Een vijfdubbel sukses der bezoekers volledig gewettigd SPORTMAN! BERICHTEN Wielerflitsen LAATSTE de RADIO doorheen de week BEVORDERING REEKS B S. C. Menen 05 Rac. Gent. Hat-trick van Lionel Carpels !le PROV. AFDELING Gehavende andermaal te geven».. Sportkring ploeg diende een kostelijk punf prijs HERBERGIERS KOOPT OF HUURT EEK MODERN VOETBALSPEL Houthulst schoot er duchtig op los Prachtige hat-trick van Georges Parreïn BINNENKORT DE Monstercrochet der Hoppestreek 1950-1951 SCHIFTINGSWEDSTRIJDEN: POPERINGE: Zondag 10 December, te 20 uur. Zaal «Katholieke Kring». - 20, 15 en 10 fr. ROESBRUGGE: Maandag 18 December, te 19.30 uur. Zaal De Arend - 20 en 15 fr. WATOU: Maandag 8 Januari 1951, te 19.30 uur. Zaal Oud Gemeentehuis WESTOUTER: Zondag 14 Januari, tc 19.30 Zaal Monsalvaet PROVEN: Zondag 21 Januari, te 19.30 uur. Lokaal De Volksvreugd FINALE: POPERINGE: Maandag 29 Januari, te 20 uur. uur. Talrijke Bekers. Duizenden fr. prijzen. OPTREDEN VAN ORKEST ZONNEVAART HOUDT DIE DAGEN VRIJ BOK5SPORT ZONDAG 3 DECEMBER, IN 3 GEWESTELIJK C, de grote schok te Poperinge, te 15 uur: B. S. Poperinge S. V. Rumbeke GEWESTELIJKE REEKSEN DottenijsDoftenijs IVIorne plaïne LAGERE PROV. REEKSEN B. S. POPERINGE Verdiend, vooral wegens het laatste kwartier W. S. IEPËR BRIELEN SPORT S. K. WOESTEN JEM. Aac je 6^ S. K. ELVERDINGE EENDR. WATOU Bewogen week te Ingelmunster Zie vervolg lilerntve;is «HET WEKELIJKS NIEUWS» Zaterdag 2 Oen. 1950. Bladz. 12. Scheidsrechter Rietjens stelde onder enorme belangstelling vol gende ploegen in lijn: S. C. Menen: Braems; Dhulster en Dupont; Desloovere. Verbanck en Soen; Verstraete, Casio, Duthoo, Loos en Percy. Rac. Gent: Figeys; Buysse en Wyns; P. Erroelen, V. Erroelen ai Haesaert; Vande Vyver, Leuke mans, Vanderreken, Van Vaererr- berg' 1 Debels. "ergezpld van een groot aantal supporters, stak de hervormde ploeg van -Racing Gent vlot van wal en wist gedurende gans de wedstrijd een afgetekende meerderheid te behouden. De lokalen wonnen de toss doch hun eerste rush werd kalm gestopt door spil Erroelen, welke ver naar voor stuurde, wat de bezoekende voorhoede snel op dreef bracht. Leukemans, welke voor het eerst, opnieuw als binnenspeler bij de bé- zc kers akteerde, stelde zich in ve- dc doch het "as Vande Vyver welke van ver c' stand opende na dat onze keeper Braems te ver uit liep. Dit eerste sukses, al was het verdiend te noemen, braclv Me- r-na s een ijs' d. Het senspel der. Ci utse 1 v rhoe.de was buitengewoon. De bezoekende druk bleef gehandhaafd doch een her- >- .end Menen bouwde enkele te genaanvallen 'i de no dige stoot'-rac". t en samenhang misten. Het antwoord liet niet op zich wachten: ar - de 9» min., op hoekschop prachtig genomen door Vanderreken, wist de knappe bui tenlinks Debels met een mooi boog schot de scoor op te voeren. Aan de 13c min. ontsnapte Verstraete maar Erroelen en back Buysse konden het tij gemakkelijk doen keren. Naarmate net spel vorderde kwam het grote klassenverschil duidelij ker aan. het licht. De lokale mid- voór Casio en ook Loos waren niet in een goede dag eri verknoeiden verschillende mooie kansen. Met een opmerkenswaardig' gemak be kwamen de Gentenaren aan de' 22" min. een derde enig mooi doelpunt: Van Vaerenbprg'h rende vooruit met het leder, zond plots zijdelings naar de goedgevolgde witte De bels, welke kalm in het lokale net joeg. Waarop rust. Onder het gejuich der talrijke Gentse supporters hervatten de bezoekers bi] de herneming gecst- drifiig hun 'aanvalsprogramma. De lokalen gingen nu hun voorhoede wijzigen: Verstraete werd midvoor en Casio werd buitenlinks. Ook de ze verandering mocht niet baten want nu ging V. Erroelen nog' ak- tiever aan de strijd deelnemen en kon met de krachtige hulp dei- beide kanthalfs voldoende afstand bewaren, tussen de lokalen welke be sluitvaardigheid misten en de net ten van Figeys. Naderhand, aan de 73" min. kwam Van Vaerenbergn de weinig kiemvaste keeper Braems een vierde maal het nakijken ge ven. Slechts drie minuten' later zou Vanderreken op pas van Debels het lot der gastheren bezegelen. Verleden Zondag zagen we te Menen aldus een elftal van eerste rang en alle aanwezige supporters vroegen zich' terecht af wat de Ra- cingers bij zulk een opi reden nog zou kunnen worden in de weg ge legd om de kampioenstitel te ver overen; in elk geval zij hebben aan de grens een uitstekende indruk ge laten en de cijfers hebben ze ten volle verdiend. Bij de Menenaven waren Dhulster. Desloovere en Ver straete de besten. Zondag gaat de verplaatsing met volle vertrouwen naar het verre Borgerhout, alwaar de vooruitzich ten voor onze zwart-gelen heel wat gunstiger zijn. De pioeg wordt in grote lijnen als dezelfde van ver leden speeldag verwacht, doch het heroptreden van Noyez blijft niet uitgesloten. C. S. IEPER 5— 2 F. C. KNOKKE BARCO van de (6504) S. K. ROESELARE 2—2 OL. INGELMUNSTER Wanneer de Ingelmunster-mid- voor Verschoore, zeven minuten na de adempauzs op juist gemeten voorzet van Bouckaert, met laag schot voor de tweede maal de Roe- selaarse portier het nakijken