Wereld Missietentoonstelling door Z. Exc. Mgp Lamiroy te Roeselare geopend Kosmos - Reizen LAATSTE BERICHTEN Buitengewone !0T0-C^ÖS Het nieuwe treinstation v Koksijde plechtig in gebr genomen KEIZER KSRELSTRSST, 83, BRÖ86E-T.::337.3I De nieuwe «Knokke-brug» t< Merkem plechtig ingehuldig WATOU RENINGE OOSTVLETEREN WOESTEN ELVERDINGE LANGEMARK Wouraen - Jonkershove 15 JULI GROTE M0T0-CR0SS POELKAPELLE ItiMuitêttdk COMMEKCtELE Kp£LArm%ATEN Toonzalen, 5 Zuidzandsfraaf BESELARE VQORMËZELE MESEN PLQEGSTEERT WIJTSCHATE DRANOUTER WESTOUTER VADERLANDSE PLECHTIGHEID TE WESTOUTER Oudstrijjers vereremevkt. VLAMERTINGE §€©©rsuSfsiesgen Beroepsremners 'Stort 75 Fr. Grote lucfctmcE- noeuvers ing#zet Woumen - Jonkershove 15 JULI GROTE M0T0-CR0SS KEJMMEL BELGIE TELDE 8.653.653 INWONERS 0? 31 DECEMBER 1950 WESTOUTER - RODENBERG_ OP ZONDAG 27 MEI 1951, TE 14.30 UUR 30.000''FRANK PRIJZEN. NOTARIËLE AANKONDIGINGEN Dulvenrubrlek. Prijsvlucht Arras: 1. Maerten Ar thur; 2. Decalf Prudent: 3. Loones Henri; 4. Prance Gaston; 5. Durant Albert. Prijsvlucht Le Touquet»: 1. Bon- ncz Lucien, Roosbrugge; 2. Idem; 3. Luyssen André; 4. Bonnez Lucien; 5. Demol Joseph. Prijsvlucht Breteull: 1. Decae Ga briel; 2. Van Eecke Albert; 3. Dam- bre Paul: 4. Dcman Maurice; 5. Mar cel Neüdt. Algemene rangschikking: 1. Slos.se Marcel, Roesbrugge, 31!) p.; 2. Neudt Marcel, 280; 3. Dnmbre Paul, 261; 4. Maerten Joseph, 218; 5. Deman Mau rice, 215; 0. Corteel Albert, 200; 7. Vallaey Pascal, 188; 8, France Gaston, 156; 0. Luyssen André, 152; 10, Maer ten Arthur, 145; 11. Decalf Prudent, 137. Uitslag flesschletiiig. Uitslag der flesschleting bij René Huyghe. Vliegende flessen: 1. Wils Aimé; 2. Gheeraert Firmin; 3. Candaele Maurice; 4. Gombeir August; 5, Ta- vernier Camiel; 6. Vanrenterghem Opier; 7. Gruwier Georges; 8. Bot- tecam Gerard; 9. Tanckeré Maurice; 10. Ollivier Maurice. Stllhangende flessen: 1. Gruwez Marcel; 2. Brysbaert Mare.: 3. Viixé- ne Medard;' 4. Pioen Michel; 5, Fir min Gheeraert; 6. Wils Aimé; 7. Tan- ckerc Maurice; 8. Bottecam Gerard; 9. Everaert Jules; 10. Vanrenterghem Omer. Uitslag haan bol li n geil. Uitslag der baanbollingen in' de Molenstraat: Lokaal Haezebrouck Marcel: René Veyer en Haezebrouck Marcel; Keste- man Albert en Beun Gerard. Lokaal Loupe Prosper: Castryck Roger cn Deroo Michel; Leupe Omer en Maerten Prudent. Lokaal Butaye Karei: Maerten Ca miel on France Gaston, Vanhamme Roger en Six Leopold. Ballon wedstrijd voor kinderen. Deze ballonwedstrijd, welke op 31 Mei eindigt, gaat niet de gewone bij val tegemoet. Tot heden zijn slechte een twintigtal kaartjes teruggezonr den en de afgelegde afstand is niet zoals andere jaren. Het grootste ge tal draagt de poststempel Haeze brouck (Fr.) Een enkel werd ons teruggestuurd uit het Aisne depar tement en is tot lieden de eerste ge rangschikte. De kleine Vallaey prijkt dus aan de kop. Nog enige dagen ge duld en de prijsultdeling heeft plaats bij Henrl Loones, Grote Markt. De uitgeloofde bak bier door Henrl Loo nes aan het balonnetje van de mu zikanten, dat de grootste afstand heeft afgelegd is nog niet gewonnen. Geen enkel kaartje op naam van een muzikant is teruggekeerd. Eerw. I'ater Demacglit dunkt. CATHOLIC MISSION Salegseg (Balbalau) Mt. Prov., Philippines 12 Maart 1951. Aan de studenten en weldoe ners van Watou en St Jan-ter- Brezeu, Langs de oprichters van de sterre- stoet om, heb ik hier in Salegseg uw milde gift ontvangen en ik voel me een beetje beschaamd van zolang te hebben gewacht om U allen te be danken. Temeer, daar Ik verleden jaar niet geschreven heb... nu dat kon moeilijk zijn op de vastgestelde tijd... daar ik op 't einde van ver leden jaar nogal veel op reis was. Dit toont zeker aan dat ge mij nog niet vergeten zijt. Een paar weken gele den las ik in «Het Wekelijks Nieuws» dat er nog iets anders op komst is van een avond, begin Februari. Alhoewel dit laatste mij nog niet bereikt heeft, toch zal ik alle mede werkers en weldoeners op voorhand bedanken! Een speciaal dankwoordje voor de inrichters van dit feest. Daar het voor mij onmogelijk is om allen persoonlijk te bereiken doe ik het langs uw weekblad, dat ook 't mijne Is... met dat verschil dat lk hier 2 maanden later kan genieten van het nieuws! Het aal u zeker allen interesseren te weten waarvoor uw geld gebruikt HET WEKELIJKS NIEUWS Zaterdag 26 Mei 1951. Biaaz. 5. wordt? Wanneer we op reis gaan ls het gewoonlijk zonder een cent op zak, dan worden we volledig onder houden door onze christenen, we de len met hen de rijst, en als 't avond wordt dan gebruiken we gewoonlijk dezelfde tafel voor ons bed, alleen een mat op de vloer dient als ma tras! Maar lk kan u verzekeren dat men niet moet gewiegd worden na een reisje door de bergen! Op reis zijn catechisten onmisbaar en die moeten we onderhouden, want ze geven ook les aan de kinde ren, dopen in geval van nood, helpen de stervenden, onz. Vroeger waren hier een 12-tal catechisten, nu heb ben we er 3! Verder hebben we hier de school in Salegseg zelf, één van de meesters word't tegenwoordig betaald door de studenten zelf, de tweede wordt door u onderhouden langs de giften die we krijgen van de weldoeners! Op die manier ziet ge zelf hoe ge om zo te zeggen rechtstreeks mis sionaris zijt, al ls het ook van uit Belglö! Wanneer we brieven krijgen van België, dan heb lk soms de indruk dat ze de missionarissen beklagen... wel ik kan u verzekeren dat ze de gelukkigste mensen zijn van de we reld, als ze hun werk kunnen voort doen! En dit laatste