhandels- waarde bleef met 1,611 vrijwel op het peil van 1948, namelijk 1,604 milliard frank. Veelwraat Fiscus De invloed van de fiscaliteit op de prijs van de rookartikelen is enorm. Op de 5,5 milliard fr. die we in 1949 aan tabak besteed hebben zijn 3,2 milliard fr. of 58 t. h. naar de Schat kist gegaan. In dit jaar hebben de Belgen 376,50 frank aan de Staat af gedragen, de Nederlanders 295 fr. terwijl de Zwitsers 153 fr. aan rech ten betaalden. Om alle misverstand te vermijden Het verbruik verminderde merk- I wordt er uitdrukkelijk op gewezen baar tegenover 1939, behalve voor de dat de rondgang van de processie in sigaretten. In 1939 was het verbruik I beide gevallen dezelfde zijn. Zoals we reeds gemeld hebben in esn der vorige uitgaven zal de H. Bloedprocessie dit jaar tweemaal uit gaan ter gelegenheid van het 8e eeuwfeest der aankomst te Brugge van de relikwie van het Heilig Bloed. De vermaarde processie zal dus haar rondgang doen op Maandag 8 Mei te 10.30 u. en op Zondag 14 Mei te 14.30 u. Vóór een paar weken hebben we onze Lezers aangekondigd dat de Italiaanse Jezuiet, Pater Lombardi, bij gelegenheid van de Eerste Meivaart der H. Hartebonden naar Dadizele, aldaar de Bonds leden zal komen toespreken. Wij beloofden nadere uitleg over deze figuur die in het buitenland de zo graag gehoorde predikant is en nu In ons land, voor een achttal dagen te gast, op verschillende plaatsen het woord zal voeren. Velen kennen reeds de Nederlandse Pater de Greeve door zijn radiocauseriën en sermoenen. Pater Lombardi heeft door zijn een voudige manier van spreken veel gemeens met deze Pater de Greeve. Het is Juist zijn eenvoudige wijze van prediken, die niets weg heeft van het schoolse en het geleerde, welke de grote aantrekkingskracht van deze predikant uitmaakt. Men heeft Pater Lombardi vergeleken aan St Bernardus van Siena, aan St Antonius van Padua, naar wie de mensen dagen lang zaten te luisteren en het nooit moe werden. Men heeft Pater Lom bardi een moderne omschrijving toebedacht en 't klinkt werkelijk zeer goed: de microfoon van God. Hoe deze eenvoudige Pater aan deze naam kwam, vertellen we hieronder. Sint-Jan ligt daar op de rand van leper, dicht genoeg erbij cm rap in 't steê te zijn, gelijk de mensen zeg gen, maar daarbij goed afgescheiden om e?n simnele parochie van den buiten te zijn. Rechtover de kerk sfcnd het zonder eigenwaan geschre ven: St Jan 's klein Maar groot genoeg om er Herder te zijn. Maar toch werd er op deze heug lijke dag nog eens met fierheid te ruggedacht aan de oorsprong van Sint-Jan, het aloude Hoogezieken Oorspronkelijk immers werden hier de «hoge» (zware) besmettelijke zie ken van leper verzorgd. Zo kreeg de plaats zelf de naam van Hoogezie ken Een smaakvolle wagen herin nert trouwens aan het edelmoedig werk van vroeger dagen en stelt de zorgzame kloosterzusters voor die de zieken verzorgen. Hoogeziekenmet zijn schoon verleden wenst zijn Herder welkom als volgt: Al is de visser van alhier Gewapend slechts met lijn en pier En klappren niet zoals aan 't strand De zilverwitte meeuwenwieken Geluk U Herder in ons land Zo wenst toch t volk van Etoogezieken. V an het strand met zijn zilver witte meeuwenwiekenging het naar «HOOGEZIEKEN». Met een lach en een krachtig Hoerah hebben de meer dan 400 aanwezige Heistenaren hun ontroering verbor gen en hun dank betoond aan hun goede Onderpastoor die hun ontviel; zij hadden het immers reeds onmid dellijk bij hun aankomst bemerkt boven de eerste triomfpoort, dat de parochianen van Sint-Jan zo tevre den waren met hun nieuwe Pastoor, 't Stond er te schitteren in de zon: Ge komt van Helst aan de Zee Waarachtig dat valt nu mee In Sint Jan zijt U, Herder, Welkom En Helst krijgt U nimmer weerom. DE OVERHEDEN VERWELKOMEN DE NIEUWE HERDER Reeds voor twee uur was het Zon dagnamiddag een drukte van belang op de grote baan Ieper-Poelkapelle, die dwars door Sint-Jan loopt. Aan de wijk het Kattekerkhof stelde de kleurige stoet met 16 wagens en 5 groepen zich op achter een sterke geleide van een 12-tal fikse ruiters. De aankomst van de Geestelijkheid is pas te 2.30 uur vastgesteld; we hebben dus nog de tijd even op ver kenning te gaan. Moeite en onkosten werden er eigenlijk niet gespaard, 't Klonk misschien als een veront schuldiging waar het ergens te lezen stond: Al is 't hier nu geen