gaf, kón. uit de «doodse» stilte waarop dit bezoekende doelpunt werd ont haald, de conclusie worden getrok ken dat zo juist op een voq- de toeschouwers ontnuchterende .'wijze, het voetballot van Sportkripy werd bezegeld. Inderdaad, eenieder vroeg het zich tevergeefs af, welke git zwarte aanvaller kon/wórden béT kwam geacht, de nodige doelpun ten bijeen te trappen ten einde de onmisbare overwinning' te kunnen verzekeren. Toen kwam «de. ouwe» Van- steenkiste, die tijdens de eerste helft als stopper reeds reuzewerk had geleverd, plotseling in de vo- renste gelsderen opdagen. Kave- legedurende ettelijke seizoenen steeds de zondebokvan het o zo grillige en vaak ondankbare sportpubliek, slaagde er tenslotte nog in, door een haast onverwoest baar geworden dynamisme, ge paard aan een voetbalbagage, wel ke menig ander speler hem nog moge benijden, de bezoekende de fense te forcerenen op werke lijk inslaande wijze, de gelijkmaker te lukken. De totale overwinning viel S. K. ondanks het machtig brio van Vansteenkiste, niet meer ten deel. Daarom vertoonde de ploeg welke Zondag 11. tussen de krijtlijnen verscheen, al te veel hiaten. Op het Motjeveld werd ons, op positieve en onloochenbare ma nier duidelijk aangetoond, dat de oudere titularissen momenteel on mogelijk kunnen worden vervan gen... AI,LEEN DOLF VANNIEUWENHUYZE EN ROGER GOETHALS VOLDEDEN Bij Sportkring gold steeds de leuze, dat jongere en beloftevolle spelers zelden of nooit kans kregen, om in het eerste elftal binnen te geraken. Voor het treffèn tegen Olympic Ingelmunster werd daar mede, alhoewel noodgedwongen, af breuk gedaan en kregen we niet min dan een ganse pleiade nieu we gezichten te bewonderen. Naast het reeds vooraf aange kondigde afwezig zijn van José Degrijse en back Arteel, hoefde de selectie in laatste instantie ook in de vervanging van een ziek zijnde Cotteny en de met lendenpijn ge plaagd zittende Vancoillie te voor zien. Dec.ottignies-Joye vormden dus het verdedigingspaar, Roger Goethals werd rechterkanthalf ter wijl Dolf Vannieuwenhuyze als rechtsbuiten fungeerde. We wilden al deze jongens, die veel goede moed aan de dag legden, niet te zwaar vallen doch moest men ons, naar een objectief oordeel over het wassende koren vragen, dan zouden we met het volgende antwoord voor de dag komen' Decottignies begon goed, toonde zich alvast kordaat in het opruimen, maar verzwakte naarmate de wedstrijd vorderde om er gedurend" de tweede helft vol strekt niets meer van terecht te brengen. Zijn nevenmaat Jcye mist nog alle zin voor «dekking», was herhaald oorzaak dat de tegen strevende rechtsbuiten helemaal vrij stond, waardoor Ingelmun ster enkele zeer gevaarlijke acties wist op touw te zetten. Laatstge noemde kwam bij het ontzetten van het leder ook. kracht te kort en enkel het uitgevoerde kopwerk bleek af te zijn. In Roger Goethals en Vannieuwenhuyze heeft Sport kring 'é'öht'ér' tweélóliferefi waar mede voor de toekomst een gewet tigde hoop mag worden gekoesterd; Zonder dat beiden respectievelijk Cotteny en Degrijse konden doen vergeten, hosft te worden opge merkt, dat Goethals bv. meer dan op beurt, door het geven van oor deelkundige voorzetten, de maats uit het aanvalsquintet gelegenheid gaf van naar vijandelijk gebied op te rukken; alleen het bestrijken van een al te kleine terreinruimte liet te wensen over, doch dit is dan meer kwestie van aanpassings- en uithoudingsvermogen. Wat Van nieuwenhuyze betreft, deze rolt flink één of meer tegenstanders, overdreef niettemin vaak in dit spelonderdeel. wat Ingelmunster toeliet, intijds een paar pionnen meer op het verdedigingsschaak bord te zetten; Vannieuwenhuyze durfde ook geen risico nemen in het naar doel kanjeren, alhoewel hij er een stootkrachtig schot op nahoudt. COBBE EN LODRIOOR UIT FORME Niettegenstaande Lodrioor, op voorzet' van Dupont het eerste Sportkringpunt aantekende, kan toch niet worden gezegd, dat de S. K.-midvoor veel potten brak. Lodrioor is trouwens al te persoon lijk en remt door deze tekortkoming het streven der ganse aanvalslijn. Doelwachter Cobbe is er anderzijds nog niet op vooruitgegaan, talmt te lang om uit te lopen en geeft overigens ver van een sekuren in druk. Hij mag gerust het eerste doelpunt der rood-gelen op het actief nemen, doelpunt, dat mits een kordaat uitlopen op de aan stormende midvoor Verschoore, had kunnen vermeden worden. Hoe men ook bepaald verzachtende om standigheden kan inroepen, de op gelopen puntendeling tegen Ingel munster. bewijst eens te meer, dat Sportkring dit seizoen slechts be zwaarlijk op de kampioentitel hoeft te rekenen. Voorwaar een spijtige vaststelling, welke Zondag 11. weer eens tot haar volle recht kwam. VUMMWMMWWMWmWWM Inl.: J. Dewulf, Langstraat 31. Oostende. (8875) W. S. HOUTHULS T 8—2 V. P. GITS Opstelling: Declerck; Verhoe- straete en Vandaele; Vandewalle, Danneel en Deschoemaeker; Joos, Bultinck, Schollaert, Pieters en Raes. Veel over deze wedstrijd uitwei den. ware tijd- en plaatsverlies, want de locale druk bleef aanhou den. De bezoekers speelden moedig' verder