hangt ook van li af, want er zou zoveel meer kun nen gedaan worden moest er hier een kapel meer zijn, en moesten we daar een catechist kunnen onder houden! Dierbare weldoeners, gij draagt ge deeltelijk het geluk van uw missio narissen in uw handen. Ik dank u van harte voor hetgeen ik reeds ont ving, de stoffelijke steun, maar voor al de geestelijke steun van uw ge beden! Ik blijf hopen voor de toe komst, met de verzekering van ons vroom gebed Pater Remi Demaeght. Dieven op ronde. Naar het schijnt heeft Reninge verscheidene malen en op verschil lende plaatsen bezoek gekregen van nachtridders die het gemunt heb ben op konijnen, ijzeren staken, lo den darmen, enz. De Pijpegale en de Molenhoek hebben ze uitgekozen tot operatieterrein. Het zal wel niet lang duren vooraleer de politie ze bij de lurven zal gevat hebben, want naar het schijnt zijn er reeds afzetgebieden van hun oneerlijke handelswaar gekend. Ongeval. Zondagmorgen, rond 6.30 u. wa ren werklieden van de Electriciteits- maatschappij bezig met onder houdswerken uit te voeren aan de kabien in dé Kasteelstraat. Plots werd Jozef Maeckelberghe uit Lo door de stroom gegrepen. Dr Car ton slaagde erin de bewusteloze man weer bij te brengen. Hij had echter tamelijk erge brandwonden opgelopen. Nog een ongeval. In de werkhuizen Picanol te leper werd onze dorpsgenoot Jozef Marey eveneens het slachtoffer van een ongeval. Bij een kortsluiting werd zijn linkerhand erg verbrand. Uitslag Hondcnkoers. Uitslag van de hondenkoers bij Gerard Catteeuw: Baes André, Woesten, 2 p.; 2, Pois- Eei'ste categorie, 9 deelnemers: 1. sonnier Jeremie, 4; 3. Merveillie G., Tweede categorie, 12 deelnemers: 7 punten. l. Druant Albert, Woesten, 2; 2. De roo Firmin, 4; 3. Dedoncker André, 7; 4. Catteeuw R„ 9; 5. Deghandt A., 10 punten. Uitslag prijsbaar! mg. Uitslag der prijskaarting bij Wed Dedoncker, 68 deelnemers: 1. Mox-lion Maurice en Desmarey Gaston; 2. Ge rard Bourgois en Noppe Elie; 3. Le- roye André en Vandromme Cyriel; 4. Bervoet Aimé en Maerten Achiel; 5. Rousseeuw Robert en Vanalle- Het hoeft werkelijk aan geen enkel Westvlaming gezegd te worden dat onze provincie ruim haar deel heeft in het Missiewerk over gans de wereld. Wanneer men spreekt van ruim 2.000 Vlamingen die over de wereld verspreid zijn als missionaris en wanneer men daarbij bedenkt dat de stad Roeselare alleen 333 levende en over leden zendelingen telt, dan hoeft dergelijke statistiek zeker geen betoog'. Niemand kon het dan ook verwonderen dat de St Atnandus- Missiebond het initiatief nam om de wereld-missietentoonateiiing, die reeds in Antwerpen zoveel bijval oogstte, naar hun stad te brengen waar bijna ieder gezin een vriend of familielid telt die in het missiegebied werkzaam is. De ruime Foorhalle, waar wij reeds enkele malen prachtige handclsforen bewonderden, leende zich uitstekend tot dergelijk doel. Thans hebben Gods ambachtslieden er een onderkomen in gevonden van 24 Mei tot en met 3 Juni om nader kontakt te zoeken met het publiek. Moge ook hunne zaak, die tocli werkelijk de goede zaak is, er mede gediend zijn. DE OPENINGSPLECHTIGHEID Woensdag 23 Mei kwamen do ho ge personaliteiten bij de Roeselaar- se foorhalle toe voor de plechtige opening der Wereld-Missietentoon- stelling. Z. Exc. Mgr Lamiroy, Bis schop van Brugge, was vergezeld van Z. E. H. Deken Vervenne uit Roeselare, Z. Exc. Ridder Pierre van Outryve d'Ydewalle, Gouver neur van Westvlaanderen en Zijn Exc. Minister Dequae waren verge zeld door dhr Burgemeester J. De Nolf en de leden, van het schepen college van Roeselare. Wij bemer ken nog Z. E, H. Kan. Dubois, Proost der Westvlaamse K.A., Zeer E. H. Kindt, der K.A.-Centrale, Eerwaarde Heren Onderpastoors Delrue en Goethals, respectievelijk propagandaleider en bestuurder dei- Missiewerken van Roeselare, Z. E. H. Duforret, Superior van het Semi narie, Z. E. H. Van Hauwere, 'Be stuurder der Vakschool. Hr Arron dissementscommissaris Devos. Heer Thiers, Vrederechter, Hr Jos Seaux, Secretaris der Missiewerken, alsme de talrijke vooraanstaanden uit Roeselare. Wij bemerken eveneens verschil lende dames die een voorname rol vervullen In de missiewerken, o.m. Mejuffer Mahieu, Voorzitster der .Missicnaaikringen, Mevr. Da Smet- Bouckaert, leidster van de propa ganda en Mevr. Rommens-Laig- nell, Voorzitster van het V.V.K.A. In zijn welkomrede dankte Heer Bagein. Schepen van Openbare Werken der stad Roeselare en voorzitter van de St Amandusmis- sicbond, de hoge bezoekers voor hun tegenwoordigheid en l.un steun voor het missiewerk. Hij herinnerde aan de woorden ïan Mgr LamiroyHet Missiefront kan niet krachtdadig werken als 't thuisfront niet werkdadig steunt». Vervolgens drukte spreker zijn fier heid uit over het feit dat ons klein land een zo groot aantal zéndilin- gen telt op de missieposten. Ve len inderdaad zijn onze huidige missi onna rissen voorafgegaan en hebben de wegen geopend voor de volgende generaties; sommigen stierven els martelaars en allen schonken hun leven om dienaars te worden van God en hun mede mensen. Spreker onderlijnde vervolgens het doel van deze tentoonstelling die er op gericht is de aandacht te vestigen op de bijzondere plaats welke de missionering in ons land moet bekleden. Vooral dient d: aandacht der jeugd hierop geves tigd om de atmosfeer te scheppen welke ln gunstige zin kan inwerken op de geest en de gedachten van ooze schoolgaande jeugd. Tenslotte verklaarde de Hr Ba- gein deze tentoonstelling voor ge opend en verzocht hij de bezoekers ten bezoek