grote steê Lijk 't was in 't mooie Heist-aan-Zee Hier vindt U gulle boerenmensen Die U van harte welkom wensen. Maar die verontschuldiging was er niet nodig, want weinig steden zouden 't van Sint-Jan kunnen ver beteren. De wagens waren uiterst verzorgd. Bakker en melkboerinnetje die er met hun triporteur tussen gespron gen waren, maar natuurlijk omgeto verd in een bloemenwagen, moesten niet onderdoen voor de versierde platte wagens die zelfs ruimte ge- Eerwaarde Heer Pastoor, welgekomen Dat zeggen wij TT zonder schromen Wees de goede Herder naar ons zin Breng ons allen d' eeuwige vreugden ln. Ofwel: In Sint Jan zijn 't al brave mensen Die U als pastoor 't beste wensen. Zo klonk het in de talloze op schriften, zo klonk het bij het voor bijtrekken aan de tribune. Prachtige bloemstukken werden eveneens aan geboden. Teen de bakkerswagen voorbijreed kreeg ook de tribune met de voorname heren haar deel van een bombardement met broodjes vanwege de bakkers. De wagen van de Boerengilde verving voor de tri bune, het kaf in de wanmolen door kleurige confetti waarmee de 'tribune bestookt werd. DE PLECHTIGE AANSTELLING Te 16 uur, plechtige aanstelling in de kerk, zo stond er op het program ma; papier is geduldig, ook in Sint- Jan. want het werd 17 uur. Voor de V/achtende automobilisten was het een opluchting dat de baan vrij kwam. Vóór de ingang van de kerk werd de nieuwe Herder verwelkomd dooi de kleine Hugo Claerebout, namens de flinke misdienaars van Sint-Jan. Me juffer Lutgarde Gille overhan digde Z. E. H. Moreel de sleutel dei- kerk. In een oogwenk liep de kerk bomvol. Hier was vandaag plaats te kort. De kerk was zeer smaakvol ver sierd. Passende ODSChriften waren overal aangebracht. Boven de predikstoel: Het woord van Gocl verkondt Ge hier Wat elk moet weten voor zijn bestier. Boven de biechtstoel: Van zondenschuld wordt hier onlast 'Op hemelvree en Gods gena vergast. Bij de doopvont: Een mensenkind tot kind van God her- fboren Is 't werk van 's Heren uitverkoren. De aanstelling van een nieuwe Pas toor heeft altijd iets aangrijpends over zich. Voor de nieuwe Herder die toch reeds jaren lang met dit heilig priesterambt vertrouwd is, geldt het als vernieuwde inwijding in zijn ver heven bediening. De Kelk en de Pa teen, de twee verheven heilige voor werpen die iedere dag door de Her der zullen gebezigd worden om Gods Calvarieoffer voor zi.in kudde te ver nieuwen, worden hem ter hand ge steld, nadat hij het bevel van zijn Bisschop vernam waarbij hij tot Pas toor van deze parochie benoemd werd en hij gehoorzaamheid en trouw be loofde. De Z. E. H. Deken bracht de nieu we Pastoor rond ln zijn kerk op Iedere plaats waar zijn heilig ambt hem roept Voor het zieleheil zijner kudde. De biechtstoel, de doopvont, de predikstoel, zoveel plaatsen waar de Pastoor leiding geeft en kwistig Gods genade uitdeelt. Onmiddellijk na dez« aanstelling beklom de Z. E. H. Deken de predik stoel en deed de kristenheid kond van het grote nieuws dat Z. E. H. Moreel Pasooor geworden is van Sint- Jan's parochie. In zijn eigen kern achtige taal omschreef Z. E. H. De ken de taak van de priester, die voor Solo DE SMAAK YAH SOLO IS FIJNER SOLO HEEFT EEN GROTE VOEDINGSWAARDE SOLO IS RIJK AAN VITAMINEN D EN A SOLO IS* ALTIJD ZEER VERS Daar de fijnste grondstoffen weer vrij beschikbaar zijn, is de kwaliteit van SoLo nog beter en haar smaak fijner en heerlijker dan ooit. En tóch kost SoLo maar 6 fr. het kg. Gebruik SoLo op het brood en in de keuken U kunt dan aardige besparingen doen en U voeden met een product van ongeëvenaarde kwaliteit. SO 79 - 0915 BFL UNION MARGARINIERE BEIGE, MERKSEM-ANTWERPEN noeg boden om een ganse rondè van parochianen een leider en een rmd oi' c onnv itmo Mi/imonH 11.' .vool/v Frankrijk uit te beelden, al was het dan nog met miniatuurrenners Het programma van de stoet even doorlopend vonden we tussen num mer 13 en 23, buiten de overeen komst der laatste cijfers, nog uezc overeenkomst, namelijk dat Nr 13, de Kaarterswagen, zich de benaming Hemelrijk toegeëigend had, ter wijl Nr 23 toevallig de echte He melwagen was. De bezetting van beide wagens verschilde natuurlijk. Om 14.30 uur werd dan de nieuwe Herder, de Z. E. H. Juliaan Moreel, plechtig verwelkomd door de Burger lijke Overheden onder leiding van dhr Gheysens, burgemeester der ge meente. Z. E. H. Moreel was verge zeld van Z. E. H. Deken Verhaeghe uit leper en zijn beide getuigen. Als eerste getuige trad op Z. E. H. Mas- schelein, pastoor te Heist-a.