en wisten ook tweemaal roos te schieten, dank zij hun aanhou den. Scheidsrechter Denys had ook niet de minste moeite om beide elf tallen te leiden. Laten we thans de doelpunten vermelden: Aan de 29" min. mist Verhoestraete: 01; 31" min.: een pas van Desohoemaeker aan Jocs liet deze laatste toe een verdediger op zich te trekken, dan volgde een gemeten voorzet naar het midden, alwaar- Bultinck en Schollaert alle bei gereedstonden: 11; 32e min.: Raes kreeg' een dieptepas van Dan neel en ging er langs zijn lijn van door; hij kogelde dan ook van op zijn hoek roos: 21; 33" min.: een voorzet van Raes werd door Pie ters benut om een derde maal te doelen: 3—1; 37" min.: een opbren gen van Vandewalle tot bij Pie- fcSJfiS steile Cjgse laatste la de ge legenheid nogmaals te doelen: 4—1; 47" min.: Joos geeft een achter waartse pas aan Bultinck en 't is. 51; 48" min.: een vrijschop voor Gits stelt Beun in de gelegenheid de achterstand te verminderen- 5—2; 52« min.: Vandewalle zet ge past voor aan Bultinck. die in de vlucht binnenkogelt62; 55" min.: Pieters, op persoonlijke doorbraak. 72; 73" min.: Raes geeft aan Pie ters. welke de reeks sluit: 8—2. In twee Zondagen wist Woud- sport dus 15 maal te doelen. Onze reserve» speelden op eigen terrein tegen Molen Spon Ingel munster en wonnen met 31. Claus (2) en Waeyaert namen de doelen voor hun rekening. De scholieren trokken naar Moor slede en wisten er eveneens te zegevieren: 21. Zondag e.k. speejt Woudsport I nogmaals aan huis en dit tegen Sint-Baafs-Vijve. te 15 uur. 's Voormiddags te 10 u. spelen de scholieren eveneens thuis tegen F. C. Poperinge, terwijl de reserven 's namiddags die verplaatsing doen naar Poperinge. Supporters, cr wordt op uw te- Siéawoordishedd gereteud. Wanneer de rust intrad met een 20 voorsprong' voor de C.S.I.-ers, dan was de factor onzekerheid in hun strijd met de Knokse Club mannen daarom nog niet van de baan. De gasten hadden zich waar dige tegenstanders getoond en in het middenveld goed de maat ge houden, om in de onmiddellijke nabijheid van keeper Camiel Du- malin evenwel geen doelkansen te kunnen uitlokken door een al te lateraal acteren. Geen enkel keer waren Cafmeyer en Co binst de initiale speelhelft gevaarlijk geweest, maar... het kon nog verkeren in de tweede beurt. Twee minuten na de pauze noch tans en dank zij een daverend her vatten, leidden de Augustinuskna- pen met 40, zodat er aan een locaal succes voor 90 niet meer diende getwijfeld te worden. Wel zouden de kustmannen, die nu be ter het orgelpunt plaatsten, hun achterstand opnieuw herleiden tot twee doelpunten, doch de Cercle- boys bleven ook geenszins bij de pakken zitten en een vijfde goal der roodhemden bracht de strand- jongens definitief de genadeslag toe. Dit is de samenvatting van een ontmoeting, die technisch op een goed peil stond en wist te bekoren, omdat er aan een flink tempo fair werd gestreden en dit zonder dat deze of gene partij een overtuigen de territoriale meerderheid wist te demonstreren. De zege ging logisch naar de samenstelling dewelke zich in deze gelijkopgaande confronta tie het schotvaardigst had aange steld en zich kon roemen op de knapste voorlinie. Tijdens haar laatste twee mat chen scoorde de C.S.I.-voorhoede telkens vijf doelpunten. Voorwaar bemoedigend! Vorige Zondag ge beurde het dan nog met een inval ler voor de te Luik weerhouden Florent Cailliau. Verder werd nog een goal van Verschaeve, om streeks de 30c min. gescoord voor buitenspel afgekeurd. Tenslotte dient van keeper Ca miel Dumalin gezegd te worden dat hij zeer betrouwbaar was en twee Knokse goals onmogelijk kon ver hinderen. De doelpunten. 8e min.: Op aangeven van De Block komt het leder in liet bereik van De Boi en Carpels. Keeper Daese staat voor een vraagstuk en schaeve aan het werk. Georges spurt tot tegen de doellijn en zendt vandaar de bal voor de doelmond der tegenstrevers. De Boi maakt een schijnbeweging die Brackeniers verrast en laat inmiddels het brui ne monster tussen de benen door naar de goed geplaatete Carpels lopen. Daese is voor de derde maal geslagen (3-0). 47" min.: Een prachtige voley van De Boi op inzenden van De Block (4-0). 57° min.: Mailliard glijdt uit bi.i het geven van een doelschop en zijn zwak ontzetten komt in de voeten van Segers, dewelke via de deklat de kans benut (4-1). 67" min.: Mailliard staat hoek schop toe. C. Dumalin stelt zich goed op om een schot van Debuy- sere te stuiten, maar Demuynck doet toevallig met zijn romp de bal van richting veranderen en 4-2. 70" min.: Een gouden pas in de open ruimte van Dé Block. De Boi spurt en bemachtigt het leder, dat hij langs Daese in de touwen jaagt (5-2). Andere uitslagen door O. S. leper behaald op 26 Nov. 1950. Ill" Spec.: C. S. leper F. C. Poperinge 9—1. Prov. Juniors: R. C. Harelbeke C. S. leper 2—1. Prov. Scholieren: R. C. Harel beke C. S. leper 31. Kadetten A.: S. C. Menen C. S. leper 01. Kadetten B.: C. S. leper B. S. Poperinge 71. ZONDAG AANSTAANDE: Op het Augustinusstadion zullen volgende partijen hun verloop krijgen: Te 9.15 u.: Prov. Juniors: C. S leper E. Wervik. Te 11 u.: Prov. Scholieren: C. S. leper E. Wervik. Te 15 u.: Kadetten A.: C. S. leper Stade Moeskroen (leider). Buiten huis gaan eveneens drie Cercle-elftallen om de punten strij den. De Kadetten B. trekken naar de Pothem te Vlamertinge en het 111° Spec, moet op bezoek bij S. V. Moorslede. Kapitein Dumalin M. en zijn A.