G. BOUCKAERT fill ISII vcastcif 1.200 fr. Landbouwers Dorsondernemers 1 Mo Cormick-Deeriny International - Farmall HET HALSSNOER MET DE CROENE SMARM® |«i!l MANTELS Üssfllffl RADIO KORTRIJK Téié-Rijsel magec .Mlaamse Electriciteitsproblemen Jerome VAN LOOT-CAST EL PELSWARENFABRIEK Kapellesfraat - TeL 245 - Meulebeke Voor een prettig verlof aan de kust is een PELS onmisbaar. 'Jf fffl NIEUWSTE MODELLENCREATIES. ©f 4 fr. per dag Mr DESMET. CYRIEL, Vaartstraat 60, DIKSMUIDE. STEYR BERICHT: Kinderbijslagen en pensioenen worden verhoogd Vooraleer een Machine te kopen, denkt eraan dat deze zal moeten hersteld worden I Daarom koopt een Machine van merk RENTENIERSHUIS PASTEIBAKKERIJ Pikbindars voor tractoren en paardengespannen Maaima- chines, HooirakeSs, Hooikeerders, Melkmachines, Al- romers, Koelkasten, enz., enz. TRACTOREN IN ALLE GROOTTEN, DIESEL,, en CARBURINE Specialiteit van pikdorsers en oppikpersen met koorden en ijzer- draad. - Alle andere merken van Tractoren en machines op aanvraag. Koopt bij iMsnissBdisSr&Qg 22, VLAHERTINGS sedert vele jaren gespecialiseerd in allerhande herstellingen en waar wisselstukken te verkrijgen zijn aller merken. TELEVISIE TOMBOLA ten voordele van Tehuizen voor zwakke kinderen» GERIEFLIJK WOONHUIS CJl COC otlN STUKKtN>1» ~iC eiwfO'NO tv "ZT KiiisysTtw tVAA1t°W het 6%oor ame^aahs me%k Voor alle inlichtingen gelieve zich te wenden tot de Magazijnen w Yvonne Serruysstraat 58b ROESELARE - Leenstraat 66 8EPER - Boterstraat 38 DE PANNE - Marktplaats 19 N8EUWPOORT - Duinkerkestraat 29 en in de toonzalen SERVEL te BRUGGE - Zuidzandstraat 5 40 Jackie klom in de bus en staar- ,de met angstige ogen naar de 'straatdrukte. Toen de ontvanger btj haar kwam zei ze: tot Cock- spurtstraat, als het U belieft, en wilt ge mij even waarschuwen als ,ik er ben? - Het scheen erg ver te zijn; er kwam volk in de bus, er stapte veel volk af, en haar hoofdpijn scheen dn al die drukte te verergeren. Ze [sloot de ogen om al dat gewemel niet te tóen, en dutte in om met schrik wakker te schieten, toen de ontvanger haar even aan de schou- ,der raalkte, zeggend: Cockspurt- jstraat! HiaJf Brakker strompelde ze uit .de bus; en bleef hulpeloos staan, 'terwijl de bus verder reed. Het was een erg drukke straat, en dan zag jze plotseling in de verte het stand beeld van Nelson en herinnerde zich, dat Mrs Hunter de eerste dag ,op "weg naar Gordon's kantoor er baar bad gewezen. Nu, het was nut 'teloos daar tijd te staan verspillen, !ea se vroeg' aan een dame in rouw: Kunt ge mij de weg wijzen naar de Canadian Steamship Com pany, als het U belieft? i De dame wees naar de andere ikant van het pleintje, waar ze stonden: I Het is; verder op, dicht bij Cha ring Cross, antwoordde ze, ge zult «ie naam op de ramen zien staan. Dank U, antwoordde Jackie. En, met haar tasje onder de arm geklemd stak Jackie blindelings het plein over, de zon scheen in haar gezicht en ze zag letterlijk niets. Iemand riep, een ander schreeuwde, remmen knarsten, wielen schuur den over het glimmende asfalt, terwijl het spatbord van een grote vrachtwagen Jackie in de zijde raakte en haar op een vluchtheuvel slingerde waar ze roerloos bleef liggen, terwijl het bloed uit haar kleedje droop... Iemand scheen op gedempte toon te zeggen, met .een stem die van ver scheen te komen, alsof er ge sproken werd in een dikke mist: Het is een zeer eigenaardig' geval; men zou dat tegenwoordig niet meer mogelijk wanen! Ze moet van goeden huize zijn, het is niet het gewone soort, dat hier binnen gebracht wordt, ze is veel te goed gekleed en te lief. Jackie zuchtte en wenste dat de stem zou zwijgen; dat