te willen brengen aan de standen. Na de uitvoering van de Braban- cjonne en de Vlaamse Leeuw werd een bezoek aan de Foorhalle ge bracht. EEN BONTE MISSIE WERELD Loopt een andere tentoonstelling misschien wel eens het gevaar van eentonig te worden dan kan men gerust getuigen dat het hier an dersom is. Voor eentonigheid is er geen gevaar. Wij spreken hier na tuurlijk niet van de bonte weme ling die 35 verschillende klooster orden bieden voor het oog, alhoe wel men reeds een flink geheugen moet hebben om daarin wegwijs te blijven De standen zelf zijn zo ontwor pen, dat elke missiecongregatie een heel bijzondere kant van haar werkzaamheid belicht. Daardoor heeft men na dit bezoek een zeer volledig beeld der missieactiviteit over gans de wereld. Het is daarbij geen droge opsomming doch alles werd vervat in een levendige en aanschouwelijke voorstelling. Wij willen ons slechts beperken bij een stand waar zeker een verbluffend realisme bereikt werd. namelijk de stand der Dames Kanunnikessen van het H. Graf uit Turnhout. Men treft er een Senegalese vrouw aan met haar twee kinderen die respectievelijk 20 cn 8 maanden oud zijn. Mevrouw Ba, zo is baai- naam, verzorgt er haar kinderen en speelt er mee precies zoals ze dat in Senegal gewoon is te doen. De kleinen slapen er op hun bedjes zoals lil het warme Afrika en allen dragen de bonte klederdracht die men wel eens bemerkt op prentjes uit het missiegebied uit Senegal. Het was een aandoenlijk ogenblik toen Mevrouw Ba, die een flinke katholieke vrouw is, met haar twee kindjes bij Monseigneur kwam om een kruisje... Terloops vernamen wij de geschiedenis van deze vrouw. Zij verblijft sedert enkele tijd met haar man te Parijs waar deze laatste aan de hoge school studeert in de Rechten. Om de studies van haar man te bekostigen gaat deze dappere vrouw uit werken. Wij móeten ons beperken in de verdere beschrijving van deze ten toonstelling want alles beschrijven zou boekdelen vragen. Wie deze kans laat voorbijgaan mist stellig een prachtige gelegenheid cm het werk van onze zendelingen te leren kennen. Het bezoek vraagt wat tijd, want er is zoveel te zien. Er werd echter voor gezorgd dat er gelegenheid is iets te gebruiken. Wie er zijn geluk wil wagen in een express-tombola, waar aan ieder lot een prijs ver bonden ls, vindt er ook zijn gading, zelfs bestaat er dan kans een gra tis-reis voor 8 dagen naar Louvdes te gaan. Wie er aan houdt zich eens een echt mooi exotisch voorwerp aan te schaffen krijgt, op deze ten toonstelling ook de kans. Joviale Paters en vriendelijke zusters zorgen er'voor dat aan de bezoeker alle mogelijks uitleg over het missiewerk verschaft wordt. Hier werd inderdaad degelijk werk verricht, meersch Sylvère. Uitslag velokoers. Uitslag der koei-s voor Nieuwelin gen B.W.B., 46 deelnemers: 1. Inde- vuyet Gerard, ZUlebeke, 70 km. ln 1 u. 59'; 2. Commeino Frans, op 1' 47"; 3. Van Glooster Roger, op een half wiel; 4. Duran Frans; 5. Ver- beke Roger; 6. Alleweireld Michel. Koningschleting. 31 deelnemers waren opgekomen en ln de 22» ronde wist Hr René Thandt zich de koningstitel toe te eigenen. Vinkengildc. Als naar gewoonte wist Vanden- borre Hector telkens te zegevieren met 597 en 561 liedjes. Zondag voor dien wisten onze vinkeniei-s de be ker te veroveren te Langemark. On gelooflijk die vogel van Vandeuborre; hier klopte hij alle rekords en haal de er niet minder dan 682 liedjes uit. Uitslag pallngkoers. Ex- waren 38 deelnemers: 1. Deroo Jean; 2. Delfortry Oscar; 3. Bourgois Gerai-d; 4. Catteeuw Raphael; 5. M, Goessaert; 6. Ollevier Eric; 7. Mer veillie Gustaaf; 8. Lemahieu Michel. Uitslagen van prljakaartingen. Bij Vanbelle André, 62 deelne mers: 1. Glorie René en Smaghe An dré; 2. Gruwier Camiel en Haeghe- baert Jules; 3. Polssonnier Jeremie en Desmarey Gaston; 4. Merveillie Gustaaf en Daegheraedt Daniël; 5. Dauchy Frans en Postmeester; 6. Al- lemeersch Michel cn Ollevier Roger. Bij Vanlerbergbe Armand, 48 deelnemers: 1. Dedoncker Anclré en Saesen Hector; 2. Morlion Maurice en Beulens Jean; 3. Pesmadryl Gui- do en Desmadryl Hugo. Bij Seghers Hector. 48 deelne mers: 1. Blanckaert Camiel en Cop- penollé André; 2. Vanlerbergbe Ar mand en Dedoncker André; 3. Nop pe Elie en Boudry André; 4. Depover en Ailemeei-sch. Voetbal. Woesten 3 3 Elverdinge. Prijsboliing. Uitslag' prijsbolling bij Rousseeuw G. Oppervogel: Rousseeuw G.; zijvogels: Druant V. en Rousseeuw J. LOURDES, 8 d.; 3.290 fr.; 27 Mei (verzekerd) en elke Zoiidag. ZWITSERLANp, 6 dag'.; 2.975 fr.; elke Zondag, PARIJS, 4 dag.; 1.390 fr. NOORD-ÏTALIE. 13 d. AZURENKUST. 13 d. MOEZEL en RIJN, 4 d. OOSTENRUK-TYROOL, 8 d. PYRENEEËN en AZURENKUST, 15 dagen. SPANJE, 17 d. Talrijke afreizen reeds verzekerd. Inl. bij P. Van Bruwaene, Brug- gestraat 81, Poperinge. (Tel. 445). Onder-Agentschap van scheep-' vaartmaatschappij United States Lines». Vraagt het zomerpro- gramma, (1921) Kermisfcestelijklieden. We vernemen dat het gemeente bestuur er ten zeerste aan houdt, dat alle inrichters van kermisfees- telijkheden voor de aanstaande ker mis, dit zohaast mogelijk ter kennis zouden willen brengen, dit om de kermisaffiche te kunnen opstellen. Meteen kunnen die inrichters, die het begeren, dan hun aanvraag in dienen voor het ontvangen der ge meentelijke toelage, die voor ieder kermisfeestelijkheid voorzien wordt. Pensioen. Op Zondag 3 Juni zal er ten ge meentehuize zitdag gehouden wor den van 9 tot 11 u., ten einde de pensioenbijdragen, betreffende de verlopen Meimaand te innen. Duivennieuws. Duivenmaatschappij