-kleppers staan met een verplaatsing naar F. C. Meulebeke op het programma. De jongens van oefenmeester Blondeel schijnen zich aan de gang van zaken in 11° Afdeling te hebben aangepast en boekten de laatste weken mooie F.C. LUIGNE 3 5 S.K. VLAMERTINGE De Sportkringers schijnen hun inzinkinj te boven te zijn en gin gen Zondag 11. voor de tweede maal naeen beide punten op verplaatsing oogsten. Dadelijk na de aftrap gaat Luig- ne kordaat ten aanval over en de thuisploeg schijnt een gemakkelij ke zege op rood-wit te zullen beha len. De verdediging van Sportkring moet' op de tanden bijten en Luig ne geeft niet af. Rond het kwart uur moet Verkindere zich, op een der menigvuldige aanvallen van de thuisploeg tocli gewonnen geven. 1-0. Sportkring komt geleidelijk uit de omknelling los doch de aanval len van de thuisploeg zijn nog steeds talrijker. Na de rust gaat Luigne opnieuw ten aanval over en na een kwartuur spel staat rood wit met 2-0 verloren. Plots veran dert 't spelbeeld en de verdediging van Luigne wordt keer op keer ge vloerd. J. Vandromme rent langs zijn lijn, zendt hard in naar de alleenstaande G. Parrein, die on houdbaar met het hogfd roos treft. 2-1.' Nauwelijks is het spel herno men of G. Parrein gaat in de vlucht Alleman voorbij en schiet hard in de touwen (2-2). G. Hof- lack wordt alsdan geraakt en met 10 man speelt rood-wit verder. En kele minuten later geeft J. Van dromme opnieuw aan midvoor Par. rein die deze kans niet onbenut laat. 2-3. Wederom krijgt Parrein G. de bal toegespeeld, gaat met 'n prachtige schijnbeweging zijn stop per voorbij en de bal vliegt naast de wanhopig' duikelende doelman in het zijnet. 2-4. Luigne reageert en weet seffens zijn achterstand te milderen, 3-4. Doch midvoor Parrein oordeelt er anders over en weet op pas van W. Notredame zijn vijfde doelpunt te netten. 3-5. Met ongewijzigde stand- wordt het einde gefloten van deze wed strijd waarin onze voorlijn en in het bijzonder G. Parrein, J. Van dromme en R. Cauliez zich van hun beste zijde lieten kennen. De leiding van de scheidsrechter was uiterst bevredigend. Onze Juniors konden tegen B.S. Poperinge een gelijk spel afdwin gen. (3-3). Zondag a.s. op de Pothem de grote match S.K. V. - S.V. Moor slede. Op papier hebben we geen kans, maar ja, in grote omstandig heden is rood-wit steeds groot. Supporters, allen naar de Pothem. Supporters voor de reis naar Dot- tenijs op 10 December a.s., ver plichte inschrijving op voorhand bij A. Bruytaert, Ieperstraat, tot Zaterdag 9 Dec. Ingeschrevenen: leden: 25 fr„ niet leden 30 fr. Niet ingeschrevenen: leden 30 fr. en en niet leden 35 frank. Ingericht door de lokale Muziekmaatschappijen, met. medewerking van Het Wekelijks Nieuwsen meerdere HH. Brouwers en Nijveraars uit ons gewest.. Zangers en Zangeressen kunnen reeds inschrijven in voormelde lokalen. krijgt de oplossing van Carpels, die uitslagen. Een verwittiging voor de roos schiet (1-0). 9" min.: Een achterwaartse cen ter van Verschaeve wordt door Car pels omgezet (2-0). 46e min.: Deplancke krijgt het leder van M. Dumalin en zet Ver- C. S. I.-ers, dewelke zullen dienen te anticiperen op de esbattementen van snelloper Vercruysse en zijn ploegmaten. Cerclemannen, geen twee zonder drie! Laat ons hopen dat het waar is. Samenstelling) van beide ploegen: S. V. RUMBEKE, 1" in Klassement, 19 punten. Packet Vanhasle Sinnaeve Decoenc Degryze J. Vandeputte Kerkhof Vandermeersch Degryze W. Van Ticghcm Mesure Dcsmadryl Descheemacker Battheu Lamaire Sutherland Dehaene Meerseman Pittelliocn Tcmpcrvillc Caron Orbie B. S. POPERINGE, 3» in Klassement, 17 punten. Scheidsrechter: HEER CARLIER. (9929) Van in den beginne zag' het er in de grensgemeente maar deerlijk uitmodderveld, gelegenheids-lines- man en aan het kwartuur reeds 30 achterstand. Timperman mil derde evenwel met een 'eerste te- genpunt maar aan de rust wezen de bordjes reeds 5—1. De bezoch ten acteerden met vlugge vleugel operaties en er werd gestadig heel wat herrie gezaaid voor onze muit. Het had er dan ook de schijn van dat rood-geel hier zijn smadelijk- ste nederlaag tegemoet ging. Op het drassig zwaar veld werd vruch teloos naar verband gezocht en werd de tweede time voor ons de weergave van de eerste. Eindstand 92! Helaas! Genoeg om te ver geven maar toch niet zo gemak kelijk te vergeten, Zondag reis naar Menen, ploeg met evenveel punten op zijn boekje en aan huis immer als een gevaar lijke klant gekend voor de onzen. Wordt het nu eens rood-geel als vroeger, of waar belanden wij ten slotte? Allee jongens, bedenk eens de club-sacrificies, de trainer-noti ties en uw eigen voetbal-ambities: allen voor één en één voor allen; zo alleen zal de kentering komen. We