hinderde haar in haar vreemde slaap, waar in ze weder gaarne terug zou weg zinken. Het enige wat ze verlangde was slaap en stilte, en vergetelheid. Nu een andere stem, die van een man, heel kalm; Ik meen dat de radio uitkomst moet brengen. Hoe is ze geweest vandaag, nurse? Nurse! Jackie probeerde haar hoofd te draaien om in de richting te kijken waaruit de stemmen kwamen, doch ook dat scheen haar onmogelijk. Ze probeerde haar ogen open te doen, en vroeg zich af hoe het kwam, dat haar oogleden zwaar leken als lood. In het begin zag ze niets, doch langzamerhand werd ze gewaar, dat er een zwak licht in de kamer scheen, een licht, dat ergens achter een scherm stond en op een witte muur scheen. Alles was erg stil, alleen een eigenaardig brommen in haar hoofd als het druppen van water. Nu viel er een schaduw tussen haar en het licht, en wist Ze dat iemand over haar heen boog. Na tuurlijk was dat Ellen met haar thee. Hoe vervelend van haar die te brengen, het moest toch nog erg vroeg zijn anders zou ze niet zo moe zijn en gereed ogenblikke lijk weer in te slapen. Ze probeerde te zeggen: hoe laat is het? doch ze Wist dat de woorden enkel ln haar geest gevormd werden en niet uitgesproken werden. Was ze ziek? Was het een droom? Ze droomde niet dikwijls, al was het enkele malen gebeurd dat ze droomde terug in Canada te zijn, zittend aan het sterfbed van de andere Jacqueline, proberend zich wakker te houden met in een boek te lezen: «Er was eens... ver weg, waar de zwaluwen heen vliegen als de Winter nadert, leefde een koning, die elf zonen had...» Elf zonen, dat scheen veel, erg duur ook, juist het tegenovergestel ze wilde alleen met rust gelaten worden. Is U wakker? Wat kunnen sommige mensen toch aandringen, heel vriendelijke mensen zelfs! Jackie's lippen be wogen eindelijk tegen haar zin en ze fluisterde: Ja? Hoe is uw naam? werd er ge vraagd. Ha! Hier was het, dat voorzich tigheid geboden was, had ze niet verschillende namen? Ze was bang de verkeerde te geven. In geen geval Jackie Foster, jaren geleden had ze die achter gelaten in Canada, nu was ze immers Jackie Miller. Jackie Miller die zo moedig de grote boot was opgestapt, gekleed in nieuwe kleren waarvoor betaald werd met geld dat eigenlijk het hare niet was. Nu was het zelfs Jacqueline Miller niet meer, ze wist zeker, dat ze nog een andere naam had aan genomen, ze kon zich evenwel niet herinneren welke. Ze scheen zich even te herinneren, dat iemand er om had gelachen, zeggend: dat is een goede, die is ten minste veilig, dus het moet een doodgewone ge weest zijn, Jones misschien, of Smits, of iets dergelijks het was erg vervelend, dat ze niet wist wat. Misschien was het beter haar ogen maar weer te sluiten en te doen alsof ze sliep, er 'hing immers te veel vanaf, en ze kon zich wer kelijk niet de goede naam her inneren... Jones, Smith, Robinson, dat waren drie van de meest ge wone en meest voorkomende na men, had Mrs Hunter haar eens lachend gezegd. Het waren geen opwekkende namen in ieder geval. In de grote zaak in Canada was er een man wiens naam Robinson was, die blies op het einde van de dag op zijn verkleumde vingers en schold op de meisjes omdat ze zo veel lawaai maakten achter hun toonbanken. De mensen bromden gewoonlijk gemakkelijk, zonder er eigenlijk reden toe te hebben, zelfs als ze 'meer dan voldoende geld hadden om te eten en geen angst voor de toekomst moesten hebben. Zeg mij uw naam! Die vervelende stem! Jackie be woog bijna haar oogwimpers en was als tegen haar wil gedwongen te antwoorden: Ik kan het mij niet herinne ren. Toen voelde ze een hand de de kens rond .ar schouders wikkelen