De Frontduif bij Maurits Blomme. Uit BRETEUIL, van Zondag 13 Mei. 170 duiven: 1. Blanckaert R.; 2. Pouillie M.; 3. Reheul R.; 4. Delen G.; 5. Lypliout C.: 6. Lefever H.; 7. Theo- taert C.; 8. Deleu G. Uit DOURDAN, 13 Mei. 140 dui ven: 1. Van Hee R.; 2. Stroobant M.; 3. Prinzie R.; 4. Oost J.; 5. Seys L.: 6 Vail Hee R.; 7. Vinckier G.; 8. Oost Gebroeders. Uit CLERMONT van 20 Mei. 14! duiven: 1. Milleville C., Langemark; 2. Ligneel A„ id.: 3. Debacker A„ Poel kapelle; 4. Debergb Osc., Langemark; 5. Lyphout C., id.; 6. Vantieghern O., id.: 7. Defever H., id.; 8. Segier S., id. Uit ARRAS, van 20 Mei. 110 dui ven: 1. Debruyne C., Langemark: 2. Vandamme, Merksm; 3. Wijffels ,T., Langemark: 4. Vanacker J., ld.; 5. Van- belleghem L., id.; 6. Milleville G., id.: 7. Goethals V., Poelkapelle; 8. Debergh A., Langemark. Sportnieuws. Onze Onafhankelijke Maurits Minne had dees week een schitterende ren- nersweek. Hij behaalde zijn derde over winning, dit - te Rulselede, en Maan dag werd hij tweede te Gistel in het Kampioenschap van Westvlaanderen. Hij werd op liet nippertje geklopt door Boudewijn Devos. (d-1876) Rennersnicuws. Donderdag 17 Mei werd André Noyelle tweede te Proven. Zondag 11. was hij aan de slag in de Ronde van Vlaanderen voor Liefhebbers te Bissegem. In het begin der-wed strijd leed hij bandbreuk, doch kreeg' weer aansluiting. Hij vloerde er een groot peloton in de spurt voor de vierde plaats. Maandag- kraaide hij terug victorie te West- outer. Dinsdag 22 Mei trok hij op naar Gent cm zijn drie dagen voor bereiding tot zijn legerdienst te vol brengen. Zeer spijtig is het dat juist op 22 Mei het kampioenschap voor Liefhebbers van Westvlaande ren verreden werd, waarin hij een grote kans had. Michel Deboodt werd Donderdag tweeds te Woumen en Zondag eer ste te Poelkapelle tfp de Statiewijk. Duivennieuws. Uitslag Clermcnt van 13 Mei 1951, gegeven bij de duivenmij «Eerlijk en Recht bij G. Desmyter. 1. Oost J.; 2. Debocdt G„ Staderi; 3. Dereyne H„ Langemark; 4. Ver meulen, Westrozebeke. Clermont van 20 Mei. 1. Ilewis- pelasre Laurent; 2. id.; 3. Cherf II.; 4. Baelden; 5. Vierstraste. Zondag 27 Mei prijsvlucht uit Clermont, tweede bondsvlucht. Plechtige cremis. Maandag 11. droeg E. H. Norbèrt Vanmaekelberg, die pas Zaterdag li. door Mgr Lamiroy, bisschop van Brugge, tot priester was gewijd, zijn plechtige eremis op in de pa rochiekerk van Poelkapelle. Reeds van in de vroege morgen waren alle huizen van het dorp bevlagd en ve len trokken de kerk binnen. Te 10 uur werd de jonge leviet ter kerke geleid. De nieuwgewijde werd aan het altaar bijgestaan door E. H. Pastoor Schreurs en zijn twee ge wezen onderpastoors E. H. Tuys- schaever en E. H. Defoort. In het koor hadden oveneens plaats geno men. "zijn medeparochianen, Kan- nunik Secretaris E. H. Mestdag, E. H. Decaestecker, en een zijner me- depaters. In de kanselrede, die gehouden werd door E. H. Onderpastoor uit Passendale, werd de jonge priester nog eens het verhevene, maar te vens ook het zware zijner taak her innerd. Aan de nieuwgewijde en zijn achtbare familie, onze hartelijke gelulfwgjisen, J. RACSmHIGU INGENIEUR A.tG. HST GUpOT A$£$t(AA&S J|pp| mmdL Verkeersongeval. Dhr Ugilles André, beenhouwer, wonende te Beselare, die met zijn union een achterwaarts manceu- ver uitvoerde in de Wattrelosscraat te Moeskroen, botste ei' tegen de stilstaande auto van dhr Petit Ro bert, wonende Achille Dsbacker- straat. Alles bepaalde zich bij stof felijke schade. De politie deed de nodige vaststellingen. H. Bloednoveen. De liegen dagen ter ere van liet H. Bloed van O. L. Heer Jezus-Chris- tus 'beginnen op Zondag 27 Mei en eindigen met de H. Bloedprocessie, op Maandlig 4 Juni te 16 u. De goddelijke diensten zijn: H. Mis, Zondag 27 Mei, te 7 en te 10 u. Zondag 3 Juni, te 6.30, 8 en 10 u. Op H. Bloeddog, te 8 en te 9.30 u. Vespers en Lef, te 14.30 u. Onder de week: H. Mis te 7.30 u. Lof te 16 u. Onder de goddelijke diensten wordt de relikwie van liet H. Bloed uitge teld cn er na wordt er gezegend. Inschrijvingen voor de Confrérie van het H. Bloed worden aanvaard in de sacristie. Voor de overleden le den wordt iedere Vrijdag een H. Mis opgedragen. De plechtige processie werd dit. jaar aangevuld mot 4 nieuwe groepen. Burgerstand. Geboorte. Lucienne Stratsaert. d. v. Omer en Maria Gallens, Vierko- nlngenstraat. II. Sacramentsprocessie. Verleden jaar ging de H. Sacra mentsprocessie voor de eerste maal opnieuw uit. De herinrichting werd dan ook door de bevolking' zeerge waardeerd. Zondag 27 Mei zal de pro cessie de volgende weg volgen: Kerk straat, Armentiersstraat, Gentstraat, Ieperstraat, Steenstra'at, Slijpstraat, Korte Mooicstv.iat en vG-ug naar de kerk, waar de zegen met het H. Sa crament zal gegeven worden. Sportnieuws. De Ronde van België. Onze lokale renner, Frans Slegcrs, was tussen de overlevenden Van de lastige Ronde van België voor Be roepsrenners, nadat groter bazen, door allerlei pech. hadden opgegeven. In de laatste rit Luik-Brussel, zo als U in de dagbladen zult gelezen hebben, deed Lij zich opmerken döor zijn ontsnapping, legde bijna 100 km. alleen af en had soms meer dan 5 mi nuten voorsprong op de groep. Van een favoriethad men deze ont snapping met blokletters in de dag bladen vermeld, voor een tweede- rangi-enner blijkt dit de schijn te hebben van weinig belang voor som mige sportjournalisten. Frans Siegers heeft eens te meer bewijs geleverd van wilskracht en volharding en zal het beslist nog wel eens halen. Duivennieuws. Hand in Hand in samenwerking mat De Zuiderbond Wijtschate. Prijsvlucht uit Clermont. 