verhopen in naam van alle trouwe supporters en club-aanhan gers en voornamelijk van diegenen die u nog vergezellen, dat er ver betering kome. De reserven. eveneens met geha vende opstelling, brachten er te leper evenmin iets van terecht en sneuvelden afgetekend bij Cercle. Alleen de kleintjes, met enkele opvallende bloedpaardjes. sleepten tegen Gits de begeerde inzet ver diend in de wacht. Voor Zondag: Menen Toek.F.C.P. I. P.C.P. Res.Houthulst. MoeskroenJun. F.C.P.. HouthulstSchol. F.C.P. F C. deel aan een 2e reeks kadet- tencompetitie die half Januari zou aangevat worden. Er wordt langs deze weg een oproep gedaan op alle jongens die begeren in deze ploeg op te treden. Ze dienen zich zo spoedig mogelijk1 te wenden tot een der bestuursleden. Iedereen is welkom. SUPPORTERSCLUB F. C. I'. De twaalfde compelitiedag ver liep erg in het nadeel der rood gelen. Laat ons hopen dat er dit maal geen zieken meer op 't rap port staan en dan gaat het allicht ook beter. De eerste moet weerom op ver- nlaatsing naar Menen Toekomst. We reizen af te 13.30 uur. Prijs 20 fr. voor de leden. Als er een beetje fut in steekt moeten we met onze ploeg toch iets bemachtigen. ofwel verstaan we er ons niet aan! Voor diegenen die de vernlaat.- sirig niet meemaken: on de Kouter te 3 u., wordt een prachtige kamp voorzien tussen onze reserven en Houthulst. De onzen komen goed opgesteld en met zegewil op 't ap pel en die smadelijke nederlagen worden voor goed gewroken We krijgen zekerlijk een mooie brok voetbal te zien. PRONOSTIEK De prijs Apoth. Kestelijn werd door 2 pronostiekers gewonnen. Deze week 10 pakken (20 stuk ken) Sunlight: prijs geschonken door steunend supporter uit stad. UITSLAG. 12 p.: Cambron S., Vermeersch A. (Stavele). 10 p.: Hauspic H., Deturck H.. Sadi, Bon- duclle A.. Jacob J., Huvman. KLASSEMENT. 88 p.: Van Eccke Alb. 84 p.Deraevc A. Cambron S., Der.vcke H. 82 p.: Orbie J.. Ego 81 p.: Dehaene L., Luc. 79 p.: D'Alleine M., De- Naar alle waarschijnlijk neemt francq G., Dc Corte V Paula. S. V. KORTRIJK 3—1 E. BESELARE Al dadelijk is het te zien dat Kortrijk er op uit is beide punten thuis te houden, doch Beselare laat zich niet zo gemakkelijk ma noeuvreren. De voorlijn van Kort rijk kombineert rap en bij iedere gelegenheid schieten ze op doel. Beselare valt meer dan op zijn beurt aan en zal zelfs geruime tijd het initiatief in handen nemen. Os wald' zal prachtig de stand voor ons openen. Kort daarop echter zal Kortrijk gelijkstellen. Van weers zijden worden dan mooie kansen gemist. Aan de rust: 1—1. Na de pauze zal Beselare gedu rende 20 min. dé toon aangeven, doch de voorlijn kan niet besluiten. Kortrijk geraakt uit de omknel ling en op vrijschop zal Dhaeriens voorsprong aan zijn ploeg' geven. Het laatste kwartier heeft Bese lare niet veel meer in de pap te brokken Linksbinnen Dorpels zal op prachtaanval Nr 3 netten. Be selare legt zich bij d<e nederlaag- neer en het is dank aan back De- Op bezoek: Kadetten A.: S C »'MV£.£tt teeaer Nearinck dat de musa. - W. S. Ieper., stand niet hoger oploopt. ï)c over winning van Kortrijk is verdiend te noemen. Zondag a.s. komt Kernen op be zoek. III" SPECIAAL S.V. Ingelmunster W. S. leper 45 JUNIORS Lauwe W. S. leper 30 SCHOLIEREN Fassendale W. S. leper 14 KADETTEN A W. S. leper Waregeip 20 KADETTEN B W. S. leper Vlamertinge, 10 VOOR ZONDAG 3 DECEMBER Aan huis: III" Speciaal, te 9.15 u. W. S. leper Izegem. Kadetten B. te 11 u.: W. S. leper B. S. Poperinge. Te 15 u.: W. S. leper Lowingen Nipte maar verdiende zege der thuisploeg. POPERINGE 1 0 DE RUITER Voor deze belangrijke ontmoeting was er veel volk opgekomen. Onze kapitein, gewoonte getrouw, verliest de toss en daar is het spel aan gang. De eerste aanvallen ko men van onze jongens. Het spel golft heen en weer. De beide verde digingen zijn alle aanvallen de baas, zodat we moeten wachten tot aan de 35° min. om Paul met een mooie kopstoot het eerste en ook het enige doelpunt van deze match te zien aantekenen. Met onze spelers gedurig in de aanval komt de rust. Jammer dat onze voorwaartsen de hun geboden kansen niet meer benut hebben. Na de koffie voeren onze boys terug het hoge woord en zonder overdrijven mogen we zeggen dat we gedurig' op de speelhelft van De Ruiter speelden maar doelen bleven uit, dit dank zij het prachtig spel van de bezoekende portier, die zijn pldeg van een hogere nederlaag redde. Met onze spelers verder in de aanval komt het einde van deze match met een 1-0 uitslag', zeer ge vleid voor- De Ruiter. Door deze overwinning blijven WR gedurig:" voeling -Louden jnsfe rte- twee leiders, Rumbeke en Ledegem, Onze achterstand is nu twee pun ten en toekomende Zondag komt nu Rumbeke, de leider in eigen per soon op bezoek. Winnen we deze match dan blijven we voeling hou den met de leiders, zodus Blue Star jongens aan U te bewijzen dat ge de besten waard zijt. Dat Rumbeke er op belust zal Zijn om zich van een gevaarlijke mededinger te ontdoen is zonne klaar. Van onze kant geloven we ook dat de supporters talrijk zullen opkomen om deze zeer belangrijke