en iemand zeggen: Het heeft geen belang, slaap maar en heb geen zorgen. Ze slaakte een zucht van ver lichting; het was een lieve stem. Eindelijk zou men haar dus met rust laten. Ze sloot de ogen en zonk terug in onbewustheid. Ze had minder moeite te doen een volgende maal, toen ze de witte muur kon onderscheiden; toen was ze zeker dat de zon scheen en dat ze ergens het tjilpen van mussen lioorda. Dat had zij zo dikwijls in i *cege morgen gehóórd, toen f, in vit! jftl II te staat lag van w wakker, nalf slapend zijn, maar was zoveel meer licht nu zo vroel Behalve het mussengetjilp alles stil, tot dat ze voetst-api*;! hoorde, die klonken alsof er op eej vloer werd gelopen zonder kleef- Dat scheen vreemd, ze wist immer-' dat in de gang buiten haar kamt- een heel dikke loper lag zodat me' eigenlijk niemand kon horen aal' komen, Misschien hadden ze lF weggenomen om hem schoon maken. Ellen en Mrs Hunter haf- den het immers over de grot' schoonmaak gehad, enige tijd 8' leden, en Gordon had alleen 8(' vraagd: Nu wat scheelt er aan h huis? Alles is toch schoon gewtf En hij waarschuwde hen zijn sW' deerkamer niet overhoop te zettej' Jackie bewoog zich even, wik' haar een been uitsteken, of prf beren zulks te doen, doch het et' scheen heel zwaar, het leek w vastgebonden. Misschien had een kramp gekregen van te kr op een zij te liggen; ze probeert' het nog eens doch slaakte ee[ kreet van pijn, want haar w®' deed veel pijn alsof het gebroko- was. .JKL Die vreemde voetstappen stopte, onmiddellijk en ze hoorde de open doen en iemand zeggen; Ik denk dat ze nog slaapt, W wees zo stil mntHlJfc Ct VervolgW «HET WEKELIJKS NIEUWS (VERVOLG) De stad zal gehouden zijn tel? linste twee jaar voor het einde er vergunning te verklaren, indien ij wenst gebruik te maken van het ic-eeht van overname, o Een der deskundigen zal door de utad genoemd worden, de tweede e oor de vergunninghoudster. In ge- hal van onverschil betreffende de jleus van de derde deskundige, zal leze laatste benoemd worden door e Voorzitter van de rechtbank van erste aanleg. In geval de afkoop geen plaats ieeft, mag de vergunninghoudster raar materiaal terugnemen, maar tsal gehouden zijn, zonder verant woordelijkheid der stad, alle scha de aan de openbare weg of aan '•ijzondere eigendommen te her stellen, door het wegnemen van ijn materiaal veroorzaakt» Op het einde van het contract leeft de Stad Roes-elare in bijna ,11e contracten van de eerste pe- iode 1920-1930, door de gemeenten afgesloten, bestaan zelfde rechten ;a- het recht het net over te nemen uan bepaalde voorwaarden. Rekening houdende met dit ■echt, is het een feit dat een groot leel van het materiaal, gebouwen, stroommeters reeds aan hoge per centages afgeschreven zijn. Moest '»5e stad dus twee jaar vóór het adnde van het contract de opzeg l^oen, dat zou zij mits betaling' der fhiet afgeschreven sommen, zoals r<ieze voortspruiten uit de getuig schriften, volledig eigenaarster wor sen van het verdelingsnet en ma teriaal. o U ziet dus, Beste Lezer, dat hier n dit artikel, in deze faculteit van ■overname, alles gelegen is. Wil dit nu zeggen dat de con- jessiehoudende maatschappijen bij ie stichting van Inelgas geen re belling houden met de rechten die oien bepaalde stad of Gemeente s-eeds bezit? Neen er wordt hierme de rekening gehouden, maar in ewelke mate? Daar ligt voor ons jjjiet onbekende. Wij voegen er aan ®*,oe dat voor de bepalingen van de- 'ze rechten, van de gedane afschrij vingen, hier zekerlijk ook deskun- iigen zouden moeten aangesteld mvorden, zoals artikel 26 voorziet. Na 15 jaren had de Stad Roese- iqare het recht bij