STADSNIEUWS. GROOT FEEST VaFaSCHWOENSDAG. PEERDENMARKT Maatschappij Burgerwachten Dezelfde ref? gelden voor het arrondis sement Bra®""1' ultgenomen dat hier de brief wisseling ®"ectlts °P aanvraag der belang- hebbe-jen antwoord op Vlaamsche st,uKen in het Nederlandsch moet geschie den. In alle Ylaamsche gewesten moeten dus alle opschriften, plakkaten en aankondigin gen van het Staatsbestuur in het Neder landsch of in beide talen zijn, en hangt het van de Vlamingen af, geene Fransche brie ven van Staatsambtenaars te ontvangen. C. In het Middelbaar Onderwijs. (Wet van 15 Juni 1883). In de voorbereidende afdeelingen der Staats middelbare scholen van het Vlaamsch gedeel te van het land moeten de leergangen in het Nederlandsch gegeven worden de Fransche taal wordt er onderwezen derwijze dat de leerlingen in staat gesteld worden Fransche leergangen met vrucht te volgen. In de eigenlijke middelbare scholen en in de athenasa derzelfde streek moeten de leer gangen van Nederlandsch, de eerste jaar gangen van Engelsch en Duitsch, en twee andere leergangen in het Nederlandsch ge geven worden. De vakwoorden der wis- en natuurkundige wetenschapper, en andere vakken, alsook de geschied- en aardrijks kundige namen moeten gelijktijdig in het Franscli en in het Nederlandsch onderwezen worden. Plaatsgebrek verplicht ons hetartikei over 't Guilkrtineeren, 't verslag over de vergade ring der katholieke Landbouwersmaatschap pij en andere belangrijke artikels voor acht dagen te verschuiven. Gemeenteraad van IJperen. Zitting van den 9D Januari 1886. Zijn tegenwoordigde heeren Vanheule, Bossaert, Leleup, de Stuers, Soenen,Cornette, Brunfaut, Beaucourt, Gravet, Gaimant, Ver meulen, Poupaert.Van Alleynnes,Verschaeve en Vandaele. De zitting is om 5 ure geopend. De heer Burgemeester verklaart dat hij den 5 Januari de gemeentekas nagezien heeft, die meer dan 36,000 franks inhoudt. Dat zal ongetwijfeld de heeren klerikalen niet beletten te roepen dat zij ledig is. En er zullen sukkelaars zijn om het te gelooven. In eene vroegere zitting besloot de Raad dat de dienst der lijkstatien voortaan ten laste van het stadsbestuur alleen zou zijn en zond der halve aan de vier kerkfabrieken hare begrootingen voor 1886 terug met het verzoek er eene som van af te schrabben,die bij de ontvangsten stond,onder titel:» Winst op de Lijkstatien. I)e kerkfabriek van S' Jacobs is op die oore doof: Zij zendt zuiver en een\oudiglijk hare begrooting weder en behoudt heel en al hare bedieningen. De drie andere fabriekbesturen zullen waarschijnelijk hetzelfde doen. Waarom niet? In afwachting spreekt de Raad de verda ging uit. Be leden der kerkfabriek van S' Jacobs vragen ook de toelating om de boomen, die op het oude kerkhof rond de kerk groeien, te mogen vellen en verknopen en de opge brachte som aan de versiering der kerkom- gevingen te besteden! Die vraag geeft aanleiding tot opmerkin gen van wege verscheidene ieden en geniet, ten slotte, bij den Raad een gunstig onthaal. Gelukkige fabriekmannen Den 28 December is er overgegaan ge weest tot de openbare verpachting van 1° de slachtersbanken op het vieeschhuis; 2° het stapelrecht van bouwstoffen op de Kaai; 3° den inhoud der gemakken van de gemeentegestichten en van de openbare pis- sienen. Van de 26 slachtersbanken op het Vieesch huis, 18 hebben huurders gevonden aan de prijzen, die veranderen tusschen 50 en 100 franks. Het stapelrecht van stoffen op de Kaai is toegeslagen geweest voor de som van fr. 895, aan den heer Edouard Messiaen,die den heer J.-J. Vermeulen, brouwer, voor borg had. De inhoud der gemakken, enz., is niet toe geslagen geweest bij gebrek aan voldoende aanbiedingen. Om 5 1/2 ure stelde de Raad zich in ge heime vergadering. In de geheime vergadering, heeft de gemeenteraad de heeren Julius Iweins, lid van het Bestuur der Godshuizen en Leon Tack, lid van het Weldadigheidsbureel ge naamd, voor een nieuw termijn van vijf jaren. et De heer Achille Thiebault, onder-luitenant lveW'1 t'e Burgerwacht, is voorgesteld geweest rd den graad van onder-luitenant bij ons iRipiors korps te bekleeden, wiens kader zal volledigd worden. 