match te zien. Supporters, we verwachten U Zondag a.s. op ons terrein te 15 u. voor de kapitale match B. S. Po peringe - Rumbeke. Reservenrceks Bekertornooi B. S. P. II 3 3 Vlamertinge Zeer spannende match. Onze re serven hebben zich goed verdedigd. Een 3-3 uitslag' kon beide partijen tevreden stellen. Zondag a.s. moeten we naar Wa- tou om de lokale ploeg te bekam pen. Zeer gevaarlijke verplaatsing voor onze spelers. Vertrek aan het lokaal te 13.30 u. Aftrap te 14 u. stipt. KadcUenrecks Door het feit dat we de diensten hebben moeten missen van onze keeper en onze kanthalf, hebben onze jeugdige knapen een gevoe lige nederlaag' geleden. Zondag a.s. zal het beter zijn. White Star leper zal misschien moeten het gelag betalen. Vertrek aan het lokaal te 10 uur. Briclen Sport 13 Izcgein Sport. Brielên wint de toss en Izegem start, de zon in 't gelaat. Het eer- - ste kwartier spelen de localen in de meerderheid, waarvoor ze dan ook beloond werden, wanneer een ver schot van Van Becelaere raak treft (1—0). Verder zijn wij getui ge van verdeeld spel. Aan de 35e minuut geeft de locale kapitein ren strafschop -op de doelwachter. Dit falen brengt een totale omme keer: dc bezoekers dringen fel aan en op de 39e minuut weten ze ge lijk te stellen (1—1). Tot aan de rust wordt deze stand behouden. Na de koffie trekken de gasthe ren onmiddellijk ten aanval; doch mooie scoorkansen worden jam merlijk om de hals gebracht. Van uit flagrant buitenspelstand lukt de bezoekende rechtsbinnen een tweede doelpunt. De scheids- réchter keurt goed (1—2). Brielen dat werkelijk beter ver dient, laat zich enigszins ontmoe digen en kan niet beletten dat even vóór het affluiten Izegem een derde doelpunt aantekent (13). Een gelijk spel zou beide ploegen bevredigd hebben. Waar er op de verrichting van de locale verdediging niets a f te doen valt, was het de aanvalslijn, die alle verstandhouding en schot vaardigheid mankeerde, wat dan ook aan dc basis ligt van deze eer ste nederlaag op ons nieuw terrein. Speciale vermelding voor onze kanthalf A. Overbergh. Zondag gaan we Poelkapelle in eigen vesting bekampen. Voorwaar een verplaatsing die niet van ge vaar ontbloot is. Supporters en supporteressen weèst op post. Ver trek om 1.30 uur aan ons lokaal. S. K Wocslen 3 1 Zilverberg. In een prachtforme verkerend, mochten onze mannen Zondag 11. de gevreesde ploeg Zilverberg in eigen nest bekampen. Pas begonnen, of de localen na men de teugels in handen, maar besloten niet precies genoeg. De rust kwam met 10. Na de rust waren de onzen ge- 2—0. Nu kwam de reactie en onze keeper kreeg- gevaarlijke standjes op te klaren. Aan de 60" min. 21. Nu was het gedaan met Zilverberg'. De localen drongen voortdurend aan en slaagden erin nog éénmaal te doelen. Uitblinker was vooral onze keeper. S. K. Elverdinge 21 S. V. Moorselc. Voor een goed opgekomen pu bliek begon deze wedstrijd, die werkelijk een spannend verloop zou kennen, want onze bezoekers waren geen gelijk de vorige Zon dag. Aan de 5e minuut struikelt Car- doen in de gevaarlijke zone en raakt hierbij de bal met de hand aan, waarvoor de scheidsrechter natuurlijk penalty toekent. Deze vliegt te pletter tegen de deklat boven het hoofd van onze goed op gestelde doelwachter, en de onzen kunnen ontzetten. Nu volgt mooi passenspel der onzen, dat werkelijk boeiend is om volgen. Onze voor lijn die voortdurend goed gevoed wordt door de halflijn, zet voort durend aanvallen op, die echter stranden op de trapvaste verdedi ging der bezoekers. Aan de 17e mi nuut besluit Albert Derudder zo 'n aanval met een hard schot, dat via de voet van e,enacjóterspeler bin- fléhvli'egt;"(l—OlUBbg. de spelers vaii beide kampen zich ook in spannen, geen doelpunten worden nog gemaakt voor de rust, die dus komt met een lokale voor sprong van 1—0. Na de rust neemt S. V. de teu gels in handen en komt somwijlen gevaarlijk aandringen, maar onze verdediging klaart alles op. Onze ploeg wordt nu gehandicapeert door de gekwetste Druelle, langs welke kant de bezoekers natuurlijk hun aanvallen opbouwen. Hun inspan ningen worden dan ook beloond aan de 28e minuut (11). Onze jongens voelen zich in gevaar en replikeren dadelijk, en nauwelijks 1 minuut later neemt onze ploeg terug voorsprong langs Derycke M., die keihard binnenschiet (21). Het laatste kwartier verloopt met beide partijen afwisselend in de aanval, maar van doelpunten komt er niets meer in huis, zodat het einde komt met een mooie over winning van onze technisch betere mannen, die allen op een goed ge speelde partij moge terugblikken. Zondag a.s. 3 December, op ver plaatsing naar Izegem Sp. Vertrek te 8.30 uur 's, voormiddags. E. Watou 4 0 E'. C. Woesten Gedurende de eerste speelhelft ging de partij vrij verdeeld op. Technisch bleken de Watounaren de besten, hoewel zich geen enkel meldenswaardig feit in deze eerste time voordeed. Reactie scheen niet van de partij, slechts een paar po gingen, die geen aardie aan de dijk brachten, tenzij een noodlottige schop, waarbij de keeper der bezoe kers met een verwonding aan de hand