uitspraak van fieskumdigen tot de overname van niet net over te gaan. Waarom zou welfde formaliteit niet van kracht fliijn, wanneer nu de concessiehou- iende maatschappij en haar initia tief het contract zou verlangen te Verbreken? Wij betwijfelen ten heerste of onze Gemeentebesturen ffeze formaliteit reeds voorgehou den hebben. In elk geval zouden ■le Hogere Instanties hiermede re kening dienen te houden. Wat zou nu het voorstel van de loncessiehoudende maatschappij behelzen? Een deel van het net, een bepaald procent zou aan de 3tad Roeselare toegekend worden, een cijfer van 8.500.000 fr. wordt leciteerd, de waarde van het volle dige net zou op 18 millioen ge- raimd worden. Mogelijkheid zou Tielfs bestaan een 500.000 fr. bij te 'torten om zo op de helft te komen. - De vraag die zich stelt: wordt het net van de stad Roeselare dan 'k< onverdeelde eigendom 'van de concessiehoudende maatschappij én de stad. ofwel ontvangt de stad 'eenvoudig "n schuldvordering waar- ®op een interest zal worden uitge leefd door Inelgas? Indien het de onverdeelde eigen dom is, sal zulks noch min noch meer als gevolg hebben dat de stad Roeselare voor altijd verbon den blijft en nooit meer haar vrij heid zal kunnen terugnemen-. Dit alles is zeer ingewikkeld. Niet haastig handelen, geen compromis- sen, geen. overeenkomsten, maar 'Vel een volledig onderzoek door fvakmen-sen! Wat ook de voordelen, die men thans komt voorhouden, mogen zijn, blijkt het dat voor het Slier besproken contract de stad Roeselare, rekening houdende met haar toekomstmogelijkheid met de huidige verbruikkwantiemen van Gas en Electriciteit 2.600.000 ku biek en 12.500.000 Kilowatt best L^ou behouden worden om in 1956 gof 1958 volledig eigenaarster te worden van het net. Wat baat het nu een paar mil lioen per jaar meer te ontvangen, wanneer men over enkele jaren in veel gunstiger voorwaarden zou kunnen onderhandelen, het net volledig overnemen in Regie guifcbatem en wellicht het dubbel van iwinsten verwezenlijken. Roeselare, Stad van toekomst, aangewezen op handel en nijver heid, moet haar handen 'vrij hou den en zich niet laten meeslepen in de huidige draaikolk van Inter- ,,communalen. Zelfde taal zouden wij voor alle 'Steden en Gemeenten niet kunnen ispreken, zo bv. niet voor Poperinge, waar het huidig contract niet van de beste kan genoemd worden. Wij habben heden willen stil staan bij een bestaand contract, dit in verband met de eventuele inbrengsten bij Inelgas. Wij kunnen niet genoeg aanra den aan de Gemeentebesturen de bestaande contracten grondig te onderzoeken. De aandacht van de belangheb bende Gemeenten vestigen wij ook 'nog op het slot van artikel 7 der statuten, waarin de Gemeenten .aangesloten bij de Maatschappij !ee;n verbruik waarborgen. Dit kan 'voor bepaalde Gemeenten ramp spoedige gevolgen hebben. Zo komt het bv. diat een bepaalde stad van ilonze- Gouw met het huidig contract •reeds toiji de maatschappij in het "krijt stond voor 700.000 te weinig verbruik! Na ons lang ophoud dan artikel 7 Inbreagsten komen we aan artikel 8, luidende als volgt: «Het "maatschappelijk kapitaal kan ver hoogd of verminderd worden bij 'beslissing van de buitengewone al- 'gememe vergadering Dït wil zeggen dat de der aan delen moeten akkoord gaan, kort om dat de vrijheid van de HH. Burgemeesters, Schepenen en Ge meenteraadsleden van uw Steden en Gemeenten voor goed verbeurd is. De vorm van de Naamloze Ven nootschap van een Intercommunale schikt niet, maar wel de vorm van Samenwerkende Vennootschap. Ne men wij tot voorbeeld de statuten van de Interelectra, samenwerken de maatschappij te Hasselt. Dit is de