254 dui ven, gelost te 8.23 u. Eerste duif te 10.33 u. 1. Desocifc Michel; 2. Le- long Jeroms; 3. Eggermont Valere; 4. Hessel Hilaire; 5. Llefooghe Gas ton. Prijsvlucht uit Dourdan. 131 dui ven, gelost te 7.45 u. Eerste duif te 11 u. 4 min. 14 sec. 1. Mahieu An- toon; 2. Bouten Michel: 3. Mahieu A.; 4. Laevens Leo; 5. Spinnewijrt H. Burgerstand. Huwelijksafkondigingen. G.uil- lehert Roger, landb. en Keirle Ma- rie-José, b. v. Plosgsteert. Del- porte Roger, steenbakker en Emi- lienne Robaeys, spinster, b. v. Ploeg'steert. Huwelijken. Halluin Raymond, soldaat, Ploegsteert en Donze Anne, bobijn,ster, Erquihem-a-Leie. De letie Claude, wever. Armentères en Dewalle Marie-Thérèse, werkster, Ploegsteert. Heremans Daniel, zinkw., en Tancrez Colette, naais ter, b. v. Ploegsteert. Braem Ge rard, plooier en Knockaert Deniss, bobijnstsr, b. v, Ploegsteert. Overlijden. Dudka Maria, 45 j., echtg. André Rose, Chemin de la Blanche, Plechtige communie. Vijftién jongens en dertien meis jes deden verleden Zondag hun plechtige communie. Jongens: Bossaert Ray., Bou- ckencoghe André. Couckuvt Michel, Croes André, Deleu Daniël, D'H'ohdt Donald, Fournier Noël. Cool Wll- fried, Ghekiere Gery, Gouwy Mi chel, Pattyn Daniël, Platteau César, Platteau Gilbert, Taffin André en Vanderha eghe Gsrard Meisjes; Beele Marcella, Rcele Noëlla, Brtfneel Yvonne, Cattcau Agnes. David Jeannine, Decrock Si- monne, Decrock Mcnique. Delar- nooy Yolande, Serroen Monique. Vandecaveye Germanic, Vanhove Christiane. Vanhove Monique en Vanpetegbem Marie-M°deleine, Sportnieuws. Onze jonge renner Gouwy Ro land reed verleden Zondag een prachtige koers te Poelkapelle. Hij veroverde er de derde plaats. Bedreiging. Ziekten beloeren uw hennen en kiekjes Ei-varen kwekers voor komen en genezen die met POEI ER 4.200 (Hanekop). In alle apotheken. (c.1942) Moto-Cross. De crr.ss van Zondag 27 Mei be looft een waar succes te worden. De deelname van 30 der beste ren ners is verzekerd. Daaronder vin den we o.m. Call's, Raquez, Lou- wynck, Minne, Decoster, Heyn- drickx, Belpalme, Courouble, La- grou, Denys, Declereq, Callant, Taelman, Coigne, Dufour, Bruneel, Strefnersóh, Blancquaert, Versïuys, Decleir. Decat, Vcrraes, enz... Op het prachtige terrein aan de voet van het Kosmos-hotel zal er dus een spectakel van formaat te zien zijn, de Auto-Moto-Club van leper en de Veloclub van West- outer volkomen waardig. De in- kpmprijs blijft vastgesteld, op ?0 fr. Ter nagedachtenis van de gesneu velde soldaten en burgerlijke slacht offers der beide wereldoorlogen, had op Donderdag 24 Mei, een godsdien stige plechtigheid plaats, welke door een overgroot publiek werd bijge woond. Daarna gx-eeo in aanwezigheid van een grote menigte, de uitreiking- plaats van cle bij Koninklijk Besluit toegekende onderscheidingen met Zwaarden, aan volgende leden van het Nationaal Verbond der Belgische Strijders en Gewestelijke Onpartij dige InvalidenbóndOfficier in de Kroonoi-de: Hr D'ï-Iuysser Nestor; Leopold II Orde: M. Aeck Severe; Leopold II Orde met palm: Wed. Eosselle-Peel en groot oorlogsinva lide Hr Leeuwerck Valeer. Leopold II Orde: Wed. Beek Fir min; HH. Onraedt Marcel, Bsck Con stant, Keyngnaert René; Croes Re- mi; Declerek Abel; Deberdt Theofiel, Merlevede Remi, Dekeuwer Eugène en Dalanote Joseph. Na de opspelling der eretekens dooi- de Heer Burgemeester Gerard Specenier. wérden het Vaderlands lied en de Vlaamse Leeuw gespeeld door het plaatselijk muziekkorps. Een treffende toespraak werd na dien gehouden door de Heer Alidore Clabau, Voorzitter van het N.V'.B.S. cn Secrete ris van de G.O.I.B., waar bij hij hulde bracht en de verdiens ten van deze grote schaar verere- merktéh die alles veil hadden vcor het voortbestaan van België, in her innering bracht. Gezamenlijk werd een indrukwek kend erebetoon gebracht aan het ge denkteken en bloemengarven neer gelegd door Burgemeester Specenier en Voorzitter Clabau. terwijl de gan se plechtigheid door het muziek De Vlaamse Vriendenwerd opgelui sterd. De plechtigheden werden besloten met een optocht naar het gemeente huis, alwaar de erewijn' werd aan geboden. Brand. Dinsdag 11. omstreeks 10 u. in de voormiddag stond de bouten barak van Camiel Pluyfti, wonende Hógen- akkerstraat, plots in lichte laaie. De brand was zo hevig- dat in tien mi nuten tijds gans de barak met de in boedel. bestaande uit 'allerlei laxxd- bouwalagm en een hoeveelheid stro, platgebrand was. Gelukkig- kwam de wind uit de goede richting zodat het vVoonhuls ongedeerd bleef. Vlamertlnge 0 2 Winkel St Elooi Deze wedstrijd stond heel en al in het teken van een einde seizoen at mosfeer. Tijdens het eerste kwartuur was Winkel Sport verreweg de meest aanvallende partij. Reecis an de 13° min. wisten ze een flater van onze verdediging te benutten. Vier min. daarop wordt onze doelwachter voor de tweede maal gevloerd, alsdan we ten de onzen, die twee invallers in lijn stelden, mesx- evenwicht te bren gen, alhoewel M. Hof, G. Cauliez en G. Parrein in de voorlijn flink hun man staan, toch vinden ze de goede richting niet. Na de rust wordt Sportkring tot 10 man herleid, wanneer R. Parein het terrein vex-iaat. Sportkring bouwt nochtans enkele mooie aanvallen op doch de schoten op doel gaan tel kens nipt over. Wixxkel Sport komt alsdan opnieuw opzetten doch de verdediging van Sportkrixxg laat niet meer begaan. Zondag a.s. speelt ons eerste elftal aan huls een 'vriendenmatch tegen de