'f Smeult in de Katholieke Wacht. De voor wacht heeft niet lang gewacht om teeken van leven te geven. Men hoeft voor zitter met wilskracht te zijn om den moed der jonge, maar koene strijders, te beteu gelen. Eene voorwacht moet natuurlijk het goe de voorbeeld van orde en tucht geven, en volgens wij weten, is de katholieke wacht in twee groepen of kampen verdeeld. De eerste zijn partijgangers van den gebrilden grooten majoor, met zijnen aide de camp Messir Hendrik (die nog geen Iepenhout is); de an dere helft zijn handlangers der giraffen uit de Rijselstraat. Over 14 dagen zat het zeer zwart in de vergadering, waar alle vriende lijke aantijgingen wederzijdsch werden uil- gebrabbeld, en over 8 dagen altijd Volgens het zeggen heeft de voorzitter zijn ontslag gegeven, vrijwillig of gedwongen De slechte toestand der kas komt voor een goed deel in aanmerking, en ook de ondank baarheid en ongevoeligheid voor de helden daden van den Fondateur. Concorde. Dinsdag 11. gaf het muziek onzer Pom piers een concert in de zaal der Concorde. Overbodig ware het hier te zeggen dat al de schoone en gevoelvolle stukken met fijn heid, juistheid en kunst uitgevoerd werden. Ons uitgelezen muziek bezit reeds eene faam, die M. Wittebrood t heeft weten te verwer ven, en die waarlijk niet meer te maken is. Men weet het alom naar waarde te schatten. Ditmaal ook heeft het een ongehoorden bijval genoten en vele der uitgevoerde stukken werden warm teruggevraagd door een alge meen en luidruchtig handgeklap en bisge- roep. Doch wat wij niet onbesproken mogen voorbijgaan,is dat de dames der leden er voor de eerste maal op genoodigd waren, en rnet genoegen hebben wij kunnen bestatigen dat zij talrijk, waren die deze uitnoodiging had den beantwoord. Een hartelijk bravo! voor de heeren in richters, die dat edel gedacht opgevat en in praktijk hebben gebraclit. De Dames aan onze vermaken laten deel nemen is voorzeker iets dat ieders goedkeu ring moet genieten. Verleden zomer reeds hadden wij het genoegen de feestjes in de Concorde, buiten, te zien zoo wel gelukken, om reden dat het schoone geslacht er niet meer uitgesloten werd, en dan ook, gelijk nu, juichten wij dat gedacht van harte toe. Nog eens bravo! Dus, heeren inrichters, gaat voort met uwe vrouwen in uwe genoe gens te laten deelen en gij zult niet alleen een werk van rechtvaardigheid en billijkheid daarstellen, maar nog de maatschappij in eikeens achting doen stijgen en ieders goed keuring erlangen. De Kunst- en Letterkring onzer stad is op 13 leden gedaald. Seldermenten! dertien is een noodlottig getal, en wij wenschen dat het vooral niet vermindere. Zou men niet zeggen dat het alhier aan kunstenaars en letterkundigen mangelt? Dezen avond, om 8 ure en half, algemee- ne maandelijksche vergadering voor de leden van het Willems-Fonds, in hun gewoon lokaal, op de Markt. Dagorde 1. Stemming voor 14 nieuwe leden. 2. Mededeelingen, briefwisselingen der af- deeling. 3. Laatste schikkingen voor de 3e concert voordracht. 4. Voordracht door een lid der afdeeling. Morgen, Zondag, om 3 ure namiddag, 3e concert-voordracht., ingericht door de stede lijke afdeeling van het Willems-Fonds Dit feest heeft plaats in het lokaal der af deeling, Gouden Arenal. Wij schrijven hier het programma over. Het Concert dat Woensdag 11. door de Koormaatschappij in den Gouden Arend gegeven werd, heeft veel bijval verworven. Wij laten hier het verslag volgen, dat men ons des aangaande heeft ingezonden: Société des Chceurs. Deux débutants a la Tabagie de Mercredi dernier. II leur faut du courage aux jeunes pour affronter l'atmosphère des tabagies des choeurs, et après l'accident presque inévita- ble arrivé a l'un d'eux, nous croyons qu'ils seront clair-semés ceux qui oseront encore se risquer dans ce milieu irrespirable. Le premier débutant, M. Duflou, possède une jolie voix de ténor, d'un timbre trés doux et trés agrèable. Un peu de méthode et de sentiment en plus et M. Duflou fera un excellent chanteur. M. Criem, le second débutant, est doué d'une voix