Intercommunale Electriciteits- mij der Provincie Limburg. Voor de personen die zich interesseren, kunnen wij aanstippen, dat de statuten verschenen zijn in de bij lagen aan het Staatsblad van 15 October 1930 onder nummer 14.808. Artikel 8 voorziet verders dat er nieuwe toetredingen van Gemeen ten tot de Intercommunale Inelgas kunnen plaats grijpen, mits goed keuring door de Algemene Verga dering. Geen haast dus, geloof ons vrij, U zult altijd welkom zijn en de Raad van Beheer zal U met genoegen begroeten, vooral als uw net, uw stad of Gemeente van be lang is! Artikels 9 en 10 zonder belang. In een volgende bijdrage zullen wij handelen over Titel drie Be heer en Toezicht, Titel vier Be stendige Commissies, Titel vijf Algemene Vergaderingen, om te komen aan de Inventaris, Balans, Winst en Verliesrekening. QUO VADIS WESTVLAAMSE ELECTRICITEITSMIJ? Onze lezers zullen reeds tot de overtuiging gekomen zijn dat de Westvlaamse Electriciteitsproble men niet zo gemakkelijk kunnen opgelost worden. Politieke oplossingen moeten we bekampen. Er moet gestreefd wor den naar een rechtvaardige rege ling' waar vooral de rechten van de verbruiker en de gemeenschap het best gediend worden. Eens voor goed dient een einde gesteld aan alle misbruiken, een klare en dui delijke situatie c-pgemaakt. Tot slot voor vandaag durven wij het aan de Westvlaamse Elec- triciteitsmaatschappij, de Provin ciale Intercommunale, te vragen hoe ver het staat met haar reorga nisatie en zuivering. Het volstaat immers niet dat de Bestendige De putatie bepaalde instructies geeft, als wanneer zij zelf niet de nood zakelijke maatregelen treft in een door haar gestichte en beschermde Provinciale Intercommunale. Wat meer moed en durf zijn hier ook geboden! De taktiek van het stilzwijgen, waarin de leiders van de West vlaamse Electriciteitsmaatschappij zich tot dusver hebben gehouden, dient eindelijk verbroken te worden. Het gaat er voor ons minder om het uitoefenen van kritiek op fou ten in het verleden bedreven, dan wel om het mobiliseren zolang het nog tijd is, van alle gezonde krach ten tegen de politiek van dictatuur der electriciteitsbedrijven, waarvoor zelfs vooraanstaande en eerbied - waardige personen gewillig buigen. Cave Canem! WESTFL ANDER. Rijke keus in allerhande mantels - jaquettes - zilver-, blauw- en platina- vossen. «hS 11111 Spotgoedkoop, nooit geziene prijzen. m Breng nu uwe bestellingen en veran- Ip deringen, want in het zomerseizoen IfiliMi kan alles beter nagezien worden. W IgSf S®| VRAAG ONZE KATALOGUS W mm WS Hl MET DE flfllP .W %'if Vertrouwt ons uw bewaring - herstel- f lltilp SfK-iÉf hng - verandering - iustrage, enz... Katalogus op aanvraag gestuurd met de nieuwste modellencreaties. I ]f't -v De grootste keus van het land in «^lÈilïÉÉÉ gemaakte mantels. Waarborg op oWgj^|r alle artikels. Gemak van betaling. 'K- Geschenk aan ieder koper bij voor legging dezer aankondiging. Depositarissen, kunnende waarborg geven, worden gevraagd. De fabriek is gemakkelijk te bereiken met de autobus lijn Kortrijk-Tielt tot Meulebeke Plaats. De magazijnen zijn open alle dagen der week, ook de Zondag gans de dag. GEDURENDE DE ZOMER GRATIS-BEWARING. Voor Diksmuide en omstreken wende men zich tot 't BIJHUIS: Voor Rumbeke en omstreken wende men zich tot het BIJHUIS: VERMANDERE, in «De vier Seizoenen», RUMBEKE. (1855) Op uitgelezen eerste rangshypothe ken, enkel ten belope van 50 a 60 der waarde. Schrijven Bureel van 't blad onder letters I.C.M. (1599) De nieuwe Steyr 30 PK. kost nu WWllPCo). 119-500 fr. De wentelploeg 9.900 fr. De hy- dii'Oliek 9.900 fr. üaoiESEL STEYR De schoonste en VOOR BEIDE VLAANDEREM beSte trSk'tOr. joZ.oeeilee.maldeoe».