-Zee, en Z. E. P. A. Windels. Lazarist, kozijn van Z. E. H. Moreel. De Overheden sloten zich onmiddellijk aan bij de stoet die zich inmiddels in beweging- zette. Een 500-tal meters verder werd even halt gehouden. Nadat de Pries ters hun kerkgewaden aangetrokken hadden, bood Me juffer Grimonpont de herdersstaf aan. Inmiddels had ook de talrijke af vaardiging uit Heist zich aangeslo ten bij de feeststoet. Niet minder dan 8 autocars en 30 personenwa gens brachten de Heistenaren naar Sint-Jan. De kleurige folkloristische groep «De Klakkertjes» uit Heist was ook van de partij. Deze zeld zame mooie groep met zijn eenvou dige klompendansen paste volledig ln het kader van dit stemmige feest. De rondgang door de gemeente nam heel wat tijd in beslag. Geen katten in zakken heeft men blijk baar op St-Jan gedacht en de nieu we Herder mag met zijn gemeente kennis maken in alle hoeken en kan ten. Het weder dreigde intussen wel af en toe eens spelbreker te worden maar 't bleef bij lelijk blekken en 't kwam niet tot daden. Gelukkig maar 't Was reeds kwart voor vijf wan neer de overheden en genodigden van op de tribune de stoet in ogen schouw konden nemen. Hier bemerk ten we o.m. tussen de aanwezigen: Z. Eerw. Heer Rooryck, principaal aan het St-Vincentiuscollege te leper, tal rijke EE. HH. Geestelijken, verder nog Volksvertegenwoordiger Lefère, Senator Ferryn, oud-Volksvertegen woordiger Jeroom Stubbe. Hier aan de tribune bracht iedere groep zijn hulde aan de nieuwe Pastoor. vader is, voor wie niemand uitgeslo ten is van ziin hulp en genegenheid. Een plechtig Lof en Te Deum be sloot deze schone plechtigheid. Na deze kerkelijke plechtigheid werd een lunch aangeboden in 't mooie versierde O. L. Vr.-parochie- zaait je, gehecht aan de meisjes- Zie vervolg hiernevens school. Onder de lunch wei-den ge legenheidsreden gehouden door de Voorzitter van de Kerkfabriek, Heer Gust. Vermeulen; de Hr Burgemees ter Flor. Gheysens namens de ver schillende gemeentelijke besturen; Meester Lecluyse namens 't School- comiteit en 't onderwijzend perso neel; door Hr Jos. Huyghe namens de A.C.V.-organisaties van Heist; Z. E. H. Deken Verhaeghe en Z. E. H. Pastoor Masschelein van Heist, waarop Z. E. H. Pastoor diep ont roerd doch zeer gepast antwoordde. Ondertussen was de muziekmaat schappij van Heist aangekomen en liet verscheidene van haar schoon ste stukken horen en honderde Heis tenaren namen op de geestdriftigste manier afscheid van hun gewezen Onderpastoor, die er diep door ge troffen was. Om te besluiten mogen we zeg gen dat Z. E. H. Pastoor Moreel op 'n buitengewoon geestdriftige doch waardige wijze ingehuldigd werd zo als de St-Jannanrs het zo goed kun nen. Z'hebben er waarlijk 'n handje van weg. Zelden was er zo machtig veel volk ln St-Jan op 'n aanstelling. StJan, proficiat! Voor de nieuwe Herder zal dit vreugdebetoon een sterke aanmoedi ging zijn bij zijn herdersambt. De taak van een Herder is lastig en zwaar aan verantwoordelijkheid. On willekeurig moesten we terugdenken aan hetgeen daar ergens in een op schrift stond: Zeer Eerwaarde Heer Pastoor: gegroetI Het welkom weze U zo zoet, Zodat wanneer Ge eens wat doorn ont- Dees dag U 't al vergeten doet! (moet GEMO. REDACTEUR VAN DE CIVILTA CATTOLICA» De Paters Jezuieten geven in Ita lië het tijdschrift Civilté Cattoli- ca» uit. Indien ooit een geschied schrijver het leven van Pater Lom bardi te boek stelt dan zal hij ver moedelijk de eerste sporen van de activiteit van Pater Lombardi vin- dien op het redactiebursel van deze «Civilté Cattolica». Het geschreven woord was voor de jonge Pater het eerste kontakt met de buitenwereld. Hij studeerde veel en wat er uit zijn pen vloeide was altijd secuur gewikt en gewogen. Af en toe hield hij ech ter wel eens een spreekbeurt voor een of andere vereniging of studie kring. Tot vóór drie jaar nog was Pater Lombardi de eerder onbeken de redacteur die maar liefst met zo weinig mogelijk mensen in aanra king kwam. Op een Zondag was in een der kerken van Milaan de predikant verhinderd, Pater Lombardi bood zich aan om de afwezige te vervan gen en predikte gedurende een uur. 