kampioenen der reeks, White Star leper. Opgelet supporters, aanvang te 16 uur. S.chuttcrskonlng. Kermis Dinsdag ging de jaarlijkse koningsschiettng door voor de leden van de plaatselijke St Sebastiaans- gilde. Hot was dhr René Van Dyck cüe tijdens de achtste ronde de ko ningsvogel neerhaalde. Proficiat. Bij Het Vliegend Wiel Deze week ging de reeks der ver overde palmen ongestoord verder. Onze onafhankelijke M. Minne won het pleit te Rulselede, werd mooi tweede ln het kampioenschap van Westvlaafxderen te Gistel eix klasseerde zich achtste in de Ronde van Limbxu-g. Verleden week meldden we nog dat Thuur Cleenevvei'Ck aan het lcomen was. Daar hebt gc het. Niet minder dan twee eerste. Donderdag te Pro ven en de Zondag daarop nogmaals ln dezelfde gemeente. Maandag werd hij eervol tweede te Wr itouter. Dré Noyelle wist de palm te be machtigen te Westouter, werd twee de te Proven en klasseerde zich vier de ln cie Ronde van West-Vlaaixderen voor lïefhebbex-s. Roger Meererc-man, die lange tijd noodgedwongen stillag, schijnt er te rug te zullen doorkomen. Hij werd dertiende te Proven en daags daar op in Wsstout'er v/ord hij eKde. Moed Roger, ge komt er wel. Duivenmij «De Zwaluw». Uitslag der Kermisprijsvluclxt uit Arras van V/ocnsclag 16 Mei, bij Jozef Dc-vos, 99 prijsduiven: 1. Lietaert P., Vlamertlnge; 2. Devos D„ Dikkebus; 3. Devos J„ Vlamertinge; 4. Delan- xioy F!.. leper; 5. Svvaels M„ Jonkers- hove; 6. Knockaert E., leper; 7. De- l'xnnoy Fl„ leper; 8. en 9. Prinzlé R., Jonkershove: 10. Dewilde J.. leper. Zoxxcl ig 27 Mei prljsvluchten uit Breteuil en Dourdan (tweede syn- dikaatvlucht) DE IRANISCHE PETROLEUMKWESTIE Engeland heeft beroep gedaan op Frankrijk, Turkije, Pakistan en Indië om bemiddelend op te treden, maar Indië heeft reeds geweigerd. De Iranische regering heeft intus sen de Anglo-Iranian Petroleum Cy G dagen tijd gegeven om afgevaar digden aan te duiden voor de over name, wat in Britse kringen als een ultimatum aanzien werd. DE OORLOG IN KOREA Over het ganse front boekten de U.N.O.-troepen terreinwinst en be zetten reeds Tsjoengstjon en Kae- song. Op 2 punten werd de 38" breedtegraad weeral Noordenwaarts overschreden. DE MAROKKAANSE MASSAMOORDENAARS De moordenaar van Tadla, die reeds 8 Fransen vermoordde, werd door Berbers, die belust waren op de uitgeloofde premie van 1 millioen frank, overmeesterd en aan de over heden overgeleverd. IN DE KAMER De Kamer heeft Donderdag jl. de nieuwe wetsontwerpen op de ar beidsongevallen en de aanpassing der pensioenen goedgekeurd. STRAALJAGER NEERGESTORT TE FLORENNES Tijdens de oefening Ombrelle aan dewelke 500 vliegtuigen van de West-Europese landen en van- Amerika deelnemen en die voor het ogenblik boven België, Holland en Frankrijk plaats hebben, deden zich twee vliegtuigongevallen voor. Te Florennes is een Amerikaanse Thenderjetbij de start over de kop geslagen en ontploft. De piloot werd zwaar gewond. Anderzijds moest een jachtvliegtuig' van de basis Koksijde een noodlanding- maken nabij Oostnieuwkerke (dicht bij Hooglede). De piloot bleef on gedeerd. NOODWEER OVER HEEL HET LAND Het noodweer dat Donderdag te gen de middag; onze streken teis terde, heeft bijna over heel het land huisgehouden. Vooral het Antwerpse kreeg het zwaar te ver duren. Alhoewel de bliksem in vele plaatsen schade aanrichtte, werd er tot neg toe geen enkel persoon lijk ongeval gemeld. GERMAIN DERYCKE WINT TE HEIST-a-ZEE 1. Germain Dérycke; 2. Pieters; 3. Dsgraeveleyn; 4. Van Kerckho-ve; 5. Ramon; 6. Joye; 7. Nolf; 8. Ol livier: 11. Sieuw; 12. Vanderveken; 22. Siegers. DE NIEUWELINGEN TE WESTOUTER 1. OeU'e M.; 2. Allaert; 3. Alle- gaert; 4. Indervuyst; 5. Thyssen; 6. Ccmmeyne; 7. Ghesquiere; 8. Vanneste; 9. Louwyck. op postcheckrekemng' Nr 4788.60 der Drukkerij Sansesi. Poperinge, en ons blad zal IJ wekelijks tot einde 't jaar per post tehuis be steld worden. Woensdag jl. werden over West- Europa grote luchtmanseuvers in gezet waaraan eenheden van Ame rikaanse, Britse, Franse, Belgische, Deense en Nederlandse luchtmach ten deelnemen. Vliegtuigen van allerhande aard worden ingezet. Duur: tot Vrijdag 25 Mei. Aan deze manceuvers werd de naam Ombrelle gegeven. r-WBva ->t—>n.-- *,;Stcr (d-1876) Duivenrubriek. Prijsvlucht uit Breteuil. 93 dui ven snelheid 970 m.: Uitslag: 1. Vancoullie C.; 2. Deceuninck M.; 3. Raeke Luc.; 4. Lenoir Jer.; 5. 7. Vancoullie Cyr.; 8. Ooglie Sylv.; Verhoest Frans; 6. Rassalle Jos.; 9. Mlniaflde Pierre; 10. Lelong J. In hst Staatsblad van 20 Mei verschijnt de officiële opgave van 's Rijks bevolkingscijfer op 31 December 1950. De verdeling is opgemaakt per gemeente en per provincie, telkens met op gave van het aantal mannelijke en vrouwelijke inwoners. We geven hieronder de algemene samenstelling per provincie. 