„obe Vraag katalogen. HIER HET GROOTSTE, DOELMA TIGSTE KATH. HUWELIJKS- WERK. Vel. j. practijk. Streng geheim. Briefwis. Een eindeloze reeks huwelijkskandidaten voor U. Schrijf om docum. en lijsten naar: DE GELUKKIGE TOE KOMST, Postbus 11, DEINZE. - OfPostbus 381, Antwerpen. - Of: Postbus 231, Brussel I. (6955) "1501 Ï8W 9Z S«PJ37«Z Bladz. 12. Bij K. B. versohenen ln het Staatsblad van 19 Mei worden de kinderbijslagen voor de loonarbei ders verhoogd. Tevens worden de aanvullende ouderdomspensioenen met 5 t.h. verhoogd. Dagelijkse kinderbijslag. De bedragen van de dagelijkse kinderbijslag worden gebracht op: voor het eerste kind 12 fr.; voor het tweede kind 12 fr.; voor het derde kind 16,40 fr.; voor het vier de kind 20 fr.; voor het vijfde kind en voor elk der volgende kinderen 26,40 fr. Maandelijkse kinderbijslag. De bedragen van de maandelijk se kinderbijslag warden gebracht op; voor het eerste kind; 300 fr.; voor het tweede kind: 300 fr.; voor het derde kind: 410 fr.; voor het vierde kind: 500 fr.; voor het vijf de en voor elk der volgende kinde ren: 660 fr. Kinderen van invaliden. De bedragen van de kinderbijslag voor kinderen van invaliden wor den verhoogd en onderscheidenlijk gebracht voor het tijdperk van 1 tot 30 April 1951: voor het eerste en tweede kind op 23 fr. en 575 fr.; voor het derde kind en voor eik der volgende kinderen, op 24 fr. en 600 fr.; voor het tijdperk van 1 Mei 1951 af: Voor het eerste en tweede kind op 25,20 fr. en 630 fr.; voor het derde kind en voor elk der vol gende kinderen, op 26,40 fr. .en 660 fr. Voor de moeder in het gezin. Aan de moeder, die één of meer kinderen opvoedt, voor wie krach tens het Koninklijk Besluit van 19 December 1939 recht op kinderbij slag' bestaat, wordt een bijkomende toelage, genaamd toelage voor de moeder in het gezin verleend, voor zover zij in haar gezin blijft en ge nerlei winstgevende beroepsbezig heid heeft. Die bijslag bedraagt voor elke dag. welke recht geeft op kinder bijslag voor het eerste door de moeder opgevoede kind, 4 frank en voor ieder van de volgende door de moeder opgevoede kin-deren, 2 fr. Wanneer de kinderbijslag op de maandelijkse forfaitaire grond-slag word't betaald, bedraagt die bijslag, onderscheidenlijk, 100 frank en 50 frank. Die bijslag wordt onder de zelfde voorwaarden als de kinder bijslag uitbetaald. Volgens een and-er besluit worden de aanvullende ouderdomspensioe nen met 5 t.h. verhoogd. UIT TER HAND TE KOOP TE IEPER Schoon en groot kunnende dienen voor alle handel, inrijpoort voor auto, kabel drijf kracht, achtergebouwen en hof. - Gelegen in zeer bedrijvige straat, dichtbij de Markt. - Aanstonds vrij. A- f- d. (1884) OVER TE NEMEN te OOSTENDE. Wegens v-ertr-ek nr 't buitenland. Buitengewone okka- sie. Zich wendenLangestraat 45, Oostende. (N.2182) ALGEMENE BOUWWERKEN 29 Mei. VQORMEZELE. Te 9 u., in het Klooster van de EE. ZZ. van Liefde, Mellestr. te Heule, herbeste ding van de herstellingswerken aan de scholen. 30 Mei. DIKSMUIDE. Te 11 u., ter Coöperatieve voor Gesinistreerden. Oud Station, Oostende, herbouwen van een huis, IJzerlaan, eig. h. M. Cas- telein, 94, Mariakerkelaan, Oostende. 31 Mei. BISSEGEM. Te 18 u.. ten huize van h. J. Vlerstraete, 105. Tuinwijklaan. herbouwen van twee woonhuizen, Tulnwijklaan 121 en 123. eig. hh. A., J. en O. Vierstraete. 1 Juni. Te 11 u., op de Dienst der Gebouwen, 34, Lange Bei, Brugge, onderhoud van de staatsgebouwen ln de prov. WESTVLAANDEBEN, van 1 Mei 1951 tot 30 April 1952. 