't Was misschien wel zijn eerste ser moen. OP DE PREDIKSTOEL Van een Pater vindt men het misschien wel normaal dat hij de kansel bestijgt om te prediken. Voor Pater Lombardi was het echter nor maal dat hij dit niet deed, want niemand herinnerde zich ooit een sermoen van Pater Lombardi ge hoord te hebben. Kon hij wel pre ken, die weliswaar geleerde Pater maar die zich toch eerder onbehol pen aandiende? Die Zondag te Milaan was het be gin van zijn optreden als predikant. De Italianen zijn geestdriftige mensen. Niemand beter dan zij kun nen goed- of afkeuring vertolken en zo deden zij het met Pater Lom bardi. Om zijn toehoorders voldoe ning te geven moest de Pater willen of niet dezelfde dag zijn sermoen herhalen. Was dat wel een ser moen? Het was eer een stil vertel len. Het is puur alleen de inhoud van wat hij zegt, die de mensen zo zielsdiep aangrijpt. In een bijna kinderachtige eenvoud van woord keus en stijl spreekt hij over God, over de Madonna, over de Verlosser. En het is deze eenvoud en zijn on metelijk vertrouwen op Jezus, die hij al prekend op tienduizenden overbrengt. charteren dat de predikant in Mi laan ging afhalen en hem weer naar huis bracht. In de geschiedenis van Napels, met zijn ccsmopolitische samenstelling, is er maar één dag bekend dat er met stellige zekerheid is uitgemaakt dat er niet gestolen werd, en dat was toen Pater Lombardi kwam pre diken. Alles was dien dag verlaten, de huizen leeg, de winkels verlaten, de bioscopen gesloten want... Pater Lombardi preekte. DE KRUISTOCHT DER GOEDHEID Toen deze Pater voor het eerst de kansel besteeg vermoedde hij stellig niet hoever zijn stem zou reiken over de wereld. Een vast om lijnd plan voor een of andere actie had hij niet. Doch stilaan nam alles vaste vorm aan. Hij begon met de mensen te herinneren aan de on overtrefbare goedheid van de Ver losser en dat met simpele woorden uit het Evangelie. De hdpeloos ver warde wereld bracht hij terug tot het eenvoudige Evangelie. En de mensen luisterden ademjoos en za gen voor zich, in enkele duidelijke lijnen, de wegen van goedheid en liefde. Het was alsof hij het ganse geloof opnieuw ontdekte, niet slechts voor de steeds groeiende menigte doch in de eerste plaats voor zich zelf. Honderdduizenden zijn na zijn sermoenen bij hem gekomen met hun miseries en de ellende van hun leven. Uit dit alles groeide ongezien en onvermoed zijn Crociata della Bonté,», de «Kruistocht der Goed heid Deze kruistocht die schril afsteekt tegen alles wat ons atoomtijdperk kenmerkt breidt zich uit, onweer staanbaar. Opnieuw herrijzen voor de verdwaasde wereld de oude rus tige beelden uit het evangelie, sober en eenvoudig, ontdaan van belem merende omschrijvingen. Ook te Dadizele zullen we die zachte stem kunnen horen. Mocht deze stem over gans de wereld klin ken en overal gehoor vinden. Onze huisvrouwen zijn fier op het natuurlijk wit van hun linnen, dat met Sunlight gewassen is. Het overvloedige en zuivere schuim van Sunlight verwijdert alle onreinheden op natuur lijke wijze en spaart aldus de teerste weefsels. De kwaliteit van Sunlight is van den beginne af nooit veranderd. Sedert drie generaties waarderen de huisvrouwen de zuiverheid van S 31- 0915 BFL EEN LEVER PRODUCT HUILEVER N. V. BRUSSn Zondag 23 April had te Brussel een vreedzame betoging plaats door leden van de elgische Wielrijdersbond en van de Belgische Bond voer Rijwiel- toerisme. De betoging verliep in de beste orde en werd door het publiek sympathiek onthaald. Dinsdag ewrd een afvaardiging van deze organisaties door dd. hh. Buis- seret, minister van Openbare Werken en Kuypers, kabinetschef van de hr. Segers, minister van Verkeerswezen, ontvangen. Bij Minister Buisseret werden de rechten van de Wielrijders, hun vei ligheid op de wegen, het verkeer in de steden en het uitrijden der steden besproken. Tevens werd afschaffing gevraagd van de verhoogde rijwiel paden, die ondoelmatig en gevaarlijk zijn. Op het Ministerie van Verkeers wezen zette de afvaardiging de ver langens van de wielrijders uiteen be treffende het vervoer van de fietsen per spoor, dat thans onder onge schikte voorwaarden gebeurt en de uitbreiding van het sociaal toerisme sdhaadt. De aandacht werd eveneens gevestigd op de onmogelijkheid te parkeren in stad, door gebrek aan bergpTaatsen. De onregelmatigheden in het hef fen van de verkeerstaks op de rijwie len vormde het laatste