het veld moest verlaten om door speler Verbruggen vervangen te worden. De stand 10. Na de rust ging Watou kordaat in de aanval en op korte tijd boek ten cle gastheren een tweede doel punt, dank zij het flink optreden van Geldhof. Onze jongens werden meer en meer enthousiast, cn pas enkele minuten later werd cle kloof nog verbreed, wanneer Vandena- meel'e een verrassend schot van op 20 m. lost en de bal opnieuw in het net van Woesten terecht komt 3—0. De strijd duurt voort. Woesten ver- Zie vervolg volgende kolom nap- De afgelopen week bracht heel wat sensatie in de Belgische en West-Europese hokskringen. Aller belangstelling ging na tuurlijk uit naar de kamp Jean Stock - Ray Sugar Robinson. Deze kamp bracht, het eerste optreden in Europa van de Amerikaanse kleurling. De wereldkampioen maakte korte metten met zijn Franse rivaal, die reeds na 5 min. 10 seconden k.o. ging. Onze landgenoot Albert Heyen verloor Maandagavond te Birmin gham tegen de Engelsman Lee Al len door opgave in de negende van de 10 ronden. Jean Machterlinck. Belgisch kampioen der pluimgewichten klop te te Kopenhagen de Deen Asger Warburg' op punten. Jean Sneyers, onze Europese kampioen moest zich met een pun- tenoverwinning tevreden stellen op zijn rivaal, de Italiaan Cardingle. Tijdens zelfde meeting in het Rubenspaleis te Antwerpen sloeg de Bruggeling Piet Wilde zijn te genstander Declercq uit Baasrode door stilleggen in de tweede ronde wegens klaarblijkelijke minderheid. De Blankenbergenaar Lips verloor te Rotterdam van Brom mer. Ook de Bruggeling Remi Leys moest er onderdoen en wel tegen de Hollander Van Kempen. Te Veurne moest het plaatse lijk idool Dicky nipt de duimen leg gen voor de Fransman Mousta- phoui. Dicky deed in de laatste ronden een flinke remonte, doch het was te laat. De Fransman had in de eerste ronden een flink pun- tenvoordeel behaald en de kloof bleek naderhand te groot om nog overbrugd te kunnen worden. UIT ADINKERKE Op Zondag 3 December, interna tionale boksgala. ingericht door Veurne Boxing Club. Liefhebberskampen 2x3 min. 8 one. Perlien Deman (Adinkerke) Cora Presto (Nieuwpoort) Langouïpux, - üe'oeev (Routem) Rovial ÏVIaeren C ulskamp) Duhamef Ghislain Vliegschool Charpentier Julot (Oostduink.) Bijzondere kampen 3x3 min. Gerardin Carlo (Adinkerke - Kampioen der beide Vlaanderen) Berendt Bob Alma (Veurne) Kaartenverkoop bij Myny Mau rice en Bruwaert Georges. Prijzen der plaatsen 30 en 20 fr. Aanvang te 18.30 uur. Deuren open te 18 u. VVVWMIWIArtAfVVVWVVWMn» PAARD DOOD GEVALLEN Maandag na een begrafenis plechtigheid kwam de lijkwagen, met een koppel zwarte paardjes bespannen, huiswaarts gereden. Plotseling stortte een der schone zwarte paardjes dood ten gronde. MAN AANGEREDEN Op de wijk Vliegende Paard kwam de landbouwer Lefevere Hector naar de weide ten einde er zijn paard op te halen. Onacht zaam stapte hij de grote baan over, toen uit de richting van Oostroze- beke de personenwagen van Dr De- brabandere uit Roeselare kwam aangehold. Lefevere Hector werd gevat door deze laatste en ten gronde geworpen. Met gebroken rechterdij en gebroken scheenbeen, alsook met verwondingen over gans het lichaam, werd de ongelukkige dadelijk opgenomen en in zorg - wekkende toestand naar de kliniek van Izegem overgebracht. AANRIJDING Op het kruispunt der plaats werd Vanneste Oscar, Bruggestraat, met zijn jeep aangereden door d per sonenwagen Labis Georges uit Luigne. Beide voerders bekwamen lichte kneuzingen, terwijl beide wa gens beschadigd werden. Dc voer der Labis, was spijts het rode sig naal, doorgereden. dedigt voort, maar Watou gelukt erin, dank zij Flament, het einde van deze match 40 te halen. Zondag' 3 December te 14 u„ op ons véld: E. Watou B. S. Pope ringe. Fiorenzo Magni heeft voor stellen gekregen om de Zesdaagse van Parijs te betwisten. Hij moest evenwel tweemaal nadenken, want in de 24 uren van Zondag (Bol d'Or) heeft hij vier kgr. aan ge wicht verloren. Valenta, die tweede eindigde in de Bol d'Or, is amper aan zijn tweede koersjaar. Hij staat onder leiding van de vroeger zo gekende Oostenrijkse crack, Max Bulla. Niettegenstaande alle berich ten zijn Van Steenbergen en Ockers niet naar Zuid-Amerika vertrok ken, daar aldaar geen enkele ver blijfsvergunning aan vreemdelin gen neer wordt verleend. Eerste cross-zege van Micliel Decroix tc St Lodcwijk Deerlijk, Het was voor eigen volk dat De croix zijn eerste zege van het sei zoen kon veroverên. Louis Michiels werd tweede, Salembier derde, Ja cobs Eug. vierde en Loyaerts vijfde. Nogmaals Van der Meirsch, nu tc Oudenaarde. Van der Meirsch wist te Oudenaarde zijn stijgende form te bevestigen en won er met 10 sec. op Blendeman. Zijn eeuwige rivaal, Van Kerrebrouck, eindigde ditmaal derde, voor Wuvckens en ren. V§ji Befttergftem. Italiaan Magni afgetekend win naar in do Boulc d'Or. De Boulc d'Or 24 uren op eigen krachten, zonder neutralisatie cn gedeeltelijk achter derny's zag' een afget° kende zege van de Italiaan Magni. Hij was de enige welke de wedstrijd zonder grote verflauwingen uit reed. Impanis