5 Juni. NIEUWPOORT. Te 17 uur, ten stadhuize, bouwen van een nieuwe vismijn aan de kaai. 27 Juni. GEDUVELD. Te 10.30 uur, ter N. V. der Waterleidingen, Aarlenstraat 106, Brussel, aanbeste ding-wedstrijd voor het bouwen van een reservoir van 10.000 m3. SCHILDER- EN GLASWERKEN 1 Juni. Te 11 u„ op de Dienst der Wegen, 12, Vrijdagmarkt, Brugge, leve ren van allerlei soorten verf voor de onderhoudsdiensten der prov. WEST VLAANDEBEN. BRUG- EN WATERBOUWWERKEN 28 Mei. ST JORIS-AAN-IJZER. Te 11 u., ten gemeentehuize, herbou wen van voetbrug ln gewapend beton over de IJzer (Palderbrugje). Bestek: 350.000 fr. WEGENBOUW- EN RIOOLWERKEN 28 Mei. ROESELARE en OOST- KIEUWKERKE. Te 11 u., ten stad huize te Boeselare, aanleggen van rij wielpad en andere verbeteringswerken aan de buurtweg Van groot verkeer nr 185. Bestek 3.907.148,40 fr. 30 Mei. KACHTEM. Te 11 u., ten gemeentehuize, lot 1, aanleggen van rijwielpad langs de buurtwegen van groot verkeer nrs 197 en 198, be stek 633.238 fr.; lot 2, aanleggen van voetpaden en andere verbeteringswer ken langs de buurtwegen van groot verkeer nrs 197 en 198, best. 450.000 fr. 31 Mei. KROMBEKE. Te 11 u., ten gemeentehuize, onderhoud van de begrinde landbouwwegen nr 1. 4, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 41 en 43 (herladen der grintbekledingen). Bestek 61.950 fr. 31 Mei. HOOGLEDE. Te 11 u., ten gemeentehuize, buitengewone on derhoudswerken aan de besteende landbouwwegen nrs 1, 4, 10, 13, 18, 29 6, 25 en 24 (bitumacadam van cut back-asphalt). Bestek 2.631.328,30 fr. 4 Juni. RAMSKAPELLE-AAN- 1JZER. herstellen van voetwegels. Bestek 166.040 fr. 8 Juni. LAN GEM ARK. Te 11 tl., op de Dienst voor Stedebouw, Been houwersstraat, 15, Brugge, riool-, weg en beplantingswerken in de Blikstraat (buurtweg nr 39). 13 Juni. PASSENDALE. Te 11 uur, ten gemeentehuize, onderhoud van de begrinde landbouwwegen nrs 3, 4. 5, 9, 10, 12, 13, 23, 27 en 28 (bitu- menbestrljklng en tarmacbekleding). Bestek 1.763.876,90 fr. Uitslagen geven, wij volgende week. WEEK VAN 27 MEI TOT EN MET 2 JUNI 1951 ZONDAG 27 MEI 1951 9.10: Mooie opnameri voor jong en oud. 10.00: Westvlaamse Muziek maatschappij voor de micro. Concert door de Koninklijke Harmonie uit Ko men. 11.00: Boekenschouw. 11.10: Zondagmorgen zonder zorgen. MAANDAG 28 MEI 13.15: Vlaanderen zingt. 13.35. Melodieën uit de studio te Londen. 14.00: Ons componistenportret. Mau rice Eavel. 15.00: Het duo Winkler zingt Tirolerliedjes. 15.15: Halfuur tje voor de vrouw. 15.45: Het or kest Jacques Hélian. DINSDAG 29 MEI 16.00: Het amusementsorkest Osten- dia. 16.30: Ons operettentheater. 17.00; Nieuwe geluiden. 17.30: Kin deruurtje. 18.15: Het musette-orkest Louis Ferrari. 18.30: Westvlaamse wetenswaardigheden. 18.40: Uit on ze Westvlaamse muzlekschat. 19.25: Fraatje met de dulvenliefhebbers. Wielersportpraatje. 19.40: Rhythm- club. WOENSDAG 30 MEI 20.00: Ons liefdadigheidsradiocrochet 1951. Relais vanuit de schouwburg te Brugge. 21.00: Hoorspel «De Beken tenis», door Gaston Duribreux. 21.30: Een beroemde symphonle, Lud- wig von Beethoven. 22.00: Ons we kelijks operaconcert. DONDERDAG 31 MEI 16.00: Roger Snoeck speelt op har mondorgel. 16.30: Romantisch ca sinoconcert. 17.15: Uit Franse ope retten. 17.45: Sylvia Ballet. 18.00: Vaarwel, o schone Mei. 18.30: Soci aal economische problemen ln West- viaanderen. 18.40: De vrolijke golf 19.30: Halfuurtje voor de jeugd. VRIJDAG 1 JUNI 13.15: Vrolijke inzet. 13.30: Spiegel van het Westen. 13.40: Sonate ln G. voor viool en klavier. 14.15: Frag menten uit de opera Cavallerla Rus- icanavan Piero Mascanle. 14.15: Sarane Ferret en het kwintet van Pa rijs. 15.00: Ons radioziekenbezoek. 