punt van be spreking. LUIDSPREKERS VERSTERKEN ZIJN STEM Pater Lombardi had éénmaal ge predikt en predikte voort. Kardinaal Schuster nodigde hem uit de lijdens meditaties te prediken in de Dom van Milaan. Hij aanvaardde de uit nodiging en... de Dom van Milaan was te klein. Luidsprekers zonden zijn stem over het Domplein, doch ook dit werd te klein; aan het ein de van de Goede Week werden veer tien kerken van Milaan en enkele stadspleinen telefonisch met de Dom verbonden. Honderdduizenden konden toen zijn zachte stem ho ren. Toen begon een rondtocht in Noord-Italië waar hij schier in ieder dorp en stad predikte. Te Genua werden 51 kerken telefonisch met elkander vertoonden, siaimen met en kele grote pleinen. Gans Genua be luisterde zijn stem. IN HET RUMOERIGE NAPELS Napels vierde het bezoek van de Madonna van Pompeï, dit gebeurt daar ieder jaar. Telkens gaat dit ge paard met grote feestelijkheden, het is een ware triomftocht van de Moeder Gods. De Napolitanen had den van Pater Lombardi gehoord. De Kardinaal moeide zich met de zaak en verzocht Pater Lombardi te komen preken. De Burgemeester van Napels drong aan, gesteund door al lerlei verenigingen, maar de Pater weigerde beslist omdat hij geen tijd vond voor de reis. Maar hij kende blijkbaar nog het temperament niet van de Napolitanen die zich door niets laten van de wijs brengen en het slot van de geschiedenis was dat Pater Lombardi toch ging, of liever hij vloog, want de warmbloedige Zuiderlingen hadden er niets beter op gevonden dan een vliegtuig te Pater Lombardi S. J., die de Cro ciata della Bonta De Kruistocht van Liefde» in Duitsland met onge hoord succes heeft gepredikt, in Frankrijk, in Amerika, in Oostenrijk zo diep de mass's roerde, al kende hij nauwelijks hun taal, zal alvorens naar Nederland te vertrekken ook in BELGIE over zijn wereldkruistocht spreken. West-Vlaanderen zal hem kunnen aanhoren te DADIZELE, waar de H. Hartbonden hun Eerste Meivaart organiseren. Déér in de Basiliek op 1 Mei, na de Hoogmis van 9.30 u., zal hij de massa toespreken en wel in het Ne derlands. Hier ook zal hij aan de misnoegde mensen zeggen: «Komaan spreek me niet van slechte tijden. Als wij maar willen, komen binnenkort de aller schoonste. Immers nooit is de mens heid zo bereid geweest om het chris tendom, dat alleen redding brengen kan, te aanvaarden. Is er ooit groter honger geweest naar naastenliefde als in dezen tijd waar men het soci ale onrecht zo bitter aanklaagt. En is het ooit klaarder gebleken dat geen enkele andere leer dan het christen dom, maar het christendom in soci ale liefde beleefd, dien honger stillen kan? Onverbiddelijk zal hij dan voor eerst aan rijkmaar ook aan arm zijn plicht wijzen en aanto nen hoe wij uit de verschrikking van den kouden en misschien heten oor log, uit de verscheurdheid van het IJzeren Gordijn kunnen geraken, met terug te keren tot de kem zelf van het Christendom welke niets an ders dan liefde, naastenliefde blijkt. Alle mannen die iets voelen voor sociale vragen zullen deze kans niet missen en op 1 Mei naar Dadizele trekken. De prachtige samenwerking tussen de gerechtelijke diensten van Antwerpen, Brugge en Lier heeft geleid tot de ontmaskering èn gedeeltelijk tot de aanhouding van een zeer gevaarlijke bandieten bende die er als specialiteit op nahielden overvallen te plegen in de stijl der Amerikaanse gangsters: verplaatsing met gestolen auto, re volver en mitraillet als verdediging. Mechelen was hun laatste heldendaad want daar wachtte hen het noodlot onder vorm van een onvoorzichtig woord van een der bendeleden. telefooncel in het station te Brugge. Onmiddellijk werden de wegen zorg vuldig afgezet over gans West-Vlaan deren. Tegen Kortrijk hield de rijkswacht een verdachte auto staande die aan het opgegeven signalement voldeed. Toen een rijkswachter echter een on derzoek wilde instellen binnen in de auto kwam een der inzittenden met een revolver voor den dag. Een drog schot verwittigde de rijkswachters onmiddellijk wat voor vlees ze in de kuip hadden. Een kort maar hevig vuurgevecht ontstond tussen rijks wachters en bandieten die er op het nippertje nog kans toe zagen de plaat te poetsen. Grensposten, evenals bin nen- en buitenlandse politiediensten werden gealarmeerd. Tot nogtoe ech ter konden de drie booswichten nog niet ingerekend worden. REEDS 