bien ronde et d'un aplomb superbe. II nous a chanté VEsclave Mauresque de Luigi Bordèse avec l'assurance d'un habitué aux planches; et ce n'est certes pas lui que les buées de la salie et l'influence du public parviendront jamais a enrayer dans ses ac cents mouvementés. Ce début a été un franc succès pour M. Criem. Monsieur Justice, un jeune pianiste, qui s'est révélé l'an dernier, nous seinble avoir réalisé de sérieux progrès. II possède d'excel- lentes dispositions musicales: L'agilité et la souplesse dont il a fait preuve dans l'inter minable fantaisie brillante que nous avons entendue, montrent qu'il y a chez lui l'étoffe et le tempérament d'un véritable artiste. L'avenir dira si nous sommes bons prophètes. Et puisque nous parions d'avenir, qu'il nous soit permis de donner un tout petit con- seil: et demandons a Monsieur Justice qu'a une prochaine occasion il nous fasse entendre quelques morceaux composés pour piano quelque mazurka de Benoit, quelque valse de Chopin, quelque morceau de Dewulf, de Wienauwski, de Litz, de n'importe qui, enfin et qu'il abondonne ces fantaisies brillan- tet, sur des airs d'opéra rabachés par tous les orchestrions de vingt lieues a la ronde. M. Justice, malgré son jeune age, a du talent et promet beaucoup. II ne pourra que gagneré travailler les grands maltres, et le public në perdra rien h les écouter. En attendant toutes nos félicitations au jeune artiste. La section d'orchestre (4 premiers violons, 4 seconds, 1 alto, 2 violoncelles, une contre- basse, piano et harmonium, plus le chef) a joué avec beaucoup d'ensemble et beaucoup de correction, mais avec énormément peu d'entrain. Le feu sacré était absent. Etait-ce un manque de disposition ou un engourdisse- meut tabagique? Nous n'en savons trop rien. L'ouverture de la Dame Blanchk,qui avait les honneurs du programme, a été le mor ceau le mieux enlevé nos artistes y ont mis tout le peu d'ardeur dont ils semblaiemt ani- mésLa Zamacueca el VAmpretten Tanz ont été exécutés avec une mollesse et une nonchalance auxquelles nous n'étions guère habitués. Et cependant, 1 'Amoretten Tanz de Gungl' ne manque pas de pétillant et la Zamacueca de Théodore Ritter, le famenx pianiste franqais, a tout ce qu'il faut pour enlever le public. II y a la pour la section d'orchestre, une revanche a prendre. Nous l'attendons pour la prochaine soirée pour Dames. M. Dekemper nous est revenu gai et amu sant comme toujours. Presque toutes les chansonnettes qu'il débite si supérieurement bien étaient neuves pour nous. Malgré cela, l'auditoire est resté assez froid et avare d'ap- plaudissements. Nous nous plais.ons a croire que cette apathie et cette indifference de l'auditoire ont quelque peu déteinl sur les executants de 1'or.chestre et nous espérons une hausse musicale compléte pour remettre tout le monde a son ancien niveau. LANDBOUWMAATSCHAPPIJ VAN 'T ARRONDISSEMENT IJ PER EN PRIJSKAMP VOOR HET PEERDEMMA.S. De Besturende Commissie heeft de eer de belanghebbenden te verwittigen dat de Land- bouwmaatschappij eenen Prijskamp voor het Peerdenras zal openen, ter gelegenheid der Peerdenmarkt, die te IJperen, den Asch- woensdag, 10 MAART 1886, plaats heeft. I0 Prijskamp. Voor zware hengsten geschikt voor den landbouw. 1° Hengsten van twintig tot dertig maanden. 1° Prijs: Eene zilveren medalje'en eene premie van 400 fr. 2° Hengsten van drie jaar. 3° Hengsten van ten minste vier en ten hoogste negen jaar. 2" Prijskamp.Merriën van zwaar ras geschikt voor den landbouw. 3e Prijskamp. Ruinpeerden van zwaar ras, geschikt voor den landbouw. 