deed een vrij erge val en moest opgeven. Pros Dcprc- domme staakte de strijd wanneer hij op amper vier ronden van de leider lag. Carrara en Goussot, die lange tijd >p de ereplaatsen stre den, gaven ook op. Slechts 6 man eindigden de wedstrijd. Uitslag: 1. Fiorenzo Magni; 2. Va lenta (Oostenrijker) op 9 ronden; 3. Le Strat (Fr.) op 26 ronden; 4. Beyaert (Fr.) op 68 ronden; 5. Bevilacqua (It.) op 110 ronden; 6. Diggelman op 166 ronden. Dolfke Verscheuren won Zondag' te Antwerpen na een schone strijd, de stayerkoers voor de Zwitser Heyman, de Fransman Martino, Michaux, de Duitser Bautz en De Stobbeleire. Ramon-Thyssen plaatsten zich derde in de grote koppelwedstrijd te Zurich, welke gewonnen werd door de Zwitsers Koblet-Von Bu- BELANGRIJKE VERKLARING VAN TRUMAN President Truman ontving Don derdag de journalisten op een bij zondere persconferentie. De verkla ringen van Ue President bevatten volgende belangrijke punten: het gebruik van de atoombom in Korea wordt actief bestu deerd; wij verzoeken om onmiddellij ke oprichting van een opper bevel in Europa: de Ver. Staten zijn geenszins van plan Korea op te geven, In zijn verdere uiteenzetting wees de President erop dat de Verenig de Staten ingevolge de tegenslagen in Korea de mogelijkheid onder zoeken van een algemene mobili satie. Later werd, inzake het gebruik van de atoombom, door het Witte Huis verklaard dat het gebruik van de atoombom door de Amerikaan se wetgeving aan de Commissie voor de Atoomenergie is toever trouwd en dat alleen de Presiden; het gebruiken van dit wapen kan bevelen. De President voegde aan zijn verklaring toe dat hij persoon lijk hoopt dat het gebruik dei- atoombom niet nodig zal blijken. Het gebruik der atoombom ech- ter kan. volgens Truman, gebeuren zonder goedkeuring door de U.N.O vermits deze een der vele Ameri kaanse wapens is en dat de Ver enigde Staten vrij zijn hun wapens te gebruiken. HET FRONT IN KOREA Donderdag kwam er plots «wind stilte» daar de Chinezen bijna over al hun offensief stillegden. Intus sen hadden zij de 2e Amerikaanse divisie alsmede de Turkse brigade weten te omsingelen. Door dc U.N.O.-strijdkrachlen werd de ge- heie Tsjongstjong-lljniirijsgegevé"" én wórdt hét opstellen van een nieuwe verdedigingslijn in het ge bergte vóór Seoel voorbereid. IN DE VEILIGHEIDSRAAD De Veiligheidsraad stemde over de motie der Zes, inhoudende een terugtrekking der Chinese troepen uit Korea. Alleen de U.S.S.R. stem de tegen en stelde zijn veto. INDEX GEDAALD Naar verluidt is de index der kleinhandelsprijzen gedaald met 6,3 punten in November tegenover de voorgaande maand DE KWESTIE 'AN HET OPENBAAR ONDERWIJS Voor dc Senaatscommissie van Openbaar Onderwijs heeft Minis ter Harmei de politiek van zijn département uiteengezet. Zo verklaarde hij o.a. dat de wet Vanderpoorten met 2 jaar zal wór den verlengd, dat de regcringsbe- lofte omtrent de staatstussenkomst met .75 t.h. bij dc wedden van iw aangenomen technisch onderwijs volledig nagekomen werd en dut de toekenning van toelagen aan het vrij middelbaar onderwijs wor den overwogen onder opieggint' van bepaalde voorwaarden. ELVERDINGE- Pensioen, Op Zondag 3 Dcc., wordt er ten gemeentehuize, van 9 tot 11 u., zit dag gehouden, teneinde de pen sioenbijdragen, betreffende de ver lopen Novembermaand te innen.' St Elooisvicring'. Op Maandag 4 Dec. a. s., vim de piaatsenjke hoerengilde, sainui met de plaatselijke afdeling uw ooerenjeugdbond, weer zijn jaar lijks St telooisfeest. Het pre^,.. ai- ma zal er ais volgt uitzien: Te 9 u.: H. Mis voor aile overri den leden, vanwege de plaatselijk hoerengilde. Te 10 u.: Jaarlijkse algcm.no ver gadering met Mr Annj.s, van dr dienst van toezicht vair de Belgi sche Boerehoond als bijzondere spreker, cn jaarverslag, bij Hem Bartier in net Molennuuis». Te 12 u.: Feestmaal bij Oólest Boenen, in De Engelvoor. alle ingeschrevenen leden. Uitnodigings kaart dient ingediend te worden vóór Zaterdagavond 2 Dcc., bij Cé- lest Soenen. 's Namiddags: Gezellig samen- zijn, met prijs bolling en prijsbaar- ting. WOESTEN Biljart. Uitslag prijskamp bij Wed. De- doncker. 1.Pensckio Rog. cn Roussceuw J. 2. Triton en Meersuom Jules 3. Dccroo Jozef en Vermeersch All). 4. Cloct Marcel en Tandt René 5. V.andecasteele Jer. en Delofficr Abel 6. Dedoncka' A. en Staelens. De beker werd gewonnen dooi' Trifen met 'n serie van 48 punten. Wondere oogst. Hr Albert Verstraete oogstte deze week een wortel welke 2,780 kgr. woog, precies een biet. Proficiat! Diefstal. Verleden week werd Mcersdorn J. zijn flets ontvreemd. Onmiddellijk werd de politie van het gebeurde op de hoogte gebracht. Twee dagen later werd de fiets te leper terug gevonden, maar was van de bij zonderste stukken ontdaan. Ronde van Mexico voor Liefheb bers. Op 25 November is de Ronde van Mexico voor Liefheb bers begonnen. Er zijn 200 vertrek kers van 11 verscheidene naties. Onder de bijzonderste uitheemse deelnemers tellen wij de Italianen Gandini en Ferrari, wereldkam- piQ.en der liefhebbers 1947,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 12