7 MISDADEN BEKEND hel besle middel tegen mersproeteni J Tube 25 Fr. Alleen in Apelhakcn.l IVoorlc weerbarstige sproeten 5prufol-5ferk.Tub«3I50fr. I PAS OP WALTER Onze lezers herinneren zich het re laas dat we verleden week gaven over de overval op het postkantoor te Mechelen. Toen de gangsters aanstalten maak ten om in de auto te springen die met draaiende motor klaar stond, riep een der bandieten plots tot een die blijkbaar in gevaar verkeerde: «Pas op Walter! Dit was voor de gerechtelijke politie een kostbaar aanknopingspunt. Maar hoeveel Wal ters waren er al niet in het land? De Antwerpse politie echter kende nu toevallig een van die. gastjes die in drankgelegenheden van de haven buurt nogal groot verteer maakte en niet werkte. Toevallig antwoordde dat heerschap ook aan de naam van Walter. Zo kwam het dan dat de gerechtelijke politie op bezoek kwam bij zekere Walter Van Rooy te Ho boken en onmiddellijk doel trof. Wal ter zag in, dat liegen niet veel aarde aan den dijk zou brengen want zijn luxueus leventje zonder werken moest toch met een aanneembare uitleg verrechtvaardigd worden. Hij koos dan ook de verstandigste partij en maakte het de heren van het gerecht niet lastig. Hij bekende verscheidene overvallen en gaf de namen op van de andere gangsters. Ze zijn met zijn achten. Walter Van Rooy, 22 jaar, uit Hoboken: Herman Maede, beroepsmilitair, 22 jaar, uit Lier; Pierre Van Hoeck, 19 jaar, uit Antwerpen; Roland Janssens, 20 jaar, student aan de Zeevaartschool te Oost ende, wonende te Antwerpen; Henri Claes, uitbater van het café «Ami», Antwerpen; Maurits Verfaillie, 21 Jaar, uit Gul- legem. Maurits Beeckmans, 20 Jaar, uit Berchem-Antwerpen. Jozef Mulder, 21 jaar, uit Slnt- Joost-ten-Noode. De taak der politie was op deze manier reeds heel wat verlicht. Mae de, Van Hceck, Janssens en Claes volgden vrijwel onmiddellijk Walter Van Rooy die hen voorging naar de Begijnestraat te Antwerpen. Hier hoopte de politie heel de collectie ln veilige bewaring te brengen. DRIE VOORTV1UCHTIGEN VERDEDIGEN TAAI HUN VRIJHEID Verfaillie, Beeckmans en Mulder hadden echter tijdig lont geroken en verkozen de vrijheid. Met een ge huurde auto, waarvoor de huurprijs en de waarborg heel loyaal en eer lijk (I) met 10.000 fr. betaald werd, verdween het drietal spoorloos uit Antwerpen. Vrijdag 21 dezer echter werd er bij de politie in gans West-Vlaanderen alarm geslagen. Het drietal scheen een telefonische verbinding gehad te hebben met Antwerpen van uit een We halen het Lieve Vrouwbeeldje uit om het te pareren, de koperen kandelaars worden geblonken, de oude blomkes ont stoft en verfrist. Want de Mei is er weer, die Mei die groente en groeite, lach en liefde brengt aan ons en aan onze kin deren. Want het liedje is vier eeuwen oud: De Winter is vergangen Ik zie des Meienschijn! En alle Volksliedjes juichen in dezelfde zin; "Dan ziet ge al de bottekes en bomen te bloeien staan. Onze Lieve Vrouw, die waardige bruid Zij laat haar vallen al op het kruid. Alle bloemkens, die sproten daaruit De dobbele pioene, Die staat er al zo groene Ay, wie heeft er de Mei vandoene? Ds viskens in het water De vogelkens in de wei Al die zingen te samen de groene Mei. Die groene Mei hebben onze overgroot- vaderen bezongen en die zullen wij ook thans bezingen en vieren, volgens eigen aard en geplogenheden. Van die vroegere Meivieringen is er spijtig genoeg thans niet veel meer over gebleven en nochtans hoe plezierig en rijk aan symbolen en vroom geloof waren die niet? Vooreerst hebben we de Meiboom. Op Meiavond trekt de mannelijke jeugd van het dorp of gemeente naar het bos en kiest er de schoonste effen den, es of berk, die ze ln triomf naar het dorpsplein brengen, ofwel naar het kruispunt waar het Lieve Vrouwkapelleke staat, om hem daar, versierd met papieren bloemen, met linten en vlagskens te planten. En na het gebed en het Marialiedeke vangt het vreugdefeest aan, dan wordt er gezongen van: 't Ts de Mei Vriendenrij Laat ons zingen Laat ons springen 't Is de Mei Vriendenrij Laat ons zingen 't Is de Mei. En dan de Meigilde. In vele dorpen be stond er eertijds een Meigilde, die de taak op zich moest nemen van de Meiboom planting. Het hoofd van de gilde was de Meigraaf en hij leidde de ganse feeste lijkheid. Wanneer de boom geplant was, plaatste hij er zich voor met zijn groene