648.368 681.943 1.310.511 Brabant 875.256 957.547 1.832.603 Westvlaanderen 498.514 511.528 1.009.842 Oost Vlaanderen 608.119 623,209 1.231.328 Henegouwen 616.636 620.159 1.236.795 Luik 476.857 496.606 973.443 Limburg' 250.840 234.679 485.519 Luxemburg 108.707 108.067 214.774 175.898 183.140 359.038 Het Rijk 4.256.975 4.396.678 8.653.653 Zoals men ziet is er een merkelijk overwicht van de vrou wen. Aan te stippen valt ook d-at 26.248 vreemdelingen in. 1950 ons land kwamen bewonen. H Er zijn van die plechtigheden die slechts een minimum du waar weinig uiterlijk vertoon aan gegeven wordt. Zo'n pleehtlghe ben wij Zaterdag 19 Mei te Koksijde medegemaakt, toen er da de eerste maal een trein der lijn Brussel-Adinkcrke stopte al nieuwe station... Enkele minuten en alles was voorbij, terwijl v,j welijks de gelegenheid hadden een pnar foto's te nemen: zo vlj alles. Niettemin xvas dit kleine feit een belangrijk vertrekpunt Ij toekomst van Koksijde. Elders wordt er afgebroken... aan het hier houwt men... aan hetzelfde spoor. Terwijl men elders over toerisme en Industrialisatie en terzelfdertijd de toevoerwe breekt, begint men hier te Koksijde eerst en vooral met aan 1 landse en buitenlandse toeristen de gelegenheid te geven Koksijde reiken. Burgemeester-Senator Vaii Ruggenliout kent iets van orgl en spant de paarden liever voor de wagen dan er achter. VERS WET-SAND Wie de laatste maanden Koksijde bezocht, kent het Y.'et-Sand waar mede daar de prachtige waxxdelwegen gelegd worden. Als het nog maar een paar dagen aangelegd werd, is het een verraderlijk goedje, vooral voor de dames met hoge hieltjes en voor de heren met wandelstok of regen scherm. Het perron van het nieuwe station te Koksijde vertoonde dan ook Za terdagnamiddag zeer duidelijk voet sporen, zo vers was alles nog. Toen de eerste trein er te 16.15 u. stopte was het Wet-Sand nog niet vast en was het stationgebouw nog xxiet helemaal af, maar Koksijde was voor de verandering van de uurroos ter van 20 'Mei gezwind in de dans gesprongen en dat allcexx telde mee. Truweel en schietlood lagen klaar om Maandag weer gehanteerd te worden. DE EERSTE TREIN 't Was precies alsof die eerste trein zelf voor zijn plezier op reis ging, want de locoxxiotief was feeste lijk bevlagd. De machixxlst deed nog wat onwennig, toen hij zijn stalen ros deed stilhouden voor de sierlijke blauwe plaat, waar in witte letters KOKSIJDE op vermeld stond. In Veurne waren de personalitei ten van Koksijde, onder leidixxg van Sexxatór Van Buggenhout, op de trein gestapt en vervoegden er de HH. Af gevaardigden van de N.M.B.S., die reeds iix Brussel op dezelfde trein gestapt warexx. Een dreunende BrabanQonne van de gemeentelijke Harmonie van Kok sijde verwelkomde de hoge gasten. Intussen had de machinist reeds, plichtsgetrouw, zijn trein in bewe ging gezet... Hij had immers Kok sijde ontdekt en zou er nog terug komen. Op het ruime perron vond de Har monie voldoende plaats voor eeix keurig défilé, waarna Senator Van Buggenhout een korte gelegenheids toespraak hield om het. groot belang van dit ogenblik te onderlijnen. Het aanleggen van dit station, zo verklaarde de Heer Burgemeester, is wellicht de gewichtigste stap die Koksijde ooit zette op de weg van zijn uitbreiding. Daar waar het spoor loopt, brengt lxet volk bij en han delsmogelijkheden, Het stationgebouw diende deze na middag nog niet voor de toeristen, want officieel stoppen de treinen hier pas vaixaf 20 Mei, maar voor deze ge legenheid was het in aanbouw zijxx- de station als ontvangstzaal inge richt en werd er aaxx de gasten de erewijix aangeboden. Hier bemerkten wij dhr Van Els- lander, arrondissementscommissaris; Burgemeester-Senator Van Buggen hout, vei-gezeld -van Schepen Cailiau en de leden van het gemeentebe stuur; dhr Politiecommissaris van Koksijde. Minister Segers was belet op deze plechtigheid tegenwoordig te zijn, daar hij op dat ogenblik nog in Ro me vertoefde. De Natioxxale Maatschappij van Belgische Spoorwegen was vertegen woordigd door de H.H. L. Knudde uit Torthout, de enige Westvlaming die zitting heeft ixx de Raad van Beheer der N.M.B.S.; J. Vandex-borght, direc teur van de Dienst der Exploitatie; J. Boy-Ciqué, directeur van de Dienst der Baaxx; L. Antoine, Directeur van de Haxidelsdienst; Schrijvers. Hoofd inspecteur van. de Haxidelsdienst,; Moulaert, hoofdinspecteur van de Dienst der Exploitatie; RiSlart, in specteur van de Dienst der Baan. We hadden van de Gx-oep Brugge: de HH. Luytten, hoofd-ingenieur; Hanquet, sectie-inspecteur der lijn: Lauwers, inspecteur der Exploitatie: Boven, technisch iixspecteur; Cle ment, stationoverste te Veurne. Verder bemerken wij nog de ploeg bazen en baannxeéstex-s, die in een minimum van tijd dit werk tot uit voering brachten, namelijk de HH.: Temmerman, Vanacker, Blomme, Te- taex-t en Caesemaecker. KOKSIJDE, DE BLOEMEÏ Nu er toch zoveel vreemde samengekomen waren, nam meester Van Buggenhout de s held te baat om zijn mooi plaats, die als een scliitterenC menfee ln de zon te schlttei menfee in de zon te schlttei te laten bewonderen. Per auto werd deze oxitdekkln gedaan. De bezoekers waren al bewondering voor de pracht gelegde bloemperken en deze satie, die onder leiding va: Derck uitgevoerd, is werkell; te noemen. Bloemen groei bloeien steeds schoner met i Koksijde, dat zich met dez< derlge sieraden als een schit fee getooid heeft, wordt zo dag schoner. IN «PENSION FLEURI De rondreis eindigde in d men van het Pension Fli waar de gastvrije Burgemeesl een twintigtal gexxodigden eer aaxxbood. Aan tafel ging het er gem toe. Heer Van Buggenhout sc de de ontwikkeling van het verkeer af en hoe dit als Idea bindingsmiddel dienst doet. K en gans de Westkust hebben 1 xveldig hinterland achter zich Noord-Frankrijk is daar zelfs trokken. Om dit echter te doi deren is doelmatig spoorverkee zakelijk. Daarom is deze dag langrijk in de geschieden! Koksijde eix gans de Westkust kei- had een hartelijk dan voor diegenen die zo begrijpe: dewerkten om tot deze vei lijking te koxxnen. Heer Kxiudde drukte zijn sing uit voor hetgeen hij v ontdekte. Onbekend maakt mind, doclx wat hier verwes werd, had reeds lang moeten worden. Oxize kust moet ver gen hebben met haar hixxterli N.M.B.S. moet steeds indacht dat