15.30: Ons refreintjesalbum. ZATERDAG 2 JUNI 14.30: Oost-West. Grote interprovin ciale verzoekplatentombola. 17.30: (Kortrljk) Muziek voor een koninklijk vuurwerk. 17.45: Harmonikarecital. 18.30: Met de micro door West- vlaanderen. 18.45: Het N.B.C. Sym- phonie-orkest. 19.30: Marlahalfuur- tje o.l.v. Z. E. P. Leopold, O.C.D. Week van 27 Mei tot 2 Juni 1951. ZONDAG 27 MEI. 11.00: Hoogmis. 21.15: Trois... Six... Neuf..., film. DINSDAG 29 MEI. 20.31: Nieuwsberichten. 20.51: «De avonturen van Keen Maynard10*' episode. 21.00: Reis ln de Verenigde Staten. 21.35: Le Paradis des vo- leurs film. WOENSDAG 30 MEI. 20.31: Nieuwsberichten. 20.50: Shakespeare en de liefde. 21.20: Barnabe film. DONDERDAG 31 MEI. Van 15.00 tot 16.00: Kinderfilmen. 20.31: Nieuwsberichten. 21.10: Keen Maynard, 11° episode. 21.30: Grand- Père, film. VRIJDAG 1 JUNI. 20.31: Nieuwsberichten. 20.50: Tzi- gane-avond. 21.30: Le Pavilion Brule.», film. ZATERDAG 2 JUNI. Van 15.00 tot 16.00: De vrouw thuis. 20.31: Nieuwsberichten. 20.50: Zaterdagavond rendez-vous. 21.30: Keen Maynard, 12c episode. 22.01: 't Hof van VlaanderenVlaamse uitzending. BRUGGE Uitslag der Trekking gehouden op 15 Mei 1951. ■Winnende nummers: 160.723 171.151 154.719 144,153 140.198 140.895 114.807 107.685 150.636 162.568 109.235 119.132 106.063 175.832 108.695 123.104 171.834 153.602 126.057 135.258 114.086 108.335 150.089 1 86.095 114.954 105.168 114.177 113.881 168.003 138.687 150.034 155.978 136.128 168.424 182.781 111.283 144.668 142.515 125.904 183.247 117.062 151.740 100.778 170.366 161.292 132.589 142.037 134.150 141.279 104.978 147.918 100.107 143.193 198.741 165.091 184.125 146.243 149.537 103.051 162.409 101.068 175.378 100.833 183.799 166.805 173.271 178.417 148.705 142.268 129.384 193.306 107.449 126.022 112.474 108.686 166.326 174.416 158.806 131.987 176.607 Voor de omslag: 19.363 De prijzen mogen afgehaald wor den ieder dag van 9 tot 12 en van 2 tot 6 u.: 16, Vlamingstraat, te Brugge. De prijzen niet afgehaald voo: 15 Juli blijven eigendom van M Werk. UIT TER HAND TE KOOP 153.05! 122.965 154.462 135.831 133.501 157.6!) 108.121 151,11! 131.8!! 124.915 118,841 137.011 181.81! 149.111 110.602 133.131 199.94! 159.461; 194.91! gelegen in de Molenstraat te VIJZE. Inl. bij de eigenaar: F Alfons Missinne, Statiestraat 140, Pervijze. Vrij tegen 1 Juli e.k, Stilletjes schdrreltJosR KE LftNGS X>E MUUR, OPZOEK NRTTR TJEHOLTE WSm/NHET HRLS3NOER VERBOE6ENIS. de van de geschiedenis dier twee kinderen die in zo'n grote stad leefden, dat er zelfs geen plaats was voor het kleinste tuintje. Hoe vreselijk! Immers ze wist wat zo'n stad zijn moest, alle huizen tegen elkander leunend, grote -huizen waarin soms twaalf gezinnen leef den, zoals dat waar zij en de ande re Jacqueli/ie in woonden, niet zo'n mooi huis als dat van Gordon Hunter, Het leven was erg onrechtvaar dig! Geen wonder dat Jacqueline steeds zei: neem al wat U kunt, neem het als de kans zich voordoet, of iemand anders is er mee weg! Waar was Jacqueline nu? Vreemd dat ze het zich niet kon herinne ren. Ze wist dat ze ziek was ge weest, heel erg ziek, doch wat er gebeurd was, of er werkelijk iets gebeurd was, scheen onzeker, iets dat als het ware in de lucht hing, zodat het enerzijds te hoog was om het te zien en anderzijds zo laag, dat men het in de duisternis evenmin kon onderscheiden. Is U wakker? Die eerste stem sprak weer, alleen zachter, kalmer, en Jackie liet de oogleden vlug dicht vallen. Ze wilde niet toege ven, dat ze wakker was, zelfs aan Ellen niet, die toch zo vriendelijk voor haar was; ze wilde trouwens geen thee zo vroeg in de morgen,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 12