krans op het hoofd en rond hem schaar den zich de meisjes die zongen en dansen uitvoerden. Zijn tweede kroon wierp de graaf dan naar een meisje die dan tot Meigravin van het jaar werd uitgeroepen. Nadien werd evenwel de bloeiende Mei boom vervangen door een kunstmatige boom zoals wij hem thans nog op vele plaatsen zien opgericht. Het Is een staak, waaraan een groene krans met veelkleu rige linten is gehecht en versierd met al lerlei pronkstukjes, uitgesneden figuren, enz.... Soms ls het een echt kunststuk. De etam is tot op zékere hoogte ontschorst terwijl het bovenste gedeelte rijkelijk ver sierd is. Er zijn molekens aan die door de wind klapperend draaien en waarop ver gulde haantjes vastzitten. Hij is overvloe dig beladen met gekleurde vaantjes en spiegelbollen en vier figuren stellen Win ter, Lente, Zomer en Herfst voor. Aan de kroon is een uurwerk aangebracht, zinne beeld van de tijd, en een voorstelling van de zon, maan, de sterren en helemaal ln de top een vlag met de leuze van de Mei- boomgilde. Meest al de delen van de boom zijn be weegbaar, zodat bij wind en zonneschijn, de Meiboom één schittering is van goud en zilver. Ook Limburg kende en kent nog steeds op sommige plaatsen het festijn der Mei boomplanting. In de Limburgse Kempen plaatste men de Meiboom op de Markt plaats en koppelde men een oude vrijer aan een oude vrijster. Volgens P. De Keyser in zijn boek: De Folklore der Maanden weet te ver tellen bestaan er in Zuid-Vlaanderen nog tal van Meigilden zo bv. te Deftinge, waar de jonge boeren de Meiboom uit het Bui- zemontbos gaan halen, te Gemeldorp, dat vroeger deel uitmaakte van de heerlijk heid van Boelare, waar de boom geplant werd op de eerste Zondag van Mei, naast de oude kapel, die in vroeger eeuwen door de barons van Boelare werd opgericht. Te Brugge plantte men de Meiboom op de Halletoren terwijl de beiaard speelde» en heel de Meimaand staat hij er preuts en pront als een jonkheid te pralen. De Meiboom heeft heden ten dage nog christelijken zin bewaard, want nauwe lijks is de boom geplant of de oudste van de gebuurte knielt en bidt ter ere van Maria. Dan volgt het kinderlied: «Kristus ging naar Kalvaren, Daar stond een kruis geplant, Tussen twee moordenaren Met blommekens zo schoon 't Is om de vreugde te vermeren Dat wij hier komen staan Wil hem in vreugd vereren. Wil hem in vreugde ontvaan. Men merke uit dit lied dat de Mei boom een zinnebeeld is: de boom, het kruis, de blommekens, de wonden van Je zus of de Zaligmaker zelf. Naast het planten van de Meiboom kennen we, in Vlaanderen, ook nog het gebruik van het planten van een Meitak aan het huis van een meisje hetgeen zo wat overeenkomt met een liefdesverkla ring. Deze Meitak werd dan geplant aan het venster der slaapkamer van het meis je ofwel op het dak van haar woonst. De Meitakken welke door de jonge boe ren aan de huizen der huwbare dochters geplaatst werden, hadden evenwel een be tekenis. volgens de soort van tak, welke men plantte. Zo was een d enne tak het teken der blijvende liefde dat ook andere karaktertrekken werden voorgesteld en zo plantte men een doorntak voor een kwade meid, een populier voor een klapaardige vrouw. Een die kwaad deed kreeg een vliertak en een die zo maar met ledereen meeliep een kerselaar. Een braaf en deugdzaam kind ontving een berkentak en een hoogmoedige een sparrentak. Een zuivere meld werd met een witte doorn- tak bedacht, een dartele met een strooie pop. En dat de Jonge dochters voor dag en dauw aan de deur kwamen kijken wat voor tak men haar geplant had, spreekt vanzelf, want welk boerinneke stelt geen prijs op de mening van de Jonge boeren, en bovendien, gans het jaar moet zij het horen: zij heeft zo een tak gekregen. Het schenken van een Meitak is ook een van ouds gekend kinderspel en ronde, dans: in het midden van een ronde, ge vormd door meisjes, staat een gezellin netje met een Meitak, en terwijl ze rond haar heen gaan, zingen de meisjes: 'k Heb een Meitak in mijn hand Aan wie zal ik hem geven? Aan een jong meisje van nevens mij Zal ik hem presenteren Dansen en springen Kermis houden en zingen Hoepsa falderiere Hoepsa faldera... Het alleenstaande meisje ln de ronde kiest dan een' gezellinnetje, aan wie zij de tak geeft en danst er mee in het ronde. Onze kinderen in West-Vlaanderen zin gen: 't Was in de blijde