1® Prijs Eene zilveren medalje en eene premie van 100 fr. 4' Prijskamp. - Veulens van zwaar ras, 1° Hengsten gezegd van 18 maanden 2° Merriën, van meer dan één jaar oud. 1® Prijs Eene zilveren medalje en eene premie van 50 fr. 3° Ruins, van meer dan één jaar oud. 1® Prijs Eene zilveren medalje en eene premie van 40 fr. 5e Prijskamp. Veulens van zvjaar ras (Merriën en Ruins) van één jaar en daar beneden. De prijskampen zullen ten tien en half ure stipt des voormiddags beginnen. Eene maaltijd, voor de leden der Maat schappij, zal te één ure stipt, in de afspan ning Het Zweerd, gereed gemaakt worden. De leden die aan dezelve deel willen nemen, worden verzocht zich den dag zelve, véór middaguur, in voorzegde afspanning te laten inschrijven. Voor de voorwaarden zie men de plak brieven. Nationale Militie. Lichting van 1886. Tabel de dagen en uren aanduidende op welke de loting in de verschillende Militie-kantons van het arrondissement IJperen zullen plaats hebben IJperen, Vrijdag, 29 Januari, ten 9 uren 's morgens. Poperinghe, Maandag, 1 Februari ten twaalf en half. Proven, Maandag, 1 Februari, ten negen en half ure. Elverdinghe, Zaterdag, 23 Januari, ten twee uren namiddag. Langemarck, Dinsdag, 26 Januari, ten negen uren 's morgens. Gheluvelt, Woensdag, 3 Februari ten ne gen en half. Nieuwkerke, Donderdag, 28 Januari, ten een ure namiddag. Waasten, Maandag, 25 Jannari, ten twaalf en half. Wervik, Dinsdag, 2 Februari, ten twaalf' ure. Schieting van Zondag 10 Januari. GEWOON BLAZOEN. Hoog getal Bogaert Alfons 25 20 25 20 20 110 Ligy Aibert 25 25 20 20 20 110 Laag getal. Bij het ter pers leggen vernemen wij dat de heer Noël-Martin, Zondag 24 Januari 1886, eene luisterlijke vertooning komt ge ven, bestaande uit de volgende stukken Le Gentilliomme pauvre, Comédie en 2 actesdeMM.Fournier et Mayer. Le Bomhomme Jadis, Comédie en un acte. Madame est couchée, Comédie en un acte. i«=ïüs3xs» 1De Barbier van Sévilla, fantasia voor piano door den heer J. Taccoen. Rossini. 2. Nederlandsch krijgslied, te zingen door den lieer E. Coffyn. R. Hol. 3. Groote fantasia op Norma van Bellini, stuk voor saxophone door den hr. E.Nolf. L. Mayeur. 4. Vastenavondzotten, kluchtlied door den heer G. Mailliard. Buyssens. 5. Voordracht. SprekerM. Iv. Parmentier, advokaat te Gent. Onderwerp De inltwisitie in de Nederlanden. (10 minuten rust). 6. Juanita, bolero, voor piano en harmonium door de heeren Moreaux en Wittebroodt. Durand de Grau. 7. Vlaamsch! lied .te zingen door den hr. E.Coffyn. H. Van Elslande. 8. Fantasia op den Karnaval van Venetie aria's voor saxophone door den hr. E. Nolf. L. Mayeur. 9. De verwaande Klaas, kluchtlied door den heer G. Mailliard. Janssens. 2e Prijs Eene bronzen medalje en eene premie van 300 fr. 1® Prijs Eene zilveren medalje en eene premie van 450 fr. 2® Prys Eene bronzen medalje en een» premie van 350 fr. 1® Prijs Eene zilveren medalje en eene premie van 600 fr. 2® Prijs Eene bronzen medalje en eene premie van 500 fr. Bewaringspremie. Eene bewaringspremie van 500 franks wordt toe gestaan aan allen hengst van vier tot negen jaar, die eene eerste plaatselijke premie van 600 franks bekomen heeft. 1® Prijs Eene zilveren medalje en eene premie van 150 fr. 2® Prijs Eene zilveren medalje en eene premie van 100 fr. 3® Prijs Eene zilveren medalje en eene premie van 75 fr. 4® Prijs Eene zilveren medalje en eene premie van 50 fr. 5® Prijs Eene bronzen medalje en eene premie van 40 fr. 6® Prij3 Eene bronzen medalje en eene premie van 25 fr. 7® Prijs Eene bronzen medalje en eene premie van 20 fr. 2® Prijs Eene zilveren medalje en eene premie van 50 fr. 3e Prijs Eene bronzen medalje en eene premie van 30 fr. 4® Prijs Eene bronzen medalje en eene premie van 25 fr. 5® Prijs Eene bronzen medalje en eene premie van 20 fr. (Nieuwen prijskamp) le Prjjs Eene zilveren medalje en eene premie van 60 fr. 2® Prijs Eene zilveren medalje en eene premie van 40 fr. 3® Prijs Eene bronzen medalje en eene premie van 25 fr. 4® Prijs Eene bronzen medalje en eene premie van 20 fr. 2® Prijs Eene bronzen medalje en eene premie van 30 fr. 2® Prijs Eene bronzen medalje en een» premie van 25 fr. 1® Prijs Eene zilveren medalje en eene premie van 40 fr. 2° Prijs Eene zilveren medalje en eene premie van 30 fr. 3® Prijs Eene bronzen medalje en eene premie van 20 fr. 4° Prijs Eene bronzen medalje en eene premie van 15 fr. Froidure Robert 20 20 20 25 20 105 Masscheleyn Alfons 5 15 11 13 Butaye Arthur 15 115 13 Ghelders Constant 10 10 1 1 1 23 -*-OQO 4»

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886 - 1906) | 1886 | | pagina 2