zij een xxxaatschappij is haar kliëixteel ixxoet voldoexxi ven. Op deze weg is valide grote stap gezet. Vervolgexxs sprak dhr Antoi j, hoewel afkomstig van Aarle: toehoorders toe in keurig Nedi I Hij betoogde hoe hij heden 1 Van Buggenhout de humor historicus én de realisator or, de man die met een hartelijk eenieders sympathie verovert, l die als een nauwkeurig geschl i dige de zware taak aanpakte I gravingen ;n Ter Duinen de man die met taaie wil de s verwezenlijkingen aaxxdux-ft. Zeer raak ontleedde sprei huidige toestand der N.M.E stipte hij aan dat de spoorweg dood zijxi. doch wel ziek door dom. Te laixg werd gesteund f: verkregen monopollum, vandf j het materiaal vex-ouderde. Nu J vernieuwing opdringt van j voor snelle verbindingen, s Ijl de vraag vanwaar het geld Si komen. Ten slotte kwam dhr Scl s-,n het woord om Koksijde in (j durvende Burgemeester gel wensen. Als oude vriend va: voelde hij zich gelukkig ook., jf het spoor om... zijn steentje 11 ben kunnen bijbrengen voor d« 'j kust. En zo vordei-de de avond er werd over veel zaken ken en voor nog meer een op, gezocht. Het gaf er de Indri men blij was, elkaar eens ge I te hebben... en de stoutste toe plannen bleken precies ln ultv Maar er kwam tijd var sc! Dót bleef echter bij allen rq de Westkust moet herleven; er toe dient tenvolle het initiati Burgemeester Van Buggenho' steund. De slotindruk was zó, dat i< zich gelukkig en vereerd voelc nog meer dan vroeger te mog medewerken. OP HET PRACHTIG KOSMOS-TERREIN Deelname van dertig- der beste renners veraekerd. ALGEMENE INKOM: SLECHTS 20 FR. (19' Oorlogsinisevie is in eén kort ogen blik veroorzaakt, doell kan jarenlang zijn gevolgen deen gevoelen. Dat on dervonden de inwoners van Merkem en omliggende gemeenten, toen op 28 Mei 1910 de Fnokkeluug het lot onderging van al de bruggen over de Mzev en vernield werd om de af tocht der terugtrekkende legers te dekken. Een -smal oorlogsbruggetje, dat met hoge scherpe boog over de IJzev ge slagen werd als noodbrug, om de vroegere ophaalbrug te vervangen, heeft 10 Jaar lang schippers en weg gebruikers heel wat kwaad bloed ge zet. Schepen haperden aan het steun- werk van de brug en de doorgang voor de weggebruikers was maar juist breed genoeg voor een voet ganger, voor fietsers en motorijders was het een levensgevaarlijk spel letje. Wie van uit de rijke drjjfweiden met liet, vee of met de lioolkarrcn over bet water moest, kon niet an ders dan een omweg maken van een 10-tal kilometer langs de Renlnge- brug of de Drie Grachten. Die miserie behoort nu eindelijk tot bet velleden en wanneer Sena tor Sobry Vrijdag LS Mei bet symbo lisch bilt doorknipte om de door gang van de brug vrij te maken, be tekende dit liet terug openstellen van een levensader voor gans de stx-eek. DE OPENINGSPLECHTIGHEID Rond 11.15 u. kwamen de persona liteiten bij cle nieuwe Knokkebrug te Merkem toe, om do openingsplech tigheden der brug bij te wonen. Wij bemerken o.m.: Heer Senator Sobry; Baron de Conlnck de Mer- ckem, burgemeester te Merkem; Heer Heyndryckx, burgemeester en 1-Ieer G. Dewaele, 1° schepen te Lo; Heer Delanghe, burgemeester te Nieuw- kapelle en de 1° schepen Basyn Char les; Heer Annoot, burgemeester -te Oudekapelle; de HH. Slmoens en Stikkers, schepenen van Reninge, ver vingen de Heer Burgemeester, die belet was op deze plechtigheid aan wezig te zijn. Wij bemerken verder een afvaardiging van het hoger per soneel van Bruggen en Wegen, o.m. Hoofdingenieur voor de dienst der kust Heer Van Rysselberghe; Hoofd ingenieur T'Jampens; Ingenieur De Smedt en Conducte .- Callens uit Nieuwpoort. In een korte toespraak schetste de Heer Burgemeester van Merkem Studie van Notaris NAÜD Komen. Op 23 Mei jl. v twee WERKMANSWOONHU gelegen te LANGEMARK, Ca straat, respectievelijk ingeste 30.000 en 20.000 fr. Toeslag 6 Jios „snel da wóïMu..van iaat ïeggan Zié veiik.blafl .3tM, AanJsgQ der nieuwe brug vorderden: 1950 kreeg de Hoer Burger aanzegging van het toegestan diet en reeds minder dan ce. later was cle brug er kant en; Spreker dankte de aanwezige' nieurs voor de spoed waarmi werken uitgevoerd werden e: een bijzonder woord van dan: Senator Sobry, die tussenkwar liet bekomen der nodige kre; Tot slot onderlijnde de Burgi ter hoe dankbaar cle bewone streek zijn voor dit werk. Vervolgens kwam Senator I aan het woord en wees er op huidige brug veel beter ls da! die er vroeger lag. HIJ had ee. claal woord van dank voor ing Van Rysselbei-ghe. Spreker dru wens uit dat in de nabije toi ook cle jaagpaden langs de IJz< den verbeterd worden. Nadat Ingenieur Van Ryssel nog op hartelijke wijze zijn werkers gedankt had, greep huldiging vaxx de brug plaats. Senator Sobry knipte het dr: rig lint door dat de toegai brug afsloot. Aan Senator So! aan Ingenieur Van Rysselberglx den vervolgens door meisjes tige bloemengarven aangebode Het was werkelijk met void dat de aanwezigen vervolgens c sonalltelten volgden en me prachtige brug overstapten. Hle inderdaad sclxoon werk geleverc lijk basiswerk in beton sclxra brug, die gedeeltelijk vast en telljk beweegbaar is. Het bewe gedeelte wordt met een wim beweging gebracht, terwijl ec: last voor het tegengewlcht Deze ballastbrug is afkomsti Schepdaal-bij-Bx-ugge, waar zl een grotere brug vervangen wc Het was een korte plecht daar midden in de wijde v langs de IJzer, waar de hofstee grote rode vlekken in het groe spreid liggen en waar opnieu oorlogspuin hersteld werd to- van gans de streek.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 5