Mej, ei, el 't Was In de blijde Mei En komend achter 't land gegaan 'k Zag al de blijde blommekens staan 't Was in de blijde Mei. Wanneer er In het Meivieren van kin deren sprake is, komt er natuurlijk het gebruik voor dat kinderen met een Mei tak ln de hand rondlopen van huis tot huis om wat te verrassen Daar kwam het volgende liedje bij te pas: Ik plantte mijne Mei en ik brak een ei en de dooier viel uit mijn schale Vrouwke wilde mij geen elke geven? Ik zal uw dochterken niet halen Schiet diep in de nest. De zwarte hoenders leggen best De witte niet te min Schiet er tot over de kop de elleboog in Vrouwke, van de nas te Lang er van de beste Lang er zeventiene 'k Zal ze wel verdiene 'k Zal er mee naar huis gaan En in mijn moeders koakepanne slaan. Dit gebruik van eieren vragen is mis schien al weggevallen, doch niets belet om dit jaar de Mei te planten en de ka- pellekens van Onze Lieve Vrouwke te ver sleren, nog schoner dan andere jaren. Houd het ln erei De vijf aangehoudenen bekenden reeds zeven misdaden waarvan we hier de lijst geven. 1. Roofoverval op 12 Maart Jl. bij Troch, pronostlekbureel, Van Schoon- hovestraat 11, Antwerpen. 2. - Roofoverval op het postkan toor te Mechelen, op 18 April jl. 3. - In Maart Jl. overval op het postkantoor te Ukkel. 4. - Overval op herberg Het Ro zenhoedje», te St-Amands-Puurs. 5. - Roofoverval op bankbedlende der firma Caco-Cola, te Brussel, in December J.l. 6. - Roofoverval op de firma Coca- Cola te Brussel, in Maart jl. 7. - Roofoverval op groothandelaar in nylonkousen aan de Beurs te Brus sel. Gezien de werkwijze der bende wordt echter verondersteld dat ook de overval te Diksmuide op het post kantoor en deze op het Hotel Al- bert» te Oostende op hun actief moeten zetten. De aanhouding der drie voortvluchtigen, die ieder ogen blik kan verwacht worden brengt mogelijks wel de opheldering. BEECKMANS EN MULDERS ACHTERVOLGD IN NOORD-FRANKRIJK De politie te Berck was Maandag ochtend verwittigd, dat twee bijzon der gevaarlijke individuen, Maurits Beeckmans en Joseph Mulders, die door de Belgische politie wegens dief stallen en gewapende overvallen wer den gezocht, zich ln de streek zouden bevinden. Het ingestelde onderzoek maakte het mogelijk hen omstreeks 11 uur terug te vinden in een trein, die naar Parijs zou vertrekken. Maar de gangsters lieten zich hier door niet uit het veld slaan. Zij haal den hun revolvers te voorschijn, ter wijl zij op hun achtervolgers vuur den. Op de «Place de la Gare» sprongen zij ln een taxi en onder bedreiging met hun wapens, ver plichtten zij de bestuurder de auto in gang te zetten. Zodra het voer tuig buiten de stad was, dwongen zij de bestuurder de auto te verlaten. Een hunner plaatste zich hierna achter het stuur en de auto ging er ijlings van door. De politie achtervolgde hem met een side-car, die ongelukkigerwijze een defect kreeg. Ofschoon de gen darmerie oieral is gewaarschuwd, heeft men tot dusver geen spoor van de bandieten kunnen ontdekken. MAURITS VERFAILLIE UIT GULLEGEM AANGEHOUDEN De feiten hebben zich voorgedaan nadat zij in gezelschap van de derde voortvluchtige Maurits Verfaillie te Bergues, bij Duinkerke, een overval hadden gepleegd. Zij hadden hier voor gebruik gemaakt van een gesto len Franse taxi. Toen namen zij de vlucht in de richting Tourcolng, waar Verfaillie werd aangehouden. Hij was in het bezit van een auto matisch wapen en de daarbij passen de patronen. Bij gelegenheid van de veertien daagse propagandaweek van het Rode Kruis, die van 23 April tot 27 Mei plaats heeft, heeft Prins Frede ric de Merode, voorzitter van het Rode Kruis van België, een over zicht gegeven van de voornaamste bedrijvigheid van deze organisatie met 500 plaatselijke afdelingen tij dens het verlopen jaar. In de loop van bedoeld jaar zijn 4.200 diploma's van hulpverpleger en verpleger alsmede 1.500 getuigschrif ten van leerling-hulpverpleger uit gereikt. Op de wegen werden ongeveer 3.500 personen geholpen, terwijl 13.000 gewonden en zieken vervoerd zijn door de 34 diensten van ziekenwa gens, van wie een aantal kosteloos. Ten slotte heeft het Rode Kruis van België 15.000 bloedtransfusies mogelijk gemaakt en 6.400 uitlenin gen van medische apparaten toege staan, terwijl het 43 ziekenhuisbi- bliotUekeu heeft ondtiboutó#,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 5